Page 1

01.02.2013

K K Olav Thon Gruppen

Kjøpesenteravdelingen 2013 The Olav Thon Group's shopping centres division 2013


Om Olav Thon Gruppen About the Olav Thon Group Olav Thon Gruppen er samlebetegnelsen for alle virksomheter og selskaper hvor Olav Thon er majoritetseier. Gruppen er engasjert innen fast eiendom, hotellog restaurantdrift, varehandel samt industrivirksomhet, og omsatte i 2011 for kr 7,5 mrd kroner. Olav Thon Gruppen sysselsatte ved årsskiftet 2.939 årsverk. Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier kjøpesenterselskapet Amfi Eiendom AS, som eier og forvalter 70 kjøpesentre i Norge. Totalt eier og forvalter Olav Thon Gruppen ca 92 kjøpesenter med en butikkomsetning på ca. kr 58 mrd. Olav Thon Gruppen er derfor Norges ledende kjøpesenteraktør.

The Olav Thon Group is a collective term for all operations and companies in which Mr Olav Thon has a major ownership share. The Group, which is involved in real estate, hotel and restaurant operations, as well as in retailing and industrial enterprises, had a turnover of NOK 7,5 billion in 2011.The Group employs 2,939 people. Olav Thon Eiendomsselskap ASA owns Amfi Eiendom AS which owns/administrates 70 shopping centres in Norway.The Olav Thon Group now owns and administrates about 92 shopping centres with annual retail sales of around NOK 58 billion.The Olav Thon Group is with this Norway’s leading owner of shopping centres.

Omsetningsutvikling i kjøpesentre eid av Olav Thon Gruppen Brutto ca. kvm

Antall butikker

Omsetning 2010

Omsetning 2011

Omsetning 2012

Endring i mill kr.

Endring i%

Prognose 2012

Norge (Akershus) Sandvika Storsenter (OTE)* Strømmen Storsenter a) Ski Storsenter Triaden Lørenskog Storsenter Jessheim Storsenter (OTE)* Romerikssenteret, Kløfta (OTE)* Norge (Oslo)

56.000 65.000 45.000 28.000 37.000 13.300

196 202 145 83 145 30

3.176 1.893 2.065 967 1.550 394

3.134 1.773 2.068 941 1.608 384

3.161 2.025 2.162 938 1.670 389

+27 +252 +94 -3 +62 +5

+0,8 +14,2 +4,5 -0,3 +3,8 +1,3

3.200 2.800 2.150 950 1.700 400

Storo Storsenter (OTE)* b) Senter Syd, Mortensrud (OTE)* Gunerius (OTE)* Grønland basar, Oslo Arkaden, Oslo Norge (Hordaland/Rogaland,Vest-Agder, Buskerud og Møre og Romsdal) Lagunen Storsenter (42% OTE)* Sartor Storsenter (ca. 40% OTE)* Sørlandssenteret (ca. 50% OTE)* c) Bergen Storsenter (OTE)* Oasen Storsenter, Haugesund (OTE)* Molde Storsenter Vestkanten (ca. 70% OTE) d) Bjørneparken kjøpesenter e) SUM NORSKE SENTRE

56.000 11.000 9.500 3.000 2.750

130 29 33 19 24

1.408 317 345 140 106

1.853 311 334 145 103

2.051 296 331 151 123

+197 -15 -3 +6 +20

+10,6 -4,6 -0,9 +4,1 +19,4

2.100 280 341 154 127

70.000 53.000 123.000 19.000 33.000 28.407 67.000 7.500 493.750

135 105 120 71 70 24 110 20 1.480

3.001 1.853 1.377 1.123 656 674 1.161 65 22.368

3.035 1.905 1.480 1.114 660 715 1.215 102 22.963

3.046 1.914 1.649 1.061 672 746 1.276 131 23.872

+11 +9 +169 -53 +12 +31 +61 +29 +911

+0,3 +0,5 +11,4 -4,8 +1,9 +4,4 +5,0 +28,0 +4,0

3.100 1.914 2.300 1.100 685 760 1.500 150 25.711

Sverige Nordby Shopping Center (55% OTE)* f) Töcksfors Shoppingcenter Charlottenbergs Shoppingcenter g) SUM SVENSKE SENTRE (SEK)

82.000 28.000 37.000 131.000

105 42 60 202

3.564 748 1.471 5.783

3.795 783 1.533 6.110

4.022 770 1.681 6.473

+227 -13 +148 +362

+6,0 -1,6 +9,7 +5,9

4.200 800 1.760 6.760

*Kjøpesentre tilhørende det børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap ASA er merket OTE. Øvrige sentre eies av selskaper 100% eid av Olav Thon. Alle tall er inkl. mva. a) Strømmen Storsenter reåpnet 25.10.2012 b) Storo Storsenter utvidet med over 20 000 m2 10.08.10 c) Sørlandssenteret bygges ut i perioden 2009-2012, byggetrinn 2 åpnet 15.11.12 d) Vestkanten utvidet med 22.000m2 22.11.2012 e) Bjørneparken kjøpesenter åpnet 7. mai 2010 f) Nordby Shopping Center utvidet med 10.000 m2 dagligvare november 2012 g) Charlottenberg Shoppingcenter utvidet med 6.000 m2 juni 2012

2


Kjøpesentre i Norge og Sverige

Molde

Molde Storsenter s. 42

Bergen

Sartor Storsenter s. 30 Lagunen Storsenter s. 32 Vestkanten Storsenter s.34 Bergen Storsenter s. 36

Haugesund

Oasen Storsenter

s. 38

Hallingdal Bjørneparken kjøpesenter

s. 44

Kristiansand

Sørlandssenteret s. 40

Oslo/Akershus

Sandvika Storsenter s. 6 Ski Storsenter s. 8 Storo Storsenter s. 18 Senter Syd s. 20 Gunerius s. 22 Grønland basar s. 24 Arkaden s. 26 Strøget s. 28

Romerike

Jessheim Storsenter Strømmen Storsenter Lørenskog Storsenter Romerikssenteret

s. 10 s. 12 s. 14 s. 16

Sverige

Nordby Shoppingcenter s. 46 Charlottenbergs Shoppingcenter s. 48 Töcksfors Shoppingcenter s. 50 Eda Glasbruk s. 52

33


Kjøpesenteravdelingen

Shopping centres division

Kjøpesenteravdelingen har gjennom årene bygget opp god erfaring og bred kompetanse innen drift av kjøpesentre. Avdelingen har ansvaret for utleie og forvaltning av sentrene Følgende elementer vektlegges ved drift av våre kjøpesentre: BELIGGENHET Det viktigste suksesskriteriet for et kjøpesenter er beliggenhet.Våre sentre ligger strategisk plassert på Østlandet,Vestlandet og Sverige i områder med høy befolkningstetthet og i de fleste tilfeller i et trafikknutepunkt. BUTIKKMIX Med den rette butikkmix og konsepter skal våre sentre gi kunden et spennende og riktig totaltilbud.Vi skal ha dybde i utvalgte bransjer som gjør at sentrene trekker kunder og bredde som gir mangfold og meromsetning. LEIETAKERE Miljøskapning har alltid vært høyt prioritert, og gruppen ønsker å skape den beste mulige rammen for at leietakere kan møte sine kunder og drive lønnsomt. Gruppen stiller store krav til seg selv, men det stilles også krav til leietakere om profesjonell drift og atferd. BYGNINGEN God logistikk i og rundt bygget er en av forutsetningene for å lykkes med kundeflyten i et senter. Dette har vi fokus på både når vi bygger nytt samt ombygginger av eksisterende sentre. FORVALTNING Vi tilstreber optimal drift av våre sentre som betyr fokus på renhold, sikkerhet, vedlikehold og miljø.

Tron Harald Bjerke Direktør eiendomsdivisjonen 4

Over the years the Shopping Centre Division has developed a great deal of experience and broad-based expertise in the management of shopping centres.The division is responsible for the rental and administration of shopping centres. Importance is given to the following elements when operating our shopping centres: LOCATION The most important criterion of success for a shopping centre is location. Our centres are strategically located in southeastern and western Norway, as well as in Sweden, in areas with high population densities and in most cases close to a traffic hub. MIX OF STORES The right mix of stores and concepts means that our centres can offer customers an exciting and appropriate total range of services.We will provide depth in selected retail specialists, thus allowing the centres to attract customers, and a breadth offering diversity and added turnover. LESSEES Creating a pleasant shopping environment has always been a key priority, and the Group wishes to create the best possible framework enabling lessees to meet their customers and operate profitably.The Group makes great demands on itself, but it also requires that its lessees are professional in their operations and conduct. BUILDINGS Good logistics in and around the building are a prerequisite for achieving successful customer movement in a shopping centre.We focus on this both when we build new centres and when we rebuild existing centres. ADMINISTRATION We endeavour to achieve optimal operation of our centres, which requires focus on cleaning, security, maintenance and the environment.


Kjøpesenteravdelingen

Shopping centres division

K Utleie

Tron Harald Bjerke Direktør eiendomsdivisjonen Tlf: 23 08 01 20/ 926 97 661 tron.bjerke@olavthon.no

Ole-Christian Hallerud Eiendomsdirektør Tlf: 23 08 01 18/ 920 16 428 ole.hallerud@olavthon.no

Thomas Rønning Eiendomsdirektør Tlf: 23 08 01 22/ 913 29 730 thomas.ronning@olavthon.no

Gry Ingunn Flataker Eiendomssjef Tlf: 23 08 01 26/ 982 87 376 gry.ingunn.flataker@olavthon.no

Marit Elisabeth Bjerke Eiendomssjef Tlf: 23 08 01 29/ 959 32 360 marit.bjerke@olavthon.no

Jørgen Sollie Eiendomssjef Tlf: 23 08 01 72/ 970 81 680 jorgen.sollie@olavthon.no

Trond Herberg Eiendomssjef Tlf: 23 08 02 91/ 913 35 996 trond.herberg@olavthon.no

Erik Sand Eiendomskonsulent Tlf: 23 08 01 21/ 993 06 655 erik.sand@olavthon.no

Gry Refsem Eiendomskonsulent Tlf: 23 08 01 19 gry.refsem@olavthon.no

Marked

Birgitte Lunde Markedssjef Tlf: 23 08 01 16/ 926 97 759 birgitte.lunde@olavthon.no

Lisa Kristin Haugen Markedskonsulent Tlf: 23 08 01 24/ 480 90 122 lisa.haugen@olavthon.no

5


KJØPESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Sandvika Storsenter - Norges største kjøpesenter Beliggenhet:

Sandvika, Bærum kommune

Location:

Sandvika, Bærum municipality

Marked:

Asker og Bærum med 150.000 innbyggere og Oslo med 500.000 innbyggere

Market:

Asker and Bærum (150,000 inhabitants) and parts of Oslo (approx. 500,000 inhabitants)

Åpnet:

1993. Utvidet i 1997 og 2007

Established:

1993, extended in 1997 and 2007

Bruttoareal:

55.000 kvm

Area:

55,000 square metres

Antall butikker:

196

Number of stores:

196

Omsetning 2012:

Kr. 3.161 mill.

Turnover 2012:

NOK 3,161 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 3.200 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 3,200 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Thomas E. Rønning thomas.ronning@olavthon.no

Thomas E. Rønning thomas.ronning@olavthon.no

Sandvika Storsenter ligger strategisk plassert midt i knutepunktet E18, E16 og NSB og er et regionssenter for befolkningen i kommunene vest for Oslo. Kundene kommer fra Tønsberg i sør til Hønefoss i nord, og fra Kongsberg i vest til Nordstrand i øst. Antall besøkende i 2012 var ca 7 millioner. Sandvika Storsenter er Norges største kjøpesenter målt i omsetning. I 2010 ble det kåret til både Årets kjøpesenter i Norge og Nordens beste kjøpesenter. Senteret er Norges fremste på mote/tekstil med bredde og dybde i dagens mest populære konsepter. Senteret ble bygget av Olav Thon Eiendomsselskap ASA i 1993 og har senere gjennomgått to store utvidelser. I 1997 ble det utvidet med 5 000 kvm, og i 2007 ble det lagt til hele 25 000 nye kvm da det tidligere Info Rama-bygget ble koblet sammen med eksisterende bygningsmasse via en innendørs handlegate.

6

Sandvika Storsenter is strategically located at the intersection of the E18 and E16 roads and the railway station and is a regional centre for the population of the municipalities west of Oslo. Customers come from Tønsberg in the south to Hønefoss in the north, and from Kongsberg in the west to Nordstrand in the east.The centre attracted approximately 7 million visitors in 2012. Sandvika Storsenter is Norway’s largest shopping centre in terms of turnover. It won the awards Norwegian Shopping Centre of the Year and Nordic Shopping Centre of the Year in 2010.The centre is Norway’s leading centre for fashion/textiles with both breadth and depth in the latest popular concepts. The centre was built by Olav Thon Eiendomsselskap ASA in 1993 and has been extended on two occasions. In 1997, it was extended by 5,000 square metres and in 2007 no less than 25,000 square metres were added when the former Info Rama building was linked to the existing centre via a covered shopping street.

sandvikastorsenter.no


KJØPESENTRE I AKERSHUS

Etasjeplan

sandvikastorsenter.no

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Floor Plan

7


KJØPESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Ski Storsenter - Follos miljøsenter Beliggenhet:

Ski Sentrum

Location:

Downtown Ski

Marked:

Follo-kommunene med 116.000 innbyggere

Market:

Follo municipalities (116,000 inhabitants)

Åpnet:

1995, utvidet i 2003 og 2008

Established:

1195, extended in 2003 and 2008

Bruttoareal:

Ca. 45.000 kvm

Area:

Approx. 45,000 square metres

Antall butikker:

145

Number of stores:

145

Omsetning 2012:

Kr. 2.162 mill.

Turnover 2012:

NOK 2,162 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 2.150 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 2,150 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Trond Herberg trond.herberg@olavthon.no

Trond Herberg trond.herberg@olavthon.no

Ski Storsenter ligger sentralt i Ski Sentrum, nært offentlig kommunikasjon. Senteret besøkes av ca 6 millioner mennesker i året og har et bredt spekter av bransjer, fra det eksklusive til det rimelige. I tillegg finnes et stort servicetilbud.

Ski Storsenter is centrally located in the heart of Ski, close to public transport.The centre is visited by around 6 million people a year and has a wide range of branches – ranging from the exclusive to the inexpensive.The centre also offers many services.

Ski Storsenter er Norges femte største kjøpesenter. I 1997 ble senteret kåret til Årets kjøpesenter, og i 1999 og 2003 ble det tildelt prisen for Årets miljøsenter. I tillegg ble det nominert til Årets kjøpesenter i Europa i klassen for utvidelse i 2005.

Ski Storsenter is Norway’s fifth largest shopping centre.The centre was voted Shopping Centre of the Year in 1997 and won the award for Environmental Shopping Centre of the Year in both 1999 and 2003. The centre was also nominated for the European Shopping Centre of the Year award in the expansion class in 2005.

I 2003 ble Ski Storsenter utvidet med 10 000 kvm og fikk 40 nye butikker samt hotell, kino med åtte saler, bibliotek og boliger. Senteret er med dette en del av et stort opplevelsessenter for hele området. Høsten 2008 ble senteret utvidet med ytterligere 9 000 kvm på plan tre, og parkeringshuset ble påbygd med en ny etasje.

In 2003, Ski Storsenter was extended by 10,000 square meters and gained 40 new stores, as well as a hotel, a cinema with eight screens, a library and housing.This has helped make the centre part of a major entertainment attraction for the entire area. In autumn 2008, the centre was expanded by a further 9,000 square meters on level 3, and the multi-storey car park was extended through the addition of a new floor.

SKI STORSENTER 8

skistorsenter.no


KJĂ˜PESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Etasjeplan

Floor Plan 4.etasje 3rd floor

3. etajse 2nd floor

2. etasje !st floor

1. etasje Ground floor

U. etasje Lower ground floor 2. etasje !st floor

1. etasje Ground floor

SKI STORSENTER skistorsenter.no

9


KJØPESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Jessheim - Midt i Norges vekstområde nr 1! Beliggenhet:

Jessheim sentrum

Location:

Downtown Jessheim

Marked:

Øvre Romerike med 90.000 innbyggere, samt deler av nedre Romerike

Market:

Upper Romerike (90,000 inhabitants), and parts of lower Romerike

Åpnet:

2003, utvidet i 2008

Established:

2003, extended in 2008

Bruttoareal:

37.000 kvm

Area:

37,000 square metres

Antall butikker:

145

Number of stores:

145

Omsetning 2012:

Kr. 1.670 mill.

Turnover 2012

NOK 1,670 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 1.700 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 1,700 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Tore Kværner tel. 63 99 69 70 tore@jessheimstorsenter.no

Tore Kværner tlf. 63 99 69 70 tore@jessheimstorsenter.no

Jessheim Storsenter ligger midt i sentrum av Jessheim, som fikk bystatus i 2012. Kommunehus, kulturhus, kino og tog- og busstasjon er nærmeste naboer.

Jessheim Storsenter is situated in the centre of Jessheim, which was awarded city status in 2012.The centre is close to a theatre and cinema, as well as the bus/railway station.

Jessheim ligger sentralt i regionsenteret for Øvre Romerike, Norges vekstområde nr. 1. Oslo Lufthavn Gardermoen med 12 000 ansatte ligger kun 10 km fra senteret og er en motor i området med hensyn til befolkningsvekst og næringsetableringer. I gåavstand til sentrum er det igangsatt en mengde leilighetsprosjekter.

Jessheim is located in the heart of the regional centre for Øvre Romerike, Norway’s fastest growing region. Oslo Airport Gardermoen, which has 12,000 employees, is situated just 10km from the centre and is a driving force in the area with regard to population growth and commercial development. Many apartment projects are under construction within walking distance of the centre.

Senteret har hatt en god årlig omsetningsvekst gjennom 15 år og er i dag nr. 14 på listen over de største kjøpesentrene i Norge. I 2012 ble det satt ny omsetningsrekord med 1 670 mrd kr.

The centre has recorded good annual growth in turnover over the past 15 years and is now no. 14 on the list of the largest shopping centres in Norway. In 2012, the centre set a new record for turnover of NOK 1,670 billion.

Jessheim Storsenter eies av Olav Thon Eiendomsselskap ASA og HK Eiendom AS. I 2003 og 2008 ble det gjort store utvidelser og revitaliseringer, og senteret fremstår i dag som et moderne kjøpesenter med en god miks av kjeder, nisjebutikker og serveringssteder.

Jessheim Storsenter is owned by Olav Thon Eiendomsselskap ASA and HK Eiendom AS. In 2003 and 2008, the centre saw major expansions and refurbishments, giving the centre a modern look with a good mix of chain stores, niche stores and restaurants.

10

jessheimstorsenter.no


KJØPESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Etasjeplan

Floor Plan

PLAN 3

300 302

306

e er dett r vi bby og , tro Ho tore har pers Panduro t dette u S ort 1 il trives. r, slik a e g Sp on o menn v plass h ls h O . sin ange 206 ilien Clas net 205 204 3 Med n hvor m har fun hele fam 20 202 r e r 207 7 231 232 etasj i møble t mål fo tt 209 20 208 v 230 Confe t attrakti 235 237 210 e 219 220 221 238 blitt 7

AN 3

PL

212

22

218 223 2 22

250 248

241 216

217

PLAN 2

253 252

251

239 240

226

214

200

224 247

242

246

244

klær, nen er in n Ruud, samt r utikk in 40 b ot, Vic F ange fle ver ed o Gina Tric ange, m m m sje u -eta er d a og mote Her finn Noa No n. re sto pla ør. hl, Vår å et ppA lbeh let p og ti ubus, Ka 128 sam sko C 126 124 tal, kker 129 Chan skobuti 2 1 55 7 33 13 13 130 1 154 1 4 le 3 he 51

2 LAN

P

136

139

178

145

137

146

152

142

160 161

151 150

140 141

162

148

166

ang

113

114

115

102 109

103

108 107

181

101

106 105

184

185

186

186

172 171

164

167

Inng

116

180

176

174 173

147

PLAN 1

120 118

122

13

170

er fr

a S TOR G

rgt

12

Sto

ATA

rgt

14

Sto

rgt

16

Sto

190 rgt

20

Sto

e ang så t, es m panie ger og i samt m finn g tt ta. Her Plateko lan 1 li Confe Storga . p ata. m å rg P x og fra n1 so to ed S gdom, ed m.fl. s, Hemte direkte å pla m n å så p I niv er for u M Divid m Åhlen ng også ger og H lig kk ga buti , Swag, tikker so ed inn sjon u m rma ss riørb ssteder ye Info Stre inte g 020 rn flere serverin amt vå s e ulik 021 otek 022 ts ap 023 Boo 3

1 LAN

P

024

03

027

034

032

017

016

012

015

030

026

038 040

029 heim

Torg

041

042

051

ri

ri

Galle ng.

008 011

043

Jess Galle 053

PLAN U

019

037

031

025

010

009

007 005

004 003

044

046

002

001

049

047

052

In

k

nik ktro ta. thga riør, ele let. ruse te po ed Fu barn, in inmono åm t, r V å niv tikker fo Rema, kerie a p B r ge y, os bu 0 lig Men n 0 - h nge Plan r vi ma er samt pla få i st ha us Her blom opp er å P-h . ata, k gata og d n kaffe ller Mix Furuseth e e Også rpikene æ b rd Jo

N0 PLA

e

ng en La Orm ller P-kje

PLAN 2U

ller

P-kje

U02

U02

ller

P-kje

ller

P-kje

en. t utikk , sam lmarksb er i r tak il id unde fiske, V sje, utv r e ss og ran ngpla iv, jakt e i sin b sl rkeri st 3 pa n friluft g be utikk . åre e te o du v k inn ts størs så stor b ånd. e nner e butik b d lt fi e n e r ll nik He v la obb g ru elt u en a esten d er o heis vår h en som ln kk 08 ti re og via Buti r 20 jelle mbe nove st fra P-k m Adko

NU

PLA

jessheimstorsenter.no

11


KJØPESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Strømmen Storsenter - inspirerende opplevelser! Beliggenhet:

Strømmen, Skedsmo kommune

Location:

Strømmen, Skedsmo municipality, 15 km north of Oslo

Marked:

Romerike og deler av Oslo, totalt ca 280.000 innbyggere

Market:

Romerike and parts of Oslo (around 280,000 inhabitants in total)

Åpnet:

1985, utvidet i 1990, 2003 og 2012

Established:

1985, extended in 1990, 2003 and 2012

Bruttoareal:

65.000 kvm

Area:

65,000 square metres

Antall butikker:

202

Number of stores:

202

Omsetning 2012:

Kr. 2.025 mill.

Turnover 2011:

NOK 2,025 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 2.800 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 2,800 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Gry Ingunn Flataker gry.ingunn.flataker@olavthon.no

Gry Ingunn Flataker gry.ingunn.flataker@olavthon.no

Strømmen Storsenter ligger i de gamle fabrikklokalene til nedlagte Strømmen Stål, strategisk plassert mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen og med nærhet til offentlig kommunikasjon. Senteret reåpnet høsten 2012 med et totalt handelsareal på 65 000 kvm. Med hele 202 butikker er Strømmen Storsenter nå Norges største målt i antall leietakere, og Norges niende største målt i omsetning. I 1999 ble senteret kåret til Årets kjøpesenter i Norge, og fire ganger har de vunnet prisen for Norges beste senterkampanje, senest i 2012. Senteret har en bred butikkmiks bestående av både norske og internasjonale kjeder samt lokale nisjebutikker. Det er regionens ledende motehus med en lang rekke butikker innen klær, sko og tilbehør.

Strømmen Storsenter is situated in the former Strømmen Stål factory, strategically located between Oslo and Oslo Airport Gardermoen, close to public transport. The centre reopened in autumn 2012 with a total retail area of 65,000 square metres.With no fewer than 202 stores, Strømmen Storsenter is Norway’s largest shopping centre in terms of the number of tenants, and Norway’s ninth largest in terms of turnover. The centre was voted Norwegian Shopping Centre of the Year in 1999 and has won the award for Norway’s best shopping centre campaign on no fewer than four occasions, most recently in 2012. The centre has a broad mix of stores consisting of both Norwegian and international chains, as well as local niche stores. It is the region’s leading fashion house with a wide range of stores within clothing, footwear and accessories.

STRØMMEN STORSENTER 12

strommenstorsenter.no


KJØPESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Etasjeplan

Floor Plan VINMONOPOLET 130

406

119

SCENE

121

181 179

133

117

144 REMA 1000

183

177

137 184

176 116 174

114

167 DRESSMANN 170

169 168

165 164 163

111 CUBUS 109

108 107

110

100 100 100

106

401 MENY

105

160

162

104

140

141 142 143

146 155

152

153

147

100 100 100

150

149

187

148 EGON

156

1. etasje Ground floor

166 161

172 171

173

139 138

185 186

175

115 113 112

VAREUTLEVERING XXL, EXPERT, BOHUS

136

182

178

120

134 135

118

STASJONSVEIEN

408 407

100 100 100

145

124 122 123

UT

INN UT

132 TORSHOV BILREKVISITA

131

151

180

154

125

103 102

157 H&M

159 158

409 LEFDAL

129 128

127 126

101

STØPERIVEIEN

PLan 1

KAPPAHL

211

208

205 206

204

207

210

239

240

238

299 300 301

293

271 270 269 268 266 266

272

265

100 100 100

212

100 100 100

255

280

Egon 148 Lemon Heads Frisør 216 FotoKnudsen 162 Levi’s Store 275 Game Stop 117 Life Helsekost 215 Glitter 274108 273Lucky Duck 214 Grensen Sko 177 Löplabbet 308 309 213

143 Vinmonopolet 125 163 Mc Donald’s 147 Sjøveien 233 118 Vitus apotek 150 133 Mester Grønn 121 Spekesnabben 109 146 Sorbet 157 Mix Kiosk 241 242165243 Vivikes 244 245 183 Morris Vesker 169 Specsavers 131 Wow 234 235 246 102 MATCH 110 Åhléns 153 138 Mr. Minit Multiservice 158 Sportsbaren Treningssenter 298 292 136 115 Narvesen Kiosk 159 Strømmen Bilradio 247 291 306 289 248 Solarium 407 119 Brun & Blid302 160 Narvesen Kiosk Torget 290 120 Strømmen 294 Bingo 232 287 408 129 304Design 113 New Yorker 156 Strømmen Postkontor 305 303 Haircare avd. p-hus 249 0 25 Japan Photo 406 Strømmen Rens 104 Nille 286 297 296140 295 130 Lefdal Elektromarked 409 180 og Skjorteservice 123 Nordea Automater 251 283 252 116 Notabene 149 Teknikmagasinet 135 284 253 181 127 Oliviers 185 Telering Express 285 & Co 254 166 122 The Body Shop 101 Organic Store Helsekost HUSET HØYER 259 258 257 256 154 139 Ticket Reisebyrå 151 Princess Interiør 2. etasje 260 124 171 Rema 1000 144 Torghandleren 1st floor 132 152 Saeid’s 261 128 Torshov Bilrekvisita 262Tepper ALERIS 263 236 237

Gull-Funn 182 226 164 Headmasters 227 141 Hennes & Mauritz 230 Home & Cottage 111 228 CLAS OHLSON Interflora 145 229 173 Jernia 179 279 Juvelen Gullsmed 231 167 Kaffemakeriet 278 ARK 168 Kondomeriet 184277 Krogh Optikk 282 178276Lampehuset281

288

225 Christiania Belysning Cmyk Condo Cubus 223 222 Den blinde Ku 221 Dna 220 219 Dolly Dimple’s Dressmann 218 Dressmann XL Dropsen Dus kafé & kos217

209

172 142 134 137 114 155 186 176 187 103 106 105 170 107 175 161

224

Arts & Crafts Backe i Grensen Backstage Musikk Baker Hansen Baker Samson Bellas Emne Ben & Jerry’s 410 Biazuzzi Bit Björn Borg Boklageret Boots Apotek Boys Of Europe BR Leker Brio Standard Hobby & Leker Burger King

264

203 202

201

PLan 2 7 Camicie Accessorize Aldo Aleris Medisinske senter Ark Bokandel Army Shop Aud’s Undertøysalong B-Young Benetton Bertoni Bianco Footwear Big Bite Bik Bok Bjørklund Ur og Gull Bocata Boomerang

250 218 258 261 278 203 220 219 260 283 275 307 256 298 306 242

268 Eataly 267 324EB Games 324 226 Ecco Store 204 Enklere Liv 273 Follestad 322 240 Gant 212 Gerry Weber 252 Gerts 229 Gina Tricot 304 Holten 230 Huset Høyer 236 Ice Dream is & kaffebar 235 Ilse Jacobsen 282 Image 272 Indiska 232 Jack & Jones

Brandstad Brilleland 323 Buddy Zoosenter Buntmaker Nilsen Café Opus Camilla Risøe Carlings Chantal Christiania Glasmagasin Claire 321 Clas Ohlson Coast Companys Deguy 320 Design Haircare Din Sko

285 325Jordbærpikene 262 Junior Barneklær 249 KappAhl 279 Kicks/Mac 286 Kitch’n 253 Kremmerhuset 326 251 Lace 300 Lakkbar 296 Laundry 303 Leslie Frisør 254 Lille Persille 280 Lindex 331 292 Lush 334 Mango 239 276 Match 333 294 Me & My Cousin

234 Mestergull 269 Miles Per Hour/mph 225 Moods Of Norway 259 More Than Shoes 201 Mousumi 302 Mujo 327 299 328 Name It 308 NetCom Shop 209 Next To Nothing 291 Noa Noa 216 Ny & Ne 330 217 Nymfe 301 Oasis 246 Only 245 Panduro Hobby 277 Platekompaniet

241 PM/Personlig Mote 208 Rockopop 297 Sapatos 289 Session 223 Skin Tonic 305329 Skoringen 270 Smoothie Xchange 222 Spaceworld 237 Stenders 238 Strømmen Husflid 290 Studio G123. etasje 271 Superdry 2nd floor 244 Søstrene Grene 215 Tannlegesenteret (Aleris) 227 Telekiosken 263 Telenor

213 224 243 207 221 248 255 266 288 228 287 284 281 261 265 293

332

PLan 3 Tilbords 202 Amme- og stellestue Urmaker Ø. Thomassen 274 Anton Sport strommenstorsenter.no Vero Moda 295 Barnas Hus Vic 214 Bohus Vita 231 Bowling 1 Volt 257 Expert

STRØMMEN STORSENTER 325 331 327 322 324 330

BUTIKKER OG TJENESTER TOALETTER HC-TOALETT

SPISE- OG SERVERINGSSTEDER 100 100 100

MINIBANK KUNDESERVICE

13


KJØPESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Triaden Lørenskog Storsenter - i stadig utvikling Beliggenhet:

Lørenskog kommune

Location:

Lørenskog municipality

Marked:

Lørenskog og deler av Oslo nord, totalt ca. 132.000 innbyggere

Market:

Lørenskog and parts of Oslo north (around 132,000 inhabitants in total)

Åpnet:

1988, ombygget i 2007

Established:

1988, rebuilt in 2007

Bruttoareal:

28.000 kvm

Area:

28,000 square metres

Antall butikker:

83

Number of stores:

83

Omsetning 2012:

Kr. 938 mill

Turnover 2012:

NOK 938 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 950 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 950 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Trond Herberg trond.herberg@olavthon.no

Trond Herberg trond.herberg@olavthon.no

Lørenskog Storsenter ligger i Lørenskog sentrum, i det tettest befolkede området i Lørenskog. Med kombinasjonen kjøpesenter, hotell og konferansesenter fremstår det som et opplevelsessenter og et midtpunkt for handel, rekreasjon og servering. Senteret åpnet september 1988, den gang under navnet Triaden, og ble i mai 1992 kjøpt opp av Olav Thon. I 2007 ble det foretatt en vesentlig ombygging som ga flere butikker samtidig som man økte parkeringskapasiteten til 2 500 plasser. Lørenskog Storsenter har stort potensial da det ligger i et område som er prioritert av kommunen for videre næringsutvikling og boligbygging. I tilknytning til kjøpesenteret eier Olav Thon Eiendomsselskap ASA 40 000 kvm ferdig regulert tomteareal.

14

Lørenskog Storsenter is situated in the centre of Lørenskog.With its combination of shopping, hotel and conference centre, it is a major attraction and a hub for the retail trade, recreation and eating out. In 2007, major alterations were carried out which resulted in additional stores as well as an increase in car parking capacity to 2,500 spaces. Lørenskog Storsenter is situated in an area with considerable potential which has been prioritised by the local authority for further commercial development and housing construction. Adjacent to the shopping centre, Olav Thon Eiendomsselskap ASA owns a 40,000-square metre plot with planning permission.

triaden.no


KJØPESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Etasjeplan

Floor Plan

th Ru olf ud &R Rasoi

le

W

d un rkl

is Co

llA Gu e

un

Th

Pølsebua

Bjø

Krogh Optikk

Økonomisko

BikBok

Ecco Shop

Kicks

Life

e FotoKnudsen

rop

n

le Juve

nd

on Eg

os da

da

Eu

ire

Jack & Jones

Name It

Ki Int d eri ør

Mo

of Cla

Kaffemakeriet

Zjo

ro

s

Ve

rri

Mo ys

Bo

CMYK

PM

m

Ca Lil

le

Lampehuset

fe

Gamestop

H&M

Factory Outlet

ah

H&

W

M

ah

Th Tri on H ad ot en ell

Zizzi

ing

Nil

Ris øe

BR Leker

Glitter

ler

Tri ad en og skre ren dd se er ri

Junior Barneklær

Kaos

Brandstad

Te

Viv ike

s

Lekepark Stellerom

Baker Samson

Kr

Lille Himmel

B-Young

Dyrego Zoo

Via Tours

Vila

n se rve Na

AB Haircare

n

ke

ios

lek

Te

em hu merse t

Mini bank

Hairshop Frisør

Spiseriet Brilleland

Gamestop

Dorothea

Snapp Service

triaden.no

15


KJØPESENTRE I AKERSHUS

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Romerikssenteret - Alt er litt enklere hos oss! Beliggenhet:

Kløfta, Ullensaker kommune

Location:

Kløfta, Ullensaker municipality

Marked:

Ullensaker, deler av Skedsmo nord, Gjerdrum, Nannestad og Sørum med til sammen ca. 75.000 innbyggere

Market:

Ullensaker, parts of Skedsmo north, Gjerdrum, Nannestad and Sørum (comprising approx. 75,000 inhabitants in total)

Åpnet:

1987

Established:

1987

Bruttoareal:

13.300 kvm

Area:

13,300 square metres

Antall butikker:

30

Number of stores:

30

Omsetning 2012:

Kr. 389 mill.

Turnover 2012:

NOK 389 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 400 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 400 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Marit Bjerke marit.bjerke@olavthon.no

Marit Bjerke marit.bjerke@olavthon.no

Romerikssenteret ligger på Kløfta i Ullensaker kommune, kun en halvtime fra Oslo. Ullensaker er blant kommunene i landet med høyest befolkningsvekst, noe som gir senteret gode utviklingsmuligheter. Senteret har en positiv utvikling både hva gjelder besøkstall og omsetning, og dette vil forsterkes av boligbyggingen i området og den generelle utviklingen i regionen. Romerikssenteret er et hyggelig lokalsenter med sterke kjedebutikker side om side med gode lokale aktører. Senteret har en rolig og avslappet atmosfære, god butikk- og bransjemiks, butikker med personlig preg og god service, og meget gode parkeringsforhold.

16

Romerikssenteret is situated in Kløfta in the municipality of Ullensaker, just half an hour from Oslo. Ullensaker is one of the municipalities in Norway that has experienced the highest population growth rate, giving the centre excellent opportunities for growth. The centre has developed positively as regards visitor numbers and turnover, and this trend will be further reinforced by the construction of new housing in the area and general developments in the region. Romerikssenteret is a pleasant local centre with strong chain stores located alongside good local players.The centre boasts a pleasant and relaxed atmosphere, a good mix of stores and sectors, stores with character and a high level of service, not to mention excellent parking.

romerikssenteret.no


KJØPESENTRE I AKERSHUS

Etasjeplan

romerikssenteret.no

SHOPPING CENTRES IN AKERSHUS COUNTY

Floor Plan

17


KJØPESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Storo Storsenter

- Osloregionens ledende kjøpesenter!

Beliggenhet:

Storo, Oslo sentrum nord

Location:

Storo, north of downtown Oslo

Marked:

Oslo sentrum og vest med 500.000 innbyggere

Market:

Central Oslo and Oslo west (500,000 inhabitants)

Åpnet:

1984, med utvidelse i 2007-2010

Established:

1984, extended in 2007-2010

Bruttoareal:

56.000 kvm

Area:

56,000 square metres

Antall butikker:

130

Number of stores:

130

Omsetning 2012:

Kr. 2.051 mill.

Turnover 2012:

NOK 2,051 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 2.100 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 2,00 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Marit E. Bjerke marit.bjerke@olavthon.no

Marit E. Bjerke marit.bjerke@olavthon.no

Storo Storsenter i Oslo har en meget god beliggenhet rett ved Ringveien og med tilknytning til t-bane, trikk og buss.

Storo Storsenter in Oslo has an ideal location, situated as it is beside the ring road and close to the underground, trams and buses.

Senteret har vært en suksess helt siden åpningen i 1984, og posisjonen som ledende kjøpesenter i Oslo-regionen ble befestet ytterligere da Nye Storo Storsenter åpnet i august 2010 med et samlet areal på 56 000 kvm. Utbyggingen ga senteret en formidabel omsetningsvekst innen alle bransjer, spesielt servering.

The centre has been a success ever since it first opened in 1984 and its position as the leading shopping centre in the Oslo region was further reinforced when new Storo Storsenter opened in August 2010 with a total floor area of 56,000 square meters. Since the expansion, the centre has recorded an impressive rate of growth in turnover within all sectors, particularly catering.

I 2012 ble senteret kåret til Årets beste kjøpesenter i Norge, samt Byens beste kjøpesenter.

In 2012, the centre was voted Norwegian Shopping Centre of the Year, as well as the City’s Best Shopping Centre.

Med en spennende butikkmiks og Oslos største utvalg innen mote, trekker senteret kunder fra hele Oslo og store deler av Akershus. Etter 2010 har Storo Storsenter vært den suverene vinner i form av økt kjennskap i sitt geografiske nedslagsfelt.

With an exciting mix of stores and Oslo’s widest selection within fashion, the centre attracts customers from across Oslo and much of Akershus. Since 2010, Storo Storsenter has been ahead of the pack in terms of greater awareness within its geographic catchment area.

STORO STORSENTER 18

STORO STORSENTER

storostorsenter.no


KJØPESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Etasjeplan

Floor Plan

1. PLAN

Rulletrapp Rullebånd

Postkasse

Heis

Kundeservice

Toaletter

Minibank

HC-toaletter

Parkering

2. PLAN Varelevering

inngang Fellesareal Rulletrapp Rullebånd Heis foreldre-barn-rom er et tilbud til barnefamilier. Her får familien dekket sine behov i fred og ro. Du finner rommet i 2. etasje ved inngangen fra parkeringshuset.

Toaletter HC-toaletter Foreldre-barn-rom

automatiske banktjenester (myntveksler og innskuddsautomat)

Minibank Parkering

3. PLAN

inngang

inngang Fellesareal Rulletrapp Rullebånd Heis

inngang

Sykkelparkering

4. PLAN

MC-parkering

Toaletter HC-toaletter Minibank Parkering

Fellesareal

Rulletrapp Rullebånd Heis Parkering

STORO STORSENTER storostorsenter.no

STORO STORSENTER

19


KJØPESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Senter Syd - Nærsenteret på Mortensrud Beliggenhet:

Mortensrud, Oslo Syd

Location:

Mortensrud, Oslo south

Marked:

Oslo syd med 35.000 innbyggere

Market:

Oslo south (35,000 inhabitants)

Åpnet:

1999

Established:

1999

Bruttoareal:

11.000 kvm

Area:

11,000 square metres

Antall butikker:

29

Number of stores:

29

Omsetning 2012:

Kr. 296 mill.

Turnover 2012:

NOK 296 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 280 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 280 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Marit Bjerke marit.bjerke@olavthon.no

Marit Bjerke marit.bjerke@olavthon.no

Senter Syd ligger på Mortensrud i bydelen Søndre Nordstrand. Senteret sto ferdig i 1999 og er godt etablert i bydelen i Oslo med den høyest forventede befolkningsveksten og med størst andel unge i aldersgruppen 1-19 år. Senteret fremstår som moderne og har svært gode forutsetninger i et område i sterk utvikling. Beliggenheten er sentral ved E6, det er nærhet til t-bane og bussterminal og senteret har utmerkede adkomst- og parkeringsforhold. Kjøpesenteret fyller tre plan i et bygg bestående av fem etasjer pluss idrettshall i underetasjen.

