Page 1

Inspraakdossier Hoe moet het nieuwe speel- en sportterrein van C.Meunierplein eruit zien? - voor opmaak van projectdefinitie en conceptplan –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1 Projectgebied ................................................................................................................................ 5 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 7 1.4 Methodiek ..................................................................................................................................... 7 1.4.1 OOR ............................................................................................................................................ 7 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 12 2.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein ............................................................................ 13 2.5 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? ................................................................... 13 2.6 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? ....................................................................... 14 Hoofdstuk 3 – Resultaten speelzone ..................................................................................................... 15 3.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? ................... 15 3.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? .......................... 18 3.3 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kleine kinderen .................................................. 20 3.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? ............................................................................................................................................ 21 Hoofdstuk 4 – Resultaten sportzone ..................................................................................................... 24 4.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de huidige sportzone?............................................... 25 4.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de huidige sportzone? ...................................................... 27 4.3 Wat moet er absoluut op het nieuwe sportterreinzijn om te kunnen sporten volgens de bevraagden? ...................................................................................................................................... 28 Hoofdstuk 5 – Zitmogelijkheden ........................................................................................................... 30 5.1 Belangrijke zitmogelijkheden ...................................................................................................... 30 5.2 Zitten langs een sportterrein ....................................................................................................... 31 5.3 Wat vinden de bevraagden van volgende zaken?....................................................................... 31 Hoofdstuk 6 – Andere opmerkingen ..................................................................................................... 33 Hoofdstuk 7 - Wat valt er op? ............................................................................................................... 35 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Hoboken gaat het speelterrein en het sportterrein van het C.Meunierplein her aanleggen. In deze eerste inspraakfase konden de omwonenden en gebruikers het huidige terrein evalueren en ideeën geven voor het nieuwe toekomstige terrein. Om dit speelterrein leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde district Hoboken in samenwerking met de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefintie en een conceptplan voor het nieuwe toekomstige speelterrein en sportterrein.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is C.Meunierplein in district Hoboken. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van district Hoboken.

1.2 Timing inspraakfase In de periode van 14 maart tot en met eind mei 2016 organiseerde district Hoboken in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakfase in kader van de opmaak van een projectdefinitie en een conceptplan. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park.

De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops, dit zijn de drie groene cirkels in de afbeelding. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o

= een goedgekeurd voorontwerp

CP.

VO.

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o 

D.O. o o

Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen. = een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in dezelfde fase, namelijk de fase vóór een goedgekeurde projectdefinitie en conceptplan.

 

De stippellijnen van het gele kadertje staan ver open. o Er is nog niets beslist. o Dit betekent dat er nog 2 inspraakfases komen. o Dit betekent dat de projectdefinitie en conceptplan zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in het najaar van 2016. Het speel- en sportterrein zullen vermoedelijk helemaal af zijn in het najaar van 2017 of het voorjaar van 2018.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Evaluatie van de bestaande situatie.  Dit is belangrijk opdat nieuwe concepten geen gelijkaardige verzuchtingen bevatten.  Dit is belangrijk voor het college opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen voor het nieuwe speelterrein.

1.4 Methodiek 1.4.1 OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  frequentievragen o dit zijn tacid-knowlegde-vragen: door het oplossen van deze vragen wordt de bevraagde zich meer of terug bewust van onbewuste kennis. Hierdoor geven de bevraagden beter hun mening. Inspraak wordt hierdoor zinvoller.  Hoe vaak kwam je hier het afgelopen jaar?  Met wie kwam je naar deze locatie?  Hoe kwam je naar deze locatie?  Waarom kwam je naar deze locatie? 7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

open vragen meerkeuzevragen

Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de sportdienst, de jeugddienst en SWO om in totaal 100 personen te bereiken voor de drie her aan te leggen terreinen.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt. OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via een brief en informatiepanelen op het plein.  De jeugdraad van Hoboken werd op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven.  De school werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakperiode. Deelname aan inspraakmomenten:  Het geplande inspraakmoment op zaterdag 30 april ging niet door wegens de slechte weersomstandigheden. o Er kwamen maar enkele bewoners naar het plein. o Daarom besloot wijkoverleg om over te schakelen naar een huis-aan-huisbevraging bij de bewoners die vlakbij het plein wonen.  Mondelinge opmerkingen die burgers gaven zijn mee verwerkt in dit dossier. Van deze enkele burgers die hun mening gaven zijn er geen profielgegevens (leeftijd, geslacht, frequentie, enzovoort).

Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 56 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  In totaal gaven 56 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.  39 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 17 jongen 33 onbekend 6 totaal 56

% 30% 59% 11% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 30% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 59% jongens/mannen. o Er zijn 16 jongens/mannen meer dan meisjes/vrouwen meer. o Niet minimum 1/3 van de bevraagden is van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen niet praten over twee gelijke groepen. Hiermee moet rekening gehouden worden.  6 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 0 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 8 14% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 26 46% tieners van 10 tot en met 14 jaar 11 20% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 6 11% ouder dan 26 5 9% onbekend 56 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Jongeren van 15 tot en met 26 jaar vormen de tweede grootste leeftijdsgroep.  Kinderen van 6 tot en met 9 jaar vormen de derde grootste groep.  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 4 8 1 9 3 10 6 11 7 12 4 13 6 14 3 15 1 16 2 17 0 18 1 19 0 20 1

% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 2% 5% 11% 13% 7% 11% 5% 2% 4% 0% 2% 0% 2% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


21 22 23 24 25 26 31 32 70 totaal

3 0 1 0 1 1 4 1 1 56

5% 0% 2% 0% 2% 2% 7% 2% 2% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 19 verschillende leeftijden. o Er is variatie in leeftijd bij de twintigers, tieners en kinderen.  De aantallen per leeftijden zijn gelijkmatig verspreid. Per leeftijd zijn er niet meer dan 3 personen.  5 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 4 7% 2 4% 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 42 75% 0 0% 1 2% 0 0% 6 11% 100% 56

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 6 districten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Deurne en Merksem.  De meerderheid (42 van de 56 personen) woont in het district Hoboken. 12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6 personen gaven geen woonplaats op.

2.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar het speel- en sportterrein bezochten. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie. Hoe vaak kwam je in dit speel- en sportterrein het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 13 23% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 15 27% verschillende keren per maand 6 11% verschillende keren per jaar 6 11% zelden tot nooit 7 13% geen antwoord 9 16% totaal 56 100% Bevindingen  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig op het terrein aanwezig zijn: o In totaal gaf 61% van de bevraagden (34 personen van de 56) aan het terrein op regelmatige basis te bezoeken.  Regelmatig = dagelijks + wekelijks + maandelijks. o In totaal gaf 23% van de bevraagden (13 van de 56 personen) aan het terrein op niet regelmatige basis te bezoeken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’.  9 personen vulden deze vraag niet in.

2.5 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe de bevraagden vooral naar het terrein gingen. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden uit een keuzelijst. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de meeste gebruikte vervoersmodi. Hoe kom je vooral naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal te voet 35 fiets 9 openbaar vervoer (bus, tram, taxi) 0 auto 2 brommer 0 andere (step, skateboard, rolschaatsen, rollerskates … 1 geen antwoord 9 totaal 56

% 63% 16% 0% 4% 0% 2% 16% 100%

Bevindingen: 13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Er is een duidelijk verschil: o De grootste groep komt te voet. o De tweede grootste groep komt met een fiets. o 4 personen komen naar deze locatie met een auto. o Dit wijst er op dat de gebruikers van het plein uit de nabije omgeving komen.

2.6 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? De bevraagden konden in een keuzelijst de redenen aanduiden waarom ze naar deze locatie komen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden. De aantallen van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 56.  De tabellen lees je: o 1 persoon of 2% van de 56 bevraagden komt er skaten. o 3 personen of 5% van de 56 bevraagden komen er basketten. Waarom kwam/kom je naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid ik kom er skaten ik kom er basketten ik kom er spelen of ik speel hier met mijn kinderen ik kom er voetballen ik kom naar het Ravotkot ik kom er fietsen ik kom er picknicken ik kom er op de bankjes zitten ik spreek er af met mijn vrienden ik kom er spelen met de jeugdvereniging ik kom er met de school ik ga er om te ontspannen, chillen ik kom er mijn huisdier(en) uitlaten ik doe graag mee aan evenementen die er worden georganiseerd ik woon er in de buurt ik kom hier voor andere redenen

% ( totaal aantal aantal bevraagden) 1 2% 3 5% 12 21% 23 41% 21 38% 3 5% 2 4% 6 11% 7 13% 4 7% 0 0% 6 11% 2 4% 10 17 4

18% 30% 7%

Bevindingen:  De redenen die door de bevraagden het meest werden aangeduid zijn: o om te voetballen o voor het Ravotkot o om te spelen o omdat ze in de buurt wonen

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Resultaten speelzone

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het huidige speelterrein. In dit deel staan ook tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor het nieuwe toekomstige speelterrein. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. Bijna alle bevraagden wonen in Hoboken, er is dus geen kolom die de aantallen per district toont. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

3.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je niet leuk aan het huidige speelterrein? Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Totaal onbekend geslacht

Antwoorden

Leeftijd

geen toilet schommel grond is beschadigd (verzakkingen) hondenpark voetbalveld is te klein er is niet veel om te doen (beetje saai) (niet zoveel leuke dingen om te spelen) te kort aan banken, staan ver uit elkaar (te weinig bankjes) geen speeltuigen voor jongere kinderen toestellen moeten dringend vernieuwd worden te weinig vuilnisbakken weinig ruimte om te fietsen er is niet zoveel plaats om gewoon te spelen basketbalveld neemt te veel plaats in grond is niet recht, zitten ook putten in bosje neemt teveel ruimt in beslag grauw, oud geen rustig plekje waar je rustig kan zitten dat er geen hondenwei is goalen zijn altijd kapot voetbal tegen het Ravotkot jongens nemen voetbalterrein over omdat Ravotkot vroeg sluit Ravotkot voetbalveld moet afgesloten zijn want de bal gaat altijd weg

7, 9, 10, 12, 14 10 (3) 21, 31 7, 20 12 (2)

2 3

14, 15

1

18 25 12 13 13 11 11 13 8 31 21 31 12 70

2

1

2

5 3 2 2 2

1

2

2 2

1 1

2 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11

1

1

31 12

1

1 1

1

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


als het regen, kunnen we niet voetballen stenen voetbalveld, veel te gevaarlijk als het regent, daarom liever grasveld het voetballen op het voetbalveld skateramp voetballen is vaak niet op het voetbalplein en dan doen ze mij pijn ik word niet toegelaten door de grote jongens veel pestkoppen en stoute kinderen daardoor kom ik niet er is geen schaduw heel het terrein is geasfalteerd te weinig skateobstakels de skateramp slechte staat van de toegangen tot het plein grijs uitzicht

23

1

1

21

1

1

13

1 1

1 1

1 7

1

9 11 26 26 26 32 32 31

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2 1 1 1 1 1 1 1 1

Wat valt er op?  Heel wat negatieve meldingen over voetballen en claimgedrag: o “veel pestkoppen en stoute kinderen” o “jongens nemen voetbal over als Ravotkot sluit” o “ik word niet toegelaten door de grote jongens” o “voetballen is vaak niet op et plein en dan ze mij pijn”  “er is geen schaduw”  Enkele opmerkingen over de slechte staat van de ondergrond.

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je leuk aan het huidige speelterrein? Antwoorden voetbal(len) voetbalveld (voetbalterrein) schommel(s) Ravotkot (dat het Ravotkot er is voor iets te spelen) (activiteiten die ze daar organiseren) alles Ravotkot en begeleiders (leuke begeleiders) ruimte om te spelen (open ruimte) basketveld sportinfrastructuur(voetbal/basket)maar er mag meer zijn, zoals speeltuigen dat jullie vriendelijke zijn spullen van het Ravotkot pingpongtafel sportterrein de grote wip de goals een beetje groot dat er veel mensen bijeen komen

Leeftijd 7, 9, 10 (4), 11, 13, 18, 32 7, 9, 11, 25, 31

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Totaal onbekend geslacht 1

10

1

11

1

1

4

1

6

7, 8, 11, 14, 16, 23

4

1

1

6

10, 11, 12, 14

2

2

4

7, 12, 14, 21

1

3

4

13, 32, 70 12 (2)

3 2

3 2

11, 26

1

1

2

11 (2) 13 20 31 11 10 15 31

2

1 1

2 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


de kinderen te zien spelen leuk park en tof drinkwater ik kan er leuk spelen als er geen grote jongens zijn vogelnestschommel de geur van de wafelbakkerij uit de Kaarderstraat die richting het plein waait

21 11 21

1 1 1

1 1 1

9

1

1

32

1

1

32

1

1

Wat valt er op?  Enkel jongens vinden geven aan dat ze voetbal leuk vinden.  Opnieuw een melding richting claimgedrag van grote jongens o “ik kan er leuk spelen als er geen grote jongens zijn.”  Vooral meisjes vinden de schommels leuk.

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kleine kinderen Peuters, kleuters en kleine kinderen spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (56 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor peuters, kleuters en kinderen? onderdelen negatief twijfel positief blanco totaal 9 6 klimmen en springen 5 36 56 4 6 glijden 4 42 56 5 6 schommelen 3 42 56 11 6 hangbrug 10 29 56 7 8 stapparcours 9 32 56 evenwicht 12 7 30 7 56 draaien en zwieren 7 4 38 7 56 huisje 6 11 32 7 56 beklimbare kunst 9 5 30 12 56 veerfiguur 15 11 20 10 56 Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende speelvormen zijn het populairste: o klimmen en springen o glijden o schommelen  Volgende speelvormen zijn populair: o een hangbrug o een stapparcours o evenwicht o huisje o beklimbare kunst  Een veerfiguur werd als matig beschouwd door de 56 bevraagden

3.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel.

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor kleuters, peuters en kleine kinderen (leeftijd 1 – 6 jaar)? Antwoorden schommel (grote) (schommelnest) heel veel schommels (kleine) grote klimmuur (klimrek) (klein klimparcours) (klimmen) draaien en zwieren glijbaan een huisje wc voetbalveld glijden pannaveld(jes) een wip parcours (stapparcours) go car meer ballen spinnenweb kleuterspelletjes springen beklimbare kunst basketbal veld voetbalplein met kunstgras fietsparcours iets met zand waar ze zich kunnen uitleven meer ruimte voldoende speeltoestellen drinkbaar water hangbrug een overdekte speelplek een klim en klauter speeltuig iets om te skaten

Leeftijd 10, 11 (2), 13 (2), 15, 31, 32 9, 11 (2), 13, 25 7 (2), 12, 14, 21 11, 13, 15, 25 11 (2), 23, 31 10, 18 10, 18 8, 9 16 11, 13 11, 23 13, 16 12 (2) 20 11 11 9 10 21 7 21 16 70 18 11 31 26 10

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Totaal onbekend geslacht

1

1

1

2

5

7

3

3

6

2

3

5

2

3

5

3

1

4

2 2

1

3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

2 1

2 1 2 1

1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1

2 1 1

1 1

(Het speelterrein aan Hertogvelden is een aangename, mooie speeltuin en een goed voorbeeld. Het is jammer dat dit hier niet kan (Umicore moet het terrein kunnen kuisen dus een verharde aanleg is noodzakelijk).

1

1

1

een volledig dichte schommelnest, kinderen blijven er met hun voeten in vasthaken

1

1

1 22

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Speeltuin lichtjes uitbreiden maar behoud ook voldoende ruimte voor vrij spel. Zou er ondanks de verharde aanleg toch iets met zand mogelijk zijn voor de kleinsten? Enkele speeltuigen erbij voor kinderen tot 8 jaar meer valdemping

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Resultaten sportzone Deze zone is voor jong en oud.

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van de huidige sportzone. In dit deel staan ook tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor de nieuwe toekomstige sportzone. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. Bijna alle bevraagden wonen in Hoboken, er is dus geen kolom die de aantallen per district toont. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Hoboken.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de huidige sportzone? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige sportterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

Wat valt er op?  “de basketringen zijn te hoog voor kleine kinderen”  “de hekken zijn te laag, de bal gaat snel naar buiten als je te hoog trapt”  “er is maar 1 voetbalveld, 1 basketbalveldje, 1 pingpongtafel; je zou kleinere velden kunnen maken voor meer groepen die willen sporten” Wat vind je niet leuk aan het huidige sportterrein? Antwoorden schommels geen toilet na het regenen heb je een heleboel plassen doordat er grote putten zijn hondenwei hondenpark de skateramp (skate terrein) de wip tafeltennis verplaatsen banken zijn te oud de schommelpaardjes soms spelen kinderen heel wild te veel plek veel gras aan de buitenkant stenen veldje als je daar valt, dat doet zeer er is niet veel om te spelen/sporten netten van de goals meestal kapot putten er is maar 1 voetbalveld, 1 basketbalveldje, 1 pingpongtafel; je zou kleinere velden kunnen maken voor meer groepen die willen sporten mini golf parcours dat er op het plein geen hondenwei is, zeker nu het plein aan de Wolstraat weg is geen verlichting de hekken zijn laag, de bal gaat snel naar buiten als je hoog trapt te lage omheining, jammer dat paaltjes verdwenen zijn aan de toegangswegen plein... Zou veiliger zijn

Leeftijd 9, 10 (3) 7, 12, 14 18, 26, 31 16 (2) 7, 20 7 7, 8 12 (2) 13

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht

Totaal

4 2

1

4 3

2

1

3

1

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

1

1

12

1

1

31

1

1

1

1 11 11 10 21 11 15 14 31

2 2 1

1 1 2

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

18

1

1

7

1

1

70

1

1

70

1

1 25

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


voetbalveld moet afgesloten worden zodat de bal niet buiten gaat meer schommels alles is goed (leuk) Lelijke skateramp De basketringen zijn te hoog voor kleine kinderen Voetballen gebeurt niet altijd op het voetbalplein maar in de speelzone waar er een lage omheining staat.

21

1

1

7 9, 13 32

1 1 1

1 1 1

26

1

1

1

1

1

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de huidige sportzone? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige sportterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je leuk aan het huidige sportterrein? Antwoorden

dat er een voetbalveld is (voetbal) alles basketbal (veld) het skate terrein (je kunt er skateboarden pingpong tafel Ravotkot Ravotkot en begeleiders schommelmand (schommels) de goals de omkadering groot klimtoestel met de fiets er over er is een schone sfeer ik zou graag willen dat er plaats komt op het plein voor een hondenwei de afbakening met een net zodat de ballen op het terrein blijven veel ruimte voor voetbal de mogelijkheid voor verschillende sporten Vroeger was er wel claimgedrag, sinds de komst van Ravotkot is die situatie ook verbeterd.

Leeftijd 7, 10 (3), 11, 12 (3), 13 (2), 14 (2) 10, 11 (3) 11, 14, 20 13, 15 9, 11 7, 10 7, 21 8 10 21 18 9 11 16

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Totaal onbekend geslacht

1

7

5 2 1 1

1

2 2 1 2 2 1 1

1

13 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

31

1

26

1

32 31

1

1 1 1 1

1 1

1

1

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.3 Wat moet er absoluut op het nieuwe sportterreinzijn om te kunnen sporten volgens de bevraagden? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat er volgens absoluut moet zijn om te kunnen sporten. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? Antwoorden voetbalveld grasveld om op te voetballen (om op te spelen) (te badmintonnen) basketbalveld minigolfparcours pannaveld(jes) klimrek (klimmuur) toilet rekstok parcours terrein kunstgras een wip free running groot spinnenweb ruimte voor alle sporten scorebord pingpong tafel calisthenictoestel beweegtoestellen plek voor badminton petanque bosje moet weg om ruimte te creëren bij doolhof ruimte creëren genoeg ruimte creëren voor kleintjes en afscheiding, zodat niemand een bal tegen zijn gezicht kan krijgen Gevoel van open ruimte behouden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht

Totaal

7, 9, 10, 12, 13, 16

4

2

6

12 (2), 14, 21

2

2

4

7 (2), 9, 12 7, 10, 14, 21 9, 15 9 31 10, 11 7, 14 13, 18 11 11 70 21

2 3 1 2 1 1 2 2

2 1 1

8 25 20 20 21

1 1 1

4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

1

1

14

1

1

1 1 1

1

1 1 1 1 1

11

31

1

1 1

1

26

1

1 1

1 1

1

1

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Ballenvanger naast het voetbalveld (straatkant) volledig dicht maken. Het gebeurt regelmatig dat er een bal op straat belandt en kinderen erachter lopen.

1

1

1

Heraanleg speel- en sportterrein is niet nodig. Alles is aanwezig: voldoende speelruimte, Ravotkot waar gratis speelgoed ontleend kan worden, voetbal, basket, ruimte om te fietsen, skaten, ‌ budget liever investeren in rijweg en voetpad

1

1

1

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Zitmogelijkheden 5.1 Belangrijke zitmogelijkheden

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een zitmogelijkheid vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere zitmogelijkheden. Op deze manier komen we per zitmogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete zitmogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (56 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend

onderdelen gewone bank zitblok overdekte zitplaats tribune picknickbank

Welke zitmogelijkheden vind jij belangrijk? negatief twijfel positief 4 6 36 10 9 26 10 11 27 11 13 21 4 5 39

matig ongeliefd, impopulair

blanco 10 11 8 11 8

totaal 56 56 56 56 56

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Een ‘gewone bank’ en een ‘picknickbank’ behaalden de hoogste positieve score en de laagste negatieve score.  De tweede hoogste scores zijn voor het ‘zitblok’ en een ‘overdekte zitplaats’.

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.2 Zitten langs een sportterrein De bevraagden konden aanduiden of ze willen zitten langs een sportterrein. Wil je kunnen zitten langs het sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal nee 4 ja 27 geen mening 13 blanco 12 totaal 56

% 7% 48% 23% 21% 100%

Bevindingen:  Er is een heel duidelijk verschil.  Bijna de helft van de bevraagden (27 van de 56 personen) wil kunnen zitten langs een sportterrein.  12 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

5.3 Wat vinden de bevraagden van volgende zaken? De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze bepaalde elementen vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere mogelijkheden. Op deze manier komen we per element te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete mogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (56 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je van volgende zaken? onderdelen negatief twijfel positief blanco totaal 0 6 picknicktafels 2 42 50 0 5 een drinkfontein 2 43 50 0 6 een overdekte schuilplek 5 35 46 een levensgroot dambord (met mensen als 0 10 pionnen) 9 24 43 0 8 tafels waar je spelletjes kan spelen 5 33 46 verlichting 1 0 43 6 50 meer vuilbakken 3 0 41 7 51 nog iets anders 6 0 19 11 36 Bevindingen:  Er zijn drie duidelijke groepen qua populariteit.  Volgens de 56 bevraagden zijn deze element het belangrijkst: o picknicktafels o een drinkfontein o verlichting o meer vuilbakken

