Page 1

Inspraakdossier Park Spoor Noord - Wat worden de nieuwe skatetoestellen in park Spoor Noord? –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 4 1.1 Projectgebied ................................................................................................................................ 4 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 4 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 4 1.4 Methodiek: OOR ............................................................................................................................ 5 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 6 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ....................................................................................................... 8 2.1 Geslacht ......................................................................................................................................... 8 2.2 Leeftijd ........................................................................................................................................... 8 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 10 Hoofdstuk 3 – Resultaten over skaten .................................................................................................. 12 3.1 Wat vinden de bevraagden leuk of niet leuk aan het huidige skateterrein ................................ 12 3.2 Belangrijke skatetoestellen ......................................................................................................... 17 Hoofdstuk 4 – Wat valt er op? .............................................................................................................. 19

2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Antwerpen gaat in samenwerking met stad Antwerpen nieuwe skatemogelijkheden voorzien aan het skateterrein in Park Spoor Noord onder de brug. De mobiele skatetoestellen in park spoor noord zijn versleten en niet meer veilig.  District Antwerpen wil investeren in nieuwe toestellen en jij kan mee bepalen welke toestellen dit worden.  De huidige toestellen worden door zowel beginners als door gevorderden gebruikt. o Kleine kinderen, tieners, jongeren en volwassenen skaten, steppen of bmx'n op deze locatie.  Omwille van de aanleg van een tramlijn onder de brug van het park kunnen de nieuwe toestellen pas ten vroegste in april 2017 worden terug gezet.  De skatebowl blijft in deze tijd wel open. De meningen van de skaters worden verwerkt tot een inspraakdossier. Met dit inspraakdossier zal district Antwerpen nieuwe toestellen aankopen en/of aanpassingen uitvoeren.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het skateterrein in Park Spoor Noord onder de brug. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van stad Antwerpen.

1.2 Timing inspraakfase In de periode van november 2015 tot en met juni 2016 organiseerde district Antwerpen in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakfase voor de aankoop van nieuwe skatetoestellen.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen 4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


om zicht te krijgen aan welke skate-infrastructuur nood is. Er gaan toestellen gekocht worden en/of aanpassingen uitgevoerd worden. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Onderzoeken en oplijsten van ideeën voor skatemogelijkheden.

1.4 Methodiek: OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  frequentievragen o dit zijn tacid-knowlegde-vragen: door het oplossen van deze vragen wordt de bevraagde zich meer of terug bewust van onbewuste kennis. Hierdoor geven de bevraagden beter hun mening. Inspraak wordt hierdoor zinvoller.  Hoe vaak kwam je hier het afgelopen jaar?  Met wie kwam je naar deze locatie?  Hoe kwam je naar deze locatie?  Waarom kwam je naar deze locatie?  open vragen  meerkeuzevragen Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de sportdienst, de jeugddienst en SWO om in totaal 100 personen te bereiken voor de drie her aan te leggen terreinen. 5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


   

Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden. Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties. Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven. De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt.

OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via een brief en drie informatiepanelen op het plein.  De jeugdraad van Antwerpen werd op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de skaters van de stad Antwerpen. Het geeft wel zicht op de meningen van 81 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden In totaal gaven 81 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR. Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  81 personen vulden de bevraging in.  41 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 5 jongen 63 onbekend 13 totaal 81

% 6% 78% 16% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 6% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 78% jongens/mannen. o Er zijn 58 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is niet van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen niet praten over twee gelijke groepen.  13 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 3 4% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 1 1% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 10 12% tieners van 10 tot en met 14 jaar 46 57% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 8 10% ouder dan 26 13 16% onbekend 81 100% totaal Bevindingen:  Jongeren van 15 tot en met 26 vormen de grootste leeftijdsgroep.  De tweede grootste groepen zijn: o tieners van 10 tot en met 14 jaar o personen ouder dan 26 jaar o personen die geen leeftijd opgaven.  Er zijn 3 kinderen van 1 tot en met 5 jaar. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 13 1 0 2 0 3 1 4 0 5 2 6 0 7 0 8 1 9 0 10 1 11 2 12 1 13 3 14 3 15 5 16 5 17 11 18 2 19 3 20 4 21 4 22 0 23 4

