Page 1

Inspraakdossier Moorkensplein - Welk ontwerp vind jij het best voor de tijdelijke groene zone aan het Moorkensplein? –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 4 1.1 Projectgebied ................................................................................................................................ 4 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 4 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 5 1.4 Methodiek: OOR ............................................................................................................................ 5 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 7 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ....................................................................................................... 8 2.1 Geslacht ......................................................................................................................................... 8 2.2 Leeftijd ........................................................................................................................................... 8 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 11 Hoofdstuk 3 – Resultaten voorstel 1 ..................................................................................................... 12 3.1 Wat vinden de bevraagden van het eerste voorstel? ................................................................. 12 3.2 Overzicht van wat de bevraagden leuk vinden aan het ontwerp ............................................... 13 3.3 Tips ter verbetering ..................................................................................................................... 16 Hoofdstuk 4 – Resultaten voorstel 2 ..................................................................................................... 22 4.1 Wat vinden de bevraagden van het tweede voorstel? ............................................................... 23 4.2 Overzicht van wat de bevraagden leuk vinden aan het ontwerp ............................................... 23 4.3 Tips ter verbetering ..................................................................................................................... 27 Hoofdstuk 5 – Resultaten voorstel 3 ..................................................................................................... 34 5.1 Wat vinden de bevraagden van het derde voorstel? .................................................................. 34 5.2 Overzicht van wat de bevraagden leuk vinden aan het ontwerp ............................................... 35 5.3 Tips ter verbetering ..................................................................................................................... 39 Hoofdstuk 10 – Wat valt er op? ............................................................................................................ 43 10.1 Beste voorstel volgens de bevraagden...................................................................................... 43

2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding De stad Antwerpen gaat in samenwerking met district Borgerhout het Moorkensplein her aanleggen. In kader van deze heraanleg werd begin juni 2016 een eerste inspraakperiode georganiseerd.  Toen viel op dat er vooral vraag was naar: o meer groen (planten, bomen, struiken, gras) o zitmogelijkheden voor zowel jong als oud o speelmogelijkheden  De ontwerpers gebruikten deze input om drie voorstellen te maken.  Tijdens deze laatste inspraakfase vroeg de stad wat de doelgroepen vinden van de drie voorstellen en wat er nog beter kan.  In dit inspraakdossier staan de verwerkte resultaten van deze laatste inspraakfase.  Met de resultaten van dit inspraakdossiers maken de ontwerpers dan het definitieve ontwerp.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  In hoofdstuk 3 vind je de verwerkte resultaten over voorstel 1.  In hoofdstuk 4 vind je de verwerkte resultaten over voorstel 2.  In hoofdstuk 5 vind je de verwerkte resultaten over voorstel 3.  In hoofdstuk 6 vind je een overzicht van opvallende elementen. Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd of de volwassenen van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 236 personen.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het Moorkensplein in district Borgerhout in de Langstraat en de Maréestraat. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van stad Antwerpen. Het nieuwe plein zal uit 3 delen bestaan:  een speelzone  een open ruimte  een zitzone Deze indeling komt voort vanuit de eerste inspraakperioden.

1.2 Timing inspraakfase In de periode van 18 juni tot en met 26 juni 2016 organiseerde de stad Antwerpen in samenwerking met district Borgerhout een inspraakfase in kader van de opmaak van een definitief ontwerp. Dit dossier doorloopt niet de gewone procedure van een openbaar domeinproject. Door de tijdelijkheid kent dit zijn eigen stappen. Het inspraaktraject is als volgt opgezet: 1.

infomarkt: suggesties door de buurt aangegeven

2.

stad werkt 3 voorstellen uit op basis van de suggesties infomarkt. (1 voorstel is letterlijk van een buurtbewoner, getekend op de infomarkt)

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.

online bevraging en naar scholen met deze 3 voorstellen -> resultaten in dit verslag

4.

werkgroep (leden van bestaande klankbordgroep + mensen die zich opgaven tijdens de infomarkt): bespreken van de voorstellen en het inspraaktraject. De werkgroep bepaalt een vlekkenplan (concept) en geeft suggesties voor programmaelementen.

Aan de hand van dit pakket (vlekkenplan + programma-elementen) maakt de stad een projectomschrijving op en gaan we op de markt opzoek naar een creatieve ontwerper/uitvoerder om de tijdelijke zone in te richten samen met de buurt. Na het kiezen van de ontwerper/uitvoerder zal de ontwerper/uitvoerder in samenwerking met de buurt het plan verfijnen en de inrichting voltooien.

De werken aan de inrichting starten eind dit jaar.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectomschrijving. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Evaluatie van het ontwerp door de doelgroepen. o Onderzoeken en oplijsten van verbeteringen op het ontwerp.

1.4 Methodiek: OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  open vragen  keuzevragen

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de stedelijke jeugddienst, de jeugddienst van district Borgerhout en het toenmalige SWO om in totaal 100 personen te bereiken voor de drie her aan te leggen terreinen.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt.

OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via: o een informatiebrief o sociale media (Facebook) o een uitnodiging naar de leden van de klakbordgroep en geïnteresseerden die hun email achterlieten tijdens de infomarkt.  De jeugdraad van Borgerhout werd op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven. Deelname aan inspraakmomenten:  De basisschool De Kleine Muze gaf de leerlingen van het 3e, 4e en het 5de leerjaar de kans om hun mening te geven op 21/06/2016.  Montgomeryplein, 2140 Borgerhout  De basisschool De Horizon gaf de leerlingen van het 4e en het 6de leerjaar de kans om hun mening te geven op 22/06/2016.  Betogingstraat 9, 2140 Borgerhout  De basisschool De Reuzenpoort gaf de leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar de kans om hun mening te geven op 24/06/2016.  Zonstraat 71, 2140 Borgerhout

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden In totaal gaven 236 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR. Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  236 personen vulden de bevraging in.  65 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 105 jongen 109 onbekend 22 totaal 236

% 44% 46% 9% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 44% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 46% jongens/mannen. o Er zijn 4 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is wel van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We praten over twee gelijke groepen.  22 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 2 1% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 58 25% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 59 25% tieners van 10 tot en met 14 jaar 8 3% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 90 38% ouder dan 26 19 8% onbekend 236 100% totaal Bevindingen:  De grootste leeftijdsgroep is 'personen ouder dan 26 jaar'.  De twee tweede grootste leeftijdsgroepen zijn: o kinderen van 6 tot en met 9 jaar o tieners van 10 tot en met 14 jaar  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 19 1 0 2 0 3 1 4 0 5 1 6 11 7 14 8 14 9 19 10 26 11 17 12 12 13 3 14 1 15 0 16 1 17 0 18 0 19 0 20 0

% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 6% 6% 8% 11% 7% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 55 57 59 60 61 62 64 65 67 totaal

1 0 0 1 1 4 1 1 2 2 4 8 2 3 8 5 1 6 3 6 3 1 4 1 2 2 1 2 4 2 4 1 2 2 2 1 2 1 1 236

0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 1% 1% 3% 2% 0% 3% 1% 3% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 47 verschillende leeftijden. o Er is extreem grote variatie in leeftijd.  Er zijn zestigers, vijftigers, veertigers, dertigers, twintigers en tieners.  De spreiding bij personen ouder dan 26 is eerder gelijkmatig. 10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn er bevraagden bij alle opeenvolgende leeftijden tot en met 14 jaar. o De jongste persoon die zijn mening gaf is een jongen van 5 jaar. o De oudste persoon die zijn mening gaf is een man van 61 jaar. 19 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 24 10% 6 3% 8 3% 0 0% 3 1% 0 0% 7 3% 5 2% 0 0% 179 76% 12 5% 0 0% 1 0% 1 0% 1 0% 3 1% 10 4% 236 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 7 districten en uit minstens 3 andere gemeente.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren.  Een meerderheid van 76% woont in district Borgerhout.  10 bevraagden gaven geen woonplaats op.  In onderstaande tabel staan de aantallen van de personen die in een andere gemeente wonen. Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Borsbeek 1 Brasschaat 1 Wommelgem 1 totaal 3

11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Resultaten voorstel 1 In dit hoofdstuk staat de inhoudelijke verwerking van de meningen en tips ter verbetering over het eerste voorstel. De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien, gevolgd door drie vragen.

Het idee van dit ontwerp komt van een bewoner:  langs de straatkant is het terrein volledig afgesloten met een draad  er zijn 2 ingangen  er is een wandelpad  er zijn 3 zones:  een speelzone met boomstammen, een podium/platform en picknickbanken  een open speelzone met gras met plantenbakken er rond  een zone met een grasheuvel onder de bestaande bomen

3.1 Wat vinden de bevraagden van het eerste voorstel? De bevraagden konden in een keuzevraag aanduiden wat ze er van vinden.

12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vinden de bevraagden van voorstel 1? antwoordmogelijkheid aantal % goed 134 57% geen mening 31 13% niet goed 54 23% blanco 17 7% totaal 236 100% Bevindingen:  De resultaten zijn heel duidelijk.  Meer dan de helft van de bevraagden (57%) vindt het ontwerp goed.  Bijna een kwart van de bevraagden (23%) vindt het niet goed.  17 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.2 Overzicht van wat de bevraagden leuk vinden aan het ontwerp De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering voor het groen en de zitmogelijkheden geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Borgerhout.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je leuk aan dit ontwerp? Antwoorden

Leeftijd

parcours van boomstammen (zowel liggend als rechtopstaand) (boomstamschijven om op te stappen)

6 (2), 7 (3), 8 (2), 9, 10 (3), 11 (3), 12, 33, 35, 36, 37, 40, 47, 61

grasheuvel (omdat je kan glijden op jouw buik)

6 (2), 7 (5), 8 (4), 12, 37 (2), 39, 46, 47, 48, 64

wandelpad - fietspad (is een leuk idee, maar dat neemt te veel plaats in op de al kleine groene zone) (wandelpad maakt het toegankelijk en uitnodigend) (beter voetpad alternatief als de andere ontwerpen) (het wandelpad geeft het gevoel van ruimte) alles (ziet er tof uit) (mooi)

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend Totaal district

2140 (18), 2018, 2100 (3), 2060

23

1

2018 (5) 2140 (14), 2060 (2)

20

8

2

2140 (13), 2100 (3), 2600

11

6

2

2140 (16), 2610, 2000 (2)

19

5

10

1

2140 (14), 2000, 2100

16

2140 (12), 2000, 2100 (2), 2600

16

11

12

2

5

14

10, 12, 24, 27, 35, 36 (2), 37, 38, 40, 42, 45 (2), 51, 55, 59

3

10

6 (2), 7, 8 (3), 9 (3), 10, 11 (5), 12 (2), 39, 55

1

1

3, 7, 10 (3), 11, 33, 38, 39, 42, 47, 49, 52, 61, 64 afsluiting aan de straatkant met draad (zo is 5, 9, 27, 32, 33 het echt een veilige speelzone voor (3), 35 (2), 36, kinderen) (lijkt veiliger dan de andere 40, 42 (2), 47, ontwerpen) 51, 59 picknicktafels (picknickruimte)

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

7

9

3

20

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


het voetbalveld - er is plaats om te voetballen - de afgebakende voetbalzone (waar hopelijk ook houten) goalen komen, zoals nu op het Moorkensplein) veel gras er is veel om te spelen (er zijn veel speeltoestellen) er zijn planten, er is veel groen (het groene karakter) bloemen er zijn 3 speelzones - veel speelruimte je kan er zitten de speelsheid van de speelzone de variatie het is voor jong en oud veel open ruimte dat er 2 ingangen zijn combinatie van avontuurlijk parcours in combinatie met picknickbanken (dan kom je al eens sneller af om hier een vieruurtje te doen) afscheiding grasveld met plantenbakken is goed tegen rondvliegende ballen eenvoudig maar leuke speeltuigen niet te strak ontwerp veel plaats om te fietsen er komen geen auto's op Het lijkt me het meest naturelle van de 3

6, 7 (3), 9, 10 (2), 11, 33 8, 9, 10 (2), 11, 12, 42

6, 7

7

2

2140 (5), 2600, 2060, 2100, 2018

9

4

5

2140 (7), 2018, 2060

9

8

2140 (8)

8

9, 10 (7) 10 (3), 11, 12, 32, 39, 60 6, 7 (3) 11, 12, 24, 42

2

4

2

2140 (7)

1 3

4 1

7 (2), 8, 10

3

1

11, 32, 36, 48 37 (2), 45 47 26, 42 13, 51

1 2 1

2 1 1 2

1

2

2030, 2140 (4) 2140 (4) 2140, 2060, 2100, 2600 2140 (3) 2140 (2), 2018 2140 (2) 2140 (2) 2018, 2140

33

1

2140

1

33

1

2140

1

39 37

1

2140 2018 2140 2000 2140

1 1 1 1 1

1

1 1

10 47

1 1 1

1

8 5 4 4

1

4 3 2 2 2

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


het groen tegen de muur Meest veelzijdig ontwerp natuurlijk materiaal waar op kan gespeeld worden past bij wat de buurt verwacht van de groene zone fietsenstallingen + locatie ervan De speelzone laat kinderen toe hun eigen fantasie te gebruiken, wat de speelmogelijkheden sterk vergroot er zijn niet teveel afgebakende zones hoe het groen in de stad brengt waarin naar hartenlust gespeeld en gepicknickt kan worden

47 27

1

2140 2140

1 1

1

42

1 1 1

1

1

2140

1

1

2600, 2140

1

64

1

2140

1

64

1

2140

1

38

1

2140

1

33, 59

1

3.3 Tips ter verbetering Wat kan er aan verbeterd worden? Antwoorden

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Leeftijd

wandelpad is overbodig (dit verkleint de zone en maakt het minder groen) (fiets/wandelpad lijkt me overbodig gezien de nabijheid van de straat en de kleine ruimte van het groen) (Wat doet een fietspad 10, 26, 32, 33, 35 (2), 37, op dit plantsoen?) (ik denk niet per se dat een 39 (2), 42 (2), 43 (2), 46, doorgaand fietspad een probleem oplost) (Op zo'n 49, 50, 52, 67 kleine oppervlakte nog eens een verhard wandelpad en fietsenstallingen inplannen is echt van de pot gerukt.)

2

8

10

Onbekend geslacht

Woonplaats

2

2140 (15), 2000, 2100, 2060

Onbekend Totaal district

2

20

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


draadafsluiting weglaten (Moet het terrein volledig afgesloten worden met een draad? Het is al zo klein dus die verkleint het nog eens qua perceptie.) (geen draad maar een veilig stuk straat met 'vertragende' 32, 33, 34, 35, 37, 40, 45, obstructies voor racers: van MarĂŠestraat tot 46, 48, 52, 55, 61 Schoenstraat wonen bijna in elk huis kleine kinderen!) (draadafsluiting is echt niet kwalitatief qua beleving) (vervang draadhek door zitbanken/plantenbakken uit ontwerp 3)

2

uitzicht van afbakening (de afbakening met draad is minder mooi) (je kan je bezeren aan zo'n draad) (De draad aan de straatkant zou ook uit een natuurlijker materiaal of door groen) kunnen of zoals in ontwerp 3 met plantenbakken.) (draad vervangen door haag 12, 33 (3), 36 (2), 37, 38, of planten, maar wel zorgen dat kinderen er niet 39, 42 (2), 47, 51 door kunnen) (Begroeiing voor of achter de draad.) (door die in draad uit te voeren, geeft het een gevangenis-effect. ik zou hier de afsluiting met banken/bloembakken een verbetering vinden) voetbalpalen bijzetten (een voetbalveld maken) (een pannaveld) (2 goaltjes bij zetten) een schommel bijzetten een (grote) glijbaan bijzetten - in de heuvel een glijbaan inwerken boomstammen om op te lopen mogen weg

8, 9, 10 (4), 12 (2), 13 3, 6 (2), 7 (2), 8, 9 (3), 10 (3) 3, 6 (3), 7, 8 (2), 10 (2), 11, 38 6 (2), 7, 8 (2), 9, 10, 11, 13

2

4

8

2

2140 (9), 2018, 2660, 2100

2

14

6

6

1

2140 (11), 2100

1

13

10

1

1

2140 (11), 2100

12

1

11

2140 (12)

12

5

6

3

6

2140 (9), 2018 2140 (5), 2060, 2018 (3)

11 9

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dat er geen rotsen komen omdat er kleine kinderen zijn en kunnen gewond raken - (Rotsen vind ik niet leuk in een stad waar al genoeg steen is, liever hout en groen..) (aan rotsen heb je niets) (vervang rotsen door bloeiende planten) indeling van dit gebied kan beter (het is een chaotische verdeling van alle speelelementen. Waar speelzone staat zal in de praktijk voetbalzone komen. mini-doeltjes zijn dan wenselijk.) (opdeling van een zo kleine zone amputeert het gebruik, less is in dit geval zeker niet more.) (te gescheiden opstelling/speelzones) (Te fel gezoneerd ontwerpen) de heuvels mogen lager (grafheuvel mag niet te hoog zijn) Verkeersremmers, oversteekplaats aan de hoeken (Er moet vooral naar de verkeersveiligheid gekeken worden in de straat. die is diep ondermaats. snel en ongeremd rijden, geen zebrapad ter hoogte van nr 124-126 en geen snelheidsremmers. en een grasheuvel op de gevaarlijkste hoek van de buurt? de kinderen kunnen zo een goede aanloop nemen om op straat te belanden.) er voor zorgen dat er geen voetbalveld komt een klimrek bijzetten Meer groen: enkele bomen (in bakken), de draad ook een groene begroeiing geven. Fietsers en voetgangers gaan tegen mekaar zeuren het is gevaarlijk dat de fietsers dicht bij de speelzone zijn

2100 (2), 2000, 2140 (2)

10, 12, 47, 49, 52

4

1

33, 39, 40, 50

2

1

9, 10 (2)

1

2

2140 (3)

3

11, 14, 35

2

1

2140 (3)

3

6, 9 10 (2)

2 2

2140 (2) 2140 (2)

2 2

36, 42

2

2140, 2100

2

2600, 2140

2

47, 67

2

1

2140 (3)

5

1

4

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Veel te weinig zitmogelijkheden voor ouderen ....niet enkel de jongeren hebben nood aan groen en rust een paar bomen bij plaatsen meer bloemen (meer kleur en fleurigheid) mag nog wilder (Mogelijkheden om te spelen zijn wat saai. Bvb. Zandbak toevoegen?) nog twee banken aan de grasheuvel alles: waarom breken jullie eerst die huizen af? een boomhut bijzetten dingen bijzetten om verstoppertje achter te spelen iets met de muur doen de picknickbankjes moeten een kleur hebben iets met touwen er moet een mooie ingang zijn diertjes bijzetten de afgebakende speelzone is niet goed een stepparcours maken zitbanken op een lijn Er mogen blokken bij om kastelen te bouwen het fietspad breder maken ik ben geen fan van de struiken tegen de woning van de MarĂŠestraat ipv zoveel picknicktafels een speeltuig extra kan minder gevaarlijk lange boomstammen bijleggen meer picknicktafels meer plaats om te fietsen meer ingangen minder natuur

51, 55

1

11, 42 10, 33

1 2

33, 37

2

33 60 7 6 11

1

2140 (2)

1

2140 2140 (2)

1 1

2 1

2 2

2140 (2)

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 6 10

1 1

2140 2140 2140 2140 2140 2060 2140 2140 2060 2140 2140 2140 2140 2140

35

1

2140

1

42 11 6 27 7 24 11

1

2140 2140 2018 2140 2140 2140 2100

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

10 10 7 49

1 1 1 1 1

1

1 1

1 1 1 1 1 1

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


picknick tafels vervangen door gewone zitbanken bomen om te klimmen trampoline Waar is die mooie boom gebleven? Past die ook al niet in jullie plannen? water en fonteinen om mee te spelen Het wandelpad in verharde materie is spijtig omdat dit er al voldoende op de straat is. Een groen pad doorheen het park is zinvoller. een insectenhotel erbij plaatsen Ergens een boom die voor wat schaduw zorgt? zowat alles podium weg struiken = afval aantrekken? Het is niet uitdagend genoeg voor kinderen toevoegen van een hondenloopzone insectenhotels toevoegen gebruik van “gekke” met andere woorden niet teveel rechte palen Plantenbakken mogen er niet als plantenbakken uitzien. Het groen moet zogezegd uit de grond komen. Meer comfortabele zitplaatsen voor als je een boek wil lezen, of gezellig wil keuvelen. fietsenstallingen langs straatkant, bvb. Langstraat Picknicktafels hebben zwerfvuil tot gevolg Van het wandelpad een uitdagend fiets/(roller)skateparcours maken zodat de categorie voorbij peuter en kleuter ook wat heeft. een goal

37 10 7

1 1 1

2018 2140 2030

1 1 1

55

1

2140

1

7

1

2140

1

34

1

2660

1

2140 2140 2140

1 1 1 1 1 1 1 1

42 42 67

1 1 1 1

46 43

1 1

1

64

1

2140 2140 2140 2140

64

1

2140

1

64

1

2140

1

32

1

2140

1

2140 2140

1 1

1

43 57

1 1

1 1

42 6

1 1

1 2140

1 1 20

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


laat overal gras groeien (geen speelplatformen)

42

1

2060

1

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Resultaten voorstel 2 In dit hoofdstuk staat de inhoudelijke verwerking van de meningen en tips ter verbetering over het tweede voorstel. De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien, gevolgd door drie vragen.

Het idee van dit ontwerp is:  langs de straatkant is het terrein volledig open  je kan er langs alle kanten dus op  er is geen wandelpad  er zijn 3 zones:  een speelzone met zit- en speelpodia (platformen) met bomen in bakken en een grote muurtekening  een open speelzone op gras  een gezellige zitzone voor jong en oud tussen plantenbakken op de bestaande kasseien met een speelplek voor peuters en kleuters

22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.1 Wat vinden de bevraagden van het tweede voorstel? De bevraagden konden in een keuzevraag aanduiden wat ze er van vinden. Wat vinden de bevraagden van voorstel 2? antwoordmogelijkheid aantal % goed 131 56% geen mening 33 14% niet goed 52 22% blanco 20 8% totaal 236 100% Bevindingen:  De resultaten zijn heel duidelijk.  Meer dan de helft van de bevraagden (56%) vindt het ontwerp goed.  Bijna een kwart van de bevraagden (22%) vindt het niet goed.  20 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

4.2 Overzicht van wat de bevraagden leuk vinden aan het ontwerp De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering voor het groen en de zitmogelijkheden geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Borgerhout.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je leuk aan dit ontwerp? Antwoorden

Leeftijd

speel- en zitplatformen (dan kan ik dansen op het podium) (groot podium) (trappen) (het speelpodium. dan kan ik powerrangers spelen) (houten bankjes zoals een amfitheater) (springplankjes en speelpaletten)

6 (5), 7 (4), 8 (6), 9 (2), 10, 11, 25, 33 (2), 36, 40, 46, 49, 52, 61

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

3

3, 6, 8 (2), 10 er is een muurtekening (mooie (2), 11 (3), 12, muurtekening) (3-jarige: mogen wij dan 26, 32 (2), 33, ook op de muur tekenen?) 42 (2), 46

9

3

16

12

Onbekend geslacht

Woonplaats

3

2140 (21), 2089, 2060 (2), 2100 (2), 2000, 2610

2

2140 (12), 2060, 2000, 2600, 2018

15

15

de aparte zitzone (een zitzone voor oude mensen) (8jarige: ik kan er zitten en naaien) (je hebt veel plaats om ergens te babbelen. je kan praten zonder dat er andere kinderen bij zijn) (veel zitmogelijkheden)

7 (2), 8, 9 (2), 10, 12 (2), 33, 35, 36, 39 (2), 55, 61

10

4

1

2100 (2), 2140 (10), 2000 (2), 2600

afgebakend gebied voor peuters en kleuters - aparte speelzone voor kleintjes (de zandbak) (de grasbak)

6, 7 (2), 8 (2), 9, 24, 32, 36, 39, 40, 42, 64

7

7

1

2140 (10), 2018 (3), 2100, 2060

er is geen afsluiting - het terrein is helemaal open (Dat je er langs alle kanten op kan, is tof) (Beste ontwerp: open aan straatkant)

12 (2), 13, 33, 37, 45, 48, 61, 67

6

4

1

2140 (9), 2100

2

Onbekend Totaal district

28

1

1

17

11

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


open speelzone op gras (De open graszone: hoe meer open ruimte met meer groen, hoe beter. Deze buurt heeft meer nood aan groen en open ruimte ik ben van mening dat we dit kleine stukje groen niet onmiddellijk moeten volzetten met allerhande platformen, zitbanken, e.d.) (de grasspeelzone: voor de straatvoetballers) het open karakter - open ontwerp naar straat toe - open ruimte - (opener dan ontwerp 1) stapstenen - schijfjes om te springen stapparcours er zijn foto's aan de muur van de gezichten van Borgerhout (wat dat ook mag betekenen) de bomen in bakken (wegens chronisch gebrek aan bomen geeft dit een beetje meer zuurstof, kans dat ze nadien ergens gepland worden) is voor jong en oud - Er is aan jong en oud gedacht.... Voldoende rust en zit zone voor ouderen alles (heel goed en mooi) je kan er basketten [door de afbeelding met de muurtekening] picknicktafels (dan kunnen we met de school gaan picknicken) veel zitplaatsen

10 (2), 11 (2), 33, 36 (2), 39, 47, 49

25, 31, 34, 42, 45, 49, 55, 61, 67 6, 7 (2), 11, 24, 40, 61

1

2140 (8), 2600, 2100

3

7

7

1

1

6

2140 (6), 2060

7

6

2140 (6)

6

2140 (6)

6

2140 (5)

5

11, 24, 32, 33, 42, 61

1

2140 (7), 2660, 2100

10

1

9

6, 26, 33, 40, 42, 55

2

4

12 (2), 25, 51, 55

1

3

6, 8, 12 (2)

3

1

2140 (3)

4

8, 9 (2), 11

3

1

2140 (3)

4

7 (2), 9, 46

3

1

9, 10, 11

2

1

1

2140 (2), 2060 (2) 2140 (3)

4 3 25

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


bloemen en klimplanten - veel groen veel bloembakken veel speelruimte - speelser dan ontwerp 1 alhoewel er sprake is van drie zones wordt er door de keuze van natuurlijk materialen en indeling eigenlijk geen opdeling gemaakt, een plantsoen met maximum rendement er komt gras bij maximaal gebruik van open ruimte (voor parkbezoekers) er is geen formeel pad dat er veel meer hout is er is leuk speelgoed het is creatief er zijn 3 zones fietsenstallingen Geen scheiding met het plein oogt meer organisch dan ontwerp 1 Zones lopen meer in elkaar over en geven meer een gevoel van doorlaatbaarheid en openheid Verschillende plekken plantenbakken in de zitzone veel geordender dan het vorige voorstel er kunnen bijen komen aan de muurtekening een basket-goal is fijn, hoewel niet duidelijk dat dat er komt in deze versie.

6, 11, 47

1

6, 12, 49

1

1

10

1

1

37 12 9 12 10 59 55

1

1

2140 (2), 2018 2100, 2140 (2)

2140

3 3

1

2

2140 (2)

2

2140 (2)

2

1 1 1 1

2018 2140 2140 2100 2140 2600 2140

1 1 1 1 1 1 1

1

2140

1

1

2660 2140

1 1

2

1 1 1

35 34 32

1

3

50

45, 61

1

1

39

1

1

1

6

1

2140

1

38

1

2140

1 26

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


niets, het is zo een saai excuus voor een zogezegde speelzone. het lijkt de goedkoopste oplossing. het is lachwekkend dat die met kunstgrasopgevulde fontein van het Moorkensplein hier herhaald wordt.

35

1

2140

1

4.3 Tips ter verbetering Wat kan er aan verbeterd worden? Antwoorden

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht

Leeftijd

afsluiting (omheining) (afsluiting zoals in ontwerp 3) (draadomheining) (meer afgesloten maken) (de rand mag toe) (afsluiting aan de straatkant) (ik vind het niet zo fijn om zonder draad te spelen) (geen enkele afsluiting met de stoep/straat) (omheining met de straat zodat je kinderen met 10 (5), 26, 33, 35 (2), 36, een geruster hart er kunt laten 38, 42 (2), 52, 59 spelen/fietsen/lopen) (de kant aan de straat is niet afgesloten) (iets meer omheining aan de straatkant bij de speelzones) (afsluiting voorzien waardoor kinderen niet zomaar op straat kunnen lopen maar waarmee je nog wel vrij op het terrein kunt)

2

13

Woonplaats

2100 (3), 2140 (10), 2600

Onbekend Totaal district

1

15

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dat er hekjes komen (het is niet afgesloten langs de straatkant) (geen afrastering bij kleuters en peuters?) (Gevaarlijk) (onveilig) (te open) (jammer dat het volledig open is naar veiligheid toe aan de straatkant) (het open en dus niet gescheiden van de rijweg)(open aan de straatkant, veiligheid) (niet handig dat het open is voor auto's die er passeren + spelende kinderen =accidenten vragen) (open aan straatkant vergroot het gevaar op plots overstekende kinderen) (open is goed maar zonder afsluiting, bv draad kan dit gevaarlijk zijn voor kinderen versus verkeer in de Langstraat) (dat het open is naar de straatkant toe, niet fijn als je er met kleuters of peuters bent, niet veilig) (speelplek voor peuters en kleuters moet zeker afgesloten worden. Vooral omdat deze ook aan de straatkant ligt. Liefst volledige afsluiting van het terrein)

11, 24, 27, 32, 33, 37, 39, 40, 43, 47, 51

1

8

3

1

2000, 2140 (10)

andere muurtekening (tekening moet weg) (poesjes op de muurtekening) (de schilderijen) (muurtekeningen zijn niet duidelijk, misschien een kunstproject van maken met lokale spelers) (muurtekening met powerrangers) (muurschildering: kans is klein dat ze inspirerend is, hangt er dus vanaf welke) (tekening van 3 kleine poezen en 1 grote poes)

7 (2), 8 (2), 11, 47, 61

4

4

6

1

2018, 2060 (2), 2140 (8)

te veel kasseien (de kasseien mogen weg) (behoud kasseien?) (kasseien veranderen door een andere (zachtere) ondergrond) (kasseien aan de peuterzone is teveel verharding graag iets natuurlijker) (zone met kasseien een beetje koud)

5, 24, 33, 36, 40, 42

1

3

3

1

2000, 2140 (5)

1

12

11

1

7

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


schommel(s) glijbaan (grote, lange, hoge glijbaan) (meer glijbaan) (grote glijbaan) voetbalveld (voetbal) beter afsluiten met banken is onveilig voor de kinderen (afbakening bij Langstraat i.p.v. open voor veiligheid bij balspelen) (terrein is niet veilig om te spelen door ontbreken begrenzing met straat) (minder open aan straatkant door bloembakken en banken) (langs straatkant Appelstraat toch minstens gedeeltelijk afschermen de graszonen doortrekken over de zitzone op kasseien (liever gras bij de zone rechts. Zoals die zone nu is, heb je er niet veel aan, of is dat ook zitgelegenheid?) (liever meer open ruimte met gras) (te weinig plaats=gras om te spelen) wandelpad (misschien een klein wandelpad) (wandelpad voor de buurtbewoners) het is niet zo fijn om hier te spelen (ik vind het allemaal niet leuk, teveel plaats om te zitten) (er zijn geen spelletjes) (meer dingen in het park)

8 (2), 9, 10 (2), 11

1

1

5

1

2018, 2140 (5)

1

7

6, 8, 10 (2), 11

1

2

3

1

2140 (5)

1

6

9 (2), 11 (2), 12 (2)

5

1

31, 36, 40, 43, 65

3

1

36, 42, 47, 49

2

12, 24, 35, 36 6, 9, 10

1

2140 (6)

6

2100, 2140 (4)

5

2

2060, 2140 (3)

4

2

2

2100, 2140 (3)

4

2

2

2140 (4)

4

1

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


fietsstallingen niet op het terrein; open ruimte is al klein genoeg (waarom moet zo'n fietsstation per se op die open ruimte? Kan dat niet aan de straatkant vermits daar nu geen parkeerplaats is moet dit toch kunnen) (het park is al zo klein, we gaan die ruimte toch niet nog gaan verkleinen door er 2 fietsparkings op te zetten. Kan er geen parkeerplaats verdwijnen in de Bakkersstraat om daar fietsen te plaatsen? Of boven de toegang tot de parking. Daar voorzien jullie nu 4 parkeerplaatsen. Kan er niet 1 of 2 vrijgemaakt worden voor fietsen aub?) (waarom zouden er op dit kleine plantsoen ook nog eens een fietsenparking voorzien moeten worden? Want laat ons eerlijk zijn, van een parkje kan geen sprake zijn, de parking van de politie is groter dan deze mini open ruimte boomhut mooie bloemen en dieren (diertjes erbij zoals konijnen) (kleine poezen) picknick tafels zijn te slordig (picknicktafels hebben zwerfvuil tot gevolg) (picknicktafels worden uiteindelijk enkel gebruikt door daklozen en niet waarvoor jullie denken) er is geen afscheiding tegen rondvliegende ballen (als ik ga voetballen, gaat mijn bal op straat en dan komen er auto's die op mijn bal gaan rijden) verkeersremmers aan de kanten oversteekplaatsen bestaande kasseien vervangen door gras (groen)

39, 43, 45, 50

3

7 (3) 6, 8

1

1

2140 (4)

4

3

2030 (3)

3

2140 (3)

3

2060, 2140 (2)

3

2

1

1

8, 42, 57

2

6, 33

2

2140 (2)

2

11, 14 11, 14 34, 42

2 2 2

2140 (2) 2140 (2) 2140, 2660

2 2 2 30

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


meer groen (te weinig groen, dit wil een groene oppervlakte worden) ergens een boom die voor wat schaduw zorgt (extra bomen) wip een zandbak een plaats om theater te maken rolschaatsbaan (er kan een skatebaan erbij) Hoewel zandbakken misschien niet erg hygiĂŤnisch zijn, bieden ze toch veel meer mogelijkheden (zandbak) meer veiligheid naar de straatkant toe voor spelende kinderen zone 30 !!! grote bloembakken met bomen zodat auto's trager moeten rijden de veiligheid van de Langstraat waar veel te snel gereden wordt

42, 52

1

1

2060, 2100

2

2

2140 (2)

2

1 1 1

2018, 2140 2140, 2600 2060 (2) 2018, 2140

2 2 2 2

47, 64

2

2140 (2)

2

32

1

2140

1

61

1

2140

1

61

1

2140

1

61

1

2140

1

kinderen lopen zo de straat op. De peuterspeelplek ligt aan een levensgevaarlijke straathoek. Er wonen zeer veel kleine kinderen in de Langstraat en Bakkerstraat, waaronder die van mezelf, hoe komen ze veilig het plein op? Er zijn onvoldoende zebrapaden en geen vertragende maatregelen voor verkeer. Als bewoner van de Langstraat zie ik dagelijks te veel auto's veel te snel rijden om mijn kinderen zelfs met volwassen begeleiding veilig in het park te krijgen

35

1

2140

1

een boerderij weinig ruimte voor wilde stadsnatuur)

8 55

1

2140 2140

1 1

42, 47 8 (2) 7, 8 7 (2) 8, 9

1 1 2 1

1

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


fruitbomen aan de struiken kunnen aardbeien groeien meer speelelementen zoals die boomstammen meer speeltuigen voorzien minder gras dat er geen planten moeten zijn want dan lopen er kinderen op en dan zijn die planten dood rechts teveel bloembakken bomen in bakken vind ik vreemd kleine babbelhut parcours om te fietsen en trucjes te doen het fietspad fontein en water (waterkraan) geen tribunevorm een bal er staan geen palen om te voetballen er zal vaak op gevoetbald worden een doolhof dat we kunnen basketten een picknick deken beetje te statisch de speelzones lijken niet echt stimulerend de grasbak biedt niet veel meer mogelijkheden dan de vloer in de living meer dynamiek en creativiteit meer vloeiende lijnen nodigt meer uit tot speelsheid reliĂŤf in het landschap toevoegen zithoek met plantenbakken ijsjeswinkel

8

1

2018 2140 2140 2140 2140

1 1 1 1 1

2140

1

1 1 1

2140 2140 2140 2140 2000 2140 (2) 2140 2140 2100 2140 2100 2000 2140 2140 2140

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2140

1

2100

1

1

2140

1

1

2140 2140 2140

1 1 1

1

1 1

11 38 10 10 47 38 9 9 10 6, 7 7 10 10 25 8 10 7 42 64

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 52

1

32 43 6 7

1 1

32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


hondenwei de ruimte rond de speelzone voor peuters is te versnipperd, teveel opgedeeld stapstenen saai duidelijk vermelden dat het geen hondenwei is ik wil met mijn broer samenspelen wat is er om te spelen? ik vind dit helemaal goed!

1

1

2140

1

37

1

2018

1

42 25

1 1

2060 2140

1 1

3

1

2140

1

48

1

2140

1

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Resultaten voorstel 3 In dit hoofdstuk staat de inhoudelijke verwerking van de meningen en tips ter verbetering over het tweede voorstel. De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien, gevolgd door drie vragen.

Het idee van dit ontwerp is:  langs de straatkant is het terrein afgesloten met zitbanken en plantenbanken  er is een poort aan de Langstraat en er zijn nog 2 andere ingangen  er is geen wandelpad  er zijn 3 zones:  een speelzone met een speelheuvel met een glijbaan, planten, boomstammen en gekke palen  tegen de muur komen insecten hotels  een open speelzone op gras met bloemen tegen het hek  een gezellige zitzone voor jong en oud op de bestaande kasseien

5.1 Wat vinden de bevraagden van het derde voorstel? De bevraagden konden in een keuzevraag aanduiden wat ze er van vinden. 34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vinden de bevraagden van voorstel 3? antwoordmogelijkheid aantal % goed 176 75% geen mening 24 10% niet goed 23 10% blanco 13 6% totaal 236 100% Bevindingen:  De resultaten zijn heel duidelijk.  Een meerderheid van 76% van de bevraagden vindt het ontwerp goed.  10% van de bevraagden vindt het niet goed.  13 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

5.2 Overzicht van wat de bevraagden leuk vinden aan het ontwerp De bevraagden konden in een open tekstveld tips ter verbetering voor het groen en de zitmogelijkheden geven. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Borgerhout.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je leuk aan dit ontwerp? Antwoorden

de glijbaan (dit is het enige ontwerp met een echt speeltuig)

de gevarieerde natuurlijke speelzone met heuvel - veel leuke speelmogelijkheden

bijenhotel - insectenhotel

alles (echt leuk) (10-jarige: super! ik heb nu al zin om in deze omgeving spelen)

Leeftijd 3, 6 (6), 7 (3), 8 (3), 9 (4), 10 (2), 11 (4), 25, 35 (2) 6 (2), 7 (2), 9, 11 (2), 27, 32, 33 (4), 36 (2), 37, 38, 39, 40 (2), 42 (2), 47, 61, 64 6 (2), 7, 9, 10, 11 (3), 12, 24, 26, 32, 33 (3), 35, 36, 39, 42 (4), 48, 61 7, 8 (4), 9 (2), 10 (8), 11 (2), 12 (3)

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

4

14

11

5

2140 (24), 2018 (4), 2060, 2100

1

10

15

1

2140 (23), 2018

1

26

6

18

1

2140 (20), 2018, 2600, 2060

1

25

8

13

3

2000 (2), 2060, 2140 (18), 2600

2

24

4

30

36 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


mooie afrastering met zitbanken en plantenbakken (Fijn dat ook de straatkant betrokken wordt met zitbanken) (afscheiding van de straat op organische manier en er kan overheen gekeken kan worden) (Straatkant afgesloten met 7, 10, 31, 32, 33 zitbanken, oogt mooier dan (2), 36 (2), 37, draadafspanning, open gevoel blijft 38, 39 (2), 40 bewaard) (36-jarige: Als het pakje dan toch (2), 45, 48, 50, afgesloten zou worden, dan liever met 52 plantenbakken dan met een saaie omheining zoals in het eerste voorstel.) (het effect met de houten planken als afsluiting) (afbakening dmv bakken en banken zo behoud men scheiding openbare weg/plein en toch functioneel) 7, 8, 9 (2), 10 die gekke palen (2), 11 (2), 33, 36 (2), 40, 61 afgescheiden van straat - afgesloten ruimte (want anders loopt mijn kind de straat op) 10, 33 (2), 34, (is toch wat veiliger voor de kids) (Open 36, 37, 38, 43 ruimte en toch kleine afbakening met (2), 46, 51, 59, plantenbakken om af te schermen van 67 verkeer of spelende kinderen tegen te houden.) - geeft geborgenheid veel zitmogelijkheden (banken en picknickbanken) - de gezellige aparte 6, 8 (2), 9 (2), zitzone (met mogelijkheid voor ontmoeting) 11, 16, 27, 32, - ook zitbanken langs de straatkant -(1135, 36, 39, 61 jarige: de rechte zitbanken zijn een doolhof)

2

9

9

2

2140 (14), 2100, 2018, 2000, 2170

1

8

5

1

2140 (10), 2018, 2100, 2610, 2000

1

2140 (8), 2600, 2100, 2660, 2170

6

4

6

9

2060, 2140 (10), 2100 (2)

2

20

14

1

13

13

37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


(meer) open ruimte - De openheid van het speelveld

bloemen en klimplanten tegen de muur meer ruimte voor stadsnatuur

10, 28, 32, 34, 36 (2) 10 (3), 11, 33, 42 6, 12, 33, 42, 47, 55

grote centrale speelzone met veel gras

35, 47, 48, 52

de grote poort en de twee ingangen

het gevarieerde groen - een echte groene zone - het gevoel van natuur rondom dit is het beste ontwerp creatief (concept) zo'n gekke constructie in de vorm van een boom ecologisch - ecovriendelijk de bomen tof ontwerp behalve de zitzone beter dan voorstel 1, minder dan voorstel 2 alles wat ik wil is er dat er geen wandelpaden zijn dat die huizen weg zijn je kan er rusten de boomstammen op de speelheuvel heuvel brengt reliĂŤf het gezellige gevoel (Geniet zeker mijn voorkeur. geeft het gevoel van een tuin, met het oog op een huiselijke gezelligheid.) Leuk dat er alleen met natuurlijke materialen gewerkt is, goed om het exploratie vermogen bij de kinderen te ontwikkelen.

1

1

7

2140 (5)

1

6

2

3

3

2

4

2

3

27, 36, 38, 42

2

2

2140 (4)

4

6, 42, 61 37, 39

1

2 1

2140 (3) 2140 2140 (2), 2018 2140 2140 (2) 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140

3 3

1

1

7, 9, 33 37 10, 12 49 33 10 13 10 13 8 43

2 1

2

2140 (5), 2660

3

2140 (5), 2060 2100 (2), 2140 (3)

2

1 1 2

1

1 1 1 1 1 1 1 1

6 5

2

3 1

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

35

1

2140

1

32

1

2140

1 38

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


milieubewust maken van kinderen jong en oud welkom

39 35

1

2140 2140

1

1 1

5.3 Tips ter verbetering Wat kan er aan verbeterd worden? Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

Antwoorden

Leeftijd

Bestaande 'kasseien vervangen door gras/vergroening/andere ondergrond (helft van het plein is verhard) - meer groen in de zitzone (de verharding aan de zitruimtes, dit deel mag voor mij meer geĂŻntegreerd worden bij de andere twee zones of extra planten(bakken) en of boompjes. Graag veel groen! zoals de zit en speelplatformen in optie 2) ( In ontwerp 2 en 3 blijven de kasseien. dit vind ik jammer en ongezellig.)

5, 10, 24, 32, 35, 36 (3), 38, 40, 42 (3), 48, 49, 52

8

die rare mannekes(de gekke palen) zijn eng (mooiere palen met slingers en vogelhuisjes)

6 (4), 7 (3)

7

een of meerdere schommel(s) een klimmuur of een klimboom (grepen tegen de muur, geen plat klimrek) voetbalgoalen toevoegen - voetbalveld - (grote hekken met voetbal goalen erbij)

6, 8 (2), 9 (3), 10 6 (3), 7 (2), 8 8, 9 (2), 10, 12 (2)

1

2140 (11), 2000 (2), 2100 (2)

8

1

6

5

1

5

1

1

1

16

2140 (2), 2060 (2), 2018 (3) 2140 (5), 2100, 2060 2060 (3), 2140 (4)

7 7 7

2140 (5), 2018

6

39 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


verbeteren van de veiligheid van de Langstraat waar veel te snel gereden wordt! Zone 30!!! (desnoods met flitspaal) Grote bloembakken met bomen, zodat auto's trager moeten rijden: moedig stadsbestuur dat kiest voor meer groen in plaats van parkeerplaatsen! (5-jarige: afsluiten van Langstraat) (Nog liever dan een omheining; een verkeersvrije of op zijn minst verkeers-luwe straat met vertragingsmaatregelen en veilige oversteekplaatsen. De straat dient nu als racebaan en de hoek Langstraat Bakkerstraat is levensgevaarlijk.) (11-jarige en 14-jarige: oversteekplaatsen en verkeersremmers)

5, 11, 14, 33, 35, 61

meer open ruimte van maken - het is te gesloten

36 (2), 37, 67

1

42 (2)

1

meer bomen (ook nog enkele plantenbakken met bomen voorzien) (bij de zitzone 'bijvriendelijke' bomen voorzien, voor schaduw) een hoge glijbaan met een hut/kasteel geen gekke palen, is al teveel invulling (liever natuurlijke materialen en vormen zonder teveel drukke motieven, is al teveel invulling en lijkt al snel aftands.) (Gekke palen zijn plaatsverspilling) picknickbanken het park is al zo klein, we gaan die ruimte toch niet nog gaan verkleinen door 2 fietsparkings op te zetten. (Kan er geen parkeerplaats verdwijnen in de bakkersstraat om daar fietsen te plaatsen? of boven de toegang tot de parking. Daar voorzien jullie nu 4 parkeerplaatsen. Kan er niet 1 of 2 worden vrijgemaakt voor fietsen, aub) (fietsenstalling langs de straatkant misschien toch wel iets teveel banken waardoor er teveel ruimte opgeofferd wordt (te veel banken bij elkaar) - rechts ook minder banken, rondom staan al banken genoeg constructies in kleur (blauw ofzo) Poort in het midden zal weinig gebruik kennen. liever geen insectenhotels (64-jarige: Ik stel me wel vragen over een insectenhotel in de buurt van spelende kinderen) Toevoegen van een (klein) wandelpad, zodat een wandelaar ook gebruik kan maken van de groene ruimte zonder vieze schoenen te krijgen.

4

2

2140 (6)

6

2

2

1

2140 (4)

5

2

1

2140 (2)

6 (2), 10

2

1

2140 (3)

3

24, 42, 47

2

1

2140 (2), 2060

3

1

3

8, 33, 49

1

2

2140 (3)

3

39, 43, 45

2

1

2140 (3)

3

42, 45, 49

2

1

2140 (3)

3

1

2140, 2060 2140

2 2

7 10, 39

1

2

7, 64 36, 40

1

1

1

2

2140 (2)

2

1

2140 (2)

2 40

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


een tunnel (betonnen buis) afbakening niet te hoog maken, kan probleem zorgen met hangjongeren teveel bakken en plaatsen waar ongedierte en duiven (en die zijn er al heel veel) kunnen nestelen... een kleine glijbaan voor peuters en kleuters decoratie is nogal kinderlijk, gaat de tieners "wegjagen" beter iets dat voor alle leeftijden gaat insectenhotels toevoegen een doolhof (voor de groten) (met die zitelementen) fruitbomen dieren bijzetten een fietsparcours (en gocarts) een familietafel bij zetten (ergens een boom die voor wat schaduw zorgt?) geen wandelpad dit is het beste ontwerp van de drie gekke palen moeten over het hele plein en het Moorkensplein doorgetrokken worden. ervoor zorgen dat het niet gevoelig is aan vandalisme pad waarop toezicht kan gehouden worden Het zou beter behouden worden in plaats van een tijdelijke invulling in afwachting van extra een pingpongtafel bloemen aan gras gaan kapot door bal spelende kinderen en zijn niet nodig... Waarom geen stukje samentuin? speeltuig hoeft niet gek te zijn om leuk te zijn twee heuvels veel bloemen Trek de afsluiting door en voeg picknick ruimte uit voorstel 1 toe Glijbaan hoeft voor mij niet.

6, 9 39

2 1

2140 (2) 2140

2 1

51

1

2140

1

8

1

2140

1

2140

1

2140 2060 2060 2060 2060 2140 2140 2100 2100

1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 12 8 8 8 8 13 42 35 35

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39

1

1

1

55 59

1 1

2140 2600

1 1

43

1

2140

1

2140 2060 2140 2140 2140 2140 2140 2140

1 1 1 1 1 1 1 1

1 42 49 39 7 7 52 48

1 1 1 1 1 1 1 1

41 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


zwembad een boomhut integratie van speelplatformen van 2de idee trampoline zandbak

6 8 36 9 33

1 1 1 1 1

2140 2140 2140 2140 2140

1 1 1 1 1

42 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 10 – Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. De resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van de gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het college of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

10.1 Beste voorstel volgens de bevraagden Wat vinden de bevraagden van voorstel 1? antwoordmogelijkheid aantal % goed 134 57% geen mening 31 13% niet goed 54 23% blanco 17 7% totaal 236 100%

Wat vinden de bevraagden van voorstel 2? antwoordmogelijkheid aantal % goed 131 56% geen mening 33 14% niet goed 52 22% blanco 20 8% totaal 236 100%

Wat vinden de bevraagden van voorstel 3? antwoordmogelijkheid aantal % goed 176 75% geen mening 24 10% niet goed 23 10% blanco 13 6% totaal 236 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Voorstel 3 behaalde de hoogste positieve score (goed) en tegelijkertijd de laagste negatieve score (niet goed). Dit voorstel kunnen we beschouwen als het beste ontwerp op basis van de cijfergegevens.  Voorstel 1 en 2 hebben op 1% na dezelfde score.

43 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier moorkensplein def ontwerp  
Inspraakdossier moorkensplein def ontwerp  
Advertisement