__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Avifauna EVL Kobylinec Vojtěch Kodet, Pavel Hobza 2010


Avifauna EVL Kobylinec Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Pavel Hobza

Obsah

1) Úvod ....................................................................................................................................... 3 2) Metodika ................................................................................................................................. 3 3) Avifauna lokality ...................................................................................................................... 4 4) Literatura................................................................................................................................. 4 5) Fotografie lokality.................................................................................................................... 5

2


1) Úvod Kobylinec (0,6882 ha) v k.ú. Trnava u Třebíče zahrnuje travnatý kázek se skalkami a borovým remízem, protnutý polní cestou, 600 m VJV od kostela v obci Trnava. Práce shrnuje ornitologická data a poznámky jako podklad pro zpracování plánu péče pro tuto evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.

2) Metodika V průběhu roku 2010 byla lokalita navštívena během hnízdního období a byly zde zároveň pořízeny akustické nahrávky pro podchycení skrytě žijících ptáků. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Pro lokalitu byla zpracována dostupná ornitologická data z databáze Pobočky ČSO na Vysočině za posledních 10 let (2001 - 2010) a další dostupná publikovaná data (KODET 2008a, zejména KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Jsou-li v přehledech uváděna starší data, než je oněch posledních 10 let, je u nich poznámka “v minulosti“ nebo uveden rok posledního záznamu na lokalitě. Avifauna může být každoročně proměnlivá a proto pro sestavování plánu péče není ani tak rozhodující, které druhy zde byly ověřeny pouze v posledním roce. Navíc počet zjištěných druhů je závislý vždy na délce a kvalitě průzkumu, přičemž v rámci této práce podrobný kvantitativní ornitologický průzkum lokality nebyl prováděn. V práci je kladena pozornost zejména na druhy zařazené do Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003), na druhy zvláště chráněné (ZCHD) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou řazeny do třech kategorií ochrany - druhy kriticky ohrožené (KO), silně ohrožené (SO), ohrožené (O) - a které jsou vyjmenovány v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, dále na druhy uvedené v příloze I. Směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, a na druhy regionálně významné (KODET et KUNSTMÜLLER 2008a, 2008b). Za lokálně významné druhy jsou považovány druhy ptáků neuvedené ani v příloze vyhlášky ani v Červeném seznamu, které jsou však na Vysočině méně rozšířené a nelze je považovat za druhy běžně hnízdící (KUNSTMÜLLER et KODET 2005, KODET 2008b). Pro doplnění je zde zpracován i přehled ostatních běžných druhů ptáků zaznamenaných na lokalitě v hnízdním období. Hnízdní období bylo definováno v souladu s mapováním hnízdního rozšíření ptáků v ČR (ŠŤASTNÝ et al. 2006). Druhy zaznamenané v bezprostředním okolí by byly pravděpodobně při déle probíhajícím průzkumu zaznamenány i přímo na lokalitě (alespoň jako občasně se vyskytující, zaletující za potravou apod.). Doporučení, která by měla vést ke zlepšení stavu avifanuy na lokalitě, jsou pouze základní. Cílem není dublovat plán péče. Spíše doporučujeme, aby výsledný návrh plánu péče připomínkoval zkušený ornitolog znalý místních poměrů.

3


3) Avifauna lokality V roce 2010 byla lokalita navštívena ve dnech 27. a 28. 5., kdy byl zároveň pořízen celonoční akustický záznam, který byl následně analyzován. V přehledu jsou uvedeny druhy zaznamenané na lokalitě v posledních 10 letech, přičemž druhy s potvrzeným výskytem v roce 2010 jsou zvýrazněny tučně. Ptáci (Aves): Lokalita: ZCHD: SO: Křepelka polní (Coturnix coturnix) O: Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Další D červeného seznamu: Žluna zelená (Picus viridis) Běžné D: Strakapoud velký (Dendrocopos major), Strnad obecný (Emberiza citrinella), Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), Zvonohlík zahradní (Serinus serinus), Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Další D v bezprostředním okolí: ZCHD: SO: Skřivan lesní (Lullula arborea) Další D červeného seznamu: Datel černý (Dryocopus martius), Vrána šedá (Corvus cornix) Lokálně významnější D: Linduška lesní (Anthus trivialis), Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Běžné D: Skřivan polní (Alauda arvensis), Budníček menší (Phylloscopus collybita), Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), Kos černý (Turdus merula), Drozd zpěvný (Turdus philomelos), Drozd kvíčala (Turdus pilaris), Červenka obecná (Erithacus rubeculla), Sýkora koňadra (Parus major), Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)

Doporučení: Vzhledem k malé rozloze se jedná o ornitologicky nevýznamnou lokalitu. Vlastní lokalitu udržovat tak, aby na ní byl dostatek hmyzu po celé léto (potrava pro ptáky, tzn. nekosit travní porosty celé najednou začátkem léta) a aby nezarůstala stromy (těch je v okolí dostatek), ponechávat jen solitérní keře (hnízdiště ťuhýků, pěnic...). V ochranném pásmu by měla být louka se solitérními keři s posunutým termínem seče na konec léta, případně mozaikovitá seč. Doporučujeme odstranit berličky pro dravce instalované na lokalitě, jelikož zvyšují predaci ptáků hnízdících na zemi. Berličky patří na intenzivní kulturní louky či do polí, kde mají usnadnit dravcům zejména lov hrabošů.

4) Literatura KODET V., 2008a: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2007. – Cinclus 19: 79-112. KODET V., 2008b: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004. – Cinclus 19: 35-50. ODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008a: Červený seznam ptáků kraje Vysočina. – Cinclus 19: 51-58. K KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008b: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. 4


KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. – Český svaz ochránců přírody Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22, Praha: 82-103. ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. et HUDEC K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. - Aventinum, Praha, 464 s.

5) Fotografie lokality Foto Vojtěch Kodet, 2010

5

Profile for Vojtech Kodet

Kobylinec 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Kobylinec v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti ornitologické na...

Kobylinec 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Kobylinec v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti ornitologické na...

Profile for ornitolog
Advertisement