Page 1

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČ 70956502 http://csop-jihlava.euweb.cz

Kontrola budek v lesích na Vysočině 2012 Vojtěch Kodet & Dana Kořínková listopad 2012

Tento projekt byl v roce 2012 finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.


Kontrola budek v lesích na Vysočině 2012 Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kořínková ČSOP Jihlava listopad 2012

Obsah Obsah ..................................................................................................................................2 Úvod.....................................................................................................................................3 Metodika..............................................................................................................................4 Výsledky ...............................................................................................................................5 Závěr ....................................................................................................................................9 Literatura..............................................................................................................................9 Fotodokumentace............................................................................................................10

2


Úvod Hnízdní budky slouží těm druhům ptáků, kteří nestaví vlastní hnízda, ale k hnízdění využívají obvykle dutiny, polodutiny nebo štěrbiny. Ty mohou vzniknout ve stromech přirozenou cestou (např. odlomem větví) nebo je do kmenů vytesaly jiné ptačí druhy z řádu šplhavců (Piciformes), v našich podmínkách obvykle strakapoud velký nebo datel černý. Může se však jednat i o různé polodutiny či štěrbiny, které se na stromech, ale i ve skalách, vyskytují obvykle v hojné míře. Přítomnost dutin se však váže především na vysokokmenné a navíc staré až přestárlé porosty. Doupnými stromy jsou pak většinou buky, duby a jiné listnáče, z jehličnatých stromů nejčastěji borovice a jedle. V lesích, kde probíhá intenzivní hospodaření se dřevem, je samozřejmě porostů s vhodnými doupnými stromy nedostatek a nabídka vhodných stromových dutin rozhodně neodpovídá potřebám různých živočišných druhů. V některých případech může nedostatek starých vysokokmenných porostů limitovat výskyt a velikost lokálních populací šplhavců (nepřijímají budky, ale dutiny sami vytesávají do kmenů starých stromů – Hudec & Černý 1977, del Hoyo et al. 2002, Hudec & Šťastný 2005), nebo nedostatek vhodných hnízdních dutin může omezovat velikost lokálních populací některých druhů ptáků (tzv. dutinových hnízdičů obvykle z řádu pěvců Passeriformes, příležitostně svišťounů Apodiformes, ale i sov Strigiformes aj.). Zatímco populace šplhavců lze zachovat pouze tím, že v hospodářských lesích bude ponechán dostatek starých, přestárlých a případně i padlých stromů (poskytují nejen hnízdní příležitosti, ale zejména potravu – obvykle velké larvy hmyzu), tak populace drobnějších dutinových hnízdičů lze podpořit vyvěšováním umělých dutin – budek. Metodika výroby budek je dnes velmi dobře propracována a ověřena dnes již mnoho desítek let trvající praxí (např. Henze & Zimmermann 1969, Zasadil 2001). Rozlišujeme nejrůznější typy budek - např. pro sýkory, špačky, šoupálky, dudky, rorýse, ale i netopýry (řád letouni Chiroptera), polobudek - např. pro rehky, lejsky, ale i kachny nebo sokolovité dravce. Samozřejmě existuje celá další řada možností jak podpořit a zvýšit nabídku hnízdních možností pro ptáky. Nicméně je třeba mít na paměti, že zcela zásadní zůstane i nadále přirozená nabídka hnízdních dutin a polodutin, tedy doupných stromů v lesích, poněvadž jen tento způsob je ryze přírodní a zajišťující tak adekvátní podmínky směřující k přirozené evoluci uvedených ptačích druhů a jiných živočichů.

3


Metodika Zájmovou oblastí je 7 lesních revírů při lesních správách Nové Město na Moravě a Třebíč v Kraji Vysočina. Jedná se o revíry Devět skal, Milovy, Koníkov, Sklené, Třebenice, Hrotovice a Radkovice.

Obr. 1: Orientační mapa zájmové oblasti s vyznačenými kontrolovanými budkami.

4


Budky byly vyvěšovány většinou přibližně před 10 lety, přičemž u většiny budek nebyly k dispozici žádné mapové zákresy. Část budek byla dohledána již v minulých letech, část byla dohledána v terénu letos. Část budek bylo kontrolováno a čištěno po několika letech bez údržby již v loňském roce a nově dohledané budky nebyly několik let kontrolovány ani čištěny, a proto bylo jedním z hlavních cílů zjistit jejich aktuální stav. Drobné opravy byly provedeny při kontrole. Větší opravy si vyžádají více času, materiálu i financí, proto nemohly být realizovány v rámci tohoto projektu.

Výsledky Vedle vyčištění budek od starých hnízd, včetně několika vosích a sršních, byly v roce 2012 zjištěny obsazené budky lejskem bělokrkým, rehkem zahradním, sýkorou koňadrou, sýkorou modřinkou, sýkorou uhelníčkem, brhlíkem lesním, plšíkem lískovým, vosami a sršni. Celkem bylo nalezeno a zkontrolováno 258 budek, z toho 22 v revíru Devět skal, 30 v revíru Koníkov, 4 v revíru Milovy, 50 v revíru Třebenice, 36 v revíru Sklené, 80 v revíru Hrotovice a 36 v revíru Radkovice. Nově nalezené budky byly zaměřeny GPS.

