__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum rybníka Kukle ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová, Ivan Kunstmüller & Tomáš Kněžíček listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum rybníka Kukle Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová, Ivan Kunstmüller & Tomáš Kněžíček

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 10 5. Závěr ........................................................................................................................................ 11 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 12

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Polná: větší rybník v nivě říčky Šlapanky, cca 2 km severně od centra obce.

Katastrální území:

Polná

Výměra:

5 ha (pouze studovaná část)

Nadmořská výška:

461 - 463 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6460

Kategorie ochrany:

EVL Šlapanka a Zlatý potok

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Hornosázavská pahorkatina Podcelek: Havlíčkobrodská pahorkatina Okrsek: Přibyslavská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Hornosázavská pahorkatina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Nejcennější částí lokality je severovýchodní cíp rybníka v přítokové části s přilehlou podmáčenou nivou Skrýšovského potoka. Přítok je lemován litorálem s dominantním zblochanem vodním (Glyceria fluitans). Vlastní rybník je vzhledem k intenzivnímu rybochovu a kolísající hladině v důsledku využívání malé vodní elektrárny ornitologicky nevýznamný. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) §,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) POTÁPLICE (GAVIIFORMES) ○ Potáplice severní (Gavia arctica) VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§§,CR,!!! Bukač velký (Botaurus stellaris) §§§,CR,!!! Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

3 ad. (tok) 19.4.2001 (Kunstmüller I.) 2 hn. páry 29.6.1998 (Kunstmüller I.) 1 ex. 28.3.1994 (Kunstmüller I.) 7 ex. 28.3.1994 (Kunstmüller I.) 1 pár se 3 ml. 25.6.1946 (Hladík B.) 4 hn. páry (4 hnízda, v jednom 4 vej.) 25.6.1946 (Hladík B.) 4 hn. páry (2 páry s 5 ml., v jednom hn. 3 vej.) 28.6.1946 (Hladík B.) 4 páry (2 ml. + 3 vej.) 22.7.1946 (Hladík B.) 4 ad. 17.5.2007 (Kodet V.) 1 ex. 19.4.2001 (Kunstmüller I.) x

§§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) §§,CR,!!! Lžičák pestrý (Anas clypeata) ○ Morčák prostřední (Mergus serrator) §§§,CR,!!! Morčák velký (Mergus merganser) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) ○,! Polák velký (Aythya ferina) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §,VU,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo) §§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) §§§,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,EN,!!! Chřástal kropenatý (Porzana porzana) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) ○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

1 pár 15.4.2002 (Kunstmüller I.) 1 M 29.6.1998 (Kunstmüller I.) x 1 pár 17.5.2007 (Kodet V.) 2003 1 pár 19.4.2001 (Kunstmüller I.) 1 pár 27.3.1988 (Kunstmüller I.) 1 pár 17.4.1992 (Kunstmüller I.) 6 ad. 6.5.2015 (Kněžíček T.) 2000 2000 x 1 ex. 6.5.2015 (Kněžíček T.) 1 pár 17.5.2007 (Kodet V.) 1 ex. 8.4.1997 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 11.6.2002 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 6.5.2015 (Kněžíček T.) 1 ad. 20.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 ad. 10.6.2005 (Kunstmüller I.)

DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Kulík říční (Charadrius dubius) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Racek chechtavý (Larus ridibundus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis)

§§,EN,!! VU,!! VU,!! §§,EN,!!! VU,!!!

1 ad. 10.5.2005 (Kunstmüller I.) 7 ad. 29.3.1998 (Kunstmüller I.) 1 ad. 1.4.1999 (Berka T., Maštera J.) 1 ex. 1.5.1987 (Kunstmüller I.) 9 ex. 29.3.1998 (Kunstmüller I.) x 1 vol. M 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 6.5.2015 (Kněžíček T.) 2 ex. 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis)

1 M 19.4.2001 (Kunstmüller I.) x 2001

8


PĚVCI (PASSERIFORMES) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) ○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) §,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) §,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) ○ Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) ○ Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) §§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) §,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

9

1 pár 17.5.2002 (Kunstmüller I.) 2001 1995 x 1995 1 zp. M 6.5.2015 (Kněžíček T.) 1 zp. M 27.6.2005 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 17.5.2007 (Kodet V.) 1995 1 ad. s min. 1 vyved. ml. 6.7.2015 (Kodet V.) 1995 x x x x 2001 2001 1 ad. 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2001 x 1995 1995 x 1995 1987 2003 x 2001 1996 1 zp. M 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 12.6.2000 (Kunstmüller I.) x x 2003 x x 1995 1995 1995 1995 2001 2 páry (z nich 1 pár nosí potravu) + 1 M níže pod hrází 6.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár (krmí) 17.5.2002 (Kunstmüller I.) x


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 6 0 3 3 8 0 0 0 3 3 2 7 8 0 4 4 29

Celkem 1946 - 2015 28 4 11 13 38 0 6 5 17 4 6 19 45 12 21 12 83

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnaženého dna. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Podmáčená niva u přítoku Skrýšovského potoka je dlouhodobě ponechána ladem a je silně degradovaná. Jedná se o vhodnou plochu pro vytvoření soustavy mokřadních ploch a mozaikovitě sečených podmáčených luk, které by lokalitu mnohonásobně zatraktivnily.

10


5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná dlouhodobě o ornitologicky významnou lokalitu, na které se vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků. Avifauna je negativně ovlivňována nevhodným intenzivním hospodařením na rybníce. Pro hladinové ptáky je na lokalitě problém s průhledností vody, neexistencí měkkého litorálu ani plovoucí vegetace. V současné době jsou ornitologicky cennější podmáčené plochy u přítoku Skrýšovského potoka, avšak plocha je silně zazemněná a bylo by žádoucí zde vytvořit soustavu tůní a mělčin, pro podporu mokřadních druhů, neboť aktuálně zde byl z významnějších mokřadních druhů zjištěn pouze chřástal vodní. Vytvořením vhodných podmínek pro hnízdění mokřadních ptáků bude lokalita rychle osídlena i dalšími vzácnějšími druhy.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

11


7. Fotodokumentace

12


13

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum rybníka Kukle [JI] 2015  

Ornitologický průzkum rybníka Kukle [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement