Page 1

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČ 70956502 http://csop-jihlava.euweb.cz

Výroba a instalace budek v lesích na Jihlavsku Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Hobza listopad 2012

Tento projekt byl v roce 2012 finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.


Výroba a instalace budek v lesích na Jihlavsku Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kořínková, Pavel Hobza ČSOP Jihlava listopad 2012

Obsah Úvod.....................................................................................................................................3 Metodika..............................................................................................................................3 Výsledky ...............................................................................................................................4 Závěr ....................................................................................................................................9 Literatura..............................................................................................................................9 Fotodokumentace............................................................................................................10

2


Úvod Hnízdní budky slouží těm druhům ptáků, kteří nestaví vlastní hnízda, ale k hnízdění využívají obvykle dutiny, polodutiny nebo štěrbiny. Ty mohou vzniknout ve stromech přirozenou cestou (např. odlomem větví) nebo je do kmenů vytesaly jiné ptačí druhy z řádu šplhavců (Piciformes), v našich podmínkách obvykle strakapoud velký nebo datel černý. Může se však jednat i o různé polodutiny či štěrbiny, které se na stromech, ale i ve skalách, vyskytují obvykle v hojné míře. Přítomnost dutin se však váže především na vysokokmenné a navíc staré až přestárlé porosty. Doupnými stromy jsou pak většinou buky, duby a jiné listnáče, z jehličnatých stromů nejčastěji borovice a jedle. V lesích, kde probíhá intenzivní hospodaření se dřevem, je samozřejmě porostů s vhodnými doupnými stromy nedostatek a nabídka vhodných stromových dutin rozhodně neodpovídá potřebám různých živočišných druhů. V některých případech může nedostatek starých vysokokmenných porostů limitovat výskyt a velikost lokálních populací šplhavců (nepřijímají budky, ale dutiny sami vytesávají do kmenů starých stromů – Hudec & Černý 1977, del Hoyo et al. 2002, Hudec & Šťastný 2005), nebo nedostatek vhodných hnízdních dutin může omezovat velikost lokálních populací některých druhů ptáků (tzv. dutinových hnízdičů obvykle z řádu pěvců Passeriformes, příležitostně svišťounů Apodiformes, ale i sov Strigiformes aj.). Zatímco populace šplhavců lze zachovat pouze tím, že v hospodářských lesích bude ponechán dostatek starých, přestárlých a případně i padlých stromů (poskytují nejen hnízdní příležitosti, ale zejména potravu – obvykle velké larvy hmyzu), tak populace drobnějších dutinových hnízdičů lze podpořit vyvěšováním umělých dutin – budek. Metodika výroby budek je dnes velmi dobře propracována a ověřena dnes již mnoho desítek let trvající praxí (např. Henze & Zimmermann 1969, Zasadil 2001). Rozlišujeme nejrůznější typy budek - např. pro sýkory, špačky, šoupálky, dudky, rorýse, ale i netopýry (řád letouni Chiroptera), polobudek - např. pro rehky, lejsky, ale i kachny nebo sokolovité dravce. Samozřejmě existuje celá další řada možností jak podpořit a zvýšit nabídku hnízdních možností pro ptáky. Nicméně je třeba mít na paměti, že zcela zásadní zůstane i nadále přirozená nabídka hnízdních dutin a polodutin, tedy doupných stromů v lesích, poněvadž jen tento způsob je ryze přírodní a zajišťující tak adekvátní podmínky směřující k přirozené evoluci uvedených ptačích druhů a jiných živočichů.

Metodika Zájmovou oblastí byly 4 lesní revíry při lesních správách Ledeč nad Sázavou, Pelhřimov a Telč spadající pod Krajské ředitelství LČR Jihlava v Kraji Vysočina. Jedná se o revíry Bílý Kámen, Kostelecký vrch, Pouště a Rytířsko. Budky a polobudky byly vyrobeny pro různé cílové druhy pěvců dle doporučené metodiky (Zasadil 2001). Jednalo se o dřevěné hnízdní budky a polobudky pro drobné pěvce několika typů s oplechovaným vletovým otvorem proti predátorům. Byly instalovány tak, aby byly přístupné pro systematické kontroly obsazenosti a jejich čištění. Současně s vyvěšením v terénu byly budky lokalizovány pomocí GPS a byl vyhotoven popis jejich umístění (typ budky, biotop, stáří porostu, druh stromu, nadmořská výška, mapovací kvadrát). V rámci tohoto projektu bylo vyvěšeno 60 kusů budek, a to po 15 v každém ze 4 lesních revírů. 3


Výsledky Obr. 1: Orientační mapa budek a polobudek v rámci mapovacích kvadrátů vyvěšených v lesích LČR na Jihlavsku v roce 2012.

4


Tab. 1: Počty vyvěšených typů budek a polobudek v jednotlivých revírech. Typ Budky: - špačník - sýkorník velký - sýkorník malý - lejskovník Polobudky: - rehkovník - střízlíkovník - konipasník Celkem

Bílý Kámen

Kostelecký vrch

Pouště

Rytířsko

Celkem

1 3 4 2

1 4 3 2

2 3 3 2

2 3 3 2

6 13 13 8

1 2 1 15

1 2 1 15

2 1 2 15

2 1 2 15

8 6 6 60

Obr. 2: Lokalizace budek a polobudek vyvěšených v revíru Bílý Kámen.

5


Obr. 3: Lokalizace budek a polobudek vyvěšených v revíru Kostelecký vrch.

6


Obr. 4: Lokalizace budek a polobudek vyvěšených v revíru Pouště.

7


Obr. 5: Lokalizace budek a polobudek vyvěšených v revíru Rytířsko.

8


Závěr V roce 2012 jsme v lesích LČR ve správě Krajského ředitelství Jihlava instalovali 60 různých typů budek a polobudek pro zpěvné ptactvo. V následujících letech budeme budky v hnízdní sezóně systematicky kontrolovat a po hnízdní sezóně zajišťovat jejich čištění a případné opravy.

Literatura HENZE O. & ZIMMERMANN G., 1969: Opeření přátelé (z německého originálu Gafiederte freunde, Bayerischer Landwirtschaftsverlag GMBH, München, Basel & Wien, 1966, přeložil Z. Klůz). Státní zemědělské nakladatelství, Praha: 198 pp. del HOYO J., ELLIOT A. & SARGATAL J. (ed.), 2002: Handbook of the Birds of the World. Volume 7. Jacamars to Woodpeckers. Lynx Edicions, Barcelona: 296-555. HUDEC K. & ŠŤASTNÝ K., 2005: Fauna ČR, Ptáci – Aves, Díl II/I (2., přepracované a doplněné vydání). Academia, Praha: 231-238. HUDEC K. & ČERNÝ W., 1977: Fauna ČSSR, Ptáci – Aves, Díl II. Academia, Praha: 232-237. ZASADIL P. (ed.), 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Metodika Českého svazu ochránců přírody č.20. Český svaz ochránců přírody, Praha: 136 pp.

9


Fotodokumentace foto Dana Kořínková & Vojtěch Kodet Výroba Dřevěné díly byly vyrobeny v chráněné dílně Fokus Vysočina ve středisku Pelhřimov. Plíšky k vletovým otvorům proti predátorům jsme si vyrobili sami, budky sestavili, natřeli a rozvěsili.

10


Typy budek lejskovník

sýkorník

špačník

konipasník

střízlíkovník

rehkovník

11


Vyvěšování a zaměřování GPS

12

Výroba budek 2012  

Závěrečná zpráva projektu "Výroba a instalace budek v lesích na Jihlavsku" realizovaného v roce 2012 ČSOP Jihlava.

Advertisement