Page 1

Inspraakdossier Hoe moet het nieuwe speelterrein in het Leiebos eruit zien? - voor opmaak van voorontwerp –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 4 1.1 Projectgebied Leiebos ................................................................................................................... 4 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 6 1.4 Methodiek ..................................................................................................................................... 7 1.4.1 OOR ............................................................................................................................................ 7 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 8 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 12 Hoofdstuk 3 – Speelzone 0-4 jaar.......................................................................................................... 13 3.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 13 3.2 Wat kan er beter aan de speelzone 0-4 jaar? ............................................................................. 14 Hoofdstuk 4 – Schommelzone............................................................................................................... 16 4.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 16 4.2 Wat kan er beter aan de schommelzone? .................................................................................. 17 Hoofdstuk 5 – Zone voor 4-12 jaar ........................................................................................................ 19 5.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 19 5.2 Wat kan er beter aan de speelzone 4-12 jaar? ........................................................................... 20 Hoofdstuk 6 – Paden, groen, zitten en spelaanleidingen ..................................................................... 22 6.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 22 6.2 Wat kan er beter?........................................................................................................................ 23 Hoofdstuk 7 - Wat valt er op? ............................................................................................................... 25 Hoofdstuk 8 – Bijlagen........................................................................................................................... 30 8.1 Participatieverslag ....................................................................................................................... 30

2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Merksem gaat het speelterrein in het Leiebos vernieuwen. Om dit speelterrein leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde district Merksem in samenwerking met de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan voor het nieuwe toekomstige speelterrein. In de eerste inspraakfase in mei-juni 2016 gaven 215 personen hun meningen. De omwonenden en gebruikers konden het huidige terrein evalueren en ideeën geven voor het nieuwe toekomstige terrein. In deze tweede inspraakfase tonen we aan burgers hoe de ontwerpers alle meningen gebruikten om een ontwerp voor het speelterrein te ontwikkelen. In deze fase vragen we aan burgers wat ze van dit ontwerp vinden en wat er aan verbeterd kan worden.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied Leiebos

Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het speelterrein Leiebos in district Merksem. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van district Merksem. Het nieuwe toekomstige plein zal uit 6 onderdelen bestaan: 1. nieuwe inkomzone met fietsenstalling 2. nieuwe extra planten 3. speelzone voor peuters en kleuters tot 4 jaar 4. een centrale ontmoetingsplaats 5. speelzone voor kinderen en tieners van 4 tot 12 jaar 6. open grasvlakte

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.2 Timing inspraakfase In de periode maart - april 2017 organiseerde district Merksem in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakfase in kader van de opmaak van een voorontwerp voor het speelterrein in het Leiebos. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park.

De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops, dit zijn de drie groene cirkels in de afbeelding. Zo'n tussenstop betekent dat een districtscollege iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in de fase vóór een goedgekeurd voorontwerp.

Dit is de voorlaatste inspraakfase. o In 2016 was de vorige inspraakfase voor Leiebos. 5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Het districtsdistrictscollege keurde al een projectdefinitie en een conceptplan goed. o Deze elementen werden dus al goedgekeurd.  De locaties van de zones en wat je binnen deze zones kan doen. o Inspraak in deze fase betekent vaak: "Vind je het ontwerp goed of niet goed en wat zou je er nog aan verbeteren?" o Kleine aanpassingen zijn dus nog mogelijk. o Dit betekent dat het definitieve ontwerp zal worden opgemaakt na aftoetsing op basis van de mening van burgers. Vermoedelijk is het speelterrein af tegen december 2018.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Tonen van de ideeën voor het voorontwerp:  een speelzone voor 0-4 jaar  een schommelzone  een speelzone voor 4-12 jaar  paden, groen en zitgelegenheid met spelaanleidingen o Evaluatie van de ideeën voor het voorontwerp.  Wat vinden de bevraagden van de 4 zones?  Zijn er dingen die verbeterd kunnen worden?  Dit is belangrijk voor het districtscollege opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen van de bewoners en de gebruikers.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.4 Methodiek 1.4.1 OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  open vragen  meerkeuzevragen Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van de beleidsdomeinen jeugd, sport, cultuur en senioren  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de jeugddienst en wijkoverleg Merksem om in totaal 100 personen te bereiken voor het her aan te leggen terrein.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt.

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak Er liepen drie inspraakprojecten op hetzelfde moment in Merksem.  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via een brief, Facebook, de website, een e-nieuwsbrief naar de contacten uit de vorige bevraging en een informatiebord op het terrein. Ook via www.stadindialoog.be konden bewoners hun mening geven.  De jeugdraad van Merksem werd op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven.  De school Melgesdreef werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakperiode. Deelname aan inspraakmomenten:  Op 8 maart werd een participatiemoment gehouden op het speelterrein. De weersomstandigheden waren zeer slecht. Een 8-tal bewoners kwamen hun mening geven. o Het verslag hiervan staan in hoofdstuk 9.  Op 19 april vulden een 20-tal personen de bevraging in voor 3 speelterreinen (Wijngaardberg, Krokusstraat en Leiebos). 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

Tijdens de jeugdraad van 27 april vulden 15 jeugdraadleden de bevraging in voor alle drie de speelterreinen. Op 25 april gaven de leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Melgesdreef hun mening via OOR.

Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 168 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  In totaal gaven 168 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.  24 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht Door een technisch probleem zijn de geslachtgegevens onbruikbaar. Dit betekent dat we geen zicht hebben op de verhouding tussen meisjes/vrouwen en jongens/mannen.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling. Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 0 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 2 1% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 141 84% tieners van 10 tot en met 14 jaar 14 8% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 3 2% ouder dan 26 8 5% onbekend 168 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Bij de doelgroep ‘ouder dan 26 jaar’ zijn er maar 3 bevraagden.  Bij de doelgroep kinderen tussen 6 en 9 jaar zijn er maar 2 bevraagden. Hiermee wordt best rekening gehouden.  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften.

10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal % onbekend 8 5% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 0 0% 6 0 0% 7 0 0% 8 0 0% 9 2 1% 10 46 27% 11 48 29% 12 41 24% 13 6 4% 14 0 0% 15 0 0% 16 0 0% 17 0 0% 18 3 2% 19 4 2% 20 1 1% 21 3 2% 22 2 1% 23 0 0% 24 0 0% 25 1 1% 26 0 0% 28 1 1% 32 1 1% 39 1 1% totaal 168 100% Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 14 verschillende leeftijden. o Er is weinig variatie in leeftijd.  De jongste persoon die zijn of haar mening gaf is 9 jaar en de oudste persoon die zijn of haar mening gaf is 39 jaar.  De meerderheid van de bevraagden is tussen de 10 en 12 jaar.

11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 19 11% 2 1% 0 0% 0 0% 4 2% 1 1% 12 7% 0 0% 0 0% 6 4% 8 5% 2 1% 0 0% 125 74% 0 0% 0 0% 8 5% 168 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 5 districten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Hoboken en Wilrijk.  De meerderheid (74%) woont in het district Merksem.  8 personen gaven geen woonplaats op.

12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Nieuwe inkomzone met fietsstalling In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor de speelzone voor de allerkleinsten.

In de vorige inspraakfase vroegen veel mensen achter meer groen zoals bomen en bloemen. De ontwerper heeft met al die meningen over groen dit ontwerp gemaakt:  Een nieuwe, brede en open inkom nodigt bezoekers uit.  Heel wat burgers maakten in de vorige inspraakfase melding over drugs, rondslingerend afval en vandalisme.  Door de inkomzone te verbreden, wordt de inkomzone lichter en overzichtelijker waardoor er meer sociale controle zal zijn.  De oude fietsenstalling en verharding worden verwijderd.  Aan de inkom komen nieuwe fietsbeugels en voldoende afvalbakjes.  Naast een nieuw pad, vertrekkende van de inkomzone langs de speelzone van de kleintjes, kan ook petanque gespeeld worden.  Er komt nieuwe en extra beplanting.

3.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je er van? antwoordmogelijkheid goed geen mening niet goed blanco totaal

aantal 121 32 11 4 168

% 72% 19% 7% 2% 100%

Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (72%) vindt dit idee goed.  32 personen hadden hierover geen mening.  4 personen gaven geen antwoord op deze vraag. 13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Wat kan er beter aan de inkomzone met fietsenstalling? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Wat zou je nog verbeteren aan de inkomzone? Onbekend Antwoorden Leeftijd Woonplaats Totaal geslacht Dat er een groot bord komt en er op 10, 12 3 2170 (2), 2140 3 staat "welkom in dit park" (2) extra verlichting aan de inkom (Ik zou licht plaatsen aan de 18, 19 3 2170 (3) 3 fietsenstalling. Zo is er nog meer (2) sociale controle.) dat er dieren komen 10 (2) 2 2170 (2) 2 een frietkraam - hapjes en drankjes 10 (2) 2 2170 (2) 2 voor de mensen 14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


een hondenweide (In plaats van een petanque baan kan je beter een kleine hondenweide voorzien. Zo blijft er ook 's ochtends en 's avonds passage en dus sociale controle.) (Zorgen voor meer passage door bijvoorbeeld de mogelijkheid te creĂŤren dat mensen hun hond kunnen komen uitlaten. Zo is er een constante passage en dus meer sociale controle.) Stripfiguren van hout zoals 'de Kiekeboes' die welkom zeggen bij het Leiebos bij de inkom zou ik 2 grote palen met de naam van het bos Bloemen zetten dat maakt het aantrekkelijk. rechte stenen een diepe put

22, 18

2

2170 (2)

2

11

1

2170

1

11

1

2170

1

11

1

2170

1

10 10

1 1

2170 2170

1 1

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Speelzone voor peuters en kleuters tot 4 jaar In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor de speelzone 0-4 jaar.

In de vorige inspraakfase gaven mensen veel concrete tips voor het speelterrein. De ontwerper heeft met al die meningen dit ontwerp gemaakt:  De kleine kinderen spelen in een natuurlijke speelplek met onder andere: o een huisje o boomstammen o schommels o glijden o en klimmen.  Er is een zandbak met een zandbakrand van hout en/of stenen.  Langs deze zone staan zitbanken.

4.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je er van? antwoordmogelijkheid aantal % goed 119 71% geen mening 28 17% niet goed 9 5% blanco 12 7% totaal 168 100% Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (71%) vindt dit idee goed.  28 personen hadden hierover geen mening.  12 personen gaven geen antwoord op deze vraag. 16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Wat kan er beter aan de speelzone 0-4 jaar? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat zou je nog verbeteren aan de speelzone voor peuters en kleuters tot 4 jaar? Antwoorden beveiliging - veiliger maken geen boomstammen Ik zou nog een soort van ronde schommels voor4 pers zetten. een figuur/beeld van Bumba boomstammen zijn gevaarlijk, dus alle gevaarlijke dingen weg iets om te eten/drinken klimbergjes een zandbak

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Woonplaats Totaal onbekend geslacht

11 (2), 12, 13 12 (3)

4 3

2170 (4) 2170 (3)

4 3

11 (2)

2

2170 (2)

2

11

1

2170

1

12

1

2170

1

10 10 10

1 1 1

2170 2170 2170

1 1 1 17

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


een peuterschommel een mini parcours Een soort doolhof van kleine klimmuren en speelhuisjes waar ze zich kunnen verstoppen? een trampoline Een wip zou leuk zijn voor de kleinsten Geen stenen wel hout want als ze erop vallen doet het minder pijn Ik zou er een beetje dieren bij doen zoals schappen, geiten, konijnen en paarden want dat gaat interessanter zijn voor hen meer Zeker genoeg vuilnisbakken voorzien. Ziet er maar magertjes uit, besparingen? alles

11 10

1 1

2170 2170

1 1

18

1

2170

1

10 19

1 1

2170 2170

1 1

11

1

2170

1

10

1

2170

1

12 19 19

1 1 1 1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1

1

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Centrale ontmoetingsplaats In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor de centrale ontmoetingszone.

