Officerstidningen nummer 5, 2022

Page 1

För dig som är medlem i Officersförbundet www.officersforbundet.se 2022nr.5helikopter Utredning om helikoptersystem.Försvarsmaktens piloter Efter missnöjet – nu lämnar stridspilotermångaflygvapnet. gss/k förberederFörbundetföratt säga upp kollektivavtal. Joacim Blomgren är ny regementsförvaltare på Insatsstaben. Marinenfyller500år År 1522 föddes den svenska flottan. ”När flottan varit stark har vi levt i relativ lugn och ro, men när den tillåtits förfalla har det blivit problem”, säger Claes-Göran Dahl, redaktör för två jubileumsböcker om marinen. På bilden: den yngste sjömannen ombord på jagaren HMS Småland år 1969.

35 år Cybersäkerhetinom Fibersystem TempestkonferenslösningAvlyssningssäkerpresenterarvideo-RÖSU1/LevelA Fibersystem AB utvecklar och levererar produkter med extrema krav på säkerhet och tuffa miljöer. RÖS U1, Tempest SDIP-27 Level A och MIL-STD-810. Tel: 08-564 828 enheter.ansluta4KKitBaseradTempestcertifieradKomplettwww.fibersystem.comsales@fibersystem.com80videokonferenslösningförbådeRÖSU1ochLevelA.påCiscoWebexRoomPlusmedintegrerad55”bildskärmochmöjlighetattfleraexternacodec- Kontakta oss gärna för mer information om vårt produktutbud.

INTE BARA PILOTKRISEN utan också de andra exemplen jag lyfte i inledningen av texten –för att inte tala om det slutliga införandet av trebefälssystemet – borde rimligen mana till eftertanke hos Försvarsmaktens högsta led ning. Möjligen är det också det som skett – i en dagorder den 18 augusti skriver ÖB att han den första november ska ge ett militärt råd till regeringen om myndighetens fortsatta utveckling och inriktning och där kommer för slag och åtgärder inom personalområdet vara ”en viktig del”.

Det är bra. Och vi är beredda att vara en aktiv part i det arbetet. Men känslan av en vändning under galgen är ändå väldigt närvarande – bara fyra dagar tidigare sa nämligen personaldirektören Klas Eksell: ”Rekryte ringen går bra. Vi är attraktiva”, i en intervju med TT.

KLAS EKSELL LÄMNAR nu posten som personaldirektör för att gå i pension. Vi har under åren haft många samtal och diskussioner. Ibland har vi varit överens, andra gång er har vi stått milsvid ifrån varandra i våra uppfattningar. Men en sak vill jag ge Klas: en eloge för hans engagemang. Våra vägar har korsats många gånger genom åren och – oavsett befattning –har Klas Eksell alltid gjort sitt yttersta för att lösa sina tilldelade uppgifter. En ny personaldirektör är nu på väg att rekryteras. Jag hoppas att den indi viden kommer till sitt nya jobb full av energi, när nu även ÖB har satt ljus på personaltjänsten. För oaktat de positiva tongångarna i ÖB:s dagorder så har vi bestämt oss. Vi kommer aldrig ge oss vad gäller högre löner till den militära personalen, bättre pensionsvillkor för alla yrkesofficerare och tillsvidarean ställning för GSS/K. Det här är bara bör jan. ⚫ »Känslan av en vändning under galgen är ändå närvarande.«väldigt

S jömän som först får nya löner men som myndigheten några veckor senare försö ker sänka igen, GSS/K som tvingas sluta fast de vill jobba kvar och nära hälften av flygvapenpiloterna är på väg att ta tjänstle digt eller sluta på grund av missnöje med pensions- och lönevillkor. Rapporteringen kopplat till Försvarsmaktens personalförsörj ning har varit så omfattande den här sommaren att den till och med lett till att myndigheten kallats till ett extra möte med Försvarsutskottet i augustihettan.Därdiskuterades framförallt den sistnämnda frågan –den om piloterna – som av flygvapenchefen själv beskri vits som en kris. En kris som myndigheten först ville lösa genom ”samtal”. Men efter hårt tryck från oss i Officers förbundet hemställde Försvarsmakten till sist hos Arbets givarverket om ett mandat att omförhandla villkoren i pensionsavtalet (PA 16) för de piloter som över en natt fick sin pensionsålder höjd med över tio år utan någon som helst kompensation. Efter att Arbetsgivarverket haft ett extra styrelsemöte har nu den dörren öppnats och det är bra, om än väldigt, väldigt sent.

Och under Officersförbundets seminarium i Almedalen, uttryckte Försvarsmaktens represen tant, arméchefen Karl Engelbrektson med emfas ”vi måste ta ansvar för skat tebetalarnas pengar”, när frågan om högre löner för den militära personalen kom upp.

Vi kommer aldrig att ge oss – det här är bara början Läs 42–46hittarFörbundsnyttmer!dupåsidornaFörbundsordföranden: duHållermed? Facebooksida.ledarenKommenterapåvår Stockholm den 22 augusti 2022 Lars FörbundsordförandeFresker Officerstidningen nr.5, 2022 3

INNEHÅLL, NR 5 2022: AKTUELLT 7 | Nytt avtal ger kropsskydd anpassade för kvinnor 8 | Trots åtgärder och samtal om pensionsvillkor – nu lämnar många stridspiloter 10 | Försvarsmakten ska utbilda ukraina soldater 12 | Osäker framtid för helikopter 14 i ny utredning 14 | 800 svenska soldater under finskt befäl i övning FÖRSVARSHISTORIA 16 | Marinen 500 år – från Vasa till Visbykorvetter MÖTET 24 | Joacim Blomgren, regementsförvaltareny på Insatsstaben ANALYS 30 | Årets SOM-undersökning INSÄNT/DEBATT 34 | ”Förändrade samhällskon traktet– nutidens fackliga kamp” KRÖNIKA 38 | Christian Schmidt: ”Det våras för personalen?” FÖRBUNDSNYTT 42 | Förberedelse inför uppsägning av GSS/Kkollektivavtal pågår 43 | Fortsatt väntan på höjda löner för GSS/K på fyra förband i marinen 45 | Rals-förhandling Försvarsmaktsnivåpå pågår 16 4010 38 »Det incitamentbehövsom vi ska lyckas hitta och behålla en tillräcklig mängd yrkesofficerare som är beredda att stationera hela familjen utomlands i perioder om ett par tre år, och kanske dessutom vid flera tillfällen i yrkeskarriären.« Krönika av Christian Schmidt. 24 4 Officerstidningen nr.5, 2022

MEDARBETARE I DETTA NUMMER Filip Erlind.

GRAFISK FORM

Klippan INSÄNDARE Vi

Det

men redaktionen måste

vem du är. Skicka din insändare debatt@officerstidningen.se.till: OCHREDAKTIONKONTAKT» Inkludera lönefrågan i FM Vind « »En otydlig order skapar förvirring och spekulationer om hur innehållet ska tolkas. « OMSLAGSFOTO: Jagaren tjänstefotografSmålands JOSEFINE OWETZ Chefredaktör 8 Officerstidningen nr.5, 2022 5

ÖB poängterar också att Försvarsmakten måste uppfat tas som en attraktiv arbetsgivare av redan anställd per sonal. Han öppnar också upp för förbättrade villkor. ”Det handlar inte bara om lön utan också om villkor, förmåner och utvecklingsmöjligheter”. Att det behövs åtgärder inom personalområdet i Försvarsmakten är nog många överens om. Förslag inom detta område kommer också att vara en viktig del i ÖB:s militära råd den 1 november. Nästa steg, skriver ÖB, är att han vill höra förbandschefernas uppfatt ning om vilka aspekter som bör omhändertas. I en kommentar på ÖB:s Instagram om dagordern skriver en person: ”Skippa chefsmöten (ett jäkla filter mellan den riktiga verksamheten och Försvarsmaktsledningen). Möt personalen ansikte mot ansikte och inkludera lönefrågan i FMDetVind.”ärväl en alldeles lysande idé. Med arbetarundersökningen kommer att genomföras i höst, efter en paus på två år. Kanske är det äntligen dags för några frågor om lön och villkor?

&CHEFREDAKTÖRANSVARIGUTGIVARE Josefine 070-654Owetz4500josefine.owetz@officersforbundet.se Linda linda.sundgren@officersforbundet.se070-820Sundgren3988 08-400Torino 201 mail@torino.se77 NUMMER 5, 2022 Officerstidningen ges ut av Officersförbundet. Åsikter i artiklar är inte utryck för Officers förbundets policy/uppfattning. För insänt material ansvaras ej. Nästa nummer utkommer vecka 41. WEBB www.officerstidningen.se TELEFON (VX) Växel 08-440 83 30 POSTADRESS Box 5338, 102 47 Stockholm BESÖKSADRESS Sturegatan 15 ANNONSER Bengtsson & Sundström Media 08-10 39 NrNrföreAnnonsofficerstidningen@bs-media.se20bokassenastenveckaredaktionelltmanusstopp:5,13september.6,18oktober. tryckeri, förbehåller oss rätten att redigera och korta texterna. är möjligt att vara anonym, veta

REPORTER & REDAKTÖR

TRYCK Ljungbergs

Om en order kan sägas att den generellt sett ska vara tydlig. ÖB:s dagorder om personalområdet den 18 augusti är dock inte ett under av tydlighet. ”Mitt budskap till dig som medarbetare är att jag kommer behöva ställa delvis nya krav på dig, men att det kommer mötas av olika former av initiativ inom per sonalområdet”, skriver ÖB Micael Bydén bland annat, utan att gå närmare in på vad det kan vara.

En otydlig order skapar för virring och spekulationer om hur innehållet ska tolkas och vad innebörden egentligen är. Men mellan raderna går det att läsa in en del positiva saker för framtiden. ”Överbe fälhavarens dagorder gav för visso sparsamt med detaljer, men indikerar en omsväng ning inom ett område som under lång tid negligerats eller misshandlats. Många har försökt att lyfta personalfrågor utan att hörsammas”, skriver Officerstidningens krönikör Christian Schmidt på sidan 38 i detta nummer.

Vissa drömmer om ett tryggare samhälle. Sådana som du arbetar för att skapa ett sådant. Skydd är mötesplatsen för dig och ditt företag och organisation. På Skydd samlas Nordens största publik och organisationer inom säkerhet, krishantering, försvar, blåljusverksamhet, brandskydd och mycket mycket mer. De är alla här föratt ta del av spännande nyheter, intressanta föreläsare och inte minst vad branschens största och viktigaste aktörer har att erbjuda. Du borde komma hit, det är vi helt säkra på. 25–27 OKT 2022 FÖR DIG SOM ARBETAR FÖR EN SÄKRARE MORGONDAG Anmäl dig här: Fri entré!

UTRUSTNING

Har du en nyhet du vill tipsa oss om?

/JOSEFINE OWETZ

/Aktuellt

q BEHOVET AV UTRUSTNING med bättre pass form för kvinnor i Försvarsmakten har varit en återkommande fråga i många år. Nyli gen skrev FMV avtal för leverans av anpassade kroppsskydd med företaget TYR Tactical.

31 fälldes från de amerikanska planen och träffade simulera de markmål på Vidsel skjutfält i Norrbotten.–Övningar som den här innehåller flera moment: från samordning, samband och eskort i svenskt luftrum fram till dess att verkanseld kan avges mot fientli ga mål i Sverige. Övningen blir ett kvitto på att hela kedjan fungerar, säger flygvapenchefen Carl-Jo han Edström i artikeln. Under övningen samverkade flygvapnet även med det norska flygvapnet i norskt luftrum. /JO Nya kroppsskydd, fram tagna för kvinnor sett till passform och storlekar, levereras under nästa år.

»Jag hävdar att vi är för få, har en för slimmad organisation och är för sköra. Det kan till och med vara så att om en individ är sjuk kan fartyget inte kasta loss. Människor mår inte bra av det och slits i längden.« Det säger marinchef konteramiral Ewa

Det är första gången sedan Försvarsmakten började öva med amerikanska Bomber Task Force som skarp ammunition använts, skriver myndigheten i en artikel omUnderövningen.övningen koordinerades insatser mellan det amerikanska flyget och svenska markförband. Ett antal bomber av typen GBUNytt avtal ger kroppsskydd

FMV.Foto:

Hör av dig! Du kan vara anonym. Kontakta Josefine Owetz på josefine.owetz@officersforbundet.se

Amerikanska B-52:or fällde skarpa bomber över Vidsel skjutfält ƀ Försvarsmakten samövade på nytt med amerikanska Bomber Task Force i mitten av augusti. Jas 39 Gripen-plan eskorterade då in ett antal bombflygplan av typen B-52 Stratofortress över svenskt luftrum och övade sedan bekämpning av markmål.

Snart kommer de första anpassade kropps skydden med bättre passform för fler kroppstyper. Försvarets materielverk, FMV, har tecknat två nya avtal för leverans av kroppsskydd till Försvarsmakten, varav ett är utformat specifikt för kvinnor.

– Det skickar en viktig signal att Försvarsmakten tar fram utrustning som passar för kvinnor eftersom det är enormt viktigt att skyddet har rätt storlek, vikt och passform för att soldaten ska kunna lösa sina uppgifter med bibehållet högt stridsvärde, säger Marvin Lifbom, chef för avdelningen Gemensam materiel på FMV, i en artikel på Försvarsmaktens webbplats. De nya skydden är speciellt framtagna för kvinnor sett till passform och storlekar, och ger en likvärdig skyddsnivå som det befint liga Kroppsskydd 12, skriver FMV. Leverans sker under 2023. Utöver detta har FMV även tecknat avtal för ytterligare leverans av Kroppsskydd 12. Bakgrunden är att Sverige behöver återanskaffa kroppsskydd för att ersätta de som sänts till Ukraina under det pågående kriget.

anpassade för kvinnor

Enligt skrivelsen kostar det runt 90 miljoner kronor att utbilda en stridspilot fram till dess att denna är krigsplaceringsbar på stridsflyg division. ”Att utbilda en pilot till gruppchef är dyrt. Även om piloten har löst uppgifter och levererat effekt för dessa pengar, är det ändå en dålig hushållning med statens medel om indi vider på grund av upplevt dåliga villkor väljer en annan karriär”. Förslaget skickas nu till Hög kvarteret, för vidare behandling.

