__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR Rašeliniště Kaliště ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová, Miloslav Dušek, Ivan Kunstmüller & Filip Hruška 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR Rašeliniště Kaliště Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová, Miloslav Dušek, Ivan Kunstmüller & Filip Hruška Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 5. Závěr ........................................................................................................................................ 11 6. Literatura................................................................................................................................... 12 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 13

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy v I. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Jihlávka: rašeliniště, louky a mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, cca 250 m východně až jihovýchodně od železniční zastávky Jihlávka.

Katastrální území:

Jihlávka

Výměra:

12,10 ha

Nadmořská výška:

652 – 656 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6757

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast chladná, podoblast CH7 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Pacovská pahorkatina Okrsky: Božejovská pahorkatina / Třeštická pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Jihlavské vrchy (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště tvoří relativně rozsáhlý mokřadní komplex navazující na litorál Bělohradského rybníka. Jedná se o komplex rašelinišť údolního typu doplněných okrajově o prameniště svahového typu, který má výrazně reliktní charakter a patří k nejvýznamnějším rašeliništním lokalitám Českomoravské vrchoviny. Území bylo v minulosti částečně zasaženo odvodněním a zkulturněním okrajových částí. Především kvůli ústupu tradičního hospodaření podlehla významná část lokality sukcesy dřevin. Přesto se díky obnově hospodaření na nejcennějších částech lokality zachovala do současnosti velice cenná rašeliništní vegetace. Na plochách v pokročilém stadiu sukcese je zastoupena vegetace mokřadních vrbin a olšin. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen převážně na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvách lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). V rámci jednotlivých řádů jsou druhy řazeny abecedně. Použité zkratky: ad. = adultní, dospělý, bub. = bubnující, ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, imm. = imaturní, nedospělý, M = samec, mek. = mekající, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován)

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů, případně údaj posledního záznamu na lokalitě. Ochrana a ohrožení

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) VU,!! Labuť velká (Cygnus olor)

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §§,CR,!!! Moták pilich (Circus cyaneus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

§§§,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus) §§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus) SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus) §,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix)

KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Výskyt 1 vol. ad.* (přelet) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (přelet) 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 4 ex. (ryb.) 23.4.2010 (Kodet V.) 1 ad. (přelet) 3.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (přelet) 3.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 pár (ryb.) 7.7.2003 (Hruška F.), 1 pár (ryb.) 8.7.2003 (Valík T.), 1 pár (ryb.) 23.4.2010 (Kodet V.) x 1 M (okolí) 26.1.2002 (Dušek M.) 1 M 7.7.2003 (Hruška F.), 1 M 2.4.2004 (Kodet V.), 1 hn. pár (5 ml.: kroužkována) 19.6.2007 (Kodet V., Kunstmüller I.), 1 M 7.5.2009 (Hruška F.), vol. ad.* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 M 9.7.2014 (Kodet V.) 1 ex. (ryb.) 15.4.2006 (Hruška F.) 1 ad. 3.5.2003 (Kunstmüller I.) 1 ad. 1.5.1993 (Kunstmüller I.) vol. ad.* 18.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolí) 5.5.2012 (Kodet V.) 1 pár 22.6.2001 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 6.7.1991 (Kunstmüller I.), 1 vol. M 27.6.2002 (Kunstmüller I.), 1 vol. M 2004 (Kunstmüller I.), 2 vol. M* 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 6.6.2015 (Hruška F.), 1 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (ryb.) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* (ryb.) 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 vol. M* (ryb.) 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 3.5.2012 (Kodet V.), 1 vol. ad.* (přelet) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 5.5.2012 (Kodet V.), 1 vol. ad.* (ryb.) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (ryb.) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 17.6.1989 (Kunstmüller I.), 1 ad. 24.6.1990 (Kunstmüller I.), 4 ad. 1.5.1993 (Kunstmüller I.), 3 páry 4.7.1994 (Kunstmüller I.), 3 páry 21.7.1995 (Kunstmüller I.), 1 hn. pár (4 vej.) 25.4.1999 (Dušek M.), 3 páry 20.5.2000 (Kunstmüller I.), 2 ad. 27.5.2001 (Kunstmüller I.), 1 ad. 22.6.2001 (Kunstmüller I.), 3 ad. 27.6.2002 (Kunstmüller I.), 3 páry 3.5.2003 (Kunstmüller I.), 3 páry 2004 (Kunstmüller I.), 3 páry 2005 (Kunstmüller I.), 3 páry 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 2 mek. M 20.4.2007 (Hruška F.), 1 mek. M 7.5.2009 (Hruška F.), 1 ad. 3.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), mek. M*, 2 vol. ad.* 3.-5.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), mek. M*, vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 mek. M 23.3.2015 (Dušek M.), 1 mek. M + 1 ad. 12.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), mek. M*, vol. ad.* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 7 ex. 24.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

8


VU,!! VU,!! §§,EN,!!! VU,!!! §,VU,!!

