Page 1

Inspraakdossier Hoe moet het nieuwe speel- en sportterrein in het Wijngaardberg eruit zien? - voor opmaak van projectdefinitie en conceptplan –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1 Projectgebied ................................................................................................................................ 5 1.1.1 Wijngaardberg ........................................................................................................................ 5 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 7 1.4 Methodiek ..................................................................................................................................... 7 1.4.1 OOR ............................................................................................................................................ 7 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 13 Hoofdstuk 3 – Evaluatie huidige situatie Wijngaardberg ...................................................................... 14 3.1 Frequentie van de bevraagden op het terrein ............................................................................ 14 3.2 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? ................................................................... 15 3.3 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? ....................................................................... 15 3.4 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? .......................................... 16 3.5 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? ................................................. 20 Hoofdstuk 5 – Tips voor het nieuwe toekomstige speel- en sportterrein ............................................ 23 5.1 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kinderen ............................................................ 23 5.2 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? ............................................................................................................................................ 24 5.3 Avontuurlijk en natuurlijk spelen ................................................................................................ 28 5.3.1 Keuze bevraagden ................................................................................................................ 28 5.3.2 Motivatie keuze bevraagden ................................................................................................ 29 5.4 Belangrijke zitmogelijkheden ...................................................................................................... 33 5.5 Wat vinden de bevraagden van … ............................................................................................... 34 5.6 Belangrijke sportmogelijkheden volgens de bevraagden ........................................................... 35 5.7 Wat moet er absoluut zijn voor de bevraagden op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? ............................................................................................................................................ 36 5.8 Tips en opmerkingen van de bevraagden ................................................................................... 38 Hoofdstuk 6 - Wat valt er op? ............................................................................................................... 40 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 – Bijlagen........................................................................................................................... 41 7.1 Participatieverslag ....................................................................................................................... 41

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Merksem gaat het speelterrein en het sportterrein in de Wijngaardberg vernieuwen. In deze eerste inspraakfase konden de omwonenden en gebruikers het huidige terrein evalueren en ideeën geven voor het nieuwe toekomstige terrein. Om dit speel- en sportterrein leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde district Merksem in samenwerking met de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan voor het nieuwe toekomstige speel- en sportterrein.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied

1.1.1 Wijngaardberg Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het speelterrein Wijngaardberg in district Merksem. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van district Merksem.

1.2 Timing inspraakfase In de periode van 1 juli tot en met 30 september 2016 organiseerde district Merksem in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakfase in kader van de opmaak van een projectdefinitie en een conceptplan voor het speel-en sportterrein Wijngaardberg. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park.

De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops, dit zijn de drie groene cirkels in de afbeelding. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in dezelfde fase, namelijk de fase vóór een goedgekeurde projectdefinitie en conceptplan.

 

De stippellijnen van het gele kadertje staan ver open. o Er is nog niets beslist. o Dit betekent dat er nog 2 inspraakfases komen. o Dit betekent dat de projectdefinitie en conceptplan zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in het voorjaar van 2017. Het speel- en sportterrein zullen vermoedelijk helemaal af zijn in het najaar van 2018.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Evaluatie van de bestaande situatie.  Dit is belangrijk opdat nieuwe concepten geen gelijkaardige verzuchtingen bevatten.  Dit is belangrijk voor het college opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen voor het nieuwe speel- en sportterrein.

1.4 Methodiek 1.4.1 OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  frequentievragen o dit zijn tacid-knowlegde-vragen: door het oplossen van deze vragen wordt de bevraagde zich meer of terug bewust van onbewuste kennis. Hierdoor geven de bevraagden beter hun mening. Inspraak wordt hierdoor zinvoller.  Hoe vaak kwam je hier het afgelopen jaar?  Met wie kwam je naar deze locatie?  Hoe kwam je naar deze locatie?  Waarom kwam je naar deze locatie? 7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

open vragen meerkeuzevragen

Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de sportdienst, de jeugddienst en SWO om in totaal 100 personen te bereiken voor het her aan te leggen terrein.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt. OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via een brief, facebook, de website, een e-nieuwsbrief naar de sportcontacten en een informatiebord op het terrein.  De jeugdraad van Merksem werd op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven.  De school Laerhof werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakperiode. Deelname aan inspraakmomenten:  De school Laerhof gaf de leerlingen van het 4de, 5de en het 6de de kans om hun mening te geven op maandag 19 september 2016. o Laarsebaan 100, 2170 Merksem o 03 645 08 06  Op 2 augustus en 8 september werd de bevraging door een 20-tal spelende kinderen ingevuld. Een aantal andere bezoekers hadden nog bijkomende bemerkingen. Het verslag van deze momenten wordt bij dit rapport gevoegd.

Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 85 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  In totaal gaven 85 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.  25 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 32 jongen 45 onbekend 8 totaal 85

% 38% 53% 9% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 53% jongens/mannen ten opzichte van minstens 38% meisjes/vrouwen. o Er zijn 13 jongens/mannen meer meisjes/vrouwen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen niet praten over twee gelijke groepen. Hiermee moet rekening gehouden worden.  8 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 1 1% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 14 16% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 50 59% tieners van 10 tot en met 14 jaar 3 4% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 12 14% ouder dan 26 5 6% onbekend 85 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Personen ouder dan 26 jaar en kinderen van 6 tot en met 9 jaar vormen de tweede grootste  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 5 1 0 2 0 3 1 4 0 5 0 6 0 7 0 8 1 9 13 10 27 11 18 12 4 13 0 14 1 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 1 22 1

% 6% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 15% 32% 21% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


23 24 25 26 30 33 34 35 36 37 44 50 56 66 67 70 totaal

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85

0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 22 verschillende leeftijden. o Er is variatie in leeftijd.  Er is een zeventiger en er zijn zestigers, vijftigers, veertigers, dertigers, twintigers, tieners en kinderen.  De jongste persoon die haar mening gaf is 3 jaar en de oudste persoon die zijn mening gaf is 70 jaar.  De aantallen per leeftijden bij de volwassenen zijn gelijkmatig verspreid.  5 personen gaven geen leeftijd op.

12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 3 4% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 72 85% 0 0% 4 5% 3 4% 100% 85

Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Herselt 1 Schoten 1 2 totaal Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 4 districten en 2 andere gemeenten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Borgerhout, Ekeren, Hoboken en Wilrijk.  De meerderheid (85%) woont in het district Merksem.  3 personen gaven geen woonplaats op.  2 personen wonen in een andere gemeente.

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Evaluatie huidige situatie Wijngaardberg

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het huidige speelterrein Wijngaardberg.

3.1 Frequentie van de bevraagden op het terrein Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar het speel- en sportterrein bezochten. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie. Hoe vaak kwam je in dit speel- en sportterrein het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 21 25% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 11 13% verschillende keren per maand 17 20% verschillende keren per jaar 17 20% zelden tot nooit 14 16% geen antwoord 5 6% totaal 85 100% Bevindingen  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig op het terrein aanwezig zijn: o In totaal gaf 58% van de bevraagden aan het terrein op regelmatige basis te bezoeken.  Regelmatig = dagelijks + wekelijks + maandelijks. o In totaal gaf 36% van de bevraagden aan het terrein op niet regelmatige basis te bezoeken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’.

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe de bevraagden vooral naar het terrein gingen. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden uit een keuzelijst. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de meeste gebruikte vervoersmodi. Hoe kom je vooral naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal te voet 39 fiets 21 openbaar vervoer (bus, tram, taxi) 1 auto 10 brommer 1 andere (step, skateboard, rolschaatsen, rollerskates … 4 geen antwoord 9 totaal 85

% 46% 25% 1% 12% 1% 5% 11% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil: o De grootste groep, bijna de helft van de bevraagden, komt te voet. o De tweede grootste groep, een kwart van de bevraagden, komt met een fiets. o Dit wijst er op dat de gebruikers van het plein uit de nabije omgeving komen (of in schoolverband).

3.3 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? De bevraagden konden in een keuzelijst de redenen aanduiden waarom ze naar deze locatie komen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden. De aantallen van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 85.  De tabellen lees je: o 16 personen van de 85 bevraagden of 19% komen er spelen. o 31 personen van de 85 bevraagden of 36% komen er voetballen. Waarom kwam/kom je naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid ik kom er spelen of ik speel hier met mijn kinderen ik kom er voetballen ik kom er fietsen ik kom er picknicken ik kom er op de bankjes zitten ik spreek er af met mijn vrienden ik kom er spelen met de jeugdvereniging ik kom er met de school ik ga er om te ontspannen, chillen ik kom er mijn huisdier(en) uitlaten

% ( totaal aantal aantal bevraagden) 16 19% 31 36% 8 9% 15 18% 5 6% 19 22% 4 5% 2 2% 13 15% 3 4% 15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


ik doe graag mee aan evenementen die er worden georganiseerd ik woon er in de buurt ik kom hier voor andere redenen

0 29 8

0% 34% 9%

Bevindingen:  De 3 redenen die door de bevraagden het meest werden aangeduid zijn: o ik kom er voetballen o ik woon er in de buurt o om af te spreken met vrienden

3.4 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige terrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je niet leuk aan het huidige speel- en sportterrein? Antwoorden

Leeftijd

er staan te weinig spulletjes om te spelen (er zijn weinig spelletjes te 10 (4), 11 (2) doen)(er zijn niet zoveel speeltuigen) 9 (3), 10 (2), niets (niks) 11 de schommels (schommel beetje te 11 (5) klein) ik vind alles leuk(gewoon dat is leuk) 9 (2), 11, 12 de klimmuur (lukt niet om op de klimmuur te geraken)(klimmuur is 9, 10 (2) niet leuk) het is klein (beetje klein) 9, 11 (2) voetbalterrein veel onder water 10, 11 (2) (voetbalveld is vuil als het regent) dat ze de grond niet aanvullen met vals gras want nu is het gewoon harde grond en doen er meer mensen zich pijn en dan wordt het niet zo veel modder(grote putten aan het voetbalveld)(voetbal veldje wordt niet goed onderhouden) heel leuk, maar bij het voetbalveld moet kunstgras erbij (het gras vervangen door ander materiaal, kunstgras bv) de glijbaan(glijbanen)

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

6

1

2170 (6)

1

7

2

3

1

2170 (4)

2

6

3

2

1

2 3

2

2170 (5)

5

2170 (4)

4

2170 (3)

3

1

2

2170 (3)

3

1

2

2170 (3)

3

11, 44, 66

3

2040, 2170 (2)

3

10, 11, 44

3

2170 (3)

3

12 (2)

2

2000, 2170

2 17

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


saaie dingen zoals een mini glijbaan dat het hangding kapot is speeltuigen mogen vernieuwd worden te nat als het regent (grote plassen) het voor langdurige tijd soms zeer modderig zijn van het speelterrein na een stevige regenbui) voetbal voetbalveld de zandbak speelhuis geen tafels meer dat ding waar je met 2 moet hangen en dan draaien te weinig speeltuigen voor de kleinsten -ik kom hier met mijn kleinkinderener is niets te doen dat er geen verlichting is en daardoor 's nachts al eens onrustig is te donker te veel hondenpoep een plek voor honden en blaffen, laten hun boodschap achter en dat stinkt en sommige durven toch in de speeltuin te komen en te pissen zwerfvuil veel slijkputten bulten in het voetbalveld

10 (2) 10,11 24

2 2 1

1

2170 (2) 2170 (2) 1

2 2 2

2

21, 56

1

1

2170 (2)

2

9, 10 11, 70 10 8 10

1 2 1 1 1

1

2170 (2) 2170 (2) 2170 2170 2170

2 2 1 1 1

11

1

2170

1

56

1

2170

1

12

1

2170

1

2170

1

1

1

3 3

1 1

2170 2170

1 1

10

1

2170

1

3 30 9

1 1

2170 2170 2170

1 1 1

1

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


het huidig speelplein ligt er onverzorgd bij dat alles van hout is dat sneller kapot kan gaan dat er meer en meer kinderen mee komen spelen dat er maar een paar dingen voor grotere leeftijden zijn dat het groot is kunstgras zwerfvuil en sluikstort!! ruimte zou ook nog meer benut kunnen worden alles ik ben er nog nooit geweest weet ik niet, ik kom er niet in periodes, dat het vroeg(er) donker is, zijn er regelmatig hangjongeren. Resultaat: allerlei vuilnis op de grond nachtlawaai, bendes die er tot stukken in de nacht komen samenhangen en voor vreselijk veel nachtlawaai zorgen, ik werk in shiften en dit is ronduit degoutant!!! Gelieve daar iets aan te doen!!! Dat is prioritair voor de buurtbewoners, er is al een petitie rondgegaan maar ook daar werd niets aan gedaan. regelmatig vondst van drugsspuiten.. misschien een idee om dat plein zoals een park na zonsondergang af

66

1

2170

1

10

1

2170

1

10

1

2170

1

10

1

2170

1

10 14 37

1 1 1

2170 2170 2170

1 1 1

1

2170

1

1

2170 2100 2170

1 1 1

2170

1

2170

1

37 9 10 10

1

67

1

36

1

1

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


te sluiten!

Het vangnet is weg en er komen ballen in onze tuin. Er wordt afval in onze tuin gegooid. Er kruipen kinderen op de poort om op de garages ballen te gaan halen. Daardoor is onze poort afgebroken.

33

1

2170

1

3.5 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

Antwoorden alles schommels

Wat vind je leuk aan het huidige speel- en sportterrein? Leeftijd Onbekend Leeftijd Jongen Meisje onbekend geslacht 9 (4), 10 (3) 2 3 2 9 (2), 10 (6), 11 (2), 12, 37, 1 5 8 1 70

Woonplaats 2170 (6) 2170 (13)

Onbekend Totaal district 1 7 1

14 20

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


voetbalveld (veld)voetbalpleintje) ding om aan te hangen en te draaien, (draaiding) (dat ding waar je kan aan hangen met 2) (draaispel) voetballen (ik vind dat leuk aan voetbal en andere balsporten) de speeltuin (speeltuin met touwen)(er zijn leuke speeltuigen) (mooi aanbod-zij het beperkt-aan speeltuigen) veel plaats om te voetballen glijbaan (glijbaan waar ook kleuters op kunnen)(de kinderen gaan graag op de glijbaan) groot (groot grasveld) je kan er met vriendinnen leuk spelen(het is leuk en gezellig om met je vriendinnen te spelen) leuk (ik vind alles leuk) dat er verschillende dingen staan je kan er veel spelletjes spelen de hangplek parcours er is iets om te klimmen dat je er twee dingen kunt doen; spelen en sporten voetbalgoal voetbalveldje wordt veel gebruikt klimkubus

9 (2), 10 (2), 11 (5), 12 (2), 21, 22, 24, 37

13

1

1

2000, 2170 (12)

2

15

4

2

1

2170 (6)

1

7

10, 11 (2), 12 (2), 14

4

2

2040, 2170 (5)

6

10 (3), 67

2

2

2170 (4)

4

10 (2), 11

3

2170 (3)

3

33, 37, 70

1

2

2170 (3)

3

11, 22, 37

1

2

2170 (3)

3

2

2170 (2)

2

2000, 2170 2170 2170 2170 2170 2170

2 1 1 1 1 1

2170

1

2170 2170 2170

1 1 1

9 (2), 10 (2), 11, 70

1

10, 11 9, 10 11 11 11 9 10

2 1 1 1 1 1

11 8 67 70

1 1 1 1

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


het huisje is ook heel leuk zandbak veilige toestellen groot en klein de open ruimte en als de zon te fel schijnt, heb je toch nog schaduw van de bomen van het college achteraan bankjes omheind goede ligging je kan er vrij rondlopen rustig dat we buiten kunnen zijn en gratis kunnen sporten met vrienden, dat is tof we kunnen langs hier met de fiets weg, hebben een toegang langs poortje in de tuin niets

10 37 3 30

1

56 22 37 22 10

1 1 1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1

1

2170

1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

10

1 1

1 2170

1

33

1

2170

1

36

1

2170

1

22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Tips voor het nieuwe toekomstige speel- en sportterrein In dit deel staan tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor het nieuwe toekomstige speelterrein.

5.1 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kinderen Peuters, kleuters en kinderen spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (85 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor peuters en kleuters? onderdelen negatief twijfel positief blanco 5% klimmen en springen 6% 22% 67% 6% glijden 14% 26% 54% 6% schommelen 4% 12% 79% 7% hangbrug 14% 24% 55% 11% stapparcours 12% 25% 53% 8% evenwicht 13% 29% 49% 7% draaien en zwieren 7% 32% 54% 7% huisje 18% 24% 52% 7% beklimbare kunst 12% 25% 56% 11% veerfiguur 16% 40% 33%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende speelvorm is het populairste: o schommelen  Volgende speelvormen zijn populair: o klimmen en springen o glijden o huisje o hangbrug o stapparcours o draaien en zwieren o beklimbare kunst  Volgenden elementen werden als matig of niet belangrijk beschouwd door de bevraagden: o evenwicht o veerfiguur

5.2 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel.

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters, kleuters en kinderen? Antwoorden

blanco ingevuld een grote glijbaan (glijbaan) schommel (peuterschommel) voetbalveld beklimbare kunst voetbalveld met gras een basketbalveld(basket) een klein skatepark (skatepark)(skatedingen voor steps zoals rampen om af te kunnen gaan) iets met water (een plaats om met water te spelen)(eventueel water en zand om te smospotten) parcours trampoline klimmuur (klimmen) gras (nieuw gras) nieuw voetbalpleintje met afscherming langs de zijkant (met geen putten aub) klimmen en springen (maar wel een beetje hoog) een groot huisje (een huisje)

Leeftijd 9 (4), 10 (6), 11 (2), 12 (2), 21, 34, 35, 50, 66, 70

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht 3

13

6

10 (4), 11 (4), 33, 37

2

8

9, 10 (2), 11 (4), 12, 37 9 (2), 10, 11, 22 10 (3), 11 11 (3) 9, 10, 37

4 2 1 3 2

5 2 3

9, 10 (2)

3

9, 10, 37

1

10 (2) 3, 9 10 (2) 9, 14

1 1

1

Woonplaats

4

2000, 2170 (20)

1

2040, 2100, 2170 (8) 2000, 2170 (7) 2170 (5) 2170 (4) 2170 (3) 2170 (3)

Onbekend Totaal district 2

23 10

1

9 5 4 3 3

2170 (3)

3

2

200, 2170 (2)

3

1 1 2

2

2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2)

2 2 2 2

24, 44

2

2170

10, 11

1

1

2170 (2)

2

10 (2)

1

1

2100, 2170

2

1

2

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


een hoog speeltuig natuur springkasteel springen klimrek voetbal Basketveld waar dan ook steps, rolschaatsen, loopfiets e.a. kunnen gebruikt worden een klein basketring naast het basketveld. basket/voetbalveld draaimolen draaien en zwieren waterfontein een combinatie van zand en water, met katrollen en dergelijke cfr speeltuin in gemeentepark blote voeten pad fitness spelletjes een hindernis baan erbij wifi leukere vuilzakken meer zitplaatsen voor de ouders glijden en schommelen hangen en zo voort niet klimmen zonder bescherming ruimte zodat ze ook kunnen spelen zonder op de toestellen te moeten spelen, zoals met een bal, een poppenwagen, rolschaatsen...

11 36 3 9 10 10

1

2170 2170 2170 2170

1 1

2170

1 1 1 1 1 1

37

1

2170

1

37 37 10

1 1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1

1 1 1

1

1 1

1

9

1

1

67

1

2170

1

10 10 11

1 1 1

2100 2170 2170

30 30 10 11 12

1 1 1 1 1

2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1

56

1

2170

1

1

1

1

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


of een pad rond het ganse speelplein waarop ze kunnen skaten of rolschaatsen of steppen. Zoals aan distelhoek een klein basketring naast het basketveld. drinkfontein automatische speelgoedauto

37

1

2170

1

37 8

1

2170 2170

1 1

1

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.3 Avontuurlijk en natuurlijk spelen De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien als uitleg van het idee over avontuurlijk en natuurlijk spelen.

“Er zijn verschillende soorten speelterreinen. We denken erover na om van dit speelterrein een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein met toestellen te maken.” De bevraagden konden aanduiden wat ze vindt dit idee vinden en uitleggen waarom. 5.3.1 Keuze bevraagden Vind je dit een goed idee? antwoordmogelijkheid aantal % nee 3 4% ja 66 78% geen mening 11 13% blanco 5 6% totaal 85 100%

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.3.2 Motivatie keuze bevraagden Motivatie van de bevraagden over het idee van een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein. Leeftijd Onbekend Onbekend Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district geen mening het is leuk 9 1 2170 1 leuk maar hoeft niet 10 1 2170 1 speciaal men ziet hier nauwelijks 66 1 2170 1 spelende kinderen omdat ik bang ben dat er 11 1 2170 1 geen glijbaan zou zijn omdat het er leuk uitziet 11 1 2170 1 want de meeste mensen 11 1 2170 1 houden niet van avontuur nee kans op ongelukken met 34 1 2170 1 grotere gevolgen omdat het saai is 9 1 2170 1 te veel van hout 9 1 2170 1 Motivatie van de bevraagden over het idee van een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein. Leeftijd Onbekend Onbekend Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district ja da's leuk (dat wat leuker is)(ziet er leuk uit)(omdat ik 2100 (2), 8, 9 (3),10 (9), 11, 14, 24 1 8 5 4 2 17 dat superleuk vind)(ik vind 2170 (13) dit een leuke speelplaats) 29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


het is zo avontuurlijk(ik hou van avontuur) (veel avonturen) er zijn leuke spelletjes (ze doen leuke dingen) het is belangrijk voor te klimmen mooi (oogt zeer mooi en aangenaam) omdat het leuk is voor kinderen zoals ik maar niet voor heel kleine kinderen omdat er meer speelgoed wordt gemaakt omdat kinderen echt moeten kunnen spelen(omdat het fijn is om te spelen) ik zou het leuk vinden als er veel natuur is (ik hou van de natuur) ik vind het leuk om naar te kijken goed voor de kinderen goede stimulatie omdat er veel te doen is voor het klimmen en klauteren omdat de kinderen actief bezig zijn

9, 10 (2),11 12 (2)

2

4

2170 (6)

6

10 (2), 12

1

2

2100, 2170 (2)

3

11 (3)

3

2170 (3)

3

21, 33

1

1

1

1

2170 (2)

1

3

10,11

2

2170 (2)

2

10 (2)

2

2170 (2)

2

1

2170 (2)

2

2

2170 (2)

2

9, 11

1

9, 12 9

1

2170

1

44 30 11

1 1

2170 2170 2170

1 1 1

10

1

2170

1

22

1

2170

1

1

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


origineel omdat er een schommel is omdat er glijbanen zijn omdat er een speelhuis is dan komen veel meer kinderen naar het park dan thuis blijven ziet er natuurlijk uit omdat je dan eens buiten gaat en niet op je gsm zit veel afwisseling, zet aan tot creativiteit dan kunnen kinderen zich niet vervelen en leuk spelen in de vakantie er is een klimrek en nog veel dingen de meeste dingen werden rap kapot gemaakt want dat was al een beetje oud ook de grote kinderen mogen niet vergeten worden gewoon

1

1

10 10 10

1 1 1

2170 2170 2170

1 1 1 1

12

1

2000

1

2170

1

24

1

11

1

1

1

1

3

1

2170

1

11

1

2170

1

2170

1

2170

1

2170

1

2170

1

2170

1

9

1

10 10

1 1

56 11

1 1

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


er is nog zo weinig groen/natuur back to basic mooi, ravotten en survival (zoals Ekeren prachtige speeltuin met vb heuvels met daaronder zo'n pijp om door te lopen

37

omdat ik al wat ouder ben en graag beweeg

10

1

1

2170

1

2170

1

32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.4 Belangrijke zitmogelijkheden

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een zitmogelijkheid vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere zitmogelijkheden. Op deze manier komen we per zitmogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete zitmogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (85 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend

onderdelen gewone bank zitblok overdekte zitplaats tribune picknickbank

Welke zitmogelijkheden vind jij belangrijk? niet geen belangrijk belangrijk mening 11% 11% 74% 13% 31% 52% 22% 18% 55% 27% 22% 45% 13% 15% 66%

matig ongeliefd, impopulair

blanco 5% 5% 5% 6% 6%

totaal 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Volgende zitmogelijkheden vinden de bevraagden belangrijk: o een picknickbank o een gewone bank o een zitblok o een overdekte zitplaats  Volgende zitmogelijkheden worden als matig beschouwd door de bevraagden: o een tribune 33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.5 Wat vinden de bevraagden van … De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze iets vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere mogelijkheden. Op deze manier komen we per mogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete mogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (85 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

Wat vind je van volgende zaken? niet geen belangrijk blanco belangrijk mening onderdelen totaal 7% 100% picknicktafels 11% 14% 68% 5% 100% een drinkfontein 11% 7% 78% 4% 100% een overdekte schuilplek 20% 20% 56% een levensgroot dambord (met mensen als 9% pionnen) 26% 33% 32% 100% 8% 100% tafels waar je spelletjes kan spelen 20% 27% 45% 5% 100% verlichting 7% 22% 66% 7% 100% meer vuilbakken 12% 13% 68% 16% 100% nog iets anders 18% 42% 24% Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Volgende mogelijkheden vinden de bevraagden belangrijk: o een drinkfontein o picknicktafels o verlichting o meer vuilbakken  Volgende mogelijkheden worden als matig beschouwd door de bevraagden: o een levensgroot dambord o een overdekte schuilplek o tafels om spelletjes te spelen

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.6 Belangrijke sportmogelijkheden volgens de bevraagden De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een sportmogelijkheid vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere mogelijkheden. Op deze manier komen we per mogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete ondergronden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (85 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

Welke sportmogelijkheid vind jij belangrijk? niet geen belangrijk belangrijk mening onderdelen 19% 21% 55% veld voor voetbal 34% 16% 46% veld voor basket 39% 9% 45% ruimte om te skaten 36% 19% 40% freerunningparcours verschillende rekstokken 44% 21% 25% (calisthenics parcours) 34% 19% 42% beweegtoestellen 38% 28% 22% petanquebaan open ruimte voor sporten zoals baseball, frisbee, badminton, voetbal …

31%

14%

48%

blanco 5% 4% 7% 5%

totaal 100% 100% 100% 100%

11%

100%

5% 12%

100% 100%

7%

100%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten. o De bevraagden vinden sportelementen niet belangrijk met uitzondering voor een veld voor voetbal.

35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.7 Wat moet er absoluut zijn voor de bevraagden op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? Antwoorden

voetbalveld (met deftige omheining) open ruimte om te sporten waar je zin hebt skatepark combiveld (voetbal, basket, ...) basketveld beweegtoestellen (beweegtoestellen voor 50+) (fitness) vlak parcours voor step of skate (ruimte om te skaten) freerunningparcours (avonturenparcours) klimmuur rolschaatsbaan tribune doelen voor voetbal iets voor hiphop

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

9 (2), 10 (2), 11 (4), 14, 21, 33

9

10, 11 (3), 56 9, 10, 12 (2), 34 3, 10, 11, 37 9 (2), 10 10, 12, 37

1

3

1

5 5

2170 (4)

4

3

2170 (3)

3

2

2170 (3)

3

2170 (2)

3

2170 (3)

3

2

2 1 2 1 1

10

4

3 1

Onbekend Totaal district

2170 (4), 2100 2170 (4), 2000

2

1

10 (3)

Woonplaats

2170 (10)

5

9 (2), 37

10 (2) 34 10, 11 11 8

Onbekend geslacht

1

2170 (2) 1 2170 (2) 2170 2100

1

2 2 2 1 1 36

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


kunstgras op het voetbalveld dan kun je gaan voetballen als het regent een veldloop materiaal optrekken gewichtheffen ruimte om te skaten (ondergrond)

11

1

10 9 10 10

1

sporten kan je in een sportcentrum doen, niet in een buurt waar mensen wonen en veel gepensioneerden die graag op tijd naar bed gaan! en mensen in shiften werken, zoals ik!

36

1 1

zoiets voor de atleten

11

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

2170 2170 2170 2170

1

1

1

2170

1

2040

1

37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.8 Tips en opmerkingen van de bevraagden Heb je nog een opmerking of een idee? Antwoorden

Leeftijd

goed voetbalveld met gras veel schommels (schommels voor het eerste leerjaar) je kan nog sommige dingen samen proberen doen basket veld picknick laken speeltuin groter maken katrol is ook heel leuk wifi waterpret glijbaan moet zeker tafel om spelletjes te spelen de afsluiting met de straat moet alleszins behouden blijven veiligheid ivm doorgaand verkeer honden die niet kakken in de speeltuin sluiten bij zonsondergang! Om nachtlawaai tegen te gaan gedurende de zomer regelmatig brommers tot midden in de nacht veel geroep getier luide muziek 's nachts. Veel jongeren die over de muur klimmen naar St Jans College honden die los lopen in de speeltuin ipv de hondenwei regelmatig louche auto's handelen perfecte plaats om zoiets te doen meer verlichting, we vinden hier regelmatig sigarettenpeuken en andere toestanden

11 (3) 9, 12 10, 11 11 9 11 10

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

3

1 1 1 1

67

1 1 1 1

Totaal

2170 2170 2170

3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

2170

1

1

9 11 10

Onbekend district

2170 (3) 2170 (2) 2170 (2) 2170 2170 2170 2170

2 2

1

Woonplaats

1

10

1

2170

1

36

1

2170

1

36

1

2170

1

36

1

2170

1

33

1

2170

1 38

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


ik hoop dat het heel leuk wordt voor kinderen en andere mensen men wil speelpleinen uitbreiden maar vergeet altijd toilet accommodatie. Verschillende betalende toilet blokken zijn dringend nodig in Merksem overdekte zitplaatsen veroorzaken nachtlawaai ervaring Kastanjeboomplein voorzie ook aansluiting op elektriciteit zodat als er een buurtfeest is er gemakkelijk kan op aangesloten worden alarmknop om iemand te kunnen verwittigen als ik in gevaar ben allemaal leuke ideetjes maar ben bang voor de netheid. Zo'n tribune lijkt me superleuk maar gaat onmiddellijk vol vuil liggen weinig of geen controle van politie jongeren die tot midden in de nacht liggen te voetballen waarbij de bal voortduren over de muur vliegt... Dan vinden de jongeren het nodig om op het dak van onze garages te kruipen‌ echt heel gezellig.. Sporten brengen veel lawaai mee en kan gemakkelijk aan de rode loop te Merksem gebeuren, dit hoeft niet in een woonwijk! Wij willen rust en geen nachtlawaai. wordt ook meer gebruikt als piswei dan wat anders! meer vuilbakken, ook achteraan want de flesjes en zakken chips worden in onze tuin gegooid

10

1

2170

1

66

1

2170

1

66

1

2170

1

56

1

2170

1

3

1

2170

1

37

1

2170

1

36

1

2170

1

36

1

2170

1

36

1

2170

1 0

39 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 - Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. Resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het college of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op?  Er zijn veel concrete en duidelijke tips voor het speel- en sportgedeelte.  De aangeboden sportopties (vraag) scoorden laag.  Er zijn meldingen over drugsgebruik en zwaar nachtlawaai. De dame die dit meldde spreekt ook over een petitie en heeft de indruk dat er niets aan gedaan wordt. Dit wordt best verder onderzocht. Hier werd wel op gereageerd (zie bijlage).  Om te vermijden dat bewoners van de Kluizenveldenstraat het terrein oprijden met hun wagen om groenafval uit hun tuin op te halen, kan het terrein best helemaal afgesloten worden.

40 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 – Bijlagen 7.1 Participatieverslag

20160908_participatie _verslag.docx

41 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

20161011 inspraakdossier wijngaard merksem voor projectdefintie  
20161011 inspraakdossier wijngaard merksem voor projectdefintie  
Advertisement