De ontwerper heeft in het ontwerp een centrale ontmoetingsplaats gemaakt:  Deze plaats ligt centraal op het terrein.  Deze plaats is zichtbaar vanop de straat.  Het is de verbinding tussen de speelzone voor de kleintjes en de zone voor de grotere kinderen.  Hier komt een bespeelbaar element waar ook picknick op mogelijk is.

5.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je er van? antwoordmogelijkheid aantal % goed 98 58% geen mening 38 23% niet goed 18 11% blanco 14 8% totaal 168 100% Bevindingen:  Iets meer dan de helft van de bevraagden (58%) vindt dit idee goed.  38 personen hadden hierover geen mening.  14 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.2 Wat kan er beter aan de centrale ontmoetingszone? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat zou je nog verbeteren aan de centrale ontmoetingsplaats? Antwoorden een paar banken extra zetten Extra vuilnisbakken bij de picknickplaats een parcours bij plaatsen mooie tafels voorzien een voetbalplein bij plaatsen beter een eettafel of zoiets van maken

Onbekend geslacht

Woonplaats

Totaal

12 (2)

2

2170 (2)

2

18, 22

2

2170 (2)

2

10

1

2170

1

19

1

2170

1

10

1

2170

1

12

1

2060

1

Leeftijd

Leeftijd onbekend

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


alles kunnen jullie ook daar een relaxplek plaatsen waar je kan rusten als je moe bent

1

11

1

2170

1

1

2140

1

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Speelzone voor 4-12 jaar In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor de speelzone voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Uit de vorige inspraakfase bleek dat de meerderheid van de bevraagden het idee van een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein goed vonden. De ontwerper heeft met al die meningen dit ontwerp gemaakt:  Er komt een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein: o een dubbele kabelbaan, o een toren, o boomstammen, o mogelijkheid om te glijden, klimmen, schommelen, slingeren, o chillen o en ruimte om te voetballen.  De bestaande heuvels blijven behouden maar zullen een andere vorm krijgen.

6.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je er van? antwoordmogelijkheid aantal % goed 129 77% geen mening 16 10% niet goed 6 4% blanco 17 10% totaal 168 100% Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (77%) vindt dit idee goed.  16 personen hadden hierover geen mening.  17 personen gaven geen antwoord op deze vraag. 22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.2 Wat kan er beter? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Wat zou je nog verbeteren aan de speelzone voor kinderen en tieners van 4 tot en met 12 jaar? Antwoorden meer speeltuigen niks meer glijbanen extra grote glijbaan heel goed, het is leuk, super goed meer schommels schommels voor grotere

Leeftijd 10 (2),11 (3), 12 10 (2),11 (3), 12

Leeftijd Onbekend Onbekend Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 6 6

10 (3), 12

4

12 (3)

3

10, 11, 13

3

10 (2) 10, 11

2 2

2170 (6) 2060, 2170 (4) 2170 (3), 2100 2140, 2170 2100, 2170 (2) 2170 (2) 2140, 2170

6 1

6 4 3 3 2 2 23

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


kinderen voetbalterrein (veld) (subtropisch)zwembad

10 (2) 11 (2)

2 2

2100, 2170 2170 (2)

2 2

hetzelfde als bij de kleuters

11 (2)

2

2170 (2)

2

klimrek schommels bijwerken extra grote schommel kabelbaan parcours free running boerderij zetten

11 10 10 11 10 11 10

1 1 1 1 1 1 1

2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1

een verhard deel waar mensen kunnen skaten of zitten spelen als het nat weer is

18

1

2170

1

een derde verbindende toren

12

1

2170

1

veel meer beveiliging rond de speeltuin

11

1

2170

1

dat kinderen van 13 jaar of meer ook mogen spelen

10

1

2170

1

in de bosjes is het niet veilig en daarmee bedoel ik seksueel gedrag

11

1

2170

1

1

2170

1

alles niet goed

1

Bevindingen:  De opmerking over onveiligheid door seksueel gedrag wordt doorgegeven aan de bevoegde diensten.

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 – Open grasvlakte In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor de open grasvlakte

De ontwerper voorziet een grote open grasvlakte:  In deze zone komen geen speeltoestellen.  Er komt een lager grasdeel met rotsblokken om overtollig regenwater op te vangen (dit heet een wadi). o Je mag in de wadi ook spelen.  Je kan vrij spelen en sporten op deze open grasvlakte.

7.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je er van? antwoordmogelijkheid aantal % goed 106 63% geen mening 27 16% niet goed 12 7% blanco 23 14% totaal 168 100% Bevindingen:  Meer dan de helft van de bevraagden (63%) vindt dit idee goed.  27 personen hadden hierover geen mening.  23 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

7.2 Wat kan er beter? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. 25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat zou je nog verbeteren aan de open grasvlakte? Antwoorden niets een zandbak dat er kunstgras komt voetbalveld maken ik zou er een mega groot voetbalveld zetten iets voor voetbal bvb Pannakot saai meer speeltoestellen (meer) glijbanen (meer) schommels een speeltuin zetten een chillzone er kan nog een glijbaan komen een riviertocht voetbal doelen kleine goaltjes zodat er op een deel gevoetbald kan worden mini parcours er is teveel gras er mogen meer spelletjes zijn meer speelgoed meer bloemen open grasvlakte ook verlichten

Leeftijd 11 (4), 12 10, 12 (3) 10 (3) 11, 12

Leeftijd Onbekend onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend Totaal district

5

2060, 2100, 2170 (3)

5

4

2060 (3), 2170

4

3 2

2170 (3) 2170 (2)

3 2

11 (2)

2

2170 (2)

2

12 (2) 12 (2) 10 (2) 10 (2) 10 11 11 10 12

2 2 2 2 1 1 1 1 1

2060 (2) 2060 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 2170 2000 2170 2170

2 2 2 2 1 1 1 1 1

22

1

2170

1

10 10 12 11 10 18

1 1 1 1 1 1

2170 2100 2100 2060

1 1 1 1 1 1

1 2170

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


hekjes dat de kindjes niet kunnen weglopen afscherming naar straatomwonenden voor voetballen aangezien dit een plek is waar waarschijnlijk veel met de bal zal gespeeld worden en deze dan vaak het terrein zal verlaten geen losse honden ik zou er persoonlijk een hondenplein van maken misschien nog een hondenwei toevoegen want veel mensen hebben op de Facebook-pagina van Merksem geklaagd dat er te weinig hondenweiden zijn in Merksem waarom al die wadi's in Merksem? Neemt veel plaats in en er zijn betere oplossingen waardoor er meer speelterrein vrijkomt hetzelfde leuk mooi alles

11

1

2170

1

39

1

2170

1

12

1

2170

1

12

1

2060

1

19

1

2170

1

19

1

2170

1

11 13 10

1 1 1 1

2170 2170 2100 2170

1 1 1 1

1

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 8 - Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. Resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het districtscollege of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op bij de resultaten?  Er zijn veel concrete en duidelijke tips voor het speel- en sportgedeelte.  Tijdens het participatiemoment op het terrein zelf kwam meerdere malen de vraag om een volwaardige petanquebaan in te richten op het terrein.  Niet alle concepten scoren gelijk. o De concepten van de centrale ontmoetingsplaats en de open grasvlakte scoorden bij iets meer dan de helft van de bevraagden positief. o De andere concepten scoorden bij ongeveer 80% van de bevraagden goed.  De opmerking over onveiligheid door seksueel gedrag wordt doorgegeven aan de bevoegde diensten.

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 9 – Bijlagen 8.1 Participatieverslag

20170308_participatie moment_verslag.docx

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

20170511 inspraakdossier leiebos voor voorontwerp  
20170511 inspraakdossier leiebos voor voorontwerp  
Advertisement