20

Senter Syd is located in Mortensrud in the suburb of Søndre Nordstrand.The centre was completed in 1999 and is well established in the suburb of Oslo which has the highest expected population growth rate and the highest proportion of young people in the age group 1-19. The centre is a modern centre with excellent stores in an area experiencing strong development. It has a central location by the E6 road and is close to underground and bus stations.The centre also has excellent access and parking facilities. The shopping centre fills three floors in a building which consists of five floors plus a sports hall in the basement.

sentersyd.no


KJĂ˜PESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Etasjeplan

Floor Plan

4. etasje 2nd floor

3. etasje 1st floor

2. etasje 2nd floor

Mortensrud Food Store

Asian Kitchen

sentersyd.no

21


KJØPESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Gunerius - Midt i byen Beliggenhet:

Oslo sentrum

Location:

Downtown Oslo

Marked:

Oslo sentrum med 500.000 innbyggere

Market:

Downtown Oslo (500,000 inhabitants)

Åpnet:

1852, i OTG siden 1991

Established:

1852, owned by OTG since 1991

Bruttoareal:

7.500 kvm

Area:

7,500 square metres

Antall butikker:

34

Number of stores:

34

Omsetning 2012:

Kr. 331 mill.

Turnover 2012:

NOK 331 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 341 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 341 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Erik Sand erik.sand@olavthon.no

Erik Sand erik.sand@olavthon.no

Gunerius ligger midt mellom Storgata og Oslo Sentralstasjon med et bredt tilbud av offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet.

Gunerius is situated midway between Storgata and Oslo Central Station, with a wide range of public transport links available in the immediate vicinity.

Senteret har eksistert siden 1852 og er et handelssenter med tradisjoner. Det fremstår i dag som et moderne kjøpesenter med et rikt butikkutvalg og et godt parkeringstilbud.

The centre has been in existence since 1852 and is a shopping centre with long traditions.Today, it is a modern shopping centre which offers a rich spectrum of stores and excellent parking facilities.

Flere nye konsepter har etablert seg i et av Oslo sentrums mest besøkte sentre, hvor nesten 6 millioner mennesker er innom årlig.

22

A number of new concepts have become established in one of Oslo’s most frequented shopping centres, which is visited by almost six million people annually.

gunerius.no


KJØPESENTRE I OSLO

Etasjeplan

gunerius.no

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Floor Plan

23


KJØPESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Grønland basar - Ditt bydelssenter på Grønland Beliggenhet:

Oslo sentrum

Location:

Downtown Oslo

Marked:

Oslo sentrum med 500.000 innbyggere

Market:

Downtown Oslo (500,000 inhabitants)

Åpnet:

2006

Established:

2006

Bruttoareal:

3.000 kvm

Area:

3,000 kvm

Antall butikker:

19

Number of stores:

19

Omsetning 2012:

Kr. 151 mill.

Turnover 2012:

NOK 151 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 154 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 154 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Marit Bjerke marit.bjerke@olavthon.no

Marit Bjerke marit.bjerke@olavthon.no

Grønland basar ligger på Grønland i hjertet av Oslo. Bydelen har et mangfoldig og flerkulturelt tilbud, og sterk historisk forankring med Oslo Ladegård og Gamle Aker kirke som sentrum. Strøket har en variert bebyggelse med en fin miks av nybygg og ærverdige bygninger fra slutten av 1800-tallet. Grønland basar er et attraktivt bydelssenter beliggende i et nytt bygg med en særpreget fasade som er lett å legge merke til. Kombinasjonen av gammel og ny bebyggelse og tradisjonell og ny kultur har gitt Grønland basar et sjarmerende arkitektonisk uttrykk. Deler av den verneverdige bebyggelsen i Tøyengata er integrert i bygget. Totalt huser bygget 3 500 kvm næringslokaler i 1. og 2. etasje, og over 70 leiligheter i 3.-6. etasje. Kombinasjonen av tradisjonelle salgslokaler med ulike fleksible løsninger i store og luftige fellesarealer, bidrar til å gjøre Grønland basar til et senter som det finnes svært få av under ett og samme tak i Norge.

24

Grønland basar is situated in Grønland in the heart of Oslo. Grønland is a multifarious and multicultural environment with strong historical roots firmly centred on Oslo Manor House and Old Aker Church.The district features a varied architecture with an excellent mix of modern buildings and venerable buildings dating from the late 19th century. Grønland basar is an attractive local centre located in an exciting and prominent new building.The combination of old and new buildings and traditional and new culture has given Grønland basar a charming architectural expression. Some of the preserved architecture in Tøyengata has been integrated into the new building. The building houses a total of 3,500 square meters of commercial premises on the ground and first floors, and over 70 apartments on the second floor up to the fifth floor. The combination of traditional sales premises with a variety of flexible solutions in large and spacious communal areas helps make Grønland basar a centre unlike any other under one roof in Norway.

gronlandbasar.no


KJØPESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Floor Plan

Ali Baba restaurant

Istanbul Jewellery

Aye Fersk Kjøtt

Combinas

Etasjeplan

gronlandbasar.no

.25


KJØPESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Arkaden - Ungdom i sentrum Beliggenhet:

Oslo sentrum

Location:

Downtown Oslo

Marked:

Oslo sentrum med 500.000 innbyggere

Market:

Downtown Oslo (500,000 inhabitants)

Åpnet:

1983

Established:

1983

Bruttoareal:

2.750 kvm

Area:

2,750 square metres

Antall butikker:

24

Number of stores:

24

Omsetning 2012:

Kr. 123 mill.

Turnover 2012:

NOK 123 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 127 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 127 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Trond Herberg trond.herberg@olavthon.no

Trond Herberg trond.herberg@olavthon.no

Arkaden har en god strategisk beliggenhet midt i Oslo sentrum, og er en innendørs passasje mellom Karl Johans gate og området overfor Oslo Sentralstasjon. Som andre forretninger i Karl Johans gate nyter også forretningene i Arkaden effekten av en enorm gjennomstrømming av mennesker hver dag. Arkaden har etablert seg som det kanskje fremste ungdomssenteret i landet, med en klar og entydig ungdomsprofil. Dette er en posisjon som vil ivaretas og forsterkes i årene som kommer.

26

Arkaden has a good strategic location in the heart of Oslo and is an indoor passageway between Karl Johans gate and the area around Oslo Central Station. Like other retail outlets on Karl Johans gate, the stores in Arkaden also enjoy the benefits of the enormous numbers of people passing through every day. Arkaden has established itself as perhaps the foremost shopping centre for young people in the country, and has a clear and uniform young profile.This position will be safeguarded and reinforced in the years to come.

arkaden.no


KJØPESENTRE I OSLO

Etasjeplan

PLANTEGNING PLAN 2

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Floor Plan

2. etasje 1st floor

PLANTEGNING PLAN 1

7

1. etasje Ground floor

-Ringside

Gossip

6

arkaden.no

27


KJØPESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Strøget Beliggenhet:

Oslo sentrum

Location:

Downtown Oslo

Marked:

Oslo sentrum med 500.000 innbyggere

Market:

Downtown Oslo (500,000 inhabitants)

Åpnet:

1970

Established:

1970

Bruttoareal:

2.800 kvm

Area:

2,800 square metres

Antall butikker:

12

Number of stores:

12

Omsetning 2012:

Kr. 80,5 mill.

Turnover 2012:

NOK 80,5 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 90 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 90 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

John Braastad tel. 23 08 01 14 john.braastad@olavthon.no

John Braastad tlf. 23 08 01 14 John.braastad@olavthon.no

Strøget består av to gamle bakgårder som er bygget om til en hyggelig passasje mellom to av Oslos hovedgater, Storgata og Torggata, og er det første «kjøpesenteret» som ble utviklet av Olav Thon.

Strøget consists of two old buildings that have been transferred into a pleasant passageway between two of Oslo’s main streets, Storgata and Torggata, and was the first «shopping centre» to be developed by Olav Thon.

Strøget består av et bredt spekter av forretningsvirksomhet. Fra og med 2. etasje er det delvis forretninger, kontorer, undervisningsvirksomhet og atelier.

Strøget is home to a broad spectrum of commercial enterprises. Situated on the first floor and above are stores, offices, classrooms and a studio.

28

olavthon.no


KJØPESENTRE I OSLO

SHOPPING CENTRES IN OSLO

Floor Plan Miss Paris

Etasjeplan

ny

o årm

-Surround

H

olavthon.no

29


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Sartor Storsenter - en trivelig handleopplevelse Beliggenhet:

Sotra, vest for Bergen

Location:

Sotra, west of Bergen

Marked:

100.000 innbyggere

Market:

100,000 inhabitants

Åpnet:

1978, med utvidelse i 2004

Established:

1978, extended in 2004

Bruttoareal:

53.000 kvm

Area:

53,000 square metres

Antall butikker:

105

Number of stores:

105

Omsetning 2012:

Kr. 1.914 mill.

Turnover 2012:

NOK 1,914 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 1.915 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 1.915 million

Eiendomsdirektør:

Property director:

Ernst Einarsen tel. 56 32 11 40 ernst@sartorholding.no André Feste tel. 56 32 11 40 andre@sartorholding.no

Eiendomssjef:

Ernst Einarsen tlf. 56 32 11 40 ernst@sartorholding.no André Feste tlf. 56 32 11 40 andre@sartorholding.no

Property manager:

Sartor Storsenter ligger på Straume på Sotra, vest for Bergen. Kundegrunnlaget er kommunene Fjell, Sund, Øygarden og Askøy samt store deler av Bergen Vest. Dett er et område med høy befolkningsvekst og et sterkt voksende næringsliv, blant annet knyttet til olje- og gassvirksomheten. Senterets store utvalg av butikker og spisesteder gjør at det fungerer som en møteplass for beboere i regionen.

Sartor Storsenter is situated in Straume in Sotra, west of Bergen. The customer base consists of the municipalities of Fjell, Sund, Øygarden and Askøy, as well as much of western Bergen.This is an area experiencing a high rate of population growth and a growing economy, partly linked to the oil and gas industry.The centre’s wide range of stores and restaurants make it ideal as a meeting place for residents in the region.

Sartor Storsenter har lenge vært det nest største senteret i bergensregionen og var ved utgangen av 2012 det tiende største i Norge.

Sartor Storsenter has long been the second largest centre in the Bergen region and was the tenth largest in Norway at the end of 2012.

Fjell kommune vedtok i 2011 omfattende planer for en urban utvikling på og rundt senteret. Planene innebærer en betydelig modernisering og utvidelse av senteret i årene som kommer.

In 2011, the municipality of Fjell approved comprehensive plans for urban development in and around the centre.These plans involve the extensive modernisation and expansion of the centre in the years to come.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier ca 40 prosent av Sartor Storsenter.

30

Olav Thon Eiendomsselskap ASA owns around 40 percent of Sartor Storsenter.

sartorsenter.no


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

Etasjeplan

sartorsenter.no

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Floor Plan

31


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Lagunen Storsenter - Flaggskipet i vest Beliggenhet:

Bergen syd

Location:

South of Bergen

Marked:

Bergensregionen med 350.000 innbyggere

Market:

Bergen region (350,000 inhabitants)

Åpnet:

1985, med utvidelse i 2002

Established:

1985, extended in 2002

Bruttoareal:

70.000 kvm (inkl Laguneparken)

Area:

70,000 square metres (including Laguneparken)

Antall butikker:

135

Number of stores:

135

Omsetning 2012:

Kr. 3.046 mill.

Turnover 2012:

NOK 3,046 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 3.100 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 3,100 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Knut Eliassen knut@lagunen.no

Knut Eliassen knut@lagunen.no

Lagunen Storsenter ligger i Laguneparken i Fana bydel i Bergen. Det er byens største kjøpesenter og Norges nest største målt i omsetning. Senteret har de tre siste årene vunnet prisen for Bergens beste kjøpesenter.

Lagunen Storsenter is situated in Laguneparken in the district of Fana in Bergen. It is the city’s largest shopping centre and Norway’s second largest in terms of turnover. For the past three years, the centre has won the award for Bergen’s best shopping centre.

I kombinasjon med de ulike etableringene i Laguneparken har senteret utviklet seg til et populært handelsområde for folk i Bergen og Hordaland, samt besøkende og turister. Hver uke har senteret 130 000 besøkende.

In combination with the various establishments in Laguneparken, the centre has developed into a popular retail area for the people of Bergen and Hordaland, as well as visitors and tourists.The centre has 130,000 visitors every week.

Når den nye bybanen i Bergen åpner i juni 2013, vil den få endestopp på Lagunen og bli integrert med senteret. Det er igangsatt reguleringsarbeid som vil kunne medføre store utvidelser av forretnings- og servicetilbudene på senteret.

When the new Metro link in Bergen opens in June 2012, it will have a terminus at Lagunen and be integrated with the centre. Spatial planning processes are under way which could result in a substantial increase in the shopping and service facilities at the centre.

Lagunen Storsenter gjennomførte i 2002 en betydelig utvidelse som ga 40 nye leietakere innen de fleste bransjer. Få kjøpesentre kan måle seg med mangfoldet og bredden som Lagunen tilbyr, og med over 50 motebutikker er senteret bergensregionens desidert største motehus.

In 2002, Lagunen Storsenter carried out a major expansion which added 40 new tenants within most sectors. Few shopping centres can match the diversity and breadth offered by Lagunen, and with over 50 fashion stores, the centre is by some margin the Bergen region’s biggest fashion house.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier nær halvparten av Lagunen Storsenter.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA owns almost half of Lagunen Storsenter.

32

lagunen.no


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

Etasjeplan

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Floor Plan

2. etasje 1st floor

1. etasje Ground floor

lagunen.no

33


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Vestkanten Storsenter - opplevelser på kjøpet Beliggenhet:

Bergen vest

Location:

West of Bergen

Marked:

Laksevåg - Loddefjord, ca. 30.000 innbyggere. Bergensregionen ellers.

