Page 1

Inspraakdossier Hoe moet het nieuwe speel- en sportterrein in de Pierebeekstraat eruit zien? - voor opmaak van projectdefinitie en conceptplan –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1 Projectgebied ................................................................................................................................ 5 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 7 1.4 Methodiek ..................................................................................................................................... 7 1.4.1 OOR ............................................................................................................................................ 7 1.4.2 Fysiek .......................................................................................................................................... 9 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 12 2.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein ............................................................................ 13 2.5 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? ....................................................................... 13 2.6 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? ................................................................... 14 Hoofdstuk 3 – Resultaten speelzone ..................................................................................................... 16 3.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? ................... 17 3.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? .......................... 19 3.3 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kleine kinderen .................................................. 20 3.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? ............................................................................................................................................ 21 Hoofdstuk 4 – Resultaten sportzone ..................................................................................................... 23 4.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de huidige sportzone?............................................... 24 4.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de huidige sportzone? ...................................................... 26 4.3 Beste sportterrein volgens de bevraagden ................................................................................. 27 4.4 Motivatie bevraagden bij hun keuze type sportterrein .............................................................. 28 Hoofdstuk 5 – Zitmogelijkheden ........................................................................................................... 31 5.1 Belangrijke zitmogelijkheden ...................................................................................................... 31 5.2 Zitten langs een sportterrein ....................................................................................................... 32 5.2 Zitten langs een speelterrein....................................................................................................... 32 Hoofdstuk 6 – opmerkingen buurtbewoners ........................................................................................ 33 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.2 Opmerkingen buurtbewoners ..................................................................................................... 33 6.2 Bevraging ..................................................................................................................................... 33 Hoofdstuk 7 – Wat valt er op? .............................................................................................................. 34

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Wilrijk gaat het kleuterspeelterrein en het sportterrein in de Pierebeekstraat her aanleggen. In deze eerste inspraakfase konden de omwonenden en gebruikers het huidige terrein evalueren en ideeën geven voor het nieuwe toekomstige terrein. Om dit speelterrein leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde district Wilrijk in samenwerking met de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefintie en een conceptplan voor het nieuwe toekomstige speelterrein en sportterrein.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het terrein in de Pierebeekstraat in district Wilrijk. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van district Wilrijk.

1.2 Timing inspraakfase In de periode van 14 maart tot en met 25 mei 2016 organiseerde district Wilrijk in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakfase in kader van de opmaak van een projectdefinitie en een conceptplan. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park.

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops, dit zijn de drie groene cirkels in de afbeelding. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in dezelfde fase, namelijk de fase vóór een goedgekeurde projectdefinitie en conceptplan.

 

De stippellijnen van het gele kadertje staan ver open. o Er is nog niets beslist. o Dit betekent dat er nog 2 inspraakfases komen. o Dit betekent dat de projectdefinitie en conceptplan zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in het najaar van 2016. Het speel- en sportterrein zullen vermoedelijk helemaal af zijn in het najaar van 2017 of het voorjaar van 2018.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Evaluatie van de bestaande situatie.  Dit is belangrijk opdat nieuwe concepten geen gelijkaardige verzuchtingen bevatten.  Dit is belangrijk voor het college opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen voor het nieuwe speelterrein.

1.4 Methodiek 1.4.1 OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  frequentievragen o dit zijn tacid-knowlegde-vragen: door het oplossen van deze vragen wordt de bevraagde zich meer of terug bewust van onbewuste kennis. Hierdoor geven de bevraagden beter hun mening. Inspraak wordt hierdoor zinvoller.  Hoe vaak kwam je hier het afgelopen jaar?  Met wie kwam je naar deze locatie?  Hoe kwam je naar deze locatie?  Waarom kwam je naar deze locatie? 7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

open vragen meerkeuzevragen

Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de sportdienst, de jeugddienst en SWO om in totaal 100 personen te bereiken voor de drie her aan te leggen terreinen.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt. OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.4.2 Fysiek Alle omwonenden van de Violier werden via een infobrief uitgenodigd op het infomoment van 18 mei 2016. (in totaal werden 600 brieven gebust). In totaal zijn er een 50-tal buurtbewoners en schoolouders ingegaan op de uitnodiging. Zij hebben aan de hand van stembussen kunnen kiezen over de toekomstige invulling van het plein. De opmerkingen van de buurtbewoners uit gesprekken staan in hoofdstuk 6.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via een brief en een informatiebord in de Pierebeekstraat.  De jeugdraad van Wilrijk werd op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven.  De directie, ouders en leerlingen van de school “Rozenkrans werd per brief uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakperiode.  De lokale jeugdverenigingen werden gevraagd om hun mening kenbaar te maken  Het kinderdagverblijf “Het Elandje” en “het Babypaleis” werden op de hoogte gesteld van de bevraging. Deelname aan inspraakmomenten:  Inspraakmoment ter plaatse op 18 mei voor jong en oud. Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 47 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  In totaal gaven 47 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.  39 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 21 jongen 24 onbekend 2 totaal 47

% 45% 51% 4% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 45% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 51% jongens/mannen. o Er zijn 3 jongens/mannen meer dan meisjes/vrouwen meer. o Minimum 1/3 van de bevraagden is wel van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen praten over twee gelijke groepen.  2 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling. Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 3 6% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 5 12% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 3 6% tieners van 10 tot en met 14 jaar 9 19% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


25 2 47

ouder dan 26 onbekend totaal

53% 4% 100%

Bevindingen:  Personen ouder dan 26 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Jongeren van 15 tot en met 26 jaar vormen de tweede grootste leeftijdsgroep.  Kinderen van 6 tot en met 9 jaar vormen de derde grootste groep.  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 2 1 0 2 0 3 1 4 2 5 0 6 2 7 0 8 0 9 3 10 1 11 1 12 0 13 0 14 1 15 0 16 1 17 0 18 2 19 0 20 1 21 3 22 1 23 1 24 0 25 0 26 0 27 1

% 4% 0% 0% 2% 4% 0% 4% 0% 0% 6% 2% 2% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 4% 0% 2% 6% 2% 2% 0% 0% 0% 2% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


28 29 30 31 34 35 36 37 38 41 42 52 53 61 67 68 70 72 totaal

1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 47

2% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 2% 6% 2% 4% 2% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 32 verschillende leeftijden. o Er is heel veel variatie in leeftijd. o Er zijn zeventigers, zestigers, vijftigers, veertigers, dertigers, twintigers, tieners, kinderen en peuters.  De aantallen per leeftijden zijn gelijkmatig verspreid. Per leeftijd zijn er niet meer dan 3 personen.  2 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180

aantal % 6 13% 0 0% 0 0% 6 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

0 0 40 0 1 47

0% 0% 85% 0% 2% 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 2 districten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Berchem, Deurne, Ekeren, Hoboken en Merksem.  De meerderheid (40 van de 47 personen- woont in het district Wilrijk.  1 persoon gaf geen woonplaats op.

2.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar het speel- en sportterrein bezochten. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie. Hoe vaak kwam je in dit speel- en sportterrein het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 8 17% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 17 36% verschillende keren per maand 14 30% verschillende keren per jaar 0 0% zelden tot nooit 5 11% geen antwoord 3 6% totaal 47 100% Bevindingen  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig op het terrein aanwezig zijn: o In totaal gaf 83% van de bevraagden (39 personen van de 47) aan het terrein op regelmatige basis te bezoeken.  Regelmatig = dagelijks + wekelijks + maandelijks. o In totaal gaf 11% van de bevraagden (5 van de 47 personen) aan het terrein op niet regelmatige basis te bezoeken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’.  3 personen vulden deze vraag niet in.

2.5 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? De bevraagden konden in een keuzelijst de redenen aanduiden waarom ze naar deze locatie komen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden. De aantallen van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 47.  De tabellen lees je: o 3 personen of 6% van de 47 bevraagden komen er skaten. 13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

22 personen of 47% van de 47 bevraagden komen er spelen of spelen er met hun kinderen. Waarom kom/kwam je naar dit speel-en sportterrein? antwoordmogelijkheid

Ik kom er skaten. Ik kom er spelen of ik speel hier met mijn kinderen. Ik kom er basket spelen. Ik kom er voetballen. Ik kom er fietsen, steppen. Ik kom er op de bankjes zitten. Ik spreek er af met mijn vrienden. Ik kom er met de school. Ik kom er met de jeugdbeweging. Ik woon er in de buurt. Ik ga er om te ontspannen, chillen. Ik kom er voor andere redenen.

aantal 3 22 8 7 10 8 5 0 8 31 6 4

% ( totaal aantal bevraagden) 6% 47% 17% 15% 21% 17% 11% 0% 17% 66% 13% 9%

Bevindingen:  De redenen die door de bevraagden het meest werden aangeduid zijn: o Om er te spelen of er met hun kinderen te spelen. o Omdat ze in de buurt wonen. o Om er te fietsen, te steppen.  Van de 47 bevraagden komen er 8 personen basketten en 7 personen voetballen

2.6 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe de bevraagden vooral naar het terrein gingen. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden uit een keuzelijst. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de meeste gebruikte vervoersmodi. Hoe kom je vooral naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal % te voet 30 64% fiets 15 32% openbaar vervoer (bus, tram, taxi) 0 0% auto 0 0% brommer 0 0% andere (step, skateboard, rolschaatsen, rollerskates … 0 0% geen antwoord 2 4% totaal 47 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil: o De grootste groep komt te voet. o De tweede grootste groep komt met een fiets. 14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

Niemand van de bevraagden komt naar deze locatie met het openbaar vervoer, met een auto of een brommer. Dit wijst er op dat de gebruikers van het plein uit de nabije omgeving komen.

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Resultaten speelzone Deze zone is vooral voor kinderen tot 6 jaar.

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het huidige speelterrein. In dit deel staan ook tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor het nieuwe toekomstige speelterrein. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. Alle bevraagden wonen in Wilrijk, er is dus geen kolom die de aantallen per district toont. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je niet leuk aan het huidige speelterrein? Leeftijd Jonge Antwoorden Leeftijd onbeken n d klimrek (een vierjarige vindt he klimrek niet leuk omdat hij er nog niet op kan)(andere vierjarige vindt klimrek niet leuk) (klimrek niet aangepast voor heel kleine kinderen)

4 (2), 21, 30, 38, 42

gebrek zitmogelijkheid (graag meer bankjes aan de zonkant)geen bank op het speldeel; zou leuk zijn voor de ouders/grootouders

27, 36 (2), 38

klein (veel te klein zou echt iets groter mogen) saaie toestellen( eerder fantasieloos samenraapsel van 2 speeltuigen) (ok maar verveelt de kinderen snel) toestellen (ouderwets) dat er soms glasscherven liggen grote kinderen hangen en klimmen op het klimrek basketringen half kapot geen voetbalgoalen afgelegen in een donker hoekje hangjongeren 's avonds lawaaihinder afval optrekstang hangt veel te laag onvolledige afsluiting naar straat toe er is geen schommel

2

Meisj e

Totaal

4

6

4

4

2

4

18, 21, 29, 38

2

21, 35, 41

3

3

14, 16 20

2 1

2 1

9

1

10 22 28 42

1 1 1 1

9 16 3 4

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

geen mooi groen

36

1

1

gebrek kleur te oud heel beperkt niets voor kleintjes

36 31 23 27

1 1 1 1

1 1 1 1

geen vuilbak (1 aan kant sport)

27

1

1 17

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


te moeilijk voor de kleinsten, lastig als je kinderen van peuter en lagere schoolleeftijd hebt traditioneel, kan creatiever kunstgras ziet er niet uitnodigend/uitdagend uit hondenkak vaak in de bosjes lawaaioverlast levensgevaarlijk dat kinderen op een wip en gauw op straat kunnen lopen auto oprit is gevaarlijk voor kinderen (zou enkel voor bevoegden toegankelijk moeten zijn) het heeft meer potentieel speeltuigen aanpassen om oudere jongeren af te schrikken oudere jongeren hangen rond uitkijktoren te roken et cetera geen te hoge speeltuigen,17-jarigen ( en ouder) gebruiken de uitkijktoren om binnen te kijken bij de buren en afval over de muur te werpen toestel te dicht bij huis en ramen 1ste verdiep. Probleem dat jongeren op de toestellen zitten geluidsoverlast door ouders die zich zetten met picknickdekens kan speelplein niet van plaats wisselen met een sportvereniging? het klimspeeltuig trekt op niet veel, is ook niet duidelijk voor welke leeftijdscategorie het wel leuk is, nog nooit iemand op zien spelen

38 29 18 41 37 72

1 1 1 1 1 1

38

1

1 1 1 1 1 1 1

18

1

1

18

1

1

72

1

1

72

1

1

67

1

1

68

1

1

68

1

1

72

38

1

1

1

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat valt er op?  “Te moeilijk voor de kleinsten, lastig als je kinderen van peuter en lagere schoolleeftijd hebt”  “geen te hoge speeltuigen,17-jarigen ( en ouder) gebruiken de uitkijktoren om binnen te kijken bij de buren en afval over de muur te werpen.”

3.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de speelzone voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je leuk aan het huidige speelterrein? Antwoorden glijbaan de (zachte) ondergrond klimrek (maakt het ook leuk voor zesjarigen ruimte om te leren fietsen, skaten, veel plaats voor kleine kindjes groene omgeving alles je kan hier doen wat je wil bomen langs de straatkant het kunstgras proper enige in de nabije omgeving het pleintje speeltuigen een terrein om er met onze leden leuke activiteiten te houden afgeschermd van de straat kinderen kunnen verschillende dingen doen schuifaf met huisje blijft leuk van 2-6 jaar

Leeftijd 3, 4 (2), 21, 27, 30, 31, 36, 38, 42 4, 23, 27, 41, 38

Jongen Meisje

Totaal

3

7

10

2

3

5

9, 38

2

2

36, 38

2

2

18, 42 22 10 52 16 29

2 1 1

2 1 1 1 1 1

1 1 1

28

1

1

1

1 1

14 18

1

20

1

1

18

1

1

37

1

1

38

1

1

Wat valt er op?  “een terrein om er met onze leden leuke activiteiten te houden”  “de (zachte) ondergrond”  “ruimte om te leren fietsen, skaten, veel plaats voor kleine kindjes”

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kleine kinderen Peuters, kleuters en kleine kinderen spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (47 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

Welke speelvormen voor peuters, kleuters en kleine kinderen vind jij belangrijk? niet geen onderdelen belangrijk blanco belangrijk mening 12 8 21 6 uitkijk 1 6 35 5 glijden 5 4 33 5 klimmen en springen 3 4 34 6 schommelen 10 7 25 5 draaien en zwieren Bevindingen  De resultaten liggen dicht bijeen.  Alle voorgestelde speelvormen zijn populair.  Er zijn twee groepen: o De speelvormen met de hoogste score:  ‘Glijden’, ‘schommelen’ en ‘klimmen en springen’ o De speelvormen met de tweede hoogste score:  ‘Uitkijk’ en ‘draaien en zwieren’ 20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel. Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor kleuters, peuters en kleine kinderen (leeftijd 1 – 6 jaar)? Antwoorden schommel klimtoestel (klimrek)(klimrek of variant daarop) (klimmen en springen) glijbaan

Leeftijd

Jongen Meisje

Totaal

4, 14, 21 (2), 30, 31, 38 (2), 41, 42 (2)

5

6

11

9, 10, 22, 38

2

2

4

3

3

3, 4 (2), 31, 38, 42 (2)

iets om te draaien (draaien en zwieren)

4, 10, 42

2

1

3

zandbak (grote, mooie zandbak) zachte ondergrond lage speeltuigen waar ze zelf op kunnen, ( geen hoge toestellen) bankjes voor de mama's en de papa's aan de kant van het speelterrein gemakkelijke opstaptrapjes tot de glijbaan combinatie klim/uitkijk/glijbaan speelhuisjes gevarieerde toestellen tunneltjes om doorheen te kruipen waterfonteintjes om door te lopen

3, 36, 61 38 (2)

1

2 2

3 2

27, 68

2

2

36, 67

2

2

38 41 61 28 38 36

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

iets avontuurlijk

41

fietsparcours(zoals lijnen op de grond die de kindjes moeten volgen met hun fietsje

36

1

1

meer groen

36

1

1

68

1

1

67 3

1 1

1 1

16

1

1

geen bank, in verleden weggehaald omwille van nachtlawaai aan ramen buren aan één zijde meer vuilbakken betere afsluiting een aantal toestellen waar men op kan klimmen en men zich aan kan optrekken bv een optrekstang met ondersteunende palen in de grond

1

1

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


bankjes voor de ouders niet te hoog zodat kinderen niet over de muur buren kunnen zien, springen is hoorbaar bij de buren niet te hoog, tieners zitten op dak glijbaan en werpen afval in tuinen buren, toestellen niet te dicht bij buren en ramen huidige is goed voor mij een wiptoestel

29

1

1

70

1

1

67

1

1

1

1 1

37 18

1

Wat valt er op?  Een schommel en een glijbaan.  “niet te hoog, tieners zitten op dak glijbaan en werpen afval in tuinen buren, toestellen niet te dicht bij buren en ramen.”  Bankjes voor ouders.  Kindvriendelijke voor peuters en kleuters.

22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Resultaten sportzone Deze zone is vooral voor jong en oud.

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van de huidige sportzone. In dit deel staan ook tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor de nieuwe toekomstige sportzone. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. Alle bevraagden wonen in Wilrijk, er is dus geen kolom die de aantallen per district toont. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.1 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan de huidige sportzone? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige sportterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je niet leuk aan het huidige sportterrein? Leeftijd Leeftij Antwoorden onbeken d d basketbalkorf is kapot (geen netten in basket) 4, 20, (basketbalnetten zijn vaak kapot) 21, 27 stenen ondergrond (slechte stenen) (stenen, vaak kapotte knieën) (stenen liggen ongelijk) geen voetbalgoalen te weinig zitmogelijkheden (meer zitbanken voor de grootouders) genoeg vuilbakken om alles netjes te houden(iets meer vuilbakken, die zitten vaak overvol) vuil op de grond (rondslingerend afval) (aan de rand en tussen de bomen) hondenkak op het terrein (hondenpoep aan de zijkant) schilderij aan de muur scary!)(lelijke muurschildering) (tekening op de muur is niet echt iets voor kinderen) occasioneel nachtlawaai (lawaai 's avonds, hangjongeren met luide muziek en drank) (lawaaihinder)

4, 18, 21, 29 16, 21, 22 27, 36, 61 36, 52, 67 35, 41, 52 4, 37, 41

Jonge n 3

1

4

2

2

4

3

3 3

3

1

2

3

2

1

3

3

42, 52, 61 9, 35

Meisj Totaa e l

1

2

3 3

3

1

3

bomen hoger opsnoeien om meer inkijk te hebben vanaf de straat (snoeien voor meer sociaal toezicht) (door de hoge bomen lijkt het niet geïntegreerd met de rest van de straat

41, 67, 72

kaal (kale zijmuur) (zee)r harde ondergrond

18, 31 27, 38

2 2

2 2

de bal schiet te vaak de kleine speelplaats in

30

1

1

te weinig groen

36

1

1

lijnen niet meer duidelijk

21

1

1

het ligt er slecht bij

14

1

1

grijs en donker

28

3

3

1

1

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


het ziet er wat run down uit

41

1

1

ballen kunnen gemakkelijk op straat rollen

37

1

1

er wordt tot laat gesport, kan basketgoal niet van ander materiaal gemaakt worden voor de geluiddemping?

72

1

1

ondergrond moet aangepast worden

72

1

1

bal raakt gemakkelijk in de tuin van de buren

23

1

1

geen omheining aan kant van doorrit wagens

27

1

1

1 sport mogelijk geen minigoals of zo

27

1

1

eentonig plassen bij regen

29 4

liefst iets meer op de leeftijd van 1-6 jaar gericht

61

1

1

geen plaats voor de kleintjes, het feit dat basketten en voetballen bijna niet samengaat, dat het er voor kleine kindjes zeer gevaarlijk is met die basketballen en zware voetballen die hard rondom gegooid worden (ook naar het speelterrein)

38

1

1

ideale plaats voor hangjongeren (drugs, overlast, roken etc..

42

1 1

1

1 1

1

Wat valt er op?  “liefst iets meer op de leeftijd van 1-6 jaar gericht”

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan de huidige sportzone? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige sportterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je leuk aan het huidige sportterrein? Leeftijd Jongen Meisje Totaal onbekend

Antwoorden

Leeftijd

alles basketveld (er zijn er al zo weinig in Antwerpen) basketringen (goede basketpalen) (groot basketbalveld) bomen langs kant en omheining straatkant (veilig gevoel) (groene afsluiting) (bomen rondom) bankjes dat het groot is (ruim)( groot genoeg) groene omgeving (met groen omringd) voldoende ruimte om te voetballen voldoende ruimte om te fietsen, ( je kan er goed fietsen vierjarige) voldoende ruimte om te lopen

22

2

4

6

37

2

2

4

21 (2), 23

1

2

3

16, 27, 29, 52

1

2

3

16

1

1

2

9, 21, 38

1

1

2

38, 42

1

1

2

2

2

groot (groot genoeg) (grootte) sportmogelijkheden (ruimte om te sporten) goed onderhouden terrein ruimte om te spelen voor de Chiro relatieve rust Divers en verschillende invulling speelplein/basket (een voetbalveld zou dit minder hebben)

4, 42 4, 42

1

1

42 14, 18, 20, 30, 38 (2)

1

1

1

1

18, 28

1

1

1

20 28 35

1 1

1 1 1

35

1

1

kindjes kunnen er ook fietsen in de namiddag wanneer er niemand basket

38

eigenlijk niet zoveel. Het mag groener, uitnodigend en meer geĂŻntegreerd in de straat. Kijk bijvoorbeeld wat er gerealiseerd is op de hoek Sint Camillusstraat en Sint Sebastiaanstraat

41

1

1

1

1

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


niet echt iets leuk aan, ook niet gezellig

61

1

1

Wat valt er op?  Vooral volwassene (bij de bevraagden) vinden het basketveld leuk.  “voldoende ruimte om te fietsen,( je kan er goed fietsen: vierjarige)”

4.3 Beste sportterrein volgens de bevraagden Er zijn verschillende soorten sportterreinen.

De bevraagden konden in een keuzevraag aanduiden welk type terrein ze het beste vinden. In een open tekstveld konden de bevraagden hun keuze motiveren.

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind jij het beste voor het sportterrein? antwoordmogelijkheid een basketveld een voetbalveld aan één zijde van het plein een basketring en aan de andere kant van het plein een voetbalgoal een combinatie van een basketring met voetbalgoal aan beide zijden van het plein geen mening geen antwoord totaal

aantal % 11 23% 2 4% 7 19 4 4 47

15% 40% 9% 9% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Alle keuzes werden aangeduid.  Bijna de helft van bevraagden (19 van de 47 personen) kiezen voor een combinatie van een basketring met voetbalgoal aan beide zijden van het plein.

4.4 Motivatie bevraagden bij hun keuze type sportterrein De bevraagden konden in een open tekstveld hun keuze toelichten waarom ze die keuze het best vinden. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Motivatie bij keuze type sportterrein 'aan één zijde van het plein een basketring en aan de andere kant van het plein een voetbalgoal' Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Totaal Dan kunnen meer kinderen tegelijkertijd 2 sporten uitoefenen (of blijft de tweede helft vrij om te leren 3, 38 1 1 2 fietsen) het hele veld is voor de kindjes waarschijnlijk te groot vandaar beter opdelen zodat ze kunnen voetballen en basketten extra ruimte om te (leren) fietsen, een fietsparcours zou leuk zijn Dat zie je nu het meeste op het pleintje gebeuren Minder gevaarlijk ook - niet voor elkaars voeten lopen.

4, 42

1

3, 35

2

38 38

1

2 2

1 1

1 1

Persoonlijk zou ik even out of the box durven denken en van dit plein iets meer maken dan een nieuwere versie van wat het nu is. Ik denk dat daar behoefte aan is. Meer nood dan aan een sportveld dat eerder sporadisch als dusdanig wordt gebruikt.

41

1

1

Liever geen voetbalveld omdat ik de rust hier wil behouden

53

1

1

Er zijn meer voetbalvelden + is rustiger + voetbal neemt meteen het hele veld in beslag daar waar bij basket aan beide kanten door verschillende groepen kan gespeeld worden.

35

1

1

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Motivatie bij keuze type sportterrein ' een basketveld' Antwoorden voetbal zorgt voor (nog meer) overlast (we hebben last van rondvliegende ballen op het plein en over de muren) (hinderlijk voor bankzitters, kleine spelertjes, buurtbewoners) liefst geen voetbalveld! dat gaat ingevuld worden door grotere kinderen, jongeren, die het hele veld in beslag gaan nemen waardoor er geen ruimte meer is voor de kindjes om te fietsen et cetera. bij een basketveld heb je dat probleem niet, de jongeren basketten langs 1 kant, waardoor er wel nog ruimte is voor de kindjes. je kan al op andere plaatsen voetballen (in het park zonder extra voorzieningen) EN voor basket heb je een paal en een ring nodig geen voetbal wegens overlast van ballen in de tuin. met geluidsdemping (ondergrond, muren, bord) om geluidsoverlast te vermijden met nog meer andere spelmogelijkheden

Leeftijd

52 (2)

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

1

1

Totaal

2

3

2

2

1

2

70

1

1

70

1

1

18

1

1

18, 36

20, 37

1

Motivatie bij keuze type sportterrein ' een combinatie van een basketring met voetbalgoal aan beide zijden van het plein' Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Totaal je kan er voetballen en basketten 9, 16, 21 2 1 3 zo zal het plein meer mensen aantrekken. (Met zowel basketbalgoalen als voetbalgoalen wordt het pleintje 16, 21 2 2 veel aantrekkelijker voor een groter publiek.) De halve zijn niet aangeraden voor een wedstrijdje met meerdere en de beide is ook leuker omdat er zo meer variatie is. Er wordt niet enkel gebasket op het terrein. In de buurt ontbreekt het aan leuke mogelijkheden om een 'balletje' te trappen. mits omheind langs speelkant (veiligheid kleinsten tegen ballen ) deze keuze voor multi-sport. op die manier kan je zowel op een half als op een heel terrein voetballen of basketten Voetbal is het belangrijkst en het leukste (goals kunnen voor hockey gebruikt worden) maar basketbalgoalen erbij geeft leuke opties

21

1

1

23

1

1

21

1

27

1 1

1

4

1

1

22

1

1

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Motivatie bij keuze type sportterrein 'een voetbalveld' Antwoorden scoort altijd, polyvalent gebruik Motivatie bij keuze 'geen mening' Antwoorden dempende ondergrond geluiddempend basketringbord geen picknick bank enkel aan sportterrein een bank.

Leeftijd

Jongen

42

1

Leeftijd

Jongen

68 68 68 68

Meisje

Onbekend geslacht

Totaal 1

Meisje

Onbekend geslacht

Totaal

1 1 1 1

1 1 1 1

Wat valt er op?  Buurtbewoners ervaren met het huidige terrein hinder van rondvliegende ballen en geluidsoverlast.  Voor de verschillende opties zijn er goede argumenten.

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Zitmogelijkheden 5.1 Belangrijke zitmogelijkheden

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een zitmogelijkheid vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere zitmogelijkheden. Op deze manier komen we per zitmogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete zitmogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (47 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

Welke zitmogelijkheden vind jij belangrijk? niet geen onderdelen belangrijk belangrijk mening 2 8 32 een gewone bank 14 10 14 een zitblok 17 6 20 een picknickbank 13 9 18 zittrapjes

blanco 5 9 4 7

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Een ‘gewone bank’ behaalde de hoogste positieve score en de laagste negatieve score.  De andere zitmogelijkheden kunnen als matig beschouwd worden omdat het negatieve en de positieve dicht bijeen liggen of zelfs gelijk zijn. 31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.2 Zitten langs een sportterrein De bevraagden konden aanduiden of ze willen zitten langs een sportterrein. Wil je kunnen zitten langs het sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal % nee 4 9% ja 33 70% geen mening 7 15% blanco 3 6% totaal 47 100% Bevindingen:  Er is een heel duidelijk verschil.  De meerderheid (76%) wil kunnen zitten langs een sportterrein.  14 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

5.2 Zitten langs een speelterrein De bevraagden konden aanduiden of ze willen zitten langs een speelterrein. Wil je kunnen zitten langs het speelterrein? antwoordmogelijkheid aantal % nee 6 13% ja 35 74% geen mening 4 9% blanco 2 4% totaal 47 100% Bevindingen:  Er is een heel duidelijk verschil.  De meerderheid (76%) wil kunnen zitten langs een sportterrein.  14 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – opmerkingen buurtbewoners

6.2 Opmerkingen buurtbewoners    

 

 

“Bomen rondom plein hoger opsnoeien voor doorkijkbaarheid plein (=veiligheid). De groene klimophaag mag zeker behouden blijven.” “Meer vuilbakken” “Beugels die het speel- en sportterrein afsluiten moeten blijven om te verhinderen dat dit als parking wordt gebruikt.” “Is het mogelijk een derde ingang te maken ter hoogte van het kruispunt Pierebeekstraat – Heistraat? Dat is een logischere, meer natuurlijke wandelweg voor kinderen die van de Rozenkransschool komen aangewandeld.” “Kan er een calisthenics parcours voorzien worden aan het sportterrein?” Opmerking van een zestal ouders en omwonenden om basketbalveld te behouden. o “Het veld wordt momenteel zeer regelmatig gebruikt om te basketten en het aanbrengen van voetbaldoelen zal een ander type publiek aantrekken dat weinig ruimte over laat voor de kleinsten. Ook zijn er weinig basketbalveldjes in de omgeving en voetbalveldjes, of pleintjes die daartoe kunnen dienen, zijn in overvloed aanwezig in het Wilrijkse.” “Gelieve geen al te hoge speeltuigen te voorzien. Tieners klimmen op de uitkijktoren om afval in de tuin van de buren te werpen en bij hen binnen te kijken.” “Kan de speeltuin iets verder weg van de huizen geplaatst worden?”

6.2 Bevraging Pictoplay Stickers

84 stemmen (42 personen) Uitkijk: Glijden: Schommel: Draaien en zwieren: Klimmen en klauteren:

8 stemmen 12 stemmen 19 stemmen 22 stemmen 23 stemmen

12 stemmen (18pers.) -

Combinatie in 1 veld: 1 zijde basket 1 voetbal: Voetbalveld: Basketbalveld:

1 stem 3 stemmen 5 stemmen 9 stemmen

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 – Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. Resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het college of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op?  Er is een heel grote variatie in de leeftijd van de bevraagden. Er zijn 47 bevraagden (online bevraging) en deze hebben 32 verschillende leeftijden. Tijdens het infomoment gaven 50 personen hun mening. Respons bedraagt in totaal 97 personen.  De jongste bevraagden is drie en de oudste is 72.  De bevraagden willen zowel langs het speelterrein als langs het sportterrein zitten.  Een gewone bank is populair bij de 47 bevraagden.  Een bewoner vraagt om een soort buffer tussen het sportterrein en de muur van zijn woning: o iets geluiddempend o iets tegen de rondvliegende ballen  Volgende speelvormen scoorden van hoog naar laag (resultaten online bevraging en infomoment) o Klimmen : 56 punten o Schommel : 53 punten o Draaien en zwieren : 47 punten o Glijden : 47 punten o Uitkijk : 29 punten  Volgende invulling van het sportterrein scoorde van hoog naar laag (resultaten online bevraging en infomoment) o Enkel basketplein : 20 punten o Combinatie basket en voetbal in 1 veld : 20 punten o Enkel voetbalveld : 7 punten o 1 zijde basket 1 voetbal: 10 punten

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

20160530 inspraakdossier pierebeekstraat  
20160530 inspraakdossier pierebeekstraat  
Advertisement