○ ○ LC,!! §§,VU,!!

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Kulík říční (Charadrius dubius) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Racek chechtavý (Larus ridibundus) Sluka lesní (Scolopax rusticola) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) Datel černý (Dryocopus martius) Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor)

Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)

§,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) §,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) Konipas bílý (Motacilla alba) Kos černý (Turdus merula) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) NT,!! Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis)

4 ex. 7.7.2003 (Hruška F.), 2 ad. (louky V od PR) 20.4.2015 (Dušek M.) 1 pár (tok, ryb.) 7.5.2009 (Hruška F.) 1 ex. (ryb.) 9.7.2005 (Dušek M.), 1 ex. (ryb.) 3.9.2006 (Dušek M.) 1 ad. (ryb.) 2.4.2004 (Kodet V.) 1 vol. M* 4.5.2012 (Kodet V.) x 1 vol. M* (okolí) 4.5.2012 (Kodet V.) 1 vol. M* (okolí) 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 4. a 5.5.2012 (Kodet V.), 2 vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 10.4.1999 (Dušek M.), 1 pár 20.5.2000 (Kunstmüller I.), 1 bub. M 2.4.2004 (Kodet V.), 1 M 2004 (Kunstmüller I.), 1 bub. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 24.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 17.3.2001 (Dušek M.), 1 pár 2003 (Kunstmüller I.), 1 M 7.7.2003 (Hruška F.), 1 M 8.7.2003 (Valík T.), 2 M 2004 (Kunstmüller I.), 2 páry 2005 (Kunstmüller I.), 2 M 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 1 M 7.5.2009 (Hruška F.), 2 M, 1 F 25.4.2011 (Dušek M.), 1 zp. M* 3.-5.5.2012 (Kodet V.), 1 M 6.5.2012 (Dušek M.) 4 páry 24.6.1990 (Kunstmüller I.), 2 páry 12.7.1990 (Kunstmüller I.), 4 páry 1.5.1993 (Kunstmüller I.), 2 páry 4.7. a 23.7.1994 (Kunstmüller I.), 2 páry 21.7.1995 (Kunstmüller I.), 3 páry 17.7.1998 (Kunstmüller I.), 2 páry 31.7.1999 (Kunstmüller I.), 2 páry 20.5.2000 (Kunstmüller I.), 3 páry 27.5.2001 (Kunstmüller I.), 2 páry 22.6.2001 (Kunstmüller I.), 2 páry 15.7.2001 (Kunstmüller I.), 4 páry 27.6.2002 (Kunstmüller I.), 2 páry 21.7.2002 (Kunstmüller I.), 2 M 3.5.2003 (Kunstmüller I.), 4 páry 6.6.2003 (Kunstmüller I.), 3 páry 2004 (Kunstmüller I.), 2 páry 2005 (Kunstmüller I.), 4 páry 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 19.6.2007 (Kodet V., Kunstmüller I.), 2 páry 12.5.2008 (Hruška F.), 2 zp. M 7.5.2009 (Hruška F.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 2.4.2004 (Kodet V.) x x 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 zp. M 22.6.2001 (Kunstmüller I.), 2 zp. M 27.6.2002 (Kunstmüller I.), 2 zp. M 6.6.2003 (Kunstmüller I.), 2 zp. M 7.7.2003 (Hruška F.), 3 zp. M 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 2 zp. M* 3.-5.5.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x 2 páry 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) hn. s ml. 21.6.1993 (Hlaváč V.), 1 zp. M 25.5.2008 (Dušek M.) x x 1 ex. 24.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 M 8.5.2013 (Hobza P., Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I.) 3.5.2003 (Kunstmüller I.), 6.6.2003 (Kunstmüller I.)

9


LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)

§,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) ○ Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Skřivan polní (Alauda arvensis) §§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) §§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra) Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) §,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

