Page 1

Inspraakdossier Gezond en wel in het jeugdwerk?

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1 Projectgebied ................................................................................................................................ 5 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 5 1.4 Methodiek: OOR ............................................................................................................................ 5 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 7 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ....................................................................................................... 8 2.1 Geslacht ......................................................................................................................................... 8 2.2 Leeftijd ........................................................................................................................................... 8 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 10 2.4 Lidmaatschap............................................................................................................................... 11 2.4.1 Overzicht type vereniging..................................................................................................... 11 2.4.1 Overzicht vereniging ............................................................................................................. 11 Hoofdstuk 3 – Eten en drinken .............................................................................................................. 15 3.1 Frequentie fruit ........................................................................................................................... 15 3.2 Nemen de bevraagden fruit mee naar hun jeugdvereniging? .................................................... 16 3.3 Krijgen de bevraagden een tussendoortje tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging? .... 16 3.3.1 Aantallen .............................................................................................................................. 16 3.3.2 Overzicht van tussendoortjes ............................................................................................... 17 3.4 Frequentie gezoete frisdrank ...................................................................................................... 20 3.5 Nemen de bevraagden frisdrank mee naar hun jeugdvereniging? ............................................. 20 3.6 Krijgen de bevraagden frisdrank tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging? ................... 21 3.7 Frequentie water ......................................................................................................................... 21 3.8 Nemen de bevraagden water mee naar hun jeugdvereniging?.................................................. 22 3.9 Krijgen de bevraagden water tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging? ........................ 22 Hoofdstuk 4 – Stellingen ....................................................................................................................... 24 4.1 Stelling: “Ik heb de neiging te eten wat mijn vrienden eten.” .................................................... 24 4.2 Stelling: “Het eten dat ik eet als ik op stap ben met mijn vrienden is gezond.” ......................... 24 4.3 Stelling: “Ik kies zelf mijn tussendoortjes.” ................................................................................. 25 4.4 Stelling: “De meeste tussendoortjes die ik eet zijn gezond.”...................................................... 25 4.5 Stelling: “De smaak van eten is belangrijker voor mij dan hoe gezond het is.” .......................... 26 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.6 Stelling: “Ik ben goed geïnformeerd over wat gezonde voedingsmiddelen zijn.” ...................... 26 4.7 Stelling: “Ik maak me zorgen om wat ik eet omdat ik niet in gewicht wil toenemen.” .............. 27 4.8 Stelling: “Wat ik nu eet zal een belangrijke invloed hebben op mijn toekomstige gezondheid.” ........................................................................................................................................................... 27 Hoofdstuk 5 – Alchohol ......................................................................................................................... 28 5.1 Alcohol gedronken?..................................................................................................................... 28 5.2 Frequentie alcohol....................................................................................................................... 28 5.3 Alcohol in jeugdverenigingen ...................................................................................................... 29 5.4 Leeftijd bij eerste alcoholconsumptie ......................................................................................... 29 5.5 Frequentie van ‘aangeschoten’ en ‘dronken’.............................................................................. 30 5.6 Gemakkelijk om alcohol te kopen? ............................................................................................. 31 Hoofdstuk 6 – praten over gezondheid................................................................................................. 32 6.1 Stel dat......................................................................................................................................... 32 6.2 Stelling ......................................................................................................................................... 33

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding

De stad Antwerpen organiseerde een bevraging over de eet- en drinkgewoonten bij jongeren in Antwerpen die bereikt worden vanuit het jeugdwerk. De stad organiseerde deze inspraakperiode in kader van haar deelname aan www.gezondegemeente.be. Meer informatie hierover staat op https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/t-stad-beweegt1/nieuws-62. De stad onderzoekt hoe jongeren in het jeugdwerk naar gezondheid kijken.  Staan ze stil bij wat wel en niet gezond is?  Maken ze bewuste keuzes voor hun eten en drinken? De antwoorden van de bevraagde tieners en jongeren zijn verwerkt tot dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een aanbod voor jongeren over gezondheid. Dit aanbod kan er divers uitzien zoals een app, een fysiek spel enzovoort.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten van de bevraging.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject

1.1 Projectgebied Het onderwerp gezondheid beperkt zich niet tot een bepaald gebied. Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is de stad Antwerpen en haar negen districten.

1.2 Timing inspraakfase Het inspraaktraject liep vanaf de zomer 2015 tot en met 9 februari 2016. In de periode februari-maart 2016 werden de resultaten verwerkt.

1.3 Doel inspraak Dit inspraakproject was gericht op tieners en jongeren die actief zijn in een jeugdvereniging. Tijdens de inspraakperiode konden tieners en jongeren hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel:  Het in kaart brengen van de eet- en drinkgewoontes binnen Antwerpse jeugdverenigingen.  Onderzoeken van ideeën over gezondheid. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een aanbod voor jongeren over gezondheid.

1.4 Methodiek: OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. 5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen;  open vragen;  meerkeuzevragen. Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online plaatsen van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen en openbare locaties. o In dit geval hoe en wanneer we verschillende jeugdverenigingen konden bereiken.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt. OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak:  

Alle Antwerpse jeugdverenigingen en jeugdwerkpartners werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit inspraaktraject. De 9 jeugdraden van de stad Antwerpen werden uitgenodigd om hun mening te geven en hun leden te laten deelnemen aan dit inspraaktraject.

Deelname aan inspraakmomenten:  Tijdens verschillende momenten van de jeugdraden konden jongeren hun mening geven.  Tijdens het bedankingsfeest voor vrijwilligers van de stedelijke jeugddienst in TRIX op 26 februari 2016 konden aanwezigen hun mening geven. Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd of de volwassenen van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 100 tieners en jongeren.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden In totaal gaven 100 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR. Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  De bevraging stond online van 20 november 2015 tot en met 9 februari 2016.  100 personen vulden de bevraging in.  66 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 51 jongen 42 onbekend 7 totaal 100

% 51% 42% 7% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 51% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 42% jongens/mannen. o Er zijn 9 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is wel van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen praten over twee gelijke groepen omdat het verschil te verwaarlozen is.  7 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 0 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 1 1% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 3 3% tieners van 10 tot en met 14 jaar 82 82% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 4 4% ouder dan 26 10 10% onbekend 100 100% totaal Bevindingen:  Jongeren van 15 tot en met 26 jaar zijn de grootste leeftijdsgroep. o Deze groep is de kerngroep van dit inspraakonderzoek.  Er zijn 10 personen die hun mening gaven die niet tot de kerngroep behoren. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Er zijn geen personen ouder dan 26 jaar die hun mening gaven. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 10 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 10 1 11 1 12 0 13 0 14 1 15 1 16 6 17 10 18 23 19 12 20 9 21 8 22 8 23 2 24 3

% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 6% 10% 23% 12% 9% 8% 8% 2% 3% 9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


25 26 27 29 31 totaal

0 0 1 2 1 100

0% 0% 1% 2% 1% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 17 verschillende leeftijden.  Er is een grote variatie in leeftijd bij de kerngroep jongeren: o Er zijn geen personen van 25 en 26 jaar.  10 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal 32 11 4 5 6 2 4 8 1 4 8 3 2 18 3 15 6 100

% 32% 11% 4% 5% 6% 2% 4% 8% 1% 4% 8% 3% 2% 18% 3% 15% 6% 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit alle Antwerpse districten en uit minstens 9 andere gemeentes.  De grootste groep bevraagden (32%) woont in district Antwerpen.  De tweede grootste groep bevraagden (18%) woont in district Merksem.  6 personen gaven geen woonplaats op.  In onderstaande tabel staan de aantallen van de personen die in een andere gemeente wonen per opgegeven gemeente.

10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Edegem 1 Hemiksem 1 Hove 1 Kapellen 2 Lier 1 Mortsel 1 Schoten 3 Terhagen 1 Zoersel 1 totaal 12

2.4 Lidmaatschap 2.4.1 Overzicht type vereniging Deze bevraagden konden in een keuzelijst aanduiden van welk soort club ze lid zijn. De percentages van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 100. Dit omdat de bevraagden meerdere antwoorden konden aanduiden.  De tabellen lees je: o 74 personen of 74% van de 100 bevraagden geven aan lid te zijn van een jeugdbeweging of een jeugdvereniging. o 13 personen of 13% van de 100 bevraagden geven aan lid te zijn van een sportclub. o Enzovoort. Ben je lid van ... ? antwoordmogelijkheid jeugdbeweging/vereniging sportclub culturele vereniging andere

aantal 74 13 5 6

% 74% 13% 5% 6%

Bevindingen:  Een meerderheid van 74% is lid van een jeugdvereniging.  6 personen gaven aan nog lid te zijn van een andere soort vereniging. 2.4.1 Overzicht vereniging De bevraagden konden in een open tekstveld hun vereniging(en) invullen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat.

