__MAIN_TEXT__

Page 1

Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka 2014 Vojtěch Kodet & Dana Kořínková říjen 2014


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka 2014 Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kořínková říjen 2014

Úvod V pramenné oblasti Javořické vrchoviny podél horního toku Javořického potoka se nachází izolovaný výskyt invazní netýkavky žláznaté, která ohrožuje místní biodiverzitu. Ohrožené jsou zejména vyskytující se zvláště chráněné druhy a přírodně cenné lokality včetně nedalekých maloplošných zvláště chráněných území, zejména PR Velký Pařezitý rybník. Netýkavka žlaznatá je konkurenčně silný druh, který svým hustým zápojem ničí původní společenstva a podél vodního toku se semeny rychle šíří dále do krajiny.

Metodika Zájmová lokalita leží v katastrálních územích Řásná a Řídelov cca 6 km severozápadně od Telče (okres Jihlava, Kraj Vysočina). Orientační poloha a bližší vymezení je znázorněno na obr. 1 - 3.

Obr. 1: Orientační poloha zájmové lokality.

2


Obr. 2: Území, ve kterém byl proveden průzkum výskytu netýkavky žláznaté v roce 2012 je zeleně vyšrafováno. Červeně jsou zvýrazněny plochy se zjištěným výskytem netýkavky žláznaté v témže roce a na těchto plochách probíhá její likvidace.

Obr. 3: Bližší vymezení zájmové lokality (červeně vyšrafovány jsou plochy s výskytem netýkavky žláznaté v letech 2012 - 2014).

3


Netýkavka žláznatá byla odstraňována průběžně během léta a podzimu, aby se zabránilo jejímu vysemenění. Osvědčeným způsobem likvidace vytržených rostlin netýkavky žláznaté je jejich umístění bez kontaktu s půdou. Vytržené rostliny ponechané na zemi dokáží totiž velmi rychle a snadno znovu zakořenit.

Hlavní ohnisko výskytu netýkavky žláznaté se nachází v okolí Plodového rybníka. V roce 2012 byl proveden průzkum širšího okolí (viz obr. 2) a všude, kde byla tato netýkavka zjištěna, byla vytrhávána. Nová izolovaná místa výskytu nebyla od té doby v území nalezena, kromě menší plochy u Pilného rybníka a dvou navazujících lesních pasek.

Výsledky V roce 2014 bylo v okolí horního toku Javořického potoka nalezeno a odstraněno 1 752 ks invazní netýkavky žláznaté. Početnost je téměř totožná s předchozím rokem 2013, kdy bylo nalezeno a odstraněno 1 729 ks. Jedná se však již o nízké procento oproti roku 2012, kdy to bylo 29 071 ks. Hustota výskytu se na různých místech původně velmi výrazně lišila od jednotlivých rostlin až po souvislé husté zápoje, které se zde nyní již nevyskytují. Na některých dílčích plochách již nebyla nalezena vůbec (viz žluté plochy na obr. 5). Na všech plochách došlo v roce 2014 oproti roku 2012 ke snížení její početnosti (viz obr. 7C), avšak byla objevena 3 nová místa (fialové plochy na obr. 7C).

Graf 1:

Počet nalezených a vytrhaných netýkavek žláznatých v jednotlivých letech

30000

29071

25000 20000 15000 10000

1752

1729

5000 0 2012

2013

2014


Obr. 4: Počty netýkavky žláznaté na jednotlivých plochách: A) V roce 2012. B) V roce 2013. C) V roce 2014.

A

B

C 5


Obr. 7: Procenta výskytu netýkavky žláznaté na jednotlivých plochách: A) V roce 2013 oproti roku 2012. B) V roce 2014 oproti roku 2013. C) V roce 2014 oproti roku 2012.

A

B

C 6


Graf 2:

Procentuální podíl nalezených a vytrhaných netýkavek žláznatých oproti roku 2012 100 100 80 60 40 20 5,9

6,0

2013

2014

0 2012

Graf 3:

Procentuální podíl nalezených a vytrhaných netýkavek žláznatých oproti roku 2013

100,0 100,0

101,3

2013

2014

80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

7


Fotodokumentace

8


9


10

Profile for Vojtech Kodet

Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka 2014" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině.

Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka 2014" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement