__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Mapování hnízdišť Chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Vysočině

Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Bohuslava Kolmanová, Miloslav Bartoš, Pavel Eleder, Pavel Hobza, Tomáš Novák, Jan Savický listopad 2009

Tento projekt byl v roce 2009 finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR. Děkujeme.


Mapování hnízdišť Chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Vysočině Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Bohuslava Kolmanová, Miloslav Bartoš, Pavel Eleder, Pavel Hobza, Tomáš Novák, Jan Savický Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině listopad 2009 Východiska Chřástal kropenatý (Porzana porzana) je u nás legislativně chráněn jako silně ohrožený druh. Vzhledem ke skrytému způsobu života na mokřadech různého typu není jednoduché jeho hnízdění prokázat. Už prostý výskyt tohoto druhu v hnízdním období zaznamenaný třeba na základě hlasových projevů je však dostatečným důvodem pro ochranu těchto lokalit, jakožto biotopu zvláště chráněného druhu. Mizení vhodných hnízdních lokalit je však v řadě případů způsobeno nedostatkem potřebných informací jak ze strany orgánů ochrany přírody, které dané zásahy povolují, tak i ze strany středisek Agentury ochrany přírody a krajiny, která vydávají odborná vyjádření. Mokřady v krajině jsou aktuálně na Vysočině jedním z vážně ohrožených biotopů volné krajiny zejména kvůli jejich ničení výstavbou nových rybníků. Tudíž i druhy na ně vázané, včetně chřástala kropenatého, se tak stávají čím dál tím více ohroženějšími druhy naší krajiny. Chřástala kropenatého lze považovat za tzv. deštníkový druh, neboť jeho hnízdní biotopy na Vysočině jsou pravidelným hnízdištěm také řady dalších chráněných a ohrožených druhů ptáků a biotopem řady dalších vzácných organismů. Ochrana těchto lokalit proto bude mít pozitivní dopad i na další druhy. Podrobný přehled hnízdních lokalit chřástala kropenatého nebyl na Vysočině dosud publikován. Většina 1 známých údajů byla souhrnně uvedena v publikaci Ptáci Českomoravské vrchoviny . Tímto projektem navazujeme na loňský projekt "Ochrana hnízdišť bukače velkého a bukáčka malého na Vysočině", který byl částečně podpořen v rámci programu Ochrana biodiverzity 2008 a částečně Nadací Partnerství v rámci našeho projektu "Ochrana mokřadních ptáků a jejich hnízdišť na Vysočině". Jedním z cílů těchto aktivit je rozšířit přehled a povědomí o ornitologicky významných mokřadech Vysočiny. Účastí ve správních řízeních se snažíme tyto lokality chránit. V roce 2008 jsme uskutečnili na Vysočině první testování celonočního nahrávání hlasů ptáků, které se ukázalo jako vhodná šetrná metoda také pro mapování chřástala kropenatého, neboť hned při prvním testování na mokřadech v hnízdním období jsme jej tímto způsobem zaznamenali. Jedná se o způsob zjišťování přítomnosti druhu, který ptáky neruší. V roce 2009 jsme tuto metodu na Vysočině použili v dosud nejrozsáhlejším mapování ptáků touto formou.

Metodika 1) Přehled zjištěných hnízdních lokalit Chřástala kropenatého (Porzana porzana) byl sestaven z dat, která má Pobočka ČSO na Vysočině k dispozici, a to z let 2000 - 2009 v měsících květen až červenec. Tato data 1 již byla částečně publikována a data z let 2005 a 2008 pocházejí z naturového monitoringu tohoto druhu (Ivan Kunstmüller, Česká společnost ornitologická). Do přehledu nebyly zahrnuty záznamy z dubna, které se mohou s vysokou pravděpodobností týkat pouze protahujících ptáků. Jako zdroj leteckých snímků v přehledu lokalit byla použita aplikace Google Earth (http://earth.google.com). Autory fotografií vybraných lokalit jsou Ivan Kunstmüller (IK) a Vojtěch Kodet (VK). Sestavený přehled lokalit byl předán orgánům ochrany přírody (krajský úřad, příslušné obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a místnímu středisku Agentury ochrany přírody a krajiny (Havlíčkův Brod) s prosbou o zajištění jejich ochrany, tedy zejména zachování litorálů při povolování odbahňování rybníků a omezení výstavby nových rybníků v místech stávajících přírodně cenných mokřadů v krajině. ------------------------------Foto na titulní straně: Mokřad Frejlach u Horní Cerekve, okres Pelhřimov, 5. 6. 2006 (VK). 1

KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. – ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. 2


2) Mapování výskytu chřástala kropenatého v kraji Vysočina uskutečněné v roce 2009 bylo zaměřeno především na lokality jeho zaznamenaného výskytu v posledních 10 letech. Hnízdní výskyt byl zjišťován zejména pomocí akustických senzorů, a to celonočním nahráváním hlasových projevů pomocí velkokapacitních citlivých zvukových záznamníků v průběhu hnízdní sezóny. V naprosté většině případů byly pořizovány 12 hodinové nahrávky od 19:00 do 7:00, byla tedy podchycena kompletně nejen noční aktivita ptáků, ale také večerní i ranní, včetně celého průběhu soumraku a svítání. Pokud by byl zjištěn chřástal kropenatý při instalaci nebo sběru zvukových záznamníků na lokalitě buď pozorováním či prostým poslechem, anebo při jiné návštěvě, byl by také zaznamenán. Pro potřeby projektu byly za tímto účelem zakoupeny 2 přístroje Olympus DS-55. Celkově nahrávalo v terénu až 18 zvukových záznamníků, přičemž na jednu lokalitu jich bylo instalováno 1 až 8 v závislosti na jejich rozloze. Hlasové nahrávky byly zpracovány v programech Adobe Soundbooth a AM Services. Podrobně je metodika popsána na webových stránkách naší pobočky pod odkazem „Akustický monitoring ptáků“, anebo na přímé adrese www.birdlife.cz/am.html. Chřástal kropenatý se řadí mezi druhy, které touto metodou jen tak snadno nelze přehlédnout (viz ukázky spektrogramů). Obr.: Spektrogramy volajícího samce chřástala kropenatého, který se může ozývat v různých intervalech. Všechny 3 ukázky představují výřez 40 vteřin zvukového záznamu a pocházejí ze 13. 5. 2008 ze Starého Příseckého rybníka v okrese Jihlava. Čas je uveden pod spektrogramem. Nahrávku pořídil Jan Savický.

3:48

3:59

4:09

Výsledky V kraji Vysočina byl v letech 2000 - 2009 v měsících květen až červenec zjištěn hnízdní výskyt Chřástala kropenatého (Porzana porzana) na 37 lokalitách ve 21 mapovacích kvadrátech, přičemž pouze na 1 lokalitě bylo hnízdění přímo prokázáno. Jedná se o lokality, které na Vysočině z pohledu ochrany přírody vyžadují mimořádně vysokou pozornost. Za posledních 10 let bylo hnízdění prokázáno až teprve v letošním roce, kdy Vojtěch Mrlík pozoroval dne 5. července 2009 vyvedené mládě na Náměšťských rybnících u Nového Studeneckého rybníka.

3


Při akustickém průzkumu mokřadů Vysočiny celonočním (19:00 - 7:00) nahráváním v roce 2009 bylo pořízeno v období od 9. dubna do 31. července celkem 4 110 hodin zvukových nahrávek (duben 360 h, květen 470 h, červen 1 480 h, červenec 1 800 h). Průzkum byl proveden na 70 mokřadech po celé Vysočině, přičemž na 25 lokalitách byl proveden ve dvou různých termínech a na ostatních v jednom termínu. Dosud bylo analyzováno cca 90 % nahrávek, avšak chřástal kropenatý nebyl zjištěn ani jednou, přičemž např. Chřástal vodní (Rallus aquaticus) byl takto zjištěn na 22 lokalitách či Bekasina otavní (Gallinago gallinago) na 12 lokalitách. Celkově byl chřástal kropenatý v roce 2009 na Vysočině zjištěn pouze na jediné hnízdní lokalitě, což jej v tomto regionu v současné době řadí mezi nejvzácnější hnízdící druhy ptáků. Je možné, že letošní výskyt a aktivita byla ovlivněna nadprůměrně deštivým průběhem hnízdní sezóny.

Tabulka č. 1: Souhrnný přehled hnízdních lokalit chřástala kropenatého na Vysočině v letech 2000 - 2009 (květnové až červencové výskyty). Lokalita (okres*)

Katastrální území

Kvadrát

Prokázaná hnízdění ryb. Nový Studenecký (TR)

Studenec u Třebíče

6762

Horní Cerekev Jiříkov u Kamene Milíčov u Jihlavy Větrný Jeníkov Opatov u Jihlavy Horní Cerekev Bartoušov Polná Šachotín Hojkov Ústí Dušejov Jezdovice Lipnice nad Sázavou Želetava Polná Bedřichov u Jihlavy Matějov Myslibořice Střítež u Jihlavy Okarec Ptáče Rozseč u Třešti Radkovice u Hrotovic Bohdalov Vysoká u Jihlavy Borovná Třešť Příseka Milíčov Třeštice Kamenice u Herálce Stará Říše Lipník u Hrotovic Hostákov Ptáčov

6657 6259 6558 6558 6558 6658 6459 6560 6460 6658 6558 6558 6658 6358 6860 6460 6559 6461 6861 6559 6762 6761 6859 6961 6561 6659 6858 6758 6659 6658 6758 6458 6859 6861 6761 6761

Hnízdní výskyt mokřad Frejlach (PE) mokřad Havranka (HB) mokřad Chvojnov (JI) mokřad Na Dolňáku (JI) niva Jankovského potoka (JI) niva řeky Jihlavy (PE) ryb. Bazanovec (HB) ryb. Borský (JI) ryb. Doležalův (HB) ryb. Hatlíkovský (JI) ryb. Hejště (JI) ryb. Chvojnovský (JI) ryb. Jezdovický (JI) ryb. Kamenná Trouba (HB) ryb. Koupaliště (TR) ryb. Kukle (JI) ryb. Lesnovský (JI) ryb. Matějovský (ZR) ryb. Mlýnek (TR) ryb. Mlýnský (JI) ryb. Netušil (TR) ryb. Nový Ptáčovský (TR) ryb. Nový Rozsečský (JI) ryb. Panský u Radkovic (TR) ryb. Pařezný (ZR) ryb. Popický (JI) ryb. Smíchov (JI) ryb. Sovovka (JI) ryb. Starý Přísecký (JI) ryb. Sviták (JI) ryb. Třeštický (JI) ryb. Vachta (HB) ryb. Velký Hruškovec (JI) ryb. Velký Ševčík (TR) ryb. Záhumenice (TR) ryb. Židloch (TR)

* HB = Havlíčkův Brod, JI = Jihlava, PE = Pelhřimov, TR = Třebíč, ZR = Žďár nad Sázavou

4


Mapa: Přehled hnízdních lokalit Chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Vysočině v letech 2000 - 2009 (květnové až červencové výskyty).

Hnízdní výskyt chřástala kropenatého v letech 2000 - 2009 Lesy Větší vodní plochy Větší vodní toky Mapovací kvadráty Hranice pověřených obecních úřadů

5


Tabulka č. 2: Souhrnný přehled zjištěných prokázaných hnízdění (●) a hnízdních výskytů v měsících květen

mokřad Havranka (HB)

○ ○

mokřad Chvojnov (JI) mokřad Na Dolňáku (JI) niva Jankovského potoka (JI)

○ ○

○ ○

○ ○

4x

○ ○ ○ ○

○ ○

7x 2x

3x

1x

○ ○ ○

ryb. Koupaliště (TR)

ryb. Kukle (JI)

1x

○ ○

4x 2x

2x

ryb. Lesnovský (JI)

1x

1x

○ ○

ryb. Mlýnek (TR)

ryb. Mlýnský (JI)

1x 2x

ryb. Netušil (TR)

ryb. Nový Ptáčovský (TR) ryb. Nový Rozsečský (JI)

1x

○ ○

2x 1x

ryb. Nový Studenecký (TR)

○ ○

ryb. Panský u Radkovic (TR) ryb. Pařezný (ZR)

1x

○ ○ ○

ryb. Smíchov (JI) ryb. Sovovka (JI)

1x

2x 1x

ryb. Starý Přísecký (JI)

4x

○ ○

ryb. Sviták (JI) ryb. Třeštický (JI)

1x 1x

○ ○ ○ ○ ○

ryb. Vachta (HB) ryb. Velký Hruškovec (JI)

ryb. Velký Ševčík (TR) ryb. Záhumenice (TR) ryb. Židloch (TR) 3

9

1x 1x

ryb. Popický (JI)

Celkový počet lokalit

1x

1x

ryb. Jezdovický (JI)

ryb. Matějovský (ZR)

2x

1x

ryb. Chvojnovský (JI) ryb. Kamenná Trouba (HB)

Počet sezón 1x

ryb. Doležalův (HB) ryb. Hejště (JI)

5x 2x

ryb. Borský (JI) ryb. Hatlíkovský (JI)

2009

niva řeky Jihlavy (PE) ryb. Bazanovec (HB)

2008

2007

2006

2005

○ ○

2004

2003

2002

mokřad Frejlach (PE)

2001

Lokalita

2000

až červenec (○) Chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Vysočině v letech 2000 - 2009.

