Promovarea Transportului Public Urban Curat în Republica Moldova

Page 1

Promovarea Transportului Public Urban Curat în Republica Moldova Proiectarea unui Program de Investiții Verzi ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ


Introducere Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (în continuare – “Moldova”) și-au unit forțele în anul 2016. Împreună, acestea au analizat modul în care un Program de investiții publice ar aduce beneficii mediului înconjurător al țării. În mod specific, părțile au explorat cum un influx de mijloace financiare ar putea stimula dezvoltarea transportului public mai curat și ar reduce poluarea aerului și emisiile de gaze cu efect de seră din transportul public în centrele urbane mari. Acest lucru a fost efectuat ca parte a Proiectului OCDE “Promovarea Creșterii Verzi și Dezvoltării cu Emisii Scăzute de Carbon: Analiza și Susținerea Dialogului de Politică privind Elementele Cheie de Guvernanță ale Conceputului Economiei Verzi în Moldova” (2017-2018). Programul de investiții s-a axat preponderent pe susținerea trecerii la autobuze moderne. Astfel de autobuze ar fi alimentate cu combustibili mai curați (fosili) – precum gaze naturale sau petrol – sau cu electricitate generată din acestea sau din alte surse de energie regenerabilă (energie eoliană, solară sau hidraulică). Această colaborare a condus la elaborarea Programului de Investiții în Transportul Public Curat (Programul TPC) și la orientarea pas-cu-pas privind proiectarea și implementarea acestuia in două faze: l Faza 1-a (faza pilot) care va cuprinde două orașe – Chișinău și Bălți l Faza a 2-a (faza de extindere) care ar fi extinsă pentru a cuprinde zonele

suburbane ale celor două orașe pilot (în cazul Scenariului 1) de rînd cu conexiunile interurbane din Moldova (în cazul Scenariului 2) În cadrul Programului au fost elaborate două scenarii diferite cu estimarea costurilor pentru Faza a 2-a, precum și identificate și analizate patru fluxuri de proiecte investiționale posibile. Fluxurile de proiecte se axează pe înlocuirea parcului mijloacelor de transport în zonele urbane, suburbane sau chiar și în zonele rurale ale țării. Noile vehicule ar fi autobuze moderne alimentate cu gaz natural comprimat (GNC) sau gaz petrolier lichefiat (LPG), sau cu energie electrică (troleibuze obișnuite sau troleibuze pe bază de baterii). Ultima opțiune identificată a fost de a continua cu autobuzele alimentate cu motorină care corespunde standardelor de emisii Euro V/VI. OCDE a elaborat de asemenea un model însoțitor, întitulat Optimizarea Costurilor de Investiții în Transportul Public (OCITP) (Căsuța 2) pentru a estima costurile și beneficiile Programului TPC în baza mai multor scenarii.


ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ

De ce un Program privind transportul public curat? Contextul Sectorul transporturilor este responsabil pentru 22% din emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în Moldova, fiind al doilea cel mai mare sector care contribuie la generarea de emisii după sectorul energetic. În poluarea aerului, sectorului transporturilor îi revine 86% din emisiile totale. Însă transportul este responsabil pentru doar 26% din consumul de energie primară. În anul 2015, Moldova a prezentat contribuția sa stabilită la

motorină, iar 68% din întreg parcul corespunde cu norma de

nivel național la Conferința Națiunilor Unite privind Clima,

emisii Euro 1/l. Aceste caracteristici structurale și tehnice

desfășurată la Paris. Aceasta a stabilit ținta de a reduce

transformă transportul cu vehiculele într-un contribuitor

emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 64-78% pînă în

important la calitatea proastă a aerului în multe orașe din

anul 2030, comparativ cu nivelele anului 1990. Strategia de

Moldova.

Mediu a Moldovei pentru anii 2014-2023 propune ținta de a reduce emisiile de substanțe nocive în aerul atmosferic

Deși guvernul s-a angajat să dezvolte transportul public

cu 30% pînă în anul 2030, în comparație cu valoarea de

local eficient din punct de vedere energetic, această

referință a anului 1990. Legislația Moldovei prevede că

trecere va necesita resurse semnificative, atît private, cît

sursele de energie regenerabilă ar genera cel puțin 10% din

și publice. Pe de o parte, tarifele pentru transport ajung la

energia consumată în sectorul transporturilor pînă în 2020.

doar 0,11 dolari SUA pentru o singură călătorie. Pe de altă parte, dobînzile înalte la împrumuturi, care actualmente

Politica de bază și cadrul de reglementare care susțin

constituie aproximativ 17-18% pe an, restricționează accesul

dezvoltarea transportului public curat este în vigoare. Însă,

la creditele bancare care ar putea permite achiziționarea

Moldova încă mai rămîne în urmă cu elaborarea normelor

de flotă rulantă pentru un parc modern de autobuze. Fără

de emisii moderne pentru autoturisme, precum și pentru

susținere din partea statului și/sau creșterea tarifelor,

motoarele grele pentru camioane și autobuze. În transportul

modernizarea parcului de autovehicule pentru transportul

public al țării, 98% din toate vehicule funcționează pe

public va continua să rămînă în urmă.

Figura 1. Emisiile directe de gaze cu efect de seră (GES) din sectorul transporturilor în Moldova, 1990/2015 4 500 1990

3 914.8

4 000

2015

kilotone de echivalent CO2

3 500 3 000 2 500 2 161.7 2 000 1 500 1 000 450.5

500 0

6.1

0.3

Transport aerian intern

24.2 Transport rutier

Transport feroviar

19.1

0.1

Navigație internă

91.3

16.7 Alte

Sursa: GRM (2017).

INTRODUCERE . 1


Proiectarea unui program de investiții verzi

Mesaje cheie în materie de politică Analiza și consultările cu părțile interesate din Moldova au scos la iveală câteva bariere principale în calea dezvoltării transportului public curat în țară. Aceste bariere și acțiunile de politică necesare pentru depășirea lor sunt descrise mai jos. BARIERELE PRINCIPALE

parc auto al țării), cerințele legale se bazează pe GOST-urile post-sovietice (în l. rusă: ГОСТ = standarde (de stat)).

Norme lejere de emisii la motoarele diesel: Echivalentul standardului de emisii Euro 4/IV încă nu a fost implementat.

Standarde de inspecție tehnică slabe: Deși autobuzele

Acest standard a fost introdus în Uniunea Europeană în anul

trebuie să fie supuse periodic inspecției tehnice, procesul

2005 (iar standardul Euro 6/VI a intrat în vigoare în anul

respectiv a devenit o simplă formalitate cu rate implicite

2014). Moldova a introdus cerințe doar pentru autobuze și

scăzute. În consecință, dacă inspectorii nu sunt stricți

autocare admise pentru transportul rutier ca să corespundă

în privința emisiilor, nu există niciun semnal pentru

cu normele Euro I începând cu 1 ianuarie 2020.

proprietarii de autobuze de a îmbunătăți standardele de emisii ale autovehiculelor lor.

Standarde joase pentru combustibil (motoare diesel): Normele noi privind emisiile motoarelor diesel nu pot fi

Semnale de formare a prețurilor inadecvate: Deși

introduse dacă combustibilul disponibil nu corespunde

combustibilii GNC și GPL sunt mai ieftini decît motorina,

anumitor standarde. Aceasta se întâmplă din cauza că

autobuzele sunt mai scumpe (sau necesită instalarea unor

motoarele includ echipamente sensibile la combustibil de

echipamente suplimentare). În plus, operatorii primesc

calitate joasă, iar emisiile de SO2 depind în mod direct de

semnale slabe pentru a trece la combustibili mai curați

conținutul de sulf în combustibil. Deși combustibilul pentru

(mai puțin poluanți), cum ar fi taxa pe valoare adăugată

motoarele diesel din Moldova corespunde standardelor

(TVA) și scutirea de taxe și impozite pentru mijloacele de

Euro 5 (și pare a fi suficient pentru modernizarea întregului

transport sau infrastructura (mai) curate.

2 . OCDE ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ: PROMOVAREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN CURAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA


datoriei publice) poate sprijini programul prin emiterea de

autobuze curate: În Moldova există o careva producție de

garanții la împrumuturile bancare; aceasta ar contribui la

autobuze (asamblarea licențiată a troleibuzelor beloruse).

realizarea mobilității cu emisii reduse de carbon.

Însă producătorii nu se bucură de stimulente fiscale pentru a produce vehicule moderne mai curate în țară.

Modificări în sistemul tarifar pentru transportul public urban. Tarifele trebuie să fie concepute astfel, încât să

Creditare greu accesibilă: Deși băncile domină sectorul

maximizeze bunăstarea socială atît a pasagerilor, cît și a

financiar, funcția acestora drept intermediari financiari este

prestatorilor serviciului de transport public, sub rezerva

limitată. Aceasta se datorează ratelor înalte ale dobînzilor

contrîngerilor bugetare și de capacitate.

și practicilor de creditare prudentă ale băncilor locale de la criza sectorului bancar din 2014 încoace. Pe de altă parte,

Modificări în licitațiile publice pentru asigurarea

băncile se confruntă cu constrîngeri în ceea ce privește

transportului public în centrele urbane. Moldova ar

proiectele eligibile pentru finanțare și rata scăzută de

putea trece de la contractele pe termen scurt acordate

recuperare a împrumuturilor.

operatorilor, care efectiv descurajează investițiile, la o abordare pe termen mediu sau lung. De rînd cu un sistem

ACȚIUNI DE POLITICĂ PENTRU DEPĂȘIREA OBSTACOLELOR

tarifar bun, îmbunătățirile aduse cadrului de reglementare și suportul financiar din partea statului, contractele pe termen lung au o probabilitate mai mare de a conduce la

Cooperarea interministerială în domeniul politicilor de

modernizarea parcurilor auto.

ecologizare a sectorului transporturilor. Pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, implicarea

Stimulente pentru vehiculele alimentate cu GNC/GPL.

altor ministere poate crește șansele de succes ale

Recent, Moldova a adoptat Programul său de Promovare

Programului TPC. Acest lucru este valabil mai ales pentru

a Economiei Verzi pentru perioada 2018-2020. Acesta

Ministerul Economiei și Infrastructurii, care încorporează

prevede adoptarea stimulentelor acordate la importul de

fostul Minister al Transporturilor și Infrastructurii

vehicule cu motor electric sau hibrid, precum și dezvoltarea

Drumurilor. Ministerul Finanțelor (ca garant principal al

infrastructurii naționale necesare pentru automobilele electrice. Guvernul poate examina posibilitatea introducerii unor scutiri fiscale specifice (incluzînd TVA și taxele la

Șofatul ecologic – o tehnică de conștientizare a șofatului care poate reduce consumul de combustibil – poate fi introdus și promovat în școlile auto care pregătesc șoferi de autobuze.

import) pentru vehiculele alimentate cu CNG/LPG și pentru proprietarii stațiilor de realimentare. Promovarea producerii motoarelor curate la nivel local. Programul TPC se axează pe prestatorii serviciilor de transport public. Însă un al program de sprijin ar putea introduce stimulente pentru producerea sau asamblarea autobuzelor eficiente alimentate cu combustibili alternativi (GNC, GPL) cu emisii de CO2 și PM reduse. După cum înlocuirea troleibuzelor în Chișinău și Bălți începînd cu anul 2010 a demonstrat, Programul TPC (sau alt program de investiții) poate crea condiții (cerere) pentru producția internă în cooperare cu un producător extern. Încurajarea eficienței energetice în transportul public. Economiile de combustibil, și prin urmare, de cost, pot fi realizate prin eficientizarea funcționării transportului public. Spre exemplu, benzile de autobuz dedicate pot reduce necesitatea utilizării frînei mecanice ineficiente. Conducerea ecologică a vehiculelor – o tehnică de conștientizare a conducerii care poate reduce consumul de combustibil – poate fi introdusă și promovată în școlile pentru pregătirea șoferilor de autobuze.

MESAJE CHEIE ÎN MATERIE DE POLITICĂ . 3

ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ

Susținere insuficientă acordată producătorilor pentru


Proiectarea unui program de investiții verzi

Elementele esențiale ale unui program de investiții publice verzi Finanțatorul public trebuie să asigure ca programele de investiții publice verzi să fie elaborate în conformitate cu bunele practici internaționale. Aceste practici sunt definite în materie de elemente esențiale care reprezintă un set de cerințe minime pentru a asigura transparența și rentabilitatea cheltuielilor publice (a se vedea mai jos). Obiective și priorități clar definite – aceste obiective trebuie să fie specifice, măsurabile, realiste și încadrate în timp, iar prioritățile trebuie să fie puține și lipsite de ambiguitate

Perioada clar definită a programului

Estimările de cost specificate pentru realizarea obiectivelor

Surse de finanțare specificate, tipuri de proiecte eligibile specificate și beneficiari eligibili

Condițiile de finanțare clar definite, inclusiv, printre altele, instrumentele financiare (forma de subvenționare eligibilă, cerințele de co-finanțare, nivelul minim/maxim de susținere

Principii, reguli și proceduri de operare bine documentate pentru gestionarea ciclului proiectului

Criterii clar-definite și solide pentru evaluarea, selectarea și finanțarea proiectelor de investiții Sursa: OCDE (2007).

Un program de investiții publice constă din două etape principale: analiza și proiectarea (definirea elementelor esențiale) și implementarea. Implementarea necesită ca autoritățile publice să selecteze cel mai bun aranjament

instituțional; să asigure surse stabile și previzibile de finanțare; și să angajeze manageri calificați. Deși aceste elemente pot părea destul de evidente și logice, aplicarea lor în practică este deseori destul de problematică.

CĂSUȚA 1. SETUL DE INSTRUMENTE AL OCDE PENTRU CONSOLIDAREA FINANȚELOR PUBLICE VERZI ÎN EECAC OCDE a acordat asistență țărilor din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală (EECAC) la îmbunătățirea managementului resurselor lor publice alocate pentru investițiile verzi. OCDE dispune de un șir de instrumente practice pentru a contribui la pregătirea programelor de investiții publice:

l Un model bazat pe Excel, denumit Optimizarea Costurilor de

Investiții în Transportul Public (OCITP) și o metodologie pentru susținerea proiectării investițiilor verzi în sectorul transportului public. Metodologia, elaborată ca parte a unui studiu efectuat în Kazahstan, calculează principalii parametri financiari și de mediu ai programului.

l Bunele practici în gestionarea cheltuielilor publice în domeniul

mediului www.oecd.org/env/outreach/38787377.pdf. l Manual pentru evaluarea proiectelor de mediu finanțate din

fonduri publice www.oecd.org/env/outreach/38786197.pdf.

4 . OCDE ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ: PROMOVAREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN CURAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA


ETAPA a 2-a: Definirea obiectivelor programului

Etapa

1-a

Etapa a

Definirea obiectivelor programului

Etapa a

Stabilirea termenului programului

2-a

Specificarea țintelor programului

Estimarea costurilor și nivelului de subvenționare ale Programului

Determinarea proiectelor și beneficiarilor eligibili

Etapa a

3-a

4-a

Care sunt principalele obiective și de ce au fost selectate acestea? Programul urmărește să reducă poluarea aerului și emisiile de gaze cu efect de seră în primul rînd în centrele urbane, precum și să ajute guvernului în realizarea obiectivelor sale legate de mediu și climă. În concordanță cu trecerea Republicii Moldova pe o cale mai verde, Programul TPC va contribui, de asemenea, la progresul social-economic al țării. În particular, obiectivele programului sunt: l reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) l reducerea emisiilor de poluanți periculoși în aer în

Etapa a

zonele urbane

5-a

Etapa a

6-a

Determinarea surselor de finanțare ale programului

Etapa a

l modernizarea parcului rulant de transport urban

(suburban, interurban), sporind fiabilitatea și eficiența transportului public l stimularea pieței interne pentru a produce, sau cel puțin

a asambla autobuze și troleibuze moderne.

7-a

Etapa a Selectarea aranjamentului instituțional al Programului

ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ

Determinarea abordării principale a programului

8-a

Selectarea instrumentelor financiare

Etapa a

9-a

Cum au fost definite obiectivele? O analiză a pieței a determinat necesitatea sprijinului public în sectorul țintă – adică în transportul public – dat fiind obiectivele programului. A fost analizată starea parcului de autobuze (statutul de proprietate, vîrsta, tipul de combustibil utilizat); piața gazului natural comprimat/ GNC (sau a gazului natural lichefiat – GNL), a GPL și electricității, drept combustibili alternativi destinați pentru transport/purtători de energie; producția internă și importul de autobuze; tarifele la autobuz pentru transportul urban; și co-finanțarea disponibilă pentru proiectele investiționale.

ETAPA 1-a: Determinarea abordării principale a programului Care este abordarea principală a programului în Moldova? Programul TPC urmărește, în primul rînd, ecologizarea sectorului transportului public din Moldova și încurajarea mobilității cu emisii reduse de carbon. Acest lucru ar fi realizat prin trecerea la vehicule moderne de transport public (autobuze, troleibuze și microbuze). Aceste vehicule ar funcționa cu combustibili fosili mai curați (mai puțin poluanți) – precum gazul natural, gazul petrolier și motorina Euro 5 și 6 – sau cu energia generată din combustibili fosili mai curați sau resurse de energie regenerabilă (eoliană, solară, hidraulică). Cum a fost determinată abordarea programului? Definirea obiectivului programului constituie o decizie politică. În cazul dat, Ministerul Mediului – încă din septembrie 2017, în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – a aprobat această decizie. Ministerul s-a consultat cu părțile interesate principale din țară, atît guvernamentale, cît și neguvernamentale sau naționale, regionale și locale.

Figura 2. Emisiile de substanțe periculoase de la automobile în orașele mari din Moldova, anul 2016 Mii tone

Chișinău 53.8

Bălți

6 6.9 8.3 8.7 6.6

Cahul Anenii Noi Florești Hîncești

75.7 Alte Sursa: GRM (2018).

ELEMENTELE ESENȚIALE ALE UNUI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE VERZI . 5


Elementele esențiale ale unui program de investiții publice verzi

ETAPA a 3-a: Specificarea țintelor programului Obiectivele programului sunt transpuse în ținte numerice simple și măsurabile. Țintele principale ale programului sunt:

(față de anul de referință 2017) la 3,3% după faza de pilotare, la 7,9% după faza de extindere în cazul primului scenariu și la 21,8% în cazul celui de-al doilea scenariu. l a crește cota troleibuzelor moderne (după anul de

l a reduce emisiile de CO2 în sectorul transporturilor din

Moldova cu 0,1% după faza pilot, cu 1,0% după faza de extindere, în cazul primului scenariu, și cu 3,4% în cazul celui de-l doilea scenariu (în comparație cu anul de referință 2015)

l a reduce emisiile de poluanți în aer din sectorul

transporturilor – oxid de carbon (CO), oxid de azot (NOx) și dioxid de sulf (SO2) – cu 0,4% după faza de extindere, în cazul primului scenariu, și cu 1,5% în cazul celui de-l doilea scenariu (în comparație cu anul de referință 2015); a contribui la reducerea particulelor suspendate (PM) – în special a PM2.5 – cu 0,7 tone după faza de pilotare, cu 9,9 tone după faza de extindere în cazul primului scenariu, și cu 35,1 tone în cazul celui de-l doilea scenariu l a crește cota autobuzelor noi (cu standarde de emisii

Euro V/5 și Euro VI/6) utilizate în transportul public urban, suburban și interurban din Moldova de la 2,1%

producție 2010) în parcurile auto din Chișinău și Bălți de la 45,9% (anul de referință 2017) la 56,6% după faza de pilotare (medii combinate ale ambelor orașe) l a micșora cota microbuzelor în parcurile auto din

Chișinău și Bălți de la 96,8% (anul de referință 2017) la 94,9% după faza de extindere în cazul primului scenariu, și la 84,5% în cazul celui de-l doilea scenariu (medii combinate ale ambelor orașe). Pentru a atinge aceste ținte, după faza de pilotare, Guvernul Republicii Moldova trebuie să selecteze unul din scenariile programului, să desemneze rolurile instituționale pentru implementare și să desemneze finanțarea pentru acesta. Cum au fost definite țintele? Țintele au fost definite ca parte a analizei întreprinse în cadrul studiului de piață. Printre alte aspecte, studiul de piață a analizat fezabilitatea țintelor programului.

O anumită producție de autobuze există în Moldova (asamblarea pe bază de licență a troleibuzelor din Belarus). Însă producătorii nu dispun de stimulente fiscale pentru a produce vehicule moderne mai curate în țară.

6 . OCDE ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ: PROMOVAREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN CURAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA


Modelul contribuie la proiectarea programului care conține: l costurile, atît publice cît și private l instrumentele de finanțare propuse, atît rambursabile,

cît și nerambursabile

ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ

Proiectul a folosit un model bazat pe Excel pentru a determina cantitatea de reduceri a emisiilor de CO2 poluării aerului posibile prin înlocuirea parcului de transport public învechit. Modelul OCITP a fost elaborat în cadrul proiectului regional al OCDE la care Moldova este parte (“Consolidarea capacității de finanțare publică pentru investițiile verzi în țările din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală”).

ETAPA a 4-a: Stabilirea termenului programului Care este termenul pentru implementarea programului? Se propune implementarea Programului TPC în două faze. Prima fază (pilot) este planificată pentru două orașe pilot (Chișinău și Bălți) și se preconizează să dureze un an. Rezultatele primei faze trebuie să fie analizate pentru a decide dacă programul urmează să continue. În cazul unei decizii pozitive, o a doua fază ar extinde rețeaua, cuprinzând zonele suburbane ale orașelor pilot, sau chiar rutele interurbane. Această a doua fază (de extindere) – proiectată să dureze cinci ani – ar necesita crearea unei Unități de Implementare a Programului la nivel național (a se vedea Etapa a 8-a).

l rezultatele scontate, atît de mediu, cît și social-

Înainte de lansarea fazei de pilotare a programului, va fi necesară o perioadă de pregătire (de un an) pentru a incorpora programul în procesul bugetar al statului; și, după necesitate, pentru a identifica și solicita finanțare din surse suplimentare (inclusiv de la donatori).

economice. Proiectul programului implică de asemenea aranjamente instituționale care pot fi stabilite pentru a gestiona un program de investiții în transportul public curat, precum și proceduri propuse pentru managementul ciclului proiectului. Programul prevede măsuri însoțitoare pentru susținerea implementării. Acesta reflectă și propune, de asemenea, acțiuni complementare pe baza reexaminărilor și analizelor condițiilor macroeconomice și de mediu; cadrul de politică și de reglementare pentru sectorul transporturilor; și analiza pieței combustibililor și tehnologiilor curate.

Cum a fost determinat acest termen? Autorii programului au purtat discuții cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – partener și cu alți factori vizați, precum și au analizat experiența țărilor cu investiții similare susținute din fonduri publice. În acest mod, a fost determinat termenul de implementare, care include, de asemenea, timpul necesar pentru asamblarea autobuzelor în țară.

Figura 3. Termenul propus (în ani) Anul 1

Pregătirea programului

Anul 2

Anul 3

Implementarea în 2 orașe

Evaluarea fazei pilot

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Faza a doua

Monitorizarea continuă și evaluarea programului

Instituirea și funcționarea Unității de Implementare

Marketingul programului

Sursa: Ipotezele autorului.

ELEMENTELE ESENȚIALE ALE UNUI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE VERZI . 7


Elementele esențiale ale unui program de investiții publice verzi

ETAPA a 5-a: Estimarea costurilor și nivelului de subvenționare ale Programului Care sunt costurile de implementare ale Programului TPC? Faza de pilotare a programului cuprinde înlocuirea a 77 vehicule în orașele Chișinău (60 unități) și Bălți (17 unități). Costurile sunt estimate la 353 milioane lei (MDL) (19,1 milioane dolari SUA), din care pînă la 178 milioane MDL (9,6 milioane dolari SUA) sunt necesare drept co-finanțare publică. Faza 1-a vizează în primul rînd înlocuirea celor mai uzate vehicule, iar Faza a 2-a are drept scop creșterea ariei de acoperire a serviciului. Au fost propuse două faze, două scenarii pentru faza a 2-a, precum și două opțiuni de finanțare a programului, cu calcularea costurilor. l În cazul Scenariului 1, costul înlocuirii a 735 vehicule

(inclusiv cele din Faza 1-a) este estimat la 2 779 milioane MDL (150,2 milioane dolari SUA), din care pînă la 1 593 milioane MDL (86,1 milioane dolari SUA) sunt necesare drept co-finanțare publică.

moderne alimentate cu combustibili mai curați (sau cu energie generată din surse de energie regenerabilă/mai curată/mai puțin poluantă). Costul de înlocuire constituie 9 223 milioane MDL (498,6 milioane dolari SUA), din care pînă la 5 542 milioane MDL (299,6 milioane dolari SUA) sunt necesare drept co-finanțare publică. În Opțiunea 1-a, programul prevede combinarea mijloacelor publice și împrumuturilor comerciale acordate de bănci. În Opțiunea a 2-a, majoritatea finanțării ar proveni din sursele proprii ale operatorilor serviciului de transport public, împreună cu o subvenție publică (a se vedea, de asemenea, Etapa a 8-a). Pentru Opțiunea 1-a, costurile suplimentare – inclusiv pentru operațiuni și garanții de împrumut – ar varia de la 35 milioane MDL (1,9 milioane dolari SUA) pînă la 213 milioane MDL (11,5 milioane dolari SUA), în funcție de scenariul ales. Pentru Opțiunea a 2-a, costurile suplimentare sunt estimate la 6 milioane MDL (0,3 milioane dolari SUA). Însă Opțiunea a 2-a ar necesita cu 810 milioane MDL (43,8 milioane dolari SUA) mai mult din sursele publice în cazul Scenariului 1, și cu 3 148 milioane MDL (170,2 milioane dolari SUA) mai mult în cazul Scenariului 2.

l Scenariul 2 examinează de asemenea și înlocuirea

vehiculelor folosite pentru conexiunile interurbane. Aceasta ar implica înlocuirea a 2 510 autobuze cu vehicule

Ambele scenarii ale Fazei a 2-a includ, de asemenea, costurile fazei pilot.

În viitor, pot fi acordate împrumuturi comerciale combinate cu suport public sub formă de garanții de împrumut și subvenții (granturi) din sursele publice operatorilor de transport cu autobuzul. Aceștia pot utiliza fondurile respective pentru a achita o parte din împrumut.

8 . OCDE ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ: PROMOVAREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN CURAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA


ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ

CĂSUȚA 2. MODELUL OCITP Modelul Optimizarea Costurilor de Investiții în Transportul Public este un instrument de susținere a deciziilor simplu și ușor în utilizare. OCITP contribuie la calcularea și optimizarea costurilor totale ale programului, reducerii emisiilor de CO2 și altor poluanți din transportul public urban (CO, NOx, PM, SO2) care ar putea fi atinse prin intermediul fluxului de proiecte propuse. Modelul permite de asemenea calcularea nivelului optimal al subvenției care poate fi oferită beneficiarilor potențiali. Optimizarea costurilor și beneficiilor implică realizarea țintelor date la cel mai mic cost posibil pentru finanțatorul public. Atît țintele, cît și nivelurile subvenției pot fi mai apoi recalculate (optimizate) și Cum au fost calculate costurile? Modelul OCITP a fost elaborat pentru a calcula costurile programului, reducerile de emisii și nivelul optimal al subvențiilor (suportului financiar) pentru operatorii de transport public întru stimularea cererii de vehicule de transport mai curat (mai puțin poluant).

ajustate în mod corespunzător. Aceasta s-ar întîmpla dacă condițiile economice de bază din țară s-ar schimba pe parcursul programului (ex. dacă tarifele sunt majorate, ratele dobînzii la împrumuturile comerciale sunt micșorate) si/sau finanțele publice disponibile sunt reduse sau mărite. Modelul constă din următoarele șapte (7) module: i) ipoteze; ii) factori de emisie; iii) analiza generală a sectorului transporturilor, cu informație privind parcul actual de autobuze și vârsta acestora; iv) determinarea nivelului subvenției; v) calcularea costurilor; vi) calcularea reducerilor de emisii; și vii) costul programului și efectele asupra mediului. În plus, modelul ne-a ajutat să analizăm dacă finanțarea pentru program ar putea fi majorată.

Modelul optimizează rentabilitatea investițiilor pentru prestatorii de servicii cu suma subvenției necesare pentru a stimula piața, dat fiind țintele de reducere a poluării. Acest model a fost de asemenea folosit pentru a determina suma mijloacelor financiare necesare pentru realizarea țintelor.

Care sunt rezultatele principale ale activității de modelare? Tabelul 1 și Tabelul 2 rezumă principalele rezultate financiare și de mediu ale modelării. Acestea indică numărul autobuzelor curate noi care pot fi achiziționate în fiecare fază a programului și reducerile de emisii scontate. În tabele este indicat, de asemenea, costul acestor investiții atît pentru finanțatorii programului, cît și pentru operatorii de transport public (beneficiarii programului).

Tabelul 1. Rezultatele financiare ale modelării Autobuze noi Autobuz

Costuri de investiție

Microbuz

Troleibuz

Diesel

GNC

GPL

Diesel

GPL

0

0

0

0

15

Fazele 1&2 (Scenariul 1)

131

132

130

133

Fazele 1&2 (Scenariul 2)

648

325

483

489

Faza 1-a

Milioane dolari SUA Total

Subvenție

Beneficiar

62

19

10

9

147

62

150

86

64

503

62

499

300

199

Sursa: Calculele OCDE, Modelul OCITP.

Tabelul 2. Rezultatele de mediu ale modelării Reducerile de emisii pe an CO2

CO

NOx

PM2.5

SO2

t*

kg

kg

kg

kg

Faza 1-a

2 277

6 800

30 665

655

595

Fazele 1&2 (Scenariul 1)

20 812

85 422

403 752

9 890

8 391

Fazele 1&2 (Scenariul 2)

73 944

300 637

1 444 075

35 123

29 463

Notă: *factorii normativi de emisie. Sursa: Calculele OCDE, Modelul OCITP.

ELEMENTELE ESENȚIALE ALE UNUI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE VERZI . 9


Elementele esențiale ale unui program de investiții publice verzi

Operatorii de transport public cel mai probabil nu vor fi dispuși să opteze pentru o investiție inițială mai mare. ETAPA a 6-a: Determinarea surselor de finanțare ale programului

mai mare. Pentru a stimula mobilitatea cu emisii reduse de carbon, guvernul va trebui să subvenționeze astfel de investiții.

Care sunt sursele pentru cofinanțarea Programului TPC? Programul TPC poate fi finanțat prin combinarea mijloacelor publice (de stat și/sau internaționale) și mijloacelor private. Componenta mijloacelor din partea statului ar fi parte a procesului cadrului bugetar pe termen mediu (CBTM). În faza de pregătire, guvernul poate solicita finanțare suplimentară de la donatori, după necesitate. În majoritatea cazurilor, principala sursă de finanțare va constitui din sursele proprii ale operatorilor de transport public (din venituri, profituri, împrumuturi comerciale, etc.). Deoarece vehiculele noi sunt mai puțin poluante dar totodată și mai scumpe, operatorii de transport public cel mai probabil nu vor dori să opteze pentru o investiție inițială

Cum a fost definit nivelul subvenției? Dat fiind caracterul social al acestei investiții, modelul OCITP recunoaște că investițiile ar trebui să genereze cel puțin un profit minimal pentru prestatorii serviciilor de transport public. Astfel, a fost folosită o rată de actualizare socială de 5% pentru a determina valoarea actualizată netă (VAN) a investiției necesare înlocuirea unui autobuz vechi. Această rată de actualizare este similară cu cea utilizată de către alte instituții financiare publice care susțin investiții similare. Subvenția este mai apoi determinată la nivelul la care VAN este egală cu zero. Subvenția va încuraja beneficiarii potențiali să participe în Programul TPC fără a le permite să genereze un profit pe baza subvenției.

Figura 4. Sumarul costurilor totale de investiții ale Programului TPC 10 000 Sprijin public min.

Sprijin public max.

500

Investiția OTP* min.

400

6 000

300

4 000

200

2 000

100 0

0 Pilot

Pilot + Faza a 2-a/Scenariul 1

Pilot + Faza a 2-a/Scenariul 2

Notă: *OTP – operatorii de transport public. Sursa: Calculele OCDE, Modelul OCITP.

10 . OCDE ALIGNING ACCENTE POLICIES PRINCIPALE FOR A LOW-CARBON DE POLITICĂ: PROMOVAREA ECONOMY – A TRANSPORTULUI SYNTHESIS PUBLIC URBAN CURAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA

USD (Mln)

MDL (Mln)

8 000


ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ

Pentru a stimula mobilitatea cu emisii de carbon reduse, guvernul va trebui să subvenționeze aceste investiții. ETAPA a 7-a: Determinarea proiectelor și beneficiarilor eligibili Care sunt tipurile de proiecte eligibile? Principalele tipuri de proiecte care urmează să fie susținute prin intermediul Programului includ:

Doar proiectele investiționale (adică cele care implică cheltuieli de capital) sunt eligibile pentru finanțare în cadrul Programului. Unitatea de Implementare va analiza anual lista proiectelor eligibile. Procedînd astfel, Unitatea de Implementare va asigura relevanța tipurilor de proiecte identificate în raport cu obiectivele naționale de politică în domeniile mediului, climei și energetic.

l Proiectele care urmăresc scopul de a înlocui autobuzele

vechi care prestează servicii de transport public în centrele urbane cu modele ecologice, echipate cu motoare diesel Euro V/VI, motoare care funcționează pe GNC/GPL, sau care utilizează motor electric (troleibuze și troleibuze cu baterii).

– Deoarece parcul de autobuze din Moldova se învechește, fluxul de proiecte propuse intenționează să susțină achiziționarea de autobuze noi, nu pur si simplu modernizarea motoarelor autobuzelor.

– Microbuzele care predomină în transportul public nu sunt excluse, deși se acordă preferință autobuzelor normale (>10m lungime).

l Alte investiții, cum ar fi în studii, în construcția

stațiilor de alimentare cu GNC, în crearea atelierelor de întreținere pentru autobuzele noi, și investițiile suplimentare care îmbunătățesc serviciile de transport public ce însoțesc înlocuirea autobuzelor în cele patru fluxuri de proiecte (GNC, GPL, diesel, troleibuze).

Cine sunt beneficiarii eligibili? Următoarele tipuri de beneficiari sunt eligibili pentru a beneficia de susținere din partea Programului TPC: l operatori privați de transport public care prestează

servicii în centrele urbane eligibile (Faza 1-a) și în zonele suburbane ale orașelor pilot (Faza a 2-a, Scenariul 1) sau în conexiunile interurbane (Faza a 2-a, Scenariul 2) l operatori municipali de transport public care deja

prestează servicii în centrele urbane eligibile (Faza 1-a) și în zonele suburbane ale orașelor pilot (Faza a 2-a, Scenariul 1) l administrațiile orășenești (pentru pregătirea studiilor

necesare).

ELEMENTELE ESENȚIALE ALE UNUI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE VERZI . 11


Elementele esențiale ale unui program de investiții publice verzi

ETAPA a 8-a: Selectarea instrumentelor financiare

– prin intermediul Fondului National Ecologic. Schemele de susținere financiară propuse sunt mai ușor de implementat dacă majoritatea costurilor de investiție sunt cofinanțate din surse publice. Împrumuturile și garanțiile de împrumut vor necesita o cooperare strictă cu sectorul bancar.

Care sunt instrumentele financiare ce pot fi utilizate pentru a debursa resursele Programului? Suportul financiar poate fi acordat sub forma de: l co-finanțare bazată pe granturi l garanții de împrumut.

Cum au fost selectate aceste instrumente? Guvernul Republicii Moldova deja are experiență în acordarea granturilor – un instrument financiar tradițional

În cazul Opțiunii 1, finanțarea vine prin împrumuturi comerciale susținute de o garanție de împrumut emisă de o autoritate publică și o subvenție publică (grant) mai mică (a se vedea Figura 5). În cazul Opțiunii 2, operatorii suportă povara finanțării prin propriile resurse, cuplată cu o subvenție publică (grant) mai mare (a se vedea Figura 6).

Figura 5. Opțiunea 1 – Finanțare prin împrumuturi comerciale PROGRAMUL TPC

PRESTATORII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC

BĂNCILE

l Garanție de împrumut

l Împrumut

l Grant

l Promovarea Programului

l Selectarea băncilor și

încheierea acordurilor cu acestea

l Reînnoirea parcului rulant

al sistemului de transport public, finanțată din împrumut

și încheierea contractelor directe cu beneficiarii

l Contract direct încheiat cu

banca

l Promovarea Programului,

selectarea procedurilor și standardelor, monitorizarea Sursa: Ipotezele autorului.

Figura 6. Opțiunea 2 – Finanțarea din sursele proprii și din subvenția publică (grant) PROGRAMUL TPC l Grant l Promovarea Programului, procedurile și

standardele de selectare, monitorizare l Contracte directe încheiate cu beneficiarii

PRESTATORII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC l Achiziționarea de noi unități de transport public

finanțată din sursele proprii ale operatorilor de transport public și din mijloacele unui grant l Contract direct încheiat cu Unitatea de

Implementare

l Programul gestionat de Unitatea de

Implementare Sursa: Ipotezele autorului.

12 . OCDE ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ: PROMOVAREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN CURAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA


ACCENTE PRINCIPALE DE POLITICĂ

ETAPA a 9-a: Selectarea aranjamentului instituțional al Programului

– U nitatea de Implementare (UI): UI are în sarcina sa elaborarea reglementărilor operaționale ale Programului (marketing, anunțarea solicitărilor de propuneri, colectarea solicitărilor, evaluarea și selectarea proiectelor pentru finanțare, debursarea mijloacelor financiare, precum și monitorizarea și evaluarea implementării și rezultatelor proiectelor).

– U nitatea de Asistență Tehnică (UAT): UAT acordă asistență specializată, consultanță și expertiză în domeniile: energie și eficiența combustibilului, autobuze alimentate cu GNC și GPL, autobuze moderne cu motor diesel și poluarea aerului, și reduceri de emisii GES.

Pentru a facilita implementarea Programului în viitor, în cadrul studiului, OCDE a elaborat cîteva materiale de susținere care includ, printre altele: l o propunere privind procedurile de gestionare a ciclului

proiectului, inclusiv criteriile de eligibilitate, criteriile de evaluare a proiectelor, procedurile de clasificare a proiectelor și regulile de finanțare l o propunere privind aranjamentele instituționale pentru

gestionarea Programului TPC, care cuprinde trei niveluri:

– E ntitatea de programare (EP): EP este responsabilă pentru proiectarea Programului. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ar putea juca acest rol.

Indiferent de forma instituțională, managementul Programului trebuie să implice o structură instituțională și proceduri care promovează eficiența mediului, încorporează prudența fiscală și utilizează resursele financiare și umane în mod eficient.

Referințe

Informații suplimentare

GRM (2018), Raport de audit de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Chișinău, http://lex.justice.md/UserFiles/File/2018/ mo18-26md/raport_65.doc.

OCDE (2017), Promovarea transportului public urban curat și investițiilor verzi în Kazahstan, Finanțare și Investiții Verzi, Editura OCDE, Paris https://doi.org/10.1787/9789264279643-en (în engleză).

GRM (2017), Raport Național de Inventariere 1990-2015: Sursele și absorbanții de gaze cu efect de seră în Republica Moldova, Prezentat la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), Guvernul Republicii Moldova, Chișinău, www.clima.md/download. php?file=cHV ibGljL 3B1YmxpY2F0aW9ucy80 MjAwOD JfZW5fbm lyNV9lbl8yOTEyMTcucGRm (în engleză).

OCDE (2006), Recomandările Consiliului privind bunele practici în gestionarea cheltuielilor publice de mediu, OCDE, Paris, www.oecd.org/env/outreach/38787377.pdf (în engleză).

OCDE (2007), Manual privind evaluarea proiectelor de mediu finanțate din fonduri publice, Ciclul OCDE privind finanțarea mediului, Editura OCDE, Paris, www.oecd.org/env/outreach/38786197.pdf (în engleză).


Acest studiu a fost efectuat în cadrul cooperării OCDE – Republica Moldova. Lucrarea a fost elaborată în comun de către Grupul Operativ de Acțiune VERDE al OCDE și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. Proiectul a fost susținut financiar de Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare al Germaniei (BMU), prin intermediul Inițiativei sale Internaționale privind Clima – 2014 (IKI). OCDE asigură Secretariatul pentru Grupul Operativ de Acțiune VERDE, care acordă susținere țărilor din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală (EECAC) la integrarea considerentelor de mediu în reformele economice, sociale și politice generale timp de peste 20 de ani. Pentru mai multe informații: www.oecd.org/environment/outreach/GREEN-Action-Task-Force David.Simek@oecd.org Nelly.Petkova@oecd.org Images © Shutterstock.com

OECD Environment Directorate, July 2019