__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Avifauna EVL Na Oklice Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller, Pavel Hobza 2010


Avifauna EVL Na Oklice Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ivan Kunstmüller, Pavel Hobza

Obsah

1) Úvod ....................................................................................................................................... 3 2) Metodika ................................................................................................................................. 3 3) Avifauna lokality ...................................................................................................................... 4 4) Literatura................................................................................................................................. 5 5) Fotografie lokality.................................................................................................................... 5

2


1) Úvod Na Oklice (55,7088 ha) ležící v k.ú. Hojkov a Milíčov u Jihlavy zahrnuje rašeliniště a vlhké louky v okolí prameniště Milíčovského potoka 1km s. - ssv. od obce Milíčov. Práce shrnuje ornitologická data a poznámky jako podklad pro zpracování plánu péče pro tuto evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.

2) Metodika V průběhu roku 2010 byla lokalita navštívena během hnízdního období a byly zde zároveň pořízeny akustické nahrávky pro podchycení skrytě žijících ptáků. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Pro lokalitu byla zpracována dostupná ornitologická data z databáze Pobočky ČSO na Vysočině za posledních 10 let (2001 - 2010) a další dostupná publikovaná data (KODET 2008a, zejména KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Jsou-li v přehledech uváděna starší data, než je oněch posledních 10 let, je u nich poznámka “v minulosti“ nebo uveden rok posledního záznamu na lokalitě. Avifauna může být každoročně proměnlivá a proto pro sestavování plánu péče není ani tak rozhodující, které druhy zde byly ověřeny pouze v posledním roce. Navíc počet zjištěných druhů je závislý vždy na délce a kvalitě průzkumu, přičemž v rámci této práce podrobný kvantitativní ornitologický průzkum lokality nebyl prováděn. V práci je kladena pozornost zejména na druhy zařazené do Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003), na druhy zvláště chráněné (ZCHD) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou řazeny do třech kategorií ochrany - druhy kriticky ohrožené (KO), silně ohrožené (SO), ohrožené (O) - a které jsou vyjmenovány v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, dále na druhy uvedené v příloze I. Směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, a na druhy regionálně významné (KODET et KUNSTMÜLLER 2008a, 2008b). Za lokálně významné druhy jsou považovány druhy ptáků neuvedené ani v příloze vyhlášky ani v Červeném seznamu, které jsou však na Vysočině méně rozšířené a nelze je považovat za druhy běžně hnízdící (KUNSTMÜLLER et KODET 2005, KODET 2008b). Pro doplnění je zde zpracován i přehled ostatních běžných druhů ptáků zaznamenaných na lokalitě v hnízdním období. Hnízdní období bylo definováno v souladu s mapováním hnízdního rozšíření ptáků v ČR (ŠŤASTNÝ et al. 2006). Doporučení, která by měla vést ke zlepšení stavu avifanuy na lokalitě, jsou pouze základní. Cílem není dublovat plán péče. Spíše doporučujeme, aby výsledný návrh plánu péče připomínkoval zkušený ornitolog znalý místních poměrů.

