__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v roce 2010 Ivan Kunstmüller, Tomáš Skříček, Pavel Hobza, Vojtěch Kodet listopad 2010

Tento projekt byl v roce 2010 finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR. Děkujeme.


Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ivan Kunstmüller, Tomáš Skříček, Pavel Hobza, Vojtěch Kodet listopad 2010

Obsah Úvod ............................................................................................................................................... 2 Metodika ......................................................................................................................................... 2 Výsledky ......................................................................................................................................... 2 Zhodnocení přínosu projektu .......................................................................................................... 3 Fotodokumentace ........................................................................................................................... 4

Úvod Moták lužní (Circus pygargus) je u nás legislativně chráněn jako silně ohrožený druh. Úspěšnost jeho hnízdění však závisí na ochranářských opatřeních, neboť hnízdí nejčastěji na zemědělských pozemcích. Například na Českomoravské vrchovině, kde je jeho největší hnízdní subpopulace v ČR, by byla bez aktivní ochrany vyvedena mláďata jen na 20 - 30 % hnízd, ale díky individuální ochraně jeho hnízd bývají mláďata vyváděna na 50 - 70 % hnízd. Ochrana hnízd na zemědělských pozemcích se provádí buď pomocí oplůtků nebo ponecháním dostatečné nesečené či nesklizené plochy kolem hnízda.

Metodika V jarním období byly vyhledávány plochy, kde prováděli motáci lužní své svatební lety. Na těchto plochách bylo sledováno chování hnízdního páru (kam zanáší hnízdní materiál, kam nosí samec potravu samici sedící na hnízdě), za účelem vytipování umístění hnízda, abychom mohli zajistit jeho ochranu. Plánované způsoby ochrany hnízd: 1) Ve vojtěškách a na sečených loukách: v okolí hnízda zajistit ve spolupráci s hospodařícími zemědělci obsečení dostatečné plochy: u 1 hnízdního páru min. 50 x 50 m, při hnízdění více párů pohromadě min. 100 x 100 m. Hospodařícím zemědělcům poskytnout potřebné informace pro podání žádosti o proplacení újmy na hospodaření z důvodů ochrany přírody. 2) V obilovinách: v době sklizně jsou mláďata většinou krátce před vyvedením, je-li to možné, pokusit se domluvit posunutí sklizně, jinak instalování oplůtků. 3) Není-li možné domluvit obsečení hnízda či posun sklizně, tak zajistit přenesení hnízda do vhodného blízkého náhradního biotopu.

2


Výsledky Při dohledávání a ochraně ohrožených hnízd motáka lužního na Vysočině bylo od května do srpna věnováno práci v terénu ve 4 lidech přes 1000 hodin. U každého zjištěného hnízdního výskytu bylo dohledáváno hnízdo, aby bylo zjištěno, zda a jakou vyžaduje ochranu, což záleželo zejména na pěstované plodině. Průběh polních prací byl konzultován s hospodařícími zemědělci a zejména v obilovinách musel být sledován průběh žní, a zda stihnou ptáci vyhnízdit či nikoliv a zda bude potřeba zajistit jejich obsečení. Počet hnízdících párů: V roce 2010 byl na Vysočině zaznamenán hnízdní výskyt 51 párů. Dohledat se podařilo 43 hnízd, z nichž u 9 hnízd byla poskytnuta potřebná ochrana (21 %). 5 hnízd s poskytnutou ochranou bylo nakonec úspěšných. Těchto 5 úspěšných hnízd s poskytnutou ochranou se na celkové úspěšnosti hnízd podílelo 24 %. Celkově bylo letos na Vysočině zjištěno 21 úspěšně vyvedených hnízd motáka lužního, přičemž 16 hnízd nevyžadovalo speciální ochranná opatření, neboť byla umístěna na neobhospodařovaných plochách nebo mláďata stihla být vyvedena před sklizní obilovin, což však muselo být u všech hnízd hlídáno. U řady hnízd nebyla zajišťována ochrana před jejich vysečením, neboť byla opuštěna či predována ještě před sklizní. Reprodukční úspěšnost: Na 29 hnízdech se vylíhlo 113 mláďat, přičemž úspěšně bylo vyvedeno 72 mláďat z 21 hnízd (průměr 3,42 mláďat na jedno úspěšné hnízdo). Z 5 úspěšných hnízd s poskytnutou ochranou bylo vyvedeno 14 mláďat (tj. 19,4 %, n = 72 mláďat). Ochranná opatření: U hnízd se snůškami ve vojtěškách jsme domluvili s hospodařícími zemědělci jejich obsečení. Byl ponecháván dostatečně velký prostor neposečené plodiny kolem hnízd (50 x 50 m). Hnízdům v obilovinách, která byla ohrožena vysečením při sklizni, byla z naší strany také poskytována ochrana. Ohrožená hnízda s mláďaty byla před průběhem žní oplocena drátěným pletivem o rozměrech 2 x 2 m, výška králíkářského pletiva byla 100 cm. Tyto plochy zemědělci obsekli. Tímto způsobem jsme chtěli zamezit odrostlým mláďatům, ale ještě nevzletným, opuštění hnízda do jeho širšího okolí v obilovinách, kde by byla při žatvě projíždějící zemědělskou technikou usmrcena. Mláďata ze dvou ohrožených hnízd byla přenesena do blízkého náhradního biotopu a oplocena.

Tabulka 1: Souhrnný přehled Umístění

pšenice

ječmen

žito

vojtěška

jílek

louky

řepka

ruderál

celkem

Počet hnízd

13

1

1

5

1

1

2

19

43

Chráněná

4

5

oplocení

obsečení

hnízda

9

hnízda Způsob ochrany Úspěšných

10

1

1

1

1

hnízd

3

0

0

7

21


Zhodnocení přínosu projektu Projekt přispívá k ochraně silně ohroženého motáka lužního, který je ohrožován zemědělskými pracemi. U každého dohledaného hnízda byla zhodnocena míra ohrožení zemědělskými pracemi a podle toho byla prováděna ochranářská opatření. Pozdější termín sklizně obilovin na některých pozemcích umožnil zdárné vyhnízdění některých párů, aniž by bylo zapotřebí hnízdo oplocovat a obsíkat. Vysoký podíl hnízd na neobhospodařovaných pozemcích dává druhu naději do budoucna, avšak na těchto plochách bývají hnízda mnohem více ohrožena predací. Proto je na uvážení, zda neoplocovat i tato hnízda, aby byla chráněna alespoň před některými savčími predátory. Díky několikaletým ochranářským aktivitám na Vysočině ve prospěch motáků lužních přispíváme k existenci nejpočetnější subpopulace v rámci České republiky.

Fotodokumentace (Třebíčsko, Vojtěch Kodet, 11. 8. 2010)

Seč vojtěšky probíhá minimálně 3x ročně, proto by zde zahnízdící motáci lužní neměli bez zajištění patřičné ochrany vůbec žádnou šanci pro úspěšné vyvedení mláďat. V pozadí je vidět porost, který zůstal po celou dobu hnízdění motáků lužních ponechán nesečený.

4


Na rozlehlých lánech obilí není snadné hnízdo motáka lužního dohledat. Následuje zjišťování hospodařícího subjektu a termínu žní, případně následuje domlouvání obsečení hnízda. Kolem hnízda v obilí je ponechán porost cca 20 x 20 m a těsně kolem hnízda je ještě instalováno oplocení.

5


6


7

Profile for Vojtech Kodet

Moták lužní 2010  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2010" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na V...

Moták lužní 2010  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2010" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na V...

Profile for ornitolog
Advertisement