Page 1

Inspraakdossier Wat vind je van het ontwerp voor het speelterrein in het Fort van Merksem? - voor opmaak van voorontwerp –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 4 1.1 Projectgebieden ............................................................................................................................ 4 1.1.1 Speelterrein Fort van Merksem.............................................................................................. 4 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 4 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 5 1.4 Methodiek: OOR ............................................................................................................................ 7 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 8 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ....................................................................................................... 9 2.1 Geslacht ......................................................................................................................................... 9 2.2 Leeftijd ........................................................................................................................................... 9 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 11 Hoofdstuk 3 – Avonturenzone voor kinderen en tieners ...................................................................... 13 3.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 14 3.2 Wat kan er beter aan de avonturenzone voor kinderen en tieners?.......................................... 14 3.3 Wat mag er met de tunnel gebeuren? ........................................................................................ 18 3.4 Belangrijke speelvormen van kinderen en tieners ...................................................................... 18 Hoofdstuk 4 – Zone voor de kleintjes op zand ...................................................................................... 20 4.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 21 4.2 Wat kan er beter aan de zone voor de peuters en de kleuters?................................................. 21 4.3 Belangrijke speelvormen van peuters en kleuters ...................................................................... 24 Hoofdstuk 5 – Chillzone......................................................................................................................... 26 5.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 27 5.2 Wat kan er beter aan de chillzone?............................................................................................. 27 Hoofdstuk 6 – Zone voor natuurbeleving.............................................................................................. 30 6.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 31 6.2 Wat kan er beter aan de zone voor natuurbeleving? ................................................................. 31 6.3 Belangrijke speelonderdelen van natuurbeleving....................................................................... 35 Hoofdstuk 7 – Een thema voor dit speelterrein? .................................................................................. 37 7.1 Vinden de bevraagden dat dit speelterrein in een thema moet zijn? ........................................ 37 7.2 Ideeën van de bevraagden voor een thema ............................................................................... 37 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding Stad Antwerpen gaat in samenwerking met het district Merksem het speelterrein in het Fort van Merksem vernieuwen in het voorjaar van 2017. Om dit speelterrein leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een voorontwerp voor het nieuwe toekomstige speelterrein.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebieden 1.1.1 Speelterrein Fort van Merksem

Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het speelterrein in het Fort van Merksem:  Dit speelterrein valt onder de bevoegdheid van de stad Antwerpen.  Het huidige speelterrein bestaat momenteel uit: o Een speelzone voor zand voor peuters en kleuters o Avontuurlijk spelen met parcours voor kinderen en tieners met grote heuvels

1.2 Timing inspraakfase Deze tweede inspraakfase was in de periode van 1 november tot en met 1 december 2015. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park. De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan. 4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


  

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

De twee projecten bevinden zich in dezelfde fase, namelijk de fase vóór een goedgekeurde projectdefinitie en conceptplan.

 

 

De eerste inspraakfase was tussen maart en mei 2014. o 107 personen gaven toen via OOR hun mening. De resultaten van de eerste inspraakfase vind je op de resultatenpagina van OOR. De stippellijnen van het gele kadertje staan open, maar wel minder ver als in de vorige inspraakfase. o Dit betekent dat het districtscollege al een projectdefinitie en een conceptplan goedkeurde. o Dit betekent dat er nog over verschillende elementen inspraak mogelijk is. o Dit betekent dat het voorontwerp zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in de periode april 2016. Het speelterrein zal vermoedelijk vernieuwd zijn in het najaar van 2017 of het voorjaar van 2018.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan.

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Tonen van de ideeën voor het voorontwerp:  avonturenzone voor grote kinderen  zone voor de kleintjes op zand  chillzone  zone voor natuurbeleving o Evaluatie van de ideeën voor het voorontwerp.  Wat vinden de bevraagden van de 4 zones?  Zijn er dingen die verbeterd kunnen worden?  Dit is belangrijk voor het college opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen van de bewoners en de gebruikers.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.4 Methodiek: OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  open vragen Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online plaatsen van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door stedelijk wijkoverleg Merksem en de jeugddienst om in totaal minstens 100 personen te bereiken.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt. OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform. 7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak:  Infobrief gebust bij omwonenden Fort van Merksem  Affiche met informatie uitgehangen aan de speeltuin in het Fort  Verenigingen van Fort geïnformeerd over de bevraging  Infofiche en nieuwsbericht op www.merksem.be  De scholen in de buurt werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakfase. Deelname aan inspraakmomenten:  De basisschool Joma gaf de leerlingen van het 4de, 5de en het 6de de kans om hun mening te geven op 300/11 en 1/12.  Frans Ariaenssenstraat 121, 2170 Merksem  03 645 59 60  http://jomabasis.be/ Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 219 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden In totaal gaven 219 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR. Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  De bevraging stond online van 1 november tot en met 1 december 2015.  219 personen vulden de bevraging in.  76 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 107 jongen 96 onbekend 16 totaal 219

% 49% 44% 7% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 44% jongens/mannen ten opzichte van minstens 49% meisjes/vrouwen. o Er zijn 11 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is wel van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen praten over twee gelijke groepen, omdat het verschil te klein is.  16 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 1 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 44 20% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 119 55% tieners van 10 tot en met 14 jaar 19 9% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 25 11% ouder dan 26 11 5% onbekend 219 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Kinderen van 6 tot en met 9 jaar vormen de tweede grootste leeftijdsgroep.  Jongeren van 15 tot en met 26 jaar en personen ouder dan 26 jaar vormen de derde grootste groep. o 75% van de bevraagden behoren tot de kerngroep, namelijk de effectieve gebruikers.  Kleuters zijn niet vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 11 1 0 2 0 3 1 4 0 5 0 6 0 7 1 8 1 9 42 10 43 11 54 12 18 13 4 14 0 15 0 16 2 17 2 18 2 19 4

% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 20% 25% 8% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


20 21 22 23 24 25 26 28 31 32 33 35 36 37 38 40 41 43 46 52 56 57 59 72 77 totaal

1 2 1 2 1 0 2 2 3 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 219

0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 36 verschillende leeftijden. o Er is extreem grote variatie in leeftijd:  Er zijn zeventigers, vijftigers, veertigers, dertigers, twintigers en tieners.  De aantallen per leeftijd zijn bij de volwassenen gelijkmatig verspreid.  De aantallen bij de negen-, tien-, en elfjarigen zijn gelijk verspreid.  11 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050

aantal 12 0 0 1 9 0

% 5% 0% 0% 0% 4% 0% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


*Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

2 2 0 0 1 0 0 182 0 16 6 219

1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 0% 7% 3% 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 4 districten en uit minstens 5 verschillende gemeenten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Wilrijk.  De meerderheid (83%) woont in het district Merksem.  6 personen gaven geen woonplaats op.  In onderstaande tabel staan de aantallen van de personen die in een andere gemeente wonen per opgegeven gemeente. o 16 personen die hun mening gaven wonen in een andere gemeente. o 14 personen gaven hun woonplaats. Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Brasschaat 3 Brecht 1 Geel 1 Schoten 8 Wijnegem 1 totaal 14

12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Avonturenzone voor kinderen en tieners

Dit is ons idee voor de avonturenzone:  De tunnel mag blijven staan.  De bestaande heuvel wordt deels hergebruikt en indien mogelijk ook de betonnen steunmuren.  Langs de draad komt een kabelbaan.  Deze vormt aan de zijde van de heuvel één geheel met een uitkijktoren om naar de dieren te kijken.  Over de heuvels en onder de tunnel slingert een avontuurlijk parcours dat ook langs de uitkijktoren loopt.  Vanaf de heuvel loopt een glijbaan.  Er is ook een vogelnestschommel.

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je van dit idee? antwoordmogelijkheid aantal % goed 197 90% geen mening 12 5% niet goed 4 2% blanco 6 3% totaal 219 100% Bevindingen:  Bijna alle bevraagden (90%) vindt dit idee goed.  12 personen hadden hierover geen mening.  6 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.2 Wat kan er beter aan de avonturenzone voor kinderen en tieners? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. 14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat kan er beter aan de avonturenzone voor kinderen en tieners? Antwoorden (veel) meer klimmen(klimmuur), klimzone voetbalveld (hogere), (grotere) glijba(a(n(en)(buis) met een draai (krul) dit is goed genoeg (niets) een (groot) klimrek(ken) een leuke kabelbaan schommels (grote schommel voor veel mensen) avontuurlijker niet saai) klimbo(o)m(en)

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht

Leeftijd 9 (3), 10, 12, 21 10 (2), 11 (3), 21 9 (5), 11, 12 9, 10 (2), 11 11 (2), 12 9, 10, 11 10, 11 (2) 10, 24 9

2

2

1

6 2 2 2

6 1 5 2 1 3 3 2 2

Woonplaats

Onbekend Totaal district

2030, 2170 (7)

8

2030, 2170 (6)

7

2170 (7) 2170 (4) 2030, 2170 (2) 2170 (3) 2170 (3) 2170 (2) 2170 (2)

7 4 3 3 3 2 2 15

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


parcours (met boomstammetjes) dinosauruspark een zwembad misschien een vijvertje met een balk over water lopen een molen skatepark heel grote bergen een grote wip een loopbrug informatiebord waar alle Merksemse jeugdbewegingen op staan ladders sportveld trampoline kranen behouden meer parkeerplaats meer gevaar tunnel moet gerepareerd worden geiten en herten elders zetten of integreren het avonturenpark ook over het dierenpark Het vieze water aan terras moet weg. Vele kleuters vallen erin en je kunt naar huis met hun bemodderde kleding. konijnenkooi kikkers misschien kan je in het midden van het dierenpark een kleine ruimte maken waar mensen naartoe kunnen via een kabelbaan vanaf de tunnel een slingerparcours nieuwe dingen dat er nog niet zijn in andere speeltuinen

9, 11 10 11 10 9 9 11 9 9 9

2 1 1

2170 (2) 2100 2170

1 1 1 1

2170 2170 2170 2170 2170 2170

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17

1

2170

1

9 12 11 19 26 13 20 43 43

1 1

2170 2170 2170 2170 2020 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

59

1

2170

10 10

1 1

2170 2170

1 1 1

2170

1

13

1

10 11

1 1

1 2170

1 1 16

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


zandbak speeltuigen met water wifi basketringen zorg ervoor dat met niet via de speeltuigen in het dierenpark kan komen. Zowel jong en oud kunnen dit nu wel Maak het allemaal wat speelser. Laat Krambamboul hier maar eens goed freewheelen. Volgens mij is hier zoveel meer uit te halen! hoogteparcours is een vogelnestschommel niet eerder iets voor de kleintjes?

19 21 21 21

1 1 1 1

23

1

41

1

1

1 1 1 1

1

1

2170 2170 2170

2170

1

10

1

2170

1

57

1

2170

1

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3 Wat mag er met de tunnel gebeuren? De bevraagden konden aanduiden wat er met de tunnel mag gebeuren. Wat mag er met de tunnel gebeuren? antwoordmogelijkheid aantal % mag weg 38 17% geen mening 33 15% mag blijven 143 65% blanco 5 2% totaal 219 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk resultaat.  65% van de bevraagden vindt dat de tunnel mag blijven.  33 personen hebben hierover geen mening.  5 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

3.4 Belangrijke speelvormen van kinderen en tieners Kinderen en tieners spelen op verschillenden manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 219 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is

opvallend matig 18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


rood

Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

ongeliefd, impopulair

Welke speelvormen vind jij belangrijk voor kinderen en tieners? helemaal onderdelen niet twijfel belangrijk blanco belangrijk 27 1% klimmen en springen 11% 88% 32 3% glijden 23% 74% 49 2% schommelen 16% 81% 27 1% slingeren 7% 92% 16 1% kabelbaan 6% 92% 3% hangbrug 22% 48 75% 1% evenwicht 29% 51 70% 1% draaien en zwieren 22% 41 76% 3% uitkijk 29% 44 69% 1% rustig zitten, chillen 12% 18 86% 1% touwklimmen 15% 36 84% 1% beklimbare kunst 18% 40 80%

totaal 2800% 3300% 5000% 2800% 1700% 4900% 5200% 4200% 4500% 1900% 3700% 4100%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Er is geen speelvorm die als niet belangrijk wordt gezien.  Top drie van favoriete en belangrijke speelvormen: o Eerste plaats:  slingeren  kabelbaan o Tweede plaats  klimmen en springen  schommelen  rustig zitten en chillen  touwklimmen  beklimbare kunst o Derde plaats:  glijden  hangbrug  evenwicht  draaien en zwieren  uitkijk

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Zone voor de kleintjes op zand

Dit is ons idee voor de zone van de peuters en de kleuters:  een grote plek met zand  een dubbele schommel  een groot zandspeeltoestel voor peuters en kleuters  een huisje  een kleine glijbaan  enkele kleine toestellen  de vorm van deze zone kan nog wijzigen

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je van dit idee? antwoordmogelijkheid aantal % goed 184 84% geen mening 26 12% niet goed 3 1% blanco 6 3% totaal 219 100% Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (84%) vindt dit idee goed.  26 personen hadden hierover geen mening.  6 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

4.2 Wat kan er beter aan de zone voor de peuters en de kleuters? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen 21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat kan er beter aan de zone voor de peuters en de kleuters? Antwoorden

kleine, grote (draai) glijbaan niets, goed genoeg meer zitbanken, zitplaatsen (voor oma's en opa's) klein(e) huisje(s) voor kinderen en ouders speelfontein(zoals in park spoor Noord) klein waterparkje (beetje water) babyschommel een zandbak (zandveld met zandtoestellen) paar schepjes (spullen voor te scheppen) de glijbaan MOET toegankelijk zijn voor de kleintjes, niet zoals in het park van Merksem (speelpleinstraat), kunnen de kinderen voor hun 2,5 jaar niet op, is heel jammer - Hou rekening met gemakkelijke trapjes waar kleintjes alleen op kunnen. Speeltuin park Merksem heel mooi maar te moeilijk voor de kleintjes geen idee bosjes toezicht de kleuren grote houten auto's veerfiguur een springkasteel klein klimrek klein avonturenparkje

Leeftijd 9, 11 (4), 20 9, 10 (2), 11 13, 36, 56 9, 10, 28 3, 59 10,11 10, 31 9, 11 9

Leeftijd Jongen Meisje onbekend 3 2 2 1

2 2 1 3 1 1 2

1 1

1

9, 33

1

11 10 77 9 10 9 11 9 10

1

Onbekend geslacht 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

Woonplaats 2170 (6) 2170 (4) 2170 (3) 2100, 2170 2170 (2) 2030, 2170 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2)

Onbekend Totaal district

1

6 4 3 3 2 2 2 2 2

2170 (2)

2

2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


speciale schommels voor meerdere kinderen bvb leuke schommels voor de peuters iets met pony's meer dieren beveiligde dingen voor de allerkleinsten geen zandbak minder zand een plaats waar kleine kindjes hun schoenen zandvrij kunnen maken zodat de rest van de speeltuin niet direct vol met zand hangt weghalen en parkeerplaats maken zand dat niet in de schoenen komt.

31 9 11 20 11 12 11

1 1 1 1 1 1 1

2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1

13

1

2170

1

26 17

1 1

2020 2170

1 1

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.3 Belangrijke speelvormen van peuters en kleuters Kleuters en peuters spelen op verschillenden manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 219 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor peuters en kleuters? helemaal onderdelen niet twijfel belangrijk blanco belangrijk 41 4% klimmen en springen 44% 51% 7 2% glijden 3% 95% 13 2% schommelen 3% 94% 48 4% hangbrug 26% 70% 40 4% stapparcours 18% 77% 5% evenwicht 49% 47 47% 4% draaien en zwieren 30% 48 67% 2% huisje 3% 11 95% 5% beklimbare kunst 49% 54 45% 2% veerfiguur 13% 32 84%

totaal 4200% 800% 1400% 4900% 4100% 4800% 4900% 1200% 5500% 3300%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Speelvormen die negatief scoorden: o klimmen en springen o evenwicht o beklimbare kunst  Top drie van favoriete en belangrijke speelvormen: o Eerste plaats:  glijden  schommelen  huisje o Tweede plaats  stapparcours  veerfiguur o Derde plaats:  hangbrug  veerfiguur

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Chillzone

Dit is ons idee voor de chillzone:  Je kan er rusten in hangmatten onder de (nieuwe) bomen.  Je kan er zitten en picknicken.  Deze zone heeft een speciale rand.  Bijvoorbeeld: muurtjes, gracht, planten, keienheuvel

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je van dit idee? antwoordmogelijkheid aantal % goed 198 90% geen mening 10 5% niet goed 5 2% blanco 6 3% totaal 219 100% Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (90%) vindt dit idee goed.  10 personen hadden hierover geen mening.  6 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

5.2 Wat kan er beter aan de chillzone? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen 27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat kan er beter aan de chillzone Antwoorden

gamezone (wifi) heel (veel) (meer) hangmatten (genoeg) (veel) (lekkere) banken een bar (waar je eten en drinken kunt halen) (drinkkraampje) niets (geen idee) een binnen jacuzzi strandstoelen een zit hangbank (met leuning) banken met tafel waar je kunt eten (lunchtafel met rugleuning)) een winkeltje met/voor eten en drinken kraampjes) huisje waar je in kan zitten mag groter (zeker groot genoeg maken BBQ een fontein meer bomen boomhutten genoeg vuilbakken overdekt paviljoentje een stukje overdekte ruimte waar je kan zitten in de schaduw of schuilen als het regent en je bent er met de jeugdbeweging een klein tentje grote schommel voor veel mensen die er als is stoelen met paraplu's er boven afdak

Leeftijd 11, 12, 17 9, 12 (2) 9, 12, 20 9 (2), 10 9, 10, 11 10, 11 9, 11 9, 17 11 10, 11 10, 11 12, 52 21 12 56 9 17 19

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht 3 2 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

Woonplaats 2030, 2170 (2) 2030, 2170 (2) 2030, 2170 (2) 2170 (3) 2170 (3) 2170 (2) 2170 (2) 2170 2170 (2) 2170 (2) 2170 2170 (2) 2170 2170 2170 2170 2170

Onbekend Totaal district

1

1

1

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

13

1

2170

1

11 11 11 12

1

2170 2170 2170 2030

1 1 1 1

1 1 1

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


stopcontacten kleine stoeltjes een drinkbaar water drukknop kraantje toevoegen? genoeg chillstoelen kus plek dat je er echt goed kan rusten zeker niet te groot, meestal chillen niet de juiste personen in deze zones en krijg je overlast hopelijk wordt het geen hangplek voor jongeren... dit mag geen zone voor hangjongeren worden, zie huidige vandalisme situatie combineer met sportveld toezicht duurzaamheid parkeerplaats van maken zachte zitstoelen zachte hangmatten kussen stoelen kussens voor de hangmatten geen zand want dat is nat als het geregend heeft in de zon

12 10 57 11 9 10

1

9

1

1 1 1 1 1

33

1

23

1

23 77 23 26 9 11 9

1 1 1 1

2170

1

2170

1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1

2170

1

10 10

2030 2170 2170 2170 2170 2170

2020 2170 2170 2170 2170 2170 2030

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Zone voor natuurbeleving

Dit is ons idee voor de zone voor natuurbeleving:  Deze zone overlapt met de avonturenzone.  Hier is veel groen.  Er kunnen verrekijkers, een insectenhotel en nestkastjes komen.  Misschien iets om de dieren beter te observeren.

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je van dit idee? antwoordmogelijkheid aantal % goed 183 84% geen mening 16 7% niet goed 5 2% blanco 15 7% totaal 219 100% Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (84%) vindt dit idee goed.  16 personen hadden hierover geen mening.  15 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

6.2 Wat kan er beter aan de zone voor natuurbeleving? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen 31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat kan er beter aan de zone voor natuurbeleving? Antwoorden

Leeftijd

klimboom boomhutten bloemen (bloemenperkjes) een heel groot bos in de bomen klimmen een meertje veel avontuur spullen langere (grote) glijbaan hoge (veel) bergen verhalen (soort verhalen met opdrachten) niets een peuterbos met standbeelden meer bomen boombeeld wilgenhut veel planten grote klimstenen meer watergrachtjes trappen gemaakt door bomen of takken dikke takken op de grond waar we op kunnen zitten of lopen takken (om hutten en tenten te maken) waterval

9 (4) 9 (3) 17, 19 9, 11 9, 11 9, 11 9, 10 9 (2) 9

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 1

1

1 1 1 1 1 1 1

10, 26

2

9,11 9 59 9 9

1

2 3 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 17 10

1 1

11

1 1

10

1

1 1

2170 (3) 2170 (3) 2170 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2)

1 1

4 3 2 2 2 2 2 2 2

2020, 2170

2

2170 (2) 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170

2 1 1 1 1 1 1 1 1

2170

1

2170 2100

1 1 32

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


fonteintje een natuurlijk hutje iets met water vogels voederen dieren aaien vrije dieren hertjes bekijken kinderboerderij een vogelkooi soort huisje waar konijnen en andere dieren zitten kooien met kleine dieren zoals bijen en lieveheersbeestjes wilde dingen duurzaamheid hangkabels die omlaag gaan plek om kampen te maken knutselhoekje om vogelhuisjes te schilderen kleine bankjes voor op te gaan zitten op speciale momenten een kampvuur meer schommels draad van dierengedeelte hoger maken, pauw ontsnapt regelmatig, veel kleintjes zijn daar bang voor niet veel losse bomen en takken dat het er leuk is voor jong en oud

21 19 19

1 1 1

2170

2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2170

1

11

1

2170

1

10 23 11 11

1 1 1 1

2030

1 1 1 1

1 1

1

1

10 10 12 28 10

1

12

2170 1

1 1 1 1

2170 2170 1

1 2170 2170

10

1

9 11 11

1 1 1

2170 2170 2170

1 1 1

1

2170

1

1 1

2170 2170

1 1

1 10 10

1

1

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


je kan een stuk van de berg met het bos meetellen als natuurzone, er komen ten slotte veel vogels en van boven op de berg kan je watervogels spotten op het water rond het fortje

13

1

2170

1

Benut en integreer de parkomgeving optimaal. Niets opnieuw uitvinden wat binnen handbereik ligt.

41

1

2170

1

Ligt dicht bij de zone voor de kleintjes. Terwijl de grotere kinderen verder weg spelen. Ouders met kinderen uit meerdere categorieĂŤn zien misschien liever de speeltuinen dichter bij elkaar en de chillzone verder weg.

31

2170

1

vuilbakken plaatsen vooral geen bijen laten rondvliegen want dat is lastig een rivier

1

36

1

2170

1

11

1

2030

1

9

1

2170

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.3 Belangrijke speelonderdelen van natuurbeleving Een natuurlijke speelzone kan uit verschillende onderdelen bestaan.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een onderdeel vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere mogelijkheden. Op deze manier komen we per onderdeel te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete onderdelen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 219 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke onderdeel voor natuurbeleving vind je belangrijk? niet onderdelen twijfel belangrijk blanco belangrijk 2% liggende boomstammen 15% 12% 70% 1% losse takken 29% 16% 53% 1% holle struiken 8% 11% 79% 2% boomstamschijven 17% 17% 64% 1% wilgenhut 7% 8% 84% 2% boombeeld 23% 11% 64% 1% open ruimte 17% 11% 71% 2% struikgewas 19% 16% 63% 2% bosje 10% 14% 74% 2% groot bos 11% 15% 73% 1% donker bos 24% 13% 62% 1% bloemenweide 6% 7% 85% 2% gras 11% 9% 78% 2% wild land 14% 21% 63%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Onderdeel dat negatief scoorde: o Losse takken  Top drie van favoriete en belangrijke speelvormen: o Eerste plaats:  wilgenhut  bloemenweide o Tweede plaats  liggende boomstammen  holle struiken  open ruimte  bosje  groot bos  gras o Derde plaats:  boomstamschijven  boombeeld  struikgewas  donker bos  wild land

36 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 – Een thema voor dit speelterrein? 7.1 Vinden de bevraagden dat dit speelterrein in een thema moet zijn? Vind je dat dit speelterrein in een thema moet zijn? antwoordmogelijkheid aantal % ja 119 54% geen mening 38 17% nee 56 26% blanco 6 3% totaal 219 100% Bevindingen:  De helft van de bevraagden (84%) vindt dat dit speelterrein in een thema mag zijn.  38 personen hadden hierover geen mening.  6 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

7.2 Ideeën van de bevraagden voor een thema De bevraagden konden in een open tekstveld ideeën ingeven voor een thema. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. 37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o aantallen Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Als je ideeën het voor een thema, typ ze hier: Antwoorden

dieren piraten avontuur sport (sportthema) Ridders (voor de kleintjes) (prinsen) en prinsessen (voor de kleintjes) Halloween sprookjes leger (iets met soldaten of para's, past goed bij het Fort een voetbalveld superhelden natuur, om mensen er dichter bij te brengen wilde dieren paarden jungle safari het avontuur der dieren natuur de bloementuin

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

9 (4), 10 (4), 11 (2), 12, 13 11 (2), 12, 13, 20 9 (2), 10, 11, 21

2

9

1 1

4 4

Onbekend geslacht

Woonplaats

1

2170 (12)

12 5 5

4

9 (2), 10, 11

3

1

2170 (5) 2170 (5) 2030, 2170 (4) 2170 (4)

9, 10, 11 (2)

2

2

2170 (4)

1

9, 11 (3)

1

5

Onbekend district

Totaal

5 4

9 (2), 10 10, 11

1

2 1

2

2170 (3) 2170

43

1

1

1

2170 (2)

2

2170 (2) 2170 (2)

2 2

2170 (2)

2

2170

1 1 1 1 1 1 1

11, 12 11,12

2 1

13, 36

2

11 10 31 17 10 9 9

1

1 1 1 1 1 1 1

2

1 2600 2170 2170 2170 2170

3 3

38 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


puur natuur avontuur klein dierenpark klimbomenparadijs water/zee indianen middeleeuwen Kerstmis techniek duurzame ecologie ontdekkingsreis toekomst een grote klok de emoties alle thema's gewoon een speeltuin zonder thema de gevaren zone sprookjesbos Griekse mythologie Samson en Gert speelparadijs het jongens pretpark het nieuwe fort speeltuin draken bouwen om ter beste kampen bouwen meer kleur winters dierenthema

10 11 9 26

1 1 1 1 1

1 1 1

9 9 1 31 19 9 9 10

1 1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2170

1

2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2030 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1 1 1

19

1 1

9 11 17 17 10

1 1 1 1 1 1

9 9 17 11 11 11 12

2170 2030 2170 2020 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1

39 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


thema per periode (zomer, sint, Pasen, kerst) toegankelijke speeltuigen heel veel plek om te spelen wandelbrug over dierenpark recuperatie groot huis met tafels en stoelen voor de groten een eng thema cool David de Kabouter elfen en bloemenkinderen Schotland: Monster Lochness kan in de vijver wonen en de highlandgames kunnen uitgespeeld worden in de verschillende zones

mensen

11

1

2170

1

24 9 36 36

1 1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1

12

1

2170

1

10

1

2170

1

9 41 41

1 1 1

2170 2170 2170

1 1 1

41

1

2170

1

2170

1

10

1 1

1

40 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier fort van merksem voor voorontwerp  
Inspraakdossier fort van merksem voor voorontwerp  
Advertisement