3


3) Avifauna lokality V roce 2010 byla lokalita navštívena ve dnech 3. a 8. 6., kdy byly zároveň pořízeny celonoční akustické záznamy, které byly následně analyzovány. V přehledu jsou uvedeny druhy zaznamenané na lokalitě v posledních 10 letech, přičemž druhy s potvrzeným výskytem v roce 2010 jsou zvýrazněny tučně. Ptáci (Aves): Ojedinělý hnízdní výskyt celoevropsky ohroženého D: Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) ZCHD: KO - Orel křiklavý (Aquila pomarina) /loviště - 1x/, Strnad luční (Miliaria calandra) SO - Moták lužní (Circus pygargus), Moták pilich (Circus cyaneus), Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) /v minulosti/, Křepelka polní (Coturnix coturnix), Chřástal polní (Crex crex), Bekasina otavní (Gallinago gallinago), Kalous pustovka (Asio flammeus), Krutihlav obecný (Jynx torquilla), Skřivan lesní (Lullula arborea) /v minulosti/, Pěnice vlašská (Sylvia nisoria), Kavka obecná (Corvus monedula) /přelet/ O - Čáp bílý (Ciconia ciconia) /příležitostné loviště/, Moták pochop (Circus aeruginosus), Koroptev polní (Perdix perdix), Sluka lesní (Scolopax rusticola), Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) /loviště/, Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), Ťuhýk obecný (Lanius collurio), Ťuhýk šedý (Lanius excubitor), Ořešník kropenatý (Nucigraga caryocatactes) /loviště/, Krkavec velký (Covus corax) /loviště/, Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) /1994/ Další D červeného seznamu: Volavka popelavá (Ardea cinerea) /přelety/, Labuť velká (Cygnus olor) /přelety/, Čejka chocholatá (Vanellus vanellus), Linduška luční (Anthus pratensis), Jiřička obecná (Delichon urbica) /loviště/ Lokálně významnější D: Hrdlička divoká (Streptopelia turtur), Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), Kukačka obecná (Cuculus canorus), Linduška lesní (Anthus trivialis), Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), Sedmihlásek hajní (Hyppolais icterina), Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), Cvrčilka zelená (Locustella naevia), Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), Čížek lesní (Carduelis spinus) Běžné D: Káně lesní (Buteo buteo), Poštolka obecná (Falco tinnunculus), Kachna divoká (Anas platyrhynchos), Budníček menší (Phylloscopus collybita), Budníček větší (Phylloscopus trochilus), Červenka obecná (Erithacus rubeculla), Drozd brávník (Turdus viscivorus), Drozd kvíčala (Turdus pilaris), Drozd zpěvný (Turdus philomelos), Konopka obecná (Carduelis cannabina), Kos černý (Turdus merula), Králíček obecný (Regulus regulus), Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), Křivka obecná (Loxia curvirostra), Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), Pěnice pokřovní (Sylvia curruca), Pěnice slavíková (Sylvia borin), Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), Pěvuška modrá (Prunella modularis), Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), Rehek domácí (Phoenicurus ochruros), Skřivan polní (Alauda arvensis), Sojka obecná (Garrulus glandarius), Stehlík obecný (Carduelis carduelis), Straka obecná (Pica pica), Strakapoud velký (Dendrocopos major), Strnad obecný (Emberiza citrinella), Strnad rákosní (Emberiza shoeniclus), Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), Sýkora koňadra (Parus major), Sýkora modřinka (Parus caeruleus), Špaček obecný (Sturnus vulgaris), Vrabec polní (Passer montanus), Zvonek zelený (Carduelis chloris), Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Nepůvodní D: Bažant obecný (Phassianus colchicus)

4


Doporučení: Ornitologicky mimořádně významná lokalita. Avifauna je každoročně proměnlivá. V posledních letech je nejvýznamnější zejména jako pravidelné hnízdiště celorepublikově silně ubývající bekasiny otavní. Důležité je zachování pestrosti biotopů, nesečení všech lučních ploch naráz v jednom termínu, ponechání částí luk nesečených a nepasených. Upřednostňovat prosvětlenou pastvinu se soliterními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji.

4) Literatura KODET V., 2008a: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2007. – Cinclus 19: 79-112. KODET V., 2008b: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004. – Cinclus 19: 35-50. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008a: Červený seznam ptáků kraje Vysočina. – Cinclus 19: 51-58. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008b: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. – Český svaz ochránců přírody Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22, Praha: 82-103. ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. et HUDEC K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. - Aventinum, Praha, 464 s.

5) Fotografie lokality Foto Vojtěch Kodet, 2004 - 2010

5


6


7


8


9


10

Profile for Vojtech Kodet

Na Oklice 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Na Oklice v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti ornitologické na...

Na Oklice 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Na Oklice v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti ornitologické na...

Profile for ornitolog
Advertisement