Missnöjet bland stridspiloterna beror främst på pensionsavtalet, men också på en frustration över rådande lönestruktur och bristande karriärutveckling. 8 Officerstidningen nr.5, 2022

q MÅNGA AV FLYGVAPNETS stridspiloter sökte i vintras om tjänstledighet för studier i höst. Missnöjet i pilotkollektivet, som Officers tidningen rapporterade om i förra numret, beror främst på det förändrade pensionsavta let, men också på en frustration över rådande lönestruktur, arbetsvillkor och karriärutveck ling. Piloter i Försvarsmakten har länge haft möjlighet att gå i pension vid 55 års ålder. 2016 kom ett nytt statligt pensionsavtal, PA 16, som bland annat innebar att pensionsåldern för flygförare födda 1988 och senare ändrades från 55 år till 67 år. –chefmerpensionsålder.somgamlapiloterspecifiktarnaTjänstledighetsansökningihöstärkopplattillettområdeochdetärsomanställdesmeddetpensionsavtalet,menunderanställningfåtthöjdDärifrånkommissnöjet,sägerflygvapengeneralmajorCarl-Johan

Efter missnöjet – nu lämnar många piloter flygvapnet

Sehlstedt/FörsvarsmaktenAntoniaFoto:

Edström.Totalthandlar

PERSONALFÖRSÖRJNING /Aktuellt

det om runt 90 piloter som fick förändrade förutsättningar efter att de blivit anställda. ”Detta är ett av huvudskälen till att Försvarsmakten de senaste åren sett en ökad förtidsavgång bland piloter – de söker sig i 30–40-årsåldern till en annan karriär”, skrev Försvarsmakten i slutet av juli i en hemställan till Arbetsgivarverket, som ansvarar för pen sionsavtalet i den statliga sektorn. ”Ur både ekonomiska och förmågemässiga perspektiv är det mycket olyckligt att piloter mitt i sin flyg karriär, när de utgör ryggraden i systemet, väljer en annan yrkes bana”, fortsatte myndigheten. På ett extrainkallat styrelse möte den 12 augusti beslutade Arbetsgivarverket att ge sin förhandlingschef mandat att till sammans med Försvarsmakten ”skyndsamt agera i frågor” som gäller flygvapenpiloternas pen sionsvillkor.– Jagharfått ett mandat att hantera en väl avgränsad fråga om pensionsvillkor för en viss grupp piloter. Det ger möjlighet till en snabb och konstruktiv hantering tillsammans med Försvarsmak ten, säger förhandlingschef Anna Falck, i ett pressmeddelande.

DEN 19 AUGUSTI BESLUTADE flygva penchefen om sitt förslag till över gångslösning för de piloter som fått förändrade pensionsförutsätt ningar. Förslaget har beretts i den partsgemen samma utvecklingsgrupp som inrättades i slu tet av juli och som består av representanter från flygvapnet och de fackliga organisationerna. – Jag tycker de har kommit fram till tydliga och bra förslag på övergångsregler, som jag tror kommer tas emot väl av pilotkollektivet om de införs, säger Carl-Johan Edström i ett inlägg på Flygvapenbloggen.Flygvapenchefen föreslår bland annat att den berörda gruppen piloter åter får möjlighet att gå i särskild flygförarpension enligt samma förutsättningar som PA 16. Han föreslår även att de piloter som omfattas av detta, och som har avslutat sin anställning, kan återanställas på samma förmåner fram till 31 december 2023.

Allt för många stridspiloter i 30och 40-årsåldern söker sig till en annan karriär, skriver flygvapnet.

– I och med Arbetsgivarverkets beslut att Ett 30-tal stridspiloter går nu på tjänstledighet för studier. Trots att Arbetsgivarverket påbörjat samtal om pensionsvillkoren och att flygva penchefen presenterat förslag på åtgärder räcker det inte för att behålla piloterna. "Hittills bara tomma löften", säger Per-Martin Sternevi, ordfö rande för Försvarspiloternas intresseorganisation. » Ur både ekonomiska perspektivförmågemässigaochärdetolyckligtattpiloter(...)väljerannanyrkesbana«

EdströmJohanCarl-

Den partsgemensamma utvecklingsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete med att ta fram förslag på ytterligare åtgäder för att minska förtida pilotavgångar. Källa: Försvarsmakten

/JOSEFINE OWETZ

○natjänstledighetsansökningarattdetattManärprocessinteinhetsansökningarnatjänstlediglämnadesochdetfinnsfortfarandeenendaförhandlingsigång.Innandetskerdetbaratommalöften.hadeengodmöjlighetlösadenhärkrisen,menverkadevaraviktigareavvaktaförattseomallavarpåriktigtellerinte.

○ Vad tänker du om de förslag och åtgärder som genomförts? Även om flygvapnet nu verkar ta detta på allvar så behöver man titta på vad som egentligen har åstad kommits. Det har nu gått sex månader sedan

FAKTA Åtgärder för att motverka pilotavgångar Flygvapenchefen fattade i somras beslut om att omfördela 600 miljoner de kommande tio åren på olika satsningar. Det handlar bland annat om en ny lönestruktur, extra pensions premier och möjlighet till vidareutveckling inom Försvars makten. Åtgärderna ska bekostas av verksamhetsmedel.

Officerstidningen nr.5, 2022 9

– Det verkar vara runt 35 stridspiloter som går på tjänst ledighet nu, säger han och fortsätter:–Ävenom Försvarsmakten utåt sett tagit tag i frågan så har FPI alltför ofta stött på tecken på skepsis inför tjänstledighets ansökningarna. Vi har också sett indikationer på att man aktivt avvaktar med plane ringsinriktningar för hösten då man inte är säker på att indivi derna menar allvar.

Lindberg/FörsvarsmaktenJerryFoto:

… Per-Martin Sternevi, ordförande för seorganisation,svarspiloternasFörintresFPI.

Per-Martin Sternevi berättar att en majoritet av de stridspiloter som nu lämnat för studier med största sannolikhet inte kommer att kom ma tillbaka om Försvarsmakten endast löser pensionsfrågan.Arbetsgivarverkets arbete omfattas av för handlingssekretess. När den här tidningen skickades till tryck har inte några förhandlingar påbörjats.

Kommer åtgärderna räcka för att era medlemmar ska stanna kvar? – Relaterat till en eventuell återställning av pensionen för de berörda så är det enkla och raka svaret nej. Om man lever i tron att man kan lösa detta genom att ge tillbaka det som en gång togs ifrån dessa individer så har man inte insett vilken förtroen dekris man har. Lönen kom mer bli en avgörande faktor för att över huvud taget ha en chans att få tillbaka och behålla piloter. Vi ligger lönemässigt 20 000 kronor i månaden under andra statli ga myndigheter som bedriver flygtjänst. Det är inte kon stigt att Försvarsmakten inte behåller piloter när man är så hopplöst efter.

HALLÅ DÄR… hantera detta på central nivå genom sin förhandlingschef ligger lösningen och tidsplanen ytterst hos dem. Att jag som flygvapen chef därför talat om vilken lösning som Flygvapnet vill ha är mitt sätt att bidra till en skyndsam lösning på frågan, skriver flygvapenchefen.

ENLIGT PER-MARTIN STERNEVI, ordförande för Försvarspiloternas intresseorganisation, FPI, är åtgärderna som hittills har presenterats inte tillräckliga för att lyckas behålla piloterna.

Al t r ademar k s ar e pr opert y o f t heir r espec t i ve ow ner s

SECTRA VPN LÅTER DEN RÄTTE KOMMA IN

Vi vill att du skall kunna arbeta säkert oberoende enhet, var du än befinner dig.

SEC TRA V PN L ÅT ER DEN RÄT T E KOMMA IN Sec t r a Communica t ions AB • communica t ions@sec t r a com • communica t ions sec t r a com

S ec t r as V PN t ek nologi är u t v eck lad f ö r a t t f unge r a lik a b r a på mobila enhe t er som s t a t ionära oav se t t opera t i v s y s t em. V i v ill a t t du sk all k unna ar be t a s äker t ober oende enhe t, v ar S ec t r a Mobile V PN f ör alla ledande pla t t f or mar

Sectras VPN-teknologi är utvecklad för att fungera lika bra på mobila enheter som stationära – oavsett operativsystem.

All trademarks are property of their respective owners. Sectra Communications AB • communications@sectra.com • communications.sectra.com

HELIKOPTERUTREDNINGEN 2022

/Aktuellt12 Officerstidningen nr.5,

Framtiden osäker

Ny personaldirektörtillförordnad

ƀ Den 1 augusti började brigadge neral Fredrik Ståhlberg som till förordnad personaldirektör och utbildningschef i Försvarsmak ten. Han efterträdde den tidigare personaldirektören, Klas Eksell, som går i pension. Fredrik Ståhl berg var tidigare vicerektor vid Försvarshögskolan, men har ock så tjänstgjort som bland annat chef för Skaraborgs regemen te, stabschef i Afghanistan och armétaktisk chef på Insatssta ben. /LS Svenska soldater i strid i Mali

brosystemet är tyska GDELS. De båda brosystemen är kompatibla med varandra och används av fle ra försvarsmakter i Europa. /LS Försvarsmakten avslutar insatsen i Centralafrikanska republiken ƀ Den 15 juli genomfördes hem komstceremoni för personal vid Göta trängregemente som välkomnades hem från utbild ningsuppdrag i Centralafrikanska republiken. Det innebär att För svarsmaktens deltagande i EU:s utbildningsinsats, EUTM RCA, nu avslutats.Insatsens övergripande mål har varit att bidra till stabilitet i landet genom att ge rådgivning och utbildning till landets väpna de styrkor. Det svenska bidraget, som sedan 2017 bestått av runt tio personer, har arbetat med att utbilda soldater i vapenhantering, stridsutbildning och sjukvårds tjänst. Den svenska personalen har också agerat mentor för lan dets officerare som i sin tur själva utbildat sina soldater, skriver För svarsmakten i en artikel. /JO

för helikopter 14 q VID EN PRESSTRÄFF den 10 juni meddelade Norges försvarsminister att kontraktet med leverantören av NH90-systemet, Norges motsvarighet till helikopter 14, hävs. Något som bland annat Dagens Industri, DI, rapporterat om. I artikeln i DI uppges fyra skäl till norr männens beslut: förseningar, att antalet fel i förhållande till flygtimmar långt överstiger det förväntade, tidskrävande underhåll och så pass försenade leveranser att vissa system har gått ur –produktion.Konsekvenserna av de här fyra förhållan

Efter omfattande bekymmer häver norska försvaret avtalet med leveran tören av helikopter NH90. I Sverige pågår en utredning om Försvarsmak tens samlade helikopterförmåga, inklusive framtiden för det problem tyngda helikopter 14-systemet.

Den pågående helikopterut redningen ska förelså hur den svenska svenska helikopter förmågan bör utvecklas mot 2035 och 2040.

ƀ Den 6 juli besköts det svenska skyttekompaniet i FN-insatsen Minusma i Mali med finkalibrig eld. Händelsen inträffade under en operation i området utanför Gao, där det svenska styrkebidraget har sin camp, skriver Försvars makten i en artikel på sin webb plats.Svenskarna besvarade elden och motståndaren avvek från platsen. Ingen svensk sårades under–Förbandetstriden. löste sina uppgifter på ett ytterst professionellt sätt under svåra omständigheter. Vi är väl förberedda och övade på den här typen av händelser, jag är oer hört stolt över förbandets age rande och vi kommer gå stärkta ur detta, säger kontingentschef Christofer Lennings i artikeln. /LS Nya amfibiebroar till armén ƀ Försvarsmakten ska tillföras tolv amfibiebrosystem M3, med leverans 2024, det skriver För svarsmakten på sin webbplats. Även materiel till det befintliga brosystemet, däcksbro 300, håller på att upphandlas. Tillver karen av såväl det nya som gamla

10 000

– Vi har utrett helikopterförmågan flera gånger förut, men aldrig i den här omfattning en. Vi behövde ta ett helhets grepp om vår helikopterförmå ga. De utmaningar vi haft med befintliga helikoptrar har bidra git till det beslutet, inte minst helikopter 14, säger han. För helikopter 14 har utred ningen landat i två alternativ, berättar Anders Persson. Det ena är att behålla systemet som det är i dag. Det andra är att över ge 14-systemet och ersätta det med amerikan ska Black Hawk (helikopter 16) och Sea Hawk som är den sjögående modellen.

/LINDA SUNDGREN Så många fler mönstringar per år ökas Plikt- och prövningsverkets kapacitet i och med det nya kontoret i Göteborg. Tillsam mans med befintliga kontor i Malmö och Stockholm ökar kapaciteten till 39 000 mönstringar per år. ”Det är ett viktigt tillskott för åren framöver då volymerna av värnpliktiga ökar i takt med försvarsbe slutets intentioner om 8 000 värnpliktiga per år senast 2025”, säger Christina Malm, generaldirektör, i ett pressmeddelande.

– Men om vi väljer att lämna helikopter 14 är frågan hur det i så fall ska gå till. Det är en mängd parametrar att ta hänsyn till. Men vi kommer inte att lämna projektet på motsva rande abrupta sätt som Norge gjort. Om vi bara stänger av en förmåga har vi ingen förmåga alls. Hela syftet med utredning en är att säkerställa att vi får en bättre helikopterförmåga och får den förmåga vi en gång beställde, säger Anders Pers son. Sedan tidigare finns ett inriktningsbeslut om att heli kopter 15, som är på väg att fal la för åldersstrecket, kommer att fasas ut från 2026 och fram åt. Därmed behöver Försvars makten hitta en ersättare till 15-systemet.–Attersätta den med Black Hawk är helt klart ett alternativ. Behåller vi helikopter 14 kan den sjöoperativa helikopter 14 ersätta den sjögående helikopter 15. Om vi beslutar att lämna helikopter 14 är ett alterna tiv att köpa in Sea Hawk istället. Oavsett vilket beslut som fattas kommer vi framöver att få en mer enhetlig helikopterflotta, säger Anders Persson.

dena är att vi i dag har färre helikoptrar än vi skulle ha haft. De vi har flyger för lite och flera av dem saknar viktig utrustning, sa chefen för Norges försvarsmateriel, Gro Jaere, enligt arti keln. I DECEMBER 2021 meddelade Australien att de kommer att lämna NH90-systemet tidigare än planerat. Enligt en artikel i Flight Global bott nar beslutet i låg tillgänglighet och höga kost nader. Ersättare blir amerikanska Black Hawk. Även det svenska försvaret har haft återkom mande problem med helikopter 14-systemet såsom förseningar, brist på reservdelar, dyra flygtimmar och höga bullernivåer. Trots att det är över 20 år sedan helikoptersystemet beställ des är fortfarande inte alla maskiner i drift och enstaka helikoptrar befinner sig fortfarande i Finland respektive Frankrike för uppgradering till den nivå de enligt beställningen ska ha. Sedan början av 2021 pågår en utredning om Försvarsmaktens samlade helikopterförmåga, däribland helikopter 14. Brigadgeneral Anders Persson är ställföreträdande flygvapenchef och ordförande i utredningen.

»Om vi väljer att lämna helikopter 14 är frågan hur det i så fall ska gå till. « FAKTA Försvarsmaktens helikoptersystem Hkp 14 (NHIndustries NH90) är en medeltung helikopter som köptes in för att ersätta helikopter 3 och helikopter 4. Hkp 15 (AgustaWestland AW109 LUH) är Försvars maktens lättaste helikopter och används i första hand för träning och utbildning. Hkp 16 (Sikorsky UH-60 Black Hawk) köptes in rekord snabbt för att kunna användas under insatsen i Afghan istan. Källa: Försvarsmakten

Hagstedt/FörsvarsmaktenHampusFoto:

HELIKOPTERUTREDNINGENS rekommendationer kommer att överlämnas till försvarsmakts ledningen under hösten för beslut. Därefter går utredningen in i nästa etapp som handlar om organisation, bemanning och utbildning.–Förattkunna gå vidare med etapp två måste ett beslut om Försvarsmaktens samlade helikopterförmåga finnas med i det ekonomis ka underlag som ska överlämna till regeringen i november. Det här kommer att kosta pengar och vi måste veta vilken helikopterförmåga Försvarsmakten ska ha innan vi fördjupar oss i nästa etapp, säger överste Anders Edqvist som är sekreterare i helikopterutredningen.

PerssonAnders Officerstidningen nr.5, 2022 13

– Det vi kontrollerar är bland annat förban dens förmåga att med kort varsel förflytta sig från olika delar av landet till norra Sverige, för att väl där lösa en rad varierande stridsupp gifter, säger Bengt Fransson i en artikel om kontrollen.Påplatsi finska Lappland övade finska och svenska arméförband under fem dagar. Totalt ställdes 800 svenska sol dater ställs under finskt befäl tillsammans med drygt 1 300 finska soldater. – Det är ett historiskt tillfälle att visa hur många år av finskt-svenskt samarbete nu också kan materialiseras i praktiken. Det är klart att vi har övat tillsammans tidigare. Det som är unikt nu är att vi har genomfört en hel sekvens. Där vi började med en beredskapskontroll, för vår del i Sverige, samla ihop förband i norra Sverige, samträna, gå över gränsen och sedan ingå i en övning med de finska förbanden och bidrag från Storbritannien, säger Försvarsmak tens insatschef generallöjtnant Michael Claes son i en intervju med SR Ekot.

I slutet av augusti genomförde Försvarsmakten en oanmäld bered skapskontroll i Norrbotten. När den närmade sig sitt slut kom en ny order om förflyttning till Finland, där 800 svenska soldater deltog i övningen Vigilant Knife under finskt befäl. » När man väl befinner sig i trakten av Rovaniemi påminns man om den svenska frivilligkårens historia. «

/JOSEFINE OWETZ

En operativ transport genomfördes från Lombens skjutfält i närheten av Kalix, över finska gränsen, till Rovajärvi. ÖVNING 2022

Försvarsmakten/MahmodBezavFoto: 14 Officerstidningen nr.5,

Svenska soldater under finskt befäl

Han var också övningsledare för den oan mälda beredskapskontrollen. Beredskapskon troller är insatschefens verktyg för att säker ställa att förbanden klarar kraven på beredskap och tillgänglighet.

– När man väl befinner sig i trakten av Rova niemi påminns man om den svenska frivillig kårens historia och de frivilliga som här stred under finska vinterkriget. Att följa i deras fot spår leder till eftertanke, säger överstelöjtnant Bengt Fransson som var en del av övningsled ningen, i en artikel på Försvarsmaktens webb plats den 29 augusti.

q DEN OANMÄLDA beredskapskontrollen , där personal från ett 10-tal förband deltog, övergick i en operativ transport från Lombens skjutfält utanför Kalix, över finska gränsen, till Rovajärvi i norra Finland. Syftet var att testa den gemensamma operativa planeringen i hän delse av ett militärt angrepp.

VIGILANT KNIFE GENOMFÖRDES i Rovaniemi- och Rovajärviområdena den 29 augusti till 2 sep tember. Utöver Sverige deltog också ett bidrag på 80 soldater från Storbritannien. ”Syftet med övningen är att öka den taktiska och tekniska kompatibiliteten och att förbättra förmågan att ta emot svenska armétrupper till norra Finland och att ordna det värdlandsstöd som dessa trupper behöver” skriver finska armén. De svenska förband som deltog i bered skapsövningen kom från I 19, P 4, K 4, A 8, T 2, Livgardet, LedR, Swedec, FMTIS, FMTS och FömedC. Dessutom ansvarade FMLOG för de operativa transporterna med stöd av militärre gionerna.

sigsauer.com ÄRVAPENFAMILJGENERATIONSNÄSTAHÄR! SIG SAUER är utvalda av US ARMY för Next Generation Squad Weapon System Program. SIG SAUERs NGSW-AR- och NGSW-Rifle, är tillsammans med den första av sitt slag 6,8 mm hybridammunition och signaturdämpare nästa tekniksprång inom verkansområdet. KARBIN OCH SKARPSKYTTEVAPEN I 7,62 MED VIKBAR KOLV OCH FÖRBEREDD FÖR SIGNATURDÄMPARE SIG SAUER Authorized Representative: MP-SEC International AB www.mp-sec.comInfo@mp-sec.com MCX SPEAR - 7.62x51 PDW MED VIKBAR KOLV I 5,56 MCX RATTLER - 5.56x45 MG - 7.62x51 LÄTT KSP I 7,62 MED VIKBAR KOLV OCH FÖRBEREDD FÖR SIGNATURDÄMPARE

500en år Ett halvt millenium har passerat sedan Gustav Vasa köpte in de tio bestyckade fartyg som lade grunden till den svenska flottan. Men med en av Europas längsta kuster är kontrollen över far vattnen och skyddet av fartygstransporter lika viktig nu som då. Det menar Claes-Göran Dahl, redaktör för böckerna "Vår marin 500 år".

UNDER GUSTAV VASAS tid på tronen växte den svenska flottan med fler örlogsfartyg och även

1645 Freden i Brömsebro ƀ Freden i Brömsebro innebär att Sverige förvärvar Gotland och Ösel, Jämtland med Härjedalen samt Halland på trettio år. 1675 Sveriges största örlogsflotta segelklar ƀ Den största flotta som mobili

”Vår marin 500 år” beskriver den svenska flottans historia. Böck erna ges ut på uppdrag av tetsomrenRedaktörFörsvarsmakten.ärförfattaClaes-GöranDahl,självharettförflu-somsjöofficer 18 Officerstidningen nr.5, 2022

DANSKARNA OCH ENADE LANDET, MEN UTAN FLOTTAN HADE DET INTE VARIT MÖJLIGT. 1522 Marinens ”födelse” ƀ På pingstdagen 1522 anländer ”tio örlogsskepp, med besättning, skytt, krut, säd och andra krigsför nödenheter, mot besoldning och för redlig betalning” som Gustav Vasa förvärvat i Lübeck till havs viken Slätbaken i Östergötland. ƀ Det danska sjöherraväldet bryts och 1523 undertecknas kapitulationen ombord på skep pet Lybska Svan på Stockholms ström. Konungariket Sverige grundläggs. 1623 Båtsmanshållet inrättas ƀ Båtsmanshållet inrättas för flottans bemanning.

Vasa slängde ut danskarna och ena de landet, men utan flottan hade det inte varit möjligt, säger Claes-Göran Dahl, redaktör för jubileumsböckerna "Vår marin 500 år", och som själv har ett förflutet som sjöofficer. – Och så har det varit genomgående under historien. När flottan varit stark har vi levt i relativ lugn och ro, men när den tillåtits förfalla har det blivit problem. Jag brukar säga som det latinska ordspråket: Om du vill fred, rusta dig för krig.

1676 Skeppet av 1:a rangen, Stora Kronan, går under ƀ Stora Kronan går under. Flera stora skepp går samma öde till mötes då de försöker bistå.

anskarna insåg tidigt betydelsen av att förfo ga över en inhemsk örlogsflotta med vilken de viktiga handelslederna i Östersjön kunde kontrolleras. År 1520 erövrade kung Kristian II Stockholm med sin flotta och kunde tack vare de bestyckade fartygen också behålla greppet om svenskarna. Gustav Vasas försök att landvä gen befria huvudstaden från danskarna miss lyckades eftersom ockupanterna kunde förses med proviant och ammunition sjövägen. Men även Hansan ville bryta den danska dominan sen i Östersjöområdet. År 1522 köpte Gustav Vasa tio örlogsfartyg från Lübeck och den 7 juni seglade fartygen in mot den svenska kusten vid Söderköping. Huruvida den blivande svenske kungen betalde för fartygen är oklart, men på midsommarafton ett år senare tågade han in i Stockholm.–Gustav

serats i Sverige ligger segelklar, 66 fartyg med en besättning om 10 563 man och 2 222 kanoner.

vattnen. Navigation och segling sköttes av skeppare och styrmän och på manskapssidan fick man samla ihop de man fick tag i, som fiskare och skärgårdsfolk. De flesta som tjänstgjorde ombord saknade utbildning och det var därför det många gånger gick dåligt för svenskarna, säger Claes-Göran Dahl.

GUSTAV VASA SLÄNGDE UT

D

MarinenFörsvarshistoria:500år

pansarskepp.(levereradbildenkanonbåtenmonitorer,deArmstrong.15,2ombordKanonbetjäningeniFrejavidencmkanonfrånDeseglanskeppenersattesavsompansar-Gerdapåneretillvänster1872),ochClaes-GöranDahl Officerstidningen

ÅR 1680 GRUNDADES örlogsstaden Karlskrona och blev ny hemvist för den svenska flottan 1680 Örlogsstaden Karlskrona anläggs och blir örlogsflottans huvudbas 1685 inrättasSkeppsgossekåren

ƀ Skeppsgossekåren förläggs till Karlskrona. Lägsta antagningsål der till kåren är från början bara

Henric af Chapman bygger under åren 1782-1785 tio linjeskepp och tio fregatter. 1788–1790 En rötfeber, den så kallade »Karlskronafebern« härjar i staden ƀ Smittan kommer från ryska krigsfångar på skeppet Wladislaff. Storamiralsskeppet, linjeskeppet Gustaf III, där Gustaf III vid halv fyratiden på morgonen den 3 juli 1790 uppmanade överstelöjtnant Johan Puke att med Dristigheten ta täten under utbrytningen från Viborgska viken. nr.5, 2022 19

– Det var en jättestor förlust för Sverige, hon var vårt finaste örlogs skepp. Problemet var att man överlåtit befälet till nyutnämnde amiral Lorentz Creutz, trots att han saknade all sjöerfarenhet och sjömanskap. Kronan är ett bra exempel på hur viktigt det är med kunskap och utbild ning för att nå framgång, säger Claes-Göran Dahl. Förhållandena ombord var ofta miserabla med torftig proviant och dåligt med kläder och övrig utrustning. Kosten bestod mestadels av skorpor, ärtor och ibland saltad fisk eller kött. Till det serverades stora mängder öl. Främst därför att den jästa dryck en hade längre hållbarhet än färskvatten, där bakterier och alger snabbt växte till sig i vär men.–Pesten och andra sjukdomar tog betydligt fler liv ombord än striderna. Lönerna bestod huvudsakligen av mat och kläder. Provianten kunde vara väldigt enahanda men med tiden lärde man sig av handelsflottan där maten i alla fall var lite bättre, säger Claes-Göran Dahl.

åtta år. När en skeppsgosse nådde 18 år blev han karlskriven, vilket innebar att han lämnade kåren. 1719 Ryssarna härjar på ostkusten ƀ Ryssarna härjar och bränner på ostkusten med en stor ny flotta av galärer. De hejdas vid Vaxholm.

1748 Fästningarna Sveaborg och Svartholm byggs ƀ Till skydd för flottan byggs en befästningsanläggning på Svart holm samt Sveaborg, utanför nuvarande Helsingfors. 1772 Gustaf III:s statskupp ƀ Gustaf III planerar ett krig och

Av de sjöslag som utkämpades under marinens första århundraden är det ett par som utmärker sig framför andra. Ett sådant, berättar Claes-Göran Dahl, var slaget vid Ölands södra udde under skånska kriget, där sjöherraväldet i södra Östersjön stod på spel. Mitt på dagen den 1 juni 1676 drabbade svenska flottan samman med danska och nederländska fartyg. Det svenska flaggskeppet – skeppet av regalskeppet Stora Kro nan som var utrustat med 105 kanoner över tre batteridäck – gjorde en genomvindsvändning utan att stänga kanonportarna och giga seglen, varpå fartyget kantrade. Ett krutförråd ombord exploderade och över 800 man omkom när Kronan gick till botten.

som fram tills nu varit förlagd i Stockholm. Att placera örlogsbasen längre söderut var logiskt.

Utbildning av sjömän på seglande skepp. Bilden tagen under ett uppehåll i Darthmouth där Britannia Royal Naval College är beläget då fregatten af Chapman (levererad 1830) var på övningsexpedition med kadetter 1870. Den senaste af Chap man, numera förtöjd vid Skeppsholmen i Stockholm. 20 Officerstidningen nr.5, 2022

Dels på grund av de problem som det svåra isläget inneburit med innefrusna fartyg kring Älvsnabbenbassängen, dels eftersom man där med kom närmare Danmark som förutspåddes fortsätta vara Sveriges huvudmotståndare. Även utbildningsväsendet började med tiden att byggas upp. 1756 beslutade riksdagen att efter brittisk förlaga inrätta en Cadette Corps vid amiralitetet i Karlskrona. Skolbyggnaden kom dock att totalförstöras i en brand i slutet av 1700-talet varpå Sjöka dettskolan förflyttades till den nytillkomna Krigsakademien på Karlberg i Stockholm. Antagningsåldern bland eleverna var 11–13 år. De tre första klasserna var gemensamma elementarklasser medan fjärde och femte klass var tillämpningsklasser för militär utbildning med skilda land- och sjölinjer.–Officerskåren och underofficerskåren gav med tiden tillsammans med skeppsgossekåren en viss stadga, men det är först i slutet av 1800-talet som man kan tala om en professionell örlogsflotta med moder na fartyg och utbildade besättningar. Men även då kunde man önska sig mer utbildning ombord. Under många år genomfördes inga övningar i förband över huvud taget, säger Claes-Göran Dahl. Mellan 1880 och 1905 genomgår sjöstridskrafterna en stark utveckling. Såväl teknik som utbildning och taktik förändras och vid 1900-talets bör jan hade de ekbyggda segelskeppen ersatts av pansarbåtar drivna med ångturbiner, torpedkryssare, torpedbåtar och kanonbåtar. Den första ƀ Sjöstriderna mellan ryska och svenska flottan slutar med svensk seger i det andra slaget vid Svensksund. 1806 Gustaf IV Adolf förordnar att en fältläkarkår upprättas 1808 Finland angrips av Ryssland den 21 februari utan krigsförklaring ƀ Sverige skulle delas mellan Ryssland och Danmark. 1808 Royal Navy med HMS Victory till undsättning ƀ Fred efter finska kriget slöts i Fredrikshamn 17 september 1809, vilket innebar att Finland och Åland hamnade i den ryska sfären samt att riksgränsen skulle följa Torneå och Muonio älvar.

MarinenFörsvarshistoria:500år

1865 1:a klass pansarbåt John Ericsson levereras 1866 Robert Whitehead presen terar den första prototypen till en torped 1902 Kungl. Kustartilleriet inrättas 1903 Marinläkarkåren bildas 1905 Kusteskadern beredd

omkring 26 000 nautiska mil. Beträffande omfattningen av den sjötrafik, som under tiden augusti 1915 till oktober 1918 framgick under svensk örlog seskort inom tremilsgränsen på kuststräckan Luleå till norska gränsen, kan vidare nämnas, att antalet eskorterade handelsfar

1914–1918 Första världskriget ƀ Under Flottans neutralitets vakt tillryggalägger var och en av Flottans åtta jagare under tiden augusti 1914 till och med 1917 års utgång i genomsnitt en sträcka av 40 000 nautis ka mil. För torpedbåtarna var motsvarande sträcka i medeltal

tyg utgjorde 3 640 stycken med ett sammanlagt bruttotonnage överstigande 8 000 000 ton. 1939-1945 Andra världskriget ƀ Sveriges utgångsläge inför andra världskriget var ännu säm re än vid det förra världskrigets utbrott. Huvuddelen av fartygen Ånga alstrad av kol drev den nya tidens örlogsfartyg och i kol ningen deltog alla utom fartygschefen. Överst: Pansarskeppet Sverige i Jacob Häggs vision. Till vänster: jagaren Klas Horn med rökplym. Officerstidningen nr.5, 2022 21

svenska ubåten, Hajen, togs i bruk 1904. Spänningarna i Europa ökade och svenska folkets uppslutning kring försvaret och sjöförsvaret var stark. När regeringen Staaf 1911 beslutade att skjuta upp det planerade bygget av F-båten, en första klassens pans arbåt, utbröt omfattande protester. Pansarbåten blev en nationell ange lägenhet och genom ett privat initiativ samlade allmänheten in tillräck ligt med pengar för att fartyget skulle kunna byggas. Den 3 maj 1915, ett knappt år efter första världskrigets utbrott, sjö sattes HM pansarskeppet Sverige vid Götaverk en i Göteborg. Två år senare levererades hon. – Det var ett fantastiskt fint och modernt fartyg. De insamlade pengarna räckte också till några mindre fartyg och några flygplan, säger Claes-Göran Dahl. ÄVEN OM SVERIGE förklarade sig neutralt under kriget påverkades landet i allra högsta grad av de pågående konflikterna. Skyddet av han delssjöfarten innebar ett stort risktagande och omfattande resurser lades på patrullering och bevakning av svenskt sjöterritorium. Kriget medförde en kraftig upprustning av hela det svenska försvaret och vid krigets slut i novem slå till mot broderlandet Norges sjöstyrkor 1912 Pansarbåtsinsamlingen ƀ inbringarPansarbåtsinsamlingenmerän17miljoner kro nor vilket väl täcker kostnaden för pansarskeppet Sverige.