8

11 6

3

17

1x

3x 2x 1x 1x

2

4

11

1

37 / 69x


Přehled jednotlivých lokalit hnízdního výskytu Chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Vysočině v posledních 10 letech (2000 - 2009) A) Okres Havlíčkův Brod 1) Mokřad Havranka, Jiříkov u Kamene - Hnízdní výskyt v letech 2002 a 2003 (Kunstmüller I.). - Mokřad je přírodní rezervací (PR Havranka), což by mělo zajistit dostatečnou ochranu lokality. - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí.

22.3.2008 (IK)

26.4.2008 (IK)

7


2) Ryb. Bazanovec (= Lipka), Bartoušov - Hnízdní výskyt v letech 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 a 2008 (Kunstmüller I.). - Nejvýznamnější zjištěné hnízdiště chřástala kropenatého v kraji Vysočina v posledních 10 letech. - Doporučujeme lokalitu vyhlásit za maloplošné zvláště chráněné území. Doporučujeme kontrolovat zarůstání navazujícího mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí, a pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a mokřadu, doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

2.7.2009 (VK)

8.7.2009 (VK)

8


3) Ryb. Doležalův, Šachotín - Hnízdní výskyt v roce 2003 (Kunstmüller I.). - Rybník je součástí evidované lokality ochrany přírody kraje Vysočina (lokality zvláště chráněných druhů s nadmístním významem: ELOP Doležalův a Horní rybník). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu nad rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a navazujícího mokřadu. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

2.7.2009 (VK)

2.7.2009 (VK)

9


4) Ryb. Kamenná Trouba, Lipnice nad Sázavou - Hnízdní výskyt v letech 2002, 2005, 2006 a 2008 (Kunstmüller I.). - Rybník s navazujícími mokřady je přírodní rezervací (PR Kamenná Trouba), což by mělo zajistit dostatečnou ochranu lokality.

27.4.2008 (IK)

10


5) Ryb. Vachta (= Kamenický), Kamenice u Herálce - Hnízdní výskyt v roce 2005 (Kunstmüller I.). - Rybník je evidovanou lokalitou ochrany přírody kraje Vysočina (lokalitou zvláště chráněných druhů s nadmístním významem: ELOP Kamenický rybník). - Doporučujeme rozšířit tuto evidovanou lokalitu o mokřad pod rybníkem. Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadů dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a mokřadů. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

11


B) Okres Jihlava 6) Mokřad Chvojnov, Milíčov - Hnízdní výskyt v roce 2001 (Kunstmüller I.). - Mokřad je přírodní rezervací (PR Chvojnov), což by mělo zajistit dostatečnou ochranu lokality. - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí.

11.4.2007 (VK)

9.6.2009 (VK)

12


7) Mokřad Na Dolňáku, Větrný Jeníkov - Hnízdní výskyt v letech 2001, 2002, 2004 a 2005 (Kunstmüller I.). - Mokřad je evidovanou lokalitou ochrany přírody kraje Vysočina (lokalitou zvláště chráněných druhů s nadmístním významem: ELOP Nad Dolním rybníkem). - Doporučujeme lokalitu vyhlásit jako maloplošné zvláště chráněné území. Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí.

25.4.2006 (VK)

4.5.2006 (VK)

13


8) Niva Jankovského potoka, Opatov u Jihlavy - Hnízdní výskyt v letech 2002 a 2008 (Kunstmüller I.). - Část lokality je součástí národní přírodní památky (NPP Jankovský potok), což by mělo zajistit dostatečnou ochranu této části lokality. - V místech mokřadů doporučujeme kontrolovat zarůstání nivy dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí.

11.5.2008 (IK)

14

16.4.2009 (VK)


9) Ryb. Borský (= Bor*), Polná (* abychom jej odlišili od jiného též ornitologicky významného ryb. Bor, který se nachází také v okrese Jihlava, a to v k. ú. Horní Dubenky, používáme pro označení tohoto rybníka název Borský, jelikož pod rybníkem je Borský mlýn) - Hnízdní výskyt v letech 2005 a 2008 (Kunstmüller I.). - Rybník je součástí evropsky významné lokality (EVL Šlapanka a Zlatý potok) a je evidovanou lokalitou ochrany přírody kraje Vysočina (lokalitou zvláště chráněných druhů s nadmístním významem: ELOP Borský rybník). - Rybník byl odbahněn v roce 2007, přičemž zde byly respektovány naše připomínky ohledně ochrany vodních ptáků. Jedná se o jednu z mála ukázek šetrného odbahnění rybníka na Vysočině. - Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

Fotografie ukazují stav litorálů v přítokové části rybníka již po odbahnění, 27.2.2008 (VK)

15


10) Ryb. Hatlíkovský, Hojkov - Hnízdní výskyt v letech 2001, 2003 a 2005 (Kunstmüller I.). - Doporučujeme lokalitu vyhlásit pro hnízdění ptáků alespoň jako přechodně chráněnou plochu. Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu nad rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do mokřadu nad rybníkem, odstranit valy vytvořené z vyhrnutého sedimentu a obnovit pozvolný přechod rybníka u přítokové části pro možnost vytvoření litorálu. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

19.4.2008 (IK)

16

9.6.2009 (VK)


11) Ryb. Hejště, Ústí - Hnízdní výskyt v roce 2001 (Hobza P.). - Doporučujeme lokalitu zařadit mezi evidované lokality ochrany přírody kraje Vysočina. Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu nad rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

17


12) Ryb. Chvojnovský, Dušejov - Hnízdní výskyt v roce 2003 (Hruška R., Valík T.). - Rybník má v současnosti minimum litorálních porostů a není tak pro chřástala vhodnou hnízdní lokalitou.

27.4.2004 (VK)

18

8.6.2008 (IK)


13) Ryb. Jezdovický, Jezdovice - Hnízdní výskyt v roce 2005 (Kunstmüller I.). - Přítoková část rybníka je evidovanou lokalitou ochrany přírody kraje Vysočina (lokalitou zvláště chráněných druhů s nadmístním významem: ELOP Jezdovický rybník). - Doporučujeme lokalitu vyhlásit pro hnízdění ptáků alespoň jako přechodně chráněnou plochu. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a navazujících mokřadů. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

10.4.2007 (VK)

17.6.2007 (VK)

19


14) Ryb. Kukle, Polná - Hnízdní výskyt v letech 2001 a 2002 (Kunstmüller I.). - Severovýchodní přítoková část rybníka je evidovanou lokalitou ochrany přírody kraje Vysočina (lokalitou zvláště chráněných druhů s nadmístním významem: ELOP Kukle) a rybník je součástí evropsky významné lokality (EVL Šlapanka a Zlatý potok). - Doporučujeme lokalitu vyhlásit pro hnízdění ptáků alespoň jako přechodně chráněnou plochu. Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu nad rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do mokřadu nad rybníkem. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

21.5.2004 (VK)

21.5.2004 (VK)

20


15) Ryb. Lesnovský, Bedřichov u Jihlavy - Hnízdní výskyt v roce 2008 (Kolmanová B.). - Rybník je součástí přechodně chráněné plochy (PCHP Lesnovské rybníky). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání navazujícího mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálu a mokřadu. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

17.4.2005 (VK)

21


16) Ryb. Mlýnský (= Mlejnský = Mlynářský), Střítež u Jihlavy - Hnízdní výskyt v letech 2005 a 2007 (Kunstmüller I.). - Rybník je součástí evropsky významné lokality (EVL Šlapanka a Zlatý potok) a je součástí evidované lokality ochrany přírody kraje Vysočina (lokality zvláště chráněných druhů s nadmístním významem: ELOP Střítežské rybníky). - Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a navazujících mokřadů. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

3.8.2004 (VK)

22

6.4.2007 (VK)


17) Ryb. Nový Rozsečský, Rozseč u Třešti - Hnízdní výskyt v roce 2005 (Kunstmüller I.). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadů dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybnících.

