__MAIN_TEXT__

Page 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO NPS

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody, finančně podpořeném v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

název projektu:

SPOLEČNĚ s VLASTNÍKY – prosvětlení lučních pramenišť Nad Svitákem zprávu předkládá:

PS Gallinago – Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině zpracoval: Pavel Pokorný {gabilan@atlas.cz}

foto © autor zprávy

1


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO NPS

SPOLEČNĚ s VLASTNÍKY – prosvětlení lučních pramenišť Nad Svitákem

1. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ■

Získání podkladových informací pro návrh dalších konkrétních opatření v lokalitě Nad Svitákem:

Byly uskutečněny entomologické průzkumy bioty mravenců (myrmekofauny) a zpracováno i neobvykle kvalitní expertní hodnocení současného stavu (zachovalosti) rostlinných společenstev. Díky náleží především externím spolupracovníkům – paní RNDr. Kláře Bezděčkové a Mgr. Kamile Juřičkové. Zdůraznit lze význam nálezu, resp. potvrzení přítomnosti populace mravence rašelinného (Formica picea) na lokalitě. Ve vegetační složce je potěšující výskyt některých význačnějších taxonů ze společenstev ostřicovorašelinných luk, jako Carex demissa, Carex diandra, Carex pulicaris, Comarum palustre, Dactylorhiza majalis, Menyanthes trifoliata, Valeriana dioica (etc.). Ze vzácnějších druhů mechorostů stojí za to jmenovat alespoň velmi pěkné nálezy taxonů Campylium stellatum, Scorpidium cossonii a taktéž Tomenthypnum nitens. ▪■ provedeno (získaná data budou vložena do nálezové databáze v průběhu prosince 2012) ■ Zahájení péče o přírodní stanoviště minerotrofních rašelinných luk a lučních pramenišť na pozemku p.č. 2898 KN, k.ú. Milíčov u Jihlavy Podařilo se dojednat, připravit a provést dílčí prosvětlení nejhodnotnějších partií pozemku (téměř úplně zarostlých dřevinami) a následně „vyčištěnou plochu” také poséct. Práce byla vykonána s prakticky min. dotací z PPK [ve výši cca 9.000,- Kč], poskytnutou na realizaci zmíněných opatření přímo vlastníkům. Podílela se na ní celá rodina, včetně tetiček, neteří, konviček s kávou a košíků s domácími buchtami (s povidlím i mákem). Výsledky ověření nových metod / konceptu práce s vlastníky v dané lokalitě: Na základě respektu vůči přání vlastníků, jejich osobní vstřícnosti, kladné motivaci a blízké spolupráci s nimi v průběhu prací lze konstatovat, že koncept přímého zapojení vlastníků do péče o zájmové lokality pozemkových spolků je reálný – a může být dále přenositelný. ▪■ proběhlo / pokračuje ■ Nečekaně úspěšné jednání s vlastníky ve věci výkupů lučních pozemků Nad Svitákem, hrazených z prostředků veřejné sbírky MÍSTO PRO PŘÍRODU – ČSOP (www.mistoproprirodu.cz). ▪■ uskutečněno / zpráva je odevzdána ve fázi těsně před administrativním dokončením probíhajícího výkupu ■ Získání administrativních podkladů, zpracování žádostí o poskytnutí příspěvků v titulu „Péče o krajinu” MŽP (PPK 2012) a vlastní zajištění nezbytné péče o luční a mokřadní biotopy nejen ve stávajících, ale i v dalších zájmových lokalitách PS, jako: PP Hajnice, (navržená) PR Pod Trojanem, luční lada a prameniště V hatích, rašeliniště U Šeredů, VKP Pístovské mokřady, PR Rašeliniště Loučky (ve spolupráci s krajem Vysočina). V letošním roce byla práce PS poněkud ztížena: nejen vzhledem k zásadnímu zpoždění termínů přijetí žádostí v titulu PPK, ale i k značnému podfinancování přidělených prostředků: jak na nezbytnou koordinaci prací, tak i na přímou realizaci opatření v terénu (- cca 20%, v řádu desítek tisíc Kč po lokalitě). Neočekávaně se také komplikovalo převzetí prací z PPK (řešení nesrovnalostí při jednání se zástupcem AOPK ČR). ▪■ přes zmíněné nesnáze bylo dosaženo splnění zásadních závazků PS na jmenovaných lokalitách

2


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO NPS

2. DISKUSE ■

k výsledkům průzkumů v lok. „Nad Svitákem”:

▪■ Nezbytné je doplnění poznatků. Doporučujeme v následujícím roce (podle možností) uskutečnit podkladové průzkumy, zejména fauny denních, resp. i nočních motýlů, příp. dalších skupin (měkkýši, houby). V návaznosti na zatím provedené průzkumy zahájit pravidelný monitoring vegetační synusie společenstev na trvalých plochách (v intervalu nejméně 1x za 2-3 roky). ■

k následné péči o lokalitu:

▪■ Nepostupovat unáhleně; v prvé řadě zahájit kosení a dílčí prosvětlení v jádrových partiích území. Sledovat a průběžně hodnotit vliv provedených opatření na předmětné fenomény (společenstva minerotrofních rašelinných luk, resp. lučních pramenišť; zranitelné druhy živočichů a mechorostů). ■ doporučení radě NPS), vzhledem k nově nabytým právům a závazkům na této lokalitě: ▪■ Mít na zřeteli aktuálně probíhající přípravu projektu „BIODIVERZITA II.” v EVL Na Oklice (část území „Nad Svitákem“ tvoří její nedílnou součást). Realizace záměru může přinést zásadní, přímé a nevratné dopady na zájmové fenomény. Sledovat pozorně aktuální situaci, podílet se na dotváření konkrétní podoby opatření.

V Jihlavě, 2. prosince 2012

3


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO NPS

3. PŘÍLOHY

Závěrečná zpráva z průzkumu myrmekofauny (RNDr. Klára Bezděčková, 2012) Hodnocení zachovalosti společenstev v lok. Nad Svitákem (Mgr. Kamila Juřičková, 2012) Výstupy z PPK – snímky se zákresem opatření, realizovaných na vybraných lokalitách PS (PP Hajnice, navržená PR Pod Trojanem, lok. U Šeredů Nad Svitákem)

foto © autor zprávy

4


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO NPS

Situační zákres zájmového území

5

Profile for Vojtech Kodet

Péče o prameniště Nad Svitákem 2012  

Závěrečná zpráva projektu "SPOLEČNĚ s VLASTNÍKY – prosvětlení lučních pramenišť Nad Svitákem" realizovaného v roce 2012 Pozemkovým spolkem G...

Péče o prameniště Nad Svitákem 2012  

Závěrečná zpráva projektu "SPOLEČNĚ s VLASTNÍKY – prosvětlení lučních pramenišť Nad Svitákem" realizovaného v roce 2012 Pozemkovým spolkem G...

Profile for ornitolog
Advertisement