__MAIN_TEXT__

Page 1

Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka 2013 Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Kateřina Tvrdíková, Pavel Matějíček říjen 2013


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka 2013 Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kořínková, Kateřina Tvrdíková, Pavel Matějíček říjen 2013

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 3 Metodika................................................................................................................................................. 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 4 Zhodnocení přínosu projektu ............................................................................................................... 8 Fotodokumentace ................................................................................................................................ 9

Tento projekt (č. 141309) byl v roce 2013 částečně finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. V roce 2012 byla likvidace netýkavky žláznaté na této lokalitě podpořena Ministerstvem životního prostředí ČR z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny. Děkujeme.

2


Úvod V pramenné oblasti Javořické vrchoviny podél horního toku Javořického potoka se nachází izolovaný výskyt invazní netýkavky žláznaté, která ohrožuje místní biodiverzitu. Ohrožené jsou zejména vyskytující se zvláště chráněné druhy a přírodně cenné lokality včetně nedalekých maloplošných zvláště chráněných území. Netýkavka žlaznatá je konkurenčně silný druh, který svým hustým zápojem ničí původní společenstva a podél vodního toku se semeny rychle šíří dále do krajiny. Tento projekt byl zaměřen na její systematické odstraňování a navazuje na zásahy realizované zde v letech 2011 a 2012. Netýkavka žláznatá byla na zájmové lokalitě likvidována poprvé v roce 2011, a to dvojím posečením porostů s kvetoucími netýkavkami během vegetační sezóny. Tyto práce nerealizovala naše organizace a zásah nebyl zcela důsledný. V následujícím roce jsme navrhli změnu ve způsobu jejího odstraňování a práce jsme i prováděli. Pouhé posečení považujeme za nedostatečné, neboť useknutá rostlina většinou znova obrazí a vykvete. Jedná se o mělce kořenující rostliny a jejich likvidace je podstatně efektivnější jejich vytrháváním. Také dva zásahy během vegetační sezóny považujeme za nedostatečné, neboť rostliny dozrávají průběžně během celého léta a podzimu. V loňském roce bylo zapotřebí na této lokalitě realizovat 7 zásahů, aby se zabránilo dozrávání netýkavek. Při vytrhávání byly rostliny počítány, takže bylo možné v letošním roce vyhodnotit změnu v početnosti netýkavky žláznaté na jednotlivých plochách. V minulých letech jsme již úspěšně zlikvidovali ohnisko netýkavky žláznaté v přírodním parku Čeřínek.

Metodika Zájmová lokalita leží v katastrálních územích Řásná a Řídelov cca 6 km severozápadně od Telče (okres Jihlava, Kraj Vysočina). Orientační poloha a bližší vymezení je znázorněno na obr. 1 a 2.

Obr. 1: Orientační poloha zájmové lokality.

3


Obr. 2: Bližší vymezení zájmové lokality (červeně vyšrafovány jsou plochy s výskytem netýkavky žláznaté v letech 2012 a 2013).

Netýkavka žláznatá byla odstraňována průběžně během léta a podzimu, aby se zabránilo jejímu vysemenění. Rostliny byly vytrhávány před dozráním tobolek. Během roku 2013 bylo na celkové ploše cca 12 ha realizováno 5 zásahů. Osvědčeným způsobem likvidace vytržených rostlin netýkavky žláznaté je jejich umístění bez kontaktu s půdou. Vytržené rostliny ponechané na zemi dokáží totiž velmi rychle a snadno znovu zakořenit.

4


Výsledky Hlavní ohnisko výskytu netýkavky žláznaté se nacházelo v okolí Plodového rybníka. V roce 2012 byl proveden průzkum širšího okolí (viz obr. 3) a všude, kde byla tato netýkavka zjištěna, byla vytrhávána (viz obr. 4).

Obr. 3: Území, ve kterém byl proveden průzkum výskytu netýkavky žláznaté v roce 2012.

Obr. 4: Červeně jsou zvýrazněny plochy se zjištěným výskytem netýkavky žláznaté v roce 2012.

5


Obr. 5: Počty netýkavky žláznaté na jednotlivých plochách v roce 2012.

Obr. 6: Počty netýkavky žláznaté na jednotlivých plochách v roce 2013.

6


V roce 2012 bylo v okolí horního toku Javořického potoka nalezeno a odstraněno 29 071 kusů invazní netýkavky žláznaté. Hustota výskytu se na různých místech lišila od jednotlivých rostlin až po souvislé husté zápoje, tudíž její početnost se na jednotlivých plochách i významně lišila (viz obr. 5). V roce 2013 bylo na téže lokalitě nalezeno a odstraněno pouhých 1 729 kusů (5,95 %) invazní netýkavky žláznaté, což je o řád méně a na některých dílčích plochách již nebyla nalezena vůbec (viz obr. 6). Na většině ploch došlo ke snížení početnosti netýkavky žláznaté na pouhé jednotky procent, pouze v okrajových částech došlo ojediněle ke zvýšení početnosti, respektive k objevení plochy, která nebyla v předchozím roce zjištěna (viz obr. 7).

Obr. 7: Procenta výskytu netýkavky žláznaté na jednotlivých plochách v roce 2013 oproti roku 2012 (hodnotou 1 000 % byla označena nově nalezená plocha, která nebyla v předchozím roce známa).

7


Zhodnocení přínosu projektu Cílenou likvidací invazní netýkavky žláznaté byla podpořena biodiverzita místních společenstev a byla realizována ochrana chráněných a ohrožených druhů, které se na lokalitě i v jejím okolí vyskytují. Jedná se o izolované ohnisko výskytu tohoto invazního druhu na horním toku Javořického potoka v pramenné oblasti, kde je smysluplná jeho likvidace, aby nedošlo k nekontrolovatelnému šíření této netýkavky zejména podél vodního toku. Bez likvidace ohniska invazní netýkavky by byla během následujících let ohrožena nejen stávající niva přirozeného toku potoka s přilehlými olšinami s výskytem mimo jiné ďáblíku bahenního či kruštíku širolistého, ale i unikátní lokality v okolí: přírodní rezervace Doupský a Bažantka se zachovalými rašelinnými loukami a ohroženými druhy, přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník s nejhlubším rašelinným ložiskem v Jihlavských vrších a přirozenou rašelinnou březinou s výskytem břízy pýřité, rašeliniště u Pilného rybníka s nejbohatší populací chráněné rosnatky okrouhlolisté na Jihlavsku či přírodní památka Lukšovská s dřípatkou horskou.

Obr. 8: Nejvýznamnější lokality v blízkém okolí potenciálně ohrožené šířením invazní netýkavky žláznaté: 1 = PR Doupský a Bažantka, 2 = PR Velký Pařezitý rybník, 3 = PP Lukšovská, 4 = rašeliniště u Malého Pařezitého rybníka, 5 = rašeliniště u Pilného rybníka.

Na několika místech byla v roce 2013 znemožněna likvidace invazní netýkavky lesními polomy. Těmto místům bude nutné věnovat zvýšenou pozornost v následujícím roce, neboť je pravděpodobné, že zde některé netýkavky mohly vyplodit. Celkově však předpokládáme opět snížení početnosti netýkavky žláznaté v dané oblasti o jeden řád, tudíž očekáváme výskyt v roce 2014 maximálně v řádu stovek jedinců. Vzhledem k průběžnému dozrávání během celého léta a podzimu však bude žádoucí v následujícím roce realizovat alespoň 3 - 4 zásahy, aby opět nedošlo k rozšíření tohoto invazního druhu. 8


Fotodokumentace foto Vojtěch Kodet & Dana Kořínková

Přirozené koryto Javořického potoka s olšinami v místech výskytu invazní netýkavky žláznaté

Kruštík širolistý, ďáblík bahenní a zábělník bahenní rostoucí v místech výskytu invazní netýkavky žláznaté

9


Rašeliniště u Pilného rybníka s nejbohatší populací rosnatky okrouhlolisté na Jihlavsku zatím nebylo netýkavkou žláznatou invadováno.

10


Invazní netýkavkou dosud nezasažená přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník s břízou pýřitou a s nejhlubším rašelinným ložiskem na Jihlavsku.

11


Invazní netýkavka žláznatá se zatím nedostala ani do přírodní památky Lukšovská, což je podmáčená smrčina, kde rostou dřípatky horské.

12


Přírodní rezervace Doupský a Bažantka s ochranářsky významným rašeliništěm s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů je z výše uvedených lokalit zatím nejdále od ohniska výskytu invazní netýkavky žláznaté.

Vachta trojlistá

Ostřice bažinná 13


Netýkavka žláznatá u Javořického potoka v roce 2013.

14


Likvidace invazní netýkavky žláznatá u Javořického potoka v roce 2013.

15


Začátkem léta 2013 komplikovalo práce deštivé počasí, které způsobilo nadprůměrné rozvodnění Javořického potoka a zaplavení části nivy, která se stala místy velmi obtížné přístupná až nepřístupná. Naštěstí v té době měly netýkavky žláznaté do plození ještě daleko.

Podstatně horší byly rozsáhlé polomy během léta 2013, které zasáhly celou oblast a nevyhnuly se ani naší zájmové lokalitě. Místům s popadanými stromy proto bude nutné věnovat v následujícím roce zvýšenou pozornost, neboť v těchto částech byl letošní zásah znemožněn kvůli jejich nepřístupnosti.

16


Mile nás překvapila plocha s nejpočetnějším výskytem netýkavky žláznaté z roku 2012, kde jsme zlikvidovali 6 405 rostlin, kdežto v roce 2013 jsme zde nalezli pouhých 14 rostlin. Na převážné ploše předchozího souvislého porostu invazní netýkavky žláznaté vyrostl souvislý porost naší původní žlutě kvetoucí netýkavky nedůtklivé (obr. vpravo).

17

Profile for Vojtech Kodet

Ochrana biodiverzity Javořického potoka 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka 2013" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině.

Ochrana biodiverzity Javořického potoka 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka 2013" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement