Page 1

Inspraakdossier Hoe moet het nieuwe speelterrein (Draaiboom) aan de Alfred Nobellaan eruit zien? - voor opmaak van projectdefinitie en conceptplan –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1 Projectgebieden ............................................................................................................................ 5 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 6 1.4 Methodiek: OOR ............................................................................................................................ 7 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 8 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 12 2.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein ............................................................................ 13 2.5 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? ................................................................... 13 Hoofdstuk 3 – Resultaten peuter- en kleuterzone ................................................................................ 15 3.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? ................... 15 3.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? .......................... 18 3.3 Belangrijke speelvormen peuters en kleuters............................................................................. 21 3.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? ............................................................................................................................................ 22 Hoofdstuk 4 – Resultaten kinder- en tienerzone .................................................................................. 25 4.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de speelzone voor kinderen en tieners? ................... 25 4.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de speelzone voor kinderen en tieners? .......................... 28 3.3 Belangrijke speelvormen kinderen en tieners............................................................................. 30 4.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor kinderen en tieners? .............................................................................................................................................. 31 Hoofdstuk 4 – Resultaten sportzones ................................................................................................... 34 5.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de sportterreinen? .................................................... 34 5.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de sportterreinen? ........................................................... 37 5.3 Belangrijke sportmogelijkheden.................................................................................................. 39 5.4 Ondergronden voor voetbal ........................................................................................................ 40 5.5 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe sportterrein? ...................... 40 5.5.1 Antwoorden over voetbal .................................................................................................... 41 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.5.2 Antwoorden niet over voetbal ............................................................................................. 43 Hoofdstuk 6 – Zitmogelijkheden ........................................................................................................... 45 6.1 Belangrijke zitmogelijkheden ...................................................................................................... 45 6.2 Zitten langs een sportterrein ....................................................................................................... 45 6.3 Zijn er nog andere voorzieningen die er absoluut moeten zijn?................................................. 46

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding Het district Hoboken gaat het speelterrein Draaiboom in de Alfred Nobellaan vernieuwen in het najaar van 2017. Om dit speelterrein leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde district Hoboken in samenwerking met de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefintie en een conceptplan voor het nieuwe toekomstige speelterrein.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebieden

Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, bevindt zich tussen de rode lijnen.  Dit speelterrein valt onder de bevoegdheid van district Hoboken.  Het huidige speelterrein bestaat momenteel uit: o een speelzone in zand voor peuters en kleuters o gras(heuvels) o een half basketveld o speeltoestellen voor kinderen o een verhard voetbalveld met omheining en zitmogelijkheden

1.2 Timing inspraakfase Van 1 september 2015 tot en met 14 december 2015 organiseerde district Hoboken in samenwerking met de stad Antwerpen een eerste inspraakperiode.

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park. De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in dezelfde fase, namelijk de fase vóór een goedgekeurde projectdefinitie en conceptplan.

 

De stippellijnen van het gele kadertje staan ver open. o Er is nog niets beslist. o Dit betekent dat er nog 2 inspraakfases komen. o Dit betekent dat de projectdefinitie en conceptplan zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in de periode april 2016. Het speelterrein zal vermoedelijk vernieuwd zijn in het najaar van 2017 of het voorjaar van 2018.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Evaluatie van de bestaande situatie.  Dit is belangrijk opdat nieuwe concepten geen gelijkaardige verzuchtingen bevatten.  Dit is belangrijk voor het college opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen voor het nieuwe speelterrein.

1.4 Methodiek: OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  frequentievragen o dit zijn tacid-knowlegde-vragen: door het oplossen van deze vragen wordt de bevraagde zich meer of terug bewust van onbewuste kennis. Hierdoor geven de bevraagden beter hun mening. Inspraak wordt hierdoor zinvoller.  Hoe vaak kwam je hier het afgelopen jaar?  Met wie kwam je naar deze locatie?  Hoe kwam je naar deze locatie?  Waarom kwam je naar deze locatie?  open vragen  meerkeuzevragen Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online plaatsen van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen.

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt er steeds voor dat er bij ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door stedelijk wijkoverleg Hoboken en de jeugddienst om in totaal minstens 100 personen te bereiken.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoeken plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt. OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak:  De scholen, jeugdverenigingen en de jeugdraad van Hoboken werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakfase. 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Deelname aan inspraakmomenten:  Jeugdcentrum Schietgang Formaat gaf hun leden de mogelijkheid om hun mening te geven tijdens verschillende activiteiten in hun werking.  De basisschool Don Bosco gaf de leerlingen van het 4de, 5de en het 6de de kans om hun mening te geven op 10/12/2015.  Sint-Bernardsesteenweg 665, 2660 Hoboken  03 825 07 76  http://www.basisschooldonbosco.be/ Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 153 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  In totaal gaven 153 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.  39 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 56 jongen 79 onbekend 18 totaal 153

% 37% 52% 12% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 37% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 52% jongens/mannen. o Er zijn 23 jongens/mannen meer dan meisjes/vrouwen meer. o Minimum 1/3 van de bevraagden is wel van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen niet praten over twee gelijke groepen. We houden best rekening dat er meer jongens/mannen hun mening gaven.  18 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 0 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 31 20% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 88 58% tieners van 10 tot en met 14 jaar 12 8% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 3 2% ouder dan 26 19 12% onbekend 153 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Kinderen van 6 tot en met 9 jaar vormen de tweede grootste leeftijdsgroep.  Jongeren van 15 tot en met 26 jaar vormen de derde grootste groep. o 78% van de bevraagden behoren tot de kerngroep, namelijk de effectieve gebruikers.  Kleuters zijn niet vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 19 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 1 7 3 8 2 9 25 10 31 11 38 12 11 13 4 14 4 15 4 16 2 17 2 18 2 19 1 20 0

% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 1% 16% 20% 25% 7% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


21 22 23 24 25 26 30 39 44 totaal

0 0 0 1 0 0 1 1 1 153

0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 18 verschillende leeftijden. o Er is variatie in leeftijd.  Er hebben 3 volwassenen hun mening gegeven. Dit valt te verklaren doordat de buurt geen uitnodiging heeft gekregen om hun mening te geven in deze eerste inspraakfase.  De aantallen bij de negen-, tien-, en elfjarigen zijn het hoogst.  19 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 14 9% 6 4% 2 1% 4 3% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 2 1% 2 1% 1 1% 0 0% 119 78% 0 0% 5 3% 1 1% 9 6% 153 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 6 districten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Ekeren en Merksem. 12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

De meerderheid (78%) woont in het district Hoboken. 9 personen gaven geen woonplaats op.

2.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein

Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar het speelterrein bezochten. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie. Hoe vaak kwam je in dit speelterrein het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 33 22% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 35 23% verschillende keren per maand 27 18% verschillende keren per jaar 25 16% zelden tot nooit 26 17% geen antwoord 7 5% totaal 153 100% Bevindingen  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig op het terrein aanwezig zijn: o In totaal gaf 62% van de bevraagden aan het terrein op regelmatige basis te bezoeken.  Regelmatig = dagelijks + wekelijks + maandelijks. o In totaal gaf 33% van de bevraagden aan het terrein op niet regelmatige basis te bezoeken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’.  7 personen vulden deze vraag niet in.

2.5 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe de bevraagden vooral naar het terrein gingen. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden uit een keuzelijst. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de meeste gebruikte vervoersmodi.

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoe kom je vooral naar dit speelterrein? antwoordmogelijkheid te voet fiets openbaar vervoer (bus, tram, taxi) auto brommer andere (step, skateboard, rolschaatsen, rollerskates …) geen antwoord totaal

aantal 74 36 6 8 0 7 22 153

% 48% 24% 4% 5% 0% 5% 14% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil: o Bijna de helft van de bevraagden (48%) komt te voet. o Een kwart van de bevraagden (24%) komt met de fiets. o 22 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Resultaten peuter- en kleuterzone Deze zone is vooral voor kinderen tot 6 jaar.

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van de huidige peuter- en kleuterzone. In dit deel staan ook tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor het nieuwe toekomstige speelterrein. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

3.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je niet leuk aan deze speelzone voor peuters, kleuters en kinderen? Antwoorden

Leeftijd

het zand (te veel zand) (zandbak) (vuil zand)

8, 10 (6), 11, 12 (2), 14, 16, 18, 19, 24

de (kleine) glijbaan (geen goede voor kleine kinderen) de schommels (schommel is stuk) te weinig activiteiten( er valt daar niets te spelen) te krap (kleine speeltuin) (te klein) saaie dingen (geen leuke dingen)(voor kleuters) hondenpoep (kattenuitwerpselen) het huisje er ligt glas

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

12

7

2000, 2020, 2660 (16), 2610

7, 9 (2), 10 (2), 11, 17

4

3

2660 (6)

8, 9, 10 (2), 11 (3)

2

4

10 (2), 11, 15, 24

2

3

9 (3), 10

4

9, 10, 11, 14

2

1

9, 11 (2), 39

1

3

9, 10, 11

2

1

10, 19, 39

2

1

1

1

4

leuk (goed zoals het is)

11, 14

er zijn geen schommels er is geen glijbaan (bij de kleuters) de banden het moet vernieuwd worden te weinig dingen voor peuters de kabelbaan (kabelbaan is stuk)

10, 11

2

11 (2)

1

9 11, 19 10 (2) 8, 11

1

1

1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1 1

Onbekend Totaal district 19 1

7

2000, 2660 (6)

7

2660 (5)

5

2660 (4)

4

2660 (4)

4

2000, 2060, 2660 (2) 2660 (3) 2020, 2660 (2) 2000, 2660 (2) 2610, 2660

4 1

3 3 3 2

2660 (2)

2

2660 (2) 2020, 2660 2660 2000, 2660

2 2 2 2

1

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


geen mening je kan alleen voetballen basket is te hoog geen gras bij het voetbalveld hangmat in speelhuisje is saai het is niet veilig het dakje op het zandbakje is gevaarlijk dat houten ding de hangbrug er ligt veel rommel (zoals flesjes) sommige kinderen spugen of gooien zand naar elkaar dat ze tegen een boom plassen niet zo goed want er zijn dingen die ze niet kunnen of durven buiten de glijbaan Het is ver gelegen van het voetbalveld, ik heb mijn kleine (broer/zus) waar ik verantwoordelijk voor ben niet goed in het zicht terwijl ik voetbal die stenen

11 10 7 11 7 10

1

2660

2 1 1 1 1 1

2660

1

1 1

2660 2660 2660

1 1 1

1

2018

1

2610

1

2660

1

1 1 1 1

1

11 11

1 1

1 6 10 10

1 1

1

11

1

2660 (2) 2610 2660 2660 1

15

1

2660

1

10

1

2660

1

Wat valt er op?  Zand werd het meest aangehaald als niet leuk bij de peuter- en kleuterzone.  De “schommel is stuk” en “geen goede glijbaan voor kleine kinderen”.  “Er is te weinig.”  “Basket is te hoog.” o Moet een basketpaal aan een speelterrein op standaardhoogte zijn? 17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? Antwoorden zandbak (zand) schommel alles glijba(a)n(en) huisje(s)

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

9, 10, 11 (6), 12, 13 7, 9, 10, 11 (3), 15, 16, 17 10 (3), 11, 12 (2), 14

1

9, 10, 11 (3), 12

1

10 (6), 11

Woonplaats 2660 (9)

7

1

2

6

3

1

4

2

1

2

5

3

4

voetbalveld

10 (2), 11 (2)

kabelbaan

7, 11 (3)

1

3

9, 10, 11, 13

2

2

9, 10, 11

2

1

9, 10, 11

3

10, 11 10, 11

1 1

klimmen op het klimrek en het dak sportveld (sportterrein) het dak (leuk om op het dak te zitten) basketplein hangmat

1

Onbekend geslacht

4

1

1 1

2660 (8), 2610 2020 (2), 2660 (5) 2000, 2060, 2660 (5) 2660 (7) 2000 (2), 2660 (2) 2660 (2), 2610 2660 (3), 2140 2660 (2)

Onbekend Totaal district 2

10

1

10 7 7 7

1

5

1

4 4

1

3

2660 (3)

3

2660 (2) 2660 (2)

2 2 18

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


houten bruggetje geen mening draaimolen hangbrug hangen in de touwen de babyschommelstoelen de kleine stoeltjes dat ze een groot terrein hebben de speeltuin de indeling draaien en zwieren dat ze veel leren dat ze zich niet vervelen dat ze samen spelen dat er leuke kleuterspelletjes zijn als ze vallen dat het niet zo veel pijn doet bijna niets er is zand in plaats van steen, dan kunnen ze zich niet zwaar verwonden er zijn leuke schotels deze leeftijdsgroep wordt vaak vergeten, gelukkig komen zij op dit speelterrein wel aan bod je kan op de banden spelen gras

6, 10 11

1 1

1

2 1 1

2660 (2) 2610, 2660 2660 2660 2660 2660 2660

2 2 1 1 1 1 1

9 8 9 11

1

15

1

2660

1

10 39 9

1

2660 2660 2660 2000 2018 2610

1 1 1 1 1 1

2660

1

1 1 1

1 1 1

11 11

1 1 1

11

1

11

1

2660

1

10

1

2660

1

2660

1

2660

1

2660

1

2660 2660

1 1

10

1

10

1

24

1

11

1 1

1

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat valt er op?  Alle bestaande speelmogelijkheden voor peuters en kleuters werden genoemd door de bevraagden.

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3 Belangrijke speelvormen peuters en kleuters Peuters en kleuters spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 153 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor peuters en kleuters? niet geen belangrijk blanco belangrijk mening onderdelen 17% klimmen en springen 11% 16% 56% 15% glijden 8% 17% 59% 16% schommelen 10% 18% 57% 18% hangbrug 16% 24% 42% 19% stapparcours 15% 20% 46% 18% evenwicht 18% 24% 41% 18% draaien en zwieren 17% 16% 50% 19% huisje 15% 17% 49% 19% beklimbare kunst 18% 22% 41% 20% veerfiguur 19% 27% 35%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  De resultaten liggen dicht bijeen.  ‘Veerfiguren’ komt in dit inspraakproject als het minst favoriete uit. o De jeugddienst geeft wel het advies dat ‘veerfiguren’ tot de favoriete speelelementen behoren van peuters en kleuters.  Top drie van favoriete en belangrijke speelvormen: o Eerste plaats:  klimmen en springen  glijden  schommelen o Tweede plaats:  stapparcours  draaien en zwieren  huisje o Derde plaats:  hangbrug  evenwicht  beklimbare kunst

3.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel.

22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters, kleuters en kinderen? Antwoorden een (goede) (grotere) glijbaan een (gewone) schommel(s) (nieuwe) kleuterschommels een klein voetbalveldje (velden)(plein) (met goalen) (van kunstgras), groter voetbalveld grasveld bij voetbalveld hangbrug (speelgoed)huisje(s) (om te schuilen voor de regen een (klein )(stap) parcours een wip springkasteel grote trampoline zandbak draaimolen beklimbare kunst klimbomen meer gras speeltuin alle speelvormen (alle activiteiten) deftig basketplein

Leeftijd 7, 9 (3), 10 (6), 11 (3), 12, 13, 15, 19 7, 9 (4), 10 (4), 11 (3), 13, 19 10, 11 9, 10 (2), 11 (4), 12 (2), 13, 14, 16, 17

Leeftijd Jongen Meisje onbekend 2

11 9 (2), 10 (2), 11 9 (3), 10, 11 (3), 13, 19

6

12

2

4

9

1

1 4

1

1

17

2020, 2610 (2), 2660 (15) 2020, 2610, 2660 (12) 2660

Onbekend Totaal district 2

20 14

1

2

2020 (2), 2140, 2660 (14)

17

3

2660 2660 (5)

1 5

5

5

2020, 2660 (9)

10

1

2660 (4) 2660 2018 2018 2660 2660 (2) 2660 (2) 2660 2660 2660

4 1 1 1 1 2 2 1 1 1

2

2660 (3)

3

2660 (2)

2

4

11 (2), 15

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

Woonplaats

1 2

9, 10 (2), 18 9 11 11 39 10, 11 10, 11 9 11 10

17

Onbekend geslacht

2

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


(basketveld) kabelbaan veerfiguur draaien en zwieren klimrek rolschaatsen evenwicht geen zand maar grasmatten meer toestellen (meer spullen om mee te spelen leuke spelletjes meer speelterrein op het zand volleybal netten touwklimmen nieuwe dingen om mee te spelen alles alles wat ik heb aangeduid veel speelgoed hogere hekken in het voetbalterrein voor de kinderen langs beide zijkanten niets, niks speciaals, geen mening klimmen water lichten tribune nog veel meer

11 (2) 9, 11 9 (2), 10 (2), 12 11 8 9, 10 19

2610, 2660 2660 (2) 2000, 2660 (4) 2660 2660 2660 (2) 2020

2 2 5 1 1 2 1

1

2660 (2)

2

2

1

2660 (2) 2660 2660 2610

2 1 1 1

11

1

2660

1

9 9 11

1 1

2660 2660 2660

1 1 1

10

1

2660

1

10, 11, 44

1

2

2660 (3)

3

10 (3), 14

3 1 1 1

1

2660 (3) 2660 2660 2660 2660

1 2

1 1

11, 15

1

11 (2) 10 10 11

1

1 1

1

1 1 1 11

2 1 2 1 1 1

1

1

4 1 1 1 1 24

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Resultaten kinder- en tienerzone Deze zone is vooral voor kinderen vanaf 6 jaar.

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van de huidige kinder- en tienerzone. In dit deel staan ook tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor het nieuwe toekomstige speelterrein. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

4.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de speelzone voor kinderen en tieners? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je niet leuk aan de speelzone voor kinderen en tieners? Antwoorden (kleine) glijbaan er is niet zo veel, weinig te doen, niets te doen, niet veel dingen (weinig) schommels het zand (de zandbak) er is geen klimparcours goals zijn niet goed en lelijk niet echt voor tieners gemaakt het (kleine) huisje hondenpoep te klein, meer plaats nodig geen mening er is geen grasveld alles ziet er wat verloederd uit soms is het stuk of kapot ze gooien afval er zijn bijna geen speelplaatsen er is alleen maar een voetbalterrein er zijn geen netten in de doelen gevaarlijk met de banden en de touwen klimmen en slingeren vind ik te gevaarlijk voor ze

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

9, 10 (6), 11 (5), 12

7

6

10, 11 (4), 15

1

4

2 3

1 1 3 1

7, 10 (2), 15 9, 11 11 (3) 7, 13 18 9, 10 9, 10 10, 19 11 9, 11 24 11 11 10

2

1

1

1 1 1 2 1 2 1

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

2000, 2020, 2060, 2660 (10)

13

1

2660 (6)

6

1

2660 (4) 2660 (4) 2060, 2660 (2) 2140 2660 2000, 2660 2660 (2) 2020, 2660 2610, 2660 2660 (2) 2660 2000 2018 2660

4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 2 1

1 1 1

1 1

10

1

2660

1

14

1

2660

1

2660

1

2660

1

10

1 1

1

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


de draaimolen glijbaan ziet er oud uit te weinig speelgoed de kabelbaan het zand verspreidt zich helemaal tot het voetbalveld parking geen variatie het terrein is relatief uitgebreid als alles vol is, dan kan ik niet spelen veerfiguur uitkijk de palen een verhard voetbalveld

1

1

2660 2660 2660 2660

1 1 1 1

1

1

2660

1

1

1 1 1

2660 2660 2660

1 1 1

2660

1

2660 2660 2660 2660

1 1 1 1

9

1 1

1 10

15 24

1

11 9 10 11 16

1 1 1 1 1

Wat valt er op?  “hondenpoep” werd aangehaald als niet leuk bij de peuter- en kleuterzone als bij de zone voor kinderen en tieners.

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de speelzone voor kinderen en tieners? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je leuk aan de speelzone voor kinderen en tieners? Antwoorden

Leeftijd

9 (4), 10 (6), 11 (5) 9, 10 (3), 11 (4), voetbalveld (voetbal) 12 (2), 14, 39 6, 9 (2), 10 (4), alles 11 (3), 12 (2) 9, 10 (3), 11 (3), kabelbaan 13 de glijbaan 9, 11 (3), 18 slingeren 7, 9, 10 (2) de katrol 9 (2), 11 basketveld 9, 11, 39 voetballen op gras 9, 10, 11 draaimolen 11 (2) grasveld super (heel leuk) 9 (2) de zandbak 11 speelbrug 10 huisje 10 zwierparcours 15 de hangbrug 9 de schommel(s)

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

2

3

12

2

2610, 2660 (15)

1

17

5

14

1

2

2000 (2), 2020, 2060, 2660 (10)

3

17

6

5

1

2020, 2660 (11)

5

4

2

3 4 1 2

1

2

1

3 2 1

2 1 1 1 1 1 1

1

2000, 2060, 2660 (7) 2660 (5) 2660 (3) 2660 (3) 2660 (3) 2610, 2660 (2) 2060, 2660 2660 (2) 2660 (2) 2660 2660 2660 2660 2660

12 9 1

5 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 28

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


banken om te zitten beklimbare kunst klimmen het gras het zand blauwe paaltjes om te draaien je kan daar lang spelen er zijn veel leuke dingen dat het er nooit leeg is en er altijd iemand zal zijn om mee te spelen hangen en samen om de touwen met 4 of zo

10 9 11 11 11

1 1

2660 2660 2660 2018 2018

1 1 1 1 1

10

1

2660

1

11

1

2660

1

2660 (3), 2000 (2)

5

2660

1

2140, 2660

2

11 (4)

1 1 1

1

1

10

1

10, 13

1

2

1

1

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3 Belangrijke speelvormen kinderen en tieners Kinderen en tieners spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 153 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor kinderen en tieners? niet geen belangrijk blanco belangrijk mening onderdelen 17% klimmen en springen 10% 12% 61% 16% glijden 20% 19% 44% 16% schommelen 10% 12% 61% 15% slingeren 8% 10% 67% 11% kabelbaan 5% 10% 74% 17% hangbrug 16% 19% 48% 17% evenwicht 15% 14% 54% 17% draaien en zwieren 16% 16% 51% 14% uitkijk 22% 22% 42% 13% rustig zitten, chillen 10% 12% 65% 13% touwklimmen 10% 8% 69% 16% beklimbare kunst 15% 15% 54%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten. o De speelvormen die het minst populair zijn bij de bevraagden:  glijden  hangbrug  uitkijk  Top drie van favoriete en belangrijke speelvormen: o Eerste plaats:  kabelbaan  touwklimmen o Tweede plaats:  slingeren  rustig zitten, chillen  klimmen en springen  schommelen o Derde plaats:  evenwicht  draaien en zwieren  beklimbare kunst

4.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor kinderen en tieners? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein voor kinderen en tieners. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel.

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor kinderen en tieners? Antwoorden

Leeftijd

(nieuw) voetbalveld(je) (plein)

9, 10, 11 (3), 14, 16, 17, 19

kabelbaan touwklimmen een glijbaan (grote), (lange) (glijden) beklimbare kunst basketbalveld(je) (en) (apart) voetbalveld met gras alles (vanalles) meer zitruimte (zitplaatsen) (banken) slingeren schommel(s) (schommelen) (nieuwe) goalen echte goalen) (betere) kunstgras skatepark skateveld) klimmen draaimolen voetbalveld met kunstgras groot voetbalstadion (meer) speelterrein meer plaats (groot veld) rustig zitten chillen

Leeftijd Jongen Meisje onbekend 10

1

2

9, 10 (5), 11 (4)

2

6

2

9, 10 (2), 11 (3), 12

5

2

1

4

1

1 2

2 4 6 2

3 1

8, 10 (2), 13, 15

1

9, 10 (2), 11 9 (2), 10 (2)

1 1

9, 10 (4), 11 9 (3), 10 (2), 11 9, 10 (2), 13, 17 9 (2), 11 (2), 12 9 (3), 11 (2), 14

3

Onbekend geslacht

10, 11 (2)

1

4

10, 11, 14 9 (2), 12 14, 18 10, 11 11 (2) 9, 12

1

4 2 2 1 2 2 1 2 1

2 10 (2) 10, 11

Woonplaats

Onbekend district

2000, 2020 (3), 2660 (9) 2000, 2610, 2660 (8)

Totaal 13 10

2660 (6)

1

7

2

2610, 2660 (5)

1

7

1 1

2660 (6) 2660 (6) 2020, 2660 (5) 2060, 2660 (5)

6 6 6 6

3

1

2660 (5)

5

2 2

1 1

2610, 2660 (3) 2660 (4)

4 4

2020, 2660 (3)

4

4

1 1

1 1

2660 (4) 2660 (2) 2660 (2) 2660 (2) 2660 (2) 2660 2610, 2660 2660 (2) 2660 (2)

1

1

4 3 2 2 2 2 2 2 2 32

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


tafels rivier klimpalen slingertouwen grote trampoline springen een hangmat een ballenbak kleine huisjes om in te spelen een nieuw huisje 2 basketringen netten in de doelen speelbrug een rustige plek meer dingen zetten nieuwe activiteiten veel spelletjes veel tiener dingen uitkijk evenwicht voldoende vuilbakken water fiets skate park free runnen balkjes om op te zitten balkjes om te springen misschien nog iets leuker

8, 15 9, 12 12 10 11 14 11

1 2

1 1 1 1 1 1 1 1

19 14 10 10 10 15 11 11 10 10 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 11 11 7 7 11

1

1 1 1

2660 (2) 2660 2660 2660 2018 2660 2660 2660 2660 2660 2020 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660

1

1 2660 2660 2660

1 1 1

1 1 2660

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Resultaten sportzones

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van de huidige sportterreinen. In dit deel staan ook tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor nieuwe toekomstige sportterreinen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

5.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de sportterreinen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan de huidige sportterreinen. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Antwoorden basket (palen)(te klein)(1/2 veld) (te veel) zand (zandbak) dat er maar 1 voetbalveld is. liever verschillende kleine voetbalveldjes, want we mogen niet voetballen van de groten op het grote veld (duwen en vechten) slechte goals geen bescherming (omheining) rond het voetbalveld het basketveld voetbalveld van steen, zeer bij vallen alleen maar basketbal(er valt bijna niets te sporten) te klein geen tribune voetbal basketveld te dicht bij het zand basketveld van steen, zeer bij vallen de basketgoal(staat in weg) ( is slecht) te leeg

Wat vind je niet leuk aan deze sportterreinen? Leeftijd Onbekend Onbekend Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats onbekend geslacht district 9 (2), 10 (4), 11 1 4 5 1 2660 (9) (3), 13 2000, 2660 9, 10 (2), 16 3 4 2 1 (6)

9 (3), 10 (2), 11

4

1

1

2660 (6)

3

2

1

2660 (4)

9, 10 (2), 11, 15

4

1

10, 11 (2), 12 9 (2), 11

4

7, 10, 15 , 17, 18

1

3

10, 11 (2) 9, 11, 15, 19 17, 18 13 10, 11 9, 11

3 1

5

1

2 1 1

9, 14

2

11 (2)

1

1 1 2

1

Totaal 10 7

6

2

6

2660 (5)

5

2660 2660 (3) 2018, 2660 (2) 2000, 2020, 2660 (3) 2660 (2) 2140, 2610 2660 (2) 2660 (2)

4 3

2660 (2)

2

2060, 2660

2

3 3 2 2 2 2

35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


overlast = glas, hangjongeren, uitwerpselen, drugs, voetballende jongeren 's nachts met veel lawaai (De hekken zitten los waardoor ze steeds ratelen en dit in de zomermaanden tot zeer laat 2h 's nachts en vanaf zeer vroeg. Er wordt geen rekening gehouden met de mensen die aan het plein wonen en last hebben van het nachtlawaai.) weet het niet geen afdak geen kunstgras geen gras er zijn geen winkels in de buurt (waarbij je ballen kan kopen) geen drinkwater

30, 39

9, 11 17 17 10

1 1 1

10

1

18

1

2

2140, 2660

2

1

2660 (2) 2660 2660 2660

2 1 1 1

1

1 2660

1 1

Wat valt er op?  “dat er maar 1 voetbalveld is. liever verschillende kleine voetbalveldjes, want we mogen niet voetballen van de groten op het grote veld (duwen en vechten)” o Dit gaat over claimgedrag van grote tieners, jongeren twintigers naar kinderen toe. Het voorzien van verschillende voetbalveldjes in verschillende groottes kan dit verhelpen. De melding over claimgedrag zal door de betrokken diensten verder onderzocht worden.  overlast = glas, hangjongeren, uitwerpselen, drugs, voetballende jongeren 's nachts met veel lawaai (De hekken zitten los waardoor ze steeds ratelen en dit in de zomermaanden tot zeer laat 2h 's nachts en vanaf zeer vroeg. Er wordt geen rekening gehouden met de mensen die aan het plein wonen en last hebben van het nachtlawaai.) o De betrokken diensten zullen dit verder onderzoeken.

36 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de sportterreinen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige sportterreinen. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je leuk aan deze sportterreinen? Antwoorden

Leeftijd

alles dat er overal hekken rond zijn

9 (3), 10 (4), 11 (3)

basket dat er een sportzone is aparte zone voor basket en voetbal er is veel plaats (om te spelen) dat er veel sportmogelijkheden zijn dat iedereen mag meedoen dat je kan voetballen (voetbalveld) de lichten op het voetbalveld de palen op het voetbalveld pleinindeling

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht 4

10 9 (2), 10 (4), 11 (7), 12, 14 9, 10 (2)

3

6

8

2

1

1

1

10

4

17

Totaal

2660 (9)

1

10

2610, 2660 (15), 2000 2660 (3)

1 1

18 3

2660

1

5

2000, 2610, 2660 (4)

6

1

2020

1

2660

1

2140, 2610 (2), 2660 (24)

27

1 3

Onbekend district

2660

1

9

9 (5), 10 (6), 11 (9), 12, 13 (2), 15

2

1

24 6, 11 (3), 15

4

Woonplaats

8

2

17, 18

2

2660 (2)

2

13

1

2660

1

2660

1

39

1

37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


voetbalplein met gras voetbalgoal is steviger nu kabelbaan schommelen/slingeren zandbak niets dicht bij huis

11 11 10 10 9 11 (3), 14, 15 10

2

2

1 1

1

3

1 1 2 1

2060, 2660 2660 2000 2660 2660 2660 (5) 2660

3 1 1 1 1 5 1

Wat valt er op?  Vooral jongens/mannen gaven een antwoord en deze antwoorden zijn vooral gericht op voetbal.

38 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.3 Belangrijke sportmogelijkheden De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een sportvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per sportvorm en niet ten opzichte van de andere sportvormen. Op deze manier komen we per sportvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete sportvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 153 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

onderdelen

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

Welke sportmogelijkheid vind jij belangrijk? niet geen belangrijk belangrijk mening 24% 0% 67% 31% 0% 57% 37% 0% 50% 27% 0% 57%

veld voor voetbal veld voor basket ruimte om te skaten freerunningparcours verschillende rekstokken (calisthenics parcours) beweegtoestellen petanquebaan open ruimte voor sporten zoals baseball, frisbee, badminton, voetbal …

blanco

totaal

10% 13% 14% 16%

100% 100% 100% 100%

30%

0%

52%

18%

100%

34% 36%

0% 0%

52% 35%

13% 29%

100% 100%

32%

0%

57%

11%

100%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Een petanquebaan is het minst belangrijk.  Top drie van favoriete en belangrijke speelvormen o Eerste plaats:  een veld voor voetbal o Tweede plaats:  veld voor basket  freerunningparcours  open ruimte voor sporten zoals baseball, frisbee, badminton, voetbal o Derde plaats:  ruimte om te skaten  verschillende rekstokken  beweegtoestellen 39 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.4 Ondergronden voor voetbal De bevraagden konden aanduiden in een keuzevraag welk type ondergrond ze het belangrijkste vinden om te voetballen. Welke ondergrond vind jij het beste voor voetbal? antwoordmogelijkheid aantal een verhard veld 36 een onverhard veld 78 blanco 39 totaal 153

% 24% 51% 25% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  De helft van de bevraagden kiet voor onverharde grond om te voetballen.  39 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

5.5 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe sportterrein? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe sporterrein om te kunnen sporten. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel.

40 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.5.1 Antwoorden over voetbal Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? Antwoorden over voetbal Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

een beter voetbalveld

9 (7), 10 (3), 11 (4), 12, 13, 14, 15, 16

4

16

nieuwe betere voetbaldoelen met netten (twee) (betere goalen dan de huidige) (de doelen moeten veranderd worden) (oude goals waren veel beter, deze vind ik gevaarlijker.)

10, 11 (2), 12, 15, 17, 19

3

10

2

6

1

6

1

kunstgras gras op het voetbalveld (kleine) tribunes voor de kijkers.

9, 11 (3), 12, 17 9, 10 (2), 11 (4) 12, 15 (2), 18

4

6

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

4

2660 (23), 2000, 2020

1

26

2660 (8), 2020 (2)

1

2660 (6), 2060, 2020 2660 (6), 2610 2660 (4)

10

8 7 4

41 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


verschillende kleine voetbalveldjes want nu mogen we niet van de groten (zeker drie velden) (als de kleine kinderen spelen op het voetbalveld dan komen de tieners zeggen "ga af van het voetbalveld")

10 (3), 11

een omheining (Grotere hekken aan de zijkanten zodat de bal niet buiten gaat.)

15 (3)

afdak waardoor het veld niet nat wordt een groter voetbalveld jongens moeten zich kunnen uitleven met voetbal een nieuwe betere ondergrond 2 voetbaldoelen extra bij het basketveld 2 goals tribune controle: voetbalveld 's nachts afsluiten een kooi op het voetbalterrein vind ik heel mooi zodat de kinderen niet in de weg lopen.

1

4

2660 (5)

5

3

2660 (3)

3

15, 17

2

2660 (2)

2

10, 11

2

2660

2

10, 13

1

2660 (2)

2

15, 19

2

2020, 2660

2

11

1

2000

1

10 17

1 1

2660 2660

1 1

2660

1

2660

1

39

1

1

1

1

1

42 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


De voetbaldoelen moeten netten hebben. het veld moet graaf zijn

15

1

2660

1

14

1

2660

1

Wat valt er op?  Er zijn veel voorstellen tot oplossingen voor de geluidsoverlast van ballen tegen hekken, rondvliegende ballen en claimgedrag doordat er maar 1 voetbalveld met 2 doelen is. 5.5.2 Antwoorden niet over voetbal Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? Antwoorden niet over voetbal Antwoorden trampoline basketveld iets om te fietsen (parcours) ruimte om te skaten, skateveld, skatebaan (rollerskates) loopveld - loopterrein fitness toestellen voor kinderen drinkwaterkraan sportmateriaal zoals ballen springtouwen

Leeftijd 10 9 (2), 10, 17

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

1

10

1

2660, 2100

1

3

2

2660 (3)

Onbekend district

Totaal 11

2

5

9, 11 (3)

1

3

2660 (3)

4

9 (2), 10, 12

2

2

2660 (4)

4

2660 (3)

3

9

2

2

9, 11

1

3

2660 (3)

3

3

2660 (3)

3

2660

3

14, 15, 18 10, 11 (2)

1

3

43 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


freerunningparcours nieuwe banken (een gewone, een picknickbank) een heel groot klimparcours touwklimmen een grasveld optrekbaren trefbal mini handbalveld tafeltennis hockey een extra basketkooi basketpaal bijna alles dat een turnzaal heeft een loopveld een tennisveld schommelstoelen sportzalen

10, 11

1

9, 15

2

2660 (2)

2

2660 (2)

2

2000 (2)

2

1

2660 (2) 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660

2 2 1 1 1 1 1 1 1

11

1

2660

1

12 11 9

1 1

2660 2610 2660 2610

1 1 1 1

11

1

1

12 9, 11 11 11

1

2

1

1 2

1 1 1 1 1

11 10

1 1 1 1

1 1

1

44 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Zitmogelijkheden 6.1 Belangrijke zitmogelijkheden

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze de zitmogelijkheden vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per zitmogelijkheid en niet ten opzichte van de andere zitmogelijkheden. Op deze manier komen we per zitmogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden en krijgen we duiding van de favoriete zitmogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = 153 bevraagden).

onderdelen gewone bank zitblok overdekte zitplaats tribune picknickbank

Welke zitmogelijkheid vind jij belangrijk? niet geen belangrijk belangrijk mening 12% 12% 63% 16% 20% 51% 19% 18% 52% 16% 15% 58% 13% 10% 67%

blanco

totaal

14% 13% 11% 11% 10%

100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Top drie van favoriete en belangrijke speelvormen o Eerste plaats:  gewone bank  picknickbank o Tweede plaats:  tribune o Derde plaats:  zitblok  overdekte zitplaats

6.2 Zitten langs een sportterrein De bevraagden konden aanduiden of ze willen zitten langs een sportterrein.

45 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wil je kunnen zitten langs een sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal % nee 5 3% ja 116 76% geen mening 10 7% blanco 22 14% totaal 153 100% Bevindingen:  Er is een heel duidelijk verschil.  De meerderheid (76%) wil kunnen zitten langs een sportterrein.  14 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

6.3 Zijn er nog andere voorzieningen die er absoluut moeten zijn? Zie andere pagina.

46 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Zijn er nog andere voorzieningen die er absoluut moeten zijn? Antwoorden fietsenstalling vuilbakken Graag een drinkkraantje met drinkbaar water als dat kan zou het absoluut leuk zijn voor de harde sporters onder ons! controle voldoende zitplaatsen achter en naast het sportterrein crossbaan om te fietsen Een beetje bescherming voor te zitten bij het sportterrein graffiti spuiten hockeyclub ja :om ook met de fiets te komen en te voet . een grasveld met kunstgras dansplekken kleine veldjes openbare toiletten picknickruimte een schaatsbaan sofa's verlichting bij het voetbalterrein

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

7, 13, 11 7, 13

2 1

14, 15

2

1 1

11

1 1

3 2

1

2660

1

1

2660

1

1

1 10

1

2660, 2140 2140

1

1

11 11 10 24 9

Totaal

2660

1 10

Onbekend district

2

1 1

Woonplaats

2660 (2)

39

10 19

Onbekend geslacht

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

2610 2660

1 1

1

2660

1

2660 2660 2660 2660 2660 2660 2100 2020

1 1 1 1 1 1 1 1

47 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier alfrednobellaan voor projectdefintie  
Inspraakdossier alfrednobellaan voor projectdefintie  
Advertisement