__MAIN_TEXT__

Page 1

Zajištění péče o rašelinné a podmáčené louky na lokalitách PS Gallinago Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Pokorný listopad 2013


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Zajištění péče o rašelinné a podmáčené louky na lokalitách PS Gallinago Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kořínková, Ing. Pavel Pokorný listopad 2013

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 3 1) Rozvoj pozemkového spolku ....................................................................................................... 3 2) Zajištění finanční soběstačnosti pozemkového spolku ............................................................ 9 3) Koordinace managementu lokalit ............................................................................................. 9 Fotodokumentace managementových prací v roce 2013.......................................................... 11

Tento projekt (č. 321325) byl v roce 2013 finančně podpořen v rámci výběrového řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Úvod Náš Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině pečuje každoročně o několik lokalit, které jsou významné pro vzácné, chráněné a ohrožené druhy. Specializujeme se zejména na rašelinné a prameništní louky v centrální části Českomoravské vrchoviny. V péči o tyto lokality jsme pokračovali i v roce 2013. Fotodokumentaci v této zprávě pořídili Dana Kořínková a

Vojtěch Kodet, není-li uvedeno jinak.

Výsledky 1) Rozvoj pozemkového spolku Vykoupené pozemky na lokalitě Chvojnov (zeleně zvýrazněné vykoupeny ČSOP v rámci kampaně Místo pro přírodu a oranžově zvýrazněné Pobočkou ČSO na Vysočině).

3


V prosinci loňského roku jsme vykoupili od pana Rudolfa Ryšavého pozemek p.č. 1322 v k. ú. Dušejov, který leží v sousedství PR Chvojnov. Jedná se o louku, která je na většině své plochy silně podmáčená a zarůstá mokřadní vegetací. V letošním roce jsme v únoru vykoupili od pana Václava Pecha pozemek p.č. 2823 a v květnu od pana Petra Jandy pozemek p.č. 2168, oba v k. ú. Milíčov u Jihlavy, které leží v PR Chvojnov. Oba tyto pozemky jsou součástí rašeliniště, v minulosti však byly zmeliorovány a zarůstají náletovými dřevinami. Jeden z těchto pozemků je již z více než třetiny zarostlý smíšeným lesem. Všechny tyto 3 parcely byly vykoupeny s úmyslem revitalizace PR Chvojnov a jejího okolí. Vykoupený pozemek p.č. 1322 (trvalý travní porost, 7 667 m2) v okolí PR Chvojnov.

Vykoupený pozemek p.č. 1322 v okolí PR Chvojnov.

4


Vykoupený pozemek p.č. 2823 (trvalý travní porost, 9 915 m2) v PR Chvojnov.

Vykoupený pozemek p.č. 2823 v PR Chvojnov (fotografie z roku 2011, stav před vyklučením náletových dřevin).

5


Vykoupený pozemek p.č. 2823 v PR Chvojnov (2013, po vyklučením náletových dřevin).

Vykoupený pozemek p.č. 2168 (ostatní plocha, 9 541 m2) v PR Chvojnov.

Vykoupený pozemek p.č. 2168 v PR Chvojnov (smíšený lesní porost v západní části, který zůstane zachován).

6


Vykoupený pozemek p.č. 2168 v PR Chvojnov (fotografie z roku 2011, stav před vyklučením náletových dřevin ve východní části).

Vykoupený pozemek p.č. 2168 v PR Chvojnov (2013, po vyklučení náletových dřevin).

7


V únoru letošního roku jsme od pana Václava Pecha vykoupili i pozemek p.č. 2860 v k. ú. Milíčov u Jihlavy, který leží v PR Na Oklice. Jedná se o parcelu, která je součástí zachovalého rašeliniště, avšak na většině své plochy zarůstá terestrickou rákosinou, která vytlačuje chráněné a ohrožené druhy. Tato parcela byla vykoupena s úmyslem obnovy hnízdiště bekasiny otavní, ale i pro další druhy vázané na rašelinné louky. Vykoupený pozemek p.č. 2860 (trvalý travní porost, 4 117 m2) v PR Na Oklice.

Vykoupený pozemek p.č. 2860 v PR Na Oklice (louka před a po vysečení terestrické rákosiny).

8


Jednali jsme s vlastníky o výkupech dalších pozemků i na jiných lokalitách (rašeliniště Bažantka, rašeliniště Ještěnice, rašeliniště Nad Svitákem, rašeliniště Pod Trojanem, rybník Starý Přísecký), ale zatím bezvýsledně. V letošním roce se nepodařilo uzavřít žádnou novou nájemní smlouvu.

2) Zajištění finanční soběstačnosti pozemkového spolku Během roku probíhalo zajišťování financování péče na našich zájmových lokalitách. Pro letošní rok byly připraveny projekty a podány žádosti do Programu péče o krajinu (3 podány / 3 schváleny / 3 realizovány), do Ochrany biodiverzity ČSOP (5/5/5), na Nadaci OKD (2/0/0), Nadaci Partnerství (1/0/0) a Kraj Vysočina (8/8/8). Od loňského roku nám probíhají v souvislosti s péčí o pozemky na našich zájmových lokalitách 2 projekty podpořené z OPŽP, přičemž u jednoho se letos podařila se SFŽP uzavřít smlouva (Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov), kdežto u druhého projektu na smlouvu stále čekáme (Ochrana hnízdišť bekasiny otavní). U obou projektů probíhá jejich realizace již od jejich akceptace v loňském roce. Jedná se však o nadměrnou administrativní zátěž a nepodepsání smlouvy nám znemožňuje získat slíbené průběžné financování. V rámci obou projektů nám SFŽP neuznal náklady spojené s jejich koordinací, fotodokumentací a účetnictvím. Navíc nám bylo během letošního roku oznámeno, že práce svépomocí (včetně cestovného a nákupu veškerého materiálu, strojů, vybavení) můžeme realizovat pouze do výše 200 000,- Kč. Domníváme se, že takové jednání by mohlo být považováno za diskriminaci neziskového sektoru ze strany MŽP. Podstatnou měrou přispěl k financování našeho PS i tento projekt.

3) Koordinace managementu lokalit V roce 2013 jsme zajišťovali péči na 17 našich zájmových lokalitách (Černíč, Hajnice, Chvojnov, Ještěnice, Kladinský potok, Na Oklice, Nad Návozy, Nad Svitákem, Pístovské mokřady, Pod Čertovým kamenem, Pod Trojanem, Rašeliniště Bažantka, Rašeliniště Loučky, Starohorský mokřad, U Popického rybníka, U Šeredů, V Hati). Dále jsme se podíleli na managementových pracích na dalších 10 lokalitách (Javořický potok, Jezdovické rašeliniště, Kejtovské louky, Rašeliniště Kaliště, Rašeliniště u Vintířova, Stržená hráz, Šimanovské rašeliniště, Údolí Chlébského potoka, V Lisovech, V Sklenářích). Všech 27 lokalit leží v Kraji Vysočina a ve většině případů se jednalo o sečení rašelinných a podmáčených luk, na některých lokalitách probíhalo odstraňování náletových dřevin (případně bude ještě probíhat přes zimu), na několika lokalitách likvidace invazních druhů (netýkavky žláznaté), speciální management na podporu ohrožených mechorostů a některé další drobnější zásahy.

9


Tab. 1: Přehled managementových prací v roce 2013. č.

Lokalita

1 Černíč 2 Hajnice 3 Chvojnov 4 Javořický potok 5 Ještěnice 6 7 8 9 10 11 12

Jezdovické rašeliniště Kejtovské louky Kladinský potok Na Oklice Nad Návozy Nad Svitákem Pístovské mokřady

Rozsah sečení (ha) 5,33 11,50

Speciální management

zima 2012/2013, podzim a zima 2013/2014

obnovení pramenišť

8,95 0,91 0,01 1,78 5,92 2,19 0,15 1,02 1,89

13 Pod Čertovým kamenem 14 Pod Trojanem 15 Rašeliniště Bažantka

0,34 3,17 0,82

16 Rašeliniště Loučky

4,99

17 18 19 20 21 22

0,01 0,76 2,32 2,26 0,03 0,98

Rašeliniště Kaliště Rašeliniště u Vintířova Starohorský mokřad Stržená hráz Šimanovské rašeliniště U Popického rybníka

Odstraňování náletových dřevin

23 U Šeredů 24 Údolí Chlébského potoka 25 V Hati

1,95 3,19

26 V Lisovech 27 V Sklenářích Celkem 2013 (ha)

0,01 0,40 60,88

mechorosty, stržení drnu netýkavka zima 2012/2013 a zima 2013/2014 mechorosty

mechorosty podzim 2013/2014 zima 2012/2013 a zima 2013/2014 zima 2013/2014 zima 2012/2013 a zima 2013/2014 zima 2012/2013 a zima 2013/2014

stržení drnu

netýkavka

obnova stružky mechorosty

zima 2013/2014

netýkavka, obnova cesty

zima 2012/2013 a zima 2013/2014 zima 2013/2014 netýkavka zima 2012/2013 a zima 2013/2014 mechorosty

10


Fotodokumentace managementových prací v roce 2013 Černíč

Hajnice

11


Chvojnov

12


13


Javořický potok

Ještěnice

14


Jezdovické rašeliniště

Kejtovské louky

15


KladinskĂ˝ potok

Na Oklice

16


Nad Svitákem

Pístovské mokřady

17


Pod Trojanem

18


Rašeliniště Bažantka

Rašeliniště Loučky

19


Rašeliniště Kaliště

Rašeliniště u Vintířova

foto Lucie Brázdová

20


Starohorský mokřad

21


Stržená hráz

Šimanovské rašeliniště

U Popického rybníka

22


U Šeredů

23


Údolí Chlébského potoka

V Hati

24


V Lisovech

25

Profile for Vojtech Kodet

Péče o rašelinné louky PS Gallinago 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Zajištění péče o rašelinné a podmáčené louky na lokalitách PS Gallinago" realizovaného v roce 2013 Pozemkovým spo...

Péče o rašelinné louky PS Gallinago 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Zajištění péče o rašelinné a podmáčené louky na lokalitách PS Gallinago" realizovaného v roce 2013 Pozemkovým spo...

Profile for ornitolog
Advertisement