Page 1

Inspraakdossier Hoe moet de vernieuwde Florastraat en Jan Borluutplein eruitzien? - voor opmaak van voorontwerp –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1 Projectgebieden ............................................................................................................................ 5 1.1.1 Projectgebied Florastraat ....................................................................................................... 5 1.1.2 Projectgebied Jan Borluutplein .............................................................................................. 5 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 6 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 7 1.4 Methodiek: OOR ............................................................................................................................ 8 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 12 Hoofdstuk 3 – Resultaten Florastraat ................................................................................................... 14 3.1 Resultaten kruispunt 1 ................................................................................................................ 15 3.1.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt? .................................................................... 15 3.1.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden? .................. 16 3.2 Resultaten kruispunt 2 ................................................................................................................ 18 3.2.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt? .................................................................... 18 3.2.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden? .................. 19 3.3 Resultaten kruispunt 3 ................................................................................................................ 21 3.3.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt? .................................................................... 21 3.3.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden? .................. 22 3.4 Resultaten kruispunt 4 ................................................................................................................ 24 3.4.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt? .................................................................... 24 3.4.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden? .................. 25 3.5 Resultaten kruispunt 5 ................................................................................................................ 27 3.5.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt? .................................................................... 27 3.5.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden? .................. 28 3.6 Resultaten zone aan de schoolomgeving .................................................................................... 29 3.6.1 Wat vinden de bevraagden van de schoolomgeving? ......................................................... 29 3.6.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden aan de schoolomgeving? .................. 30 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.11 Belangrijke zitmogelijkheden .................................................................................................... 34 Hoofdstuk 4 – Resultaten Jan Borluutplein ........................................................................................... 35 4.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het plein? .................................................................. 35 4.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan het plein?.......................................................................... 38 4.3 Belangrijke speelvormen ............................................................................................................. 40 4.4 Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters, kleuters, kinderen en tieners................................................................................................................................................ 41 4.5 Belangrijke sportvormen ............................................................................................................. 43 4.6 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe plein om te kunnen sporten? ........................................................................................................................................................... 43 4.7 Belangrijke zitmogelijkheden ...................................................................................................... 45 4.8 Zijn er nog andere voorzieningen die er absoluut moeten zijn?................................................. 45

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Borgerhout zal in de periode najaar 2017 of voorjaar 2018 de Florastraat en het Jan Borluutplein vernieuwen. District Borgerhout organiseerde een inspraakperiode in kader van de aanleg van de straat en het plein. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een voorontwerp voor de Florastraat en het Jan Borluutplein.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebieden 1.1.1 Projectgebied Florastraat

Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is de Florastraat.  Deze straat strekt zicht over de lengte van de rode lijn op de afbeelding.  Deze straat valt onder de bevoegdheid van het district Borgerhout. 1.1.2 Projectgebied Jan Borluutplein

Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, ligt binnen de rode cirkel van de afbeelding.  Het plein valt onder de bevoegdheid van het district Borgerhout.  De huidige locatie bestaat momenteel uit: o pleintje o enkele speeltuigen voor kleuters en peuters o bomen in ommuurde boomperken 5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.2 Timing inspraakfase In de periode van 19 tot en met 23 oktober 2015 organiseerde het district Borgerhout de tweede inspraakperiode voor de heraanleg van de Florastraat en de invulling van een nieuw Jan Borluutplein in kader van de opmaak van een voorontwerp. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park. De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

De twee projecten bevinden zich in dezelfde fase, namelijk de fase vóór een goedgekeurde projectdefinitie en conceptplan.

 

In de vorige inspraakfase was er een inspraaktraject met de school Flora in de Florastraat. o De deelnemers brachten de buurt in beeld met LOMAP en konden hun ideeën geven om de Florastraat en het plein te verbeteren. De stippellijnen van het gele kadertje staan open, maar wel minder ver als in de vorige inspraakfase. o Dit betekent dat het districtscollege al een projectdefinitie en een conceptplan goedkeurde.  De straat wordt een zone 30.  In een zone 30 worden geen fietspaden aangelegd. o Dit betekent dat er nog over verschillende elementen inspraak mogelijk is. 6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

 

Dit betekent dat het voorontwerp zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in de periode september-november 2016. De straat en het plein zullen vermoedelijk vernieuwd zijn in het najaar van 2017 of het voorjaar van 2018.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Evaluatie van de bestaande situatie.  Dit is belangrijk opdat nieuwe concepten geen gelijkaardige verzuchtingen bevatten.  Dit is belangrijk voor het college opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen van de bewoners en de gebruikers.

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.4 Methodiek: OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  open vragen Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online plaatsen van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door stedelijk wijkoverleg Borgerhout en de jeugddienst om in totaal 100 personen te bereiken.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt.

OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak: 

De gebruikers en de bewoners van de Florastraat werden per brief uitgenodigd op een inspraakmoment.

Deelname aan inspraakmomenten:  Tijdens een inspraakmoment in de Floraschool konden de bewoners en bezoekers hun mening geven. o Maandag 19 oktober van 16 tot 20 uur Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 29 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden In totaal gaven 29 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR. Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  De bevraging stond online van 19 tot en met 23 oktober 2015.  29 personen vulden de bevraging in.  16 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 15 jongen 11 onbekend 3 totaal 29

% 52% 38% 10% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 38% jongens/mannen ten opzichte van minstens 52% meisjes/vrouwen. o Er zijn 7 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is wel van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o Meisjes en vrouwen vormen de grootste groep.  3 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 0 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 1 3% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 5 17% tieners van 10 tot en met 14 jaar 6 22% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 14 48% ouder dan 26 3 10% onbekend 29 100% totaal Bevindingen:  Personen ouder dan 26 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Jongeren van 15 tot en met 26 jaar vormen de tweede grootste leeftijdsgroep.  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de derde grootste groep. o Hiermee wordt dus best rekening mee gehouden bij de resultaten over het speelterrein.  Kleuters zijn niet vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 3 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8 0 9 0 10 4 11 1 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0

% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 14% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


20 21 22 23 24 25 26 33 34 36 37 38 39 40 41 42 52 53 62 totaal

1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 29

3% 3% 0% 0% 3% 3% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 7% 3% 3% 3% 7% 3% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 20 verschillende leeftijden. o Er is extreem grote variatie in leeftijd:  Er zijn 29 personen en die komen uit 20 verschillende leeftijden.  Er is een zestiger en er zijn vijftigers, veertigers, dertigers, twintigers en tieners.  De aantallen per leeftijd zijn gelijkmatig verspreid.  3 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100

aantal % 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 2 7% 0 0% 17 59% 1 3% 12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

0 1 0 0 6 1 29

0% 3% 0% 0% 21% 3% 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 5 districten en uit minstens 5 verschillende gemeenten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Merksem en Wilrijk.  De meerderheid (59%) woont in het district Borgerhout.  1 persoon gaf geen woonplaats op.  In onderstaande tabel staan de aantallen van de personen die in een andere gemeente wonen per opgegeven gemeente. o 5 personen die hun mening gaven wonen in een andere gemeente. Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Brasschaat 1 Brecht 1 Burcht 1 Stabroek 1 Westerlo 1 totaal 5

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Resultaten Florastraat In dit hoofdstuk vind je de inhoudelijke verwerking van de meningen, tips en ideeën van de bevraagden over de nieuwe toekomstige Florastraat. De bevraagden konden hun mening geven over:  5 kruispunten  de zone aan de school De antwoorden zijn dus gerangschikt per kruispunt en zone. Per kruispunt/zone waren er twee open vragen:  Wat vind je dit kruispunt?  Waar moeten de ontwerpers volgens jou rekening mee houden? Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.1 Resultaten kruispunt 1 Kruispunt 1 = Florastraat met Turnhoutsebaan

3.1.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt? Wat vind je van dit kruispunt? Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Woonplaats onbekend geslacht

Onbekend district

Totaal

positief goed dat is niet gevaarlijk gevaarlijk (niet veilig)(voor verbetering vatbaar) gevaarlijk kruispunt(heel wat auto's staan verkeerd geparkeerd)

10 10 40, 42 37, 53

1

2140 2140

1 1

1

2140 (3)

3

2

2140

1 negatief 1

2

1

2

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


gevaarlijke bocht naar florastraat, parkeerplaats ford transit moet vrij blijven voor beter zicht) te smal om 2 auto's te laten kruisen foutparkeerders belemmeren zicht kan beter (ik vind het slecht) ontbreken van zebrapad, bomen en groen gevaarlijk kruispunt(kinderen steken over zonder kijken) te smalle straat om in te rijden ( er wordt geen rekening gehouden met fietsers)

41, 52

1

1

2140 (2)

34, 40

1

1

2140

1

2

2140

1

2

26, 40

1

10, 26

2

33, 36

1

2

24

1

25

1

2

2140, 2660

2

2140 (2)

2

2600

1

2600

1

3.1.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden? Waar moeten de ontwerpers volgens jou rekening mee houden? Antwoorden aanleggen van groen maak een éénrichtingsweg de oversteek veilig maken(zebrapad) voetpaden(breder maken) verkeersveiligheid verhogen

Leeftijd 33, 36, 37, 40 37, 40 24, 41 10, 40 34

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats onbekend geslacht district

1

Totaal

3

1

2140 (4)

4

1 1 1 1

1 1 1 1

2140 (2) 2140, 2600 2140 (2) 2140

2 2 2 2

1

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dat je veilig de straat in- en uit kan rijden drempels verhogen bredere straten absolute voorrang voor zwakke weggebruikers fout parkeren onmogelijk maken door bomen of plantenbak probleem op het kruispunt oplossen, staat veelal een camion te lossen je ziet niet of er een auto uit de Florastraat komt geen parkeerplek aan de rechterzijde zodat je in de straat kan rijden als je er in moet rijden meer overzicht creĂŤren zodat je kan inschatten of je de Florastraat kan inrijden rond punt aanleggen straathoeken moeten vrij gehouden worden

40 37 25

1 1

1

1

2140 2600

1 1 1

33

1

2140

1

33

1

2140

1

26

1

2660

1

26

1

2660

1

26

1

2660

1

52

1

2140

1

42

1

2140

1

2140

1

26

1

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Resultaten kruispunt 2 Kruispunt 2 = Florastraat met Rechtestraat

3.2.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt? Wat vind je van dit kruispunt? Antwoorden goed (5) een zeer gevaarlijke straat(3) te smal, kruisen van busjes is moeilijk (2) beter, want er is al een verhoogje op dit kruispunt rijden alle auto's door zonder stoppen en daardoor moet ik afremmen ook al heb ik voorrang

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

10, 26 (2), 33, 41

3

1

10, 11, 62

2

1

34, 53

1

1

1

2140 (4), 2660 2140 (3)

5 3 2

2

42

1

2140

1

24

1

2600

1

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dit is een kruispunt waarop je automatisch trager rijdt gezien de voorrang van rechts en ook omdat er meestal kinderen en jongeren zijn weinig plaats om met de auto te manoeuvreren mag groener overlast hangjongeren te klein voor de auto, te ruimtebesparend ingericht voor het speelplein, teveel paaltjes, kruispunt niet symmetrisch dewelke komt niet parallel overeen met verlengde van de baan... Etc mislukt! verschrikkelijk

52

1

2140

1

36

1

2140

1

1

2140 2140

1 1

33 37

1

40

1

2140

1

1

2140

1

1

3.2.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden? Waar moeten de ontwerpers volgens jou rekening mee houden? Antwoorden meer groen vlotte doorgang (2) bloembakken op straat om zo één auto door te laten passeren ins moeilijk ( bredere straat maken) aanleg voetpad meer manoeuvreerruimte

Leeftijd 33, 36 34

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Woonplaats onbekend district 1

2140 (2) 2140

42

1

2140

1

52

1

2140

1

2140 2140

1 1

10 36

1

2 1

Totaal

1 1

1

2 2

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


mening van de mensen plateaus ev.mogelijkheid tot toegang ondergrondse parking voorrangsregels goed aanduiden

37 62 40 24

1 1

2140 2140

1 1

1

2140

1

2600

1

1

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3 Resultaten kruispunt 3 Kruispunt 3 = Florastraat met Jan de Laetstraat

3.3.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt? Wat vind je van dit kruispunt? Antwoorden goed (5) ze rijden veel te snel hier te belemmerend voor zowel fietser als auto (2) doorgaand verkeer komende van jan borluutplein moeten geen voorrang geven en halen hierdoor snelheden die angstwekkend zijn (2) te hoge drempel dit is geen kruispunt, voetpad kruist de straat te veel hangjongeren op hoek van de straat

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

10 (2), 26 (2), 34, 53, 11, 40

1

1

2140 (4), 2660 2140

40, 52

1

1

2140 (2)

2

2140 (2)

2

33

5

1

1

1

1

1

6

1

2

25, 36

2

2140, 2600

2

40

1

2140

1

40

1

2140

1 21

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


te veel fout geparkeerde auto's op hoeken goed kruispunt want je hebt voorrang van rechts en men moet hier rekening mee houden levensgevaarlijk door grote vrachtwagens en hardrijders langs 1 kant van de straat parkeren een voetpad niet gevaarlijk verschrikkelijk

40

1

2140

1

24

1

2600

1

37

1

2140

1

42 10 10

1 1

2140 2140 2140 2140

1 1 1 1

1 1

1

3.3.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden? Waar moeten de ontwerpers volgens jou rekening mee houden? Antwoorden éénrichtingsstraat van maken (3) voetpad breder maken (3) bomen planten (groen) (3) drempel iets lager maken (2) goed (2) een ander kleur van wegdek zou kunnen aangeven dat er een zijstraat is

Leeftijd 37, 41, 42 10, 37, 40 36, 37, 40 25, 26 10 (2) 52

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

1

2

2140 (3)

3

1

2

2140 (3)

3

2

1

2140 (3)

3

1

1 2

2600, 2660 2140 (2)

2 2

1

2140

1

22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


een splitsing maken van twee éénrijrichtingstraten: 1 komende van borluutplein en andere éénrijrichting komende van statiele zicht op aankomend verkeer voorrang duidelijker maken hangplantjes voor iedereen in de straat snelheidsbeperking door aanpassing infrastructuur (bloembakken, bomen) vluchtheuvels, snelheidsdrempels verkeer moet rustig rijden vlotte doorgang

40

1

2140

1

36 24 37

1

2140 2600 2140

1 1 1

33

1

2140

1

1 1

40 11

1 1

1 1

1 2140 2140

1 1 1

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.4 Resultaten kruispunt 4 Kruispunt 4 = Florastraat met Terlostraat

3.4.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt?

Antwoorden goed (3) wel brede wegen, maar ik mis verkeersdrempels (2) moet een stoplicht bijkomen (2) gevaarlijk (rond punt of verkeersdrempel plaatsen) verkeersbord voor de veiligheid van de kinderen voetpad verbreden er wordt te snel gereden(2) hier rijdt iedereen ook maar door zonder te stoppen of

Wat vind je van dit kruispunt? Onbekend Leeftijd Jongen Meisje geslacht 10, 25, 26

1

26, 40

1

10, 11

1

10, 41

2

2 1 1

Woonplaats

Onbekend Totaal district

2140, 2600, 2660

3

2140 (2)

2

2140 (2)

2

2140 (2)

2

37

1

2140

1

37 40, 62

1

2140 2140

1 1

1

2600

1

24

1

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


kijken verkeersdrempel waar nu de witte auto staat zebrapad is goed nogal onoverzichtelijk, redelijk druk en dicht bij een school lelijk weinig zicht op aankomend verkeer oversteken met leerlingen is niet altijd evident er is geen groen slecht

53

1

1

1

42

1

2140

1

52

1

2140

1

36

1

2140

1

36

1

2140

1

53

1

33 10

1

1

1

2140 2140

1

1 1

3.4.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden?

Waar moeten de ontwerpers volgens jou rekening mee houden? Antwoorden drempel maken (4) groen (bomen planten) (3) verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers (school)

Leeftijd 26, 37, 53, 62 33, 36, 40 34, 52, 53

Jongen Meisje 1

2

3

Onbekend Onbekend Woonplaats geslacht district 1

2140 (3)

1

2140 (3) 3

2140

Totaal 4 3

2

3

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


er moet een stoplicht komen (2) voetpad breder maken parkeerplek voor medewerkers van school voorzien, nu betalen we dagelijks 3,80 euro bloembak zetten met groen zicht op aankomend verkeer afremmen snelheid rondpunt, vluchtheuvel te weinig parkeerplaats 30 km zone aangeven géén rond punt wegens belemmering verkeer voorrangsregels visualiseren de draairichting' iets wat goed is voor de buurt

10, 11

1

1

2140 (2)

2

37, 40

1

1

2140 (2)

2

26

1

2660

1

42

1

2140

1

36

1

2140

1

33 40 25 37

1

2140 2600 2140

1 1 1 1

40

1

2140

1

2600

1

2140

1

2140

1

1 1 1

24 41 10

1 1 1

1

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.5 Resultaten kruispunt 5 Kruispunt 5 = Florastraat met Ceresstraat en Linnaeusstraat

3.5.1 Wat vinden de bevraagden van dit kruispunt?

Antwoorden goed (4) kruispunt te groot voor auto's, te veel ruimte, toch gevaarlijk voor 2 richtingen (3) levensgevaarlijk (slecht) te veel auto onoverzichtelijk bocht is te groot, heeft geen enkel nut een zebrapad te weinig weinig groen te hoge snelheid

Wat vind je van dit kruispunt? Onbekend Leeftijd Jongen Meisje geslacht 10 (3), 1 3 26 36, 37, 40 34, 41 33 52

4 3

1

2140 (3)

1 1

1

2140 2140 2140

1 1 1 1 1

Onbekend Totaal district

2140 (3), 2660

2

53 25 36 26

Woonplaats

1

2 1 1

1

1

2600 2140 2140

1 1 1 27

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


oversteken met lln is niet altijd evident

53

1

1

1

3.5.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden volgens de bevraagden? Waar moeten de ontwerpers volgens jou rekening mee houden? Antwoorden driehoekje met planten (2) goed (2) parkeerplek voor medewerkers school, nu betalen we 3,80 euro per dag als er al moet omgekeerd worden met de auto, dan is het hier wel bocht rechttrekken versmallen en meer zebrapaden (3) verkeersdrempels bloembakken/bomen geen rond punt voetpad breder maken voor terrasje hoekhuis(garage moet daar verdwijnen) te ruim, te groot, gevaarlijk voor tweerichtingenverkeer

Leeftijd 36, 53 10, 41

Jongen Meisje 1 1

1 1

Onbekend Onbekend Woonplaats Totaal geslacht district 2140 1 2 2140 2

26

1

2660

1

52

1

2140

1

53 25, 33, 34, 37 26 33 40

1

1 1

2140 (2), 2600 2140 2140 2140

40

1

2140

53

1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

1

1

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.6 Resultaten zone aan de schoolomgeving

3.6.1 Wat vinden de bevraagden van de schoolomgeving?

Antwoorden (heel)goed (7)(zolang ze niet is afgezet door werken) onveilig (te smal voor voetgangers en wagens, éénrichtingsverkeer maken) niet goed, je ziet niet dat er een school is (2) het moet groter/breder

Wat vind je van het stuk aan de school? Onbekend Onbekend Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal geslacht district 10 (5), 26, 34, 2140 (6), 1 7 1 8 40, 52 2660 25, 26, 36, 37

2

1

33, 42

1

1

11, 41

2

1

2140 (3), 2600

4

2140 (2)

2

2140 (2)

2

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Er is zeer moeilijk parkeerplaats te vinden! Veel leerkrachten komen ver van buiten de stad, dus fietsen is geen optie! Er worden loften gebouwd en de eengezinswoningen worden vervangen door hoogbouw; gevolg: meer auto's en geen parkeerplaats meer. Ook de bussen die leerlingen vervoeren kunnen nergens staan. gevaarlijke straat Het stuk aan de school zelf vind ik redelijk smal waardoor je als fietser altijd moet afstappen omdat je anders omver gereden wordt. moeilijke doorgang voor auto's gevaarlijk wanneer de school uit is, kinderen lopen op straat ook al zijn de ouders er bij niet gevaarlijk

53

62

1

1

1

1

2140

1

2600

1

24

1

40

1

1

1

40

1

1

1

10

1

2140

1

3.6.2 Waar moeten de ontwerpers rekening mee houden aan de schoolomgeving? Waar moeten de ontwerpers volgens jou rekening mee houden? Antwoorden

Leeftijd Jongen Meisje

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend Totaal district

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


meer parkeerplaatsen (voor leerkrachten school) (In een school zijn heel wat personeelsleden: als 1/3 met het openbaar vervoer of fiets zou kunnen komen,moeten er nog steeds +-20 mensen hun auto in de buurt kwijtraken! Vroeger was het parkeren gratis,maar ondertussen moet je betalen om naar je werk te kunnen komen. Als je dan ook nog eens geen parkeerplaats meer kan vinden, wordt het wel heel erg!) meer groen (bloembakken, bloemtorens) (3) verkeersdrempels (plateaus) de veiligheid achter de banken, dit gedeelte afsluiten verkeersvrij(luw)maken (2) enkel richting (2) veiligheid verhogen (2) absolute voorrang voor voetgangers breder voetpad straat moet beetje breder zijin duidelijke signalisering

26 (2), 53

33, 37, 52 26, 42, 62

3

2660

1

2

2140 (3)

3

1

1

2140 (3)

3

2140 (2)

2

1

2

3

10, 41

2

37, 53 36, 40 34, 53

1

33

1

2140

1

40 11 37

1 1

2140 2140 2140

1 1 1

2 1 2

1

2140 2140

1 1 2

2 2 2

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Het valt mij op dat kinderen hier zelden met de fiets naar school komen. Waar zouden ze die trouwens moeten zetten ? Nochtans spelen kinderen wel op de fiets op en rond het jan borluutplein.

52

1

2140

1

meer parkeerplaats voor ouders en kinderen

25

1

2600

1

32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.11 Belangrijke zitmogelijkheden

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze de zitmogelijkheden vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per zitmogelijkheid en niet ten opzichte van de andere zitmogelijkheden. Op deze manier komen we per zitmogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden en krijgen we duiding van de favoriete zitmogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 108 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

onderdelen gewone bank zitblok overdekte zitplaats tribune picknickbank

Kleurlegende waarde hoogste positieve score en laagste negatieve score hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

Welke zitmogelijkheid vind jij belangrijk? niet geen belangrijk belangrijk mening 7% 7% 44% 16% 14% 26% 10% 6% 44% 18% 14% 23% 6% 10% 45%

type favoriet, populair opvallend matig ongeliefd, impopulair

blanco 41% 44% 40% 45% 39%

totaal 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  Er zijn drie elementen die het meest favoriet worden bevonden door de 108 bevraagden: o gewone bank o een overdekte zitplaats o een picknickbank  Volgende mogelijkheden zijn matig geliefd bij de bevraagden: o zitblok o een tribune

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Resultaten Jan Borluutplein In dit hoofdstuk vind je de inhoudelijke verwerking van de meningen, tips en ideeën van de bevraagden over het toekomstige vernieuwde Jan Borluutplein.

4.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het plein? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat ze niet leuk vinden aan het terrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je niet leuk aan het plein? Antwoorden

Leeftijd

Jongen Meisje

Onbekend Totaal district

Woonplaats

gevaarlijk (kindonveilig) (6)

6, 11, 37, 38, 40, 42

1

5

2140 (4)

het is slordig/niet proper (losse stenen, hondendrollen, zwerfvuil) (5)

6, 10, 39, 40, 41, 42

3

3

2140 (6)

6

10, 26, 41

2

1

2140 (2), 2660

3

er is niets meer ( weinig speelmogelijkheden) is overbodig, een ander plein op 100m is net opnieuw aangelegd (3) te druk, lawaaierig te weinig bloemen/bomen de bomen donker Het drukke verkeer en men blijft er snel rijden ondanks de voorrang van rechts aan elke straat. Om te voet over te steken moet je nu je benen breken (vanuit nr 6 naar Florastraat) en eigenlijk neem je als voetganger de kortste weg ipv een heel plein rond te lopen. dus klimmen over allerlei lage muurtjes en ondertussen de auto's in de gaten houden. Verder zijn de speeltuigen weinig aantrekkelijk en dat zand zal je in ongeveer elk huis rond het plein terug vinden. de boomspiegels zijn nog altijd toiletruimtes voor de honden. En losse keitjes die komen op en door mijn raam terecht. ook al wordt het plein regelmatig opgeruimd en houden de mensen het zelf ook redelijk proper het ziet er nooit fris uit, waarschijnlijk dankzij al

34, 40, 53

3

11, 36

2

6, 39

1

10 36

1

52

2

3

6

3

2140 (2)

2

1

2140 (2)

2

1

2140 2140

1 1

1

2140

1

36 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dat grijs .eigenlijk jammer dat er zoveel straten op uit komen en dat het als doorgang zoveel gebruikt wordt

niet leuk omdat er geen voetbalveld is onbenutte mogelijkheid tot verkeersarme groenzone rondpunt voor auto's

10

1

2140

1

33

1

2140

1

33

1

2140

1

37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan het plein? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat ze leuk vinden aan het terrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. Wat vind je leuk aan het plein? Antwoorden

Leeftijd

bomen (geven heel mooi de seizoenen 6, 26, 33, 36, 37, 42, aan, dus 52 laten staan !), het groen (7) zandbak (2) 6, 39 kasseien 33 speeltuigje voor 26 kleuters de ruimte 40 er wonen veel kinderen rond dit plein, dus 38 een toegankelijk, fijn plein zou goed

Jongen Meisje Woonplaats

Onbekend Totaal district

2140 (5), 2660

7

1

2140 (2) 2140

2 1

1

2660

1

2140

1

2

5

1 1

1

1

1

1

38 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


gebruikt worden

je kan vroeg en lang in de zon zitten ik woon graag aan een plein ( overburen wonen dan wat verder weg en er is altijd wat te beleven) wip

52

1

2140

1

52

1

2140

1

10

1

2140

1

39 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.3 Belangrijke speelvormen Peuters, kleuters, kinderen en tieners spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 29 bevraagden). Welke speelvorm vind je belangrijk? niet weet onderdelen belangrijk belangrijk niet 7 0 6 klimmen en springen 5 0 10 glijden 2 0 10 schommelen 8 0 5 slingeren 10 0 3 kabelbaan hangbrug 7 0 4 evenwicht 7 0 6 draaien en zwieren 8 0 8 uitkijk 7 0 7 rustig zitten, chillen 3 0 13 touwklimmen 3 0 10 beklimbare kunst 7 0 8

blanco 12 11 13 13 12 13 12 11 12 10 13 13

Bevindingen: Doordat maar 29 personen hun mening gaven, wordt het moeilijker om er opvallende zaken uit te halen dan wanneer 100 personen hun mening geven. Daarom kijken we vooral naar grote verschillen.  Er zijn 4 elementen met een hoge score op belangrijk en een lage score bij niet belangrijk: o glijden o schommelen o rustig zitten, chillen o touwklimmen  Er is een element met een hoge score op niet belangrijk en een lage score op belangrijk: 40 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o kabelbaan De andere speelvormen beschouwen we als middelmatig omdat de scores te dicht bijeen liggen: o klimmen en springen o slingeren o hangbrug o evenwicht o draaien en zwieren o uitkijk o beklimbare kunst

4.4 Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters, kleuters, kinderen en tieners De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn het nieuwe speelterrein voor peuters, kleuters, kinderen en tieners. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

41 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters, kleuters, kinderen en tieners? Onbekend Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal district standaard speeltuigen (wip, 6, 10 (2), 11, klein schommels, klimrek, 3 3 2140 (6) 6 37, 40 glijbaan) (4) veilig (verkeer) (3) 38, 41, 42 1 2 2140 (2) 1 3 geen voetbalveld( is al op 6, 41 1 1 2140 (2) 2 Terloplein) echte bomen om in te 33, 52 1 1 2140 (2) 2 klimmen (2) kleine schommels 10 1 2140 1 leerlingen Floraschool hadden 26 1 2660 1 wel graag een voetbalpleintje iets om te draaien en zwieren 10 1 2140 1 niets, Terloplein heeft al alles 34 1 1 1 ruimte 36 1 2140 1 duurzame materialen 36 1 2140 1 uitkijk voor de kinderen 42 1 2140 1 voor elke leeftijd een 38 1 1 1 uitdaging ik vind het plein te klein 62 1 2140 1 liefst alleen voor kleine 53 1 1 1 kinderen (peuters en kleuters) zou beter vergroot worden en een parking van gemaakt worden zodat er geen 40 1 1 1 parkeeroverlast meer is voor de buurt

42 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.5 Belangrijke sportvormen De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een sportvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per sportvorm en niet ten opzichte van de andere sportvormen. Op deze manier komen we per sportvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete sportvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 29 bevraagden). Welke sportmogelijkheid vind jij belangrijk? niet onderdelen weet niet belangrijk 5 0 veld voor voetbal 4 0 veld voor basket 6 0 ruimte om te skaten 8 0 freerunningparcours verschillende rekstokken (calisthenics 8 0 parcours) beweegtoestellen 5 0 petanquebaan 9 0 open ruimte voor sporten zoals baseball, frisbee, badminton, voetbal 5 0 …

belangrijk

blanco

8 7 5 5

13 12 12 13

6

13

7 4

12 12

10

12

Bevindingen: Doordat maar 29 personen hun mening gaven, wordt het moeilijker om er opvallende zaken uit te halen dan wanneer 100 personen hun mening geven. Daarom kijken we vooral naar grote verschillen.  Een petanquebaan is het minst belangrijk.  Open ruimte voor sporten zoals .. is het meest belangrijk  De andere sportmogelijkheden liggen te dicht bijeen qua score.

4.6 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe plein om te kunnen sporten? Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk. 43 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? Onbekend Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal district veilig (afgebakende ruimte) 36, 38, 1 2 2140 (2) 1 3 (2) 52 voetbal(veld) 26, 40 1 1 2140, 2660 2 niks, te gevaarlijk 34, 62 1 1 2140 1 2 een tennispark 10 1 2140 1 schommels 10 1 2140 1 fitness toestellen 41 1 2140 1 goals 42 1 2140 1 klimtoestellen 6 1 2140 1 wip 10 1 2140 1 zitplaatsen 53 1 1 1 nood aan fietsruimte voor kleuters, nu fietsen die 52 1 2140 1 tussen de auto's, levensgevaarlijk duurzame materialen 36 1 2140 1 alleen sport 11 1 2140 1

44 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.7 Belangrijke zitmogelijkheden

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze de zitmogelijkheden vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per zitmogelijkheid en niet ten opzichte van de andere zitmogelijkheden. Op deze manier komen we per zitmogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden en krijgen we duiding van de favoriete zitmogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 29 bevraagden). Welke zitmogelijkheid vind jij belangrijk? niet geen onderdelen belangrijk belangrijk mening 2 1 15 gewone bank 4 3 10 zitblok 8 5 3 overdekte zitplaats 11 3 2 tribune 6 1 9 picknickbank

blanco 11 12 13 13 13

Bevindingen: Ondanks dat maar 29 personen hun mening gaven, zijn er duidelijke verschillen.  Er zijn drie elementen die het meest favoriet worden bevonden door de 29 bevraagden: o een gewone bank o een zitblok o een picknickbank  Volgende mogelijkheid zijn niet populair: o overdekte zitplaats o een tribune

4.8 Zijn er nog andere voorzieningen die er absoluut moeten zijn? Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24 45 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


  

 Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord. De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk. Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Zijn er nog andere voorzieningen die er absoluut moeten zijn? Onbekend Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats district het moet properder (vuilbakken), minder zwerfvuil 39, 53 1 1 2140 1 en hondendrollen (2) De leerlingen van de Floraschool verkiezen een bank met ronde afwerkingen ( zodat het geen pijn doet) die in de zon en schaduw staan Ik zou heel graag een fietsenstalling hebben (een afgeslotene waarin je een plaats kunt reserveren) Wij hebben allemaal een rijhuis en de meeste moeten met meerdere gezinnen een gang delen . Het zou helpen om mensen op de fiets te krijgen. frisse kleuren die oplichten in de zon meer groen veilige speeltoestellen parkeerplaatsen verlichting recyclagemogelijkheden zand moet weg, zachte vloer zeker geen voetbalveld, trekt grotere kinderen aan en kleintjes krijgen geen plaats meer

Totaal 2

26

1

2660

1

52

1

2140

1

52

1

2140

1

37 37 34 40 53 42

1 1 1

2140 2140

1 1 1 1 1 1

53

1

1 2140

1 1 1

1 2140 1

1

46 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier florastraat voor voorontwerp  
Inspraakdossier florastraat voor voorontwerp  
Advertisement