23


18) Ryb. Popický, Vysoká u Jihlavy - Hnízdní výskyt v roce 2008 (Kolmanová B.). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu nad rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a do mokřadu. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

24


19) Ryb. Smíchov, Borovná - Hnízdní výskyt v letech 2001 a 2003 (Kunstmüller I.). - Rybník je evidovanou lokalitou ochrany přírody kraje Vysočina (lokalitou zvláště chráněných druhů s nadmístním významem: ELOP Smíchov) a navazující louky jsou zařazeny do agroenvironmentálních programů do opatření Ptačí lokality na travních porostech. - Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a vytvořit pozvolný přechod rybníka do navazujících luk. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

26.8.2004 (VK)

29.10.2005 (VK)

25


20) Ryb. Sovovka, Třešť - Hnízdní výskyt v roce 2001 (Kunstmüller I.). - Rybník je po odbahnění a litorály se začínají pozvolna obnovovat. - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu nad rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme takové rybniční hospodaření, které umožní opět vznik litorálu. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

23.7.2004 (VK)

26


21) Ryb. Starý Přísecký, Příseka - Hnízdní výskyt v letech 2002, 2005, 2007 a 2008 (Kunstmüller I., Savický J.). - Rybník je evidovanou lokalitou ochrany přírody kraje Vysočina (lokalitou zvláště chráněných druhů s nadmístním významem: ELOP Starý rybník) a je navržen na vyhlášení za maloplošné zvláště chráněné území, což by mělo zajistit dostatečnou ochranu lokality. - Doporučujeme kontrolovat zarůstání břehů a navazujícího mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a do mokřadu. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

25.4.2009 (VK)

21.6.2009 (VK)

27


22) Ryb. Sviták, Milíčov u Jihlavy - Hnízdní výskyt v roce 2003 (Kunstmüller I.). - Mokřady nad rybníkem jsou součástí evropsky významné lokality (EVL Oklika). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání břehů a navazujícího mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a do mokřadu. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

8.6.2007 (VK)

9.6.2009 (VK)

28


23) Ryb. Třeštický, Třeštice - Hnízdní výskyt v roce 2003 (Bartoš M.). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a do mokřadu. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

16.4.2006 (VK)

29

18.6.2009 (VK)


24) Ryb. Velký Hruškovec, Stará Říše - Hnízdní výskyt v letech 2005, 2007 a 2008 (Kunstmüller I.). - Rybník s navazujícími mokřady je registrovaným významným krajinným prvkem (VKP U Hruškovce) a je navržen na vyhlášení za maloplošné zvláště chráněné území, což by mělo zajistit dostatečnou ochranu lokality. - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a do mokřadu. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

17.11.2006 (VK)

17.11.2006 (VK)

30


C) Okres Pelhřimov 25) Niva řeky Jihlavy, Horní Cerekev - Hnízdní výskyt v roce 2008 (Kunstmüller I.). - Část lokality je přírodní rezervací (PR U Potoků). - Doporučujeme kontrolovat případné zarůstání nivy dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme revitalizaci vodního toku.

25.6.2004 (VK)

25.6.2004 (VK)

31


26) Mokřad Frejlach, Horní Cerekev - Hnízdní výskyt v letech 2000, 2001, 2003, 2005 a 2008 (Kunstmüller I.). - Pro chřástala kropenatého se jedná o jednu z nejvýznamnějších lokalit v kraji Vysočina. - Doporučujeme lokalitu vyhlásit jako maloplošné zvláště chráněné území. Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do mokřadu.

8.5.2009 (VK)

16.6.2009 (VK)

32


D) Okres Třebíč 27) Ryb. Koupaliště (mokřad Bítovánky), Želetava - Hnízdní výskyt v letech 2005 a 2008 (Kunstmüller I.). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu nad rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a do navazujícího mokřadu. Doporučujeme zařadit navazující louky do agroenvironmentálních programů do opatření Ptačí lokality na travních porostech. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

22.3.2009 (VK)

22.3.2009 (VK)

33


28) Ryb. Mlýnek, Myslibořice - Hnízdní výskyt v roce 2007 (Kunstmüller I.). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu pod rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

5.7.2008 (IK)

34


29) Ryb. Netušil, Okarec - Hnízdní výskyt v roce 2006 (Kunstmüller I.). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání navazujících mokřadů nad rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