11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


De antwoorden die betrekking hadden tot de specifieke zones werden bij de antwoorden van die zone geplaatst. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Lid van … Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Koraal

16 (3), 18 (6), 19 (6), 20 (3), 21 (2), 22, 23, 24 (2), 29 (2)

10

14

Eglantier

16, 17 (3), 18, 21, 31

3

4

Chiro St Jozef Meisjes Kras JES vzw (Luchtbal) formaat KSA Tarcidall jeugddienst 11Prins Van Luik 68 St Maarten Chiro Frelus JC Bouckenborgh KSA Berghemerburcht 17 BSB Prins Albert Oxaco Chiro Divora Scouts St Mauritius de Schietgang Chiro Scouts horst speelpleinen

18 (4), 22 16, 17 (2), 18 17, 18, 21 18, 20 (2) 17 (2)20 22 (2) 22 (2) 17, 18 18, 27 18, 21 18 (2) 20 (2) 19 21 21 22 22 17

5 4 1

4 2 3 1 2

1 2 2

2 3 2

Onbekend geslacht

Woonplaats

2

2000 (3), 2018, 2060, 2100, 2140, 2170 (3), 2180 (3), 2600 (2), 2610, 2660 2000, 2060, 2100, 2140 (2), 2600 (2) 2170 (5) 2000 (4) 2020, 2030 (4) 2050 (2), 2660 2100 2020, 2030, 2170

Onbekend Totaal district

9

7

2 2

2 2 1

2 1 1 1

2100, 2600 2100, 2170 2170 2600 (2)

1 2 2

2170 1

1 1 1

2020 2060 2100 2100

26

5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 13

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


gymnarte saidgym jeugddienst Antwerpen Westerlo Bazart Antwerpen kindervreugd KC Verde Thaibox Rooi fortsen scouts Notre Dame jeugdcentrum Vizit scouts De Reigers activa jeugdraad Hoboken Schietgang scouts 50/37 repelsteeltje avka msmz

11 20

2018 2020

1 1

1

2170

1

1 1 1

2030 2610 2610 2610 2600

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

20 16 21 18 18 17 14 24 24

1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 21 19 22 22 17

1

1 1 1 1 1

2000 2000 2040 2040 2660 2600 2600 2600 2020

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Eten en drinken In dit hoofdstuk vind je de inhoudelijke verwerking van de meningen van de bevraagden over het onderdeel ‘eten en drinken’. Per type drank of snack kregen de bevraagden vragen over:  frequentie van eten of drinken in jeugdverenigingen  het krijgen en/of meebrengen van eten en drinken naar jeugdverenigingen.

3.1 Frequentie fruit

De bevraagden konden aanduiden hoeveel dagen per week ze fruit eten in hun jeugdvereniging. Hoeveel dagen per week eet je meestal fruit in je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % nooit 22 22% minder dan een keer per week 20 20% een keer per week 19 19% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 20 20% bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 5 5% elke dag 5 5% meerdere keren per dag 2 2% geen antwoord 7 7% totaal 100 100% Bevindingen:  We moeten rekening houden dat veel jeugdverenigingen slechts 1 dag werking hebben per week.  Er zijn vier even grote groepen. o Zij die nooit of minder dan 1 keer per week fruit eten en zij die 1 keer per week of een paar keer per week fruit eten.  7 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Nemen de bevraagden fruit mee naar hun jeugdvereniging? De bevraagden konden aanduiden of ze al dan niet fruit meenemen naar hun jeugdvereniging. Neem je fruit mee naar activiteiten van je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % altijd 9 9% meestal wel 13 13% meestal niet 53 53% nooit 19 19% geen antwoord 6 6% totaal 100 100% Bevindingen:  De helft van de bevraagden neemt meestal geen fruit mee naar hun jeugdvereniging.  9% van de bevraagden neemt altijd fruit mee naar hun jeugdverening.  Bijna een kwart van de bevraagden (19%) neemt nooit fruit mee naar hun jeugdvereniging.  6 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.3 Krijgen de bevraagden een tussendoortje tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging? 3.3.1 Aantallen De bevraagden konden aanduiden in een keuzelijst of ze al dan niet een tussendoortje krijgen tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging. Krijgen jullie een tussendoortje tijdens de activiteiten van je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % altijd 31 31% meestal wel 27 27% meestal niet 11 11% nooit 24 24% geen antwoord 7 7% totaal 100 100% Bevindingen:  Er zijn twee grote groepen, zij die altijd een tussendoortje krijgen (31%) en zij die meestal wel een tussendoortje krijgen (27%).  Bijna een kwart van de bevraagden (24%) krijgt nooit een tussendoortje van hun jeugdvereniging.  7 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3.2 Overzicht van tussendoortjes De bevraagden konden in een open tekstveld ingeven welke tussendoortjes ze krijgen tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. De antwoorden die betrekking hadden tot de specifieke zones werden bij de antwoorden van die zone geplaatst. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Antwoorden

Leeftijd

koek(en) koekjes(Koraal) (Den Eglantier) (JC Bouckenborgh) (Chiro Frelus) (said Gym) (horst speelpleinen) (17BSB Prins Albert) (KSA Tarcidall) 16 (3), 17,18 (12), 19 (Kindervreugd) (KC Verde) (5), 20 (7), 21 (6), 22 (11dePrins Van Luik) (Bazart (2), 24 (4), 27, 29 (2) Antwerpen) (KSA Berghemerburcht) (Hoboken Schietgang) (scouts) (Chiro) (scouts Notre dame) (JC Vizit) (KSA Tarcidall) (Oxaco) fruit (Koraal) (Den Eglantier) (Formaat) (11dePrins Van Luik) (17BSB Prins Albert) (KSA Tarcidall) (scouts) (Westerlo) 16 (4), 17 (3), 18 (6), (Oxaco) (scouts Notre dame) 20 (6), 21 (4), 22 (2), (JC Vizit) (Bazart Antwerpen) 24 (3) (KSA Berghemerburcht) (Rooi Thaibox) (KSA Tarcidall) (Kindervreugd) (KC Verde) (Chiro)

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht

17

10

21

16

ijs(JES) (Koraal) (said Gym) (Bazart Antwerpen)

16 (2), 18 (3), 19, 20 (2), 21 (3), 24, 29

1

9

appel (Koraal) (Den Eglantier) (Formaat) (68St Maarten)

17 (2), 18, 20, 21, 22

2

4

Woonplaats

Onbekend Totaal district

2

2000 (3), 2018, 2020 (2), 2060 (3), 2100 (5), 2140, 2170 (4), 2180 (2), 2600, 2610 (4), 2660

15

40

2

2000 (2) 2030, 2050, 2060 (2), 2100 (3), 2170, 2180, 2600 (3), 2610 (4)

10

28

4

10

2020, 2060, 2100, 2170 (2), 2180 (2), 2610 (2) 2000, 2050, 2100 (2), 2140 (2)

6

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


drank(je) (Koraal) (Horst Speelpleinen) (Hoboken Schietgang) (Den Eglantier) sapje(s) (Koraal) (Kindervreugd) (KC Verde) caprisun (Den Eglantier) (Rooi Thaibox) (JES) cola (Kras) koffie (Hoboken Schietgang) (Formaat) thee (formaat) (Hoboken Schietgang) koffiekoeken (Formaat) (Hoboken Schietgang) wafels (scouts50/37) (Koraal) water (Kindervreugd) (Kc Verde) niks(Chiro St Jozef Meisjes) frisdrank (JES Luchtbal fruitsap(Jeugddienst Antwerpen) bier (fortsen) snoep (Den Eglantier) hamburgers (Hoboken Schietgang) 4uurtje (Koraal) suikerwafel (JES) chips (Hoboken Schietgang) groenten (KSA Berghemerburcht)

17, 18 (2), 21

2

2

2020, 2060, 2100, 2170

18 (2), 21

1

2

2610 (2)

16, 17 (2)

3

2030, 2600 (2)

3

3

2000

3

21 (3)

3

2020, 2660 (2)

3

21 (3)

3

2020, 2660 (2)

3

21 (3)

3

2020, 2660 (2)

