Ondernemend Friesland editie 7 2021

Page 28

Femmy van Krimpen, praktijkbegeleider bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Taal in je werk Taal verbindt en stimuleert het onderlinge vertrouwen. Het sociaal team in Súdwest-Fryslân, waar Femmy werkt, heeft de workshop ‘Taal in je werk’ gevolgd. Douwkje Douma van de Afûk is workshopleider. Douwkje: “De workshop ‘Taal yn dyn wurk’ is in iepen gesprek oer taal: wat betsjut taal foar dy en hoe setsto dat yn, yn dyn wurk?” Door met elkaar in gesprek te gaan over taal worden teamleden bewust van het eigen taalgedrag. Wanneer gebruik je welke taal en waarom? De workshop geeft ook handvatten voor het anders inzetten van taal in je werk, passend bij de eigen werksituatie en het eigen bedrijf. “Mei oandacht foar taal kinst ferbine en better oanslute by klant en kollega’s, wat in posityf effekt hat op de kwaliteit fan it wurk”, aldus Douwkje. Wil je meer weten over deze workshop? Neem contact op met Douwkje Douma, projektkoördinator bij de Afûk, via douwkje.douma@afuk.frl.

28

OF 2021-07