32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Andere opmerkingen Opmerkingen die niet met spelen, sporten en zitten te maken hebben, staan in dit deel verzameld. Deze opmerkingen gaan vooral over honden, hondenloopzones en evenementen. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Opmerkingen over hondenloopzones Antwoorden Honden moeten ook los kunnen lopen. Kan er aan het Constantin Meunierplein (groenperk naast basketbalveld) een zone ingericht worden? Lager groen tegenover huisnummer 28. Je hebt geen zicht op het plein Vaak laat men ook de honden loslopen in de struiken van deze groenzone. Hondenloopzone in Charlotta Finckstraat is te ver, voornamelijk ook voor oudere bewoners. Op de hoek Standbeeldstraat – Curiestraat is nog een groenzone. Een bewoner die tegenover het Constantin Meunierplein woont, stelde deze locatie als mogelijke hondenloopzone voor (maar is die ruimte wel groot genoeg?). Zij heeft zelf geen hond, maar was ook geen voorstander van een hondenloopzone tegenover haar woning. Sinds de aanleg van groene boomspiegels in de Curiestraat hebben verscheidene honden vaker last van vlooien. Blijkbaar zijn er veel vlooien in die boomspiegels. De combinatie hondenloopzone - speelterrein aan de Coöperatielaan zorgt voor een aangename sociale mix: het is een ontmoetingsplek. Woensdagnamiddag komen hier veel ouders met hun kinderen.

Leeftijd Onbekend onbekend geslacht

Totaal

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Graag had ik, en velen met mij, een hondenweide gezien aan de rand van het Constantin Meunierplein. Er is daar al een strook grond waar op dit moment de nodige omheiningen rond staat en een poort, zodat dit niet veel aanpassingen vraagt. De strook is momenteel al een jaar of twee verwaarloosd, er staan op die strook momenteel struiken en bomen ipv 'gras en een bankje' waardoor het onmogelijk is om er 'een balletje te gooien' of honden te laten 'ravotten', maar de nodige aanpassingen zijn dus relatief klein. De combinatie 'speelplaats' met 'hondenloopzone' klinkt misschien wat raar maar er zijn een aantal grote voordelen: de Moretusburgwijk heeft geen enkele deftige hondenloopzone momenteel en aan de Umicore zijde van de Kapelstraat is er al helemaal niets meer waar onze honden kunnen lopen. Kinderen zullen er op een positieve manier kunnen leren met honden om te gaan (en omgekeerd). Er zijn ook veel heel brave honden waar kinderen pret mee kunnen beleven. Sociale controle: zoals op menig ander plein komen Hangjongeren soms de pret op het plein wel eens bederven. Honden en hondeneigenaars zijn altijd op straat, ook 's avonds, zelfs in kou en regenweer en alleen al hun aanwezigheid is vaak voldoende om een deel van die overlast te beteugelen.

1

1

1

Andere opmerkingen Antwoorden Er mogen (meer) evenementen georganiseerd worden voor bewoners. Lang geleden stond er zelfs een kermis of circus op het plein. Ravotkot elders plaatsen want vaak klimmen jongeren op het Ravotkot en beschadigen heel het hekwerk. Regelmatig moet omheining hersteld worden Plein is in orde, liever investeren in rijweg en voetpad

Leeftijd Onbekend onbekend geslacht

Totaal

2

2

2

1

1

1

1

1

1

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 - Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. Resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het college of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op?  Er moet verder onderzoek gebeuren naar de opmerkingen over het claimgedrag bij het voetbalveld en het voetbalgedrag.  Voetbal lijkt ook op dit plein belangrijk te zijn … voor jongens van verschillende leeftijden (tieners, jongeren en twintigers). Uiteraard zijn zij niet de enige gebruikers. o Enkele jongeren vragen zelf achter een goede afbakening. o De suggestie om te werken met meerdere kleinere pleintjes in plaats van een groot veld is een interessante piste om claimgedrag tegen te gaan.  De bevraagden gaven veel concrete en leuke tips voor een nieuw plein voor alle gebruikers.

35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier c meunierplein hoboken voor projectdefintie  
Inspraakdossier c meunierplein hoboken voor projectdefintie  
Advertisement