3

19 (2), 21

1

3

18 (2) 18 (2) 18

2

2600 (2)

2 2

2610 (2) 2170 (2) 2030

1

2170

1

20 14 31

1

21

4 1

1

3

3 2 2 1 1

1 2000

1 1

1

2020

1

23 16 21

1 1 1

2180 2030 2020

1 1 1

21

1

2600

1

1

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.4 Frequentie gezoete frisdrank

De bevraagden konden aanduiden hoeveel dagen per week ze gezoet frisdrank drinken in hun jeugdvereniging. Hoeveel dagen per week drink je meestal gezoete frisdrank in je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % nooit 18 18% minder dan een keer per week 20 20% een keer per week 22 22% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 24 24% bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 1 1% elke dag 4 4% meerdere keren per dag 3 3% geen antwoord 8 8% totaal 100 100% Bevindingen:  We moeten rekening houden dat veel jeugdverenigingen slechts 1 dag werking hebben per week.  Er zijn vier bijna even grote groepen. o Zij die nooit of minder dan 1 keer per week fruit eten en zij die 1 keer per week of een paar keer per week fruit eten. o De grootste groep zijn zij die een paar keer per week een gezoete frisdrank drinken in hun jeugdvereniging.  8 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.5 Nemen de bevraagden frisdrank mee naar hun jeugdvereniging? De bevraagden konden aanduiden of ze al dan niet frisdrank meenemen naar hun jeugdvereniging. Neem je frisdrank mee naar activiteiten van je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % altijd 12 12% meestal wel 28 28% meestal niet 28 28% nooit 25 25% geen antwoord 7 7% totaal 100 100%

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Bevindingen:  Er zijn drie bijna even grote groepen: o Zij die meestal wel of meestal geen frisdrank meenemen. o Zij die nooit frisdrank meenemen.  7 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.6 Krijgen de bevraagden frisdrank tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging? De bevraagden konden aanduiden in een keuzelijst of ze al dan niet frisdrank krijgen tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging. Krijgen jullie frisdrank tijdens de activiteiten van je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal altijd 9 meestal wel 21 meestal niet 28 nooit 35 geen antwoord 7 totaal 100

% 9% 21% 28% 35% 7% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  De grootste groep (35%) van de bevraagden krijgt nooit frisdrank tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging.  De tweede grootste groep (28%) van de bevraagden krijgt meestal geen frisdrank.  De derde grootste groep (21%) van de bevraagden krijgt meestal wel frisdrank.  7 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.7 Frequentie water

De bevraagden konden aanduiden hoeveel dagen per week ze water drinken in hun jeugdvereniging. Hoeveel dagen per week drink je meestal water in je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % nooit 6 6% minder dan een keer per week 5 5% een keer per week 15 15% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 7 7% bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 11 11% elke dag 33 33% 21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


meerdere keren per dag geen antwoord totaal

17 6 100

17% 6% 100%

Bevindingen:  We moeten rekening houden dat veel jeugdverenigingen slechts 1 dag werking hebben per week.  Er is een duidelijk verschil.  De grootste groepen zijn zij die bijna elke dag tot meerdere keren per dag water drinken in hun jeugdvereniging.  6 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.8 Nemen de bevraagden water mee naar hun jeugdvereniging? De bevraagden konden aanduiden of ze al dan niet water meenemen naar hun jeugdvereniging. Neem je water om te drinken mee naar activiteiten van je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % altijd 37 37% meestal wel 39 39% meestal niet 11 11% nooit 6 6% geen antwoord 7 7% totaal 100 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  De twee grootste groepen zijn: o degenen die meestal wel water meenemen naar hun jeugdvereniging en o degenen die altijd water meenemen naar hun jeugdvereniging.  7 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.9 Krijgen de bevraagden water tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging? De bevraagden konden aanduiden in een keuzelijst of ze al dan niet frisdrank krijgen tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging. Krijgen jullie water om te drinken tijdens de activiteiten van je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % altijd 53 53% meestal wel 26 26% meestal niet 10 10% nooit 4 4% geen antwoord 7 7% 22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


totaal

100

100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  De helft van de bevraagden krijgt altijd water tijdens de activiteiten van hun jeugdvereniging.  De tweede grootste groep, een kwart van de bevraagden (26%) van de bevraagden krijgt meestal wel water.  7 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Stellingen In dit deel staan de antwoorden van de bevraagden over de verschillende stellingen. Per stelling kon de bevraagden steeds kiezen uit drie antwoordmogelijkheden:  akkoord  geen mening  niet akkoord Deze vragen bevatten geen antwoordmogelijkheden met antwoorden zoals helemaal wel akkoord of helemaal niet akkoord. Dit omdat de jeugddienst bemerkte bij dit type vragen dat wat voor de ene bevraagde ‘helemaal niet akkoord’ betekende dit als zelfde motivatie gelde bij een andere bevraagde die ‘niet akkoord’ ging. Met als gevolg dat de resultaten niet bruikbaar waren. Door enkel bovenstaande drie antwoordmogelijkheden aan te bieden, krijgen we dus een duidelijker resultaat.

4.1 Stelling: “Ik heb de neiging te eten wat mijn vrienden eten.”

Wat vind je van de stelling: "Ik heb de neiging te eten wat mijn vrienden eten.” antwoordmogelijkheid aantal % akkoord 28 28% geen mening 23 23% niet akkoord 44 44% geen antwoord 5 5% totaal 100 100% Bevindingen:  Bijna de helft van de bevraagden gaat niet akkoord met deze stelling.  5 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

4.2 Stelling: “Het eten dat ik eet als ik op stap ben met mijn vrienden is gezond.” Wat vind je van de stelling: “Het eten dat ik eet als ik op stap ben met mijn vrienden is gezond.” antwoordmogelijkheid aantal % akkoord 32 32% geen mening 23 23% niet akkoord 40 40% geen antwoord 5 5% totaal 100 100% 24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Bevindingen:  Minder dan de helft van de bevraagden gaat niet akkoord met deze stelling.  Meer dan een kwart van de bevraagden gaat wel akkoord met deze stelling.  5 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

4.3 Stelling: “Ik kies zelf mijn tussendoortjes.”

Wat vind je van de stelling: “Ik kies zelf mijn tussendoortjes.” antwoordmogelijkheid aantal % akkoord 78 78% geen mening 7 7% niet akkoord 6 6% geen antwoord 9 9% totaal 100 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Een meerderheid van 78% van de bevraagden gaat akkoord met deze stelling.  9 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

4.4 Stelling: “De meeste tussendoortjes die ik eet zijn gezond.” Wat vind je van de stelling: “De meeste tussendoortjes die ik eet zijn gezond.” antwoordmogelijkheid aantal % akkoord 28 28% geen mening 22 22% niet akkoord 45 45% geen antwoord 5 5% totaal 100 100% Bevindingen:  Bijna de helft van de bevraagden (45%) gaat niet akkoord met deze stelling.  Iets meer dan een kwart van de bevraagden (28%) gaat wel akkoord met deze stelling.

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.5 Stelling: “De smaak van eten is belangrijker voor mij dan hoe gezond het is.” Wat vind je van de stelling: “De smaak van eten is belangrijker voor mij dan hoe gezond het is.” antwoordmogelijkheid aantal % akkoord 56 56% geen mening 19 19% niet akkoord 20 20% geen antwoord 5 5% totaal 100 100% Bevindingen:  Meer dan de helft van de bevraagden (56%) gaat akkoord met deze stelling.  Twee even grote groepen (19% en 20%) gaan hiermee niet akkoord of hebben hierover geen mening.

4.6 Stelling: “Ik ben goed geïnformeerd over wat gezonde voedingsmiddelen zijn.”

Wat vind je van de stelling: “Ik ben goed geïnformeerd over wat gezonde voedingsmiddelen zijn.” antwoordmogelijkheid aantal % akkoord 74 74% geen mening 16 16% niet akkoord 5 5% geen antwoord 5 5% totaal 100 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Een meerderheid van 74% van de bevraagden gaat akkoord met deze stelling.  5 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.7 Stelling: “Ik maak me zorgen om wat ik eet omdat ik niet in gewicht wil toenemen.” Wat vind je van de stelling: “Ik maak me zorgen om wat ik eet omdat ik niet in gewicht wil toenemen.” antwoordmogelijkheid aantal % akkoord 47 47% geen mening 20 20% niet akkoord 28 28% geen antwoord 5 5% totaal 100 100% Bevindingen:  Bijna de helft van de bevraagden (47%) gaat akkoord met deze stelling.  5 personen gaven geen antwoord op deze stelling.

4.8 Stelling: “Wat ik nu eet zal een belangrijke invloed hebben op mijn toekomstige gezondheid.” Wat vind je van de stelling: “Wat ik nu eet, zal een belangrijke invloed hebben op mijn toekomstige gezondheid.” antwoordmogelijkheid aantal % akkoord 57 57% geen mening 22 22% niet akkoord 16 16% geen antwoord 5 5% totaal 100 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Meer dan de helft van de bevraagden gaat akkoord met deze stelling.  5 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Alchohol

In dit hoofdstuk vind je de inhoudelijke verwerking van de antwoorden van de bevraagden over het onderdeel ‘alcohol’. Enkel de eerste vraag “Heb je al alcohol gedronken” was zichtbaar. De personen die “nee” antwoorden kregen geen vervolgvragen. Dit betekent dat de resultaten vanaf 5.2 Frequentie alcohol tot en met 5.6 Gemakkelijk om alcohol te kopen? over 66 bevraagden gaan. Dit omdat 66 personen van de 100 bevraagden aangaven dat ze al alcohol hadden gedronken.

5.1 Alcohol gedronken? De bevraagden konden aanduiden of ze ooit al eens alcohol hebben gedronken. Dit was de enige zichtbare vraag over alcohol. De volgende vragen over alcohol zijn enkel ingevuld door personen die enkel alcohol hebben gedronken. Heb je al alcohol gedronken? antwoordmogelijkheid aantal ja 66 nee 29 geen antwoord 5 totaal 100

% 66% 29% 5% 100%

Bevindingen:  Meer dan de helft van de bevraagden (66%) heeft al alcohol gedronken.  Iets meer dan een kwart van de bevraagden heeft nog nooit alcohol gedronken.

5.2 Frequentie alcohol De bevraagden konden aanduiden hoe vaak ze het afgelopen jaar alcohol hebben gedronken. Hoe vaak heb je het afgelopen jaar alcohol gedronken? antwoordmogelijkheid aantal nooit 0 verschillende keren per jaar 12 verschillende keren per maand 19 een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 17 bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 1 meerdere keren per dag 2 geen antwoord 16 totaal 67

% 0% 18% 28% 25% 1% 3% 24% 100% 28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Bevindingen:  De twee grootste groepen (28% en 25%) van de bevraagden geven aan verschillende keren per maand of per week alcohol te drinken.  De tweede grootste groep , 18% van de bevraagden geeft aan verschillende keren per jaar alcohol te drinken.  Twee personen geven aan meerdere keren per dag alcohol te drinken.

5.3 Alcohol in jeugdverenigingen De bevraagden konden aanduiden of ze ooit al eens alcohol hebben gedronken in hun jeugdvereniging. Heb je ooit al eens alcohol gedronken in je jeugdvereniging? (minstens 1 glas) antwoordmogelijkheid aantal % ja 41 61% nee 9 13% geen antwoord 17 25% totaal 67 100% Bevindingen:  Meer dan de helft van de bevraagden (61%) geeft aan ooit als eens alcohol te hebben gedronken in hun jeugdvereniging.  17 van 67 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

5.4 Leeftijd bij eerste alcoholconsumptie De bevraagden konden aanduiden welke leeftijd ze hadden bij hun eerste alcoholconsumptie. Hoe oud was je toen je voor het eerst alcohol dronk? (minstens 1 glas) leeftijd aantal % onbekend 17 25% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 0 0% 6 1 1% 7 0 0% 8 0 0% 9 0 0% 10 0 0% 11 0 0% 12 0 0% 13 1 1% 14 14 21% 29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 totaal

12 15 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 67

18% 22% 9% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 100%

Bevindingen:  Er zijn drie grote groepen: o Op 14, 15 en 16 jaar  De bevraagde met de jongste leeftijd was zes jaar.  De bevraagde met de oudste leeftijd als jongere was 22 jaar.