% 16% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 4% 4% 6% 6% 14% 2% 4% 5% 5% 0% 5% 9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


24 25 26 27 31 32 35 55 totaal

4 3 1 4 1 1 1 1 81

5% 4% 1% 5% 1% 1% 1% 1% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 25 verschillende leeftijden. o Er is een grote variatie in leeftijd.  Er is een vijftiger (een skater).  Er zijn dertigers, twintigers, jongeren, tieners, kinderen en enkele kleuters  De spreiding bij personen ouder dan 26 is eerder gelijkmatig. o Vanaf de leeftijd van 10 jaar zijn er bevraagden bij alle opeenvolgende leeftijden tot en met 21 jaar en vervolgens van 23 jaar tot en 27 jaar.  13 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 31 38% 13 16% 5 6% 2 2% 1 1% 0 0% 10 12% 3 4% 0 0% 6 7% 7 9% 3 4% 0 0% 5 6% 2 2% 17 21% 7 9% 100% 81

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 7 districten en uit minstens 12 verschillende gemeenten. 10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


   

Er zijn geen bevraagden uit de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Hoboken. Meer dan een kwart van de bevraagden (38%) woont in district Antwerpen. 7 bevraagden gaven geen woonplaats op. In onderstaande tabel staan de aantallen van de personen die in een andere gemeente wonen. o 12 personen die hun mening gaven wonen in een andere gemeente.

Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Brasschaat 1 Edegem 1 Herenthout 1 Lier 1 Lille 1 Pulderbos 1 Schelle 1 Schoten 1 Stabroek 1 Willebroek 1 Wommelgem 1 Sint-Truiden 1 totaal 12

11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Resultaten over skaten In dit hoofdstuk staat de inhoudelijke verwerking van de meningen en tips ter verbetering over de huidige en toekomstige skatemogelijkheden.

3.1 Wat vinden de bevraagden leuk of niet leuk aan het huidige skateterrein De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze van het huidige skateterrein vinden. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Antwerpen.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je leuk of niet leuk aan het huidige skateterrein? Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

slecht er is geen goed streetgedeelte (alles wat onder de brug staat is rommel) (er is te weinig street) (er zou nog wat meer uitdaging moeten zijn) (de kwaliteit is slecht) (geen deftige qauterste)

12, 16, 17 (3), 20, 24, 27

de huidige toestellen zijn te klein/te laag (dus kan je er niet veel op doen)

17, 20 (3), 27

8

1

5

1

2030, 2060 (2), 2000, 2180, 2140, 2018

1

8

2100 (2), 2180, 2018

2

6

er zijn wat dingen kapot en zouden vernieuwd moeten worden (alles is kapot) (versleten)

12, 13, 24

3

2140, 2170, 2600

de plaatsing (de flow) is slecht ( je kan niet in 1 vloeiende beweging via de toestellen het skatepark rond rijden "geen vloeiende lijnen mogelijk")

16, 24, 27

3

2600, 2018

17, 27

2

2170, 2018

2

18 15 14

1 1 1

2180 2170 2600

1 1 1

de bowl vind ik niet prettig omdat ik liever skate

15

1

2100

1

geen onderhoud aan huidige infrastructuur: we plakken momenteel de platen zelf terug vast met ductape=onveilig. als ik ooit ten val kom ten koste van zulke onderhoudsfouten aarzel ik er niet over dit voor de rechtbank te trekken. Ik ben waarschijnlijk niet de einige.

24

1

2060

1

er moeten meer toestellen komen voor de streeters er is al genoeg voor de bowlers er zijn geen toestellen onder de brug een lekje onder de brug de onnodige fullpipe

3 1

3

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


rondhangende buurtjongeren die niets met de sporten te maken hebben, kunnen irritant zijn

25

1

2000

1

ze zeggen dat het vernieuwd wordt maar er schiet geen actie in

14

1

2100

1

Wat vind je leuk of niet leuk aan het huidige skateterrein? Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats goed, maar het is een goede locatie maar de toestellen zijn inderdaad aan vernieuwing 27 (2) 2 2018 (2) toe Antwoorden

Onbekend district

Totaal 2

de skatebowl is perfect, enkel spijtig van de lelijke graffiti en het ontbreken van onderhoud van het skateterrein zelf

25

1

2000

1

het is goed maar er is meer licht 's avonds nodig onder de brug bij park spoor noord en meer "street" attributen zoals rail en piramides die gezet kunnen worden onder de brug bijvoorbeeld die zeker hoog genoeg zijn voor bmx'ers, want voor steppers en skaters kan het laag, maar dan hebben bmx’ers er niks aan, en met een zekere lengte dat je het goed kunt oefenen, dat je niet direct op en af moet, bijvoorbeeld een railflatbar van een 2 -3 meter. het beste zouden ronde buizen zijn

15

1

2000

1

de pools zijn leuk maar het zou nog beter zijn moesten er ook nog rails, spineramps en een piramiderail zou zijn en nog skate objecten om te streeten

15

1

2140

1

ik vind het een leuk alternatief voor kinderen hoe het er nu bij staat, maar voor meer ervaren skaters of bmx’ers is het een vrij saai alternatief als het regent dus er mag als het kan misschien wel een gevorderd gedeelte komen en betere afwatering? Het plein loopt onder bij een gemiddelde regenbui

19

1

16

1

de bowls zijn perfect, betonschade en putten zouden wel mogen worden bijgewerkt. De extra ramps zijn kapot, glad en gevaarlijk en staan zeer slecht opgesteld niet leuk dat er geen looppiste is of een buitenfitness, wel leuk is openheid en

23

1

1

1

2140

1

2018

1 14

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


de cargo de grote put maar het is spijtig dat de oude toestellen al weg zijn. Deze waren snel en makkelijk te herstellen en dan konden ze nog dienen tot ze vervangen worden in 2017

5

het skateterrein aan spoor noord is perfect, enkel die toestellen uit kunststof... Ze zouden beter toestellen zetten in beton, of het skate terrein uitbreiden in beton! Zou veel beter zijn

26

in het betonnen skatepark zijn er enkele putten, voor de rest is het ok, de mobiele skate toestellen onder de brug zijn in een slechte staat

17

1

1

2060

1

2018

0

2100

1

Wat vind je leuk of niet leuk aan het huidige skateterrein? Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Jongen Woonplaats onbekend district

Totaal

leuk alles (aan het skateterrein) is leuk een miniramp met spine zal perfecte toestel zijn 1,80 hoog de wave is leuk de heuveltjes onder de brug zijn leuk super graaf betonpark met graffiti veelzijdigheid veel vrienden

8, 11 20, 25 17 5

2 2 1 1

24 18

1 1 1

de twee heuveltjes zijn leuk

3

1

het betongedeelte "pool" is schitterend, als er onder de brug kleinere toestellen kunnen komen in beton zou dat het beste scenario zijn

27

1

ik vind het prachtig om iedereen bezig te zien en geniet ervan om iedereen zijn/haar kunsten te zien

55

2060, 2170 2060, 2100 2610 2140 2020 2020

2 2 1 0 1 1 1

2140

1

1

1

1

1

0

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


overdekt, de dubbele bump, toegankelijk voor kleine kinderen "2,5 jaar en 5 jaar", parkeergelegenheid dicht in de buurt ik vind dat het terrein zoveel mogelijkheden heeft! Zeker als men hier een met de hand gebouwde betonnen park van zou maken "zie DIY skatepark op google voor voorbeelden. Ik denk dat dit veel aantrekkelijker zou zijn voor de jeugd en waarschijnlijk meer zal opleveren voor eenzelfde budget dan een paar losse toestellen aan te kopen die hoogstwaarschijnlijk een paar jaartjes maar zullen meegaan. Een betonnen DIY stijl skatepark zou een perfecte aanvulling zijn voor de al bestaande bowl. Je kan hieraan ook constant verder aan blijven werken en andere obstakels in blijven verwerken, zij bijvoorbeeld skatepark aan douane plein in Mechelen "malinas machinas". Dit zou een open deur zijn om rondom deze plek creatief te blijven innoveren en een goede manier om een band te leggen met de skaters die er geregeld komen, ze zouden, onder begeleiding van stad Antwerpen zelf kunnen bepalen en bouwen wat ze graag zouden skaten!

32

1

2140

1

23

1

2000

1

de bowl aan spoor noord is ideaal, de grootste bowl is moeilijk maar wat is skaten zonder een uitdaging. Als ik jullie was, zou ik geen dure toestellen kopen zoals jullie lijst hier onder maar een workshop beginnen om betonnen toestellen te smeren. Dit is goedkoper, duurzaam en creatief. De 3 toestellen die ik uit jullie lijst koos, zijn de toestellen waar je als skater het meeste mee bent

23

1

dat er een apart street en poolterrein was

14

1

1

2600

1

1

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Belangrijke skatetoestellen De bevraagden kregen onderstaande afbeelding te zien en konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een skatetoestel vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per toestel en niet ten opzichte van de andere toestellen. Op deze manier komen we per toestel te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete skatetoestellen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (81 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welk type skate-infrastructuur vind je belangrijk? niet geen onderdelen belangrijk belangrijk mening 15 7 55 spineramp 28 14 32 jumpbank 21 22 33 olliebox 15 12 52 piramid 9 11 58 flatbar 1 piramid met rail 10 8 60 bump 30 13 32 grindbox 1 9 7 60 gebogen railslide 29 13 33

blanco 4 7 5 2 3 3 6 5 6

Bevindingen  Er zijn duidelijke resultaten.  Alle toestellen werden als belangrijk aangeduid.  Volgende skatetoestellen zijn het meest belangrijk: o Piramid met rail o Flatbar 1 o Grindbox 1  Volgende skatetoestellen zijn belangrijk: o Een spineramp o Een piramid  Volgende skatetoestellen zijn minder belangrijk: o Een jumpbank o Een olliebox o Een bump  De bump is vooral populair bij de kleuters, kinderen en tieners tot 12 jaar. o Een gebogen railslide

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. De resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van de gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het college of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op?  Bij de aankoop van nieuwe toestellen wordt best rekening gehouden dat er o zowel nood is voor toestellen voor beginnende skaters zoals kleuters, kinderen en tieners o en dat er nood is aan toestellen voor ervaren streetskaters.  Enkele skaters stellen andere interessante pistes voor die meer duurzaam en kostenbewustzijn zijn. Deze worden best verder onderzocht. o Ze stellen voor dat er geen toestellen gekocht worden, maar dat er een handgemaakte betonnen streetskate-infrastructuur komt:  Voorbeelden hiervan:  Machinas Malinas in Mechelen: http://www.confuzine.com/2013/12/27/malinas-machinas-3mechelen-belgium/  DIY skatepark als zoekterm in Google. o Ze stellen voor dat er gestart wordt met workshops om skaters(/verenigingen?) zelf te leren om betonnen toestellen te smeren. Volgens hen is dit duurzaam, goedkoper en creatief.

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier skatetoestellen park spoor noord  
Inspraakdossier skatetoestellen park spoor noord  
Advertisement