__MAIN_TEXT__

Page 1

Péče o podmáčené louky u rybníka Černíč Vojtěch Kodet & Dana Kořínková listopad 2014


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Péče o podmáčené louky u rybníka Černíč Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kořínková listopad 2014

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 3 Metodika................................................................................................................................................. 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 5 Zhodnocení přínosu projektu ............................................................................................................... 5 Literatura................................................................................................................................................. 5 Fotodokumentace ................................................................................................................................ 6

Tento projekt (č. 141445) byl v roce 2014 částečně finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Úvod Naše organizace se zabývá ochranou a výzkumem ptáků a jejich lokalit a prostřednictvím našeho Pozemkového spolku Gallinago se zabýváme i praktickou péčí o přírodně cenné lokality. Černíčský rybník na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky představuje průtočný rybník, kde se původně nacházela cenná společenstva ohrožených vodních makrofyt, především stulíku malého (Nuphar pumila), plavínu štítnatého (Nymphoides peltata) a leknínu bělostného (Nymphaea candida), později se zachovaly jen vzácnější druhy rdestů. Vzácné druhy vodních makrofyt postupně vymizely na přelomu 70. a 80. let 20. století, především v důsledku postupné eutrofizace a zanášení rybníka sedimenty. Při povodni v roce 1985 byla protržena hráz rybníka a rybník vypuštěn. Rybník byl pouze provizorně opraven a napuštěn. Ještě na přelomu 80. a 90. let 20. století zde byla hnízdní kolonie racků chechtavých (Larus ridibundus), která však zanikla. Celková revitalizace rybníka proběhla v letech 2003-2004 a od té doby zde probíhají snahy o navrácení vymizelých vzácných druhů. Během revitalizace zde byly vytvořeny hnízdní ostrůvky pro ptáky, které jsou však pro hnízdění vodních ptáků málo atraktivní. Hnízdní ostrůvky byly příliš homogenní s vysokými břehy a rychle zarostly nitrofilními bylinami. Žádný management ostrůvků do roku 2007 neprobíhal. V letech 2008 - 2010 jsme začali s kosením prostředního ostrůvku i části největšího ostrova a v roce 2010 byly provedeny částečné úpravy břehu prostředního ostrova, kde byla vytvořena plošina v úrovni vodní hladiny jako vhodný biotop pro hnízdění vodních ptáků. V roce 2011 proběhl v rámci výběrového řízení Ochrana biodiverzity projekt „Monitoring ptáků rybníka Černíč“ (KODET et al. 2011), který je pro nás jedním z podkladů pro nastavení péče o tuto lokalitu.

Metodika Zájmová lokalita se nachází v Kraji Vysočina v okrese Jihlava mezi obcemi Telč a Dačice severozápadně od obce Černíč. Lokalita se nachází v kvadrátu 6858 středoevropského síťového mapování (EHRENDORFER et HAMANN 1965) v nadmořské výšce 467 - 474 m n. m. a má rozlohu 30,36 ha, přičemž volná vodní hladina rybníka zaujímá 14,40 ha. Rybník leží na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky. Z klimatického pohledu spadá lokalita do mírně teplé (MT9) klimatické oblasti (QUITT 1971) a z geomorfologického pohledu leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, celku Křižanovské vrchoviny a podcelku Dačické kotliny (DEMEK 1987). V rámci středoevropské květné oblasti spadá do hercynika. Orientační poloha a přesné vymezení je znázorněno na následujících snímcích.

3


Obr. 1: Poloha zájmové lokality.

Černíč

Obr. 2: Vymezení hranic zájmové lokality.

4


Pro podporu biodiverzity ostrůvků a podmáčených luk u přítoku byla na části lokality realizována mozaikovitá seč, která zajistí existenci vhodných podmínek pro různé druhy. Snahou je postupně navrátit degradující louky do podoby vyhovující chráněným a ohroženým druhům vázaným na mokré louky. K sečení byly používány křovinořezy a ručně vedená lištová sekačka.

Výsledky Na lokalitě Černíč se v roce 2014 podařilo zorganizovat a provést mozaikovitou seč s vynechávkami pro přežívání bezobratlých živočichů na celkové ploše 2,5 ha. Péčí o podmáčené louky byla podpořena jejich biodiverzita.

Zhodnocení přínosu projektu Extenzivní obhospodařování území zůstává nezbytným předpokladem zachování podmínek pro výskyt charakteristických i vzácných ohrožených druhů rostlin a živočichů na této lokalitě (např. rozpuk jízlivý, vachta trojlistá). Realizace tohoto projektu nám umožnila vedle spolufinancování prováděných prací také financování nezbytných režijních a organizačních nákladů spojených s péčí o tuto lokalitu.

Literatura DEMEK J. [ed.], 1987: Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a nížiny. – Academia, Praha. EHRENDORFER F. et HANANN U., 1965: Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. – Ber. Deutsch. Bot. Ges., 78: 35-50. KODET V., MRLÍK V., HOBZA P., ČUTKA M. et HRUŠKA F., 2011: Monitoring ptáků rybníka Černíč. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-32. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Stud. Geogr., 16: 1-83.

5


Fotodokumentace foto Dana Kořínková a Vojtěch Kodet

6

Profile for Vojtech Kodet

Péče o podmáčené louky u rybníka Černíč [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o podmáčené louky u rybníka Černíč" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Péče o podmáčené louky u rybníka Černíč [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o podmáčené louky u rybníka Černíč" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement