Page 1

Inspraakdossier Hoe moet het nieuwe speelterrein in de Krokusstraat eruit zien? - voor opmaak van voorontwerp –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 4 1.1 Projectgebied Krokusstraat ........................................................................................................... 4 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 6 1.4 Methodiek ..................................................................................................................................... 7 1.4.1 OOR ............................................................................................................................................ 7 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 8 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 11 Hoofdstuk 3 – Speelzone 0-4 jaar.......................................................................................................... 12 3.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 13 3.2 Wat kan er beter aan de speelzone 0-4 jaar? ............................................................................. 13 Hoofdstuk 4 – Schommelzone............................................................................................................... 16 4.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 16 4.2 Wat kan er beter aan de schommelzone? .................................................................................. 16 Hoofdstuk 5 – Zone voor 4-12 jaar ........................................................................................................ 19 5.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 19 5.2 Wat kan er beter aan de speelzone 4-12 jaar? ........................................................................... 19 Hoofdstuk 6 – Paden, groen, zitten en spelaanleidingen ..................................................................... 22 6.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 22 6.2 Wat kan er beter?........................................................................................................................ 23 Hoofdstuk 7 - Wat valt er op? ............................................................................................................... 25 Hoofdstuk 8 – Bijlagen........................................................................................................................... 26 8.1 Participatieverslag ....................................................................................................................... 26

2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Merksem gaat het speelterrein in de Krokusstraat vernieuwen. Om dit speelterrein leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde district Merksem in samenwerking met de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan voor het nieuwe toekomstige speelterrein. In de eerste inspraakfase konden de omwonenden en gebruikers het huidige terrein evalueren en ideeën geven voor het nieuwe toekomstige terrein. In deze tweede inspraakfase tonen we aan burgers hoe de ontwerpers alle meningen gebruikten om een ontwerp voor het speelterrein te ontwikkelen. In deze fase vragen we aan burgers wat ze van dit ontwerp vinden en wat er aan verbeterd kan worden.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied Krokusstraat

Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het speelterrein Krokusstraat in district Merksem. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van district Merksem.

Het nieuwe toekomstige plein zal uit 4 onderdelen bestaan: 1. een speelzone voor 0-4 jaar 2. een schommelzone 3. een speelzone voor 4-12 jaar 4. paden, groen en zitgelegenheid met spelaanleidingen

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.2 Timing inspraakfase In de maand april 2017 organiseerde district Merksem in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakfase in kader van de opmaak van een voorontwerp voor het speelterrein in de Krokusstraat. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park.

De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops, dit zijn de drie groene cirkels in de afbeelding. Zo'n tussenstop betekent dat een districtscollege iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in de fase vóór een goedgekeurd voorontwerp.

 

Dit is de voorlaatste inspraakfase. o In 2016 was de vorige inspraakfase voor Krokusstraat. Het districtsdistrictscollege keurde al een projectdefinitie en een conceptplan goed. 5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

Deze elementen werden dus al goedgekeurd.  De locaties van de zones en wat je binnen deze zones kan doen. o Inspraak in deze fase betekent vaak: "Vind je het ontwerp goed of niet goed en wat zou je er nog aan verbeteren?" o Kleine aanpassingen zijn dus nog mogelijk. o Dit betekent dat het definitieve ontwerp zal worden opgemaakt na aftoetsing op basis van de mening van burgers. Vermoedelijk is het speelterrein af tegen december 2018.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Tonen van de ideeën voor het voorontwerp:  een speelzone voor 0-4 jaar  een schommelzone  een speelzone voor 4-12 jaar  paden, groen en zitgelegenheid met spelaanleidingen o Evaluatie van de ideeën voor het voorontwerp.  Wat vinden de bevraagden van de 4 zones?  Zijn er dingen die verbeterd kunnen worden?  Dit is belangrijk voor het districtscollege opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen van de bewoners en de gebruikers.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.4 Methodiek 1.4.1 OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  open vragen  meerkeuzevragen Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van de beleidsdomeinen jeugd, sport, cultuur en senioren  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de jeugddienst en wijkoverleg Merksem om in totaal 100 personen te bereiken voor het her aan te leggen terrein.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt.

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak Er liepen drie inspraakprojecten op hetzelfde moment in Merksem.  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via een brief, Facebook, de website, een e-nieuwsbrief naar de contacten uit de vorige bevraging en een informatiebord op het terrein. Ook via www.stadindialoog.be konden bewoners hun mening geven.  De jeugdraad van Merksem werd op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven.  De school Laerhof werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakperiode. Deelname aan inspraakmomenten:  Op 18 april vulden een 10-tal personen de bevraging in op een participatiemoment op het speelterrein. Een aantal andere bezoekers hadden nog bijkomende bemerkingen. Het verslag van deze momenten wordt bij dit rapport gevoegd.  Op 19 april vulden een 20-tal personen de bevraging in voor 3 speelterreinen (Wijngaardberg, Krokusstraat en Leiebos). 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

Op 26 april vulden het 4de, 5de en 6de leerjaar van het ’t Laerhof de bevraging in (= wel vooral Krokusstraat) Tijdens de jeugdraad van 27 april vulden 15 jeugdraadleden de bevraging in voor alle drie de speelterreinen.

Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 212 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  In totaal gaven 212 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.  39 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht Door een technisch probleem zijn de geslachtgegevens onbruikbaar. Dit betekent dat we geen zicht hebben op de verhouding tussen meisjes/vrouwen en jongens/mannen.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling. Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 2 1% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 25 12% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 130 61% tieners van 10 tot en met 14 jaar 10 5% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 17 8% ouder dan 26 28 13% onbekend 212 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Van de doelgroep kinderen tussen 6 en 9 jaar zijn er 25 bevraagden.  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. 10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoe oud ben je? leeftijd aantal % onbekend 28 13% 1 0 0% 2 0 0% 3 1 0% 4 1 0% 5 0 0% 6 0 0% 7 0 0% 8 0 0% 9 25 12% 10 58 27% 11 51 24% 12 21 10% 13 0 0% 14 0 0% 15 0 0% 16 0 0% 17 0 0% 18 3 1% 19 2 1% 20 1 0% 21 1 0% 22 1 0% 23 0 0% 24 0 0% 25 2 1% 26 0 0% 28 1 0% 32 2 1% 35 1 0% 37 1 0% 39 11 5% 64 1 0% totaal 212 100% Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 18 verschillende leeftijden. o Er is variatie in leeftijd.  Er is een zestiger en er zijn dertigers, twintigers, tieners en kinderen.  De jongste persoon die zijn of haar mening gaf is 3 jaar en de oudste persoon die zijn of haar mening gaf is 40 jaar.

2.3 Woonplaats 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 9 4% 6 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 0 0% 1 0% 6 3% 5 2% 5 2% 0 0% 157 74% 0 0% 11 5% 18 8% 212 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 6 districten en 1 andere gemeente.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem en Hoboken.  De meerderheid (74%) woont in het district Merksem.  18 personen gaven geen woonplaats op.  11 personen wonen in een andere gemeente. o Negen van deze 11 personen gaven hun woonplaats op. Een andere gemeente namelijk: gemeente aantal Brasschaat 1 Brecht 5 Hoevenen 1 Schoten 1 Wijnegem 1 totaal 9

Hoofdstuk 3 – Speelzone 0-4 jaar In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor de speelzone voor de allerkleinsten. 12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


In de vorige inspraakfase gaven mensen veel concrete tips voor het speelterrein. De ontwerper heeft met al die meningen dit ontwerp gemaakt voor de allerkleinsten:  Spelen met zand staat hier centraal.  Er komt een groot zandspeeltoestel met glijbaan en een aantal kleinere toestellen.  Via een wilgen- of takkentunnel kan je naar de schommelzone

3.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je er van? antwoordmogelijkheid aantal goed 179 geen mening 23 niet goed 5 blanco 5 totaal 212

% 84% 11% 2% 2% 100%

Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (84%) vindt dit idee goed.  23 personen hadden hierover geen mening.  5 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.2 Wat kan er beter aan de speelzone 0-4 jaar? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen 13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd.

Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat zou je nog verbeteren aan de speelzone 0-4 jaar? Antwoorden (baby)schommel

Leeftijd

Leeftijd Onbekend onbekend geslacht

9 (2), 11 (2), 12, 32

6

Woonplaats

Onbekend Totaal district

2170 (6)

6

een (skate) parcours

9, 10 (3), 12

1

6

andere ondergrond veel kleuren een grotere glijbaan meer ruimte alles een extra schommel meer speeltuigen een (klein) voetbalveld ruimte om te picknicken groter maken alles dichter bij elkaar een glijbaantje een (klein kruipparcours een (klein) vijvertje

10 (4) 10 (4) 9 (2), 10 10, 12 (2) 12 (2) 11 (2) 10, 20

1

5 4 3 3 2 2 2

2000, 2170 (5) 2170 (5) 2170 (4) 2170 (3) 2170 (3) 2170 (2) 2170 (2) 2170

11 (2)

2

2170 (2)

2

12 (2)

2

2140, 2170

2

10 9 10

1 1 1

2170 2170 2170

1 1 1

11

1

2170

11

1

2170

6

2 1

1

5 4 3 3 2 2 2

1 1

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


tunnel met mannetjes in meer groen misschien een zwembad springkasteel takkentunnel zandbak

10

1

2170

1

2170

1

11

1

2170

1

10 4 11

1 1 1

2170 2170 2100

1 1 1

1

1

1

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Schommelzone In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor de schommelzone.

In de vorige inspraakfase gaven mensen veel concrete tips voor het speelterrein. De ontwerper heeft met al die meningen dit ontwerp gemaakt voor de schommelzone:  Hier komt 1 groot toestel te staan met verschillende soorten schommels voor alle leeftijden.  Ook de allerkleinsten kunnen hier naar hartenlust schommelen.

4.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je er van? antwoordmogelijkheid aantal goed 187 geen mening 13 niet goed 5 blanco 7 totaal 212

% 88% 6% 2% 3% 100%

Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (88%) vindt dit idee goed.  13 personen hadden hierover geen mening.  7 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

4.2 Wat kan er beter aan de schommelzone? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? 16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat zou je nog verbeteren aan de schommelzone? Antwoorden meer schommels grotere zone schommel voor 10 man een zandbak voldoende schommels nepdiertjes om op te rijden betere schommels meer kleuren aparte zone voor kleine kids een maximum aantal kids dat ze hoger staan spannende gevaarlijke schommel geen houten schommel

Leeftijd onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

2

13

2170 (13)

13

3 3 2 2

2170 (3) 2170 (3) 2170 2170 (2)

3 3 2 2

2

2170 (2)

2

12

2 1

2170 (2) 2170

2 1

18

1

2170

1

11 11

1 1

2100 2170

1 1

10

1

2170

1

10

1

2170

Leeftijd 10 (5), 11 (6) 10 (3) 11 (3) 9 (2) 10, 18 11 (2)

2

Onbekend district

1

1

Totaal

1 17

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


meer ronde schommels babyschommel veiliger maken neemt teveel plaats in

10 21

1 1 1

1 1 1 1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Zone voor 4-12 jaar In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor de speel- en ontmoetingszone voor kinderen en tieners.

In de vorige inspraakfase gaven mensen veel concrete tips voor het speelterrein. De ontwerper heeft met al die meningen dit ontwerp gemaakt voor de kinderen:  In deze zone komt een draaitoestel en een groot klimkunsttoestel.  Dit toestel zal op een mooie manier worden vormgegeven en zal op verschillende uitdagende manieren beklimbaar zijn.  Het toestel zal ook een glijbaan bevatten.

5.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je er van? antwoordmogelijkheid aantal goed 173 geen mening 11 niet goed 19 blanco 9 totaal 212

% 82% 5% 9% 4% 100%

Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (82%) vindt dit idee goed.  11 personen hadden hierover geen mening.  9 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

5.2 Wat kan er beter aan de speelzone 4-12 jaar? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? 19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat zou je nog verbeteren aan de zone 4-12 jaar? Antwoorden trampoline grote (hoge) glijbaan meer klimtuigen meer leuke dingen meer avontuur klimrek voor kleine kids een (groot) voetbalveld (groot) speelhuis klimmuur plaats om te chillen klimrek voor ouderen balken om over te lopen dat alle leeftijden er op mogen tunnel springkasteel

Leeftijd 10 (3), 11 (2), 35 10, 11 (3), 12 10 (2), 11 (3) 10 (3) 10 (3), 11 10 11, 12 (2) 10 (2) 11 (2) 10, 11 10 9

Leeftijd Onbekend Onbekend Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 6

2170 (6)

5 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1

2170 (4) 2170 (5) 2170 (5) 2170 (4) 2170 (3) 2170 (3) 2170 (2) 2170 (2) 2170 2170 2170

10

1

2170

1

10 10

1 1

2170 2170

1 1

2 2

6 1

1 1

5 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


iets om je vast te houden superleuk concept geen zand meer uitdaging meer voor oudere kids schommel draaimolen metalen glijbaan ipv plastiek

12 21 10 11 11 12 12

1 1 1 1 1 1 1

2170 2170 2170 2170 2170 2170

22

1

2170

1

1 1 1 1 1 1 1 1

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Paden, groen, zitten en spelaanleidingen In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor groen, paden, zitmogelijkheden en spelaanleidingen langs paden.

De ontwerper heeft met al die meningen dit ontwerp gemaakt:  Het bestaande verharde pad langs het speelterrein (blauwe pijl) tussen Laarsebaan en Nieuwdreef blijft.  Er komt: o nieuwe beplanting langs de tuinraden o hoge grassen langs de zandbak o een open zone in gras (gazon) die het verharde pad verbindt met de toegang aan de Krokusstraat.  De bestaande bomen blijven behouden en er wordt er eentje extra aangeplant.  Langs het pad komen nieuwe banken en vuilbakken.  In de rode cirkel zullen er een aantal spelaanleidingen worden geplaatst zodat het wandelpad tussen Laarsebaan en Nieuwdreef aantrekkelijker wordt.

6.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je er van? antwoordmogelijkheid aantal goed 174 geen mening 23 niet goed 10 blanco 5 totaal 212

% 82% 11% 5% 2% 100%

Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (82%) vindt dit idee goed.  23 personen hadden hierover geen mening.  5 personen gaven geen antwoord op deze vraag. 22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.2 Wat kan er beter? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Wat zou je nog verbeteren aan de paden, groen, zitgelegenheid en de spelaanleidingen? Antwoorden meer (lage)planten meer zitbanken meer vuilbakken een waterpartij betere verlichting bloemenperk verbod voor honden natuurlijker maken picknick zone trampoline

Leeftijd 10 (3), 11, 12 10, 11 (2 ) 11, 12 10, 32 18, 19, 20 11 (3) 4, 11 (2) 9, 12 10 (2) 11 (2)

Leeftijd onbekend 1 2 2

Onbekend geslacht

Woonplaats

5 4 4 4 3 3 3 2 2 2

2170 (5) 2170 (2) 2170 (4) 2170 (4) 2170 (3) 2170 (3) 2170 (3) 2170 (2) 2170 2170 (2)

Onbekend Totaal district 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2

2 2

1

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


meer toestellen meer paden dat het glad is dieren schommels verplaatsen slechts één pad door het terrein kleine pond met steentjes en vissen drinkkraantje een (grotere) boot voetbalveld geen zand extra glijbaan meer gras

11 (2) 10 9 11 21

2 1 1 1 1

2170 (2) 2170 2170 2170 2170

2 1 1 1 1

21

1

2170

1

11

1

2170

1

10 10

1 1 1 1 1 1

2170 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1

1 10 1 12

1

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 - Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. Resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het districtscollege of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op bij de resultaten van de digitale inspraak?  Er zijn veel concrete en duidelijke tips voor het speelgedeelte.  Alle concepten scoren bijna gelijk. o Bij de bevraagden vindt een meerderheid van ongeveer 80% alle concepten goed.

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 8 – Bijlagen 8.1 Participatieverslag

20170502_verslag_pa rticipatie_Krokusstraat.docx

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

20170511 inspraakdossier krokus voor voorontwerp  
20170511 inspraakdossier krokus voor voorontwerp  
Advertisement