35


30) Ryb. Nový Ptáčovský, Ptáčov - Hnízdní výskyt v letech 2004 a 2005 (Kunstmüller I.). - Doporučujeme lokalitu vyhlásit pro hnízdění ptáků alespoň jako přechodně chráněnou plochu. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů. Doporučujeme zařadit navazující louky do agroenvironmentálních programů do opatření Ptačí lokality na travních porostech. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

16.7.2009 (VK)

16.7.2009 (VK)

36


31) Ryb. Nový Studenecký, Studenec u Třebíče - Prokázané hnízdění v roce 2009 (Mrlík V.). - Doporučujeme lokalitu sledovat a umožnit existenci takového prostředí, které zabezpečí možnost hnízdění i v následujících letech. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a navazujících mokřadů. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

37


32) Ryb. Panský u Radkovic, Radkovice u Hrotovic - Hnízdní výskyt v roce 2003 (Kunstmüller I.). - Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

16.4.2007 (IK)

38


33) Ryb. Velký Ševčík, Lipník u Hrotovic - Hnízdní výskyt v letech 2002 a 2005 (Kunstmüller I.). - Rybník byl v roce 2008 odbahněn, veškeré litorály byly odstraněny a pozvolný přechod do okolní krajiny byl zrušen, čímž byl zničen pravidelný hnízdní biotop několika zvláště chráněných druhů ptáků. - Doporučujeme alespoň takové rybniční hospodaření, které umožní opět vznik litorálů podél břehů.

16.4.2007 (IK)

39

23.7.2008 (IK)


34) Ryb. Záhumenice, Hostákov - Hnízdní výskyt v roce 2005 (Kunstmüller I.). - Doporučujeme lokalitu vyhlásit pro hnízdění ptáků alespoň jako přechodně chráněnou plochu. Doporučujeme kontrolovat zarůstání mokřadu nad rybníkem dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů a mokřadu nad rybníkem. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

28.3.2009 (IK)

40

1.6.2009 (VK)


35) Ryb. Židloch, Ptáčov - Hnízdní výskyt v roce 2005 (Kunstmüller I.). - V letech 2008 a 2009 byl rybník vypuštěn. - Doporučujeme lokalitu vyhlásit pro hnízdění ptáků alespoň jako přechodně chráněnou plochu. Doporučujeme kontrolovat zarůstání břehů dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme pečlivě zvažovat veškeré zásahy do litorálů. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

28.3.2009 (IK)

41

16.7.2009 (VK)


E) Okres Žďár nad Sázavou 36) Ryb. Matějovský, Matějov - Hnízdní výskyt v roce 2000 (Eleder P.) - Lokalita je součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO Žďárské vrchy). - Doporučujeme kontrolovat zarůstání navazujících mokřadů dřevinami a průběžně je odstraňovat, jednotlivé solitérní keře nevadí. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

2.9.2006 (VK)

mr2.9.2006 (VK)

42


37) Ryb. Pařezný, Bohdalov - Hnízdní výskyt v roce 2003 (Kunstmüller I.). - Lokalita je součástí evropsky významné lokality (EVL Rybníky u Rudolce). - Doporučujeme odstranit valy vytvořené z vyhrnutého sedimentu a obnovit pozvolný přechod rybníka do navazujících luk. Doporučujeme zařadit navazující louky do agroenvironmentálních programů do opatření Ptačí lokality na travních porostech. Doporučujeme extenzivní hospodaření na rybníce.

6.5.2009 (IK)

43


Maskovaný digitální zvukový záznamník, mokřad Frejlach, okres Pelhřimov, 8.5.2009 (VK)

Závěr Ačkoliv nám většinou není známo, zda se jedná o pravidelná hnízdiště, považujeme i ojedinělá hnízdění, respektive výskyt v hnízdním období u tohoto zvláště chráněného druhu za významný důvod k ochraně těchto lokalit. Tímto prosíme všechny příslušné orgány ochrany přírody, aby těm lokalitám, které dosud nebyly zničeny, byla věnována mimořádně vysoká pozornost.

Děkujeme za spolupráci Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

44

Profile for Vojtech Kodet

Chřástal kropenatý 2000 - 2009  

Závěrečná zpráva projektu "Mapování hnízdišť Chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Vysočině" realizovaného Pobočkou České společnosti o...

Chřástal kropenatý 2000 - 2009  

Závěrečná zpráva projektu "Mapování hnízdišť Chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Vysočině" realizovaného Pobočkou České společnosti o...

Profile for ornitolog
Advertisement