5.5 Frequentie van ‘aangeschoten’ en ‘dronken’ De bevraagden konden aanduiden hoe vaak ze het afgelopen jaar aangeschoten waren. Er is een duidelijk verschil tussen iemand die aangeschoten is en iemand die dronken is. Hoe vaak ben je het afgelopen jaar aangeschoten/lichtjes dronken geweest in je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % nooit 20 30% verschillende keren per jaar 15 22% verschillende keren per maand 13 19% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 1 1% bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 0 0% meerdere keren per dag 0 0% geen antwoord 18 27% totaal 67 100%

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoe vaak ben je het afgelopen jaar zat/dronken geweest in je jeugdvereniging? antwoordmogelijkheid aantal % nooit 30 30% verschillende keren per jaar 11 11% verschillende keren per maand 7 7% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 1 1% bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 1 1% meerdere keren per dag 0 0% geen antwoord 50 50% totaal 100 100%

Bevindingen:  Er is een verschil tussen de resultaten van ‘aangeschoten’ en ‘dronken’. o Bijna een kwart van de bevraagden die alcohol drinken (15 van de 67 personen) zijn verschillende keren per jaar lichtjes aangeschoten. o Minder dan een kwart van de bevraagden (11 van de 67 personen) is verschillende keren per jaar zat/dronken. o Minder dan een kwart van de bevraagden (13 van de 67 personen) is verschillende keren per maand aangeschoten.

5.6 Gemakkelijk om alcohol te kopen? De bevraagden konden aanduiden of ze denken dat het voor hun gemakkelijk is om alcohol te kopen. Denk je dat het gemakkelijk is voor jou om alcohol te kopen? antwoordmogelijkheid aantal % ja, ik denk het wel 48 72% ik weet het niet 1 1% nee, ik denk het niet 1 1% geen antwoord 17 25% totaal 67 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Een meerderheid van 72% ofwel 48 personen van de 67 bevraagden denkt dat het gemakkelijk is om alcohol te kopen.  17 personen van de 67 bevraagden gaven geen antwoord op deze vraag.

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – praten over gezondheid In dit deel staan de resultaten van de twee vragen over praten over gezondheid met personen.

6.1 Stel dat Dit was een rastervraag. De bevraagden konden per antwoordmogelijkheid aanduiden of ze wel of niet met deze personen zouden praten over gezondheid. Op deze manier komen we antwoordmogelijkheid te weten hoeveel procent van de bevraagden met hen zou praten. Bovendien kunnen we nadien nagaan of er favoriete gesprekspersonen zijn door de resultaten te vergelijken. De hoogste score staat in vet. Scores die slechts 6% verschillen worden beiden in vet gezet. Stel dat je een probleem zou hebben met je gezondheid, met wie zou je daarover praten? met mijn vrienden/vriendinnen met mijn partner/lief met mijn broer(s) en/of zus(sen) met mijn ouders met andere familieleden (grootouders, neven en nichten, tantes en nonkels)

niet 11% 15% 30% 19%

wel blanco totaal 81% 8% 100% 72% 13% 100% 56% 14% 100% 68% 13% 100% 20%

46%

34%

jeugdwerker of leiding van jeugdvereniging vertrouwensleerkracht of leerlingenbegeleider coach of lesgever van je club

36%

43%

53% 38%

25% 38%

centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

62%

18%

met een dokter (huisdokter of specialist) nog iemand anders

29% 53%

51% 24%

100% 21% 22% 25% 20% 20% 23%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Een meerderheid van 81% en 72% procent van de bevraagden zou over dit onderwerp praten met hun vrienden/vriendinnen en met hun partner/lief.  Volgende drie mogelijkheden hadden een hoge negatieve score: o ‘met andere familieleden’ o vertrouwensleerkracht of leerlingenbegeleider o centrum voor leerlingenbegeleiding

32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.2 Stelling Als een goede vriend(in) een probleem zou hebben met zijn/haar gezondheid, zou je hem/haar daarover aanspreken? antwoordmogelijkheid aantal % Nee, want het is zijn/haar lichaam en daar heb ik niets mee te 7 7% maken. Nee, ik zou hem/haar er niet over aanspreken, maar ik zou wel 18 18% bezorgd zijn. Ja, ik zou hem/haar erover aanspreken, want ik zou bezorgd zijn. geen antwoord totaal

63

63%

12 100

12% 100%

Bevindingen:  Meer dan de helft van de bevraagden zou zijn of haar goede vriend(in) aanspreken moest ze een probleem hebben over haar of zij gezondheid.

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier gezondheid jeugdverenigingen  
Inspraakdossier gezondheid jeugdverenigingen  
Advertisement