__MAIN_TEXT__

Page 1

Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině 2012 Ivan Kunstmüller, Vojtěch Kodet, Pavel Jirák, Pavel Hobza, Tomáš Skříček, Vojtěch Mrlík, Dana Kořínková

listopad 2012


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině 2012 Ivan Kunstmüller, Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Pavel Jirák, Pavel Hobza, Tomáš Skříček, MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc., Ing. Dana Kořínková listopad 2012

Obsah Úvod.......................................................................................................................................... 3 Metodika.................................................................................................................................. 3 Výsledky ................................................................................................................................... 4 Zhodnocení přínosu projektu................................................................................................. 5 Fotodokumentace.................................................................................................................. 5

Tento projekt byl v roce 2012 částečně finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Výroba oplůtků pro ochranu hnízd byla finančně podpořena Programem obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí ČR. Děkujeme.

2


Úvod Moták lužní (Circus pygargus) je u nás legislativně chráněn jako silně ohrožený druh. Úspěšnost jeho hnízdění však závisí na ochranářských opatřeních, neboť hnízdí na zemědělských pozemcích. Například na Českomoravské vrchovině, kde je jeho největší hnízdní subpopulace v ČR, by byla bez aktivní ochrany vyvedena mláďata jen na 20 - 30 % hnízd, ale díky individuální ochraně jeho hnízd bývají mláďata vyváděna na 50 - 70 % hnízd. V současnosti se provádí ochrana hnízd na zemědělských pozemcích buď pomocí oplůtků anebo ponecháním dostatečné nesečené či nesklizené plochy kolem hnízda. Konkrétní opatření je vždy závislé i na dohodě s hospodařícím subjektem.

Metodika U dohledaných hnízd motáka lužního byla zjišťována potřeba jejich ochrany před ohrožením zemědělskými pracemi. Nejprve bylo zapotřebí lokalizovat hnízda, kde bývá seč nejdříve (vojtěška, louky). V tomto období hnízdění je dohledání časově nejnáročnější, a proto zde bývá nejvíce hnízd zničeno, neboť se nestihnou všechna nalézt. Dohledávání končí v obilninách, kde podle vývoje počasí někdy stačí na Vysočině i jen domluvit se zemědělci týdenní posun sklizně, aby mohla být mláďata zdárně vyvedena. Leckdy však zahnízdí motáci lužní v obilovinách náhradně (např. po vysečení ve vojtěškách), a při takto opožděném hnízdění nestihnou mláďata před sklizní vyvést. V tomto případě je zapotřebí zajistit obsečení hnízda a nechat dostatečně velkou plochu kolem neposečenou anebo hnízda oplotit proti savčím predátorům (nejlépe obojí). U dohledaných hnízd na zemědělských pozemcích je vždy nutné zjistit vlastníka, sehnat na něj kontakt a pokusit se s ním domluvit na ochraně hnízda, což není vždy jednoduché a ne vždy se setkáme s pochopením. Nezřídka je pak třeba požádat o spolupráci příslušné úřady, někdy i Českou inspekci životního prostředí, případně realizovat záchranný transfer hnízda. Prioritně se však snažíme o domluvu s hospodařícím subjektem a v případě nároku jim pomáháme vyřídit žádost o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření z důvodu ochrany přírody. Ochrana každého hnízda vyžaduje osobní jednání se zemědělci. Podle charakteru porostu bývá volen i způsob ochrany. Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích byla snaha ve spolupráci s hospodařícími zemědělci zajistit obsečení nebo posunutí sklizně na dostatečné ploše, tzn. snahou bylo domluvit plochu min. 50 x 50 m. Proti savčím predátorům byly kolem vybraných hnízd instalovány oplůtky, které byly po vyhnízdění odstraněny. Dohledávání hnízd, jejich ochrana a jednání se zemědělci je jednak časově náročné a jednak znamená nemalé náklady na cestovné. Projekt byl realizován v kraji Vysočina.

Obr. 1: Poloha Kraje Vysočina v rámci ČR.

3


Výsledky Počet hnízdních párů Byl zaznamenán výskyt 51 hnízdních párů a dohledáno 44 hnízd, z nichž u 12 byla realizována ochranářská opatření.

Ochrana hnízd Několik hnízd bylo predováno ještě před tím, než se podařila realizovat ochranářská opatření před vysečením. Výhodou byl vysoký podíl hnízd na neobhospodařovaných mokřinách a ruderálech, kde ochranářská opatření před vysečením nebyla zapotřebí. Ochrana tak byla nakonec poskytnuta 12 hnízdům (27,3 %, n = 44 hnízd), z nichž 11 bylo nakonec úspěšných (91,7 %, n = 12 hnízd). Úspěšná hnízda s poskytnutou ochranou se na celkové úspěšnosti v roce 2012 podílela 42,3 % (n = 26 hnízd). Celkově bylo 26 hnízd úspěšných (59,1 %, n = 44 hnízd).

Reprodukční úspěšnost Na 26 úspěšných hnízdech se vylíhlo 123 mláďat, přičemž vyvedeno bylo 112 mláďat (průměr 4,3 mláďat na jedno úspěšné hnízdo). Z 11 úspěšných hnízd s poskytnutou ochranou bylo vyvedeno 47 mláďat (tj. 42 %, n = 112 mláďat). Celková produktivita všech dohledaných hnízd (n = 44) byla 2,5 mláděte na jedno hnízdo.