DET ÄR FÖRST I SLUTET AV 1800-TALET SOM MAN KAN TALA OM EN ÖRLOGSFLOTTA.PROFESSIONELL

Kvinnorna mönstrar ombord 1983: Karin Andersson, numera Svensson, som för stekock ombord på minfartyget Älvsborg. 2022

22 Officerstidningen nr.5,

Desarmering av alla de minor som fälldes under andra världskriget var en omfattande och farlig uppgift.

EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET sjönk åter viljan att finansiera försvaret. Claes-Göran Dahl lyfter bland annat fram Marinplan 60, som innebar en 1949 STOD DEN SVENSKA FLOTTAN STARK MED EN STOR FLOTTA AV MODERNA ÖRLOGSFARTYG. var överåriga och bristen på kompetent personal besväran de. ƀ Flottan räknade sju pansar skepp, varav fyra från seklets början, en flygplanskryssare, en gammal pansarkryssare, sex moderna större och åtta gamla små jagare samt femton ubåtar. Härtill kom en del äldre torped båtar och bevakningsfartyg, några minsvepare och en del trängfartyg ƀ Under hela neutralitetsvak ten seglade örlogsflottan under 674 000 gångtimmar 3 354 775 distansminuter, eskorterade 17 796 fartyg och oskadliggjorde 3 775 minor. ƀ Marinen omfattade vid krigs slutet 148 stridsfartyg av skif tande ålder och mer än 118 kustartilleribatterier av varie rande ålder och kvalitet. Antalet marina enheter halverades fort även om kvaliteten ökade. 1958 Marinplan 60 ƀ Fartygen ska bli mindre och fle ra. Blev dock endast mindre. 1981 Ubåten U 137 går på grund utanför Karlskrona

MarinenFörsvarshistoria:500år

ber 1918 stod flottan stark, om än sliten. Men när det krigströtta Europa gick in i det glada 20-talet under parollen ”Aldrig mera krig”, ansågs det inte längre motiverat att finansiera en stor försvarsmakt. 1925-års försvarsbeslut innebar omfattande nedskärningar i hela försvaret. Flottan skulle minska från 102 till 79 fartyg medan antalet aktiva officerare och underofficerare skulle skäras ned rejält. – Många fartyg låg och rostade sönder. Det byggdes visserligen en del nya också, men inte alls i samma omfattning som under föregående år, säger Claes-Göran Dahl. I 1930 års försvarskommission, som låg till grund för försvarsbe slutet 1936, fick mari nen dessutom stryka på foten till förmån för armén och flyget. En majoritet av kommissionens ledamöter förordar en årlig försvarsbud get på 148 miljoner kronor, varav 31,5 miljoner till flottan. Samtidigt fick Sverige en ny försvarsledning med egna försvarsgrenschefer, där konte ramiral Charles L de Champs fick ansvaret för marinen. Det inrättades också en gemensam försvarsstab för planläggning av rikets samlade stridskrafter. Inom marinen argumenterade man för att det skulle satsas mer på de sjögående enheterna inom krigsmakten, men det var först i samband med Münchenkonferensen 1938 som politikerna började hörsamma kraven. Under de kommande åren skulle mängder av fartyg och båtar byggas och leveranserna av dem fortsatte även några år efter krigsslutet, berättar Claes-Göran Dahl. – 1949 stod den svenska flottan stark med en stor flotta av moderna örlogsfartyg. Det talades även om att handelsfartygen skulle förses med luftvärnskanoner för att kunna skydda sig mot anfallande flygplan.

Fregatter och jagare i kombination var effektiva ubåtsjägare.

inspireradRekryteringsannonsavenförsvars-ministersomansågattsjöofficerarnastodochglänstepåplåtschabrak.

rejäl kalldusch för de sjögående enheterna. – Marinplan 60 blev ett dråpslag. Det sades att vi skulle ha färre stora fartyg och fler små, men de blev bara mindre och färre. Marinen fick inga anslag till nya korvetter och fregatter och man försökte rätta kostymen efterEftermatsäcken.kallakriget minskade det politiska intresset för försvaret. Regementen lades ner och många anställda valde att lämna försvaret. Örlogsbasen på Muskö, stor som Gamla stan i Stockholm och insprängd i berget, avvecklades och marinen skulle endast ha en bas, den i Karls krona. Under ett antal år fanns endast mindre marina verksamheter igång på Musköbasen, innan anläggningen återinvigdes den 30 septem ber 2019 och blev hemvist åt den nybildade marinstaben. Men även om Försvarsmakten nu befinner sig i sin största upprustning sedan andra världskriget, är Claes-Göran Dahl kritisk till hur flottan hanteras. – Fem Visbykorvetter och några ubåtar, vad är det när vi har en 270 mil lång kust att försvara? Och på västkusten har vi nästan ingenting, utöver ett amfibieregemente, säger han. I samband med 500-årsjubilieet har mari nen i alla fall sett till att göra rätt för sin his toria. I maj reste marinchefen, konteramiral Ewa Skoog Haslum, till Lübeck för att tacka för de tio fartyg som 1522 lade grunden till den svenska flottan. Med sig hade hon ett skrin med silvermynt som hon överräckte till stadens ställföreträdande stadt präsident, Ulrich Pluschkell. Där med är slutlikviden för fartygen betalad.–Ärlighet och rättskaffenhet har alltid varit en dygd i marinen, säger ClaesGöran Dahl. 2000 Fasta kustartilleribatte rierna läggs ner. Kustartilleriet blir amfibiekåren 2005 Musköbasen avvecklas ƀ Marinbasen på Muskö börjar avvecklas i juni 2005, i enlighet med försvarsbeslutet 2004.

Ubåten Gotland utanför San Diego intill hangarfartyget USS Ronald Reagan. Officerstidningen nr.5, 2022 23

2022 Marinen fyller 500 år ƀ Av 1960-talets stora kustflotta och alla Ka-batterier finns ytterst lite kvar. ƀ Marinchefen Ewa Skoog Has lum erlägger i Lübeck slutlikvid för Gustaf Vasas fartyg inköpta 1522.

24 Officerstidningen nr.5, 2022

Officerstidningen nr.5, 2022 25

Joacim Blomgren var med i omställningen till ett trebefälssystem redan från starten och innehar i dag den högsta graden inom specialistofficersskråt – regementsförvaltare. Nu ska även Högkvarteret fullt ut införlivas i det nya befälssystemet och den 1 juli blev Joacim Blomgren den första regements förvaltaren i insatsstabens ledning.

»Jag

Mötet: Joacim Blomgren

text: Linda Sundgren foto: Filip Erlind är jäkligt taggad på min nya befattning«

Som den första regements förvaltaren på Insatsstaben kommer Joacim Blomgren vara delaktig i att forma inne hållet i befattningen.

J NÄR VI UTVECKLADE UTBILDNINGEN FÖR SPECIALISTOFFICERARE KÄNDE JAG DIREKT ATT DET VAR SPECIALIST JAG VAR OCH JAG HADE INGA PROBLEM MED DET. 26 Officerstidningen nr.5,

JoacimMötet: Blomgren

började 1985 med värnplikten på I 4 i Linköping. En karriär inom det militära hade han inte tänkt sig, men upptäckte efter muck att han sak nade kamratskapen och utmaningarna som militärtjänstgöringen inne burit. Han fick tjänst som frivillig värnpliktig instruktör på en stab- och trosspluton på trängbataljonen innan han läste vidare till officer, blev plutonchef och sedermera kompanichef. När beskedet kom att regemen tet i Linköping skulle läggas ner i mitten av nittiotalet, blev han erbjuden en tjänst som lärare vid officersutbildningen på Stridsskolan mitt, nume ra Markstridsskolan. Där hittade han det han verkligen brann för: att undervisa och utveckla utbildningar och materielsystem. – Jag tycker om att lära mig nytt, men framför allt att få dela med mig av kunskap till andra och utveckla innehållet i utbildningar. Jag blev kvar

oacim Blomgren har legat i tätklungan och varit drivande i utvecklingen av specialistofficersprofessionen ända från början. Han var delaktig i framta gandet av specialistofficersutbildning en som sjösattes 2007. Han var med och utvecklade den högre specialistof ficersutbildningen och tillhörde själv den första kullen officerare som 2013 valde att frivilligt omskola och omgalonera sig till speci alistofficer. I december 2018 blev han den förste arméförvaltaren någonsin och snart bryter han åter ny mark som förvaltare hos Insatschefen. – När jag pratar med Michael Claesson kän ner jag mig välkommen, efterfrågad och lite saknad, säger Joacim Blomgren när vi ses på regementet i Enköping, en av hans allra sista arbetsdagar som arméförvaltare på armésta ben.–Äntligen får vi också en förvaltare, säger de. Vi har byggt det här systemet nerifrån och upp och Högkvarteret är den sista nivån som nu fullt ut ska implementera trebefälssystemet. NÄR VI TRÄFFAS står midsommarafton för dör ren och Joacim Blomgren håller på att avveckla sitt uppdrag hos arméchefen Karl Engelbrekt son. Kvällen innan var det avtackningsmiddag med kollegorna. Nu ska övernattningslägenhe ten tömmas och städas ur för någon annan att ta över. Den 1 juli tillträder Joacim Blomgren sin nya befattning som insatsförvaltare hos insatschefen och precis som när han utnämn des till arméförvaltare hos arméchefen är hans kommande befattning ett tämligen oskrivet blad. Ramarna för uppdraget är visserligen fast ställda men det blir upp till honom själv att fylla dem med innehåll. Men han träder in i rollen med öppna ögon och har en ganska tydlig upp fattning om vad som behöver göras. – Jag kommer titta på de olika avdelning arna, vilka funktioner som finns och försöka bidra till att utveckla organisationen så att spe cialistofficersrollen nyttjas optimalt. Det hand lar om att förstå de olika nivåerna i specialistof ficersspåret och koppla det till en helhet. Jag kommer också att vara delaktig i uppgifter som handlar om insatser och arbeta med konkreta sakfrågor. Sedan har vi hela Natointrädet och allt vad det innebär. Joacim Blomgrens resa i Försvarsmakten 2022

Utbildning och utveckling är områden som Joacim Blomgren brinner för.

på Markstridsskolan i nästan 20 år.

Joacim Blomgren Ålder: 56. Bor: Villa i Boxholm i södra Familj:Östergötland.Sambon Marie Sjögren. Två söner från tidigare äktenskap. Sambons två döttrar samt två fosterdöttrar liksom två katter som är ”underbara och fullständigt opålitliga”. Alla barn är vuxna och utflugna.

Officerstidningen nr.5 2022 27

DÅ PLANERNA ATT åter införa ett tvåbefälssystem blev kända under 2000-talets början tjänstgjorde Joacim Blomgren med utbildningsfrågor i Kvarn och Skövde och hade uppnått graden major. När de nya rollbe skrivningarna för de olika officersspåren rullades ut insåg han att hans befattning var en framtida specialistofficers, en insikt han tog med ro. – För mig var det inga konstigheter. När vi utvecklade utbildningen för specialistofficerare kände jag direkt att det var specialist jag var och jag hade inga problem med det. Jag hade arbetet med utveckling av utbild ningar i flera år och var specialiserad inom det området.

Fritid: ”Alldeles för lite” men spelar gärna golf (7 i handi kapp), reser till värmen, matlagning, grönsaksodling, att träna och titta på all form av idrott utom motorsport.

På nationaldagen 2013 blev Joacim Blomgren en av sju officerare som utnämndes till den högsta graden som går att få som specialistofficer, regementsförvaltare (motsvarande flottiljförvaltare i flottan och flyg vapnet). Joacim Blomgren placerades på befattningen utbildning och skolförvaltare där han både skulle bygga upp tvåbefälsorganisationen och utveckla undervisningen, innan han 2018 tillträdde som arméförval tare hos arméchefen. Att hantera rollen som rådgivare och parhäst till en general har han fått hjälp med genom ett coachprogram i ledarskap som han deltar i. Han är nu inne i slutfasen av programmet och i förmiddags hade han ett av sina sista möten tillsammans med coachen.

2022: Försvarsmaktens första insatsförvaltare. 28 Officerstidningen nr.5, 2022

Ögonen tåras och han samlar sig en kort stund innan han fortsätter.

JOACIM BLOMGREN STOD bakom överbefälhavare Micael Bydéns beslut den 7 maj förra året om att införa trebefälssystemet fullt ut och – om nödvändigt – genom påtvingad omgalonering. Att låta den gamla befälsordningen verka ut var inget realistiskt alternativ, menar han.

1987: Officershögskolan, OHS.

2013: Omgalonering från major till regementsförvaltare. Utbildning och skolförvaltare på Markstridsskolan.

– Försvarsmakten har tagit fram en ny lönemålbild för yrkesoffice rare, vilket medger att en förbandschef nu kan bygga upp nya löne strukturer anpassade för både officer och specialistofficer. Det finns inget som hindrar att man tillämpar de här modellerna, men det mås te göras Joacimockså.Blomgren har nu fyra och ett halvt år framför sig som regementsförvaltare på Insatsstaben. Vad som väntar därefter åter står att se, men pensionen är ingenting han längtar efter.

Joacim Blomgren beskriver sig själv som en strukturerad person som tycker om tydlighet och kontroll, men att han genom ledarskaps programmet också insett att de egenskaperna ibland har en hämmande effekt på omgivning en. En del i coachingen har därför bestått i att våga ta ett kliv tillbaka och ge människor omkring honom mer handlingsutrymme.

– Då skulle den sista ur det gamla systemet ha slutat 2038 eller därikring och vi kan inte ha dubbla system så länge. Att ha rätt person med rätt grad på rätt befattning är viktigt för både personalplanering och för utveckling och utbildning av individen.

– Om jag ska leda en tvådagarsutbildning brukar jag planera vad jag ska göra timme ett, timme två och så vidare. Nu har jag istället tränat på att sätta upp mål att jobba mot och sedan släppa loss människokraften. Det är job bigt, men det går bra. Man måste ju inte ha rast 14.30, det går bra klockan tre också, säger han leende.Lärdomarna från coachingen har även påverkat honom som person och i privatlivet, berättar han.

– Vi borde ha förberett det här bättre och tydligare kommunicerat varför vi gör detta. När man pratar med folk och förklarar varför så förstår de ofta. Han förstår också delvis det missnöje som finns kring brister i kar riärmöjligheter och löneutveckling för specialistofficerare, men säger att det nu finns en lösning på plats.

VI BORDE HA FÖRBERETT DET HÄR BÄTTRE OCH TYDLIGARE KOMMUNICERAT VARFÖR VI GÖR DETTA.

FAKTA 1985–1986:Karriär Värnplikten på I 4 i Linköping.

– Det här handlar om livet och jag är väldigt mycket Jocke, både i jobbet och privat. Jag har inget jobbface, det skulle bli väldigt konstigt. Jag är den jag är. GENOM SIN SAMBO, Marie Sjögren, har Joacim Blomgren också upplevt en annan sida av inter nationella konflikter än dem han brukar kom ma i kontakt med via jobbet. Sambon har varit engagerad som tillfäl lig vårdnadshavare och god man åt ensamkommande flyktingflickor vilket i hög grad kommit att påverka deras liv. För fem år sedan valde de att låta två tjejer flytta in hos dem. Flickorna blev kvar i flera år och fick med tiden uppehållstillstånd. I dag är de utflugna med egna boen den och bra jobb. – I kväll kommer båda två hem för midsommar. Vi är som extraför äldrar åt dem och det känns fantastiskt att höra dem kalla oss mam ma och pappa, säger Joacim Blomgren.

– Vårt jobb är så komplext att vi behöver dela på uppgifterna mel lan officerare och specialister. Men ingen är bättre eller sämre än någon annan, vi har bara olika roller. Internationellt är det här inga konstigheter. Sverige var i stort sett det enda landet i Europa med ett enbefälssystem.

– Jag har fyllt 56 och i min senaste placeringsplan stod det att jag skulle gå i ålderspension eller få förlängt efter det här. Det var för sta gången jag såg det i skrift och det kändes jättetungt. Att jobba är roligt, det är en del av livet och jag har svårt att se mig gå i pension om fyra och ett halvt år. Kanske skulle jag kunna tänka mig att gå vidare inom det civila och bli chef för en golfklubb eller liknande, för att kombinera ledarskapet med ett stort intresse. Men jag får se vad det blir. Just nu är jag jäkligt taggad på min nya befattning.

– I dag pratade vi om att jag känner mig redo för nästa nivå. Jag har gått från att vara en del av produktionen till att förändra och leda en stor organisation och jag har fått förståelse för spelplanen på högsta nivå. Det har varit en fan tastisk resa, säger han.

Men även om det stundtals varit mycket att ta hand om hemma har Joacim Blomgrens engagemang i arbetet varit oförändrat, säger han. Och införandet av ett två- och sedermera trebefälssystem är något han trott på och stöttat ända från början.

JoacimMötet: Blomgren

– När båda föräldrarna blivit ihjälslagna, de inte hade någon släkt kvar i livet och inget land ville ta emot dem var det inte något svårt beslut att låta dem flytta in hos oss. Nu är de en del av familjen och Maries och mina barn tycker bara att det är roligt när vi är många på julen och sådant.

Däremot anser han att vissa delar i processen borde hanterats annorlunda och han förstår kritiken från de kollegor som känner sig överkörda och felbehandlade.

1987: Sex månader som plåtslagare på pappas firma.

1988–1995: Olika befattningar på trupp. 1995: Stridsskolan Mitt (senare Markstridsskolan), lärare vid OHS, chef för reservofficersutbildningen, ställföreträ dande utbildningschef och ansvarig för utveckling av offi cersutbildningar.

2018: Försvarsmaktens första arméförvaltare.

“Min rekommendation till min efterträdare och arméchefen är att börja titta mer på människan i organisationen. Det dyker hela tiden upp information i media om att vi ska köpa det ena och det andra, men vi måste ju också ha människor som kan ta hand om det vi beställer”, säger Joacim Blomgren.

SOM-undersökningen » SEDAN NÅGRA ÅR UPP VISAR ALLA FÖRSVARET..TROENDEBALANSTISÖRERRIKSDAGSPARTIERSNUVARANDESYMPA-ENPOSITIVFÖR-GÄLLANDE« 30 Officerstidningen nr.5,

Litet förtroende för svensk försvarsförmåga vid väpnat angrepp Svenska folket anser att vi behöver ett starkt försvar och få vill se minskade anslag till Försvarsmakten. Däremot är det bara en dryg femtedel av svenskarna som tror att Sverige har tillräcklig förmåga att stå emot ett väpnat angrepp. Det framgår av den senaste årliga nationella SOM-undersökningen som tar tempen på svenskarnas inställning till bland annat politik, myndigheter och andra institutioner.  pinionsmässigt seglar försvaret sedan några år i medvind – den nationella deHultqvist.förtsretettgenomförsSOM-undersökningenvarjehöstochvisartydligtfolkligtstödförförsvaochdenförsvarspolitiksomunderförsvarsministerPeterFörsvaretåtnjötfrånnationellaSOM-undersökning arnas start 1986 och igenom hela 1990-talet en positiv förtroendebalans (den andel som uppger mycket eller ganska stort förtroende minus den andel som uppger mycket eller ganska litet förtroende) bland svenskarna. Från 1990-talets mitt inleddes dock en negativ långtidstrend och under 2000-talets inledning föll försvarets förtroendebalans under noll med en lägstanotering på -21 i 2008 års under sökning. Sedan 2017 års SOM-undersökning är svenskarnas förtroende för försvaret istället i en uppåtgående trend som fortsatte även i 2021 års nationella SOM-undersökning som genomfördes programenligt under septem ber-december 2021.  Försvarets förtroendebalans bland svensk arna blev +36 år i 2021 års SOM, en liten men stadig uppgång från +30 föregående år. Trots de senaste årens uppgångar kvarstår ett min dre förtroende för försvaret i befolkningen jämfört med förtroendet för bland annat poli sen respektive domstolarna (+61 respektive +39). Av svenskarna uppger 49 procent ett mycket eller ganska stort förtroende för för svaret medan 13 procent uppger ett mycket eller ganska litet förtroende. Liksom i 2020 års undersökning uppger 38 procent ett var ken stort eller litet förtroende för försvaret.

SEDAN NÅGRA ÅR uppvisar alla nuvarande riksdagspar tiers sympatisörer en positiv förtroendebalans gällande försvaret. Allra störst förtro ende uppger sympatisörer till Liberalerna (+60), därefter följer sympatisörer till Centerpartiet (+49), till Socialdemokrater na (+45), till Moderaterna (+44) respektive till Miljöpartiet (+42). På en egen nivå återfinns Kristdemokraternas sympatisörer (+30). Sve rigedemokraternas sympatisörer verkar ha etablerat en stabilt positiv förtroendebalans (+15) efter att länge ha utgjort den enda sympa tisörsgruppen med negativ förtroendebalans för försvaret. Sympatisörer till Vänsterpartiet uppger 2021 ett något minskat förtroende (+11) jämfört med 2020 vilket för första gången gör det lägre än SD-sympatisörernas, om än med litenFörtroendemåttetmarginal.   i den nationella SOM-un dersökningen är erkänt komplext och mångfa cetterat. Det inrymmer uppfattningar både om en verksamhets förmåga att sköta sitt uppdrag (utvärdering) och om dess betydelse för sam hället (viktighet). Uppger någon exempelvis ett ”ganska litet förtroende” för försvaret så kan det stå för att personen inte anser försvaret utgöra en särdeles viktig samhällsfunktion –exempelvis att krigsrisken bedöms vara myck et liten – men uppfattar att verksamheten överlag fungerar väl. En alternativ tolkning av ”ganska litet förtroende” kan vara att försvaret anses vara mycket viktigt men att det inte alls har tillräcklig förmåga eller fungerar väl.

Analys: 2022

FÖR ATT BÄTTRE förstå nyanserna i svenskarnas uttryckta förtroende för försvaret har vi ana lyserat faktorerna viktighet respektive utvärdering mer i detalj genom att lägga till två påståenden. Påståendet ”Det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar” indi kerar den betydelse/viktighet som den svarande tillmäter försvaret, och 75 procent av svenskarna instämmer (47 procent svarar ”helt riktigt”, 28 procent svarar ”delvis rik tigt”). 11 procent anser att påståendet är helt (5 procent) eller delvis (6 procent) oriktigt. Vidare uppger 14 procent ”ingen uppfattning”. Opinionsbalansen (den andel som är mycket eller ganska positiva minus den andel som är mycket eller ganska negativa) för påståendet om vikten av ett starkt svenskt militärt för svar är således +66. Bland riksdagspartiernas sympatisörer noterar Moderaternas respekti

O

Redaktör: Linda Sundgren

FÖR FÖRSVARET, POLISEN OCH DOMSTOLARNA 1988–2021

ve Kristdemokraternas högst opinionsbalans med +79, strax före Centerpartiets respektive Liberalernas på +75. Sverigedemokraternas sympatisörer noterar opinionsbalans +72 och Socialdemokraternas sympatisörer opinions balans +59. Även sympatisörer till Miljöpartiet respektive Vänsterpartiet är tydligt, dock aningen mindre än övriga, övertygade om behovet av ett starkt militärt försvar (opini onsbalans +36 respektive +40). Försvaret upp fattas således som en viktig samhällsinstitu tion av befolkningen – en av grundpelarna för legitimitet och förtroende.   SOM ”UTVÄRDERING”

Uppenbart är att svensk säkerhetspolitik är inne i sin mest dynamiska period på mycket länge och att svenskarna i stort, såhär långt, uttrycker ett starkt stöd för försvarsoch säkerhetspolitiken och för försva rets utveckling.

En relativt vanlig uppfattning i debatten är att analytiker kraftigt överskattat Rysslands mili tära förmåga och blir Sveriges och Finlands Natoansökningar beviljade ställs frågan om försvar mot ett militärt angrepp måhända i en annorlunda dager. Till ovanstående kommer den nu pågående upprustningen av försvaret, där riksdagens alla partier är eniga om att öka försvarsanslaget till två procent av BNP.

KARL YDÉN Reservofficer, samt forskare verksam bland annat vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS), Chalmers tekniska hög skola, King’s College London och Kungl

INKLUDERADES påståendet ”Försvaret skulle klara av att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp”. Det är således här fråga om ”utvärdering” i en mycket speciell mening, inte en utvärdering främst av den faktiska verksamheten utan en bedömning av en fiktiv situation av en typ som det moderna svenska försvaret aldrig har verkat i. Med det ta förbehåll går det att konstatera att svensk arna inte tror att försvaret skulle klara av att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Med an försvaret överlag uppfattas som en viktig verksamhet bland befolkningen, saknas tro på att dess förmåga skulle vara tillräcklig i ett skarpt krigsfall. Tjugotre procent av svenskar na anser påståendet om försvarets tillräckliga förmåga vara helt eller delvis riktigt, medan 60 procent anser det vara helt eller delvis fel aktigt (opinionsbalans blir således -37). Sjutton procent anger ingen uppfattning. Ingen kate gori/grupp nedbruten på partisympati, kön eller ålder tror att försvaret skulle klara av att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Mest pessimistiska avseende försvarets förmåga är sympatisörer till Sverigedemokraterna respek tive Liberalerna, minst (men fortfarande) pes simistiska är sympatisörer till Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Män är något, men inte dramatiskt, mer pessimistiska än kvinnor.  DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN genom fördes före årsskiftet och effekter av Ryss lands anfallskrig i Ukraina avspeglas därmed givetvis inte alls i de redovisade resultaten, och inte heller de avseende inställningen till ett svenskt Nato-medlemskap. Bland övriga SOM-resultat kan noteras ett fortsatt starkt motstånd mot minskade försvarsutgifter samt en utbredd övertygelse att klimatförändring ar leder till ökade friktioner och konflikter mellan länder. Avseende nästkommande SOM-undersökning, som genomförs nu i höst, återstår att se om krigsrapporteringens bild av Rysslands militära förmåga/oförmåga i Ukraina kommer att få svenskarna att ändra uppfattning om försvarets möjlighet att motstå ett (ryskt) militärt angrepp i mer positivt ljus.

Den årliga SOM-under sökningen genomförs av SOM-institutet (samhälle, opinion, media) i Göteborg. SOM-institutet är en obero ende organisation som sedan 1986 mäter svenskarnas åsik ter, beteenden och värdering ar inom områden som politik, försvar, medier, myndigheter med mera. Den utvaldaöverundersökningennationellagåruttill20000slumpmässigtpersoneriåldrarna 16-85 år, bosatta i Sverige. Varje år kompletteras enkäten med frågor om aktuella händelser, vanor och attity der liksom specifika frågor ställda i samarbet med fors kare och myndigheter.

FÖRTROENDET (FÖRTROENDEBALANS)

Försvaret skulle klara av att försvara Sverige mot ett militärt angrepp. Det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar. 2018SOM-undersökningennationellaKälla:1986-2018SOM-undersökningennationellaKälla: felaktigtHeltriktigtHelt IngenuppfattningDelvisriktigt felaktigtDelvis 5% 43% 7% 4%17%10% 18% 34% 26%9%34% +72-44 Opinions-balansOpinions-balans10010080806060404020020 DomstolarnaPolisenFörsvaret 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 +36+39+61 20202021 Officerstidningen nr.5, 2022 31

Tre 100Lpresenteraryggsäckeftergenerationerförsvarets120Lkanvinuvårtflaggskepp,Ryggsäck2.0. www.snigel.se 30L Specialist backpack 50L Mission backpack15-20L All Pack 40L Specialist backpack

Dalarna, Krigsarkivet

En soldat och hans häst I Jan Olof Olssons (Jolo) berömda TV-serie från beredskaps åren, Någonstans i Sverige, som första gången sändes i TV vintern 1974, och som sedan repriserats åtskilliga gånger har djur vännen och lantbrukaren 107 Andersson en viktig roll. Han är den värkbrutne, men snälle och saktmodige bonden, som har ett särskilt gott handlag med hästar. Det är också till hästbivacken han gärna drar sig undan när det blir lite väl livligt och stojigt bland kamraterna. Man kommer onekligen att tänka på Jolos rollfigur när man ser denne anonyme beredskapssoldat tillsammans med sin häst i Dalar na någon gång 1940. Fotografiet är taget av den berömde fotogra fen Karl Werner Gullers, som fångat ett ögonblick som väl speglar det förtroendefulla, ömsinta och närmast kärleksfulla förhållandet som inte sällan uppstår mellan en människa och en häst. Ännu under andra världskrigets år hade hästen en viktig funktion i krigsmakten, men avhästningen hade påbörjats redan efter 1925-års försvarsbe slut för att ta verklig fart på 1950-talet, då de flesta av kavalleriför banden övergick till motoriserade terrängfordon. Foto: Krigsarkivet , Försvarsstabens bildarkiv, Armén, infanteri, hästar div. Nr 01001. Foto: G W Gullers 1940.

1940 Historia, Insänt & debatt, Fpan, Krönika, Noterat Ur

Officerstidningen nr.x, 201x 33

Slutstycket

Vad tycker du? Skriv en insändare! Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta texterna.

Insänt & debatt

q NÄR JAG ÄR ute och möter nya medar betare i myndigheten och pratar om fackligt medlemskap och engagemang möter jag ibland argument att arbetarrörelsen är över och att den enda fackliga frågan är lön.

»

"Utan en tydlig roll för fackförbunden kom mer svenska modellens inflytande minska. Det kommer inte på bästa sätt värna arbetstagar na på svensk arbets marknad, i synnerhet inte i

detsordförandebundetsledamotskriverFörsvarsmakten",StefanMorin,iOfficersför-styrelseochförLivgarofficersförening.Saltsjöbadsavtaletundertecknas1938. 34 Officerstidningen nr.5, 2022

Det förändrade samhällskontraktet – nutidens fackliga kamp

tandemodellenskommerfackförbundentydligmensetraktetimaktbalansennyasamhällskon-kommerutvetingen,utanenrollförsvenskainfly-minska.«

Detta anser jag stämmer inte. Vi står nu inför den viktigaste fackliga kampen sedan bör jan av 1900-talet, då lagen om kollektivavtal och Saltsjöbadsavtalet satte ramarna för den svenska modellen. Kampen om att i det nya samhällskontraktet försvara partsmodellen och medlemmarnas inflytande på arbets marknaden.Islutetav 1800-talet, ur arbetarrörelsen, börjar arbetare organisera sig inom fack förbund. Drivkrafterna då var människors lika värde, jämställdhet och bättre villkor på

Det är möjligt att vara anonym, men redaktionen måste veta vem du är. Skicka din insändare till debatt@officerstidningen.se.

arbetsmarknaden. Drivkrafter som vi i dag kan åtnjuta som självklara och till del lag stadgade på arbetsplatsen. Den svenska partsmodellen som bygger på att parterna i samförstånd sätter villkoren på arbets marknaden utvecklas. Den modellen har tjänat svenska arbetsmarknaden väl. Vi har använts som ledstjärna och målbild för länder världen över som drömmer om en mer demokratisk och rättvis arbets marknad.

I REGERINGSFORMENS FÖRSTA kapitels för sta paragraf kan vi läsa ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Paragrafen skulle kunna ha tillägget: ”genom de orga nisationer de tillhör”. För just så har det svenska samhällskontraktet fungerat. Statens makt har balanserats och kontrol lerats av organisationer. Kyrkan, fören ingar och fackförbund har utgjort folkets kontroll.Samhällskontraktet är nu i förändring. Staten har inte längre monopol på väl färd utan näringslivet och ideella orga nisationer kan idag bedriva bland annat sjukvård och skola. Kyrkan har separerats från staten och ideella influenser från omvärlden har tagit plats på arenan. Människors engagemang skiftar från medlemsorganisationer till ett mer tids begränsat deltagande i sakfrågor. Hur den nya maktbalansen i samhäll skontraktet kommer se ut vet ingen, men utan en tydlig roll för fackförbunden kommer svenska modellens inflytande minska. Det kommer inte på bästa sätt värna arbetstagarna på svensk arbetsmarknad, i synner het inte i Försvarsmakten. De skulle dessutom överlåta till politiken att genom lagstiftning besluta om lägstalöner och skyddsregler på arbetsmarknaden.Idag2022måste vi fråga oss om den svenska modellen, dess plats i det nya samhällskontraktet, och de grundläggande värderingar som skapat den, är hotad? Värderingar som till stor del kan återfinnas i Försvarsmaktens värdegrund. Värderingar som ligger till grund för vår demokrati. Att parterna på arbetsmarknaden förhåller sig till den svenska modellen är därför ett konkret sätt att skydda vår svenska demokrati. Det kräver att parterna lyssnar och kompromissar. Något Hur den

hittarEttochkanOfficerstidningen.se/debattduläsaflerinsändaredebattartiklar.urvalavläsningsomdudär:

När staten genom Arbetsgivarverket driver på för försämrade vill kor, är det Officersförbundet tillsammans med övriga fackförbund inom staten som bedriver försvarsstrid. Det är genom medlemskap och engagemang i förbundet som vi på bästa sätt försvarar våra vill kor! I detta fall är ensam inte stark. Försvarsmaktens syn på den svenska modellen, ”att parterna i samförstånd sätter villkoren”, har just nu stora brister. Bland annat hänvisar personaldirektören i en artikel i Officerstidningen nr 4/2022 till ett remissvar avseende GSS/K där Försvarsmakten svarat att de ”kan tänka sig förlänga GSS/K med två år i stöten, i obegrän sad tid, förutsatt att det är ett ensidigt beslut från Försvarsmakten utan inblandning av fackliga organisationer”.

YTTERLIGARE ETT AKTUELLT exempel på bristen av partsarbete från Försvarsmaktens sida är hur ÖB har duckat diskussioner mellan parterna gällande flygförarfrågan med resultatet att vi nu riskerar operativ förmåga. Hade ÖB satt sig ner och fört samtal med Officers förbundet när vi flaggade för bristerna i flygförarnas villkor, hade problemet kanske inte vuxit till de nuvarande proportionerna. Kan ske hade vi partsgemensamt hittat en lösning? Gällande personalförsörjning och tillväxt har Officersförbundet länge tryckt på vikten av behållaperspektiv. Men när arméchefen deltar i Almedalen på Officersförbundets seminarium, ”Den militära personalen – nyckel till tillväxt”, uttrycker han stolt: ”Vi är bra på att rekrytera, det går bra för försvarsmakten nu”.

Arbetsgivarverket och Försvarsmakten behöver påminnas om. Utan svenska modellen tappar arbetstagarna inflytande att påver ka sina villkor. Redan idag märker vi hur Arbetsgivarverket i för handlingar vill försämra villkoren inom det statliga området. Att kombinera denna attityd med den ständiga devisen att ”staten inte ska vara löneledande”, rimmar illa med ambitionerna om en kraftig tillväxt inom Försvarsmakten.

Det stämmer om arméchefen definierar Försvarsmakten som ett Excel-ark med uppfyllda siffror och måltal som ska presenteras för departementet. Att prata om god rekryteringsförmåga utan att väga in förmågan att behålla kompetens inom myndigheten påvisar endast en vilja att visa upp tilltalande siffror som inte säger något om verkligheten.Jagdefinierar

Försvarsmakten som spjutsspetsförmågor. För mågor som utgörs av väl utbildade och kompetenta medarbetare. Det är dessa förmågor som ska skydda våra gränser, som ska värna vår demokrati och genom det vår svenska modell. Dessa förmågor blir bara bättre genom att parterna tillsammans sätter villkor som motiverar och utvecklar personal att stanna kvar i myndigheten, samtidigt som Försvarsmakten rekryterar nya medarbetare för att säkerställa tillväxt. Det svenska samhällskontraktet förändras, det går inte att stoppa. Men förändring behöver inte innebära försämring. Vi som fackför bund ska inte verka som en bromskloss för att värna vår egna organi sation, men vi ska agera för att försvara våra medlemmars inflytande och värna deras villkor. Vi måste säkerställa att det finns ett skyddsnät och en plats för våra medlemmars röster i det nya sam hällskontraktet. Det skyddsnätet utgörs av den svenska partsmodellen och sta vas i vårt fall Officersförbundet! ●

’FÖRSVARSMAKTEN»STRIDSPILOTFRÅGAN:KASTAR BORT 2,4 MILJARDER’« » PERSONALEN SLARVAS BORT« »VI ÖVAR KRIGETS LAGAR FÖR »SNARTSÄLLAN«BLIRJAG FANJUNKARE IGEN – 35 ÅR EFTER FÖRSTA GÅNGEN« »ÅRET DÅ FRALLFIKAN OCH PERSONALEN FÖRSVANN« Vad tycker du? Skriv en insändare! Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta texterna. Det är möjligt att vara anonym, men redak tionen måste veta vem du är. Skicka din insändare till debatt@officerstidningen.se Stefan Morin Ledamot i Officersförbun dets Ordförandeförbundsstyrelse.förLivgardetsofficersförening

Fpan

IstockFoto:

Officerstidningen

ƀ En soldat ertappades i våras av polisen när han rökte cannabis. Polisen fann även cannabis i hans bostad. Soldaten har erkänt inne hav samt bruk av narkotika och inväntar strafföreläggande. Han har även medgivit att han under en längre tid har brukat narkotika. Ett beteende som är oförenligt med arbetet inom Försvars makten, konstaterar persona lansvarsnämnden i sin motivering. Nämnden understryker de säkerhetsmässiga riskerna med narkotikapåverkan inom försva rets verksamheter. Därtill har anställda ett krav på sig att följa gällande lagar och ta avstånd från missbruk och olaglig hantering av droger. Soldaten har också varit olovligt frånvarade vid några till fallen och har flera gånger kom mit för sent till arbetet. Beslut: Uppsägning. DISCIPLINÄRENDEN Tog en kollega på brösten ƀ En yrkesofficer har vid fle ra tillfällen tagit på en kvinnlig kollega på ett opassande sätt. Mannen har bland annat nypt kollegan på låret och tagit på hennes bröst. Kvinnan har vid flera tillfällen försökt få mannen att förstå att hans beröringar är oönskade, men beteendet har fortsatt.Mannen bekräftar händelser na, men menar att ”det hela bara var på skoj”, enligt nämndens redogörelse för ärendet. Han är ångerfull över det som har hänt och ledsen för att inte har förstått att inget samtycke fanns för beröringen.

SKILJANDEN Soldat sägs upp cannabismissbrukefter

Här följer ett axplock av de ärenden som har varit uppe i senastepersonalansvarsnämnd,FörsvarsmaktensFpan,dentiden.

ƀ En civilanställd har haft ett beteende gentemot kollegor och chefer som inte är förenlig med Försvarsmaktens värdegrund. Det handlar bland annat om en ovilja att samarbeta, inte följa instruktioner och uppvisa en negativ attityd. Därtill ska man nen i fråga ha uppträtt aggres sivt mot sin chef. Mannen har förnekat flera av påståendena i anmälan.Nämnden anser att uppgifter i ärendet ger visst stöd för att det finns brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen, men framhål ler i sin motivering vikten av att arbetstagare samarbetar med kollegor och chefer. Nämnden skriver vidare att det är en allvarlig förseelse att upp visa ett aggressivt beteende på arbetsplatsen och poängterar att fortsatt beteende av samma slag kan innebära att mannen riskerar sin anställning. Beslut: Löneavdrag i sju dagar. Örfilade värnpliktigen på fest ƀ En yrkesofficer gav en värn pliktig en örfil i samband med en fest. Det var vid en diskussion som örfilen utdelades. Kvinnan insåg direkt att det var olämp ligt och bad den värnpliktige om kantillsittoacceptabelttiga.aggressivtsättkorrektmaktensdetkonstaterarursäkt.PersonalansvarsnämndenisinmotiveringattäravstorviktattFörsvarspersonaluppträderochinteagerarpåettsomkanuppfattassomgentemotvärnplikOfficerenharageratpåettsättochhargenomuppträdandegjortsigskyldigentjänsteförseelsesomintesessomringa.

I sin motivering till beslut skri ver nämnden att att det borde ha stått klart för honom att hans agerande var olämpligt och stri der mot Försvarsmaktens värdegrund. Mannen har gjort sig skyl dig till en tjänsteförseelse som inte är ringa. Beslut: Löneavdrag i sju dagar. Glömde påslagendatorpåarbetet

ƀ En yrkesofficer lämnade en dator som hanterar kvalificerat hemlig information påslagen på arbetet i samband med att han gick på julledighet. Mannen har yttrat sig i ärendet och berättat att arbetsbelastningen var hög vid tillfället och att misstaget inte skulle ha hänt under normala omständigheter.Nämndenskriver att det är av största vikt att Försvarsmaktens utrustning hanteras noggrant och att den ser särskilt allvarligt på att det i detta fall handlar om felaktig hantering av en kvalifice rat hemlig utrustning. Beslut: Löneavdrag i tre dagar. förLöneavdragdåligthumör

text: Josefine Owetz Fpan Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, Fpan, behand lar fall där anställda misstänks för, eller har begått, brott eller tjänsteförseelse. Fpan kan bland annat kan skilja personer från deras anställ ning och besluta om löneav drag eller varning. Nämnden består av ordförande i form av överbefälhavaren eller den som ÖB sätter i sitt ställe, Försvarsmaktens motsvarande.erfarenhetutseddagapersonaldirektören,chefsjurist,fackliföreträdareochsärskiltledamöter,oftastmedsomförbandschef

Källor: Fpans protokoll med tillhörande bilagor i juni 2022. 36 nr.5, 2022

Beslut: Löneavdrag i sex dagar.

Cannabis, oönskat beteende och örfil

NYHET LÖSNINGAR OAVSETT HOTBILD Med mer än 30 års erfarenhet av utveckling, projektering och installation törs vi säga att vi kan det här med EMC och säker elmiljö. Vi har genom åren hjälpt hundratals enskilda kunder, myndigheter och större företag med vår kunskap, oavsett kravspecifikation, skärmningsklass eller produktbehov. Målsättningen framgent är inte lägre satt. Vi kommer att fortsätta hjälpa våra uppdragsgivare med kundanpassade lösningar - oavsett problem eller hotbild. Välkommen till KAMIC - med uppkavlade ärmar står vi startklara och redo. Tel: 054- 57 01 20 | www.kamicemc.com KAMIC Installation TEMPEST-filter NEMP-filterHEMP-filter Officerstidningen nr.5 2022 37

NATOMEDLEMSKAPET KOMMER FÖR ÄNDRA det militära yrket i grunden, särskilt för officerarna, men också för en hel del kanriamensåklartdärifrånerfarenhetermedtillsammansochmångaförrigekategorier.ochspecialistofficerareandrapersonalOftahörsattSveärvälrustatNatoeftervårainsatserövningardem.Vårakommerattunderlätta,givetsvenskhistoavallianslöshetsåSverigeochFör

FTER SOMMARSEMESTERN KUNDE vi äntligen notera ett första tecken på att vi går mot bätt re tider när det gäller personaltjänsten i För svarsmakten. Överbefälhavarens dagorder gav förvisso sparsamt med detaljer, men indikerar en omsvängning inom ett område som under lång tid negligerats eller misshandlats.

Många har försökt att lyfta personalfrågor utan att hörsammas. Här ska vi vara tack samma mot piloterna som genom att skapa medial uppmärksamhet verkar ha åstadkom mit ett politiskt tryck på Försvarsmakten att agera. Detsamma gäller de kontinuerligt tjänstgörande gruppbefälen, soldaterna och sjömännen som lyckats kasta ljus på det irra tionella med att de inte kan vara anställda längre än tolv år. Båda är exempel på personalfrågor som i flera år lyfts linjevägen utan framgång. Det är först nu när det nått media och politiker som förändringens våg kan skönjas. Många upplevde omsvängningen till insats försvaret som revolutionerade och insatser världen över blev en naturlig del av yrket. I nästa kursändring blev det en variant av det tidigare invasionsförsvaret, men med en stark internationell prägel. Nu står vi förmodligen inför den absolut störs ta förändringen på århundraden –alliansförsvaret.

Det

E

38 Officerstidningen nr.5, 2022

svarsmakten inte betraktas som annat än alliansanalfabeter. Det kom mer krävas betydande ansträngning för att bygga kollektiv kunskap om hur Nato egentligen fungerar. Kunskap som är nödvändig för att vi ska kunna anpassa oss och bidra med vår pusselbit i alliansförsvaret. Även om vi haft personal vid Natos staber så har vi hittills aldrig haft full insyn eller varit delaktiga i de viktigaste forumen. De yrkesoffice rare som har erfarenhet från Natos staber är också försvinnande få. Försvarsmakten kommer i framtiden uppskattningsvis ha ett par hundra befattningar vid Natos olika staber varav cirka 70 procent kommer bemannas av officerare. De fåtal platser vi hittills haft har med enkelhet bemannats då det funnits tillräckligt många som lock ats av lunda.detmorgonkanringutlandsstationeäventyrvillkorgällandeellerdetsomenmedfamiljeninnebära.Ikommervaraannor

Vänta inte på mediala utspel som framtving ar förändring utan ta initiativet och utveckla konkurrenskraftiga villkor för ett förändrat » Yrket är under förändring och det kräver förändringar i villko ren. Det duger inte med pend lingsersättningar eller fasta tillägg i insatsavtalet som inte förändrats på årtionden.« våras för personalen?

Christian Schmidt Officer vid Högkvarteret

DET BEHÖVS INCITAMENT om vi ska lyckas hitta och behålla en tillräck lig mängd yrkesofficerare som är beredda att stationera hela familjen utomlands i perioder om ett par tre år, och kanske dessutom vid flera tillfällen i yrkeskarriären. Därutöver finns behovet av tjänstgöring på olika platser inom Sverige och fortsatt deltagande i internationella Yrket är under förändring och det kräver förändringar i vill koren. Det duger inte med pendlingsersättningar eller fasta tillägg i insatsavtalet som inte förändrats på årtionden, för att nämna några exempel. Försvarsmakten får heller inte vara rädd att lyfta frågan om särskild skattelagstiftning för yrkesofficerare. Det finns hos många andra Natomedlemmar. I synnerhet är det relevant då utlandsstationering i många fall innebär att det är yrkesofficeren som periodvis är den enda familjeförsörjaren.

Krönika Christian Schmidt

QUICK AND EASY MOUNTING METHODS • The Tire Saver Shield is easily mounted on certified flange with integrated mounting ring for three-piece wheel • Lug Nut Protector with certified integrated mounting ring for use on Class V forklifts • OTR Wheel Engineering can supply one-piece wheels with certified integrated mounting ring TIRE SAVER SHIELD™ Hutchinson’s Tire Saver Shield™ is constructed for use in extreme operating conditions. The product is suitable for underground and open-pit mining, port operations, steel industry, precast concrete, construction, oil and gas, quarry and demolition applications. Tire Saver Shield™ is made from a reinforced elastomer material ensuring maximum protection from hazards that compromise the tires vulnerable sidewall. This barrier provides penetration resistance against sharp-edged foreign objects. The Tire Saver Shield™ is easy to mount and dismount. The Tire Saver Shield™ mounts directly to the attached mounting ring. The Lug Nut Protector provides added protection. OTR Wheel can integrate the mounting ring or pattern to your wheels. BENEFITS OF USING HUTCHINSON’S TIRE SAVER SHIELD™ • Protects the tire sidewall from cuts and impacts • Mirrors the sidewall profile at varied tire operating pressures • No effect on the operating temperature of the tire • Robust and affordable alternative to tire chains • Safe, secure, and certified mounting methods • Easy to install and maintain www.clp.se Försvarshögskolans samverkansavdelning söker en kva lificerad militär handläggare. Vi samverkar huvudsakligen med Försvarsmakten men även med militära högskolor och universitet, nationellt som internationellt. Avdelningen är beredningsansvarig för samverkansfrågor med Försvars makten främst avseende utbildning och utbildningsstöd. Du kommer att delta i framtagandet av beslutsunderlag för högskolans ledning. Ditt ansvar gäller främst avseende militär utbildning där du kommer att delta och ansvara för samordningsmöten med Försvarsmakten. I förekommande fall kommer du även verka som Försvarshögskolans repre sentant i det gemensamma kompetensförsörjningsarbetet. Du kommer att ansvara för viss samordning av vårt del tagande i utbildningsrelaterade konferenser samt stödja ledningen i övriga samverkansuppgifter. I arbetet ingår det även att samordna och stödja högskoleledningens möten med militära aktörer samt delta i samordning, planering och genomförande av nationella och internationella besök.

Vi vill att du • har en genomgången officersutbildning och är utnämnd   major eller örlogskapten (OF 3) alternativt förvaltare (OR 8).

Vi söker

• har erfarenhet från stabsarbete på HKV-nivå och kunskap   om Försvarsmaktens organisation, ledning samt erfaren  het/kunskap om dess utbildningsverksamhet.

Det är meriterande om du • har avlagt en magisterexamen, företrädesvis i något av   ämnena krigsvetenskap, ledarskap eller militärteknik.

• har erfarenhet av högskoleutbildning samt kunskap om   de regelverk som reglerar denna. • har kunskap om totalförsvaret. Som person har du • god förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta. • god arbetsledningsförmåga • är prestigelös, noggrann och tar ett stort ansvar för   helheten och kvalitén i utförandet av dina arbetsuppgifter. Anställningen är tidsbegränsad för en yrkesofficer som YAM (yrkesofficer vid andra myndigheter) på heltid. Läs mer och ansök senast den 25 september på www.fhs.se/ledigajobb Vid frågor kontakta Mikael Boox, Chef för samverkansavdelningen, mikael.boox@fhs.se en militärhandläggarekvalificeradmedinriktningsamverkan

q ”KARLBERGS SLOTT – Kunglig och militär historia” är en ny filmserie om Karlbergs slott. Inledningsvis har det gjorts sju oli ka avsnitt, bland annat om slottets historia, kadet ternas traditio ner och chefer na på ochdemedmergenomKarlbergåren.”Iseriensfilfårduföljainpåfilmaguidningartadelavunik konst, arkitektur och historia. Karlbergs slott har en rik historia som går tillbaka till 1630-talet när slottet byggdes. En historia som inkluderar Sveriges mäktigaste familjer, kungligheter och sedan 1792 – militär utbild ning. Här har Karl XII växt upp och legat på lit-de-parade, här har dansats fransäs och här har det utbildats officerare”, skriver Mili tärhögskolan Karlberg om serien. – Här arbetar vi – personal, elever och kadetter – på Militär högskolan Karlberg, mitt i en his torisk slottsmiljö där det hänt mas sor med spännande saker genom åren. En plats som allmänheten dessutom inte har tillgång till. Det är klart att vi ska berätta om det.

TV-TIPS: BILDEN:

»Kapten är en underbar grad. För mig hände det 1986 och jag är avundsjuk att 1986 inte är nu, för ni har fantastisk och utmanande tid Fanöverlämning till Amf 4 i Göteborg ƀ ”För knappt ett år sedan var hon på plats och återinvigde regementet och i dag överläm nade H.K.H. Kronprinsessan, på uppdrag av H.M. Konungen, en ny fana till re”värden,tenhetgenerationer.ersammannaJagblerasHerlitz.bandschefenbieregementeGöteborg”Amfibieregementet iskriverÄlvsborgsamfipåInstagram.FananöverlämnadestillföröversteFredrik”Närettförbandåtereta­skallennyfanatasfram.kommernuatttilldelaerdenfana.DennasymbolbinderermedgenerationerföreochskainspirerakommandeFördenmedstoltochlåtdenpåminnaeromvik­averuppgift,attförsvaravåravårtlandochdessinvånasakronprinsessanisitttal.

Kunglig och militär historia på Karlbergs slott

INSTAGRAM: ”Kunna försörja mig /GSS K”. ● Taktisk bjuder på inblick från rådfickdesåenmetHögre157nade●StilrådmonterFörsvarsmaktensunderPride.förHOP:areDen8augustivälkomFörsvarshögskolan,nyastuderandevidofficersprogram(HOP),skriverFHSiartikel.FemtekullenavkalladeHOP:are,somoftakallasifolkmun,nyligennågragodapåvägen. KLUDDNIKLAS: TWITTER: Hansson/FörsvarsmaktenMajaFoto: 40 Officerstidningen nr.5, 2022

Noterat

Vi anser själva att vi har en skyldig het att göra det gentemot ochlanMilitärhögskotionschefkommunikaNiklasbetalarna,skattesägerEnglund,påKarlberg,projektleda re för serien. Vad är förhoppningen med serien? – Att tittarna får upp intres set för vårt vackra slott, och den konst- och historieskatt som finns här. Men förhoppningen är också att filmerna kan bidra till att fler vill studera till officer i Försvars makten, nu när de ser vilken unik och vacker studiemiljö de kommer att ha under sina studier på För svarshögslolans officersprogram. Serien finns att se på YouTu be-kanalen ”Försvarsmakten Inblick”. ●

RÖS • EMP HPM • TEMPEST EMP-tronic AB Box 45, 250 53 Helsingborg 042-23 50 60, emp-tronic.seinfo@emp-tronic.se • Nyckelfärdiga dämpade mäthallar. • Rum för datasäkerhet med kontorsmiljö. • Skärmningsmaterial för egenmontage: Dörrar, fönster, absorbenter, ferriter, filter, packningar, skärmväv. • Förstärkare TWT och Solid state för radar, kommunikationmotmedel,mm. • Skärmade lådor/skåp för skydd. • Avlyssningssäkra mötesrum. Läs mer på fra.se/jobb ”Här känner man att man gör nytta för Sverige” Jolex AB, +46 8 570 22985 mail@jolex.se, www.jolex.se – for all your EMC, Thermal & Sealing Solutions officerstidningen-92x123.indd 1 2019-02-18 12:22 Vi gör allt för att uppmärksamhet.skapa Vi konstruerar högpresterande varningsprodukter för utrycknings- och specialfordon. Alla våra produkter har ett och samma syfte; att skapa uppmärksamhet i krä vande och utsatta situationer. Uppmärksamhet som bidrar till en säkrare miljö för förare och omgivning. www.standbygroup.se

– JAG UPPREPAR det jag sagt tidigare – för Offi cersförbundet finns det inga incitament att ha kvar nuva rande avtal. Vi vill naturligtvis ha ett bättre kollektivavtal än lagen, men det är Försvarsmakten som måste komma med förslag som motiverar vår styrelse att skriva på ett nytt avtal och det ser inte ut att hända, säger Susanne Hult gren, förhandlingschef Officers förbundet.

KOLLEKTIVAVTALET FÖR GRUPPBEFÄL, soldater och sjömän i Försvars makten förhandlades fram 2010. Avtalet innebär bland annat att den första

TILLSAMMANS INOM OFR/S,P,O och med Saco-S förbereder förbundet en uppsägning av avtalet som har 12 månaders uppsägningstid. – Vi har en arbetsgivare som använder avtalets möjligheter till kortare anställningar i för stor utsträckning. Vi vill att våra med lemmar ska ha tryggare anställ ning än sex månader eller ett år. Vi menar att en anställning som gruppbefäl, soldat och sjöman är som vilken annan anställning »För incitamentdetOfficersförbun-finnsdetingaatthakvarnuvarandeavtal.«

attmenlet,omEftersomminstsadeochmaktsanställningar(2012:332)fårsammanlagdatidsbegränsadderprovanställninganställningentidsbegränsadeskapåbörjasmedomsexmånaochdärefterövergåienanställning.Denanställningstidenuppgåtillhögst12år.Lagenomvissaförsvarskom2012innebärattdentidsbegränanställningskaomfattasexårochhögståttaår.parternakomöverensettkollektivavtalärdetavtaintelagensomgällerjustnu,viduppsägningbörjarlagengälla.

Förberedelse inför uppsägning av GSS/K kollektivavtal pågår

Officersförbundet och Försvarsmakten påbörjade under våren förhandling av ett nytt kollektivavtal för GSS/K. Partnerna ser inte ut att nå målet, att komma överens om ett nytt avtal till hösten och därför förbereder Officersförbundet en uppsäg ning av avtalet i höst.

som helst och därför bör samma anställningsvillkor gälla det vill säga provanställning följt av tills vidareanställning. Jag hoppas att Försvarsmakten hemställer hos regeringen att lagstiftningen ändras så att den möjliggör det, säger Lars Fresker förbundsord förande Officersförbundet.

Vad händer med GSS/K om kollektivavtalet sägs upp? –För de GSS/K som redan är anställda med det nuvarande avtalet som grund blir det ingen förändring under uppsägnings tiden, utan de kommer fortsät ta sina anställningar med de datum som överenskommits, men efter att det uppsagda avtalet slutat att gälla blir det minst sex år vid förlängning eller nyanställning. För de som kommer att anställas kommer lagen att gälla det vill säga att anställningen ska påbörjas med provanställning om sex måna der och därefter övergå i en tidsbegränsad anställning om minst sex år och högst åtta år, säger Susanne Hultgren. ⚫

Senaste nytt OfficersförbundetfrånFörbundsnytt Gruppbefäl, soldater och sjömän Medlemssiffror, 31/8 2022 OF 6260 SO 3282 GSS 3796 Studerande 535 Övriga 398 Summa ...................................... 14 271 Sehlstedt/FörsvarsmaktenAntoniaFoto: 42 Officerstidningen nr.5, 2022

na aktiverats och överenskommelserna gäller.

IstockFoto: Officerstidningen nr.5, 2022 43

I slutet av maj slöts en överenskommelse på flera förband i marinen om att höja lönerna för GSS/K så att de stämmer överens med Försvarsmaktens egen lönestruktur. På tre förband har lönerna aktiverats och överenskom melsen gäller, men på fyra förband har löner na stoppats. Officersförbundet är nu beredda att tvisteförhandla..FÖRBANDSCHEFERNA

På Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstrids flottiljen och Sjöstridsskolan har de nya löner

FÖR GSS/K I de andra försvarsgre narna och stridskrafterna ser löneläget annorlunda ut. På de flesta förband ser man behovet av att höja lönerna från 1 april. Det pågår diskussioner centralt mellan Officersförbundet och Försvarsmak ten, men Försvarsmakten hävdar att en höj ning inte behöver ske förrän den första okto ber i samband med Rals.

Betala din medlemsavgift via e-faktura eller autogiro Gör det enkelt för dig själv och anmäl att du vill ha e-faktura eller autogiro via din internetbank – då slipper du avgiften för pappersfakturan! Glöm inte att följa oss i sociala medier för aktuell uppdatering kring vad som händer i förbundet.

»Det här är stora pengar för den enskilde, men små för makten.«Försvars-

– Det är en styrka att förbandscheferna använder sina mandat att sätta löner på sin personal, men man tar sig samtidigt för pan nan över att högre chefer centralt ens tänker tanken att ta tillbaka redan fattade lönebeslut som dessutom bara följer Försvarsmaktens egen lönestruktur, säger Susanne Hultgren, förhandlingschef Officersförbundet.

Vad kan du göra

Internationell insats  För dig som ska på utlandsmission. Nyttig kunskap om vilka avtal och regler som gäller och viktiga saker att tänka på inför, under och efter din internationella tjänstgöring.

Medarbetarsamtalet Vad gäller egentligen vid ett medarbe tarsamtal och hur kan du bäst förbe reda dig.

– Om förbandscheferna har sagt att löner na ska höjas retroaktivt från den 1 april och officersföreningen sagt ok till det finns det en muntlig överenskommelse och då kan vi tvis teförhandla på det. I nuläget pågår förhand ling på Marinbasen. På Första ubåtsflottiljen kommer förhandling påkallas och på Amf 1 och Amf 4 pågår förberedelser, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister.

Mahmod/FörsvarsmaktenBezavFoto:

EFTERSOM DET ÄR Försvarsmaktens egen löne struktur det rör sig om är frågan när, inte om, lönerna för GSS/K ska höjas, men när för bandschefernas beslut blev känt för högre che fer centralt gavs order om att lönehöjningarna skulle stoppas.

GSS/K på fyra förband i marinen Lön

– Det här är stora pengar för den enskilde, men små för Försvarsmakten. Nu när det är extra viktigt att behålla all personal så är För svarsmaktens agerande märkligt, säger Lars Fresker, förbundsordförande Officersförbun det. ⚫

I MARINEN har dis kuterat med officersföreningarna lokalt och flera av cheferna har fattat beslut om att höja lönerna för samtliga GSS/K retroaktivt från 1 april i år. Enligt Rals-avtalet har förbandscheferna det fulla mandatet att höja löner för sin personal.Försvarsmaktens löne struktur är det ramverk som används för att arbeta med personalens lön efter arbetsområde och nivå på alla förband. Lägsta eller högsta lön bör ses som värden som ger en riktning för vad personalen ska ha i lön. I år höjdes lönerna så att lägsta lönen för GSS/K OR 1–3 är 22 000 kronor och GSS/K OR 4–5 är 24 000 kronor.

Fortsatt väntan på höjda löner för

På Marinbasen, Första ubåtsflottiljen, Amf 1 och Amf 4 har lönerna stoppats.

för att påverka din lön? Lär dig om lönesättning genom för bundets onlinekurs. Som medlem i Officersförbundet kan du läsa korta introduktionskurser på förbundets webbplats. De tar cirka 10–20 minuter och ger dig en bra grund att stå på inför exempelvis en ny anställning. Har du frågor om kurserna? Kontakta kurs@officersforbundet.se Kurserna du som är medlem kan gå är: Introduktionskurs lön Det viktigaste och mest grundläg gande om hur din lön sätts, vad som påverkar din lön och vad du själv kan göra för att förändra den. Välkommen till arbetslivet För dig som precis fått en anställning inom Försvarsmakten, en snabb intro duktionskurs till det som är viktigast att veta om din anställning enligt villkor och avtal med din arbetsgivare.

BAKGRUNDEN TILL BESLUTET är att flera piloter i flygvapnet under våren ansökt om tjänstledigt för studier till hösten på grund av missnöje med bland annat lön och pension. Nyheten om flygvapenpiloternas missnöje har rapporterats i flera

inteArbetsgivarverket,Försvarsmakten,

förhandlingen.svarsmakten,detsemötegivarverketsägergenomimanbehållavillpilotdetlönermaktenpåverkannanenpiloternastillföreningFörsvarsmaktpiloternaskårsektionIntresse(FPI),varocksåinbjudenmötet.–Jagvardärförattgeutskottetochvårsynpåsituatiosamtgåigenomutmaningarkringbemanningenochdesspåflygvapnet.FörsvarsbehöverinseattdagensochvillkorintemotsvararansvarochdeuppgiftereniFörsvarsmaktenhar.FPIattFörsvarsmaktenskakunnaochattraherasinapiloterinvesteratstoraskattemedelochdetgörmaniförstahandrimligalönerochavtal,Per-MartinSternevi.ImittenavaugustihadeArbetsettextrainsattstyrelochbeslutadealltsådåattärArbetsgivarverket,inteFörsomkommersköta

vapenpiloterpensionsvillkorkringförflyg-väntar

ATT det är som kommer sköta förhandlingen och är den part som Officersför bundet tillsammans med sin för handlingsorganisation OFR/S, P, O och Saco-S kommer förhandla med. Försvarsmakten uppger att de har lämnat ifrån sig sitt under lag till Arbetsgivarverket, men när och hur förhandlingarna kommer ske är i skrivande stund

KollektivavtalBESLUTETINNEBÄR

I BÖRJAN AV augusti kallade också Försvarsutskottet Försvarsmak ten till ett möte för att redogöra kring flygvapenpiloternas situ ation. Per-Martin Sternevi, ord förande i förbundets

⚫ » FPI vill att Försvarsmakten ska kunna behålla och attrahera sina piloter.« Thungren/FörsvarsmaktenJoenFoto: medier under våren och somma ren. I mitten av juli tillsatte För svarsmakten, Officersförbundet och Saco-S FM en partsgemensam utvecklingsgrupp ”Utvecklings grupp behålla” (UG Behålla) för att arbeta med (PA16).piloterfråganBehållakortpersonalförsörjningFörsvarsmaktensavpiloterpåochlångsikt.InitialtskaUGprioriteraattarbetamedomövergångsreglerförinuvarandepensionsavtal 44 Officerstidningen nr.5, 2022

oklart.–Officersförbundet är redo att förhandla, säger Susanne Hult gren, förhandlingschef Officers förbundet och tillika för OFR/O.

Förbundsnytt

Arbetsgivarverkets styrelse har beslutat att ge sin förhandlingschef mandat att förhandla om pen sionsvillkoren för en särskilt avgränsad grupp flyg vapenpiloter. Förhandlingar

Du som tagit examen i juni byter automatiskt medlemskategori från student till yrkesverksam, men du behöver se över dina uppgifter och uppge rätt lön och arbetsplats så att du får rätt medlemsavgift och offi cersförening. Du som ska börja stu dera till officerare eller specialistoffi cerare i höst behöver också meddela oss det. Se till att du tillhör medlem skategorin student och får korrekt medlemsavgift. Du betalar endast 100 kronor för hela studietiden! Allt detta gör du enkelt genom att via Officersförbundets webbplats officersforbundet.se logga in på ”Mina sidor” med BankID och se över och ändra dina uppgifter.

FÖRHANDLINGARNA FÖRVÄNTAS BLI klara under hös ten och därefter kommer Rals-förhandlingar na att ske på respektive förband mellan arbets givare och officersföreningarna. – Försvarsmakten ska växa och gradvis få en ökad budget. Det är våra medlemmar som drar det tyngsta lasset i den tillväxten och det måste synas i deras lönekuvert, säger Lars Fresker förbundsordförande Officersförbun det. ⚫ Lön Personalförsörjning Se Officersförbundets seminarium i Almedalen på Youtube Nyexaminerad eller ny student? Glöm inte att ändra dina uppgifter och få rätt medlemsavgift

Rals-förhandling

pågår

Försvarsmaktsnivåpå

UNDER ALMEDALSVECKAN ARRANGERADE

Officersförbundet semi nariet ”Den militära personalen – nyckeln till tillväxt”. Medverkade gjorde förbundsordförande Lars Fresker, för svarspolitikerna Hanna Gunnarsson (V) och Daniel Bäck ström (C) samt arméchefen Karl Engelbrektson. Du kan se hela seminariet på förbundets kanal på Youtube. ⚫

OSA-kurs Två dagars kurs med diskussioner och erfarenhetsutbyten om föreskriften om organisatorisk och social arbetsmil jö om hur man tar sig an ärenden kring arbetsmiljö. När och var: 29 november på Quality Hotel Win i Haninge. Sista anmälnings dag 24 oktober.

Mahmod/FörsvarsmaktenBezavFoto: Officerstidningen nr.5, 2022 45

Officersförbundet har tillsammans med Försvarsförbundet, Seko Försvar och Saco-S FM börjat förhandla med Försvarsmakten kring hur ekonomin för årets Rals ska se ut.

Kurser förtroendevaldaför i höst Besök Officersforbundet.se/kurser för mer information och anmälan. Förbundskurs 2 En kurs i förhandling som vänder sig till förtroendevalda med erfarenhet av arbete i officersföreningarnas styrelse och förhandlingar på lokal nivå. När och var: 10–14 oktober på Quality Hotel Win i Haninge. Sista anmälnings dag 7 september Arbetsmiljörätt för chefer En kurs om de juridiska och straffrätts liga aspekterna av arbetsmiljölagstift ningen för chefer i Försvarsmakten. När och var: 27 oktober på Officers förbundets kansli på Sturegatan 15 i Stockholm. Sista anmälningsdag 22 september. Grundkurs i avtal och arbetsrätt Kurs om de kollektivavtal och lagar som finns bland annat arbetstidsavta let och rörlighetsavtalet, LAS (Lagen som anställningsskydd) och MBL (Lagen om medbestämmande i arbets livet). Kursen är uppdelad i två delar. Den första delen består av teoretiska studier på distans och genomförs via dator. Den andra delen består av att vi under tre dagar träffas för att applicera de teoretiska studierna i praktiken. När och var: 22–24 november på Qua lity Hotel Win i Haninge. Sista anmäl ningsdag 17 oktober.

OFFICERSFÖRBUNDET FÖRHANDLAR GENOM sin förhandlingsorganisation OFR/O FM. På nästan alla förband har arbetsgivare och officersförening gemensamt tagit fram ett underlag där de redovisar vad de anser att de har för behov det vill säga hur lönerna måste höjas i år. Officersförbundet har lämnat ett förslag – som har stor följsam het till just de inlämnade underlagen – till För svarsmakten i slutet av augusti. – Vi har fört diskussioner med underlaget från förbanden som grund sedan före somma ren, men ännu har ingen gemensam syn på ekonomin uppnåtts med Försvarsmakten. Tro ligtvis väntar nya förhandlingar där vi hoppas att vi kan få till en bra överenskommelse som faktiskt erkänner det behov arbetsgivaren på OrgE sagt att de måste få för att kunna bedriva sin verksamhet, säger Susanne Hultgren, för handlingschef Officersförbundet.

Kansliet: Förbundsdirektör:

har fått för mycket i lön så ska du i första hand prata med din chef och i andra hand prata med HRC. Gör inte av med pengarna då För svarsmakten har rätt att kräva tillbaka dem och korrigeringen vanligtvis sker på nästkommande lön. Det kan också uppstå en skuld om det tar längre tid. Då kan du bestrida om du inte delar uppfatt ning att det är om skuld. Patrik Larsson, ombudsman Ska jag vara med i Ralsen om jag studerar? Hej! Jag läser andra terminen på SOU. Det är snart dags för Rals på mitt hemförband och jag undrar om jag ska vara med då jag fortfarande anställd där? Förhandling och samverkan: Susanne Hultgren, teamledare Conny Jansson, Peter Löfvendahl, Lars-Johan Nordlund, Olle Löfmark Rådgivning och utbildning: Martin Sachs, teamledare Patrik Larsson, Elina Meyer, Gabriel Bris, David Lidwall Kanslistöd: Marie Eriksson, teamledare Carina Viklund, Maria Jensfelt

Här publicerar vi frågor som ni medlemmar har ställt till våra ombudsmän, där vi tror att svaren kan ha intresse för fler än frågeställaren. Har du en fråga? Maila våra kansliet@officersforbundet.seexperter: Jag har fått för mycket lön Hej! Jag tror att jag har fått för mycket utbetalt i lön. Vad ska jag göra? Det första du ska göra är att kontrollera dulönespecifikation.dinOmmisstänkerattdu

Arbete:Hansson08 440

46 Officerstidningen nr.4, 2022

Hur långt sträcker sig min arbetsskyldighet?

Hej! Jag är specialistofficer. Nu vill min chef att jag ska vara på skjutfältsexpeditionen i tre veckor. Kan chefen göra så? Beordra mig att utföra vilka arbetsuppgifter som helst? Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Generellt sett kan man säga att militär och i synnerhet yrkesoffi cerare, har en bred och omfattande arbetsskyldighet jämfört med andra yrkesgrupper, men vad du är anställd som styr och begränsar i viss mån vad du kan beordras utföra till för arbets uppgifter av arbetsgivaren. Det är svårt att exakt på förhand reda ut vilka typer av arbetsuppgifter du kan beordras att utföra inom ramen för din anställning, men det måste bedömas i det enskilda fallet och situationen. Jag skulle rekom mendera att du tar kontakt med din lokalförening så att ni tillsammans tit tar på frågan.

Patrik Larsson, ombudsman

Kommunikation: Jesper Tengroth, teamledare Jennie Timgren (tjänstledig), Cecilia Gustafsson, Josefine Owetz förtroendeOfficersförbundetsvaldarevisorer: Hampe Klein, Per-Martin Sternevi Adress: Officersförbundet, Box 5338 102 47 Stockholm Telefon: 08-440 83 30 Fax: 08-440 83 40 E-post: kansliet@officersforbundet.se Johan 83 60 Mobil: 076 49 62 johan.hansson@officersforbundet.se009

David ValentinombudsmanLidwall,

Fråga förbundet ställer. Om du behöver ytterligare stöd kontakta din officersförening så hjälper de dig. Elina Meyer, ombudsman Vad gäller Hej!provanställning?vidJagharprecisblivit provanställd som specialistofficer. Den anställningen gäller i sex månader, men stämmer det att min chef under den tiden kan avsluta anställningen utan att berätta varför? Enligt Lagen (1982:80) om anställningsskydd ska prövotiden vid en provanställning vara höst sex månader och sedan övergå i en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska övergå i en tills vidareanställning måste din chef meddela dig det minst en månad före provanställningen går ut, men ja, arbetsgivaren kan tyvärr under en provanställning avsluta en anställning när som helst utan att uppge orsak.

personal,

Svaret är tyvärr nej eftersom du är tjänst ledig under studieti den inkluderas du inte i lönerevisionen. Du ska dock när du kommer tillbaka till ditt hem förband löneplaceras utefter löne revisionens förutsättningar exem pelvis att lägsta lön för officerare 2022 är 27 000 kronor. Utöver det så är det individuell lönesättning i Försvarsmakten. Den ska också baseras på vilka arbetsuppgifter du ska ha, vilket ansvar du får och övriga krav som arbetsuppgifterna

För information kontakta sales@tutus.se eller läs mer på www.tutus.se

Färist Mobile - skyddar dig

när du försvara oss

Telefonen har flertalet säkra funktioner som stark diskkryptering med externa nycklar för skydd av användardata mot läckage och stöld, varje app körs i egen isolerad container och operativsystemet har två domäner för ökad säkerhet. En VPN-tunnel garanterar skydd mot påverkan samtidigt som en yttre säker gräns mot intrång etableras vilket innebär att kommunikationen är skyddad vare sig det är röstsamtal, meddelanden, e-post eller Tillsammansdata. med Tutus egenutvecklade operativsystem garanteras att information inte delas med externa tillverkare eller ut ländska uppdateringstjänster. Färist Mobil finns även i en speciell version godkänd upp till Begränsad Hemlig. Tutus Data är marknadsledande inom svensk kryptoteknik för skydd av Sveriges säkerhet. Vi utvecklar och erbjuder granskade och godkända krypteringsoch cybersäkerhetsprodukter för säker kommunikation till militära och civila myndigheter, organisationer i Sverige och inom EU.

Färist Mobil är en svenskutvecklad säker smartphone för hantering av säkhetskänslig information på kontoret och ute på fältet.

Vi stödjer Vi stödjer Försvarsmaktens tillväxt och bidrar till att öka Arméns förmåga i fält. Sedan mitten av 1950-talet har Hägglunds varit en del av det svenska totalförsvaret, från Stridsvagn 74 via bandvagns- och stridsfordonsfamiljerna till pågående renovering av Stridsfordon 90 och leveranser av Granatkastarpansarbandvagn 90. Behovet av svensk försvarsindustriell förmåga och försörjningssäkerhet ökar. Nu rustar vi för att understödja Arméns modernisering. Rustar framtidenför baesystems.com POSTTIDNING B Avs: Officersförbundet, Box 5338, 102 47 STOCKHOLM 121011900 Officerstidningen nr 2 -08.qxp 2008-02-21 10:20 Sida 36 POSTTIDNING B Avs: Officersförbundet, Box 5338, 102 47 STOCKHOLM 121011900 POSTTIDNING B Officersförbundet, Box 5338, 102 47 STOCKHOLM 121011900 Avs: Officersförbundet, Box 5338, 102 47 STOCKHOLM 121011900 DIN MYNDIGHETSLEVERANTÖR AV 5.11 TACTICAL 5.11 Showroom | Warfvinges väg 30 08-410 700 88 | order@safe4u.se SAFE4U advert_210x240mm.indd 1 01/02/2018 10:24 Avs: Officersförbundet Box 5338, 102 47 Stockholm