__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Mapování motáka lužního (Circus pygargus) na Třebíčsku 2011 Ivan Kunstmüller, Tomáš Skříček, Pavel Hobza, Vojtěch Kodet listopad 2011

Tento projekt byl v roce 2011 finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.


Mapování motáka lužního (Circus pygargus) na Třebíčsku 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ivan Kunstmüller, Tomáš Skříček, Pavel Hobza, Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. listopad 2011

Obsah Úvod...................................................................................................................................... 2 Metodika ............................................................................................................................... 3 Výsledky................................................................................................................................ 4 Závěr..................................................................................................................................... 5

Úvod Moták lužní (Circus pygargus) je menší dravec hnízdící na zemi v loukách a polích. Je u nás legislativně chráněn jako silně ohrožený druh a patří mezi ohrožené druhy zařazené do přílohy I směrnice o ptácích, pro kterého však u nás dosud není vyhlášena žádná ptačí oblast soustavy Natura 2000. Na Vysočině, kde byla od poloviny 80. let pravidelně kontrolována hnízdiště motáků pochopů, se začali nově objevovat také motáci lužní. První ojedinělá hnízda byla nalezena v letech 1994, 1997 a 2000. Počet dohledaných hnízd poté rychle narůstal a maxima bylo dosaženo v roce 2007, kdy bylo zjištěno 68 hnízd. Převážná část hnízdní populace motáka lužního je koncentrována v jižní části kraje Vysočina, kde se nadmořská výška pohybuje od 400 do 650 m. Oblast se stala nejvýznamnějším hnízdištěm tohoto druhu v rámci České republiky. Vzhledem k umístění hnízda je moták lužní ohrožován nejen predací, ale také způsobem hospodaření, neboť řada hnízd bývá zničena vysečením. Ochrana hnízd tak spočívá zejména v dohledání hnízda a dohodě s tím, kdo příslušné pozemky obhospodařuje. Úspěšnost jeho hnízdění tak do určité míry závisí na ochranářských opatřeních, neboť na obhospodařovaných zemědělských pozemcích má jen malou šanci na vyvedení svých mláďat. Například na Českomoravské vrchovině, kde je jeho největší hnízdní subpopulace v ČR, by byla bez aktivní ochrany vyvedena mláďata v průměru jen na 20 - 30 % hnízd, ale díky individuální ochraně jeho hnízd bývají mláďata vyváděna na 50 - 70 % hnízd. V současnosti se provádí ochrana hnízd na zemědělských pozemcích buď pomocí oplůtků anebo ponecháním dostatečné nesečené či nesklizené plochy kolem hnízda. Ponechání větší nesečené plochy se ukazuje jako vhodnější i z hlediska druhotných pozitivních dopadů na lokální biodiverzitu zemědělské krajiny. Aby mohla být realizována ochranářská opatření je zapotřebí zjistit obsazené lokality a dohledat hnízda, na což byl zaměřen tento projekt.

