Page 1

NR. 1

J A N U A R

2014

1 3 .

ÅRGANG

PO-bladet

ALLE MEDVIRKER I KONFLIKTEN SIDE 14


PRÆLUDIUM

KAPITALFORVALTNING

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

Dette præludium er skrevet den 6. december – en dag, hvor medierne var præget af stormen ”Bodil” og Nelson Mandelas død. To begivenheder af et noget andet format end indholdet i vort i øvrigt ine fagblad. Det sætter jo tingene i perspektiv, men skal dog ikke a holde mig fra at bringe lidt traditionelt petit-stof.  Julen er overstået, men det skal ikke forhindre mig i at udtrykke en forhåbning om, at alle har haft en glædelig jul, både arbejdsmæssigt og personligt.  Til gengæld er bladets udgivelsestidspunkt jo netop tiden for en nytårshilsen. Så derfor vil jeg hermed ønske alle vore medlemmer et rigtig Godt Nytår.  Og hvilken type år bliver 2014 så? På over laden et år mellem to overenskomstår. Men de sidste dele af vort OK13-forlig er stadig uafsluttede, nemlig forhandlingen med ministeriet om ny løn for tjenestemænd – en forhandling, der skulle have været afsluttet i oktober, men endnu ikke er påbegyndt. Og OK15 ligger også lige om hjørnet, idet der skal indgives overenskomstkrav senest til efteråret – og måske endda før.  En tredje højtid står jo også lige for døren, nemlig helligtrekonger. En tid, som jo i år bliver længere end oftest. Og hvilke milde gaver bringer de vise mænd så til os?  Når man nærlæser rapporten fra den store undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, er der jo nok af problemfelter – ledelsesstrukturen, bare for at nævne et enkelt – men der er jo også områder, hvor folkekirken skiller sig positivt ud: Vi har bl.a. en stor social kapital! Social kapital er et udtryk for relationen mellem medarbejderne på en arbejdsplads. Det er således et udtryk for medarbejdernes evne til i fællesskab at løse arbejdspladsens kerneopgave. Social kapital måles i tre dimensioner: Retfærdighed - Tillid - Samarbejde. (citat: rapporten p. 57 øverst) Retfærdighed, Tillid og Samarbejde – det er altså vores Guld, Røgelse og Myrra.  Men for at denne formue ikke blot skal være død kapital men forrentes til kommende glæde for alle medlemmer, så kræver det et bestandigt arbejde. Der skal investeres. Investeres både tid, aktivitet og engagement.  Lad det være vort nytårsforsæt: At forvalte den sociale kapital med omtanke. Glædelig jul, godt nytår og et eftertænksomt helligtrekonger til jer alle!

2

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

FORENINGSNYT

SIDE

NYHEDER

REPORTAGE

4

SIDE

8

SIDE

14

TR-VALG

KURSER M.M.

KONFLIKTMÆGLING

Organistforeningen har fået ire nye tillidsrepræsentanter: Ruth Iversen i Ribe Stift, Tommy S. Bülov og Pia Jeanette Nielsen i Haderslev Stift samt Bo Andersen i Helsingør Stift.

Få overblik over forårets kurser på kirkemusikskolerne og andre steder, og læs desuden om en kommende skimmelsvampvejledning samt kort nyt om kirkemusik.

Midt i november var 70 kirkefunktionærer samlet i Middelfart for at lære om kon liktløsning. PO-bladet var med den første dag, hvor Conny Hjelm underviste i mediation.

ANMELDELSER

INSPIRATION

STILLINGER

18

SIDE

22

SIDE

Foto: Claus Storgaard/Wikimedia Commons

SIDE

32

FINN EVALD

KINGO-PASSION

6 ORGANISTER SØGES

”Roskilde Koraler” fra Forlaget Sela er en samling med 21 orgelkoraler af Finn Evald, og de yder ifølge vores anmelder et vægtigt bidrag til den nutidige danske orgelmusik.

Henrik Møller Jensen, PO-organist ved Dyrup Kirke i Odense, har komponeret værket ”Kingos langfredag” og opført det som musikgudstjeneste. Det fortæller han om her.

• Ryde-Handbjerg ved Vinderup, • Malt-Folding ved Vejen, • Nørre Nebel-Lydum-Kvong, Vestjylland, • Klostermarkskirken i Ringsted, • Gadbjerg ved Jelling (billedet), • Ullerup ved Sønderborg.

PO-BLADET

Udgives af Organistforeningen og udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-2228.

REDAKTION

Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk, Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk.

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk senest den 5. klokken 13 måneden før.

TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Conny Hjelm fra Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund, underviser på seminar for kirkefunktionærer med temaet ”konflikthåndtering og den svære samtale”. Foto: Filip Graugaard Esmarch www.organistforeningen.dk

PO-bladet

3


FORENINGSNYT

FIRE NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER Organistforeningen har fået ire nye tillidsrepræsentanter. PO-bladet har bedt dem præsentere sig og fortælle, hvilke udfordringer i arbejdet som organist de ser som de vigtigste at sætte fokus på i disse år.

RUTH JUST IVERSEN, RIBE STIFT Som barn ik jeg violin- og klaverundervisning og begyndte som teenager at få orgelundervisning.  Jeg uddannede mig som sygeplejerske og arbejdede en del år som sygeplejerske og organist. Derefter i de følgende mange år som medhjælpende hustru ved landbrug og som organist.  Jeg tog Præliminær Orgelprøve fra Vestjysk Musikkonservatorium i 1980 og kirkesangeruddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole i 1994.  Af faste organiststillinger kan nævnes: Levring Kirke i Viborg Stift, Toftlund, Ø. Lindet, Nr. Løgum, Askov og Agerskov kirke i Ribe stift. P.t. er jeg ansat ved Agerskov kirke og har været det i seks år. Jeg har været ansat i faste stillinger i 26-27 år, men har sammenlagt virket som organist i godt 40 år.  Af udfordringer som organist i disse år kan jeg, foruden det stadige mål om at møde velforberedt op, også nævne udfordringen i at få et samarbejde mellem nabosogne til at fungere. Et samarbejde, der er en naturlig følge af 4

strukturændringerne i samfundet – som her i Tønder Kommune, der dagligt mister indbyggere og derfor må sammenlægge skoler og kirkesogne.

TOMMY SCHMIDT BÜLOV, HADERSLEV STIFT Jeg er født i 1961 og oprindelig uddannet speditør inden for blandt andet oversøisk skibsfragt og farligt gods på bane. Efterfølgende har jeg arbejdet som salgsleder inden for arbejdstøj, pakketransport og amerikansk kvalitetsdyrefoder til forhandlernet.  Som barn spillede jeg harmonika efter gehør. Omkring kon irmationsalderen vågnede min interesse for kirkemusik og i særdeleshed kirkeorglet, hvorefter jeg begyndte at tilegne mig dette instrument helt autodidakt – selv nodelæsningen er selvlært.  I 1979 begyndte jeg i koret i den nyåbnede Simon Peters kirke, Kolding, og siden skiftede jeg til Kristkirkens ungdomskor. Samtidig begyndte jeg at være vikar for organister ved blandt andet de katolske kirker i Haderslev og Kolding – det udvidede sig hurtigt til vikariater i næsten samtlige oplandskirker mellem Haderslev og Kolding.  I 1995 tog jeg uddannelsesorlov for at tilegne mig PO-uddannelsen i Løgumkloster på ét år. Efter eksamen tiltrådte jeg en nyoprettet stilling som organistassistent ved Vor Frelsers PO-bladet


FORENINGSNYT kirke, Vejle, hvor jeg var, indtil jeg ik min nuværende hovedstilling som organist ved Vonsild Kirke fra januar 1999. Jeg har desuden været dirigent for Kolding Mandskor og er for tiden korleder for Koldingkoret.  Som TR synes jeg, at en af de vigtigste opgaver stadig ligger i implementeringen af den ny overenskomst. Jeg oplever, at der mange steder er store problemer med tolkning og forståelse af indholdet og den praktiske udfærdigelse – og ikke mindst med forståelse for anciennitetsmæssig lønstigning, der jo ikke længere foregår automatisk.

PIA JEANETTE NIELSEN, HADERSLEV STIFT Som barn sad jeg på kirkebænken i Løgumkloster og kiggede op på det kæmpe instrument, der lød så smukt, og hjemme kastede mig over tangenterne som treårig. Da jeg som ung skulle inde en uddannelse, var musikken i tankerne, men det blev kontor, og jeg måtte indrømme, at den stol passede ikke mig. Så i 2000 påbegyndte jeg min PO i Løgumkloster. Sideløbende underviste jeg på musikskole i Tønder Kommune og vikarierede i forskellige kirker. Jeg ik ansættelse i Hjordkær ved Aabenraa og siden Højer og Daler.  I 2009 ik jeg ansættelse i Ulkebøl Kirke, hvor jeg er i dag. Her har jeg et spændende og varieret arbejde med spaghettigudstjenester, babysalmesang, salmesangsaftener, demenssalmesang og ikke mindst kirkelegestue i tæt samarbejde med præsterne. Kirken har et velfungerende ungdomskor og børnekor, som PO-bladet

jeg leder. Jeg leder samtidig Alskoret, som er et damekor med ca. 40 medlemmer.  Det vigtige i arbejdet som TR er kort og godt, at vi må arbejde os frem til en gensidig forståelse mellem menighedsråd, præster og organister. Opgaverne ved kirken er mange og meget forskellige.

BO ANDERSEN, HELSINGØR STIFT Jeg er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med komposition og instrumentation som hovedfag. Samme sted har jeg taget organisteksamen som privatist.  Jeg var organistassistent ved Rødovre Kirke fra 1996, og siden 2001 har jeg været ansat som organist ved Engholmkirken i Allerød.  Af vigtige sager vil jeg nævne: timeoptælling af stillinger samt arbejdsmiljø, herunder det psykiske arbejdsmiljø med kon likthåndtering.

SE OGSÅ OVERSIGTEN Se på side 20-21 den samlede oversigt over tillidsrepræsentanterne. Her er der endnu et nyt navn, nemlig Helle Majlund (billedet), som er TR-suppleant i Viborg Stift.

5


NYT FRA PFA

EN MERE FLEKSIBEL PENSIONSOPSPARING Din pensionsordning via Organistforeningen bliver opgraderet. PFA Plus giver dig øgede valgmuligheder, og investeringsrisikoen nedtrappes gradvist frem mod din pensionsalder. Af Claus Jens Hansen, kundechef hos PFA ”Organistforeningen gør meget ud af at sikre, at pensionsordningen er tidssvarende og konkurrencedygtig, og vi har i samarbejde med CO10 og PFA Pension aftalt at opdatere vores pensionsløsning,” fortæller formand Anders Thorup.  Den nye pensionsordning træder i kraft i foråret 2014. Med PFA Plus får du større indlydelse og mulighed for at få et godt a kast. Du er fortsat forsikret på samme niveau som i din nuværende ordning.

ATTRAKTIV OPSPARING Din nuværende pensionsordning er som udgangspunkt placeret i gennemsnitsrentemiljøet, men i PFA Plus vil din fremtidige pensionsindbetaling blive placeret i markedsrente. Det giver dig mulighed for at opnå et attraktivt a kast på din opsparing.  I gennemsnitsrentemiljøet er a kastet baseret på en depotrente, der fastsættes af pensionsselskaberne, og med de skærpede kapitalkrav til pensionsbranchen og udsigt til fortsat lave depotrenter de kommende år vurderes muligheden for a kast til at være begrænset. Med placeringen i markedsrente følger dit af-

6

kast derimod markedet, og derfor får du det a kast, som investeringen giver.  I PFA Plus sparer du op i et leksibelt investeringskoncept med ire forskellige investeringspro iler. Fælles for dem alle er, at risikoen gradvist nedtrappes frem mod den enkeltes pensionsalder. Du kan til enhver tid selv kan ændre din investeringspro il.

KOMMUNIKATION I ØJEHØJDE Du vil opleve, at din nye pensionsordning er nem at få et overblik over. Når ændringen træder i kraft, vil alle omfattede medlemmer modtage en velkomstpakke, som kort og præcist viser indholdet i den enkelte ordning.  Vi opfordrer dig til at sætte dig ind i din nye pensionsordning, så du aktivt kan tage stilling til de valgmuligheder, der følger med. Når du ved, at ordningen matcher dine ønsker og behov, kan du være sikker på, at den giver dig den nødvendige tryghed, så du kan udleve dine drømme, når du går på pension.  Hos PFA Pension kan du søge råd og vejledning, enten på telefonen eller via webrådgivning, hvor du taler med en pensionsrådgiver i telefonen og samtidig får vist dine muligheder på din computer. Eller via en personlig rådgivningssamtale. Du kan kontakte PFA Pension på telefon nr. 70 12 50 00.  Du kan også via www.minpension.pfa.dk få adgang til alle informationer og detaljer om din pensionsordning. Her kan du også lave beregninger, se prognoser og ændre investeringspro il.

PO-bladet


NYT FRA FTF-A

HÆV IKKE DIN PENSION FØR DU SKAL PÅ EFTERLØN Mange vil fremover få mulighed for at hæve af deres arbejdsmarkedspension, før de har ret til at gå på efterløn. Men dermed kan de miste retten til efterløn. Af Mads Rudbøl, FTF-A Ændringer i efterlønsalderen uden en tilsvarende ændring i alderen for arbejdsmarkedspensioner betyder, at mange danskere kan komme i klemme og miste deres ret til efterløn. Helt grundlæggende er reglen, at du ikke må begynde at hæve af din arbejdsmarkedspension, før du går på efterløn.  Med efterlønsreformen i 2012 blev der ændret på efterlønsalderen for personer født i 1954 og senere. Efterlønsalderen bliver gradvist hævet fra de nuværende 60 år helt op til 66 år eller mere. Men minimumsalderen for arbejdsmarkedspensioner er ikke hævet tilsvarende, så med mindre du allerede er fyldt 60 år, når du den tidlige pensionsalder, før du kan gå på efterløn.

TÆNK EN EKSTRA GANG Det kan være fristende at udnytte denne mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så snart du kan. Men der er nogle ”fælder” i lovgivningen, som du skal være opmærksom på, inden du træffer din beslutning.  ”Er du født efter 1. januar 1954 og har planer om at gå på efterløn, så er det vigtigt, at du ikke går på pension, inden du forventer at gå på efterløn. Hvis du først er gået på pension, mister du nemlig din ret til at gå på efterløn,” fortæller Tina Aistrup, konsulent i FTF-A.

PO-bladet

 For at få efterløn skal du nemlig enten komme direkte fra arbejdsmarkedet eller fra ledighed. Har du først valgt at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension, så fraskriver du dig også retten til at gå på efterløn – selvom du har indbetalt til efterlønsordningen. I det tilfælde vil du dog kunne få udbetalt det efterlønsbidrag, som du har indbetalt gennem årene.  ”Problematikken er opstået i forbindelse med efterlønsreformen, og der er ikke særlig mange, der er opmærksomme på det. Der er derfor en risiko for, at en del danskere bliver frataget muligheden for at gå på planlagt efterløn, fordi de ikke kender reglerne,” forklarer Tina Aistrup.  Er du usikker på, hvornår du kan gå på pension og efterløn, så er du altid velkommen til at kontakte FTF-A på ftf-a.dk eller ringe på 7013 1312.

Arbejdsmarkedspension • Arbejdsmarkedspensionen er den pension, du har i kraft af dit ansættelsesforhold. • Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, eller du har fået overført en ordning fra før da, kan du få dine penge udbetalt, når du er 60 år. • Hvis din pensionsordning er oprettet efter 1. maj 2007, vil du som hovedregel kunne få din pension udbetalt fem år før din folkepensionsalder. Kilde: PFA

7


NYHEDER

FORÅRETS KURSER FOR PO’ERE Her er et overblik over nogle af de mest nærliggende muligheder for at udvikle sine kompetencer som organist eller korleder i første halvdel af 2014. Du inder nærmere oplysninger om og tilmelder dig kirkemusikskolernes kurser på kirkemusikskole.dk.

SJÆLLAND Kirkemusikskolen i Roskilde byder traditionen tro på et kursus i babysalmesang ved lektor Anne-Mette Riis, denne gang i Svogerslev Kirke ved Roskilde. Over seks mandage fra den 24. februar vil deltagerne gennemgå både teori og komme i praktik med rigtige babyer (tilmeldingsfrist: 30. januar).  Anne-Mette Riis står også for en netværksdag for undervisere inden for ”musik i kirken med de små”. Det sker den 7. marts i Jægersborg Kirke i Gentofte. Deltagelse forudsætter ikke nødvendigvis, at man allerede selv har erfaring på området (frist: 6. februar).  Også i Jægersborg Kirke underviser organist og pianist Mads Damlund over tre torsdage (den 6. marts, 20. marts og 3. april) i akkompagnement af kor på orgel. Inden for forskellige genrer arbejdes med at få akkompagnement til at støtte indstuderingen og løf8

te koret. Og i forlængelse af undervisningen stiller Det Danske Børnekor sig til rådighed som kaniner (frist: 5. februar).  I Garnisons Kirke, København, vil organist Søren Gleerup Hansen den 9. marts gennemgå værker af 300 års-fødselaren C.P.E. Bach med foredrag kl. 13 og koncert kl. 16 (gratis arrangement uden tilmelding).  Pianist og organist Mads Granum har i lere sæsoner undervist i klaverakkompagnement i mange stilarter, og der er denne gang tale om et fortsættelseskursus. Over fem mandage fra den 10. marts til 12. maj vil han i Lindevang Kirke på Frederiksberg undervise kursister, som i forvejen har grundlæggende færdigheder i rytmisk klaverledsagelse (frist: 7. februar).  Endelig arrangerer Sjællands Kirkemusikskole igen til sommer en Kirkemusikkens dag sammen med Galleri Emmaus i Haslev, hvor det foregår den 26. juni kl.10-21. Alle kirkemusikinteresserede inviteres til denne inspirationsdag, som i år handler om salmemelodier.  Først skal der synges en masse nyt: ti komponister vil præsentere en melodi hver. Om eftermiddagen vil kirkemusikskolerektor Ole Brinth (billedet) holde oplæg om, hvad man historisk har diskuteret omkring salmemelodier, og det leder frem til en fælles samtale, hvor både han og digterpræst Holger Lissner er ordstyrere. Om aftenen er der i Haslev Kirke en salmesangs-koncert, hvor der også diskes op med salmemelodi-improvisationer på orgel og klaver ved henholdsvis Erik Kolind og Mads Granum (frist: 12. juni).

PO-bladet


NYHEDER

LĂ˜GUMKLOSTER Den syddanske kirkemusikskole lĂŚgger ud med et tredages-kursus i musikalsk legestue for smĂĽbørn pĂĽ 12-36 mĂĽneder ved sangpĂŚdagog Karin Elkjer pĂĽ Løgumkloster Refugium. Det er den 15.-17. januar, og tilmeldingsfristen er overskredet, men hvis en enkelt skulle melde ind kort før kurset, gĂĽr det nok, forlyder det. Desuden holder Karin Elkjer samme sted endnu engang et tredageskursus i babysalmesang den 24.-26. marts. Grundbogen er â€?Salmer i dans og bevĂŚgelseâ€? af Anne-Mette Riis (frist: 4. marts).  Kirkemusikskolerektor Hans Chr. Hein vil den 24. februar kl. 19.30 i skolens koncertsal holde foredrag om Dietrich Buxtehudes kirkemusik. Han vil belyse baggrunden for den store mĂŚngde af orgel- og kormusik, som Helsingør-drengen skabte, og han vil spille eksempler. Samme sted vil han den 24. marts kl. 19.30 foredrage om Bachs Johannespassion. Det vil isĂŚr handle om vĂŚrkets sindri-

ge opbygning og om dets musikalske former (begge arrangementer er gratis og uden tilmelding).  Over ire dage i juni (11.-14.) giver orgelprofessor Bine Bryndorf i Dorotheas Kapel (billedet) pĂĽ Sønderborg Slot et mesterkursus i renĂŚssance- og tidlig barokmusik samt stilimprovisation (frist: 26. maj). Og den spanske professor Miguel B. Ripoll, Madrid, lĂŚgger den 25.-28. august vejen forbi Løgumkloster og underviser i spansk orgelmusik pĂĽ et kursus for PO- og diplomorganister (frist: 16. juni).  Hans Chr. Hein oplyser desuden, at det omfattende kursus i rytmisk musik bliver udbudt igen i 2014/15 med ire undervisningsgange i efterĂĽret fra august og ire i forĂĽret frem til april (frist: 1. juni).  I Løgumkloster Kirkemusikskoles geograiske omrĂĽde er der ogsĂĽ et kursus i elektronisk nodeskrivning, nemlig i Esbjerg, men det er Vestervig, der stĂĽr bag (se nedenfor).

VESTERVIG Som del af pilotprojektet med folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere udbydes der et kursus i elektronisk nodeskrivning i programmet Sibelius den 28. februar og

MUSIK MED BĂ˜RN I KIRKEN SANG, DANS OG FORTÆLLING VED DĂ…BSJUBILÆER – BĂ˜RNEKORSTART I KIRKEN – KURSER OM BABYSALMESANG – FOREDRAG OM MUSIKKENS BETYDNING GENNEM LIVET

‘Â?•‡”˜ƒ–‘”‹‡—††ƒÂ?Â?‡–Â?—•‹Â?’§†ƒ‰‘‰Â?‡†Â?ƒÂ?‰‡¤”• ‡”ˆƒ”‹Â?‰‹„ƒ„›•ƒŽÂ?‡•ƒÂ?‰ǥÂ?—•‹Â?—Â?†‡”˜‹•Â?‹Â?‰ƒˆ„Þ”Â?ͲnjͳͲ ¤”‘‰„Þ”Â?‡Â?‘”‹Â?‹”Â?‡Ž‹‰–”‡‰‹Ǥ ‘”ˆƒ––‡”–‹ŽͳͲ„Þ‰‡”‘Â? Â?—•‹Â?ÇĄ•ƒÂ?‰‘‰„‡˜§‰‡Ž•‡Â?‡†„Þ”Â?‘‰˜‘Â?•Â?‡Ǥ ‡Â?‡”‡’¤Â?‹Â?ŠŒ‡Â?Â?‡•‹†‡www.oberborbeck.dk Henvendelse til ingrid.oberborbeck@gmail.com eller tlf. 8622 1204 / 2680 6244

PO-bladet

9


NYHEDER Foto: Peter Skjold Petersen

lemmer af blandede voksenkor og deres korledere – som dog også kan deltage uden kor. Fredag aften giver et indblik i korlederens værktøjskasse, og lørdag står den på Davids salmer fortolket af nyere nordiske komponister. Korsatserne indstuderes og der arbejdes med klang og frasering (frist: 1. april).

10

Foto: fra Giflerne.dk]

28. marts på Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, Esbjerg. Underviseren er Nicolas Kock, der underviser på konservatoriet, blandt andet også i sammenspilsledelse og pædagogisk arrangement. Målgruppen er organister og kirkesangere, både begyndere og deltagere med grundlæggende kendskab til programmet. Prisen er en tredjedel af normal pris: 1.000 kr. (frist 3. februar).  Desuden har kirkemusikskolen en række endages-kurser, som der ved redaktionens afslutning ikke er udmeldt nærmere om: Rytmiske salmer på orgel ved Mikkel Gomard den 3. februar i Skt. Markus Kirke, Aalborg. Børnekor, stemme og krop ved Panda van Projsch (billedet) den 10. marts på kirkemusikskolen. Repertoire for voksenkor ved Håkon Nystedt den 17. marts på kirkemusikskolen. Inspirationsdag for kirkesangere og organister ved Pia Fog, Lise-Lotte Kristensen, Jørgen Kjærgaard og Knud Damgaard den 5. april i Skive Kirke. Repertoire for PO-organister ven Christian Præstholm den 7. april i Skt. Mortens Kirke, Randers. Og et inspirationsseminar for korledere ved Elisabeth Holte og Uranienborg Vokalensemble den 23. juni på kirkemusikskolen ( ind info og frister på kirkemusikskole. dk/vestervig).  I samarbejde med FUK indbyder skolen også til kurset Den gode korklang ved korkonsulent og organist Doris Kjærgaard. Det er i Vestervig den 25. april kl. 19 (kun for korledere) og den 26. april kl. 9.30-17 for voksenkor og korledere. Målgruppen er med-

ANDRE UDBYDERE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har fortsat tilbud om individuel orgelundervisning ved Christian Blom Hansen eller Kurt Levorsen og rytmisk kirkemusik på orgel og klaver ved Bjørn Elkjer. I begge tilfælde aftales minimum fem timer (til 750 kr. pr. time), og stedet er også efter aftale (se smks. dk).  Løgumkloster Højskole tilbyder igen ugekurset Kirkemusik I, og det er i år d. 29. juni til 5. juli med blandt andre kursusleder Aksel Krogslund Olesen. Her kan organister, kirkesangere og folk med interesse for kirkemusik få kompetent undervisning og ny inspiration. Kurset tilrettelægges sammen med kirkemusikskolen (hold øje med lkhojskole.dk for nærmere info).  FUK arbejder på nogle korlederkurser, som dog ved redaktionens afslutning endnu ikke er plads (hold øje med fuk.dk).  Det ligger dog fast, at FUK’s nodebibliotek og Teologisk Pædagogisk Center i uge 25-26 åbner dørene til gratis studiedage, hvor bibliotekar Helle D. Kjeldsen og faglig konsulent og PO-bladet


NYHEDER korleder Hans Chr. Magaard vil stå til rådighed for kyndig vejledning. Magaard fortæller, at korlederne typisk opholder sig på stedet i Løgumkloster i to til ire dage, hvor de har god ro til at fordybe sig i repertoire-mulighederne og planlægge den kommende korsæson (nærmere information og tilmelding efter først til mølle-princippet hos Hans Chr. Magaard på nodebiblioteket@fuk.dk eller 26 36 51 23 – og der ser ud til at kunne blive rift om pladserne, afslører han).  Den Jyske Sangskole a holder for 11. gang masterclass hos Unge Stemmer i Herning den 28. februar til 2. marts. Temaet er ”Ny energi i korprøven”. Masterclassen vil forfølge tre spor, som tilsammen skulle skabe forudsætningen for et godt, energisk og inspirerende kormiljø: Det kunstneriske, det læringsmæssige og det sociale spor.  I rækken af undervisere optræder naturligt nok en del dirigenter: Lone Gislinge i et kursus om solfa for begyndere, Peter Hanke med to direktions-workshops, Mads Bille åbner dørene til en prøve med 3. klasses-drenge fra forskolen til Herning Kirkes Drengekor, og Dorte Bille præsenterer sammen med MidtVest Juniorkor sangskolens nye metodikbog.  Desuden medvirker MidtVest Pigekor sammen med den hollandske danser, koreograf og sanger Panda van Proosdij. Og musikpædagog og coach Linda Vilhelmsen holder oplæg og værksted om emnet ”når børn synger falsk” (tilmelding via densjyskesangskole.dk inden 1. februar).  Børnekorakademiet i København a holder den 23.-24. maj en masterclass med fokus på juniorkor, hvor Pia Boysen og Margrete Enevold underviser. Nærmere info følger på bornekor.weebly.com.  Endelig har vi modtaget en invitation fra organist Flemming Chr. Hansen (billedet), PO-bladet

som arrangerer et seminar om meditationsmusik den 10. maj kl. 10-17 på sin hjemmebane i Sakskøbing Kirke. Flemming Chr. Hansen vil fortælle om og spille en suite fra sit orgelværk ”In lumine Domini” med meditationsmusik til brug ved gudstjenester og koncerter, og han vil lægge op til en debat om meditativ musik i folkekirken.  Om eftermiddagen vil organister aktivt kunne bidrage ved at spille en sats fra værket som oplæg til en diskussion om dette. Målgruppen for seminaret er primært organister og præster, og deltagelse er gratis.  Tilmelding (inden 1. april) og nærmere information på hjemmesideadressen gi lerne. dk/inluminedomini, hvor noderne til de ti ire-satsede suiter i ”In lumine Domini” kan hentes, og indspilninger af nogle af suiterne kan høres. Filip 

Kopierer I noder, salmer og andre tekster? Copydan Tekst & Node kan hjælpe sognenes ansatte med at overholde loven om ophavsret, når de kopierer og printer materiale. Det kan være salmer fra jeres salmebøger, noder fra koralbogen eller tekster fra andre kilder – også internettet – som I kopierer til:

-

gudstjenester og andre kirkelige handlinger kirkens kor konfirmanderne møder og studiekredse

Ifølge loven skal I have tilladelse fra hver enkelt forfatter, komponist og forlag, hver eneste gang I kopierer og printer. Det behøver I ikke, hvis sognet har en kopieringsaftale med Tekst & Node, der på vegne af rettighedshaverne kan give jer alle disse tilladelser på forhånd. De penge, I betaler for aftalen, sender vi videre til dem, der har udarbejdet materialet. Læs mere på www.tekstognode.dk/sogne Hvis I endnu ikke har modtaget materiale om aftalen fra os, er I meget velkomne til at kontakte os på tekstognode@copydan.dk eller tlf: 3544 1484

Copydan Tekst & Node har fuldmagt til at forvalte kopirettighederne for rettighedshavere i hele verden. Det er samtidig den eneste institution i Danmark, der er godkendt af Kulturministeriet til at varetage denne opgave.

11


NYHEDER

KORT NYT

ARBEJDSMILJØRÅD FÅR PENGE TIL VEJLEDNING OM SVAMPE Skimmelsvampe kan ikke mindst i middelalderkirker udgøre et betydeligt sundhedsproblem for organisten – hvis svampene altså angriber orglet. Det fortalte vi om i et stort tema i december 2012. Ved den lejlighed talte vi med folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild, om behovet for en vejledning til menighedsråd om, hvordan man forebygger og håndterer problemet.  Og i slutningen af november 2013 ik Folkekirkens Arbejdsmiljøråd omsider bevilliget knap 200.000 kr. fra omprioriteringspuljen i folkekirkens Fællesfond, oplyser Hans Hjerrild.  ”Jeg regner med, at arbejdsmiljørådet i januar vil nedsætte en gruppe, som hurtigt kan sætte arbejdet med vejledningen i gang. Jeg håber på, vi kan have et udkast klar før sommerferien,” siger han.

OZON-DISKUSSION SPØGER Der skal inddrages ekstern eksperthjælp i projektet, og den opgave går formentlig til Frede Fruergaard Møller fra Teknologisk Institut. Han har en omfattende erfaring med skimmelsvamp i både kirker og præstegårde.  En af de konkrete ting, den kommende arbejdsgruppe kommer til at tage stilling til, handler om de såkaldte ozonlamper, som ikke 12

sjældent anvendes til bekæmpelse af skimmelsvamp i orgler.  Mens Frede Fruergaard Møller og lere andre eksperter afviser, at ozon skulle være et gangbart middel, hævder lere orgelbyggere, at netop ozonlamper og affugtere udgør en effektiv cocktail uden sundhedsrisici.  ”Den diskussion skal vi have vendt. Men ozon har jo ikke det bedste ry, og man skal være meget påpasselig med det, tænker jeg. Vi vil gerne tænke meget bredt i forhold til, hvad der indes af muligheder. Derfor vil jeg meget gerne høre fra organister og andre, der har gode erfaringer med, hvad der virker,” opfordrer Hans Hjerrild, som kan kontaktes via Landsforeningen. Filip

KØB OG PRINT KORNODER MED DET SAMME Nodebasen.dk er en omfattende portal med salg af kristne sange og salmer, hvoraf en stor del indes i korarrangementer. Ved køb downloades noderne direkte som pdf- il.  Det er Indre Mission og Luthersk Mission,der står bag Nodebasen, og de har i løbet af efteråret forbedret dens brugervenlighed, så den er let at navigere i.  Download af noder koster typisk mellem 10 og 22 kr., og man kan på forhånd se første ved at klikke på nodesymbolet ud for bestillingsknappen. Filip PO-bladet


NYHEDER

VESTJYSK ORGELFESTIVAL 2014 Fra den 23. februar og to uger frem er der orgelfestival i det sydvestjyske. Arrangørerne disker op med et varieret program og mange fremtrĂŚdende solister. Ă…bningskoncerten i Ribe Domkirke byder pĂĽ et internationalt topnavn i form af den sydafrikanske organist Herman Jordaan.  Derudover kan man glĂŚde sig til blandt andet at høre kendte orgelklassikere som Bach´s store orgelcyklus ClavierĂźbung Dritter Teil i uddrag spillet af Hans Davidsson i Jerne kirke, ny dansk musik spillet af Lasse Toft Eriksen i Treenighedskirken, Esbjerg, og en koncert for børn med Katrine I. Kristiansen pĂĽ konservatoriet i Esbjerg.  Programmet vil kunne indes pĂĽ orgelfestival.dk. Filip

ET GANSKE ANDERLEDES KIRKEMUSIKLIV Mogens Jensen er organist i Aalborg-forstaden Hasseris, og han har nu i mere end 25 ĂĽr vĂŚret pioner i udviklingen af sognets musikliv med inddragelse af alternative – ofte sĂĽkaldt rytmiske – musikformer. Det har han markeret med et 16 sider langt dokument, som kan hentes pĂĽ hasseris-kirke.dk (klik pĂĽ â€?Kor og musikâ€? og derefter â€?Trio/vokalgruppeâ€?).  Under overskriften â€?25 ĂĽrs musik i Hasseris Kirkeâ€? giver Mogens Jensen et indblik i musikken og arbejdet med at organisere den. Og som han skriver i indledningen, vil han â€?forklare lidt om, hvorfor vi gjorde, som vi gjordeâ€?. Filip  ! ' + !' + $ '! 

EN AFTEN MED TUDOR4U EN MUSIKALSK FORTÆLLING FRA CHRISTIAN D. IV’s TID RENÆSSANCENS VELKENDTE SANGE I ERIK NORBYs MESTERLIGE BEARBEJDELSE

)   !'    !+  !    +    " # (  )"  &   ,-( ( ""! (    " #(* )$      '$%(*#'%&

PO-bladet

13


REPORTAGE

HURRA FOR KONFLIKTER På et seminar med overskriften ”kon likthåndtering, mægling og den svære samtale” underviste mediator og supervisor Conny Hjelm i, hvilke grundtanker der ligger bag disciplinen mediation, altså kon liktmægling. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch Over to dage midt i november var knap 70 kirkefunktionærer samlet på Hotel Park i Middelfart om et udfordrende emne, nemlig konlikter.  Kordegnene var i overtal, og de stod da også som arrangører, men de øvrige faggrupper under CO10 var også inviteret og repræsenteret: organister, kirkesangere, sognemedhjælpere og kirkegårdsledere. To undervisere fra Center for Diakoni og Ledelse i Dianalund stod for hver sin dag og hver sin vinkel på kon likthåndtering.  På seminarets første dag, fredag, sørgede Conny Hjelm for, at deltagerne blev klogere på kon likters natur og på forskellige tilgange 14

til dem. Muligvis blev de endda også klogere på sig selv.  ”Hvordan har du det med kon likter? Har du en konkurrerende, en kompromissøgende eller en tilpassende kon likthåndteringsstil?”, lød det udfordrende fra Conny Hjelm, som bad deltagerne om at sætte ord på det over for hinanden i grupper.

NÅR GULVTÆPPET BULER Forinden havde hun blandt andet gennemgået kon likttrappen og introduceret begrebet autopoese, altså egenfortælling.  ”Min fortælling om mig selv har betydning for, om en kon likt kan eskalere. Derfor må jeg meget gerne have en fornemmelse af, hvad min egen fortælling egentlig er. Hvor har jeg blinde pletter, og hvor er det, jeg bliver bange for at gå ind i en kon likt?”, sagde Conny Hjelm.  Også en gruppe kan have en bestemt autopoese.  ”Måske har vi den fortælling, at ’dem i nabosognet, de har kon likter, men hos os går PO-bladet


REPORTAGE det godt’. Gulvtæppet buler godt nok op af ting, der er fejet ind under det – men hvis vi bare lader være at tale om dem, så eksisterer de jo ikke rigtigt. Vi kan være som et lille barn, der gemmer ansigtet i hænderne og siger ’nu er jeg væk’.”  For ikke at blive snydt af os selv, må vi være bevidste om, hvilke automatiske reaktioner, vores livsbagage udløser i mødet med andres kon likter eller kon likter, vi selv er en del af.  ”Hvis jeg er vokset op i et hjem, hvor der ved enhver kon likt har været en, der sagde, ’nu skal vi have snakket det her igennem’, så er det også det, jeg tager med.”.

ARVELIGE KONFLIKTER For en kon likt gælder der den naturlov, at den er der, til den er afsluttet eller løst. Derfor kan man sagtens arve en kon likt, som egentlig er opstået mellem helt andre mennesker, måske endda for lere generationer siden.  ”Kender I det, at der i nogle sogne er en bestemt stilling, som de ansatte sjovt nok aldrig bliver siddende i særlig længe i? Hvis du lander sådan et sted, er det meget rart at vide, at det nok ikke kun er dig, der er træls at arbejde sammen med. Der kan ligge kon likt, som du har arvet,” understregede Conny Hjelm.

PO-bladet

 ”En arvet kon likt er vanskelig at tale om, fordi den er lukket. Men man må forsøge at tage den fra det usagte til det sagte. Så kan der godt være noget, der eksploderer – men det dør man ikke af”, påstod hun.  En seminardeltager havde erfaret, at man godt kan undgå selv at blive formidler af den type kon likter:  ”Før jeg ik mit job, havde der været en frygtelig splid på arbejdspladsen. Da jeg så startede, kom den ene efter den anden hen til mig og sagde ’nu skal du høre’, men da sagde jeg, at jeg ikke ville høre på noget som helst – ’jo mindre jeg ved, desto bedre har jeg det’. Og i dag har jeg faktisk kun godt at sige om min arbejdsplads!”

JEG KONFLIKTER, ALTSÅ ER JEG Men der er såmænd også positive ting at sige om kon likter. Det kom frem, da Conny Hjelm forklarede den tænkemåde, der ligger bag det at mediere, altså at mægle i andres eller ens egne kon likter.  ”I stedet for at se kon likter som noget, der skal undgås, kan man mene, at kon likter er en del af det at leve. Så hurra for kon likter – de er blot kendetegn på, at jeg er levende!”  Sat på spidsen kan man sige, at hvis der

15


REPORTAGE ikke er kon likt mellem mennesker, er der heller ingen udvikling. Det optimale er derfor at have åbne kon likter i en relation præget af tillid.  Conny Hjelm citerede den amerikanske sociolog Charles Horton Cooley, der har formuleret et vigtigt præmis for mediations-tankegangen:  ”Kon likt og samarbejde er ikke adskilte størrelser, men faser i en proces, som altid omfatter noget af begge dele.”  Når parterne er enige om at fokusere på processen, handler kon liktløsning ikke længere om at inde en vinder og en taber eller at få placeret en skyld.

AT UDHOLDE UBEHAG Conny Hjelm fortsætte med at tegne den igur, der ses på forsiden af dette blad:  ”I et menighedsråd er der måske to personer, som det konstant slår gnister imellem. De to er årsag til kon likt, men alle de andre medlemmer medvirker også. Vi kan medvirke til en kon likt ved at lade være at sige noget, fordi vi er i et fælles rum med kon likt.”  En anden vigtig præmis for mediationsmodellen er, at magt ikke er vigtig. Dermed kan ingen løse en kon likt ved at sætte sig igennem, og derfor kan mediation også tage lang tid.  I løbet af eftermiddagen fulgte der på baggrund af påstandene lere drøftelser og øvelser i små og større grupper. Conny Hjelm gennemgik også de fem trin, som selve mediations-modellen består af. Hun betonede, at metoden forudsætter, at begge parter har et frivilligt ønske om en åben samtale præget af fairness.  ”Processen kan være hård at gennemføre. Men det at øve sig i at udholde ubehag og tur-

16

de vise følelser er noget af det vigtigste i konlikthåndtering. Og en tredje ting er at kunne lytte i stedet for at spekulere på, hvad man selv skal sige.”

HELE VEJEN RUNDT Som afslutning på dagens læring og til gensidig inspiration ik Conny Hjelm samtlige deltagere til efter tur at fortælle, hvad de personligt gerne ville begynde at ændre i deres tilgang til kon likter.  ”Ikke at gå i løsnings-mode for tidligt,” sagde den første.  ”Jeg skal blive bedre til at de inere mine egne behov,” mente en anden.  ”Jeg skal huske at gå til den, jeg er uenig med, i stedet for bare at snakke med resten af personalegruppen om det,” erkendte en tredje.  Og rigtig mange lere erkendelser kom frem efter en dag, som med Conny Hjelms ord gik ud på at få kon likthåndtering ned på jorden. På organistforeningen.dk kan man under ”Ansat som organist” > ”Arbejdsmiljø” > ”Kon likthåndtering” downloade artikelserien ”Når uenigheden gør ondt” af organist, DOKS-tillidsmand og mediator Morten Hinz.

Mediationens fem trin • Parterne fortæller frit om problemet • Finde interesser og behov • Muligheder og idéer til løsninger opbygges • Aftalen opbygges ud fra de forskellige mulige løsningsforslag • Aftalen indgås, og det aftales, hvorledes den implementeres.

PO-bladet


THE ORIGINAL

MULESKINNERS ALL STRING BAND Et af skandinaviens bedste bluegrass-bands tilbyder nu kirkekoncerter. Ta’ med på en musikalsk rejse gennem Amerika, hvor bluegrass og bluegrass-gospel musikken har haft stor betydning i de små kristne samfund. Den amerikanske bluegrass-musik har i de senere år fået et kæmpe opsving, bl.a. pga. populære film som ”Oh Brother where art Thou” og ”Broken Circle Breakdown” samt ikke mindst Bruce Springsteens CD ”The Seeger Sessions”. Muleskinners fører publikum sikkert gennem dette musikalske univers. Med banjo, guitar, kontrabas, dobro, violin, mundharpe og flerstemmig sang leverer de en varm og sprudlende koncert krydret med små anekdoter. Olav Gudnason

Henning Jensen Malthe Nielsen

Kontakt: Henning Jensen • Tlf. 40 42 36 94 • guitarhenning@stofanet.dk


ANMELDELSER

Finn Evald Roskilde Koraler Forlaget Sela Nodebog med cd: 275 kr. eller cd’en separat: 100 kr. hos forlagetsela.dk Finn Evald

ROSKILDE KORALER 21 koralbearbejdelser til kirkeåret

Forlaget Sela

Hvor det for små hundrede år siden var småhæfter med frit fabulerende orgelstykker af komponister som Jung, Louis Kästel, Sophus Halle og Gundorph Jørgensen, der lå på nodehylden i orgelbænken rundt omkring i landsbykirkerne, er det nu om stunder orgelkoralerne, der har indtaget pladsen. Der komponeres orgelkoraler som aldrig før, og Gud ske tak og lov for det. Orgelkoralen er i sin knappe og afpassede form velegnet til gudstjenestebrug. Her føjer Finn Evalds nye samling, ”Roskilde Koraler – 21 koralbearbejdelser til kirkeåret” sig fint ind i helheden. Finn Evald har tidligere afsløret sig som en sand mester, når det drejer sig om fortolkning af klassiske koralbearbejdelser. Her tænker jeg f.eks. på hans efterhånden bedagede indspilning på Husted-orglet i Tikøb, der er så inspirerende at lytte til, at jeg med jævne mellemrum lader pladen snurre på grammofonen.

18

Nu nøjes han ikke med at fortolke de gamle mestre, men har med samlingen ”Roskilde Koraler” givet sit fornemme bidrag til den store skat af nutidige koralbundne orgelstykker. Det er forlaget Sela i Hillerød, der står bag udgivelsen, som udmærker sig ved et fint og brugervenligt udstyr og en letlæselig nodeskrift. GAMMELT UDGANGSPUNKT FOR NYT Finn Evald er født i 1946 og har igennem en årrække været ansat som organist ved Roskilde Domkirke, hvis såkaldte Raphaëlis-orgel har været en gennemgående inspirationskilde for de nye koralbearbejdelser. Orglet blev bygget i 1991 af Marcussen & Søn som en rekonstruktion af det orgel, som den indvandrede orgelbygger Hermann Raphaëlis Rottenstein-Pock havde opført i 1554-1555, og hvis helt unikke orgelfacade siden har prydet domkirkens sydlige langvæg. Samlingen indeholder overvejende bearbejdelser af tidlige koraler fra den luthersk-evangeliske tradition, og der er tilmed en vis overensstemmelse mellem Raphaëlis-orglets alder og koralernes tilblivelsesår. Intentionen har ifølge komponisten været at afsøge nyere musikalske udtryk med den traditionelle orgelkoral som udgangspunkt – noget, der til fulde må siges at være lykkedes. Koralerne er ordnet efter kirkeåret, således, at der indledes med advent og afsluttes med allehelgen. Her følger et lille udvalg af de 21 titler: ”Gør døren høj”, ”En rose så jeg skyde”, ”En sød og liflig klang”, ”Den yndigste rose”, ”Nu bede vi den Helligånd”, ”Et trofast hjerte”, ”Om alle mine lemmer” og ”Det livets ord vi bygger på”. Teksten til den sidste orgelkoral i samlingen, ”Nu fryde sig hver kristen mand” med undertitlen Organo pleno, omfatter hele historien om frelsen og danner en slags konklusion på kompositionsværket. FORFRISKENDE AKKORDUDVIDELSER Læseren har nok allerede gættet, at det ikke drejer sig om en samling af de for år tilbage nok så velanskrevne pasticher (også kaldet kilometer-barok), som eksempelvis ”125 Orgelkoraler til Kirke-

PO-bladet


ANMELDELSER

året” og andre lignende samlinger er eksponenter for. Ganske vist er forlægget i de oprindelige koraler overvejende kirketonalt, men som noget forfriskende peger Finn Evalds tonesprog fremad mod vor tid uden at være rabiat moderne. Langt hen ad vejen fører de ofte benyttede udvidede akkorder til overraskende klangvirkninger, der i dissonansbehandlingen er med til at understrege det nutidige tonesprog. Sværhedsgraden er ikke uoverkommelig, uden at nogen af koralerne dog kan siges at være lette. Enkelte af satserne – f.eks. ”Aleneste Gud i Himmerig” – kan spilles på et orgel uden pedal, men ellers fortjener Finn Evalds kompositioner et større instrument med nogle gode solostemmer både i manual og pedal. Der er brug for et orgel, der både mestrer den lyriske side og som også kan vise tænder. FORTJENER EN HÆDERSPLADS For den, der vil danne sig et indtryk af orgelkoralerne uden at skulle til at slide i det ved tangenterne, er der rige muligheder. Finn Evald har nemlig indspillet samtlige 21 orgelkoraler på CD, og endda ved selvsamme orgel, der har været en væsentlig inspirationskilde for kompositionsværket. Som det er tilfældet med den førnævnte LP fra Tikøb, er også den nye CD fra domkirken i Roskilde gennemsyret af Finn Evalds sobre og kompetente orgelspil. Finn Evalds nye koralsamling må på alle måder siges at være et både velkomment og vægtigt bidrag til den nutidige danske orgelmusik. Den fortjener en plads i enhver organists nodesamling. Og vel at mærke ikke sammen med gammelt ragelse på hylden i orgelbænken, men på en hædersplads i nodeskabet. Forhåbentlig er Finn Evald allerede i gang med bind II af sine Roskilde-koraler. Ellers er opfordringen hermed givet.

Michael Bojesen & Ellen Heiberg Julens klare bud Edition Wilhelm Hansen 35 kr. på webshop.ewh.dk

Håbet er en fugl på hvide vinger, den svæver i den mørke nat. Mens kirkeklokker ringer for alt, hvad håbet bringer, de hvide fugle flyver ud – med julens klare bud. Med disse ord indledes den smukke og poetiske tekst skrevet af Ellen Heiberg. Tre vers, der bygger på ordene om tro, håb og kærlighed flettet sammen med julens budskab. Teksten bliver fint underbygget af musikkens klare sprog. Det er komponisten Michael Bojesen, der har ladet teksten få hvide vinger og får musikken til at svæve ud. Værket er skrevet til to lige stemmer og klaver. Første vers er unisont, andet vers med en andenstemme, der både snor sig under og over melodien. Efter et stemningsfyldt mellemstykke, hvor der synges på ’ah’, mødes de atter i unison lyd i tredje vers, for til sidst at deles i afrundingsdelen i et lille coda-stykke. Der er udførlige betegnelser for tempo, styrkegrader osv., så man guides godt igennem værket. Det kræver trænede sangere, men med et værk med stor dybde i både ord og musik er det absolut arbejdet værd. Musikken flyder af sted med det fyldige og selvstændige klaverakkompagnement. Værket er fra 2009 og dejligt at det nu har fundet vej til trykkeriet, så flere kan få glæde af det. Det er et smukt og stemningsfyldt julenummer, der folder sine vinger ud, hvis man har et trænet kor og pianist ved hånden. Satsen er egnet både til to solister eller f.eks. til et ungdomskor, der har brug for en god sats til julekoncerter både i kirkelig og verdslig regi.

Per Rasmus Møller Ida Hovalt

PO-bladet

19


ORGANISTFORENINGENS TILLIDSREPRÆSENTANTER

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER

Inger Marie Riis

Bo Andersen

tlf.: 3252 7867 / 3190 7876

tlf.: 3321 9020

inger.marie@solvangkirke.dk

bo.andersen.compose@image.dk

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER

tlf.: 5782 0170

tlf. 4466 0949

bjergkvist@stofanet.dk

h.henrik.brok@mail.tele.dk

Foto: Sir48/Wikimedia Commons

Solveig Bjergkvist

eller konsulent: Hans Henrik BrokKristensen

FYENS STIFT eller konsulent: Hans Henrik BrokKristensen

Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet: tlf. 7665 9560

tlf. 4466 0949

post@organistforeningen.dk

h.henrik.brok@mail.tele.dk

VIBORG STIFT Suppleant: Nils Henrik Wyke

Inge Marie Andersen

Helle Majlund Jensen

tlf. 9712 7787 / 9721 5341

tlf. 9783 6450 / 5364 6450

tlf. 9718 1329 / 2894 5762

nh.wyke@adr.dk

ima@hygum-lemvig.dk

hellemajlund@hellemajlund.dk

20

PO-bladet


ORGANISTFORENINGENS TILLIDSREPRÆSENTANTER

ÅRHUS STIFT Foto: Nils Jepsen/Wikimedia Commons

Christian Holdensen

Jan Ole Christiansen

tlf. 8685 3748 / 2291 3693

tlf. 8627 2731

chr.holdensen@ ibermail.dk

jomail@vip.cybercity.dk

RIBE STIFT eller konsulent: Hans Henrik BrokKristensen

Ruth Just Iversen tlf. 7483 1169 / 6128 1169

tlf. 4466 0949

ruth@justiversen.dk

h.henrik.brok@mail.tele.dk

HADERSLEV STIFT

Tommy Schmidt Bülov

Henriette Hoppe

Pia Jeanette Nielsen

tlf. 7524 5215

tlf. 7552 7649 / 2126 2946

tlf. 2082 4313

medumgaard@bbsyd.dk

t.s.b@mail.dk

organistpia@gmail.com

AALBORG STIFT

Susanne Mørk-Jensen

Annette Bæk

Jens Erik Rasmussen

tlf. 9664 5464 / 4096 9354

tlf. 9894 9242

tlf. 9811 4201 / 2174 1323

sumo@km.dk

annettebaek@mail.dk

jens_e_rasmussen@yahoo.dk

PO-bladet

21


INSPIRATION

KINGOS LANGFREDAG Vi har bedt Odense-organist Henrik Møller Jensen fortælle om sit arbejde med at skabe en anderledes langfredags-gudstjeneste baseret på Kingos passionssalmer. Af Henrik Møller Jensen Hvad sker der, når en barokdigter møder en nutidig komponist? Digteren er Thomas Kingo, og komponisten er i dette tilfælde mig. Jeg blev draget af Kingos dramatiske og bloddryppende genfortælling af den kristne lidelseshistorie.  Kombinationen resulterede sidste år i en liturgisk musikgudstjeneste for menighed, præst, kor, orgel, obo og løjte. Værket ”Kingos langfredag” består af rene instrumentalsatser, korsatser med instrumentledsagelse, menighedssang og oplæsning.  Musikken er nyklassik. Korsatserne er udformet, så de er til at gå til for amatørkor, mens instrumentstemmerne nok kræver professionelle musikere.

SAFTIG SALMEDRAMATIK I Kingos salmebog er der salmer for hele kirkeåret. Fra fasten begynder han at forberede påsken ved at lade salmerne berette optakten til lidelseshistorien og senere selve lidelseshistorien. En del af salmerne er med i vores nuværende salmebog (nr. 180-81 og 183-87).  Jeg ik lyst til at lave ”Kingos langfredag”, fordi jeg læste nogle af de salmer og mærkede, hvor billeddannende, dramatiske og rent ud sagt saftige de er. Der er noget at komponere på – som i nr. 181: ”Græder, om I kunne, blod ... se, hvor skælver Jesu lemmer, se, hvor ryster 22 22

Gud og mand … syndens byrde klemmer … døden (…) trænger ind i Jesu blod, kniber ved hans hjerterod, slider, saver skær’ og stinger som ti tusind giftig klinger”.  At skabe musikken viste sig nu alligevel at blive kompliceret. Vanskeligheden var at forene Kingos tunge syndsopfattelse med en mere nutidig fornemmelse for synd. Endvidere at forene et teatralsk og fortidigt udtryk med nutidens forventning om autencitet. Det var en meget spændende kompositorisk udfordring.

TONEMALERI MED HUMOR Kingos ærinde er vel at skabe en slags kollektiv renselsesproces: at alle bliver bevidste om deres dybe syndighed, hvorpå de hengiver sig til håbet ved frelsen. Fordi det er kollektivt, bliver det også et teater, som datidens menighed er blevet grebet af – ud fra dens mere bogstavelige forståelse af det onde og af arvesynd.  Jeg kunne ikke helt være med. Jeg havde brug for at lægge afstand. Det gjorde jeg ved at bruge en barok musikalsk tænkning: tonemaleri. I stedet for at leve mig ind i mandens lidelse og fortvivlelse, fokuserer jeg på noget i omgivelserne: Jeg maler blod, fugle løjt, kors. Derved bliver det teatralsk. Men selvom noget er teatralsk, gør det alligevel indtryk, blot mere som en fremmedgjort stemning end som et umiddelbart følelsesudtryk.  Jeg bruger også humor: Da de to disciple, Jesus har sat til at holde vagt, falder i søvn, kan man høre deres snorken fra løjte og obo. Jesu forbitrelse herover skildrer jeg med Bachdramatik: Bach’ske dramatiske igurer, Bachs satsteknik, men i en nyklassicistisk tonalitet. PO-bladet POO-bl blad adet ad e et


INSPIRATION

FOLK SKAL LÆRE ÉN MELODI

Henrik Møller Jensen er 52 år og organist ved Dyrup kirke, Odense. Han er oprindelig uddannet cand.mag i historie og musik fra Aarhus Universitet og var gennem nogle år gymnasielærer. Da musikken blev mere påtrængende, besluttede han sig at tage PO-uddannelsen. Han har ingen egentlig komponistuddannelse.

Jeg drager på den måde en historisk parallel mellem Kingos udtryksform og min. Det kommer derved til at virke heroisk, men med et vist komisk skær, fordi det genkalder en ældre tid, som vi opfatter som barok.  Jesu march til korset går i 3/2, fordi han skal bære det tunge kors, hvorfor han vel halter. Jeg fokuserer ikke på den indre smerte, men på noget jeg ser.  Min vigtigste inspiration er Haydns ”Skabelsen”. Haydn tegner med humor, og dermed med afstand, naive tegninger af hav, dyr og planter og skaber derigennem stemningsbilleder, som man både smiler af og bliver rørt af. PO-bladet

”Kingos langfredag” består af uddrag af salmer fra hele Kingos genfortælling af lidelseshistorien, altså også salmer, som ikke er kommet med den nye salmebog. De kan alle synges på samme melodi (i salmebogen er foreslået ”Jesus, dine dybe vunder”).  Jeg lavede en koralmelodi, som bruges, hver gang menigheden skal synge. Da der er mange vers, får man lært melodien i løbet af gudstjenesten. Oplæsningerne er også uddrag af disse salmer. Instrumentalmusikken er illustrationer til oplæsningerne. Korsatserne er gennemkomponerede med eget melodisk materiale, men har samme versemål.  Præsten er nødt til, hvis det skal kunne kaldes en gudstjeneste, at lægge bøn og velsignelse til.  I Dyrup Kirke gennemførte vi i påsken 2013 langfredags-gudstjenesten med værket i sin helhed og gentog det om eftermiddagen i uddrag i Fredens kirke, Odense. Jeg oplevede, at menigheden gik fra seancen både dybt rørte og opløftede. Koristerne var stolte, og musikerne syntes, det havde været meget spændende. På medlemssiderne på Organistforeningen.dk kan man under ”Noder og salmetekster” inde drejebogen/tekstdelen samt noder til koralen (til menighedsfremførelse). Henrik gør opmærksom på, at denne koral udfylder sin særlige rolle i værkets ramme, men som almindelig salmemelodi ville han ikke ellers bruge den.  Hvis man ønsker at stifte nærmere bekendtskab med ”Kingos langfredag”, er man velkommen til at kontakte Henrik på henrikj@glenten. dk – så sender han vederlagsfrit node iler og lyd iler til fri a benyttelse, lover han.

23


Skandinavisk Orgelcentrum Alle kirker fortjener den bedste orgelklang Flere og flere kirker har valgt et Danhild 25 Stor klangfylde Enkel betjening Variabel tonehøjde Tidssvarende og fleksibelt Minimale omkostninger til anskaffelse og drift Stemningen påvirkes ikke af udsving i luftfugtighed og temperatur Danhild 25 kirkeorgel 25 stemmer - 2 manualer - fuldt pedalspil - træ-kerne klaviaturer **************************************************

Det siger folk om Danhild 25 Kirkeorgel:

- ”Der manglede bund under salmesangen, og det er der nu - og det mærkes ved, at salmesangen er blevet bedre helt generelt, siden vi fik det nye orgel installeret.” Knud Jansfort, tidligere organist, Bredsten Kirke

- ”Vi skal ikke ofre de der 6-8000 kr. på stemning hvert år.” Kassereren, Søndbjerg Kirke

- ”God klang, gode muligheder. Det er behageligt at synge til.” Georg Klinting, organist, Særslev Kirke

Øveorgler, organist-/bænkvarmere, spejle og andet tilbehør. Specialopgaver, orgeludvidelser, intonation, reparationer, etc.

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk
Pia Kaufmanas, fløjte - Afonso Corrêa, percussion - Torsten Borbye Nielsen, guitar

KONCERT MED TRESAFINADO Brasiliansk choro, argentinsk tango, spanske og nordiske toner. En tĂŚt lille latintrio der glider swingende og smittende mellem genrerne. J.L. Berlingske T.

WORKSHOP & KONCERT MED DIT KOR Dansk salmetradition forenes med Latinamerikas verden af pulserende rytmer og klange. NYE SALMER OG SANGE med musik af salmeprisvinder Torsten B. Nielsen KENDTE SALMER I NYT LYS iørefaldende arrangementer for pige- eller børnekor.

Fleksibel svĂŚrhedsgrad: en-, to- eller trestemmigt Booking:   tlf 5126 9052. Yderligere info: www.tresafinado.dk


Puesta de sol

musik i aftenrøden Mikkel Andersen - klassisk guitar

“Mikkel Andersens koncert var et møde med skønheden som åbner mod andre verdener og gør indtryk på sjælen.” Monica Papazu anmelder for Randers Amtsavis

BOOKING info@mikkelandersen.dk www.mikkelandersen.dk


W W W. D E N DA N S K E

K VA RT E T. D K

Den Danske Guitarkvartet spiller et let og underholdende koncertprogram, der undertiden også tager tilhøreren med på en lidt mere uvant rejse. Den Danske Guitarkvartet laver gerne en koncert alene, men tilbyder også den populære koncertserie ”Du er solist”, hvor kvartetten er orkester for den lokale organist i musik af Händel eller Johann Chr. Bach. Den Danske Guitarkvartet turnerer desuden med barokspecialist Lars Colding Wolf på cembalo. Vi er forvænt med mange og lydhøre publikummer. Kontakt martin@dendanskeguitarkvartet.dk / 28376065

Den Nye Salmetrio

Fire guitarer skaber sammen en skøn, myldrende og overraskende klang, der giver en anderledes koncertoplevelse

Den Nye Salmetrio: Præsentation af nye salmer Fortolket af: Anette Buonaventzen: vokal Pojken Flensborg: piano & orgel Ulrik Bust: saxofon Pris: 8000kr Se mere på www.dennyesalmetrio.dk


DET PERFEKTE KOMPAKTE KIRKEORGEL Luk dine øjne, spil, og du vil nĂŚppe tro at den kolossale og fyldige lyd ikke kommer fra orgelpiberne i en kirkerum. Roland C-330 kan anvendes i en bred vifte af omgivelser som kapeller, kirker og koncertsale, men kan ogsĂĽ føre musikkens glĂŚder direkte ind i dit hjem. Du kan spille via det indbyggede højttalersystem og fĂĽ klangen fra et kirkerum, tilslutte C-330 til et lydanlĂŚg via linjeudgangene. Du kan ogsĂĽ øve dig “i enerumâ€? med hovedtelefoner, sĂĽ du kan spille nĂĽr som helst, dag eller QDWXGHQDWJHQHUHRPJLYHOVHUQH5RODQG&IÂĽVLO\VHOOHUP¸UNĂŁQLVKLHJ WWW.ROLAND.DK


Skandinavisk Orgelcentrum God orgelmusik kræver god forberedelse Johannus Studio 150 - når organisten skal øve sig! 28 registre i 4 forskellige stilarter: Romantisk, Historisk Barok, Symfonisk 2 manualer, fuldt pedalspil Leveres i lys, mørk eller sort Fås også med konkavt pedalspil

Studio 150 er også ideelt til musikstuderende Pris: fra 29.850,inklusive transport i DK Leasing fra kr. 600,- pr. md. Vi har 31 års erfaring som Johannus distributør og forhandler Fuld service på vores produkter Kirkeorgler, organist-/bænkvarmere, spejle og andet tilbehør. Specialopgaver, orgeludvidelser, intonation, reparationer, etc.

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.johannus.dk


Det bedste sted med digitale kirkeorgler

Gloria Cantus 230 Trend • 2 manualer • 30 stemmer • 3 intonationer • 30 Pedaltangenter Vores pris 3.590,00 €

Som meget erfaren specialforretning rådgiver og vejleder vi gerne.

Gloria Klassik 240 Besøg vores hjemmeside, bestil vores brochure eller besøg vore store udstillinger i Tyskland. Vi leverer til alle adresser i Danmark.

• 2 manualer • 40 stemmer • 2 dispositioner med hver 2 intonationer • 30 pedaltangenter Vores pris 6.450,00 €

Hovedforretning Kassel: Lindenallee 11 34225 Baunatal • Tyskland Tlf. 0049 561 94885-0 Afdeling Syd: Aindlinger Straße 9 1/2 86167 Augsburg • Tyskland Tlf. 0049 821 7472161 Afdeling Vest: Aachener Straße 524-528 50933 Köln • Tyskland Tlf. 0049 221 29077991

info@kisselbach.de • www.kisselbach.de

Gloria Klassik 352 • 3 manualer • 52 stemmer • 2 dispositioner med hver 2 intonationer • 30 pedaltangenter Vores pris 8.850,00 €


Nytårstilbud I januar måned tilbyder vi

ca. 30% rabat på en lang række kendte udgivelser af

salmeforspil og orgelkoraler heriblandt Orgelkoraler til kirkeåret (Wöldike) 44 danske orgelkoraler Værker af Peter Møller og Jesper Madsen RJPDQJHÀHUH

Klik ind på www.nodehandleren.dk og se mere

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


STILLINGER

VILKÅR FOR BESÆTTELSE AF ORGANISTSTILLINGER Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 herunder Protokollat for organister med præliminær orgelprøve. Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af.

ARBEJDSBESKRIVELSE Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra Organistforeningens hjemmeside eller fra IT-skrivebordet. Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til Organistforeningen for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til Organistforeningens lokale tillidsrepræsentanter. I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til Organistforeningens sekretariat.

ANSÆTTELSESVILKÅR Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr. 1.4.2012): Basisløn (kvoteret) • Trin 1 – kr. 278.828,12 • Trin 2 – kr. 292.105,02 (Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse).

32

Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: • 1 kirke kr. 21.679,06 • 2-3 kirker kr. 28.263,82 • 4 eller flere kirker kr. 33.632,93

LOKALT AFTALTE TILLÆG Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af Organistforeningen. Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår. Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis – og for de overenskomstansattes vedkommende en rammetidsaftale – for den nye stilling.

TJENESTEMÆND Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr. 1.4. 2012): Lønramme 23-26: med et rådighedstillæg på kr. 18.943,85. Lønramme 20: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 26.136,43 samt rådighedstillæg på p.t. kr. 18.943,85. Lønramme 19: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 26.136,43 samt rådighedstillæg på p.t. kr. 18.943,85.

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED RYDE OG HANDBJERG KIRKER, HOLSTEBRO PROVSTI, VIBORG STIFT STILLINGEN som organist i Ryde og Handbjerg sogne i Holstebro provsti er ledig og ønskes besat snarest muligt og senest den 1. marts 2014.

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen fås hos formand for Ryde menighedsråd, Svend Juul Jensen, tlf. 2938 7062, eller kontaktperson i Handbjerg menighedsråd, Karen Rossel, tlf. 2055 5373.

Stillingen er på 10 timer pr. uge. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

ANSØGNING med relevante bilag skal være kontaktperson Karen Rossel, Kirkevej 12, Handbjerg, 7830 Vinderup, i hænde senest den 13. januar 2014. Ansøgningen kan også sendes pr. mail til stromsborg65@os.dk STILLINGSOPSLAGET kan ses i sin fulde længde på www.organistforeningen.dk

ORGANIST VED MALT OG FOLDING KIRKER, MALT PROVSTI, RIBE STIFT STILLINGEN som organist ved Malt og Folding kirker bliver ledig og ønskes besat pr. 1. april 2014 eller snarest muligt (organiststuderende er velkomne til at søge stillingen).

(CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Stillingen er en fuldtidsstilling (37/37) fra den 1. aug. 2014. I perioden 1. april-31. juli 2014 er stillingen på 70% (27/37), idet der er ansat en leder af børneog ungdomskorene i denne periode.

HVIS DU VIL VIDE MERE om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sognepræst Anna Jensen på tlf. 75383391.

DER ER PLIGT TIL at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010

PO-bladet

ANSØGNING med relevante bilag sendes til: Bent Nielsen, Paxvej 65, 6650 Brørup, gerne på mail til: bentkn@stofanet.dk Vi skal have din ansøgning senest den 7. februar 2014. STILLINGSOPSLAGET kan ses i sin fulde længde på www.organistforeningen.dk

33


STILLINGER

BARSELSVIKARIAT SOM ORGANIST VED NØRRE NEBEL, LYDUM OG KVONG KIRKER, VARDE PROVSTI, RIBE STIFT Et barselsvikariat som organist ved Nørre Nebel, Lydum og Kvong Kirker i Nørre Nebel og Lydum Sogne, Varde Provsti, Ribe Stift er ledig og ønskes besat i perioden fra 1. marts 2014 til 31. december 2014.

Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

STILLINGEN er på 32 timer pr. uge. VI TILBYDER • et sogn med et aktivt og levende kirkeliv • gode kolleger og et engageret menighedsråd • en spændende stilling med udviklingsmuligheder, • hvor du vil have et tæt samarbejde med de to øvrige organister i de 7 sogne i Gl. Blåbjerg. VI ØNSKER en erfaren organist, som • kan forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter • kan stå for et udvalg af koncerter, hvor du selv spiller en aktiv rolle, samt henter musikere ind udefra • kan varetage babysalmesang i samarbejde med egen præst og de to øvrige præster i de 7 sogne i Gl. Blåbjerg • er åben og imødekommende • er fleksibel og villig til at arbejde sammen med kolleger og menighedsråd i sognet og til at indgå i afløsningsordning med andre sogne, som menighedsrådet har aftaler med. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for organister uden organistuddannelse vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og

34

Se overenskomsterne på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen fås hos formand Anette Hansen, tlf. 6154 1080. ANSØGNING med relevante bilag skal være formand Anette Hansen, Kollevej 71, 6830 Nørre Nebel, i hænde senest den 15. januar 2014. Ansøgningen kan også sendes pr. mail til anette.hansen1@skolekom.dk. ANSÆTTELSESSAMTALER + prøvespil forventes at finde sted i januar og februar 2014.

Lydum Kirke

Kvong Kirke

PO-bladet

Fotos: Claude David/Wikimedia Commons]

Nørre Nebel Kirke

Løn- og ansættelsesforhold for organister med organistuddannelse vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisation af 2010 (C010) og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.


STILLINGER

ORGANIST VED KLOSTERMARKSKIRKEN, RINGSTED PROVSTI, ROSKILDE STIFT PR. 1. APRIL 2014 er en fuldtidsstilling ledig som organist ved Klostermarkskirken. I SOGNET er der 2 kirker, Klostermarkskirken og Sct. Bendts kirke. Ud over de 2 kirker er tjenestestederne sognegården, kapellet og plejehjem. Hovedarbejdsstedet vil være Klostermarkskirken, med gensidig vikarforpligtigelse med organisten i Sct. Bendts Kirke. I Klostermarkskirken, der er en moderne kirke bygget i 1992, er der et stort frivilligt engagement. I sognet er der ca. 13.000 medlemmer af folkekirken. SOGNETS VISION er at skabe en levende og udadvendt kirke. I den forbindelse forventes det, at organisten kan indgå i dette arbejde med inspiration og sparring. ORGLERNE er P.G.Andersen med 21 stemmer i Klostermarkskirken og 46 stemmer i Sct. Bendts kirke. I Klostermarkskirken er der desuden et nyere flygel. VI KAN TILBYDE: • en aktiv og levende menighed med god kirkegang og stort frivilligt arbejde • mange og varierende gudstjenesteformer • et folkekor, som ledes af organisten, og som medvirker ved gudstjenesterne.

• lejlighedsvis deltager i konfirmand- og juniorkonfirmand-undervisning • deltager i sogne- og sangaftener • samarbejder med personale, menighedsråd og respektive udvalg. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. ANSØGNINGSFRIST den 22. januar 2014. ANSÆTTELSESSAMTALER og prøvespil: Uge 6. VED SPØRGSMÅL om stillingen rettes henvendelse til formanden Per Rasmussen, 40 75 39 45. YDERLIGERE OPLYSNINGER om sognet kan findes på www.ringstedsogn.dk ANSØGNING mrk. ”organist” sendes til kordegnekontoret, Klostervænget 2 A, 4100 Ringsted, tlf.: 57 61 11 61, mail: Ringsted.sogn@km.dk. Niels Elgaard Larsen/Wikimedia Commons

VI SØGER en organist som • er fagligt velfunderet med DOKS el. PO-uddannelse • er rytmisk orienteret på et solidt niveau. Mestrer evt. flere instrumenter • vil være med til at igangsætte et børnekor • vil arbejde med videreudviklingen af kirkens koraktiviteter og koncerter • nyder at spille såvel traditionel kirkemusik som ny og rytmisk musik

PO-bladet

35


STILLINGER

ORGANIST VED GADBJERG KIRKE, GRENE PROVSTI, RIBE STIFT STILLINGEN som organist ved Gadbjerg kirke (i Vejle kommune) er ledig pr. 1.februar 2014. Stillingen er på 17 timer pr. uge.

OPGAVER: Der er udarbejdet en beskrivelse på organistens opgaver og dermed timeopgørelse, som kan sendes, hvis dette ønskes.

ORGANISTEN SKAL bl.a. varetage følgende opgaver: • Medvirke ved kirkelige handlinger • Kirkekoncerter • Gudstjeneste på plejehjem • Deltage i minikonfirmandundervisning • Konfirmandundervisning • Børnekirkekor • Babysalmesang.

VI FORVENTER, at du • har erfaring med at spille på et kirkeorgel • vil sætte dit præg på musikken i kirken i samarbejde med præsten • har gode samarbejdsevner • har lyst og evne til at arbejde med børn og unge mennesker.

SOGNET er et landsogn med ca. 1300 folkekirkemedlemmer. Der er 3 andre ansatte ved kirken. Gadbjerg Sogn er en del af et to-sogns pastorat, præsten er bosiddende i det andet sogn, som er Givskud Sogn.

ORGLET i Gadbjerg kirke er fra Jysk Orgelbyggeri, 1968: 6 stemmer, en subbas og 1 pedalstemme.

Foto: Claude David/Wikimedia Commons

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for Gadbjerg menighedsråd, Bodil Quist Nielsen, tlf. 75 87 61 52 eller tlf. 22 29 44 55. ANSØGNINGEN skal være formanden i hænde senest den 20. januar 2014, enten per brev på Læsøvej 12, 7321 Gadbjerg, eller på mail: bodil_nielsen@privat.dk.

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på Organistforeningen.dk, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Enkelte stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk. 36

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED ULLERUP KIRKE, SØNDERBORG PROVSTI, HADERSLEV STIFT STILLINGEN som organist Ullerup sogn, Sønderborg provsti, er ledig og ønskes besat snarest muligt og senest den 1. marts 2014. Stillingen er på 12 timer pr. uge. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

PO-bladet

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen fås hos sognepræst Anders Kingo, tlf.: 74 46 12 17. ANSØGNING med relevante bilag skal være formand for Ullerup sogn, Randi Bastholm, Bækgade 3, Blans, 6400 Sønderborg, i hænde senest den 9. januar 2014. Ansøgningen kan også sendes pr. mail til jeppe.bastholm@dlgtele.dk STILLINGSOPSLAGET kan ses i sin fulde længde på www.organistforeningen.dk

37


MEDLEMSNYT

NYE MEDLEMMER π Maria Krogh Melgaard, Nordlandsvej 62, 8240 Risskov (Silkeborg Kirke)

UDNÆVNELSER π Lone Skovgaard, Jordrup, ansat ved Hoptrup Kirke, Haderslev Stift, pr. 1.12.2013

RUNDE FØDSELSDAGE π Susanne Damsgaard Madsen, Skave (Hjerm Vestre og Hjerm Østre Kirker, Viborg Stift), 50 år den 6.1.2014 π Poul Mørk-Hansen, Nørre-Snede (Ejstrup og Gludsted kirker, Viborg Stift), 60 år den 10.1.2014.

HUSKESEDLEN π Takster på befordringsgodt-

gørelse 2014 er for kørsel indtil 20.000 km: 3,73 kr./km, og for kørsel ud over 20.000 km: 2,10 kr./km. π Gebyr på kontingentopkrævninger pr. girokort stiger pr. 1.1.2014 til kr. 50,00 pr. kvartal, så spar 200,00 kr. årligt – tilmeld din kontingentbetaling til BetalingsService.

ANNONCE Dette er ikke en annonce, men kunne have været det. Måske har du en (organist)ting eller en (vikar)ydelse, du gerne vil sælge? For den beskedne millimeter-pris af 10 kr. (inkl. moms) kan du få din korte tekstannonce med her – også selvom du ikke er medlem. Kontakt po-bladet@organistforeningen.dk.

FORENINGSKALENDER 17. januar 2014: 20.-21. januar:

Bestyrelsesmøde Kursus for tillidsrepræsentanter, Torvehallerne i Vejle 4. marts: Bestyrelsesmøde 23. april: Bestyrelsesmøde 4.-7. maj: Organistforeningens stævne, Hotel Plaza, Odense 6. maj, eftermidd.: Organistforeningens generalforsamling for alle medlemmer, Hotel Plaza, Odense.

SALMESANG I ROSKILDE STIFT På Liselund i Slagelse er der tirsdag den 4. marts kl. 1320 organist- og præstedag for ansatte i Roskilde Stift. Overskriften er ”Luther og salmesang – salmesang og os”, og der vil være oplæg ved Niels-Henrik Arendt (”Luthers tanker om salmesang og musik”), Helene Dam (”Babyer og salmesang”), Maria Harms (”Salmesang og 5.-klasser”) og Ole Brinth (”Salmesangens musikhistorie”).Desuden vil der være erfaringsudveksling i grupper, og efter aftensmaden vil Tine Illum og Søren Andresen, sognepræst og organist i Sdr. Bjert ved Kolding, fortælle om deres samarbejde om gudstjenesten.  På roskildestift.dk/moeder-og-kurser indes programmet med information om tilmelding.

FYRAFTENSMØDER I 2014 I rækken af gratis stifts-arrangementer om kirkefunktionærers kompetenceudvikling er der nu ire tilbage. Alle interesserede ansatte og menighedsrådsmedlemmer er indbudt.  Møderne inder sted kl. 17.00-20.35, i Lolland Falster Stift d. 29. januar i Maribo Sognegård, i Fyens Stift d. 25. februar i Paarup Sognegård, Odense, i Helsingør Stift d. 11. marts (info om sted følger), og i Københavns Stift d. 12. marts i Frederiksberg Kirkes menighedshus.  Se mere på kirkeuddannelse.dk under ”Indbydelse til temaaften”.

38

PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER) Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf. 7665 9560, fax 7665 9563 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organistforeningen.dk Postgiro: 400 0935  Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: post@organistforeningen.dk  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organistforeningen.dk  Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: sumo@km.dk Kasserer Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf.: 7577 0775 E-mail: pmoerkhansen@gmail.com Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Maren Frost Nielsen Danmarksgade 9, 6580 Vamdrup Tlf. 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk Lasse Christensen Voerbjergvej 11, 3.tv., 9400 Nørresundby Tlf. 2839 7790 E-mail: lasse.indbakke@gmail.com

PO-bladet

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk  Bo Andersen, tlf. 3321 9020 E-mail: bo.andersen.compose@image.dk ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 E-mail: bjergkvist@stofanet.dk  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk VIBORG STIFT  Nils Henrik Wyke, tlf. 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk  Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Helle Majlund Jensen (suppleant), tlf. 9718 1329 / 2894 5762 E-mail: hellemajlund@hellemajlund.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT  Ruth Just Iversen, tlf. 7483 1169 / 6128 1169 E-mail: ruth@justiversen.dk  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Tommy Schmidt Bülov, tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk  Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organistpia@gmail.com AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf. 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

39


Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

Den 3. juni er det 250 år siden, Hans Adolph Brorson døde. Det giver en anledning til at mindes den milde Ribe-biskop med den inderlige kristendomsforståelse.  En af de formodentlig mest storstilede markeringer inder helt naturligt sted i Ribe Domkirke med et Brorson-requiem, som komponeres af dirigent og komponist Philip Faber. Ved den lejlighed vil han sammen med Lotte Bille Glæsel selv dirigere ire af de dygtigste kammerkor og pigekor fra Ribe og Løgumkloster.  ”Værket er bestilt af Taarnborgfondet og uropføres i domkirken den 15. juni kl. 16. Phillips værk er bygget op efter forbillede af Brahms’ tyske requiem med både latinske tekster og Brorson-tekster. Det er et projekt, som er støttet af både Mærsk og Kunstrådet,” fortæller Torben Bramming, som er præst i domsognet og bor i Brorsons bispebolig, Taarnborg.  Og denne koncert, der i øvrigt gentages i Haderslev Domkirke den 18. juni, er faktisk blot kulminationen af et større arrangement, som foregår i netop Taarnborg den 14.-15. juni: Et Brorson-seminar med blandt andre Erik A. Nielsen og Erik Norman Svendsen (mere om dette følger på taarnborg-ribe.dk).

Foto: Carsten Medom Madsen/Dreamstime

2014 ER BRORSON-ÅR

Brorson-statuen ved Ribe Domkirke

NYSKREVET KANTATE I løbet af året vil der være en hel del lere Brorson-markeringer på Ribe-LøgumklosterTønder-egnen. De bliver koordineret af en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andre kirkemusikskolen, og man vil kunne informere sig på en dertil indrettet hjemmeside.  Med på programmet er baryton Lars Thodberg sammen med Duo Danica, der består af Merete Hoffmann på obo og Asger Troelsen på orgel. De vil optræde med musik af blandt andre Bo Grønbech, som har skrevet en kantate over ”Her vil ties, her vil bies”. Den uropføres den 16. februar kl. 16 i Ravnsbjergkirken ved Aarhus og rammer Ribe Domkirke et par uger senere, nemlig den 2. marts kl. 19.30 (se lere Brorson-koncerter på duodanica.dk). Tekst: Filip Graugaard Esmarch

PO-bladet nr. 1, januar 2014  

Forårets kurser for PO'ere. Reportage fra kursus i konflikthåndtering. Anmeldelser af "Roskilde Koraler" og "Julens Klare Bud". Inspirati...