Market:

Laksevåg - Loddefjord, approx. 30,000 inhabitants. Also the Bergen region.

Åpnet:

1973, ombygget til Vestkanten i 1991, utvidet i 2000 med badeland, ishall i 2007

Established:

1973, rebuilt and named Vestkanten in 1991, extended in 2000 (Vannkanten) and 2007 (Iskanten)

Bruttoareal:

Ca. 67.000 kvm

Area:

Approx. 67,000 square metres

Antall butikker:

110

Number of stores:

110

Omsetning 2012:

Kr. 1.276 mill.

Turnover 2012:

NOK 1,276 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 1.500 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 1,500 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Rolf Tvedte tel. 55 50 77 88 rolf@vestkanten.no

Rolf Tvedte tlf. 55 50 77 88 rolf@vestkanten.no

Vestkanten Storsenter ligger ca åtte minutter fra Bergen sentrum, strategisk plassert i knutepunktet mellom kommunene Askøy og Fjell (Sotra).

Vestkanten Storsenter is located just eight minutes from Bergen city centre, strategically placed at the intersection between the municipalities of Askøy and Fjell (Sotra).

Vestkanten Storsenter er et bydelssenter og er kanskje størst i landet innen kombinasjonen handel og opplevelse. Blant tilbudene finnes badeland, ishall, curling, kultursal, bowling og bibliotek.

Vestkanten Storsenter is a district centre and is probably the largest in the country within the combination of retail and entertainment. The centre has its own public baths, indoor ice rink, curling centre, theatre, bowling and library.

Senteret åpnet i 1973 og het da Loddefjord Torg. I 1991 ble det bygget om og fikk navnet Vestkanten, og senere er det utvidet med byggene Vannkanten i 2000 og Iskanten i 2007. Etter en stor utbygging reåpnet senteret som Vestkanten Storsenter i november 2012, med 22 000 nye kvm, 15 nye butikker og 400 ekstra parkeringsplasser.

The centre opened in 1973, when it was known as Loddefjord Torg. In 1991, it underwent major alterations and was renamed Vestkanten. It was later extended through addition of the buildings of Vannkanten in 2000 and Iskanten in 2007. Following a major redevelopment, the centre reopened as Vestkanten Storsenter in November 2012 with 22,000 new square meters, 15 new stores and 400 extra car parking spaces.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier 70 prosent i Vestkanten AS, som driver kjøpesenteret.

34

Olav Thon Eiendomsselskap ASA owns 70 percent of Vestkanten AS, which runs the shopping centre.

vestkanten.no


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

Etasjeplan

vestkanten.no

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Floor Plan

35


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Bergen Storsenter - Et senter fullt av overraskelser! Beliggenhet:

Bergen sentrum

Location:

Downtown Bergen

Marked:

Bergen med 240.000 innbyggere

Market:

Bergen (240,000 inhabitants)

Åpnet:

1988, med utvidelse i 1999

Established:

1988, extended in 1999

Bruttoareal:

19.000 kvm

Area:

19,000 square metres

Antall butikker:

71

Number of stores:

71

Omsetning 2012:

Kr. 1.061 mill.

Turnover 2012:

NOK 1,061 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 1.100 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 1,100 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Gry Ingunn Flataker gry.ingunn.flataker@olavthon.no

Gry Ingunn Flataker gry.ingunn.flataker@olavthon.no

Bergen Storsenter ligger i byens viktigste trafikknutepunkt, i tilknytning til Bergen Sentralstasjon, Bergen Busstasjon, Nygårdstangenkrysset og parkeringshuset Bygarasjen med flere tusen p-plasser.

Bergen Storsenter is located by the city’s most important traffic hub, adjacent to Bergen Central Station and Bergen Bus Station, the Nygårdstangen intersection and the Bygarasjen multi-storey car park which has several thousand parking spaces.

Bergen Storsenter åpnet i 1999 da kjøpesenteret Bystasjonen ble utvidet og bygd sammen med et nærstående bygg. Senteret fordeler seg over fire etasjer og har nærmere 20 000 kvm butikkareal.

Bergen Storsenter opened in 1999, when the Bystasjonen shopping centre was expanded and integrated with an adjacent building.The centre has nearly 20,000 square meters of shop space covering four floors.

Bergen Storsenter har vært en kjempesuksess helt fra åpningsdagen, og besøkes daglig av ca 25 000 mennesker.

Bergen Storsenter has been a great success ever since its opening and is visited by around 200,000 people every week.

36

bergenstorsenter.no


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Etasjeplan

Floor Plan 4. etasje 3rd floor

3. etasje 2nd floor

2. etasje 1st floor

1. etasje Ground floor

bergenstorsenter.no

37


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Oasen Storsenter - 70 butikker på ett plan Beliggenhet:

Karmøy kommune på fastlandet mellom Karmøy og Haugesund

Location:

Karmøy municipality on the mainland between Karmøy and Haugesund

Marked:

Karmøy og Haugesund kommune med 70.000 innbyggere

Market:

The municipalities of Karmøy and Haugesund (70,000 inhabitants in total)

Åpnet:

1977

Established:

1977

Bruttoareal:

33.000 kvm

Area:

33,000 square metres

Antall butikker:

70

Number of stores:

70

Omsetning 2012:

Kr. 672 mill.

Turnover 2012:

NOK 672 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 685 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 685 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Jørgen Sollie jorgen.sollie@olavthon.no

Jørgen Sollie jorgen.sollie@olavthon.no

Oasen Storsenter ligger i Karmøy kommune på fastlandet mellom Karmøy og Haugesund. Det totale markedsområdet teller ca 150 000 mennesker innenfor ca 90 minutters kjøring, og daglig passerer ca 23 000 biler senteret.

Oasen Storsenter is located in the municipality of Karmøy on the mainland between Karmøy and Haugesund.The total market area numbers around 150,000 people within 90 minutes’ drive by car, and around 23,000 cars pass the centre every day.

Oasen Storsenter er et familiesenter som i tillegg til butikkene har mange servicetilbud innen helse- og velvære, samt et godt parkeringstilbud. Etter at Olav Thon Eiendomsselskap ASA kjøpte Oasen i 1998 har senteret gjennomgått en betydelig revitalisering. Mange nye butikker har kommet til, deriblant flere sentrale kjeder, noe som har ført til sterk vekst i handelen.

Oasen Storsenter is a family centre which in addition to the stores also offers many services within health and wellbeing, as well as excellent parking facilities. Since Olav Thon Eiendomsselskap ASA acquired Oasen in 1998, the centre has undergone extensive refurbishment. Many new stores have been added, including a number of central chain stores, leading to strong growth in retail.

38

oasenstorsenter.no


KJØPESENTRE I HORDALAND/ROGALAND

Etasjeplan

oasenstorsenter.no

SHOPPING CENTRES IN HORDALAND/ROGALAND COUNTIES

Floor Plan

39


KJØPESENTER I VEST-AGDER

SHOPPING CENTRE IN VEST-AGDER COUNTY

Sørlandssenteret - den suverent beste shoppingopplevelsen Beliggenhet:

Kristiansand kommune

Location:

Kristiansand municipality

Marked:

Omliggende kommuner med 112.000 innbyggere og resten av Agder med 148,000 innbyggere

Market:

Municipalities next to Kristiansand with 112,000 inhabitants and the rest of Agder with 148,000 inhabitants

Åpnet:

1987, utvidelser i 1995, 2008 og 2010-2013

Established:

1987, extended in 1995, 2008 and 20102013

Bruttoareal:

123.000 kvm (inklusive parkering)

Area:

123,000 square metres (including parking)

Antall butikker:

120

Number of stores:

120

Omsetning 2012:

Kr. 1.649 mill.

Turnover 2012:

NOK 1,649 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 2.300 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 2,300 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Ole-Christian Hallerud ole.hallerud@olavthon.no

Ole-Christian Hallerud ole.hallerud@olavthon.no

Foto: Tove Lauluten

Sørlandssenteret er regionsenter for Agder-fylkene og ligger i Sørlandsparken ved E18, 12 km øst for Kristiansand sentrum. Området er et av de mest typiske bilbaserte regionsentra, og Sørlandssenteret er den største enkeltaktør i Sørlandsparken. Senteret hadde i 2012 ca 4,2 millioner besøkende. Sørlandssenteret er utvidet og oppgradert betydelig de siste årene. Trinn to i siste utbygging åpnet i november 2012, og høsten 2013 vil hele senteret stå ferdig med hele 107 000 kvm. handelsareal. Det vil da være Norges største kjøpesenter. Sørlandssenteret eies av Olav Thon Gruppen og DNB.

Sørlandssenteret is the regional centre for the Agder counties and is located in Sørlandsparken close to the E18 road, 12km east of the centre of Kristiansand.The area is one of the most typical car-influenced regional centres, and Sørlandssenteret is the single biggest player in Sørlandsparken. In 2012, the centre attracted around 4.2 million visitors. Sørlandssenteret has been expanded and upgraded considerably in recent years. Stage two of the most recent development opened in November 2012, and in autumn 2013, the entire centre will be complete with no less than 107,000 square metres.This will make it Norway’s largest shopping centre. Sørlandssenteret is owned by the Olav Thon Group and DNB.

40

sorlandssenteret.no


KJØPESENTER I VEST-AGDER

SHOPPING CENTRE IN VEST-AGDER COUNTY

Etasjeplan

Floor Plan D27

D16

D11

Utsparing 500x400

28x 178,5 27x 270,0

D19

D21

D19

D19 D10 D10

Port 25x25

0157

0155

0158

0159

0160

D10

D10

D10

D10

0154

BK

BETONGELEMENT: POLERT KANT

28x 178,5 27x 270,0

0153217 m20156 ??

HEIS

HEISROM

Ny butikk eksist senter ? 1220 m²

Tekn.

D13

48 m2

D11

Utsparing 600x400

Utsparing dør 1600x2700

RØMNING 24 m2

D19

PERSONALKJØL

Ny tekn. eksist senter 143 m²

D10

D10

D8

D8

0107 Br. Leker

DIV. TEKNISK/ RØMNING/ VAREMOTTAK 717 m2 D21 Port 20

låssmed

180cm

med

INFO

0111 Ultra

s h:

D13

SVALROM

montere kke avtales strøm.ng ringeklo Direkte Plasseri

Ny butikk eksist senter ? 800 m²

KONTOR

0122 Upstairs

0120 Kicks

D18

Ny butikk eksist senter XXL 3982 m²

D21

Trafo Tavle

Container

D10

LAGERAREAL

0117 Nille

D21

9m2

CL Rullegitter

D19

BRANNPORT 21x21

åpning

10m2

RØYK

0109 CMYK

JON SEKS

0112 Skin Tonic

0110 Platekompaniet

0114 Telehuset

D16

0108 Gehab

HEIS

0113 Vita

0115 Wintersborg

D10

D8

D12

EL

T18

TIL 2

Cafe

H 06 H 05

NED FRA 2

Personale 03

0142 Christiania Glasmagasin

VARELEVERING DIV. 159 m2

Prøverum 04 Køkken 09

0143 Vero Moda

Prøverum 05 Prøverum 08

141FRI1

Øverum 07

0144 Lucky Duck

141FRI2 26,1m² Prøverum 06

0146 Dyrebutikk

RØMNING 21 m2

EL

RØYK

RENHOLD

JON SEKS

T15

18 m2

0148 Norli

0145 Peppes Pizza

96 m²

Apotek 1 1123

PARKERING 3656 m2

445 m²

Black Design 1102

ÅPENT OPP

0141 Brilleland

Værksted 02

RWC

WC BK

1131

281 m²

Butikk 1127

0140 H&M

0139 Asalongen

Depot 10

11,8m²

102 m² Traktøren

263 m²

Narvesen 1122

86 m²

Til Bords 1118

0138 Company

0137 Urban

Uteservering

338 m²

Butikk 1144 Gratiae 1120

367 m²

0136

Uteservering ca. 150m²

272 m²

213 m²

Butikk 1134

90 m²

137 m²

150 m²

Norli 1116

328,7m²

Egon 1140

PENDING... 1138 Butikk 1141

404 m²

Specsaver 1148

Butikk 1147

Interoptik 1121

Kitch'n 1119

78 m²

RT06

NotaBene

Berg Hansen

582 m²

260 m²

Personalrom (senter) 89 m2

0134

38 m2

43 m2

D21

OPP

7 Camicie 1143 OPP

378 m²

Dressmann XL 1132

m

6.0

D13

D8

0

0

P

50 m²

126 m²

Butikk 1111

41 m²

RT05

VARELEV. /DIV 99 m2

0132 Elkjøp

0119 La Baguette

Butikk 1129

1040 m²

scene

Smoothie Xchange 1133

Synsam 1109

HT

T

103 m²

DAMEGARD.

WC/RØMNING 67 m2

0131 Mester Gull 0129

8000

EL

FRA

TIL

Wayne's 1125

159 m²

0123 Apotek1

Søstrene Grene 1135

96 m²

Spaceworld 1107

RWC/DUSJ

6 m2

Smak

0125 Telekiosken

0121 Hair Shop

57 m²

247 m²

Bjørklund 1124

Butikk 1106

112 m²

126

250

FELLESAREAL 3000 m2

Butikk 1137

Rafens 1139

OPP

NED

3488 m² T16

H09

EL

T

BK

RG 3450 500

Jack&Jones

Butikk 1128

RØYK SEKS JON

SPISEROM

GARD. H.

åpning

RG 5300 500 400

0118 Bon Apetitt

0116 Mester Grønn

129 m²

G-Max 1112

RG 6000

KOMPRESSOR HEIS DATA BENSIN

Ammo

D8

TRYKKVENTILER FOR SPRINKLENE.

680?

TAVLEROM FOR BRANNMELDER. OVERSIKT OVER SPRINKLERSONER.

Våpen

0130 Vinmonopolet

CL Rullegitter

CL Rullegitter

2581

H2

Nytt lagerLager eksist senter Rekv ? 375 m²

0127 J&C

0124 Bjørklund

D8

L

125 m2

0150 Intersport

ÅPENT NED

174 m²

0149 DNA

171 m² EL

T14

0152 Din Sko

RØYK

0151 Lisø

JON SEKS

47 m2

VENT.ROM

RT08

OPP H 08

EL

RT07

T17

T13

Clas Ohlson 2119

72 m²

Expert 2120

RT10

2624 m²

RT09

EL

Maritim 2118

852 m²

T12

Beg re Reg nsed . be e va 1250 st. §4reslag m² .2

KJØ L

RB -05

RB -06 RB -08 -07

A0 1:500

Beg re Reg nsed . be e va 2750 st. §4reslag m² .2

5

0

5

10

25

3 1 D

9 D

9 D

3 1 D

9 D

x

L ie kr: ta

x

9 1 D

Heis

28x 178,5 27x 270,0

0254 Lindex r: t.n L

Vekter

x

7 D

l(m ):2 a re A

5 1 D

Gard

7 D

9 D

7 D

RWC

BK WC

9 1 D

1 2 D 1 2 D

0 1 D

Foto

0218 Lindex

0 1 D

0204 Cubus

Drift 6 pl. IT/Kopi/ Rekvisita

M 7

0206 Dressmann

0 1 D

Spis/Pause

0 1 D

Senterleder r: t.n L

x

L ie kr: ta

0 1 D

Møte

x

0220 Kapahl

x

l(m 2 a re A ):

x

0215 Bik Bok r: t.n L

L e kr: ita

x

x

l(m 2 a re A ):

9 1 D

Marked 4 pl.

r: t.n L

x

x

L e kr: ita

0228 VIC

x

Stille

l(m 2 a re A ):

r: t.n L

0207 Carlings

600

0211 Morris

x

L e kr:i ta

x

r: t.n L

r: t.n L

0209 Wow x

x

l(m 2 a re A ):

l(m 2 a re A ):

x l(m 2 a re A ):

r: t.n L

x

Varehussjef 25m²

L ie kr: ta

x

x

x

r: t.n L

0224 Åhléns

L e kr: ita

x

l(m 2 a re A ):

x

x

x

r: t.n L

x

L e kr: ita

L e kr: ita

x

l(m 2 a re A ):

L ie kr: ta

x r: t.n L r: t.n L

x

0219 Glitter

x

0234 Økonomisko

x

l(m ):2 a re A

x l(m ):2 a re A

x

x

x

l(m ):2 a re A

L ie kr: ta

x

x

x

0226 Ilse Jac. L e kr: ita

r: t.n L

x

x

L e kr: ita

r: t.n L

x

l(m 2 a re A ):

H=2425

x

x

l(m 2 a re A ):

0205 Majas

203 Nordea

151 m² 2452 m²

1 2 D r: t.n L

x

r: t.n L

H4 0223 Gina Tricot

x

l(m 2 a re A ):

x

r: t.n L

RØYK

Levi's 1237

300

0227 Blick Box Man

x

L e kr: ita

x

l(m ):2 a re A

x

0225 Eurosko

x

L e kr: ita

x

l(m ):2 a re A

0229 Classique

0236 Blick Box r: t.n L

x

L e kr: ita

1 2 D

L e kr: ita

r: t.n L

x

T19

One Shoe 1231

OPP FRA

MappStore 1218

476 m²

1 EL

x

x

l(m ):2 a re A

x

0239 Vila

0242 Boys of Europe

0243 Street One

0244 Body Shop

0246 Life

r: t.n L

x

0247

BK r: t.n L

T15

EL

Blender 1228

x

l(m 2 a re A ):

L e kr: ita

0241 Lene V

244 m²

Bolia 1216

0240 Favoritten

0237 Lampehuset L e kr: ita

x

x

260 m²

190 m²

534 m²

x

x

r: t.n L

549 m²

l(m 2 a re A ):

Butikk 1233

Butikk 1240

x

H 05

P

Moods 1220

EL

x

T18

H 06

Butikk 1236

400 m² EL

L e kr: ita

Butikk 1238

r: t.n L

H09

x

l(m 2 a re A ):

150 m²

scene

L e r: k ita

1

x l(m ):2 a re A

EL

TIL

0238 H&M

x

1123 m² 280 m²

67 m²

x

0235 Bonnie&Clyde r: t.n L

5566

275 m² Volt 1225

Lager 1294

T16 RØYK SEKS JON

x

l(m 2 a re A ):

0233 Sunkost

x

0

596

175 m²

Butikk 1235 Butikk 1232 167 m²

3000

JON SEKS

NED

Butikk 1234

BK

x l(m )2 a re A :

x

EL

Butikk 1229

852 m²

x

l(m 2 a re A ):

0217 Triumph L e kr:i ta

r: t.n L

x

r: t.n L

x

x

r: t.n L

L e kr: ita

187 m²

x l(m 2 a re A ):

x

5293

x

L e kr: ita

. 9 6 5 3

L e kr: ita

x

Butikk 1230

x

x

x

L e kr: ita

L e kr: ita

r: t.n L

r: t.n L

341 m²

x

0221 Match

OPP

0213 PM

x

l(m 2 a re A ):

x

0210 Vivikes

0 2 D

0208 Brandstad

1 2 D

D

l(m 2 a re A ):

Heis

r: t.n L

H

Superdry 1239

r: t.n L

L e kr: ita

x

l(m 2 a re A ):

x x

L e kr:i ta

x

r: t.n L

x

l(m 2 a re A ):

x

L e kr: ita

x

l(m 2 a re A ):

r: t.n L

x

1 D

L ie kr: ta

0216 Bagorama l(m 2 a re A ):

0214 Esthetique l(m 2 a re A ):

BK / Rekv

1047 m²

x

x

r: t.n L

0222 Smak

x

r: t.n L

166m²

(New Yorker) 1226

r: t.n L

x l(m ):2 a re A

0212 Juvelen R

0231 Mani

x

Kantine 44m² Gruppe 16m²

EL

0230 Bianco

x l(m ):2 a re A

x

L e kr: ita

x

x

L e kr:i ta

L e kr:i ta

160 m²

x

x

r: t.n L

500

L

x

L e kr: ita

Resepsjons-område

L e kr: ita

x

x l(m 2 a re A ):

x

0245 Athene L e kr: ita

0251

x

x

l(m 2 a re A ):

947 m²

7. 2

x l(m 2 a re A ): x x r: t.n L

EL

L ie kr: ta

m 5. 0 EL

x

r: t.n L

x

0253 Din Sko L ie kr: ta

x

x

l(m 2 a re A ):

SEKS RØYK

EL

x

l(m 2 a re A ):

T14

36 m²

EL

Servering 118 m²

x

0250 DNA

10

.1

m

Butikk 196 m² 1217 Butikk 205 m² 1215 Butikk 188 m² Butikk 1213 1212 142 m²

r: t.n L

g 83m² rverin Utese

8. 6

743 m²

L e r: k ita

7. 6

903 m²

+3800

m

UK

JON SEKS

Home&Cottage 1214

RØYK

Høyer 1219

m

RT06

m

RT05 NED

0252 Lisø r: t.n L

x

JON

L ie kr: ta

x

l(m ):2 a re A

x

Servering 219 m²

Servering 97 m²

Fellesareal bru 1202

Servering 62 m²

Servering 80 m² Servering 30 m²

RT08

Servering 71 m²

RT07

NED WC/G KJØK ARD

EL

H 08

VINDK RYSS

Kid 2230

323 m²

T17

AMM ROM E

T13

Babyshop 2228

BK

446 m²

Butikk 2226

RT10

390 m²

Clas Ohlson 2224

EL

RT09

T12

1973 m²

Utleie 210 495 m²

Utleie 206 659 m² Utleie 202 215 m²

Felles 549 m² Utleie 204 1000 m²

Area 159 m²

Utleie 203 270 m²

c+85 .00

Utleie 200 434 m²

RB RB -08 -07

A0 1:500

COOP 386 m²

5

sorlandssenteret.no

0

5

10

25

41


KJØPESENTER I MØRE OG ROMSDAL

SHOPPING CENTRE IN MØRE OG ROMSDAL COUNTY

Molde Storsenter Beliggenhet:

Molde

Location:

Molde

Marked:

Molde og omegn, ca. 80.000 innbyggere

Market:

Molde and surrounding areas, approx. 80,000 inhabitants

Åpnet:

Oktober 2009

Established:

Oktober 2009

Bruttoareal:

28.407 kvm

Area:

28,407 square metres

Antall butikker:

24

Number of stores:

24

Omsetning 2012:

Kr. 760 mill.

Turnover 2012:

NOK 760 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 746 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 746 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

June Vestad june@angvik-eiendom.no

June Vestad june@angvik-eiendom.no

Molde Storsenter ligger på Moldegård, rett øst for Molde sentrum. Senteret er strategisk plassert midt i byens travleste handels- og næringsområde og med gangavstand til sentrum. Molde Storsenter er et av de tre største kjøpesentrene i Møre og Romsdal, målt i omsetning. Det er et bransjesenter med fokus på hus, hjem og fritid, og består av tre bygg på ca 28 000 kvm samlet bygningsmasse. Butikkmiksen har vært en suksess med jevn økning i antall besøkende og solid omsetningsvekst for butikkene

42

Molde Storsenter is located in Moldegård, just east of the centre of Molde. The centre is strategically located in the heart of the city’s busiest retail and business area and within walking distance of the centre. Molde Storsenter is one of the three largest shopping centres in Møre og Romsdal in terms of turnover. It is a sector centre with a focus on house, home and leisure, and consists of three buildings with a total floor area of approx. 28,000 square metres. The mix of stores has been a success with a steady rise in visitor numbers and solid growth in turnover for the stores.

moldestorsenter.no


KJØPESENTER I MØRE OG ROMSDAL

SHOPPING CENTRE IN MØRE OG ROMSDAL COUNTY

Etasjeplan

Floor Plan

2. etasje 1st floor

,--.%#&$/

4YA==C>0

QW;="04YA@

LKNÿ&S [_%#

4;ZVV!;

>?=;!44CQ!==!

:;,<=

U!=!0<!@C!

I !

I

I

H

U;AV ?!00 LTÿRO

I

I

U;AV=,;0

I

I I

I

I I

CIT

!

,C=

Rÿ9<<X;ÿG: I

I

I

I

C22 :;ZC!=,;0

S"+) C22

=IT

C22

=Z00XB>C= V = !@

!

!

!

!

!

;!<0Y/ÿ;,O 2FKIOa

:;ZC!=,;0

WX=,BB

N

2N

6"--")'&"'-

:;ZC!=,;0 !0!<

!

/"$'ÿ-BJBDPBDE

!

O!"!;";,O `HKNOa Z,0QW;= 4YA@ Q\FGRO 2L

!

>4=/B@>CC

:<<X;ÿG:

4YA@!;,O >?:>@@

4YA@!;,O O!"!;"?>;!; HIKTOa 2F

U!=!0<!@C!

=>?@!

[`

U!=!0<!@C!

O>C4"<;,OÿBbÿO!CC><"<ÿQW4\2NGÿRO

!R<

I

=Z00XB>C=

I

I

I

I

I

I

I

I

9;X=ÿG:

C22

C22

%"--"&1/

C22

@HGGÿOX?>;!CB!"@

@HGGÿOX?>;!CB!"@

:RX8ÿG:

C22

@HGGÿOX?>;!CB!"@

.1#%1&ÿ2ÿ+#617

I

I

I

I

O"</?><<

=?

.1#%1&ÿ:7 "%')3"

[G

4,<=,;

?>;!O,==>4 -'$"&

'*6'--

B,;=

B,;=

B,;=

L

CB"C!;,O

C4YA;=ÿ:;>ÿ22NÿROÿ="@ÿ=>4 4YA@ÿ:;,<=@>C=!; <Z Q\22Gÿ @\[`NRO F

,BB?/O/

!4C/ÿ,?!;U/

CABB!A;,O

!

0"&)1#'-Y +##$'#$

@>0!;ÿ:>0Q><V!@

4YA@ÿ:;,<=@>C=!; <Z Q\22Gÿ@\T2NRO

I

I

C4YA;=ÿ:;>ÿ22NÿROÿ="@ÿ=>4

I

I

A@

I

I

!

I

I

!

I

I ="BB"<0

5%")"&*"&+#$

Z,0QW;=

COA;XO>;0>;"<

4YA@ÿTÿB@>< ="<!O,="?ÿ:;>ÿ22Nÿ="@ÿHGGRO !0!< Q\22Gÿ@\`NGRO`

!

QW;="0B,;=

!

I

<ZÿU;><<?!00]

:;ZC!=,;0 !0!<

2`

=IT

4YA@!ÿ;A;

:;ZC B@W0"< IT[GS

!

:;ZC B@W0"< IT[GS

C22

:;ZC B@W0"< IT[GS

:;ZC B@W0"< IT[GS

>?"CXU@>V

QR V = !@

:;ZC B@W0"< IT[GS

!

=Z00XB>C=

V = !@

.'6"%"&+'

C!;?!;"<0 IL2KIOa

:;ZC B@W0"< IT[GS

!

=Z00XB>C=

!

V = !@

:X<ÿG:

>?"CXU@>V

Q"O@"<0ÿQW4ÿHGGRO

,?

.34.."#

'=<

!

9MXMÿG:

%".#+).ÿ&1/

<ZÿbB<"<0

! ="<!O,="?ÿ:;>ÿ22Nÿ="@ÿHGGRO

="<!O,="?ÿ:;>ÿ22Nÿ="@ÿHGGRO

C22

2T

%".#+).ÿ&1/

0Bÿ[N [GGGÿMÿ[GGG

'=<

[T

bB!<ÿ:;,<=

=IT

!

=Z00XB>C=

V = !@

C4YA;=ÿ:;>ÿ[GGROÿ="@ÿ=>4

=!==ÿ?!00

0"&)1#'-

=<X9ÿG:

LKLOa

4YA@!;,O ,C= LKIOa 4YA@ÿTÿB@>< <Z T Q\22Gÿ@\T2NRO !

!

=Z00XB>C=

>?"CXU@>V

V = !@

%".#+).ÿ&1/

<Z==ÿ=!4<"C4ÿ;,OÿBbÿO!dd><"<

!00

:9LXMÿG:

CB"@@

.1#%1& NXMÿG:

)-5)"

U!=!0<!@C!

!4C"C=!;!<V!ÿU;><<?!00

".

=IT

!

(" ..

=Z00XB>C=

>?"CXU@>V

% '#

V = !@

&5--"Y %&'00

Z,0QW;=

QR

%&'00

SR SRÿ<Z== GKLOa IK[Oa

!

2H

+##$'#$ÿ)4&

@>0!;ÿV>0@"0?>;! ILGKNOa

IT

4YA@ÿTÿB@>< <Z Q\22Gÿ@\[`NRO

I I

!

I I

!

>?"CXU@>V

=Z00XB>C= V = !@

W;"<>@ IK[Oa

0>;V!;,U! V>O!; ILK`Oa

Q"O@"<0ÿQW4ÿ\ÿ[GGRO

4>4!;

!

/"$'ÿ-BJBDPBDE U!=!0<!@C!

SR GKLOa

4WO

2[

="@B/ 4YA@ÿWX=,BB

,C=

4YA@!=,;0ÿQ\2GHRO

Q"O@"<0ÿ:;>ÿ[IG]ÿ="@ÿ=>4 ,C=

=[G

IN

!

!

@IHN

=[G

QRÿSR NKGOa

QRÿSR BWU@"4WO TKNOa

CIT

CIT

CIT

!

C>@>=

!

CIT

:;W4=ÿcÿ0;A<=

!

4YA@ÿ[B@>< WX4YA@ 4YA@ :@!;B@>< !0!< !0!< @\`NGRO

W;=!;

=[G

@IHN

!

,C= =,O0,VC

!

R%(

QRÿSR B!;C,<>@ HK`Oa

0>;V!;,U! Q!;;!; FKFOa

?,0<!;

;>C4!C4>B

("..".'#%

>?@AB

,?< TÿU;!==

I

[N

:;ZCÿU>4!;" FKIOa

?,0<!;

2

U@,OC=!;

B!=

:;W4= =,;0

U@,OC=!;

B%1Dÿ(5EÿFGGHIGGFÿJÿGKLM2KNOÿJÿ$/ÿ1'P7D

U!=!0<!@C!

'=<

U;AV ?!00 LTÿRO

I U;AV

!

I

U;AV ?!00 LTÿRO

Bb@!00

I 22

4YA==?>;!;

CB!4!O>=

4YA==?>;!;

2I

4YA@!0,<V,@ Q\FGRO

4YA==?>;!;

BA@C!;

4YA@!=,;0

Q\INGRO

2G

4YA@!=,;0 Q\INGRO

BA@C!;

C>@>=!;

CYAO>=

IX2ÿ4,<C

4YA@!=,;0

I

I

IF

I

Q\INGRO

I

==!

I

IL

4YA@!=,;0 Q\INGRO

:"C4!O>=

V!O,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

;!C/ÿ>?@AB

;

I

:!;V"0O>=

4YA@X:;ZC B@W0"< 22[GS

!

:;W4=

U;><<VA;

4YA==

Q"O@"<0ÿ:;>ÿ[IGRO]ÿ="@ÿ=>4

!

I

V!@"4>=!CC!

?>;OÿO>=

4YA@!;,O 4YA== IFKGOa [H

!

!

QW;="0B,;=

:!;V"0O>=

4YA@ÿ[ÿB@>< Q\IHNRO IH <Z

I[

!

U;AV ?!00 LTÿRO

CYAO>=

4YA@ÿWX=,BB

I2

!

;!4!;

<A

4YA@!;,O 4YA== U!=!0<!@C![[ I2KFOa

4YA@ÿ OX=,BB U!=!0<!@C!

C4YA;=ÿW4ÿ[IGROÿ="@ÿ=>4

=,;0

C4YA;=ÿ:;>ÿ22NÿROÿ="@ÿ=>4

;!<<!ÿOX;"C=

?>4WWOO>C4"<

01'++ÿ2ÿ3*++*1 45$6')%$-ÿ789 [_%# U!=!0<!@C! [_%# I`K2ÿ&S [TKTÿÿ&S

Q"O@"<0ÿ Q\[GG]

?>;O!U,;V ]ÿ4 S I`

II !

Bb@!00 C4YA;=ÿ:;>ÿ22Nÿ="@ÿ=>4

C>@>=U>; C4YA;=ÿ:;>ÿ22NÿROÿ="@ÿ=>4

!OU>@@>CY!

U!=!0<!@C! Q"O@"<0ÿQ\2LG]

U!=!0<!@C!

4YA@ÿOX=,BB

!

!

QW;="0B,;=

!

U;AV ?!00 LTÿRO

C@W4

4WO

IG !

<! B@>VC !< CC 4! ÿ C= =ÿ0 AB W@ = ?

4WO

U!=!0<!@C!

;!<<!^O^;"C=

QW;="0B,;= 4YA@ÿOX=,BB [

C4;"?!B@>CC

4YA@!;,O CYAO>=

CB/C@/

[2

"#$%#&'(ÿ$'))*+# I_%# G/Nÿ&S

;!<=ÿW=C=/

[L

[I

4YA@ÿ:@!;B@>< <Z @\`NGRO !

4YA@ÿTÿB@>< <Z Q\22Gÿ@\NGGRO

<! B@>VC CC!< 4! ÿ C= =ÿ0 AB W@ = ?

:;ZC!;,O IFKTOa

4YA@!;,O :;W4= ILKGOa U!=!0<!@C!

WX?>C4

U!=!0<!@C!

Gangbro Bridge

@HGGÿOX?>;!CB!"@

@HGGÿOX?>;!CB!"@

O"</?><<

+##$'#$ÿ4)%

)BÿUTZBGDÿY OBCKJKCÿR<7NR

1. etasje bygg vest Ground floor west

1. etasje Ground floor

?@@Aÿ/BCDÿ/@EFB

'(&"))"

1GHICCJKC

!JPCBPÿSDOEBHDTTUÿV7ÿL

&DGGBU[TKDF

-"+"'&"'- 97ÿ"%')3"

$&#72!#&7

%"$#"%

.1#%&1--

0&1)3".%#&7

/W-")%1..

('%1ÿ2ÿ&"*

:L 2 MNL

67)OPJQBEFO

)7,DEEB

:<<L;R

9\;<<

9;7997<L

=;9Lÿ/1-("

'&.+%".%.1#%1&"%ÿ!!,ÿ'2) !"#$%ÿ!&'#(% ')!34&#ÿ!5' )*"+#ÿ,'--"

%-67ÿ89ÿ:;ÿ<:ÿ=<ÿÿ6'>7ÿ89ÿ:;ÿ<:ÿ=9 '&.+%".%"&ÿ/#'-ÿ#0'

Underetasje Lower ground floor

moldestorsenter.no

43


KJØPESENTRE I BUSKERUD

SHOPPING CENTRES IN BUSKERUD COUNTY

Bjørneparken kjøpesenter - det naturlige stoppestedet Beliggenhet:

Flå kommune, Hallingdal

Location:

Flå municipality in Hallingdal

Marked:

Innbyggere i Flå og øvrige Hallingdal, samt bilturister og hytteeiere fra Oslo og omegn

Market:

Inhabitants in Flå and Hallingdal in addition to tourists passing by car and cabin owners from Oslo and surrounding areas

Åpnet:

7. mai 2010

Established:

May 7th 2010

Bruttoareal:

7.500 kvm

Area:

7.500 square metres

Antall butikker:

19

Number of stores:

19

Omsetning 2012:

131 mill

Turnover 2012:

131 million

Forventet omsetning 2013: 150 mill

Exp. turnover 2013:

150 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Håvard Staff Brenno havard.brenno@olavthon.no

Håvard Staff Brenno havard.brenno@olavthon.no

Bjørneparken kjøpesenter ligger rett ved riksvei 7, som er hovedfartsåren mellom Oslo og Bergen. Senteret er handelsted nummer en for innbyggere og hytteeiere i Hallingdal, og et naturlig stoppested for de 4 000 bilene som passerer i døgnet. Bjørneparken kjøpesenter åpnet i mai 2010 og er et moderne senter med et godt butikkutvalg som dekker de daglige behov. Senteret er på totalt 10 000 kvm hvorav 2 500 kvm består av Bjørneparken Hotell med 56 rom. Foran senteret står verden største bjørnestatue på over syv meter.

Bjørneparken kjøpesenter is situated next to the RV7 road, the main artery between Oslo and Bergen. The centre is the leading retail centre for residents and holiday home owners in Hallingdal and a natural stopping place for the 4,000 cars which pass by every day. Bjørneparken kjøpesenter opened in May 2010 and is a modern centre offering a good selection of stores which meet everyday needs. The centre covers a total of 10,000 square metres, of which 2,500 square metres consists of the Bjørneparken Hotel which has 56 rooms. In front of the centre is the world’s largest bear statue, which is over 7 metres tall.

BJØRNEPARKEN KJØPESENTER 44

bjorneparkenkjopesenter.no


KJØPESENTRE I BUSKERUD

SHOPPING CENTRES IN BUSKERUD COUNTY

Etasjeplan

Floor Plan

PANTONE - 431 C

RICH BLACK / + 40 CYAN

Bjørnehiet Kafé

PANTONE - 368 PC - CMYK 50-0-100-0

CARISSIMO

BJØRNEPARKEN KJØPESENTER bjorneparkenkjopesenter.no

45


KJØPESENTRE I SVERIGE

SHOPPING CENTRES IN SWEDEN

Nordby Shoppingcenter - Nordens største kjøpesenter! Beliggenhet:

Strømstad kommune, Sverige

Location:

Strømstad municipality, Sweden

Marked:

Strømstad, Østfold fylke og grensehandel for beboere på Østlandet

Market:

Strømstad, Østfold county and crossborder shopping for residents in southeastern Norway

Åpnet:

2004, utvidet i 2007, 2009 og 2013

Established:

2004, extended in 2007, 2009 and 2013

Bruttoareal:

82.000 kvm

Area:

82,000 square metres

Antall butikker:

105

Number of stores:

105

Omsetning 2012:

SEK 4.022 mill.

Turnover 2012:

SEK 4,022 million

Forventet omsetning 2013: SEK 4.200 mill.

Exp. turnover 2013:

SEK 4,200 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Ole-Christian Hallerud ole.hallerud@olavthon.no

Ole-Christian Hallerud ole.hallerud@olavthon.no

Nordby Shoppingcenter ligger rett over grensen ved Svinesund og har de senere årene befestet posisjonen som regionsenter for Østfold og Nordre Bohuslän. I 2012 satte senteret omsetningsrekord med fire milliarder svenske kroner, og er nå Nordens største kjøpesenter målt i omsetning. Antall besøkende i 2012 var 6,7 millioner.

Nordby Shoppingcenter is situated just over the Swedish border at Svinesund and has in recent years reinforced its position as the regional centre for Østfold and Nordre Bohuslän. In 2012, the centre set a new turnover record of SEK 4 billion, and is now the largest centre in the Nordic region in terms of turnover.The centre attracted approximately 6.7 million visitors in 2012.

Nordby Shoppingcenter ble i 2009 utvidet gjennom en sammenbygging av Nordby Köpcenter og Nordby Shopping Center, og fremstår i dag som ett sammenhengende senter.

In 2009, Nordby Shoppingcenter was extended through the linking together of two former shopping centres (Nordby Köpcenter and Nordby Shopping Center) and now consists of a single contiguous centre.

I 2011 ble 6 000 kvm bygningsmasse revet, og det bygges ca. 16 000 nye kvm. Av disse er 10 000 kvm blitt til Nordens største dagligvareforretning som åpnet høsten 2012. Etappe 2 med 6 000 kvm faghandel står ferdig høsten 2013. Samtidig vil senteret få nytt 3 etasjers P-hus med 1 200 ekstra plasser. Olav Thon Gruppen eier over halvparten av Nordby Shoppingcenter.

In 2011, the 6,000-square metre building complex was demolished, and approx. 16,000 new square metres were constructed. Of these, 10,000 square metres have become the Nordic region’s largest supermarket, which opened in autumn 2012. Stage two with 6,000 square metres of specialist stores will be ready in autumn 2013.The centre will also gain a new three-storey car park with 1,200 extra spaces. The Olav Thon Group owns over half of Nordby Shoppingcenter.

NORDBY

SHOPPINGCENTER

46

nordby.se


KJØPESENTRE I SVERIGE

SHOPPING CENTRES IN SWEDEN

Etasjeplan

Floor Plan

2. etasje 1st floor

1. etasje Ground floor

NORDBY

SHOPPINGCENTER

nordby.se

47


KJØPESENTRE I SVERIGE

SHOPPING CENTRES IN SWEDEN

Charlottenbergs Shoppingcenter - Happy Shopping! Beliggenhet:

Eda kommune, Sverige

Location:

Eda municipality, Sweden

Marked:

Eda kommune, Arvika, Kongsvinger og grensehandel for beboere på Østlandet

Market:

Eda municipality, Arvika, Kongsvinger and crossborder shopping for residents in southeastern Norway

Åpnet:

2006, utvidet i 2007 og 2012

Established:

2006, extended in 2007 and 2012

Bruttoareal:

37.000 kvm

Area:

37,000 square metres

Antall butikker:

60

Number of stores:

60

Omsetning 2012:

Kr. 1.681 mill.

Turnover 2012:

NOK 1,681 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 1.760 mill

Exp. turnover 2013:

NOK 1,760 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Gry Ingunn Flataker gry.ingunn.flataker@olavthon.no

Gry Ingunn Flataker gry.ingunn.flataker@olavthon.no

Charlottenbergs Shoppingcenter ligger i Eda kommune rett over riksgrensen ved riksvei 61 i Värmland. Flere av de ledende varehandelskonseptene i Norge og Sverige, ser stort potensial i grensehandelen og har valgt å etablere seg ved grensen i samarbeid med Olav Thon Gruppen. Senteret åpnet i 2006 og ble utvidet i 2007, og i juni 2012 åpnet ytterligere 6 000 kvm nytt butikkareal.

48

Charlottenbergs Shoppingcenter is located in the municipality of Eda, just across the Norwegian-Swedish border by route 61 in Värmland, Sweden. Many of the leading retailers in Norway and Sweden recognise the tremendous potential in border trade and have decided to establish a development close to the border in cooperation with the Olav Thon Group. The centre opened in 2006 and was extended in 2007. A further 6,000 square metres of new store space opened in June 2012.

charlottenbergsshoppingcenter.se


charlottenbergsshoppingcenter.se 32

48 47

36

31 30

46

38

28

29

Trendi

45

39

27

40

26

44

Öppnar i mars

25

5

24

43

42

41 60

23

6

50

22

59

20

21

51 52

7

58 14 15

55

16

17

13

12

19

10

18

Super Market

57

56

53 54

8

9

.se

h

S A gå Nl s t r ä d de ER an

rd

33

35

37

4

+46 (0)571-775090(1) +46 (0)571-775000 +46 (0)571-28888 +46 (0)571-20500 +46 (0)571-12700 +46 (0)571-21201 Öppnar i mars

+46 (0)571-20320 +46 (0)10-4476818 +46 (0)571-775025 +46 (0)571-27190 +46 (0)571-21519

+46 (0)72-3533352 +46 (0)571-21155 +46 (0)571-20580 +46 (0)72-1872820 +46 (0)571-20320 +46 (0)571-21240

HEM & INTERIÖR 14 Enklare Liv 34 Ernas Blomsterhandel 36 i1 15 Kremmerhuset 12 Mansion 9 ÖoB

SHOPPING CENTRES IN SWEDEN

LEKSAKER, DJUR & HOBBY 30 BR Leksaker +46 (0)757-282200 39 Dyrego +46 (0)571-20385 27 Panduro Hobby +46 (0)571-23450

HUDVÅRD, HÄLSA & HÅR 13 Affection 16 Apoteket Tallen 37 Bodypower 48 Kicks 38 Life

+46 (0)571-21081 +46 (0)571-180980

FRISÖR 58 Holberg & Nielsen 52 Nikita hair

ELEKTRONIK, LJUD & BILD 21 Bytljud.se +46 (0)571-20777 18 Euronics +46 (0)571-20070 51 Gamestop +46 (0)571-30890 55 GMJ dvd-cd +46 (0)571-20572 53 Teknikmagasinet +46 (0)571-38060

Etasjeplan

34

1

2

3

MAT, DRICKA & KIOSK 8 Godisfabriken 5 Gottebiten 3 Maxi Mat 33 Pressbyrån 19 SuperMarket 4 Systembolaget 43 Subway

KJØPESENTRE I SVERIGE

MODE - KLÄDER 59 B.young

+46 (0)571-38081

MODE - SKOR OCH VÄSKOR 26 Adriatik +46 (0)571-21585 23 Deichman Sko +46 (0)571-21045 25 DNA Sko +46 (0)571-21073 24 Euro Sko +46 (0)571-21063 6 Skopunkten +46 (0)571-20084

Floor Plan

49

H be Ri så

5

3

5

5

4

S &

1

1

S

4

5

1

2

6

4

2

SE

2

2

2

4

7

3

3

4

4

4


KJØPESENTRE I SVERIGE

SHOPPING CENTRES IN SWEDEN

Töcksfors Shoppingcenter - Oslos nærmeste grensehandelssenter Beliggenhet:

Årjäng kommune, Sverige

Location:

Årjäng municipality, Sweden

Marked:

Follo, Indre Østfold, Årjäng grensehandel for beboere på Østlandet

Market:

Follo, Inner Østfold, Årjäng and crossborder shopping for residents in southeastern Norway

Åpnet:

Høsten 2005

Established:

Autumn 2005

Bruttoareal:

28.000 kvm

Area:

28,000 square metres

Antall butikker:

42

Number of stores:

42

Omsetning 2012:

Kr. 770 mill.

Turnover 2012:

NOK 770 million

Forventet omsetning 2013: Kr. 800 mill.

Exp. turnover 2013:

NOK 800 million

Utleieansvarlig:

Property manager:

Thomas Rønning thomas.ronning@olavthon.no

Thomas Rønning thomas.ronning@olavthon.no

Töcksfors Shoppingcenter ligger i Årjäng kommune rett over riksgrensen ved E18 i Värmland (Oslo-KarlstadStockholm). Med kun 95 km til Oslo er dette Oslos nærmeste grensehandelssenter.

Töcksfors Shoppingcenter is located in the municipality of Årjäng, just over the Norwegian-Swedish border by the E18 road in Värmland, Sweden (Oslo-Karlstad-Stockholm). At just 95km from Oslo, this is Oslo’s closest border retail centre.

E18 ved Töcksfors er en av de mest trafikkerte grenseovergangene mellom Norge og Sverige med ca 2,4 millioner biler per år, tilsvarende 6 700 passeringer daglig. Innen en radius på 100 km bor det nesten to millioner mennesker, hvorav 80 prosent bor i Norge.

The E18 at Töcksfors is one of the most heavily used border crossings between Norway and Sweden, with approximately 2.4 million cars passing each year, equivalent to 6,700 vehicles a day. Almost two million people, 80 per cent of whom are resident in Norway, live within a radius of 100km.

21. mars 2013 åpner senteret 5 000 nye kvm. I tillegg til eksisterende 1 200 gratis parkeringsplasser (1 000 i oppvarmet p-hus) får senteret ytterligere ca 150 nye innendørs parkeringsplasser.

On 21 March 2013, the centre will open a further 5,000 square metres. In addition to the existing 1,200 free car parking spaces (1,000 in the heated multi-storey car park), the centre will gain a further 150 new indoor parking spaces.

50

tocksforsshopping.se


114

113

Utgang P-hus

tocksforsshopping.se

121

148

151

150

111

152

123

153

110

124

156

108

125

157

106

130

158

160

104

128

171

170

103

172

173

131

174

102

Tobaksbutiken 176

175

102

133

101

136

177

178

134

179

185

135

Utgang P-hus

100

KJĂ&#x2DC;PESENTRE I SVERIGE SHOPPING CENTRES IN SWEDEN

Etasjeplan Floor Plan

1. etasje Ground floor

51


KJØPESENTRE I SVERIGE

SHOPPING CENTRES IN SWEDEN

Eda Glasbruk Beliggenhet:

Eda kommune, Sverige

Location:

Eda municipality, Sweden

Marked:

Eda kommune, grensehandel for beboere på Østlandet

Market:

Eda municipality, crossborder shopping for residents in southeastern Norway

Åpnet:

Våren 2006

Established:

Spring 2006

Bruttoareal:

7.000 kvm

Area:

7,000 square metres

Antall butikker:

4

Number of stores:

4

Utleieansvarlig:

Ole-Christian Hallerud ole.hallerud@olavthon.no

Property manager:

Ole-Christian Hallerud ole.hallerud@olavthon.no

Eda Glasbruk ligger i Eda kommune rett over riksgrensen ved riksvei 61 i Värmland

Eda Glasbruk is located in the municipality of Eda, just across the Norwegian-Swedish border by route 61 in Värmland, Sweden.

Senteret består av tre store butikker, henholdsvis matvare, leketøy og godteri. I tillegg finnes det et gatekjøkken i inngangen til senteret.

The centre consists of three large stores, selling food, toys and confectionary respectively.There is also a kiosk/grillbar by the entrance to the centre.

52

olavthon.no


KJØPESENTRE I SVERIGE

Etasjeplan

olavthon.no

SHOPPING CENTRES IN SWEDEN

Floor Plan

53


Kjøpesenteroversikt

Shopping centres overview

Arkaden Senterleder: Hilde Frantzen Tlf: 22 17 05 71 / 905 15 327 E-post: hilde.frantzen@olavthon.no Eiendomssjef: Trond Herberg

Sartor Storsenter Senterdirektør: Thomas Skålnes Tlf: 56 31 58 53 / 934 07 300 E-post: thomas.skaalnes@sartorsenter.no Eiendomsdirektør/-sjef: E. Einarsen og A. Feste

Bergen Storsenter Senterdirektør: Ingunn B Hansen Tlf: 55 21 24 64 / 908 43 421 E-post: ingunn.hansen@olavthon.no Eiendomssjef: Gry Ingunn Flataker

Senter Syd Mortensrud Senterleder: Richard Elphinstone Tlf: 22 75 16 02 / 926 97 675 E-post: richard.elphinstone@sentersyd.no Eiendomssjef: Marit Bjerke

Bjørneparken Kjøpesenter Senterleder: Mette Hoftun Tlf: 415 67 641 E-post: mette.hoftun@olavthon.no Eiendomssjef: Håvard Staff Brenno

Ski Storsenter Senterdirektør: Georg Vestby Tlf: 924 98 330 E-post: georg.vestby@skistorsenter.no Eiendomssjef: Trond Herberg

Grønland basar Senterleder: Hilde Frantzen Tlf: 22 17 05 71/ 905 15 327 E-post: hilde.frantzen@olavthon.no Eiendomssjef: Marit Bjerke

Storo Storsenter Senterdirektør: Unni M. Aasgaard Tlf: 22 89 00 33 / 930 33 233 E-post: unni.aasgaard@storosrtorsenter.no Eiendomssjef: Marit E. Bjerke

Gunerius Senterleder: Hilde Frantzen Tlf: 22 17 05 71 / 905 15 327 E-post: hilde.frantzen@olavthon.no Eiendomssjef: Jørgen Sollie

Strøget Ass. Eiendomssjef: John Braastad Tlf: 23 08 01 14 / 926 97 659 E-post: john.braastad@olavthon.no

Jessheim Storsenter Senterleder: Lise Lotte Bergland Tlf: 63 99 69 69 / 901 52 244 E-post: liselotte@jessheimstorsenter.no Eiendomssjef: Tore Kværner

Strømmen Storsenter Senterdirektør: Per Kristian Trøen Tlf: 63 80 58 01 / 970 44 236 E-post: pk.troen@strommenstorsenter.no Eiendomssjef: Gry Ingunn Flataker

Lagunen Storsenter Senterleder: Tone Sandven Tlf: 55 11 74 01 / 928 49 702 E-post: tone@lagunen.no Adm. dir./daglig leder: Knut Eliassen

Sørlandssenteret Senterleder: Ruben Storevold Tlf: 38 04 91 00 / 996 11 119 E-post: ruben.storevold@dnb.no Eiendomsdirektør: Ole-Christian Hallerud

Triaden Lørenskog Storsenter Senterdirektør: Jørgen Lund Solvei Tlf: 900 98 118 E-post: jorgen.solvei@lorenskogstorsenter.no Eiendomssjef: Jørgen Sollie

Vestkanten Storsenter Adm.dir.: Rolf Tvedte Tlf.: 55 50 77 88 E-post: rolf@vestkanten.no

Molde Storsenter Senterleder: Grethe Nøsen Tlf: 71 20 22 14 / 474 52 548 E-post: grethe@angvik-eiendom.no Utleieansvarlig: June Vestad

Charlottenbergs Shoppingcenter, Sverige Senterleder: Monica Nyland Tlf: +46 571 28 771 / +46 730 385 363 E-post: monica.nyland@olavthon.no Eiendomssjef: Gry Ingunn Flataker

Oasen Storsenter Senterleder: Dag Einar Solberg Tlf: 52 83 05 83 / 975 79 889 E-post: dag.einar.solberg@oasenstorsenter.no Eiendomsdirektør: Thomas E. Rønning

Nordby Shoppingcenter, Sverige Senterleder: Ståle Løvheim Tlf: +46 526 407 9 / +46 70 42 22 11 E-post: lovheim@nordby.se Eiendomsdirektør: Ole-Christian Hallerud

Romerikssenteret Senterleder: Stein Erik Lie Tlf: 63 98 24 09 / 926 97 667 E-post: stein.lie@romerikssenteret.no Eiendomssjef: Marit E. Bjerke

Töcksfors Shoppingcenter, Sverige Senterleder: Lars Erik Erøy Tlf: +46 573 29291 / +46 702 483 505 E-post: lars.erik.eroy@olavthon.no Eiendomsdirektørf: Thomas Rønning

Sandvika Storsenter Senterdirektør: Carl Nicolai Bugge Vold Tlf: 915 35 626 E-post: nico@sandvikastorsenter.no Eiendomsdirektør: Thomas E. Rønning

Eda Glassbruk, Sverige Eiendomsdirektør: Ole-Christian Hallerud

Olav Thon Gruppen Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum N– 0105 Oslo Tlf: +47 23 08 00 00 Fax: +47 23 08 01 00 E-post: firmapost@olavthon.no

olavthon.no

Kjøpesenterbrosjyre Olav Thon Gruppen 2013  
Kjøpesenterbrosjyre Olav Thon Gruppen 2013  

Brosjyre fra kjøpesenteravdelingen i Olav Thon Gruppen.