Page 1


KWIGA JE PRIJATEQ DRAGI, [TO TI MNOGE RADOSTI PRU@I, KWIGA JE NAJBOQI DRUGAR, [TO SE S TOBOM IGRA I DRU@I D. \.

LEKTIRA ZA _______ RAZRED PISAC

NAZIV KWI@EVNOG DELA

VREME ^ITAWA

Ime i prezime: ________________________________________________ [kola: ______________________________________________________ Razred: ______________________________________________________ Nastavnik: ____________________________________________________


moja lektira 2 glavna.qxd

6/20/2007

2:57 PM

Page 1


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:50 PM

Page 2

KWIGA: ______________________________________________________ PISAC: ______________________________________________________ Pro~itane pri~e: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Odabrana pri~a: _______________________________________________ O ~emu se govori u odabranoj pri~i? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Ko se pojavquje u pri~i? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Opi{i najzanimqiviji lik. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:50 PM

Page 3

[ta ti je najlep{e u pri~i? Za{to? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Lepe re~enice i opisi iz pri~e: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Nove re~i i izrazi:

Zna~ewe:

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

Pitawa upu}ena piscu: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Moja lektira 2  

Sveska za lektiru

Moja lektira 2  

Sveska za lektiru

Advertisement