2


Metodika Motáci lužní k nám přilétají ze zimovišť na přelomu dubna a května. V té době se relativně dobře zjišťuje jejich přítomnost, neboť ptáci předvádějí na svých hnízdištích svatební lety. Takovéto lokality je zapotřebí navštívit později a pokusit se dohledat hnízdo, aby mohla být zajištěna jeho ochrana. Nalézt hnízdo je časově velmi náročné. Pozorování probíhá pokud možno z přehledných vyvýšených míst ze vzdálenosti obvykle 300 m až 1 km, aby nebyli ptáci rušeni. Nejčastěji ptáci prozradí své hnízdo při krmení. U motáků lužních krmí samec samici sedící na snůšce. Při příletu na hnízdiště začne samec s potravou přeletovat nad porostem, jelikož předávání potravy probíhá mimo hnízdo a často v letu, musíme bedlivě sledovat, odkud samice vzlétne. Většinou to ale dopadne tak, že najednou se z ničeho nic nad porostem objeví i samice a hnízdo zůstává neodhaleno. Proto je zapotřebí neustále sledovat samici, abychom nepropásli její návrat na hnízdo. V počátku hnízdění, kdy samice sedí na snůšce, zkonzumuje potravu mimo hnízdo a zpět se vrací vždy bez potravy. Ve většině případů zároveň přináší nový hnízdní materiál (traviny). V období krmení mláďat samice převzatou potravu od samce buď ještě upravuje mimo hnízdo anebo ji zanáší přímo na hnízdo. Trpělivost je zapotřebí zejména v období snůšky, kdy samec není na hnízdišti přítomen i několik hodin a samice pevně sedí na snůšce. Krmení může proběhnout třeba jen 2 - 3x denně (nejčastěji mezi 7 - 10 hod. a mezi 16 - 19 hod.). V době krmení mláďat přináší samec potravu k hnízdu častěji v časových intervalech asi 15 - 150 minut. Dohledání jednoho hnízda tak mnohdy zabere i několik hodin, zjišťování a shánění vlastníka pozemku či hospodáře leckdy také, a obojí znamená nemalé náklady na cestovné. Výsledky projektu – dohledaná hnízda – byla podkladem pro realizaci ochranářských opatření. Projekt byl realizován v kraji Vysočina v okrese Třebíč.

Obr. 1: Poloha okresu Třebíč (žlutě) v Kraji Vysočina (zeleně) v rámci ČR.

3


Výsledky Počet hnízdních párů Byl zaznamenán výskyt 19 hnízdních párů na 11 lokalitách: Blatnice (2 p.), Hartvíkovice (1 p.), Heraltice (5 p.), Chlístov (2 p.), Kněžice (1 p.), Martínkov (1 p.), Menhartice (1 p.), Odunec (1 p.), Radotice (1 p.), Šašovice (2 p.), Želetava (2 p.). Kromě dvou nedohledaných hnízd v katastru Heraltice bylo dohledáno zbylých 17 hnízd, z nichž u 2 hnízd bylo nutné realizovat ochranářská opatření. Data byla zapsána do NDOP. Reprodukční úspěšnost Z 6 úspěšných hnízd bylo vyvedeno 19 mláďat (průměr 3,2 mláďat na jedno úspěšné hnízdo). Ze 2 hnízd s poskytnutou ochranou nebylo vyvedeno žádné mládě. Celková produktivita všech dohledaných hnízd (n = 18) byla 1,05 mláděte na jedno hnízdo.

Obr. 2: Katastrální území s prokázaným hnízděním motáka lužního v okrese Třebíč v Kraji Vysočina v roce 2011.

4


Tab. 1: Přehled hnízd motáka lužního v okrese Třebíč v roce 2011. Umístění hnízda

pšenice

ječmen ruderál řepka mokřiny celkem

Počet hnízd

4

Chráněná hnízda

2

2

Způsob ochrany

oplocení

2

Úspěšných hnízd

0

2

2

0

2

2

0

7

4

17

6

Závěr V okrese Třebíč byl v roce 2011 zjištěn výskyt 19 párů na 11 lokalitách, přičemž se podařilo dohledat 17 hnízd, z nichž u 2 hnízd bylo nutné realizovat ochranářská opatření, která však v tomto případě nebyla úspěšná, neboť oplocení i s hnízdy byla zničena divokými prasaty. Oplocení je tedy nutné pro příště udělat bytelnější a doplnit ještě odpuzovacími pachovými prostředky proti prasatům.

Fotodokumentace Foto: Ivan Kunstmülle

5


6


Samec motáka lužního

Oplocené hnízdo v pšenici u Blatnice, které bylo později zničeno i s oplecenkou prasaty divokými.

7

Profile for Vojtech Kodet

Moták lužní 2011 - Třebíčsko  

Závěrečná zpráva projektu "Mapování motáka lužního (Circus pygargus) na Trebíčsku 2011" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologic...

Moták lužní 2011 - Třebíčsko  

Závěrečná zpráva projektu "Mapování motáka lužního (Circus pygargus) na Trebíčsku 2011" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologic...

Profile for ornitolog
Advertisement