__MAIN_TEXT__

Page 1

Posílení zázemí pozemkového spolku – jako východiska k další péči o luční společenstva a rašeliniště v Jihlavských vrších Pozemkový spolek Gallinago Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Pokorný listopad 2014


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Posílení zázemí pozemkového spolku – jako východiska k další péči o luční společenstva a rašeliniště v Jihlavských vrších Pozemkový spolek Gallinago Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kořínková, Ing. Pavel Pokorný listopad 2014

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 3 1) Rozvoj pozemkového spolku ....................................................................................................... 3 2) Zajištění finanční soběstačnosti pozemkového spolku ............................................................ 4 3) Koordinace prací na lokalitách .................................................................................................. 4 Fotodokumentace ................................................................................................................................ 6

Tento projekt (č. 321416) byl v roce 2014 finančně podpořen v rámci výběrového řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Úvod Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině je aktuálně činný na několika lokalitách, jež představují význačná stanoviště chráněných, ohrožených či regionálně vzácných druhů. Věnuje se zvláště specifické péči o slatinné (prameništní) louky v centrální části Českomoravské vrchoviny. V péči o ně jsme pokračovali i v roce 2014…

Výsledky 1) Rozvoj pozemkového spolku V letošním roce se podařilo rozšířit aktivity na dvě nové lokality. Jednak byla uzavřena nová nájemní smlouva na jeden pozemek na Jezdovickém rašeliništi (k. ú. Jezdovice, okres Jihlava) a byl získán nový souhlas k provádění péče na lučním prameništi Na Průhoně (k. ú. Hlávkov, okres Jihlava). Luční prameniště ‘Na Průhoně‘ u Hlávkova představuje zachovalou ukázkou dosud vitálních společenstev mírně slatinných pramenišť, jakých ani v oblasti Jihlavských vrchů již mnoho nenajdeme. Jedná se o svahové luční prameniště v údolí u lesa, cca 0,8 km VSV od středu obce Hlávkov, 590 m n. m. (49°26'35.317"N, 15°29'44.92"E ). Toto prameniště leží v mírném úžlabí (či spíše úpadu) směřujícím k V až JV, ze spodní strany přiléhá k okraji lesa. Jde o zachovalou část původně rozsáhlejší lokality mimo dosah negativních vlivů (splachy živin z polí). Z charakteristických druhů se zde vyskytují prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), zábělník bahenní (Potentilla palustre), starček potoční (Tephroseris crispa), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) či různé druhy ostřic. Území je poznamenáno dlouhodobou absencí péče, spojenou se změnami ve složení porostu (ústup citlivých druhů, provázený faciálním převládnutím dominant a expanzivních druhů). Zčásti negativně vnímaným jevem je zejména zarůstání hořejších partií prameniště terestrickou rákosinou a zapojeným keřovým pláštěm. Tyto sukcesní změny také pravděpodobně vyvolaly ústup citlivějších druhů mechorostů. Přesto tu byly ještě nedávno nalezeny rašeliník Warnstorfův (Sphagnum warnstorfii) či vlasolistec vlhkomilný (Tomentypnum nitens). Při zavedení vhodného způsobu péče (kosení) by nic nemělo bránit jejich opětovnému většímu rozšíření – plocha příhodného biotopu je zde stále relativně velká (Lysák in litt.). Kosení představuje (vedle příležitostné pastvy) tradiční způsob hospodaření. Je také jedním z předpokladů pro další zachování typických společenstev vlhkomilné bioty – včetně vzácnějších, zranitelných nebo ohrožených druhů lučních pramenišť.

3


2) Zajištění finanční soběstačnosti pozemkového spolku Během roku probíhalo zajišťování financování péče na našich zájmových lokalitách. Pro letošní rok byly připraveny projekty a podány žádosti do Programu péče o krajinu (3 podány / 3 schváleny / 3 realizovány / celkem v hodnotě 78 658,- Kč), do Ochrany biodiverzity ČSOP (11/11/11/ 240 000,-), na Nadaci Partnerství (1/0/0), Nadaci ČEZ (1/0/0), Kraj Vysočina (7/7/7/ 373 520,-) a podíleli jsme se na přípravě žádosti do Norských fondů na příští rok (rozpočet PS Gallinago cca 1 mil. Kč). Od předloňského roku probíhají v souvislosti s péčí o pozemky na našich zájmových lokalitách 2 projekty podpořené z OPŽP (Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov, Ochrana hnízdišť bekasiny otavní), přičemž u druhé z nich jsme se teprve letos dočkali smlouvy se SFŽP. U těchto projektů pokračovala jejich realizace již od jejich akceptace v předloňském roce, takže jsme museli část prací dopředu předfinancovat. Teprve podepsání smlouvy nám umožnilo začít využívat slibované průběžné financování. U obou projektů nám však nebyly uznány náklady spojené s jejich koordinací, dokumentací, účetnictvím a další administrativou. Navíc nám byla v průběhu projektu oznámena změna podmínek, kdy do neuznatelných nákladů nově spadly i veškeré práce svépomocí (včetně cestovného a nákupu veškerého materiálu, strojů a vybavení). Respektive mohli jsme realizovat práce svépomocí pouze do výše 200 000,- Kč, ale pouze za předpokladu, že tyto práce nelze realizovat dodavatelsky. Domníváme se, že takové jednání by mohlo být považováno za diskriminaci neziskového sektoru ze strany MŽP. Naštěstí poslední změny na MŽP dávají šanci k nápravě věcí, avšak předchozí rozhodnutí už nikdo nevrátí. Podstatnou měrou přispěl k financování našeho pozemkového spolku také tento projekt, v jehož rámci byl pořízen také následující materiál, nářadí a vybavení: brousek, motyka, pila, pásmo, kladivo, hřebíky, kompas, teploměr, řetěz, žárovka, baterie, plachty, ochranný štít, ochranná sluchátka, pracovní rukavice, pytle, tkaloun, provaz, popruhy, kobercová páska, bezpečnostní pásky, značkovací barvy.

3) Koordinace prací na lokalitách V roce 2014 jsme se podíleli na zajištění péče celkem na 20 lokalitách (Černíč, Hajnice, Chvojnov, Javořický potok, Ještěnice, Kladinský potok, Na Oklice, Na Průhoně, Nad Návozy, Nad Svitákem, Pístovské mokřady, Pod Čertovým kamenem, Pod Trojanem, Rašeliniště Bažantka, Rašeliniště Loučky, Starohorský mokřad, U Popického rybníka, U Šeredů, Údolí Chlébského potoka, V Hati). Všechny lokality leží v Kraji Vysočina a ve většině případů se jednalo o sečení rašelinných a podmáčených luk, na některých lokalitách probíhalo odstraňování náletových dřevin, na dvou lokalitách likvidace invazních druhů (netýkavky žláznaté) a některé další drobnější zásahy. Na několika lokalitách spolupracujeme s Krajem Vysočina při realizaci jejich rozsáhlejších revitalizačních projektů.

4


Tab. 1: Přehled managementových prací v roce 2014. č. 1 2

Lokalita Černíč Hajnice

Rozsah kosení (ha) 5,05 3,65

3

Chvojnov

11,50

4 5

Javořický potok Ještěnice

0,40

6 7

Kladinský potok Na Oklice

4,64 2,85

8 9 10 11 12 13 14

Na Průhoně Nad Návozy Nad Svitákem Pístovské mokřady Pod Čertovým kamenem Pod Trojanem Rašeliniště Bažantka

0,57 0,08

15

Rašeliniště Loučky

4,70

16 17 18 19 20

Starohorský mokřad U Popického rybníka U Šeredů Údolí Chlébského potoka V Hati Celkem 2014 (ha)

2,30 1,20 2,42

2,80 0,18 3,36 2,50

3,55 51,75

5

Další práce drobné terénní úpravy probírky břehových porostů podél potoka, dílčí prosvětlení keřových remízů, spolupráce na krajském projektu revitalizace rašeliniště, odstraňování náletových dřevin likvidace netýkavky žláznaté drobné terénní úpravy, odstraňování náletových dřevin odstraňování náletových dřevin odstraňování náletových dřevin, spolupráce na krajském projektu odstraňování náletových dřevin spolupráce na krajském projektu odstraňování náletových dřevin odstraňování náletových dřevin odstraňování náletových dřevin drobné terénní úpravy, odstraňování náletových dřevin, spolupráce na krajském projektu odstraňování náletových dřevin, spolupráce na krajském projektu odstraňování náletových dřevin odstraňování náletových dřevin odstraňování náletových dřevin likvidace netýkavky žláznaté prosvětlení keřových remízů


Fotodokumentace Černíč

Hajnice

Chvojnov

6


Javořický potok

Ještěnice

Kladinský potok

7


Na Oklice

Nad Návozy

Pístovské mokřady

8


Pod Čertovým kamenem

Rašeliniště Bažantka

Rašeliniště Loučky

9


Rašeliniště Pod Trojanem

Starohorský mokřad

Údolí Chlébského potoka

10


U Popického rybníka

U Šeredů

V Hati

11

Profile for Vojtech Kodet

PS Gallinago 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Posílení zázemí pozemkového spolku – jako východiska k další péči o luční společenstva a rašeliniště v Jihlavskýc...

PS Gallinago 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Posílení zázemí pozemkového spolku – jako východiska k další péči o luční společenstva a rašeliniště v Jihlavskýc...

Profile for ornitolog
Advertisement