Page 1

Inspraakdossier: Project # Wilrijk Onderzoek speelruimteweefsel district Wilrijk

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1- Gegevens bevraagden ....................................................................................................... 5 Tabel 1.1 Geslacht ............................................................................................................................... 5 Tabel 1.3 Leeftijd ................................................................................................................................. 5 Tabel 1.2 Woonplaats.......................................................................................................................... 6 Hoofdstuk 2 – Verplaatsing naar en/of van school ................................................................................. 8 2.1 Naar welke school gaan de bevraagden? ...................................................................................... 8 2.2 Hoe gaan de bevraagden naar school? ......................................................................................... 9 2.2.1 Te voet .................................................................................................................................... 9 2.2.2 Met de fiets .......................................................................................................................... 10 2.2.3 Met de auto .......................................................................................................................... 10 2.2.4 Met de bus, tram, trein ........................................................................................................ 11 2.3 Hoe vind je de veiligheid van je schoolroute? ............................................................................. 12 2.3.1 Type schoolroute .................................................................................................................. 12 2.3.1 Veiligheid route: thuis – school ............................................................................................ 12 2.3.2 Veiligheid route: school – thuis ........................................................................................... 21 2.4 Hoe willen de bevraagden zich het liefst verplaatsen in district Wilrijk om naar school te gaan? ........................................................................................................................................................... 24 Hoofdstuk 3 – verplaatsen in de vrije tijd ............................................................................................. 25 3.1 Frequentie verplaatsing per vervoersmogelijkheid .................................................................... 25 3.2 Minder dan een uur vrije tijd...................................................................................................... 27 3.2.1 Hoeveel keer zijn de bevraagden het afgelopen jaar minder dan een uur vrij buiten geweest? ....................................................................................................................................... 27 3.2.2 Waar gaan de bevraagden naartoe als ze minder dan een uur vrij buiten kunnen? ........... 27 3.3 Een halve tot een hele dag vrije tijd ........................................................................................... 29 3.3.1 Hoeveel keer zijn de bevraagden het afgelopen jaar een halve tot een hele dag vrij buiten geweest? ....................................................................................................................................... 29 3.3.2 Waar gaan de bevraagden naartoe als ze een halve tot een hele dag vrije tijd hebben? ... 30 3.3.3 Conclusies ............................................................................................................................. 32 3.4 op welke plekken komen de bevraagden vaak in district Wilrijk in hun vrije tijd? ..................... 32 Hoofdstuk 4 – Tips tot verbetering van de publieke ruimte ................................................................. 37 4.1 Wat kan er nog verbeterd worden in de publieke ruimte in district Wilrijk? ............................. 37 4.2 Wat missen de bevraagden in de publieke ruimte in district Wilrijk? ........................................ 41

2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Inleiding In de periode november en december 2013 organiseerde het district Wilrijk in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakperiode in kader van een speelruimteweefselonderzoek. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. Een speelruimteweefselonderzoek is een onderzoek naar de speelmogelijkheden, de speellocaties en de soorten verbindingen (verplaatsingsmogelijkheden). De aanleiding van dit onderzoek is dat het district Wilrijk vaak vragen krijgt van buurtbewoners om een extra speelterrein aan te leggen. Niet alle vragen kunnen (direct) gerealiseerd worden. De inspraakperiode helpt om beter te weten hoe de vrije ruimte in Wilrijk momenteel gebruikt wordt en hoe deze verbeterd kan worden. Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners en jongeren:  hun mening geven via een digitale inspraakinstrument, www.antwerpen.be/oor. Met dit instrument kreeg de doelgroep de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Hoe verplaatsen kinderen, tieners en jongeren zich naar school? o Hoe verplaatsen kinderen, tieners en jongeren zich in hun vrijetijd? o Hoe vullen kinderen, tieners en jongeren hun vrijetijd in? o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen over de publieke ruimte en de verbetering van de publieke ruimte. o De resultaten van OOR staan in dit inspraakdossier.  foto’s trekken met www.lomap.be. Met dit instrument kreeg de doelgroep de kans om op een visuele manier hun mening te geven. o Lomap is een smartphone-app en fotografietool waarmee kinderen en jongeren via kleurcodes en iconen hun mening kunnen geven over een buurt. o De resultaten van Lomap staan op de website onder Projecten: “Project #Wilrijk”. Met de resultaten van deze inspraakperiode gaat district Wilrijk onderzoeken hoe kindvriendelijk de publieke ruimte in Wilrijk is. Met behulp van dit inspraakdossier analyseert het onderzoeksbureau Vectris de mogelijkheden om de huidige situatie bij te sturen. Nadien volgt een evaluatie van de huidige situatie en kan het districtcollege beslissingen nemen om dit aan te passen en/of bij te sturen. De stad Antwerpen en het district Wilrijk vinden het belangrijk dat nieuwe en beschikbare open ruimte zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de omwonenden, passanten, kinderen, tieners en jongeren. Daarom konden kinderen, tieners en jongeren hun opmerkingen op de digitale inspraaktool OOR ingeven. Op www.antwerpen.be/oor kregen de bevraagden informatie over het project en konden ze hun mening geven. De jeugddienst verwerkte al deze meningen zodat het district Wilrijk en de stad Antwerpen de meningen van de bevraagden kan raadplegen ter advies bij een beslissing. De bevraging werd op verschillende plaatsen in district Wilrijk afgenomen om een zo divers mogelijk publiek te bereiken. 

De leerlingen van 10 basisscholen werden gevraagd deel te nemen aan de inspraaksessie. o Parkschool Ieperman gaf de leerlingen van het vijfde en het zesde de kans om hun mening te geven.  Kerkelei 43 o De Sint Johannesschool gaf de leerlingen van het vijfde en het zesde de kans om hun mening te geven. 3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


 Frans Stienletlaan 39 School Prins Boudewijn gaf de leerlingen van het zesde de kans om hun mening te geven.  Spoorweglaan 145 De welpen, de jonggivers en de leiding van Scouts Kristus Koning gaven hun mening tijdens een bezoek van de jeugddienst met tablets en laptops met draadloos internet. Tijdens de kinderdistrictsraad in het districtshuis op 13 november gaven 64 kinderen hun mening en gingen op pad met tablets en Lomap. Er waren leerlingen van volgende scholen aanwezig: o Sint Ursulla Instituut o De Ark o Neerland o Rozenkrans o De Letter o Sint Johannesschool o De Zonnebloem o Prins Boudewijn o Ieperman o Rudolf Steinerschool Lohrangrin Tijdens de jeugdraad van district wilrijk op 18 december gaven de leden van de jeugdraad hun mening. Er waren vertegenwoordigers van volgende jeugdverenigingen en jeugdinitiatieven aanwezig: o Chiro Jowen: 2 vertegenwoordigers o Scouts Kristus koning: 2 vertegenwoordigers o Scouts Prins Boudewijn Eenheid: 1 vertegenwoordiger o Scouts Feniks: 1 vertegenwoordiger o Kindervreugd: 2 vertegenwoordigers o Chiro Jong Valaar: 1 vertegenwoordiger o Scouts Oosterveld: 2 vertegenwoordigers o Chiro Sint Jan Vianney: 1 vertegenwoordiger o Voetbal VK Valaarhof: 1 vertegenwoordiger o Bestuur jeugdraad :1 vertegenwoordiger Een medewerker van de jeugddienst bevraagde kinderen, tieners en jongeren op verschillende inspraakmomenten in de buurt van het Michel Willemsplein: o 13 november: voormiddag o 15 november: namiddag Anonieme observaties Michel Willemsplein o Zie ‘Observatieonderzoek, Lise van Vyve’ o

 

De bevraging op OOR bestond uit:  open vragen  meerkeuzevragen  frequentievragen  persoonsvragen Deze vragen zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Stedelijk Wijkoverleg, Vectris, stadsobservatie en andere stadsdiensten.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1- Gegevens bevraagden In totaal gaven 241 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR. Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijden, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  De bevraging stond online van 6 november tot en met 3 januari 2014.  241 personen vulden de bevraging in.  52 personen willen op de hoogte blijven van dit project.

Tabel 1.1 Geslacht geslacht gender aantal meisje 121 jongen 100 onbekend 20 totaal 241

% 50% 41% 8% 100%

In deze tabel staat het aantal jongens en meisjes die de bevraging invulden.  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 50 % meisjes, ten opzichte van minstens 41% jongens. o Er zijn meer meisjes dan jongens, minimum 1/3 van de bevraagden is wel van hetzelfde geslacht.  Dit is een maatstaf die gehanteerd wordt binnen de adviesraden. Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding.  20 personen hebben geen geslacht opgegeven.

Tabel 1.3 Leeftijd Hoe oud ben je? leeftijd aantal % onbekend 9 4% 8 12 5% 9 19 8% 10 71 29% 11 88 37% 12 13 5% 13 9 4% 17 2 1% 18 1 0% 19 3 1% 20 4 2% 21 4 2% 22 2 1% 5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


24 25 27 totaal

1 1 2 241

0% 0% 1% 100%

In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijdscategorie van de bevraagden. In totaal zijn er minstens 15 verschillende leeftijdsgroepen.  Er is een grote variatie in leeftijd. o Alle aaneensluitende leeftijdscategorieën van 8 tot en met 22 jaar (met uitzondering van 14-, 15- en 16-jarigen) hebben hun mening gegeven. Volgende groepen hebben de bevraging ingevuld:  kinderen: van 6 tot en 9 jaar  tieners: van 10 tot en met 15 jaar  jongeren: van 16 tot en met 26 jaar  De aantallen van de leeftijdsgroepen van 10 tot en met 11 jaar zijn het grootst. Samen beslaan ze 66 % procent van de bevraagden. Dit is te verklaren doordat leerlingen van 3 lagere scholen hebben meegewerkt.  2 personen ouder dan 26 jaar behoren niet tot de doelgroep kinderen, tieners en jongeren. Hun resultaten worden wel weergegeven omdat de bevraging deze personen een link hebben met kinderen, ouders en tieners.  Er hebben meer kinderen en tieners dan jongeren de bevraging ingevuld, respectievelijk 88% ten opzichte 7%. Dit is niet nadelig voor de resultaten want het speelruimteweefselonderzoek spitst zich vooral toe op kinderen en tieners.  9 personen gaven geen leeftijd op.

Tabel 1.2 Woonplaats Woonplaats district/gemeente aantal % Antwerpen 36 15% *Antwerpen 2000 8 3% *Antwerpen 2018 4 2% *Antwerpen 2020 23 10% *Antwerpen 2030 0 0% *Antwerpen 2050 0 0% *Antwerpen 2060 1 0% Berchem 2600 7 3% Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 0 0% Borgerhout 2140 1 0% Deurne 2100 1 0% Ekeren 2180 0 0% Hoboken 2660 16 7% Merksem 2170 0 0% Wilrijk 2610 136 56% een andere gemeente 18 7% onbekend 26 11% totaal 241 100% 6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt.  De bevraagden komen uit 6 districten en uit minstens 10 verschillende gemeenten. o Er zijn geen bevraagden uit de noordelijk gelegen districten.  De grootste groep 56% woont in district Wilrijk.  De tweede grootste groep woont in district Antwerpen, waarbij het merendeel in postcode 2020 ofwel het Kiel woont. De wijk Kiel grenst aan Wilrijk.  De derde grootste groep 11 % gaf op in een andere gemeente te wonen. In onderstaande tabel vindt u deze andere gemeenten terug .

een andere gemeente antwoord aantal Kontich 1 Aartselaar 5 Puurs 1 Duffel 1 Mechelen 1 Boom 1 Hemiksem 1 Edegem 5 Lier 1 Rumst 1 totaal 18

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2 – Verplaatsing naar en/of van school 2.1 Naar welke school gaan de bevraagden? De bevraagden konden aanduiden naar welke school ze gaan in district Wilrijk. Onderstaande tabel bevat als antwoordmogelijkheid alle scholen van district Wilrijk. Naar welke school ga je? antwoordmogelijkheid blanco antwoord De Ark, Valkenveld 73 De Letter, Letterkundestraat 39 De Zonnebloem, Boomsesteenweg 387 H. Pius X-instituut, VIIde Olympiadelaan Johannesschool, Frans Stienletlaan 39 Neerlandschool, Mogendhedenlaan 1 Parkschool Ieperman, Kerkelei 43 Prins Boudewijn, Spoorweglaan 145 Rozenkransschool, Heistraat 255 Rudolf Steinerschool Lohrangrin, Boomsesteenweg 94 St.-Stanislascollege, Keizershoevestraat 15 St.-Ursula Instituut, Kerkhofstraat 1 Campus Ieperman, Kerkelei 43 U.A. Campus Drie Eiken, Wilrijk een andere school totaal

aantal % 22 9% 3 1% 1 0% 1 0% 5 2% 50 21% 5 2% 73 30% 28 12% 20 8% 2 0 2 6 1 22 241

1% 0% 1% 2% 0% 9% 100%

Bevindingen:  Van de 241 bevraagden is er niemand die school loopt in het St. Stanislascollege. Dit wil zeggen dat er van elke Wilrijkse school, met uitzondering van het St. Stanislascollege, minstens een leerling de bevraging heeft ingevuld. o Deze school ligt op de grens met district Berchem  De school waarvan de meeste bevraagden (30%) de bevraging invulde is de Parkschool Ieperman.  De tweede grootste groep (21%) zit op school in de Johannesschool.  De derde grootste groep (12%) zit op school in de school Prins Boudewijn.  Deze spreiding is te verklaren door de schoolbezoeken.  22 personen gaven aan ergens anders naar school te gaan. Het overzicht van deze scholen staat in onderstaande tabel. 13 van deze 22 personen vulde deze vraag in. een andere school antwoord Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Karel de Grote Hogeschool (campus Zuid) H. Pius X-instituut Antwerpen Abdijstraat 128 Universiteit Antwerpen campus Paardenmarkt

aantal 5 3 1 1 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


universiteit Antwerpen stadscampus Karel de Grote Hogeschool (Hoboken) Academie Wilrijk totaal

2 1 1 14

2.2 Hoe gaan de bevraagden naar school? Om na te gaan hoeveel keer de bevraagden naar school gaan per verplaatsingsmodaliteit konden de bevraagden per verplaatsingsmodaliteit (te voet; met de fiets; met de auto; met bus, tram, trein) aanduiden hoeveel keer ze het afgelopen jaar op die wijze verplaatsten. Per verplaatsingsmodaliteit werden steeds volgende vragen gesteld:  Hoeveel keer ben je het afgelopen jaar naar school gegaan via deze verplaatsingsmodaliteit?  Met wie deed je deze verplaatsing? 2.2.1 Te voet Hoeveel keer ben je het afgelopen jaar te voet naar school gegaan? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 69 29% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 13 5% verschillende keren per maand 8 3% verschillende keren per jaar 14 6% zelden tot nooit 103 43% geen antwoord 34 14% totaal 241 100% Bevindingen:  43% van de bevraagden geeft aan te voet naar school te gaan.  43% van de bevraagden geeft aan zelden tot nooit te voet naar school te gaan.  Bijna 30% van de bevraagden geeft aan bijna elke dag te voet naar school te gaan.  14% van de bevraagden vulden deze vraag niet in. Met wie ga je te voet naar school? antwoordmogelijkheid alleen met broer(s) en/of zus(sen), met vrienden en/of klasgenootjes met ouders, grootouders of een andere volwassene geen antwoord totaal

aantal 55 41 60 85 241

% 23% 17% 25% 35% 100%

Bevindingen:  De grootste groep (met de ouders, grootouders of een andere volwassene) en de tweede grootste groep (alleen) liggen dicht bijeen, 25% en 23%.  Van de 241 bevraagden zijn er dus 96 personen die zonder begeleiding van een volwassene alleen te voet naar school gaan.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


2.2.2 Met de fiets Hoeveel keer ben je het afgelopen jaar met de fiets naar school gegaan? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 52 22% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 29 12% verschillende keren per maand 31 13% verschillende keren per jaar 43 18% zelden tot nooit 53 22% geen antwoord 33 14% totaal 241 100% Bevindingen:  43% van de bevraagden geeft aan dat hij/zij tijdens het afgelopen jaar wel eens naar school fietste.  43% van de bevraagden geeft aan zelden tot nooit naar school te fietsen.  Bijna 30% van de bevraagden geeft aan bijna elke dag naar school te fietsen.  14% van de bevraagden vulden deze vraag niet in.

Met wie ga je met de fiets naar school? antwoordmogelijkheid alleen met broer(s) en/of zus(sen), met vrienden en/of klasgenootjes met ouders, grootouders of een andere volwassene geen antwoord totaal

aantal 70 37 62 72 241

% 29% 15% 26% 30% 100%

Bevindingen:  De grootste groep (met de ouders, grootouders of een andere volwassene) en de tweede grootste groep (alleen) liggen dicht bijeen, 25% en 23%.  Van de 241 bevraagden zijn er dus 96 personen die zonder begeleiding van een volwassene alleen te voet naar school gaan.

2.2.3 Met de auto Hoeveel keer ben je het afgelopen jaar met de auto naar school gegaan? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 65 27% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 24 10% verschillende keren per maand 21 9% verschillende keren per jaar 19 8% zelden tot nooit 77 32% geen antwoord 35 15% totaal 241 100% 10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Bevindingen:  54% van de bevraagden geeft aan dat hij/zij tijdens het afgelopen jaar met de auto eens naar school ging.  32% van de bevraagden geeft aan zelden tot nooit met de auto naar school te gaan.  Bijna 30% van de bevraagden geeft aan bijna elke dag met de auto naar school te gaan.  15% van de bevraagden vulden deze vraag niet in. Met wie ga je met de auto naar school? antwoordmogelijkheid alleen met broer(s) en/of zus(sen), met vrienden en/of klasgenootjes met ouders, grootouders of een andere volwassene geen antwoord totaal

aantal % 7 3% 14 6% 141 59% 79 33% 241 100%

Bevindingen:  Meer dan de helft (59%) van de bevraagden geeft aan onder begeleiding van een volwassene met de auto naar school te gaan.  7 personen vulden in alleen met de auto naar school te gaan. In totaal zijn er minstens 18 18jarigen die de bevraging invulden en die alleen met een auto zouden mogen rijden.  Van de 241 bevraagden zijn er dus 96 personen die zonder begeleiding van een volwassene alleen te voet naar school gaan.

2.2.4 Met de bus, tram, trein Hoeveel keer ben je het afgelopen jaar met de bus, tram, trein naar school gegaan? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 17 7% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 16 7% verschillende keren per maand 6 2% verschillende keren per jaar 21 9% zelden tot nooit 139 58% geen antwoord 42 17% totaal 241 100% Bevindingen:  25% van de bevraagden geeft aan met het openbaar vervoer naar school te gaan.  58% van de bevraagden geeft aan zelden tot nooit te voet naar school te gaan.  7% van de bevraagden geeft aan bijna elke dag te voet naar school te gaan.  17% van de bevraagden vulden deze vraag niet in.

Met wie ga je met bus, tram, trein naar school? antwoordmogelijkheid alleen

aantal 28

% 12% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


met broer(s) en/of zus(sen), met vrienden en/of klasgenootjes met ouders, grootouders of een andere volwassene geen antwoord totaal

26 11% 52 22% 135 56% 241 100%

Bevindingen:  De grootste groep gaat zonder begeleiding van een volwassene met het openbaar vervoer naar school.  22% van de bevraagden gaat onder begeleiding van een volwassene met het openbaar vervoer naar school.

2.3 Hoe vind je de veiligheid van je schoolroute? 2.3.1 Type schoolroute De bevraagden konden aanduiden hoe veilig ze hun schoolroute vinden. Er wordt een verschil gemaakt tussen de routes:  Route van thuis naar school  Route van school naar thuis Deze routes kunnen verschillen per bevraagde omwille van verschillende redenen. Neem je dezelfde schoolroute om naar huis te gaan? antwoordmogelijkheid aantal % nee 38 16% ja 150 62% blanco 53 22% totaal 241 100% Deze tabel bevat de antwoorden van de bevraagden op de vraag of ze dezelfde schoolroute nemen. Meer dan de helft van de bevraagden (62%) neemt dezelfde route om van thuis naar school te gaan en omgekeerd. 2.3.1 Veiligheid route: thuis – school Hoe vind je de veiligheid van je route van thuis naar je school? antwoordmogelijkheid aantal % zeer onveilig 5 2% onveilig 43 18% ik weet niet 44 18% veilig 85 35% zeer veilig 19 8% geen antwoord 45 19% totaal 241 100% In deze tabel staan de resultaten van de bevraagden over de route van thuis naar school. 12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Bevindingen:  43% van de bevraagden vindt zijn/haar route veilig tot zeer veilig  20% van de bevraagden vindt zijn/haar route onveilig tot zeer onveilig  37% van de bevraagden weet niet wat ze op deze vraag moeten antwoorden. Bij deze vraag konden de bevraagden een motivatie voor hun antwoord geven. Al deze antwoorden staan in onderstaande tabel. Alle antwoorden staan bij de bijhorende keuze van de antwoordmogelijkheden op bovenstaande vraag. Per antwoord zie je:  de leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord  de woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven wonen in Wilrijk  het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven o aantallen  kolom ‘totaal’ o dit is het totaal aantal personen die dit antwoord gaf

Waarom vind je jouw schoolroute veilig of onveilig?

leeftijd

blanco

8,9, 10 (22), 11 (8), 12, 13, 19, 20 (2), 21 (3), 25

leeftijd onbekend jongen meisje onbekend geslacht

25

18

3

District

2610 (14), 2660 (5), een andere gemeente (4), 2020 (5), 2600

onbekend totaal district

15

46

IK WEET NIET aanwezigheid van veilige 9, 10, en onveilige plaatsen op 11 (4) de schoolroute (zoals Bist) Veel mensen hebben mij lastig gevallen

13 (2)

auto's rijden (te) snel

10, 11

4

2

2

2

2660, 2610, 2660, 2600 (3)

6

2020

2

2610, een andere gemeente

2

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


ik kom met de auto (langs de autostrade)

gevaarlijke kruispunten Bist: gevaarlijk oversteken ontbreken van zebrapaden De drukke straten en de auto's die voor de school stoppen voor hun kinderen auto's stoppen niet voor voetgangers gevaarlijk kruispunt schoolroute langs een drukke baan (overal) verkeerslichten

11 (2)

1

11 10

1 1

1

2610, een andere gemeente

2

2140 2660

1 1

10

1

2610

1

10

1

2610

1

11

1

2610

1

2610

1

2610

1

2610

0

5

2020, 2610 (4), 2660, 2000, een andere gemeente

8

1

2020, 2660 (2), 2060

4

3

2610 (3)

3

3

11

1

11

1

10 ONVEILIG

sommige auto's rijden 10 (2), gevaarlijk en boven de 11 (5), snelheidslimiet (o.a. in De 12 Pastoorbouwenslaan)

gevaarlijke kruispunten: kruispunten waarbij auto's niet stoppen voor voetgangers en auto's door het rood rijden (Boomsesteenweg) drukke baan met veel auto's oversteken

9, 11 (2)

3

3

9 (2), 10

ik moet (veel) oversteken

9, 10, 11 (2)

1

2

2020, 2660, 2000, 2610

ontbreken van een zebrapad (o.a. het einde van de Letterkundestraat)

9, 10

1

1

2610

veel (auto's) verkeer

10, 11

2

2020, 2610

2

lang wachten om over te steken door het drukke verkeer

10,11

2

2610 (2)

2

1

2

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Er rijden veel auto's door het rood (o.a. in de Prins Boudewijnlaan) soms geen fietspad, te weinig fietspaden veel accidenten op de A12 door de tram Boomsesteenweg is autostrade (er wordt te veel te snel gereden) We moeten de expresweg R 11 oversteken waar de auto's kunnen draaien van op de Boomsesteenweg op de R 11 en waar auto's vaak te snel en te onvoorzichtig rijden. We moeten ook een groot stuk over de Boomsesteenweg lopen op weg naar school en als mama ons ong. 2 Ă 3 keer per week na het werk met de auto ophaalt, moeten we de Boomsesteenweg oversteken omdat de auto meestal onder de brug geparkeerd staat. Aan de school zijn geen verkeerslichten op de Boomsesteenweg en de auto's rijden vaak erg snel. Een vrij gevaarlijke weg, zodat wij nog niet alleen naar school mogen (en ik ben al 9 jaar). niet alle bestuurders houden zich aan de snelheidslimiet in zone 30 het fietspad is niet goed gemaakt de auto's die voor de school stoppen voor hun kinderen

11 (2)

21

2

1

1

9 9

1

9

1

een andere gemeente, 2610

2

2610 (2)

2

2020

1 1

1

2020

1

9

1

2610

1

9

1

10

11

1 1

1

1

1

2020

1

1

een andere gemeente

1

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


De volledige weg die ik moet afleggen is een zone 30, toch rijdt men geen dertig en al zeker de bussen niet. Mijn vriendjes die met de fiets komen hebben in de Sint Bavostraat geen fietspad aan de kerk enkel een nieuwe suggestie strook maar de straat is daar te smal voor kruisende auto s en bussen om daar dan nog naast te rijden. Door het drukke verkeer in de straat van de school en daar is ook veel sluipverkeer is het in de Kerkhofstraat zeer druk ‘s morgens. Er rijden veel mensen door die eigenlijk alleen voorbij rijden en ook veel bussen, ik vind het goed dat er bussen zijn in de buurt van een school maar waarom moeten die allemaal door de straat van de school rijden. Ze kunnen moeilijk de bochten maken op de hoek van de straat waardoor de hoeken gevaarlijk zijn als je staat te wachten. Lijnbussen die zich niet aan de snelheidslimiet houden (zone 30) Ik passeer kruispunten waar de lichten niet op elkaar afgestemd zijn Omdat er maar een klein stuk van de route met een fietspad is. oversteken van tramsporen veel ongevallen er zijn veel kruispunten

10

1

2610

1

10

1

2610

1

10

1

2600

1

10

1

2020

1

10

1

2020

1

11 11

1

2660 2020

1 1

1

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


druk gevoel op de lijnbussen: "soms ga ik met de bus op woensdag terug naar huis en met al die andere scholen zitten wij altijd opgepropt op de bus en kom ik dikwijls te laat thuis" automobilisten die niet stoppen voor voetgangers: "in onze straat voor school rijden teveel auto’s en dan moet je lang wachten" Bist: gevaarlijke plaatsen de voetpaden liggen er niet goed bij heel veel verkeerslichten als ik per fiets een straat indraai, wordt ik altijd bijna omver gereden door autobestuurders Omdat auto's in de Abdijstraat alleen op de auto's letten en niet op de fietsers De Doornstraat is bij mist of donker redelijk gevaarlijk om met de brommer of fiets over te gaan aangezien het fietspad rechtstreeks naast de rijbaan ligt en het een zeer slecht fietspad is (Edegem naar Kontich).

11

1

2610

1

11

1

een andere gemeente

1

2610

1

2610

1

11

1

11

1

11

1

2610

1

11

1

2610

1

17

1

2610

1

18

1

een andere gemeente

1

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Mijn fietsroute heeft veel putten in de weg, op verscheidene plekken ligt het ook opgebroken. Vaak is dan te merken dat er geen rekening wordt gehouden met de fietser. Ik neem soms een andere weg naar huis, maar ik neem heen -en terug telkens op een gegeven moment de Boomsesteenweg (snelste en meest logische keuze). Fietsen tussen 15u en 17u is levensgevaarlijk: stoplichten die geregeld uitvallen, putten, automobilisten die de baan terug op willen na gewinkeld te hebben... en enkel maar kijken naar het verkeer dat van links komt. En bij regenweer voorzien de auto's u ook van een extra douche on the go. ik moet de Leien oversteken

24

1

2610

1

1

2018

1

1

2020 (2), 2610 (8), 2000, een andere gemeente

1

13

6

3

2610 (5), 2000, 2020, 2018

1

9

1

3

1

2610 (4)

1

5

2

3

2610 (5)

5

4

2610 (4)

4

1 VEILIG

(veel, genoeg) (veilige) zebrapaden (op de plaatsen waar ik oversteek)

9, 10 (6), 11 (5), 20

er is bijna overal een fietspad

10 (3), 11 (2), 13, 19

2

8 (2), 10 (2)

1

weinig verkeer, rustige buurt er zijn geen gevaarlijke plaatsen, wegen, kruispunten dicht bij school wonen

10 (3), 11, 12 10, 11 (3)

3

9

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


breed voetpad: je kan er op fietsen; goede voetpaden

11 (3), 20

4

9, 10 (2) maar 1, 2 keer oversteken 11 (3) af en toe onveilig op drukke wegen of 11 (3) kruispunten de auto's rijden niet te 9 (2) snel veilige schoolroute 10, 12 (veel) verkeerslichten

weinig (of geen) kruispunten op schoolroute

10, 11

aanwezigheid rotonde 10 goed, degelijk fietspad 10 (2) weinig oversteekplaatsen 10 (2) voor fietsers Bist is wel gevaarlijk 12, 19 stoplichten 8 papa rijdt mee 8 het wandelpad in de Overwinningsstraat is 9 leuk auto's rijden te snel 9 auto's rijden 30 9 auto's stoppen voor 9 voetgangers aanwezigheid 10 politiebureau Er staat een juf of meester die zegt of je doormag of even moet 10 wachten, idem voor de auto' s Behalve het kruispunt aan 10 de Letterkundestraat. soms is er geen zebrapad 10 er staan kegels aan de schoolpoort en fluo 10 mannetjes ik zie nooit iets gevaarlijk 11

1

2

1

2

2610 (4)

4

2020, 2610 (2) 2610 (3)

3 3

3

2610 (2), 2020

3

2

2610 (2)

2

1

1

2610 (2)

2

1

1

2660, een andere gemeente

2

1

1 1

2610 (2) 2610 (2)

2 2

2610 (2)

2

1

2610 (2) 2610 2020

2 1 1

1

2610

1

1 1

2610 2610

1 1

1

2610

1

2660

1

1

2610

1

1

2660

1

2610

1

2000

1

2610

1

1

1

2 2 1

1

1 1 1

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


op de locatie als je van de E19 komt, heb ik vorig jaar bijna een botsing gehad

11

enkel ontbreekt er een zebrapad aan de hoek van de Planetariumlaan en de Europalaan

11

omdat ik wel twee tot 3 gevaarlijke plekken tegenkom

11

wel putten in de weg

11

auto's rijden te snel auto's rijden door het rood met mijn ouders steken we soms op onveilige plaatsen over er wonen veel klasgenoten in mijn straat op mijn schoolroute zijn er altijd veel mensen soms is er wel iets gevaarlijk maar je moet gewoon goed oppassen Zijstraten Atomiumlaan niet ideaal

een andere gemeente

1

2610

1

een andere gemeente

1

1

een andere gemeente

1

11

1

een andere gemeente

1

11

1

een

1

11

1

2610

1

11

1

2610

1

1

1

1

11

1

2020

1

12

1

2100

1

27

1

2610

1

2610

1

ZEER ONVEILIG oversteken Boomsesteenweg Ik moet langs de A12 (Boomsesteenweg) en daar gebeuren er wel 100 verkeersovertredingen per uur Ik vind het onveilig omdat er veel ongelukken kunnen gebeuren met de kleine kinderen bv. Kinderen van 1 tot 6 jaar

10

1

11

1

11

1

1

1

2610

1

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Het voetpad is veilig en er is steeds een zebrapad

13

1

2000

1

4

2610 (7)

7

1

2610, 2600, een andere gemeente

3

ZEER VEILIG in de buurt van de school wonen (niet oversteken)

zebrapad

10, 11 (5), 12

3

9, 10, 11

veilig verkeer (omdat de 10, 11 auto's minder snel rijden) verplicht fluovestje van 10 school dragen We moeten elke dag een groot deel over de A12 (Boomsesteenweg) De 11 A12 is zeer veilig dus geen probleem Er is maar een ding dat gevaarlijk is en dat is ook 11 maar tijdelijk. sociale controle in de straat

11

wonen in een rustige wijk met weinig verkeer

11

hulp tijdens het oversteken met de auto naar school gaan ik kan altijd op een fietspad fietsen

2

2

2610 1

1

1

1

2660

1

een andere gemeente

1

1

2610

1

1

een andere gemeente

1

1

11

2

2600

1

1

1

11

1

2610

1

13

1

2020

1

2.3.2 Veiligheid route: school – thuis Bevraagden die een andere route nemen om van school naar huis te gaan dan om van thuis naar school te gaan, konden hun mening geven over d veiligheid van de route school-thuis. Hoe vind je de veiligheid van je route van je school naar je thuis? antwoordmogelijkheid aantal % zeer onveilig 0 0% 21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


onveilig ik weet niet veilig zeer veilig geen antwoord

3 5 10 4 219 241

totaal

1% 2% 4% 2% 91% 100%

Bevindingen:  91% van de bevraagden vulde deze vraag niet o Dit komt niet overeen met de verhouding 16%-62% op de vraag of ze dezelfde route nemen. Niet alle bevraagden die twee of meerdere routes hebben, hebben deze vraag ingevuld.  14 personen vinden hun route veilig tot zeer veilig  3 personen van de bevraagden vinden hun route onveilig tot zeer onveilig Bij deze vraag konden de bevraagden een motivatie voor hun antwoord geven. Al deze antwoorden staan in onderstaande tabel. Alle antwoorden staan bij de bijhorende keuze van de antwoordmogelijkheden op bovenstaande vraag. Per antwoord zie je:  de leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord  de woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven wonen in Wilrijk  het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven o aantallen  kolom ‘totaal’ o dit is het totaal aantal personen die dit antwoord gaf Waarom vind je de andere route van school naar thuis veilig of onveilig?

leeftijd

leeftijd onbekend jongen meisje onbekend geslacht

district

onbekend totaal district

IK WEET NIET omdat de Boomsesteenweg beetje druk is

10

ik ga langs de autostrade

11

1

1

2660

1

een andere gemeente

1

2610

1

ONVEILIG Ik doe dit voor de variatie, maar het blijft opletten waar je ook rijdt in Antwerpen en Wilrijk.

24

1

22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Veiliger. 's Morgens gaan we over de Boomsesteenweg maar op weg naar huis haalt mama ons 2 Ă 3 dagen per week op met de auto en moeten we de Boomsesteenweg oversteken en als we te voet gaan, gaan we meestal door het weggetje aan de Chiro en langs de Koning Albertstraat, wat al een beetje veiliger is, maar 's morgens moeten we meestal sneller zijn en nemen we deze weg meestal niet.

9

1

2610

1

Omdat er ook maar een klein stuk fietspad is en ik de tramsporen moet oversteken. En sommige auto's gevaarlijk rijden.

10

1

2020

1

1

2610, 2020

2

1

2610

1

2610

1

VEILIG die weg is wat langer meer zebrapaden ik noem het zowat de rustige route dan ga ik soms met mijn vrienden mee. omdat er ook weer 2 tot 3 gevaarlijke plekken zijn onder weg naar school ik zie niets gevaarlijk

9, 11

1

11 11

1

9

1

2610

1

10

1

2000

1

omdat er minder verkeerslichten zijn de thuisroute is veel veiliger

11

1

2020

1

12

1

2610

1

omdat mijn mama rijdt

11

1

een andere gemeente

1

Een groot kruispunt zonder verkeerslichten ik neem de andere kant van de straat

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Als we naar huis gaan, rijden we op de autostrade, altijd rechtdoor en geen lichten dus zeer veilig

11

1

1

1

2.4 Hoe willen de bevraagden zich het liefst verplaatsen in district Wilrijk om naar school te gaan? Hoe wil jij je het liefst verplaatsen in district Wilrijk om naar school te gaan? antwoordmogelijkheid aantal % te voet 34 14% met de fiets 120 50% met bus, tram, trein 20 8% met de auto 37 15% op een andere manier 5 2% geen antwoord 25 10% totaal 241 100% Bevindingen:  De helft van de bevraagden zou zich het liefst per fiets verplaatsen.  De percentages van de tweede en de derde grootste groep liggen heel dicht bij elkaar. Zij willen zich het liefst met de auto of te voet verplaatsen.  10% van de bevraagden vulde deze vraag niet in  2% van de bevraagden willen op een andere manier naar school. De personen die kozen voor deze antwoordmogelijkheid, konden hun alternatieve verplaatsing verklaren in een open tekstveld. Deze antwoorden staan in onderstaande tabel. Via welke andere manier wil jij je het liefst leeftijd onbekend verplaatsen in district leeftijd jongen meisje onbekend geslacht Wilrijk om naar school te gaan? brommer

18

step of skateboard vliegtuig

10

onbekend totaal district

een andere gemeente

1 1 1

District

1

2610 1

1 1

1

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – verplaatsen in de vrije tijd In dit hoofdstuk staan de antwoorden van de bevraagden op alle vragen die gerelateerd zijn tot het zich verplaatsen in de vrije tijd.

3.1 Frequentie verplaatsing per vervoersmogelijkheid Hoe vaak verplaats jij je in de vrije tijd naar een activiteit in district Wilrijk met de verschillende vervoersmogelijkheden? af en nooit zelden regelmatig zeer vaak tot altijd geen antwoord Totaal Opties toe 68 35 35 31 32 40 241 te voet 33 19 59 45 55 30 241 per fiets 39 36 33 51 48 34 241 gebracht met de auto 110 31 29 15 13 43 241 per bus, tram, trein 136 12 6 7 2 78 241 op een andere manier In de tabel zie je per vervoersmogelijkheid de frequenties hoe vaak de bevraagden zich verplaatsen in hun vrijetijd.  Je leest deze tabel op rijniveau en niet op kolom.  De gele cellen zijn de hoogste aantallen en dus de grootste groepen.  De oranje cellen zijn de laagste aantallen en dus de kleinste groepen. Bevindingen:  Opvallend zijn de drie hoge scores bij antwoordmogelijkheid nooit o nooit te voet: 68 personen o nooit met het openbaar vervoer: 110 personen o nooit op een andere manier: 136 personen  deze score is minder van belang want dit gaat over het zich verplaatsen met een skateboard of een step.  Indien we de gegevens vereenvoudigen tot 2 categorieën, zijn er duidelijke verschillen. o Categorie ‘zelden tot nooit’ zijn de opgetelde gegevens van de kolommen ‘zelden’ en ‘nooit’. o Categorie ‘regelmatig tot altijd’ zijn de opgetelde gegevens van de kolommen ‘regelmatig’ en ‘zeer vaak tot altijd’. o Om de gegevens overzichtelijk te houden, staan deze vereenvoudigde gegevens in een nieuwe tabel.

vereenvoudigd te voet per fiets gebracht met de auto per bus, tram, trein

zelden tot nooit aantallen 103 52 75 141

% 43% 22% 31% 59%

regelmatig tot zeer vaak aantallen 63 100 99 28

% 26% 41% 41% 12% 25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


op een andere manier

148

61%

9

1%

Bevindingen:  Bijna de helft van de bevraagden verplaatst zich zelden tot nooit te voet (43% niet tegenover 26% wel)  41% van de bevraagden verplaatst zich vooral met de fiets.  41% van de bevraagden verplaatst zich of laat zich verplaatsen met de auto.  Meer dan de helft van de bevraagden geeft aan zelden tot nooit het openbaar vervoer te gebruiken. Onderstaande tabel bevat de antwoorden van de bevraagden via welke andere manier ze zich verplaatsen in hun vrije tijd in district Wilrijk. De tabel is gerangschikt op het aantal keer dat een bepaald antwoord werd gegeven.

Je verplaatst jezelf op een andere manier? Dewelke?

leeftijd

step

9 (2), 10, 11 (2), 13 (3)

Zelf met de auto

20 (2), 21 (2), 22, 27

brommer

17, 18

skateboard longboard moto

13 (2) 11 11

leeftijd jongen onbekend

5

3

meisje

onbekend geslacht

District

onbekend district

totaal

3

2610 (3), 2020 (3), een andere gemeente, 2020

8

2

2610 (3), 2660, 2020, 2600

5

2

2610, een andere gemeente

2

2020 (2) 2610 2610

2 1 1

2 1 1

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


3.2 Minder dan een uur vrije tijd 3.2.1 Hoeveel keer zijn de bevraagden het afgelopen jaar minder dan een uur vrij buiten geweest? Hoeveel keer ben je het afgelopen jaar minder dan een uur vrij buiten geweest? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 36 15% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 47 20% verschillende keren per maand 51 21% verschillende keren per jaar 36 15% zelden tot nooit 45 19% geen antwoord 26 11% totaal 241 100% Bevindingen:  De grootste groep is ‘een paar keer per week’, echter de tweede grootste groep ‘zelden tot nooit’ verschilt 1%.  Bij vereenvoudiging tot wekelijks: gaat 35% wekelijks naar buiten in de vrije tijd. 3.2.2 Waar gaan de bevraagden naartoe als ze minder dan een uur vrij buiten kunnen? Dit was een vraag waarbij de bevraagden meerdere antwoorden konden geven. De percentages staan dus tot verhouding met het totaal aantal bevraagde inschrijvers, 241 personen. Waar ga je naartoe als je minder dan uur vrij buiten kan? antwoordmogelijkheid aantal % op straat of op een plein 68 28% winkel/supermarkt 52 22% op speel-, sport- of skateterrein 39 16% in een park, grasveld of ruig terrein 53 22% naar vrienden, familie 85 35% naar de bibliotheek 21 9% naar ergens anders 27 11% totaal aantal bevraagden 241 Bevindingen;  De hoogste score was voor antwoordmogelijkheid ‘naar vrienden, familie’.  De tweede hoogste score is voor ‘straat of op een plein.’  De derde hoogste score was voor 2 antwoordmogelijkheden ‘winkel’ en ‘park, grasveld of ruig terrein’.  11% gaat naar nog andere plaatsen Onderstaande tabel bevat de antwoorden van de bevraagde inschrijvers op de open vraag:  Je gaat ergens anders naartoe, namelijk? De tabel is gerangschikt op het aantal keer dat een bepaald antwoord werd gegeven. Per antwoord zie je:  de leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven 27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


o

  

voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord de woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven wonen in Wilrijk het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven o aantallen kolom ‘totaal’ o dit is het totaal aantal personen die dit antwoord gaf

Je gaat ergens anders naartoe namelijk

leeftijd

tuin

8 (3), 9 (4), 10 (2), 11 (3)

leeftijd onbekend jongen meisje onbekend geslacht

2

thuis - binnen (kamer, zetel, 10, 11 met hond, cavia's (3), 20 spelen, computer, ipad) bos achter mijn tuin (hof ter linden)

11

café

22

dansschool studio 100 het hangt er vanaf, waar ik zin in heb. kfco beerschot wilrijk Kras Kiel wandelen op straat of een pleintje

2

1

9

14

5

1

een andere gemeente

1

2600

1

een andere gemeente

1

2600

1

2000

1

2610

1

een andere gemeente

1

1

1 1

2

4

1

11

2000, 2020 (2), 2610 (8), een andere gemeente

onbekend totaal district

2610 (3), een andere gemeente, 2660

11

1

12 11

3

District

1 1

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


met een vriend afspreken voor 45 minuten

11

handbalclub naar De Bist speelplaats

11 11 10

restaurant

11

Rooiboslaan scouts voetbalclub Soms eens buiten spelen met kindjes uit de buurt, maar eerder zelden. Wel vaak naar een winkel maar steeds met een volwassene. taekwando turnen skipiste zwembad

11 22 22

1

2610

1

1 1

2610 2610 2610

1 1 1

een andere gemeente

1

2610 2610 2610

1 1 1

2610

1

1

1 1 1 1

9

1

10 11 11 10

1

1 1 1

1

2610 2610 1

1 1 1 1

3.3 Een halve tot een hele dag vrije tijd 3.3.1 Hoeveel keer zijn de bevraagden het afgelopen jaar een halve tot een hele dag vrij buiten geweest? Hoeveel keer ben je het afgelopen jaar minder een halve tot een hele dag vrij buiten geweest? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 11 5% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 66 27% verschillende keren per maand 54 22% verschillende keren per jaar 35 15% zelden tot nooit 20 8% geen antwoord 55 23% totaal 241 100% Bevindingen:  De grootste groep is ‘een paar keer per week’.  De tweede grootste groep ‘verschillende keren per maand’ 29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


8% gaat zelden tot nooit een halve tot een hele dag naar buiten.

3.3.2 Waar gaan de bevraagden naartoe als ze een halve tot een hele dag vrije tijd hebben? Dit was een vraag waarbij de bevraagden meerdere antwoorden konden geven. De percentages staan dus tot verhouding met het totaal aantal bevraagde inschrijvers, 241 personen. Waar ga je naartoe als je gedurende een halve tot een hele dag vrij buiten kan? antwoordmogelijkheid aantal % op straat of op een plein 53 22% winkel/supermarkt 50 21% op speel-, sport- of skateterrein 45 19% in een park, grasveld of ruig terrein 71 29% naar vrienden, familie 90 37% naar de bibliotheek 24 10% zwembad, sporthal, sportclub 70 29% jeugdhuis, jeugdcentrum, jeugdvereniging 42 17% religieus gebouw 1 0% naar het centrum van Antwerpen: 't stad 39 16% naar ergens anders 42 17% totaal aantal bevraagden 241 Bevindingen:  De hoogste score was voor antwoordmogelijkheid ‘naar vrienden, familie’.  De tweede hoogste score is sportgerelateerd.  De derde hoogste score was voor de antwoordmogelijkheid ‘straat of op een plein’.  17% gaat naar nog andere plaatsen. Onderstaande tabel bevat aanvullende antwoorden bij de antwoordmogelijkheid ‘naar ergens anders’. Dit was een open vraag. Deze vraag is gerangschikt op het aantal keer dat een bepaald antwoord werd gegeven. Per antwoord zie je:  de leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord  de woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven wonen in Wilrijk  het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven o aantallen  kolom ‘totaal’ o dit is het totaal aantal personen die dit antwoord gaf Je gaat ergens anders naartoe namelijk

leeftijd

leeftijd onbekend jongen meisje onbekend geslacht

District

onbekend totaal district

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


tuin

8, 11 (3)

dansschool Studio 100 in Schelle

9, 10, 11

jeugddienst zwemmen, zwembad

9, 10

1

9, 11

naar Mechelen of Lier Steytelinckpark vakantie naar de kinderboederij

1

4

1

1

2610, 2000, een andere gemeente (2)

2

2610, 2600, een andere gemeente

1

1

5

3

2610

1

2

2

2610

1

2

11

1

een andere gemeente

1

10 9

1

2610 2660

1 1

10

1

1

1

1

Turnclub Ontvoogding: turnen/ Dansclub Swing: dansen

11

1

2610

1

buitenspeeltuin

11

1

een andere gemeente

1

rommelmarkten Rooiboslaan

11 11

2060 2610

1 1

bosje aan de Overwinningsstraat

9

2610

1

2610

1

knutselacademie Wijnegem Shoppingcenter

10

1 1 1 1

10

1

2610

1

shoppen in het stad

10

1

2018

1

op het voetpad rolschaatsen

11

1

2020

1

hangt er vanaf waar ik zin in heb.

11

1

2600

1

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


3.3.3 Conclusies  vergelijking op jaarbasis, maandbasis en weekbasis o Naar buiten bij minder dan een uur vrije tijd:  jaarbasis: 71%  maandbasis: 56%  weekbasis: 34% o Halve tot hele dag naar buiten in vrije tijd:  jaarbasis: 69%  maandbasis: 54%  weekbasis: 32%  Zowel op jaarbasis, maandbasis als weekbasis is het verschil steeds 2% o De duur van de vrije tijd is globaal in dit geval geen bepalende factor in het naar buiten gaan.  Er is een grotere groep (27%) die een paar keer week naar buiten wanneer ze een halve dag tot een hele dag hebben dan wanneer ze (20%) minder dan een uur vrije tijd hebben.  Ditzelfde komt ook voor in het niet naar buiten gaan. Er zijn minder bevraagden (8%) die niet naar buiten gaan wanneer ze een halve dag tot een hele dag hebben dan wanneer ze (19%) minder dan een uur vrije tijd hebben.

3.4 Op welke plekken komen de bevraagden vaak in district Wilrijk in hun vrije tijd? Dit was een open vraag. Deze vraag is gerangschikt op het aantal keer dat een bepaald antwoord werd gegeven. Per antwoord zie je:  de leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord  de woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven wonen in Wilrijk  het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven o aantallen  kolom ‘totaal’ o dit is het totaal aantal personen die dit antwoord gaf

Op welke plekken leeftijd onbekend kom je vaak in district leeftijd jongen meisje onbekend geslacht Wilrijk in je vrije tijd?

District

onbekend totaal district

32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


de Bist

9, 10 (4), 11 (15), 12 (4), 13, 18, 20 (2), 21 (2), 24

een park (Wilrijk, Berchem)

9, 10 (13), 11 (12), 12, 20, 21

thuis (bij vrienden thuis)

9 (4), 10 (4), 11 (4), 12, 13, 21

5

10

2020, 2660, 2610 (11), 2000

thuis: buiten op het plein, straat, voetpad

10 (4), 11 (8), 12

8

5

2610 (10), 2000, 2600

Scouts(-lokalen) (Oosterveld, UPB, 4811)

9, 10 (2), 11 (2), 13 (3),21, 22, 25

4

6

2

2660, 2610 (4), 2600, 2020 (4), 2018 (2)

bibliotheek

9 (2), 10 (3), 11 (3), 12, 19

2

7

1

2660, 2610 (8)

winkels (omdat ik daar snoepjes en koekjes 10 (4), krijg)(klerenwinkels) 11 (4), (Kruidvat, Hema, 12 Zeeman)

1

8

9

1

2

een andere gemeente (7), 2610 (15), 2660 (2), 2020, 2000 (2)

5

32

20

2020, een andere gemeente (2), 2610 (19), 2600, 2660 (2), 2000 (2)

2

29

1

15

1

13

22

8

2

2020, 2660, 2610 (5), 2600 , 2000

12

1

10

10

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Park Steytelinck

9, 10 (3), 11 (2), 20, 21

5

3

2660 (2), 2020, 2610 (4), 2060

zwembad (Ieperman)

10 (4), 11 (2), 25

3

4

2610 (4), 2660 (2)

1

7

hof van mols marmoteke

9 (3), 12

1

3

2660, 2020, 2610 (2)

1

5

nergens, ik spreek nooit af met vrienden

10 (2), 11 (2), 12

3

2

2660, 2610

3

5

speelterrein

10 (3), 11 (2)

1

3

Chiro (Jong Valaar, Jowen, Vianney )

voetbalclub (V.K. Valaarhof, SK Wilrijk) Neerlandpark Michel Willemsplein

1

20 (2), 21, 27

9, 12, 22 11, 12, 27 10 (2), 11

2610 (3), 2000 (2)

5

1

2660 (2), een andere gemeente, 2610

4

2

2

2610, 2660, 2100, 2000

4

2

1

2610 (3)

3

1

2

2610 (3)

3

2

een andere gemeente (3)

3

3

1

1

8

1

Panos: iets eten on/of drinken

11 (3)

1

KFCO Beerschot Wilrijk: oefenterreinen

21, 24

2

2610, 2600

2

2

2

JC Vizit

20, 21

1

1

een andere gemeente, 2660

(muziek-)academie

9, 19

1

1

2610 (2)

Skatepark Wilrijk

10, 11

2

2610

1

2

school

10, 11

2

een andere gemeente

1

2

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


dansschool jeugddienst balletschool

8 (2) 9, 1 10, 11

1

het voetbalplein in het 11 (2) park, voetbalveld

2

bus, bushalte, Buslijn 22

11 (2) 24 24 24

Pierenbeekstraat pleintje

18

jeugdhuis Joke Oosterveld (wijk)

20 22

1 1

winkel GameMania

10

1

afgelegen plaatsen achter een winkel

10

1

Nachtegaelenpark Frans Nagelsplein

8 8

Overwinningstraat (pleintje, hondenwei) turnkring Apolo

skipiste In bossen op het pleintje op speeltuinen

2610 (2) 2610 (2) 2610 (2)

2 2 2

2610

2

Laarstraat Letterkundestraat Oudebaan

Linkeroever: speelslinger aan de Schelde met een mooi uitzicht op Antwerpen

2 1 2

1 1 1 1

1

2

een andere gemeente (2)

2

2610 2610 2610

1 1 1

een andere gemeente

1

2660 2600

1 1 1

1

2020

1

1

2610 2610

1 1

9

1

2610

1

10

1

2610

1

1

1 10 10

1 1

2610 2610

1 1

Valaar bossen basketpleintjes Red Vic

10 10 11 11 11

doodlopende straat

11

1

1

2610 2020 2020 2610 2610

1 1 1 1

1

2610

1

1 1 1

35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Het pleintje naast het Valaarhof veld

11

het stad

11

mountainbikeparcours

11

Speelterrein Rendierstraat

11

Ijsbaan op de kerstmarkt toneel pit jongeren theater universiteit

1

1

1 1

11

13 20

1

1 1

2000

1

een andere gemeente

1

2610

1

2610

1

een andere gemeente

1

2020

1

2610

1

36 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Tips tot verbetering van de publieke ruimte 4.1 Wat kan er nog verbeterd worden in de publieke ruimte in district Wilrijk? Dit was een open vraag. Deze vraag is gerangschikt op het aantal keer dat een bepaald antwoord werd gegeven. Per antwoord zie je:  de leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord  de woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven wonen in Wilrijk  het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven o aantallen  kolom ‘totaal’ o dit is het totaal aantal personen die dit antwoord gaf Wat kan er nog verbeterd worden in de publieke ruimte in Wilrijk?

leeftijd

Minder afval, vuil op de grond, sluikstort; meer schone straten (voorbeeld: De gazet in Frans Tienletlaan daar verwijderen. Vuil opruimen van de grond) (dat mensen hun afval in de vuilbak gooien)

9 (4), 10 (4), 11 (3), 13 (2), 20

minder verkeer (auto's) (stappen of fietsen kan ook leuk zijn)

8 (2), 9 (3), 10 (3), 11 (3)

2

meer groen, natuur (voorbeeld Bist: een verbetering met vroeger, maar het geeft soms ook een desolate indruk doordat je ligt te staren op een groot kaal plein

9, 11 (3), 20, 21, 22 ( 24

3

leeftijd onbekend jongen meisje onbekend geslacht

1

4

8

2

District

2020 (5), 2610 (4), 2600, 2018 (2)

onbekend totaal district

2

14

9

2610 (9), 2660, 2020

11

5

2610 (7), 2600

8

37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


betere fietspaden (veiligheid van de fietsers verbeteren)(geen kapotte fietspaden) (Sommige fietspaden zijn erg slecht aangelegd of onderhouden)

10 (4), 11 (2), 20

5

2

2610 (4), 2020, 2600, 2660

meer en betere speeltuintjes (bvb op grasveld aan Mastplein/aan blok achter de Kern en een echte speeltuin aan de Bist. Nu mogen we vaak niet op dat klimding omdat het te vies is en het is ook geen echt leuk speeltuig. Schommels, een glijbaan en wipplanken op de Bist zouden veel leuker zijn.

9 (3), 11, 12 (2)

4

2

2610 (3), 2660

veiligere wegen (Sommige wegen zijn erg slecht aangelegd of onderhouden) (meer weg voor de auto)

10, 11 (4), 12

2

3

Dat er meer dingen of activiteiten voor jongeren moeten zijn (wat meer activiteiten voor kinderen waarom altijd in de jeugddienst)

11, 12, 13 (2)

2

2

betere en meer voetpaden: meer rechte stenen (geen kapotte voetpaden)

10 (2)

1

1

de kruispunten (minder gevaarlijke kruispunten)(de kruispunten moeten veiliger en effectiever worden)

11 (3)

2

1

2610 (3)

3

3

2610, een andere gemeente (2)

3

2

2000, 2610 (2)

3

lievere mensen (alle mensen kijken vies naar u) (veel mensen zijn niet zo vriendelijk, als je per ongeluk tegen iemand botst, dan beginnen ze meteen te roepen!)

11 (3)

Dat de auto's trager gaan rijden

11 (2), 20

1

1

1

1

7

2

6

2610 (5), 2000

6

2610 (4)

4

2610

2

38 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be

3


Geen sociale woningen in plaats van het bos bij de overwinningstraat (het bos moet blijven ipv dat er gebouwen komen) minder hondendrollen op het voetpad (Dat mensen die honden hebben het strontje opruimen) meer veiligheid meer winkels meer verkeerslichten (plaatsen op de kruispunten)

9

1

1

9, 10 10, 11 11, 12

1

11 (2)

2610 (2)

2

2

2610 (2), 2000

2

1 2

2610 2610 (2)

1

1

1

1

2 2

2610 (2)

2

2

meer bomen, groen op de straten

11, 20

1

1

een andere gemeente, 2660

parken gezelliger maken (Meer leukere plaatse en verbeteringen van de pleinen en parken)

11, 12

1

1

2600, 2610

2

2

een andere gemeente, 2610

2

2610

1

1 1 1 1 1

betere doorstroom naar bussen

het verkeerslicht op kruispunt Moerelei/Boomstesteenweg (id buurt van Dreamland). (Verschrikkelijk als voetganger! Je hebt minder van 15 seconden de tijd om de Boomsesteenweg over te steken waardoor je voor een extra rood licht staat. Ik snap dat men alles probeert om het fileleed te beperken op de A12, maar dit is echt belachelijk. Al vaak hierdoor een bus gemist.) minder gevaarlijk speelterrein De Boomsesteenweg minder grote straten skateparken moeten een heel vlakke grond krijgen

18, 20

24

1

9 9 9 9

1 1 1

2020 2610 2610 2020

10

1

2610

1

39 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


nieuwe voetbalpleintjes zwembad

10 10

1 1

er moeten overal vuilbakken zijn er moet een handbalterrein komen Michel Willemsplein meer zebrapaden meer pleinen ipv verkeer

10

1

2610

1

10

1

2610

1

1

2610 2610 2660

1 1 1

1

2610

1 1 1

Meer plekken waar jongeren kunnen samen komen(speeltuintjes enz....) meer mooie gebouwen meer fietspaden voetbalgoaltjes zoals die bij het basketplein op de Bist

10 10 10

1 1

1 1

10

1

1 1

10 10

1

2600 2020

11

1

2610

1

meer vrolijkheid (en niet alles zo strak)

11

1

2020

1

het plein op de Bist: er moeten leukere dingen op het plein komen

11

1

2610

1

Op de bist een aantal verkeerslichten zetten.

11

2610

1

een andere gemeente

1

2610

1

meer sportcentrums

11

meer parken

11

Misschien is de bist soms wat druk maar ik vind het veilig genoeg. een veilige hondenwei minder file

1

1 1

11

1

2020

1

11 11

1

2610 2610

1 1

een voetpad van het gemeentehuis tot aan de parking (zebrapad) (Bist)

11

1

2610

1

veiligere omgevingen

11

een andere gemeente

1

opkuisen van herfstbladeren Huizen zijn versleten

11 11

2610 2000

1 1

meer huizen dat er minder armen mensen zijn rustige zitplaatsen

11

2610

1

2000

1

11

1

1 1 1 1 1

40 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


Prins Boudewijnlaan

11

1

1

een andere gemeente

1

1

2600 2610 2610

1 1 1

2020

1

1

gratis plassen (niet te duur)

11

minder wegenwerken meer kleuren op de Bist meer sfeer

11 12 12

1

13

1

Een hoge springplank en een glijbaan in het zwembad van wilrijk meer bankjes op de Bist

een andere gemeente

1

20

1

2610

1

Er moet beter worden aangegeven hoe je moet rijden op de Bist om je wagen te parkeren. Vaak zijn er auto's die fout rijden en dan is het te smal.

20

1

2610

1

verminderen van hangjongeren

20

1

2610

1

publieke ruimte behouden en niet volbouwen

21

1

2020

1

Mooie grasvlakten, geen bouwwerven die jaren blijven liggen zonder er wordt verder gewerkt.

21

1

2610

1

meer speelterreinen voor jeugdbewegingen

22

2610

1

het aanwezige groen behouden

22

2600

1

Varenlaan: een speeltuig op het pleintje

1 1 1

1

1

4.2 Wat missen de bevraagden in de publieke ruimte in district Wilrijk? Dit was een open vraag. Deze vraag is gerangschikt op het aantal keer dat een bepaald antwoord werd gegeven. Per antwoord zie je:  de leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord  de woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven o bijvoorbeeld: 2610 (14) 41 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be

1


 

 14 personen die dit antwoord gaven wonen in Wilrijk het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven o aantallen kolom ‘totaal’ o dit is het totaal aantal personen die dit antwoord gaf

Wat mis je nog in de publieke ruimte in Wilrijk?

leeftijd

leeftijd onbekend jongen meisje onbekend geslacht

onbekend totaal district

1

2610 (11), 2660, 2600 (2), een andere gemeente, 2020

16

2

1

2610 (5)

5

2

1

2610 (5)

5

1

2610 (2), een andere gemeente

3

3

2610 (2)

3

2

2610

meer speeltuigen voor kinderen, meer 8, 10 speelterreinen, een (4), 11 deftig speelterrein, (10), 13 meer speelruimte

7

8

meer groen, natuur

8, 11 (3), 19

2

voetbalvelden, goalen, voetbalterreinen die gratis ter beschikking zijn (Het Middelheim park had een tijdje twee mobiele goals die iedere passant gratis mocht )

8, 11 (4)

2

meer parken

10 (2), 11

meer trampolines in de speelterreinen meer verkeerslichten

11, 12 (2) 10 (2)

bossen

11 (2)

meer bomen

11 (2)

2

District

1

1

2

1

2

2660, een andere gemeente

2

2610, een andere gemeente

2

42 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


meer hondenweien (voor de kakjes) Mooiere kleuren aan gebouwen tramverbinding

11 (2)

12, 17

een andere gemeente (2)

2

2

8

1

2

2660, 2610 2610

2 1

meer (gratis) activiteiten voor 6jarigen

8

1

2610

1

zandbergen en putten

8

1

2610

1

Leuke plekken voor jeugd in de wijk Oosterveld

8

1

2610

1

afdakjes tegen de regen Velo's zoals in 't stad

9

1

9

1

1

1

2660

1

rekbaren (waar sporters zich kunnen uitleven, Zie RBody.be voor tips. )

9

1

2610

1

meer veiligheid meer kleur minder afval, vuilnis

9 9 9

1 1 1

2020 2610 2610

1 1 1

dat je echt zin hebt om door wilrijk te wandelen.

9

1

2610

1

10 10 10

1

veiligheid een handbalterrein creativiteit voetbalgoalen bij het basketveld meer buiten speelruimte bakkers in de buurt waar je woont een dierenwinkel een paardenmanege meer vuilnisbakken ontspanningsruimtes flitspalen

1

10

1

2610 2610

1

1 1 1

1

2610

1

10

1

2610

1

10

1

2610

1

10 10 10 11 20

1

2610 2610 2610 2610 2660

1 1 1 1 1

1 1 1 1

43 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be


eigenlijk als ik genoeg nadenk niks ik ben redelijk blij waar ik leef een sfeervol, druk Michel Willemsplein een sportterrein cinema in de buurt Een speeltuin dicht bij huis ergens om binnen te spelen bij slecht weer Een glijbaan in het zwembad een skatepark een speelparadijs

11

11

1

2610

1

1

1

1

11 11

1 1

2610 2610

1 1

11

1

2610

1

1

een andere gemeente

1

2610

1 1 1

11

12

1

13 19

1 1

2610 2610

mountainbikeparcours

11

1

2610

1

Misschien een plaatsje waar je een boekje kan lezen of iets anders

11

2600

1

een gamehal

11

2610

1

1 1

44 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen college@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier project#wilrijk  

Dit zijn de verwerkte resultaten van de bevraging van gebruikers over Wilrijk in kader van een speelruimteweefselonderzoek.

Inspraakdossier project#wilrijk  

Dit zijn de verwerkte resultaten van de bevraging van gebruikers over Wilrijk in kader van een speelruimteweefselonderzoek.

Advertisement