Obr. 2: Dohledané a kontrolované budky v jednotlivých revírech

Revír Devět skal a Milovy

5


Revír Koníkov

Revír Sklené

6


Revír Třebenice

Revír Hrotovice

7


Revír Radkovice

Tab. 1: Počty typů budek v jednotlivých revírech revír Devět skal kulíškovník 1 sýcovník šoupálkovník 8 sýkorník 13 celkem 22

revír Milovy 2 2 4

revír Koníkov 30 30

revír Sklené 18 18 36

revír revír revír Třebenice Hrotovice Radkovice celkem 2 3 2 26 50 80 34 227 258 50 80 36

Tab. 2: Obsazenost budek v jednotlivých revírech podle zjištěných druhů

sýkora sp. brhlík plšík lejsek běl. vosy, sršni ostatní nezjištěno prázdná

revír Devět skal 7 1 1 1 5 7

revír Milovy 1 2 1

revír Koníkov 15 1 2 12

revír Sklené 20 4 12

8

revír revír revír Třebenice Hrotovice Radkovice celkem 138 38 41 17 17 2 11 2 11 3 6 2 4 4 17 1 9 5 4 1 1 1 23 2 1 7 44 3 7 2


Tab. 3: Budky poškozené a predované strakapoudy

vletový otvor rozbité stěny nenalezena v pořádku

revír Devět skal 2 20

revír Milovy 4

revír Koníkov 17 1 1 11

revír Sklené 8 2 26

revír revír revír Třebenice Hrotovice Radkovice celkem 73 24 5 17 4 2 1 8 2 3 173 22 74 16

Závěr Nejoblíbenějším a tedy i nejpoužívanějším typem budek, které naši předchůdci vyvěsili, jsou jednoznačně sýkorníky, kdy z celkového počtu 258 kontrolovaných budek bylo 227 sýkorníků. Ostatní typy budek najdeme v kontrolovaných lesích jen výjimečně, jako je tomu např. v revíru Sklené a Devět skal, kde takřka polovinu tvoří šoupálkovníky (26 z 52). V závislosti na typu budky jsou v nich nejčastěji hnízdícím druhem sýkory (koňadra, modřinka a uhelníček). Z ostatních druhů je častěji přítomen pouze brhlík lesní, plšík lískový a druhy blanokřídlého hmyzu. Celkově zle říci, že ve všech sedmi kontrolovaných revírech byly budky ve velmi dobrém stavu a to i přesto, že jsou některé z nich vyvěšeny déle než 10 let. Zcela zničených budek bylo nalezeno jen minimum. Značná část budek byla rozbitá od strakapoudů, resp. měly vyklovaný a rozšířený vletový otvor. Celkem bylo rozbito od strakapoudů 73 z 258 budek a většina z nich si vyžádá opravu. U budek bez oplechovaných vletových otvorů bude nutné toto oplechování doplnit, aby se omezila predace od strakapoudů.

Literatura HENZE O. & ZIMMERMANN G., 1969: Opeření přátelé (z německého originálu Gafiederte freunde, Bayerischer Landwirtschaftsverlag GMBH, München, Basel & Wien, 1966, přeložil Z. Klůz). Státní zemědělské nakladatelství, Praha: 198 pp. del HOYO J., ELLIOT A. & SARGATAL J. (ed.), 2002: Handbook of the Birds of the World. Volume 7. Jacamars to Woodpeckers. Lynx Edicions, Barcelona: 296-555. HUDEC K. & ŠŤASTNÝ K., 2005: Fauna ČR, Ptáci – Aves, Díl II/I (2., přepracované a doplněné vydání). Academia, Praha: 231-238. HUDEC K. & ČERNÝ W., 1977: Fauna ČSSR, Ptáci – Aves, Díl II. Academia, Praha: 232-237. ZASADIL P. (ed.), 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Metodika Českého svazu ochránců přírody č.20. Český svaz ochránců přírody, Praha: 136 pp.

9


Fotodokumentace foto Dana Kořínková

revír Devět skal

revír Sklené

revír Hrotovice

10


Budka obezděná brhlíkem lesním

Budka s rozklovanou přední stěnou od strakapouda velkého

Staré sršní hnízdo vyndané z budky

11


Hnízdo brhlíka lesního

Hnízdo lejska bělokrkého

12


Záhadný obyvatel budky si zde udělal spižírnu plnou žaludů

Snůška sýkory

13


Mláďata sýkory

Mláďata sýkory koňadry

14

Budky 2012 - Vysocina  

Závěrečná zpráva projektu "Kontrola budek v lesích na Vysočině 2012" realizovaného ZO ČSOP Jihlava.

Advertisement