Tab. 1: Přehled hnízdních lokalit motáka lužního v Kraji Vysočina v roce 2012. Lokalita Brtnice, JI Čížov, JI Hrutov, TR Jihlava-Domky, JI Jihlava-Pančava, JI Kamenice, JI Mor. Budějovice, TR Rozseč, JI Suchá, JI Chlístov, TR Knínice, JI Příseka, JI Rozseč, JI Sedlatice, JI Šašovice, TR Želetava, TR Čáslavice, TR Mastník, TR Vacenovice, TR Výčapy, TR Menhartice, TR Jakubov u M.B., TR Mastník, TR Štěpánovice, TR Pavlov, JI Třešť, JI

Hnízdní porost ruderál ruderál ruderál ruderál ruderál ruderál ruderál ruderál ruderál mokřad mokřad mokřad mokřad mokřad mokřad mokřad pšenice pšenice pšenice pšenice ječmen žito vojtěška vojtěška jetel jílek

Počet hnízd 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 4 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1

4

Způsob ochrany

oplocení 1 hnízda

oplocení 1 hnízda

oplocení 2 hnízd

Úspěšná hnízda 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1

Neúspěšná hnízda 1

1

2 1 1 2 2

oplocení 2 hnízd oplocení 1 hnízda oplocení 1 hnízda oplocení 2 hnízd oplocení 3 hnízd

1 2 2 1 1 3

1 1 2 1 1


Tab. 2: Souhrnný přehled hnízd motáka lužního v Kraji Vysočina v roce 2012. Umístění hnízda

pícniny

pšenice

ječmen

žito

mokřad

ruderál

celkem

Počet hnízd

5

6

2

3

16

12

44

Chráněná hnízda

0

4

1

3

3

1

12

oplocení

oplocení

oplocení

oplocení

oplocení

6

1

3

8

10

Způsob ochrany Úspěšných hnízd

0

28

V předchozích letech používané drátěné pletivo na ochranu hnízd se nám neosvědčilo, neboť několik takto chráněných hnízd bylo zničeno divokými prasaty a oplocenka zdemolována. Proto jsme v letošním roce použili pevnější dřevěné oplůtky pokryté drátěným pletivem. Výška ochranných plůtků byla 100 cm a minimální rozměr chráněné plochy kolem hnízda 2 x 2 metry. Ochranu jsme poskytovali hnízdům v zemědělských plodinách, která byla ohrožena vysečením při sklizni obilí, stejně tak i hnízdům na neohospodařovaných zamořených loukách či ruderálních porostech. Oplůtky chrání mláďata proti případným pozemním predátorům (liška, divoké prase) a také slouží k zamezení opuštění hnízda odrostlým ještě nevzletným mláďatům do jeho širšího okolí v obilovinách, kde by byla při žatvě projíždějící zemědělskou technikou usmrcena.

Ochranná opatření byla prováděna po

domluvě s hospodařícími zemědělci nebo s vlastníky pozemků. Při dohledávání a ochraně ohrožených hnízd motáka lužního bylo v období měsíců květen až srpen věnováno z naší strany přes 1000 hodin terénní práce.

Zhodnocení přínosu projektu V Kraji Vysočina bylo v roce 2012 zaznamenáno 51 hnízdních párů motáků lužních, přičemž se podařilo dohledat 44 hnízd, z nichž u 12 jsme realizovali ochranářská opatření. V roce 2012 bylo v Kraji Vysočina úspěšně vyvedeno úctyhodných 112 mláďat, k čemuž značnou měrou přispěla námi realizovaná ochranářská opatření. Vysočina je nejvýznamnější hnízdní oblastí motáka lužního v rámci ČR, a proto si zasluhuje ochrana tohoto druhu v tomto regionu patřičnou pozornost. Počet dohledaných hnízd motáka lužního na Vysočině od roku 2000 uvádí následující graf, z něhož vyplývá, že rok 2012 byl třetím nejúspěšnějším.

Graf 1: Počty dohledaných hnízd motáka lužního na Vysočině v letech 2000 - 2012.

80

68

60

45

38

40 20

1

9

15

38 28

21

44

43 28

11

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5


Fotodokumentace Vojtěch Kodet, Dana Kořínková

Příprava dohledávání hnízd

finální úprava na místě

rozvoz a roznos na lokality

6


Vybrané lokality Stonařov 16.3.2012 doprava

oplůtek

Vacenovice 19.7.2012 oplůtek

oplocené hnízdo

sběr po sezóně

7


Pod Hruškovcem 16.6.2012 snůška

instalace oplůtku

Mastník 10.7.2012 stavba oplůtku

oplocené hnízdo

úklid po vyhnízdění

8


Lovčovice 8.7.2012 snůška

instalace oplůtku

rozebrání a úklid oplůtku 18.8.2012

9


Knínice 4.6.2012

Moravské Budějovice 9.7.2012

oplůtek

instalace oplůtku

Jakubov 3.7.2012 hnízdo

instalace oplůtku

Želetava 19.6.2012

Pod Plivenským rybníkem 25.4.2012

predované hnízdo

oplůtek ze čtrnácti dílů

10

Profile for Vojtech Kodet

Ochrana hnízd motáka lužního 2012  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině 2012" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině.

Ochrana hnízd motáka lužního 2012  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině 2012" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement