Page 1

Inspraakdossier Hoe moet het nieuwe speel- en sportterrein in het Dragonderstraat Rozemaai eruit zien? - voor opmaak van projectdefinitie en conceptplan –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 4 1.1 Projectgebied Rozemaai 2030 ....................................................................................................... 4 1.1.1 Dragonderstraat ..................................................................................................................... 4 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 4 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 6 1.4 Methodiek ..................................................................................................................................... 6 1.4.1 OOR ............................................................................................................................................ 6 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 8 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ....................................................................................................... 9 2.1 Geslacht ......................................................................................................................................... 9 2.2 Leeftijd ........................................................................................................................................... 9 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 11 Hoofdstuk 3 – Evaluatie huidige situatie Dragonderstraat ................................................................... 13 3.1 Frequentie van de bevraagden op het terrein ............................................................................ 13 3.1.1 Overzicht frequentie ............................................................................................................ 13 3.2 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? .......................................... 14 3.3 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? ................................................. 18 3.3.1 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? ................................................................ 22 3.3.2 Hoe vaak kwamen de bevraagden spelen het afgelopen jaar? ............................................... 22 3.3.3 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? .................................................................... 22 Hoofdstuk 4 – ideeën, tips en mening voor het nieuwe toekomstige terrein ...................................... 24 4.1 Welke speelvorm vind je belangrijk voor peuters, kleuters, kinderen en tieners? .................... 24 4.2 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? ............................................................................................................................................ 26 4.3 Wat vinden de bevraagden van een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein met toestellen voor jong en oud? ...................................................................................................................................... 30 4.3.1 Motivatie bevraagden .......................................................................................................... 31 4.4 Belangrijke speelmogelijkheden van een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein ...................... 35 4.5 Welke ondergrond vinden de bevraagden belangrijk voor een speelterrein? ........................... 36 4.6 Welke zitmogelijkheden vinden de bevraagden belangrijk? ...................................................... 37

2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Antwerpen gaat het speel- en sportterrein in de Dragonderstraat vernieuwen. In deze eerste inspraakfase konden de omwonenden en gebruikers het huidige terrein evalueren en ideeën geven voor het nieuwe toekomstige terrein. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kinderen te bevragen die het terrein betreden. Om dit speelterrein leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde district Antwerpen in samenwerking met de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefintie en een conceptplan voor het nieuwe toekomstige speel- en sportterrein.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied Rozemaai 2030

1.1.1 Dragonderstraat Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het speelterrein Dragonderstraat (Rozemaai) in district Antwerpen. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van district Antwerpen.

1.2 Timing inspraakfase In de periode van 24 juni tot en met 31 juli 2016 organiseerde district Antwerpen in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakfase in kader van de opmaak van een projectdefinitie en een conceptplan voor het speelterrein Dragonderstraat voor input. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park.

De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops, dit zijn de drie groene cirkels in de afbeelding. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o

= een goedgekeurd definitief ontwerp 4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in dezelfde fase, namelijk de fase vóór een goedgekeurde projectdefinitie en conceptplan.

 

De stippellijnen van het gele kadertje staan ver open. o Er is nog niets beslist. o Dit betekent dat er nog 2 inspraakfases komen. o Dit betekent dat de projectdefinitie en conceptplan zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in het najaar van 2017. Het speel- en sportterrein zullen vermoedelijk helemaal af zijn in het najaar van 2018 of het voorjaar van 2018.

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Evaluatie van de bestaande situatie: 1 locatie  Dit is belangrijk opdat nieuwe concepten geen gelijkaardige verzuchtingen bevatten.  Dit is belangrijk voor het college opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen voor het nieuwe speel- en sportterrein.

1.4 Methodiek 1.4.1 OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  frequentievragen o dit zijn tacid-knowlegde-vragen: door het oplossen van deze vragen wordt de bevraagde zich meer of terug bewust van onbewuste kennis. Hierdoor geven de bevraagden beter hun mening. Inspraak wordt hierdoor zinvoller.  Hoe vaak kwam je hier het afgelopen jaar?  Met wie kwam je naar deze locatie?  Hoe kwam je naar deze locatie?  Waarom kwam je naar deze locatie? 6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

open vragen meerkeuzevragen

Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de jeugddienst om in totaal 100 personen te bereiken voor de drie her aan te leggen terreinen.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt. OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. 7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak  De wijk kreeg via een brief met bijhorende informatie om hun mening te geven.  De school Willem Tel werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakperiode.  Webflyer werd opgestuurd naar alle ouders van de kleuterschool van Willem Tel. Voornamelijk naar de 1ste en 2de kleuterklas. Deelname aan inspraakmomenten:  De school Willem Tel gaf de leerlingen van het 4de, 5de en het 6de de kans om hun mening te geven op vrijdag 24 juni 2016. o Kruisboogstraat 49, 2030 Rozemaai o 03 291 17 30

Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 115 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden In totaal gaven 115 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR. Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  De bevraging stond online van 24 juni tot en met 31 juli 2016.  In totaal gaven 115 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 53 jongen 56 onbekend 6 totaal 115

% 46% 49% 5% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 46% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 49% jongens/mannen. o Er zijn 3 meisjes/vrouwen meer jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is wel van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen praten over twee gelijke groepen.  6 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 1 1% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 28 24% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 57 50% tieners van 10 tot en met 14 jaar 0 0% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 21 18% ouder dan 26 8 7% onbekend 115 100% totaal Bevindingen:  De grootste leeftijdsgroep, van de bevraagden (50%) zijn tieners, van 10 tot en met 14 jaar.  De tweede grootste leeftijdsgroep (24%) zijn kinderen van 6 tot 9 jaar.  Personen ouder dan 26 jaar vormen de derde grootste leeftijdsgroep.  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 8 1 0 2 0 3 1 4 0 5 0 6 0 7 0 8 8 9 20 10 19 11 21 12 17 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0

% 7% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 7% 17% 17% 18% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


22 23 24 25 26 27 29 31 33 35 36 37 38 40 46 47 50 52 55 61 74 totaal

0 0 0 0 0 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 115

0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 22 verschillende leeftijden. o Er is veel variatie in leeftijd.  Er is een zeventiger en er zijn zestigers, vijftigers, veertigers, dertigers, twintigers, tieners en kinderen.  De jongste persoon die zijn mening gaf is 3 jaar en de oudste persoon die zijn mening gaf is 74 jaar.  De aantallen per leeftijden zijn gelijkmatig verspreid bij de volwassenen.  8 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt.

Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050

aantal 75 1 0 0 74 0

% 65% 1% 0% 0% 64% 0% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


*Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

0 0 1 0 0 31 0 2 0 2 4 115

0% 0% 1% 0% 0% 27% 0% 2% 0% 2% 3% 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 5 districten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken en Wilrijk.  Een meerderheid van 64% woont in 2030 Schoonbroek, Rozemaai, Luchtbal in het district Antwerpen.  27% van de bevraagden wonen in Ekeren.  4 personen gaven geen woonplaats op.  2 personen gaven aan in een andere gemeente te wonen. In onderstaande tabel staat een overzicht van deze gemeente. Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Brecht 1 1 totaal

12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Evaluatie huidige situatie Dragonderstraat

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het huidige speelterrein Dragonderstraat.

3.1 Frequentie van de bevraagden op het terrein 3.1.1 Overzicht frequentie Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar het speel- en sportterrein bezochten. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie.

Hoe vaak kwam je in dit speel- en sportterrein het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 6 5% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 27 23% verschillende keren per maand 37 32% verschillende keren per jaar 25 22% zelden tot nooit 13 11% geen antwoord 7 6% totaal 115 100%

Bevindingen  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig op het terrein aanwezig zijn: o In totaal gaf 60% van de bevraagden aan het terrein op regelmatige basis te bezoeken.  Regelmatig = dagelijks + wekelijks + maandelijks. o In totaal gaf 33% van de bevraagden aan het terrein op niet regelmatige basis te bezoeken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige terrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Antwoorden dat er bijna geen speeltuigen zijn om te spelen (geen boeiende) dat het (meer) voor kleine kinderen is

Wat vind je niet leuk aan het huidige speelterrein? Leeftijd Onbekend Leeftijd Jongen Meisje onbekend geslacht 9(2), 10(3), 11(5), 12, 33, 36, 40, 50, 55

4

11

1

8, 10, 11(5), 12(3)

3

6

1

6

3

1

5

3 4

de glijbaan

9(5), 11, 12(2), 61

te beperkt

8, 9, 10(3),12, 27, 61

niets er is geen voetbalveld dichtbij er is niet zo veel te doen voor grotere kinderen omdat het te oud is als er geen voetbal plaatsvindt word ik verdrietig dat er geen vliegende Hollander is dat het wat saai is de kleine wip (want daar pas ik niet meer op) de schommels de speeltuigen zijn zo klein er is geen step/skatebaan rek baar? dat de glijbaan bijna altijd nat is

1

8(2), 10, 12

1

1

11, 12

2

4

9, 12(2)

1

2

9(2), 27

1

2

9(2)

2

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

2030(10), 2170,2180(4)

1

16

2030(8), 2180(2) 2030(7), 2180(3) 2030(5), 2180(3) 2030(5) 2030(2), 2180 2030(2), 2180 2030(3)

10 10 8 5 1

4 3 3

2030

2

9(2)

2

2030, 2180

2

8, 46

2

2030(2)

2

1

2030, 2040

2

2030(2) 2030, 2170 2180(2) 2180(2)

2 2 2 2

2030

1

11(2)

1

9, 10 9, 11 10, 12 10, 11

2 1 2 2

11

1

1

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dat er bijna geen dieren komen dat er geen heuvels en zo zijn dat er minder spelletjes zijn die ik leuk vind dat grote jongens de ketting korter maken dat het klimrek te hoog is en ik er niet aan kan dat je er verschillende dingen kan doen dat je niet veel kan sporten De glijbanen voor mij zijn die niet zo leuk want ik vind het meer voor kinderen. En de speelplaats zelf ook. een beetje verouderd maar wel nog in orde eigenlijk niets, behalve dat sommige mensen de hondekak niet opruimen er is geen schommel er zijn geen goaltjes om te voetballen en er zijn ook weinig speeltuigen er zijn geen hekken aan de andere kant van de straat en dat is gevaarlijk

8

1 1

1

10

1

9

1

9

1

2030

1

2030

1

2030

1

2030

1

2030

1

2180

1

10

1

11

1

12

1

2030

1

47

1

2180

1

1

2000

1

1 10

1

1

1

1

1

9

1

2030

1

10

1

2030

1

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Geen leuke speeltuigen voor kleine kindjes. Te weinig speeltuigen voor de grootte van het plein Het is meer voor kinderen, het moet ook wel voor oudere personen zijn. het is gewoon een stomme speeltuin en er is bepaald niets om te spelen het is weinig attractief en interactief hondenschommel ik vind alles leuk kaal na een tijdje wordt het gewoon saai je wordt de speeltuigen gewoon beu. te ver uit elkaar, saaie boel, kaal, is toe aan vernieuwing te weinig zitbanken of zitgelegenheid te weinig speeltuigen die ook wat verouderd zijn, weinig schaduw thv de speeltoestellen (schuifaf wordt erg heet in zomer) veel wind, te felle zon, weinig omkadering veerfiguur

29

1

12

2180

1

2030

1

1 10

1

2030

1

38

1

2030

1

1

2180 2030 2030

1 1 1

1

2030

1

10 8 52

1 1

12 27

1

2030

1

74

1

2180

1

31

1

2030

1

3

1

2180

1

2030

1

11

1

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


verouderd, weinig toestellen, weinig of niet afgestemd op heel kleine kinderen weinig bescherming voor kinderen, ze kunnen direct op straat lopen, weinig speelgroen grote oppervlakte die weinig benut wordt

29

37

35

1

1

1

2180

1

2180

1

2180

1

3.3 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

Antwoorden de schommel de (klim)rekken(muur) dat er nog zo veel natuur (groen) is dat er veel (beschikbare) ruimte is dichtbij (vrienden, mijn huis) dat het heel groot is

Wat vind je leuk aan het huidige speelterrein? Leeftijd Onbekend Onbekend Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 8, 10 (5), 11, 12, 38, 2030(6), 5 5 10 61 2180(4) 2030(7), 3, 11 (4), 9 (4), 12 3 7 10 2180(3) 9 (2), 10 (3), 12, 27, 2030(6), 2 7 9 29 2180(3) 9, 12, 27 (2), 29, 2030(3), 4 4 1 8 36, 46, 47, 50 2180(2) 9, 10, 11, 12, 29, 2030(4), 5 1 6 52 2180(2) 2030(4), 8,10, 11, 12, 40 1 4 5 2180 18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


wip(wap)

8, 9, 10, 11

1

de hangtoestellen (ringen)

8, 11(2)

1

je kunt er klimmen(klimrek)

9, 10(2), 11

(eigenlijks) niets de drie muzieknoten waar je op moet staan en waar er geluid uit komt die kussens die muziek maken apenheul (rek) dat het toch wel een leuke sfeer geeft zeker als je er met vrienden bent,maar nieuwe speeltuigen zouden ook wel leuk zijn. dat ik het klimrek kan gebruiken als goal alles De open ruimte. De rustige omgeving. Afsluiting van het verkeer. Speelruimte voor de kleinkinderen. het is goed gras om te voetballen er is veel gras en veel ruimte voor een groot voetbalveld het is wel een goede plek om met je vrienden af te spreken slingeren(zouden langer moeten zijn) om verstoppertje te spelen met vrienden dat als ik ga lopen met mijn school dan is het daar altijd lekker fris

3

2 3

1

1

2

1

10, 11, 12, 33

1

2

1

12(2), 38

1

2

8, 11(2)

2

9, 11

2

11, 12

1

9, 10

2

2030(5) 2030(3), 2180 2030(3), 2180 2030(3) 2030(3)

1

1

2030(2) , 2170 2030, 2180

5 4 4 1

4 3 3 2

2030(2)

2

2030(2)

2

8(2)

2

2030(2)

2

35, 55

2

2180(2)

2

2030(2)

2

2180(2)

2

2030(2)

2

2030(2)

2

2030(2)

2

2030

1

9

1

2

12

1

1

12

1

2

9, 12

1

9(2)

2

10

1

1

1

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dat er acrobatische spelletjes zijn dat je er veel kunt spelen dat je er een beetje kan voetballen dat we kunnen spelen en voetballen de banken de glijbaan er is tenminste iets om te spelen er is veel gras en dan kan je picknicken fitnesstoestellen grootte, locatie, goed overzicht, voldoende ruimte voor grotere kinderen om te voetballen zonder hiermee kleine kinderen te storen, de springkussens die muziek maken zijn erg leuk. het huisje met de glijbaan het is erg groot dus ik kan daar mijn huisdier uitlaten en baseballen het is leuk voor de kleintjes de zandbak je kunt er lopen en spelen leuk want je kunt er heel veel sporten doen leuke setting van de speeltoestellen, open en veel mogelijkheid tot vrij spel ligging en ruimtelijk overzicht om daar met mijn broer en zus te gaan spelen

9 10

1 1 1

9 8 8

1 1 1 1 1 1

12 61

1 1

2030 2180 2030 2000 2180 2030 2030

1 1 1 1 1 1 1

2030

1

2180

1

31

1

2030

1

9

1

2030

1

2180

1

12

1

11 3 10

1

11

2180 2030

1 1 1

1

2040

1

37

1

2180

1

74

1

2180

1

2030

1

12

1 1 1

1

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


omdat er veel ruimte is voor andere activiteiten toertjes wandelen veerfiguur

12

1

2030

1

12 9

1 1

2030 2030

1 1

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3.1 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe de bevraagden vooral naar het terrein gingen. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden uit een keuzelijst. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de meeste gebruikte vervoersmodi. Hoe kom je vooral naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal % te voet 86 75% fiets 11 10% openbaar vervoer (bus, tram, taxi) 1 1% auto 3 3% brommer 0 0% andere (step, skateboard, rolschaatsen, rollerskates … 8 7% geen antwoord 6 5% totaal 115 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil: o De grootste groep 75%, komt te voet. o De tweede grootste groep 10%, komt met een fiets. o Dit wijst er op dat de gebruikers van het plein uit de nabije omgeving komen (of in schoolverband).

3.3.2 Hoe vaak kwamen de bevraagden spelen het afgelopen jaar? Hoe vaak kwam je in dit speel- en sportterrein het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 6 5% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 27 23% verschillende keren per maand 37 32% verschillende keren per jaar 25 22% zelden tot nooit 13 11% geen antwoord 7 6% totaal 115 100%

3.3.3 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? De bevraagden konden in een keuzelijst de redenen aanduiden waarom ze naar deze locatie komen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden. De aantallen van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 115.  De tabellen lees je: o 25 personen of 22% van de 115 bevraagden geven aan er komen spelen. o 27 personen of 23% van de 115 bevraagden geven aan dat ze er komen voetballen.

22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Waarom kwam/kom je naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid ik kom er spelen of ik speel hier met mijn kinderen ik kom er voetballen ik kom er fietsen ik kom er picknicken ik kom er op de bankjes zitten ik spreek er af met mijn vrienden ik kom er spelen met de jeugdvereniging ik kom er met de school ik ga er om te ontspannen, chillen ik kom er mijn huisdier(en) uitlaten ik doe graag mee aan evenementen die er worden georganiseerd ik woon er in de buurt ik kom hier voor andere redenen

25 27 5 9 12 21 1 60 14 9

% ( totaal aantal bevraagden) 22% 23% 4% 8% 10% 18% 1% 52% 12% 8%

2 33 8

2% 29% 7%

aantal

Alle antwoordmogelijkheden werden aangeduid. Bevindingen:  De 3 redenen die door de bevraagden het meest werden aangeduid zijn: o Er komen met de school. o In de buurt wonen. o Komen voetballen en spelen.

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – ideeën, tips en mening voor het nieuwe toekomstige terrein In dit deel staan tips, suggesties en ideeën van de bevraagden over het onderwerp buitenspelen in district Antwerpen. De bevraagden konden per type speelvorm aanduiden wat ze belangrijk vonden en wat niet.

4.1 Welke speelvorm vind je belangrijk voor peuters, kleuters, kinderen en tieners? Kleuters en peuters spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (115 bevraagden). Welke speelvormen vind jij belangrijk voor peuters, kleuters, kinderen en tieners? niet geen belangrijk blanco belangrijk mening onderdelen totaal 6% klimmen en springen 7% 20% 67% 100% 5% glijden 14% 23% 58% 100% 5% schommelen 10% 12% 73% 100% 8% slingeren 14% 13% 65% 100% 9% evenwicht 17% 17% 57% 100% 7% draaien en zwieren 18% 20% 55% 100% 10% fietsen 10% 23% 58% 100% 6% beklimbare kunst 20% 19% 55% 100% 6% balspelen 10% 17% 66% 100% 8% uitkijk 23% 29% 41% 100% 6% rustig zitten en chillen 12% 12% 70% 100% 10% veerfiguur 18% 34% 37% 100%

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Bevindingen:  Er zijn 3 favoriete, populaire speelelementen: o Schommelen o Rustig zitten en chillen o Klimmen en springen  Er zijn twee populaire, opvallende elementen: o Balspelen o Slingeren  Volgende elementen zijn de ongeliefde speelvormen bij de bevraagden: o Beklimbare kunst o Draaien en zwieren o Veerfiguur o Uitkijk

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters, kleuters, kinderen en tieners? Antwoorden

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Leeftijd

(klein) voetbalveld (en)(voetbalplein) (meer voetbalruimte) (pannavoetbalveld) ( er is een tijdje met Antwerpen sportstad een 9 (5), 10 (3), 11 (3), 12 (4), voetbalterreintje geweest voor 6 weken in het 27, 47 Hagelkruispark, zou wel tof zijn moest zoiets terug komen glijbaan (glijbanen) (heel lange glijbaan) (grote en kleine glijbaan) (ik zou er graag een grote en leuke glijbaan willen) (snelle en coole glijbanen)(super hoge glijbaan) (mega glijbaan) vliegende hollander (voldoende gewone) (meer) schommel(s) enkele speeltuigen (klein beetje meer speeltuigen) (veel speeltuigen)(meer speeltuigen ook voor de kleinere kindjes) (meer toestellen) een zandbak (een grote zandbak) (een zandbak voor peuters) een klimrek (klimrekparcours)(meer klimrekken) (klimgelegenheid) (klimtoestellen)

2

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend Totaal district

2030 (14), 2040, 2180 (5)

16

3

8 (2), 9, 10 (5), 11 (4), 12 (2), 31, 36, 61

8

7

2

8 (6), 9 (9)

4

9

2

8, 9, 10 (2), 11 (3), 12, 31, 36, 38, 61

1

4

8

1

9, 11 (3), 29, 40, 52, 55

1

3

5

1

3, 8, 9, 12, 38, 52

4

11 (3), 27, 31, 40

1

2030 (11), 2180 (4) 2030 (12), 2180 (2) 2030 (8), 2180 (3)

19

1

17

15 2

13

2030 (6), 2180 (2)

1

9

2

2030 (4), 2180

1

6

5

2030 (4), 2170, 2180

6

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


voetbalgoalen (een goal met een net er aan) (goals aangezien ik veel kinderen alsook de mijne daar zie voetballen basketbal (veld)

9, 10, 12, 35

1

4

1

2

3

1 2

3 2

5

2 1

2030 (3), 2180 (2) 2030 (4) 2030 (4) 2030 (2), 2180 (2) 2030 (3) 2030 (2), 2180

2

2030 (2)

2

1

2180 (2) 2030, 2180

2 2

8, 9

2

2030 (2)

2

31, 61 11

1

2 1

2030, 2180 2030 (2)

2 2

9, 38

1

1

2030 (2)

2

10, 12 12 31

2 1

2180 (2)

9, 10, 11 (2), 12

een (leuk) groot speelhuisje (hut) trampoline in de grond (trampoline)

11, 12, 31 9, 10, 12, 40

skateramp (skatebaan)

9, 10, 12 (2)

4

9, 11 (2) 10 (2), 12

1 2

voetbal balspelen (balsport) een schommel waarmee je met 3 kan (iets groot om op te schommelen met meerdere kinderen) klimmen en springen, lijkt me leuk (tof) kabelbaan (katrol) banden die naar elkaar bijkomen (banden die tegen elkaar botsen) evenwichtsbalken (evenwicht) banken (zitbankjes) veel ruimte en plekken om te zitten (ruimte voor de ouders om te zitten) stepbaan een buitenzaalvoetbalveld babyschommel babyzone zou leuk zijn wegens weinig aanbod in andere speeltuinen schommelbanden schommelmand draaien, zwieren

2000, 2030 (2), 2180 (2)

1

10, 12 10, 11 10, 27

2 1

1

31 8 10 61

5 4 4 4 3 3

1

2030

2 1 1

1

2030

1

1 1

2030 2180 2180

1 1 1

1

1

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


een fietsparcours misschien een parcours gemaakt van hout ik vind dat er iets van een parcours moet komen voor wat oudere kinderen een soort van fort met loopbrug waarvan je kunt glijden en waar je kunt klimmen klimmuren springkussen een behendigheidsbaan de slinger calisthenics toestellen meer uitdagende toestellen meer variatie netten waar je op kunt zitten oxo veerfiguur een afdak een veld voor peuters en een veld voor tieners treintje of autootje om in te spelen buizen sportspelletjes kans om spelletjes te spelen dat ze allemaal kunnen sporten zachte ondergrond heuveltjes schaduw windbescherming doolhof nog plaats voor mijn hond uit te laten bosjes

9 12

1

2170 2030

1 1

12

1

2030

1

9

1

2030

1

2180 2030 2180 2030 2030 2030 2030

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

10 8 10

1 1 1 1

1 27 38 40 11 8 61 11

1 1 1 1 1 1 1

29 40 10 40 11 33 40 3 3 10 27 10

1 1 1 1 1 1

1 2030 2180 2030 2180 2180 2030 2030 2030

1

1 1 1 1 1 1 1

1

2030 2030 2180 2180 2030 2030 2030

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


orde bijna alles wat ik hier heb aangeduid een afsluiting een drinkfonteintje regelmatig politie langsrijden ik weet niet specifiek wat maar het moet zeker iets zijn waar tieners zich ook moeten kunnen amuseren anders gaan er minder tieners in spelen

9 11 61 61 61

1 1 1 1 1

2180 2030 2180 2180 2180

1 1 1 1 1

12

1

2030

1

looppiste, wij lopen er wekelijks onze rondjes, als er een verharde piste is dan kunnen we ook in de winter lopen

50

1

2030

1

apart stuk om te kunnen fietsen, in de buurt zijn er weinig mogelijkheden voor kinderen om te leren fietsen gezien het verkeer ende vele geparkeerde auto's

31

1

2030

1

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.3 Wat vinden de bevraagden van een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein met toestellen voor jong en oud? De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeeldingen te zien: “Er zijn verschillende soorten speelterreinen. We denken erover na om van dit speelterrein een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein te maken.

Vind je dit een goed idee? antwoordmogelijkheid aantal % nee 11 10% ja 91 79% geen mening 12 10% blanco 1 1% totaal 115 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Een meerderheid van 79% vindt het een goed idee.  1 persoon gaf geen antwoord op deze vraag.

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.3.1 Motivatie bevraagden Over het idee van een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein: Leg kort uit waarom je dit vindt. Leeftijd Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats onbekend motivatie bevraagden bij keuze 'geen mening' ik weet het eigenlijk niet (weet niet 11, 12 2 2030 (2) wat ik ervan moet vinden er zijn geen dingen voor tieners 1 1 2180 gewoon het is leuk als er een balsport 9 1 2030 is het is een beetje leuk 10 1 2030 het is nog steeds klein 11 1 2030 ik vind het goed zoals het nu is 10 1 2030 mij maakt het niet uit of er een nieuw 12 1 2030 speelplein komt

Totaal

2 1 1 1 1 1 1

Over het idee van een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein: Leg kort uit waarom je dit vindt. Leeftijd Onbekend Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats onbekend district motivatie bevraagden bij keuze 'nee' alleen voor meisjes, geen voetbalveld 12 1 1 je kan nergens echt voetballen 11 1 2030 het is niet belangrijk 12 1 2180 ik vind het niet zo leuk om dat te spelen 8 1 2030 omdat er dingen niet zijn 1 1 2030 de pluktuinen hebben we al in de straat 9 1 2180 omdat ik vind dat er meer kan komen, iets leuk 10 1 2030 dit past niet bij onze visie voor een voetbalveldje 27 1 2030

Totaal 1 1 1 1 1 1 1 1 31

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


bij regenachtig weer worden je kleren vuil van de boomstammen. Ook als het niet meer regent en de toestellen zijn nat word je helemaal vuil er is een natuurdomein heel dicht in de buurt waar je dit aanbod al hebt, een aangelegd speelterrein geeft een grotere variatie voor de allerkleinsten is hier heel weinig uitdaging aan en de speeltuin in het hagelkruispark richt zich ook al tot een iets oudere leeftijd. Ik mis het speelelement zand en water

9

1

2030

1

31

1

2030

1

3

1

2180

1

Over het idee van een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein: Leg kort uit waarom je dit vindt. Leeftijd Onbekend Onbekend Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district motivatie bevraagden bij keuze 'ja' het is avontuurlijk (het wordt meer avontuurlijker) (avontuurlijker en groter dan ervoor) (als je van avontuur houdt, dan kan je veel plezier hebben) (omdat avontuurlijke speelpleinen leuk zijn) (ik hou heel veel 2030 (7), 9, 10 (4), 11 van natuurlijke speeltuinen) (ik ben heel veel bezig met avontuur en 1 8 7 2040, 2170, 2 15 (5), 12 (3), 55 klimmen) (ik vind het leuk dat er wat avontuur is op het 2180 (4) terrein)(avontuurlijk is leuker) (kinderen moeten zich kunnen uitleven en zijn op zoek naar avontuur) er is veel natuur (het is heel natuurlijk) (omdat er dan meer natuur is) (hoe groener, hoe liever, er is al zo weinig groen meer) (een groene omgeving is aangenamer om in te spelen)( er is te weinig groen) (omdat 9 (3), 10 (2), er veel met natuur is) (ik hou van de natuur en de frisse lucht van natuur) 11 (2), 12, 27, (ik vind het goed omdat er dan veel meer natuur is en er dan veel meer 29, 33, 38, 61 te doen zal zijn) (kinderen hebben tegenwoordig te weinig contact met de natuur) (omdat er heel veel natuur is) er zijn veel speeltuigen en dat vind ik het leukste in een speeltuin (ik vind het leuk en je kan daar van alles doen) (omdat er veel speeltuigen zijn en dingen waar je op kan spelen) (je kunt heel goed spelen) lijkt leuk (dat is gewoon leuk) (ziet er leuk uit)

1

3

11

9 (3), 11 (3)

3

1

8, 9, 10 (3), 11

2

4

2030 (10), 2170, 2180 (3)

2

2030 (3), 2180 (2)

14

1

6

2030 (5), 2180

6 32

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


het is altijd leuk om ergens in te kruipen en zo van die dingen (omdat het leuker is voor een speelterrein) (ik ga het super leuk vinden en elke dag naar het speeltuintje komen) een nieuwe speelplaats is veel leuker (dan is het gewoon een leuker park) (ik vind het leuk dat er nieuwe speeldingen gaan zijn) (omdat er wat meer plezier is) omdat je dan lekker kan lopen (omdat je er veel plaats hebt om rond te lopen) (de kinderen vinden het heel leuk dat er veel ruimte is en veel om te spelen) de speeltuin is nu niet zo speciaal (ik vind de speeltuin van nu niet zo leuk en ik hoop nu wel) goed voor alle leeftijden (goed voor kleuters en tieners) de pluktuin hoeft voor mij niet, die is er inderdaad al verderop (een pluktuin vind ik overbodig want hier wat verderop hebben we die al) omdat ik speeltuinen leuk vind dan lijkt het alsof je in een jungle zit dan zijn er meerdere dingen waar je mee kunt spelen dit geeft het terrein een meerwaarde en ook de omgeving eens iets anders dan de andere speeltuinen in de buurt gewoon kinderen hebben geen dure speeltuin nodig, ouderwets ravotten in het zand, klimmen, rollen van een bergje zand... kindvriendelijk maakt het gezelliger ipv open vlakte maar ook een voetbalveld mag natuurlijk zijn, kinderen maken hun eigen amusement. Toch vind ik een speeltuig en zandbak voor kleine kinderen ook belangrijk meer kinderen komen naar de speeltuin natuurelementen in een speeltuin gebruiken is altijd supertof

9 (2), 10 (2), 12

5

2030 (3), 2180 (2)

5

2030 (4)

4

2030, 2180 (3)

4

8, 11, 12

1

2

2

8, 10, 12

1

2

1

1

2030, 2180 (2) 2030 (2), 2180

9, 10 (2)

3

9, 11, 61

2

1

9, 50

1

1

2030 (2)

2

8 (2) 9 11 37 29 9

1 1

1

2030 (2) 2030 2030 2180 2180 2030

2 1 1 1 1 1

1

2030

1

1 1

2180 2180 2000

1 1 1

52

1

2030

1

12 36

1

2030 2030

1 1

1 1 1 1

40 74 35

1 1

1

3 3

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


omdat buiten spelen belangrijk is omdat de speelplaats groter wordt en leuker voor kinderen en tieners omdat het al wat aan de oude kant is omdat ik het vies vind hoe het er uit ziet omdat je dan lijkt op een survival kid omdat je ook zelf wil kiezen wat je wilt in het park omdat voetbal leuk is rustige sfeer verstoppen, rennen voor sommige kinderen is dat belangrijk bijvoorbeeld kleuters

8 12 9 10 11 11 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2030 2030 2180 2030 2180 2030 2030 2180 2030 2030

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.4 Belangrijke speelmogelijkheden van een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein Er zijn verschillende mogelijkheden om een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein te maken. De bevraagden kregen onderstaande pictogrammen te zien en konden dan aanduiden welke mogelijkheden ze belangrijk vinden.

Welke speelvormen vind jij belangrijk voor avontuurlijk spelen voor jong en oud? niet geen belangrijk blanco belangrijk mening onderdelen totaal 7% liggende boomstam 31% 20% 42% 100% 6% boomstamschijven 17% 23% 54% 100% 10% boombeeld 25% 24% 41% 100% 5% losse takken 37% 17% 42% 100% 5% bosje 10% 20% 65% 100% 5% wilgenhut 10% 16% 69% 100% 7% kleine heuvel 17% 23% 53% 100% 8% zachte helling 15% 28% 50% 100% 3% hoge heuvel 10% 13% 73% 100% 3% steile helling 19% 18% 59% 100% Bevindingen:  Er zijn 3 favoriete, populaire onderdelen/elementen: o hoge heuvel o bosje o wilgenhut  Volgende elementen zijn minder belangrijk bij de bevraagden: o Steile helling o boomstamschijven o kleine heuvel o zachte helling o liggende boomstammen o boombeeld 35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

losse takken

4.5 Welke ondergrond vinden de bevraagden belangrijk voor een speelterrein? De bevraagden konden aanduiden of ze de verschillende ondergronden belangrijk of niet vinden.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een ondergrond vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere ondergronden. Op deze manier komen we per mogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete ondergronden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (115 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

Welke soort ondergrond vind jij belangrijk voor een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein? geen niet belangrijk belangrijk blanco mening onderdelen totaal 5% lang gras 37% 21% 37% 100% 6% kort gras 11% 17% 66% 100% 6% wild land 30% 27% 37% 100% 6% zand 35% 20% 39% 100% 10% boomschors 41% 30% 20% 100%

Bevindingen:  Het resultaat is zeer duidelijk.  De bevraagden willen ‘kort gras’. 36 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.6 Welke zitmogelijkheden vinden de bevraagden belangrijk? De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een zitmogelijkheid vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere zitmogelijkheden. Op deze manier komen we per zitmogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete zitmogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (115 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend

onderdelen gewone bank zitblok liggende boomstam picknickbank rots zittrapjes

Welke zitmogelijkheden vind jij belangrijk? niet geen belangrijk belangrijk mening 7% 10% 79% 13% 30% 50% 34% 30% 30% 3% 8% 85% 23% 23% 49% 21% 27% 46%

matig ongeliefd, impopulair

blanco 4% 6% 6% 3% 5% 6%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  De resultaten zijn duidelijk.  Meer bevraagden vinden een gewone bank en een picknickbank belangrijk.

4.7 Laatste tip van de bevraagden.

37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


De bevraagden konden in een open tekstveld nog een laatste tip of opmerkingen schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

38 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Heb je nog een opmerking of een idee voor het nieuwe toekomstige terrein? Antwoorden nee alles is ok voetbalveld glijbaan 2 doelen klimmuur veel speeldingen vliegende hollander brede schommel skatepark fietspad zwembad kleine skatebaan zo natuurlijk mogelijk combinatie van speeltuigen voor klein en groot klimrekparcours omheining banden om in te schommelen calisthenics toestellen voldoende schaduw rond de speeltuigen een shetlander picknickplaats geen hoog gras (teken) bloementerreintje een pannaveldje

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

8 (5), 9 (5), 10 (5), 11 (6) 9 (2), 10, 11 (2), 12 8, 10 (3), 11 (2) 9, 11 (2) 9, 11 9, 12 9 9, 10 11, 12 10 10 (2) 12, 61 10 (2)

1 1

52

1

14 4 2 3

1

1

2 1

8 2 3

1 1

2 2 2 1

1

1 2

2 2

9 11 8 27 33 9 38 27 9

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

2030 2000 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2180 2000 2030 2180 2030

1 1

22 7 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2030

2

2170 2030 2180 2030 2030 2180 2030 2030 2030 2180

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


lange tunnel rollende boomstam een wip wap speeltuin zoals in de rozentuin van Merksem of zoals aan afrit zuid buitenfitness heel veel leuke dingen geen heuvels niet teveel laten lijken op andere speeltuinen in de buurt zodat elke speeltuin een ander avontuur is kunstgras steile helling het mag groter zijn geen gewone bank, deze worden toch direct beschadigd met graffiti meer invulling van het terrein, de toestellen staan verloren meer avontuur veilig genoeg waterglijbaan zie speeltuin aan het einde van groot Hagelkruis, mooi voorbeeld, spijtig dat deze net naast de autostrade ligt

11 9 12

1 1 1

2030 2030 2060

1 1 1

12

1

2030

1

12 12 9 27

1

2030 2030 2030 2130

1 1 1 1

10

1

2030

1

12 12 8

1 1 1

2030 2030 2180

1 1 1

47

1

2180

1

2180

1

1 1 1

29

1

10 35 12

1 1

30

1 1

2180 2000

1

1 1 1

2180

1

40 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


41 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier dragonderstraat rozemaai voor projectdefintie  
Inspraakdossier dragonderstraat rozemaai voor projectdefintie  
Advertisement