8 párů 17.6.1989 (Kunstmüller I.), 8 párů 24.6.1990 (Kunstmüller I.), 8 párů 1.5.1993 (Kunstmüller I.), 8 párů 4.7.1994 (Kunstmüller I.), 8 párů 20.5.2000 (Kunstmüller I.), 8 párů 27.5.2001 (Kunstmüller I.), 8 párů 22.6.2001 (Kunstmüller I.), 8 párů 3.5.2003 (Kunstmüller I.), 6 párů 6.6.2003 (Kunstmüller I.), 1 ex. 7.7.2003 (Hruška F.), 5 párů 2004 (Kunstmüller I.), 6 párů 2005 (Kunstmüller I.), 4 páry 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 19.6.2007 (Kodet V., Kunstmüller I.), 1 zp. M 12.5.2008 (Hruška F.), 1 zp. M 7.5.2009 (Hruška F.), 1 zp. M* 4.5.2012 (Kodet V.), 1 ad.* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 20.5.2000 (Kunstmüller I.), 1 pár 2005 (Kunstmüller I.) x x x x x 19.6.2007 (Kodet V., Kunstmüller I.) x 1 zp. M* 4. a 5.5.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* 3.-5.5.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M 2.6.2007 (Hruška F.) x x x x 1 pár 3.5.2003 (Kunstmüller I.), 1 zp. M* 4. a 5.5.2012 (Kodet V.), 1 zp. M* 18.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 2.4.2004 (Kodet V.) 2.4.2004 (Kodet V.) x x 1 pár 6.7.1991 (Kunstmüller I.), 4 páry 22.6.2001 (Kunstmüller I.), 3 páry 27.6.2002 (Kunstmüller I.), 2 páry 6.6.2003 (Kunstmüller I.), 4 páry 2004 (Kunstmüller I.), 2 páry 2005 (Kunstmüller I.), 1 M 15.5.2006 (Kunstmüller I.) 1 ex. 27.5.2001 (Kunstmüller I.), 1 ex. 3.5.2003 (Kunstmüller I.), 1 ex. 2004 (Kunstmüller I.), 1 ex. 2005 (Kunstmüller I.), 1 ex. 23.3.2015 (Dušek M.) x 2.4.2004 (Kodet V.), vol. ad.* 5.5.2012 (Kodet V.), vol. ad.* 17.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 14.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 M 2005 (Kunstmüller I.)

10


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě a v nejbližším okolí.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 10 0 6 4 19 0 0 2 8 4 5 14 22 1 12 9 58

Celkem 1993 - 2015 26 2 11 13 40 0 1 5 18 9 7 17 43 6 25 12 87

5. Závěr Tato práce předkládá první soupis avifauny PR Rašeliniště Kaliště. Z lokality byla zatím uváděna pouze příležitostná pozorování, z nichž některá byla publikována (DVOŘÁK et al. 1993, KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Dosud je z lokality a jejího nejbližšího okolí známo 87 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 58 druhů ptáků. Z pohledu ptáků má lokalita největší význam jako pravidelné hnízdiště bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN), která vyžaduje podmáčené kosené louky či pastviny, přičemž rašelinné louky vhodně udržované mozaikovitou sečí jsou pro ni zcela ideální. Z dalších významných druhů vázaných na louky zde byl zjištěn hnízdní výskyt chřástala polního (Crex crex, §§/VU), křepelky polní (Coturnix coturnix, §§/NT), lindušky luční (Anthus pratensis, ○) a bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra, §/LC). V minulých letech zde byl opakovaně zaznamenán i bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola, §/VU), ťuhýk šedý (Lanius excubitor, §/VU) či ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT), vzácně koroptev polní (Perdix perdix, §/NT), strnad luční (Miliaria calandra, §§§/VU) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus, §/VU), u nějž zde bylo v minulosti prokázáno hnízdění. Z dalších nelesních druhů zde byli zastiženi cvrčilka zelená (Locustella naevia, ○), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis, ○), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus, ○), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice slavíková (Sylvia borin) a další běžné druhy. Na starší porosty olšin a vrbin jsou vázáni šplhavci, ze kterých byl na lokalitě zaznamenán hnízdní výskyt krutihlava obecného (Jynx torquilla, §§/VU), strakapouda malého (Dendrocopos minor, VU), strakapouda velkého (Dendrocopos major), žluny šedé (Picus canus, VU), žluny zelené (Picus viridis, LC) i datla černého (Dryocopus martius, LC). Z dalších druhů byly v těchto porostech zjištěni sýkora lužní (Parus montanus, ○), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus, ○), čížek lesní (Carduelis spinus, ○), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula, ○), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), drozd kvíčala (Turdus pilaris) a další běžné druhy. V r. 2012 zde byla zaznamenána také kvorkající sluka lesní (Scolopax rusticola, §/VU), která má v podmáčené olšině ideální podmínky i pro hnízdění. Z minulosti je z lokality znám také vzácný výskyt včelojeda lesního (Pernis apivorus, §§/EN), ostříže lesního (Falco subbuteo, §§/EN), žluvy hajní (Oriolus oriolus, §§/LC) či lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca, NT). 11


