__MAIN_TEXT__

Page 1

Péče o rašeliniště Bažantka Vojtěch Kodet & Dana Kořínková listopad 2014


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Péče o rašeliniště Bažantka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kořínková listopad 2014

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 3 Metodika................................................................................................................................................. 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 4 Zhodnocení přínosu projektu ............................................................................................................... 5 Literatura................................................................................................................................................. 5 Fotodokumentace ................................................................................................................................ 6

Tento projekt (č. 141446) byl v roce 2014 částečně finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Úvod Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině pečuje od roku 2012 o část rašeliniště Bažantka v Kraji Vysočina, které hostí řadu chráněných a ohrožených druhů. V péči jsme zde pokračovali také v letošním roce 2014.

Metodika Zájmová lokalita o rozloze 4,24 ha se nachází v Kraji Vysočina v okrese Jihlava asi 6 km severozápadně od Telče v k. ú. obcí Doupě a Řídelov. Jedná se o zbytek původně velkého prameništního svahového a údolního rašeliniště na pravém břehu Třešťského potoka nad Doupským rybníkem s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich společenstev. Lokalita spadá do mírně teplé klimatické oblasti, podoblasti MT3 (QUITT 1971). Z geomorfologického pohledu leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, celku Javořické vrchoviny, podcelku Jihlavské vrchy a okrsku Řásenská vrchovina (DEMEK 1987). Lokalita se nachází ve fytogeografickém okrese 90. Jihlavské vrchy, obvodu Českého oreofytika (SKALICKÝ 1988) a ve čtverci 6758 středoevropského síťového mapování (EHRENDORFER et HAMANN 1965). V rámci středoevropské květné oblasti spadá do hercynika. Rozmezím nadmořských výšek, 593 - 598 m n. m., zasahuje do bukového vegetačního stupně. Potenciální přirozenou vegetaci území tvoří acidofilní bikové bučiny svazu Luzulo-Fagion (NEUHÄUSLOVÁ 1998). Orientační poloha a přesné vymezení je znázorněno na následujících snímcích. Obr. 1: Poloha zájmové lokality.

3


Obr. 2: Vymezení hranic zájmové plochy.

Pro podporu biodiverzity rašeliniště a rašelinných luk byla realizována mozaikovitá a fázově posunutá seč, která zajistí existenci vhodných podmínek pro různé druhy. Při sečení byla na lokalitě zohledňována rostlinná společenstva a jejich zachovalost. Snahou je postupně navrátit degradující louky do podoby vyhovující chráněným a ohroženým druhům vázaným na mokré louky. Proto byly silně degradované plochy (zejména zarůstající rákosinou) sečeny až 3x ročně. Vybrané zachovalejší plošky zůstaly ponechány neposečené. K sečení byly používány křovinořezy a ručně vedená lištová sekačka. Posečená biomasa byla odklizena a odstraněna z lokality. Zároveň proběhlo částečné odstranění náletových dřevin zarůstajících rašelinné louky.

Výsledky Na rašeliništi Bažantka se v roce 2014 podařilo zorganizovat a provést mozaikovitou a fázově posunutou seč s vynechávkami pro přežívání bezobratlých živočichů na celkové ploše 2,5 ha a odstranění části náletových dřevin. Péčí o rašelinné louky byla podpořena jejich biodiverzita, neboť byly zajištěny vhodné podmínky pro výskyt a rozmnožování chráněných a ohrožených druhů, které se na lokalitě vyskytují.

4


Zhodnocení přínosu projektu Extenzivní obhospodařování území zůstává nezbytným předpokladem zachování podmínek pro výskyt charakteristických i vzácných ohrožených druhů rostlin a živočichů na této lokalitě (vrba rozmarýnolistá, ostřice bažinná, prstnatec májový, vachta trojlistá, violka bahenní, píďalka vachtová, lišejníkovec mokřadní, bekasina otavní, slavík modráček). Realizace tohoto projektu nám umožnila vedle spolufinancování prováděných prací také financování nezbytných režijních a organizačních nákladů spojených s péčí o tuto lokalitu.

Literatura DEMEK J. [ed.], 1987: Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a nížiny. – Academia, Praha. EHRENDORFER F. et HANANN U., 1965: Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. – Ber. Deutsch. Bot. Ges., 78: 35-50. NEUHÄUSLOVÁ Z. [ed.], 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. – Academia, Praha. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Stud. Geogr., 16: 1-83. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [ed.]: Květena České socialistické republiky. – Academia, Praha, 1: 103-121.

5


Fotodokumentace foto Dana Kořínková & Vojtěch Kodet

6


7

Profile for Vojtech Kodet

Péče o rašeliniště Bažantka [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o rašeliniště Bažantka" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Péče o rašeliniště Bažantka [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o rašeliniště Bažantka" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement