__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Avifauna EVL Náměšťská obora Vojtěch Kodet, Vojtěch Mrlík, Pavel Hobza 2010


Avifauna EVL Náměšťská obora Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc., Pavel Hobza

Obsah

1) Úvod ....................................................................................................................................... 3 2) Metodika ................................................................................................................................. 3 3) Avifauna lokality ...................................................................................................................... 4 4) Literatura................................................................................................................................. 4 5) Fotografie lokality.................................................................................................................... 5

2


1) Úvod Náměšťská obora (286,4767 ha) ležící v k.ú. Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou a Otradice zahrnuje oplocenou oboru navazující na zámecký areál v Náměšti nad Oslavou, mezi silnicemi z Náměště nad Oslavou do Otradic a do Kralic nad Oslavou. Práce shrnuje ornitologická data a poznámky jako podklad pro zpracování plánu péče pro tuto evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.

2) Metodika V průběhu roku 2010 byla lokalita navštívena během hnízdního období a byly zde zároveň pořízeny akustické nahrávky pro podchycení skrytě žijících ptáků. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Pro lokalitu byla zpracována dostupná ornitologická data z databáze Pobočky ČSO na Vysočině za posledních 10 let (2001 - 2010) a další dostupná publikovaná data (KODET 2008a, zejména KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Jsou-li v přehledech uváděna starší data, než je oněch posledních 10 let, je u nich poznámka “v minulosti“ nebo uveden rok posledního záznamu na lokalitě. Avifauna může být každoročně proměnlivá, a proto pro sestavování plánu péče není ani tak rozhodující, které druhy zde byly ověřeny pouze v posledním roce. Navíc počet zjištěných druhů je závislý vždy na délce a kvalitě průzkumu, přičemž v rámci této práce podrobný kvantitativní ornitologický průzkum lokality nebyl prováděn. V práci je kladena pozornost zejména na druhy zařazené do Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003), na druhy zvláště chráněné (ZCHD) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou řazeny do třech kategorií ochrany - druhy kriticky ohrožené (KO), silně ohrožené (SO), ohrožené (O) - a které jsou vyjmenovány v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, dále na druhy uvedené v příloze I. Směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, a na druhy regionálně významné (KODET et KUNSTMÜLLER 2008a, 2008b). Za lokálně významné druhy jsou považovány druhy ptáků neuvedené ani v příloze vyhlášky ani v Červeném seznamu, které jsou však na Vysočině méně rozšířené a nelze je považovat za druhy běžně hnízdící (KUNSTMÜLLER et KODET 2005, KODET 2008b). Pro doplnění je zde zpracován i přehled ostatních běžných druhů ptáků zaznamenaných na lokalitě v hnízdním období. Hnízdní období bylo definováno v souladu s mapováním hnízdního rozšíření ptáků v ČR (ŠŤASTNÝ et al. 2006). Doporučení, která by měla vést ke zlepšení stavu avifanuy na lokalitě, jsou pouze základní. Cílem není dublovat plán péče. Spíše doporučujeme, aby výsledný návrh plánu péče připomínkoval zkušený ornitolog znalý místních poměrů.

3


3) Avifauna lokality V roce 2010 byla lokalita navštívena ve dnech 27. 5., 28. 5., 30. 6. a 23. 8., přičemž z 27. na 28. 5. byl zároveň pořízen celonoční akustický záznam, který byl následně analyzován. V přehledu jsou uvedeny druhy zaznamenané na lokalitě v posledních 10 letech, přičemž druhy s potvrzeným výskytem v roce 2010 jsou zvýrazněny tučně. Ptáci (Aves): ZCHD: SO: Čáp černý (Ciconia nigra), Včelojed lesní (Pernis apivorus), Holub doupňák (Columba oenas), Krutihlav obecný (Jynx torquilla), Žluva hajní (Oriolus oriolus), Kavka obecná (Corvus monedula) /v minulosti největší lesní hnízdní kolonie kavek v ČR/ O: Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), Krkavec velký (Corvus corax) Další D červeného seznamu: Datel černý (Dryocopus martius), Žluna zelená (Picus viridis), Žluna šedá (Picus canus), Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Lokálně významnější D: Puštík obecný (Strix aluco), Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Běžné D: Káně lesní (Buteo buteo), Holub hřivnáč (Columba palumbus), Strakapoud velký (Dendrocopos major), Budníček menší (Phylloscopus collybita), Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), Červenka obecná (Erithacus rubeculla), Drozd zpěvný (Turdus philomelos), Drozd brávník (Turdus viscivorus), Kos černý (Turdus merula), Králíček obecný (Regulus regulus), Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), Brhlík lesní (Sitta europaea), Sýkora koňadra (Parus major), Sýkora modřinka (Parus caeruleus), Sýkora uhelníček (Parus ater), Špaček obecný (Sturnus vulgaris), Sojka obecná (Garrulus glandarius), Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), Zvonek zelený (Carduelis chloris), Strnad obecný (Emberiza citrinella)

Doporučení: Ornitologicky mimořádně významná lokalita. Vzhledem ke své rozloze a struktuře lesních prostů jedna z nejvýznamnějších lesních lokalit na Vysočině, a to zejména pro dutinové hnízdiče. Díky četnému výskytu ochmetu na starých dubech je lokalita významná pro řadu druhů ptáků jako potravní zdroj také na podzim a v zimě. Neprovádět lesnické práce v době hnízdění ptáků. Porosty směřovat k lesu pralesovitého typu.

4) Literatura KODET V., 2008a: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2007. – Cinclus 19: 79-112. KODET V., 2008b: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004. – Cinclus 19: 35-50. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008a: Červený seznam ptáků kraje Vysočina. – Cinclus 19: 51-58. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008b: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. – Český svaz ochránců přírody Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. 4


SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22, Praha: 82-103. ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. et HUDEC K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. - Aventinum, Praha, 464 s.

5) Fotografie lokality Foto Vojtěch Mrlík, 2010

5

Profile for Vojtech Kodet

Náměšťská obora 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Náměšťská obora v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti ornitologic...

Náměšťská obora 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Náměšťská obora v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti ornitologic...

Profile for ornitolog
Advertisement