V litorálech Bělohradského rybníka, které spadají do PR jen okrajově, byl doložen hnízdní výskyt chřástala vodního (Rallus aquaticus, §§/VU), slípky zelenonohé (Gallinula chloropus, NT) či rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus, ○). Potápka malá (Tachybaptus ruficollis, §/VU) a lyska černá (Fulica atra, ○) byly aktuálně zjištěny pouze na přeletu. V litorálu může hnízdit také moták pochop (Circus aeruginosus, §/VU), který zde byl pozorován, avšak v minulosti bylo doloženo jeho hnízdění i přímo v PR na dlouhodobě nesečených plochách v nivě Hamerského potoka. Na mokřadní porosty podél rybníka je vázán slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula, §§/EN). V minulosti zde byl vzácně zastižen také moudivláček lužní (Remiz pendulinus, §/NT) a na hladině rybníka či na vypuštěném dně další druhy (viz výsledky). Z pohledu vodních ptáků je však na rybníce příliš intenzivní hospodaření, které neumožňuje řadě druhům pravidelný výskyt a hnízdění. Pro podporu těchto druhů by proto bylo vhodné v dlouhodobě neobhospodařovaných degradovaných porostech v nivě Hamerského potoka vybudovat soustavu větších tůní. Lze očekávat, že při zvýšeném počtu návštěv by většina druhů zjištěných v nejbližším okolí lokality byla zaznamenána i přímo na lokalitě. Díky své větší rozloze a různorodosti biotopů se jedná o ornitologicky významnou lokalitu, která představuje pravidelné hnízdiště chráněných a ohrožených druhů. Význam lokality dokládá i poměrně vysoký celkový počet zjištěných druhů.

6. Literatura DVOŘÁK M., PRÁŠEK V. et TOMAN A., 1993: Další šíření hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na Českomoravské vrchovině. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 11: 304-305. HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v Kraji Vysočina. – ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

12


7. Fotodokumentace Obr. 5: Většina nejvýznamnějších druhů přírodní rezervace je soustředěna na dosti izolovanou centrální rašeliništní enklávu. V pozadí jsou vrbiny, které postupně zarostly cenné rašelinné louky, jejichž obnova je zde stále možná (19.5.2014, V. Kodet).

Obr. 6: V severní části přírodní rezervace jsou rozsáhlé dlouhodobě nesečené plochy, na které navazují další neobhospodařované plochy v nivě Hamerského potoka. Jedná se o vhodné plochy pro vytvoření soustavy mokřadů v otevřené krajině, které zde mají vysoký potenciál nalákat vzácné a ohrožené druhy ptáků i dalších živočichů. Na plochu navazují kulturní louky (19.6.2007, V. Kodet).

13


Obr. 7: Na části rašelinných luk byla nově zavedena mozaikovitá seč pro vytváření různorodých stanovištních podmínek důležitých pro výskyt a rozmnožování řady druhů (24.9.2015, V. Kodet).

Obr. 8: Mozaikovitá seč se dělá cíleně s ohledem na stav vegetace a aktuálně kvetoucí významné druhy (10.6.2015, V. Kodet).

14


Obr. 9: Velká část rašelinných luk stále zůstává bez potřebné péče. Louky jsou dlouhodobě nesečené a postupně degradují a zarůstají náletovými dřevinami (31.10.2013, V. Kodet).

Obr. 10: V severní části lokality jsou rozsáhlé luční porosty v otevřené krajině, které mají při vhodné péči vysoký potenciál pro podporu vzácných a ohrožených lučních druhů (10.6.2015, V. Kodet).

15


Obr. 11: Návaznost na otevřenou krajinu zvyšuje význam lokality pro luční druhy (19.5.2014, V. Kodet).

Obr. 12: Izolované fragmenty zachovalých rašelinných luk byly propojeny vykácením náletových dřevin, aby se usnadnila migrace vzácných druhů (12.4.2015, V. Kodet).

16


Obr. 13: Za hradbou křovin je rybník. V této části by bylo vhodné vytvořit pozvolný přechod vodní hladiny do rašelinných luk pokud bude reálné jej udržovat nezarostlý (24.9.2015, V. Kodet).

Obr. 14: Bělohradský rybník navazující na přírodní rezervaci by byl ornitologicky podstatně významnější pokud se na něm hospodařilo méně intenzivně (19.4.2015, V. Kodet).

17


Obr. 15: Na rybník navazují mokřadní vrbiny a podmáčené olšiny s břízou pýřitou, které zarostly původní otevřené rašelinitě (21.6.2006, V. Kodet).

Obr. 16: Podmáčená olšina s břízou pýřitou je biotopem několika druhů šplhavců a dalších dutinových ptáků i běžných lesních druhů (21.6.2006, V. Kodet).

18


Obr. 17: Napřímený a zahloubený Hamerský potok by bylo vhodné alespoň v přírodní rezervaci a jejím ochranném pásmu revitalizovat (19.6.2007, V. Kodet).

Obr. 18: Mláďata motáka pochopa (Circus aeruginosus, §3/VU) na hnízdě v degradovaných porostech v severní části lokality (19.6.2007, V. Kodet).

19

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR Rašeliniště Kaliště [JI] 2015  

Avifauna PR Rašeliniště Kaliště [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement