__MAIN_TEXT__

Page 1


САДРЖАЈ BROJEVI DO 100 (обнављање) Brojevi prve stotine (поновимо).................................................................6 Sabirawe i oduzimawe brojeva do 20 (поновимо)......................................8 Sabirawe i oduzimawe brojeva do 100 (поновимо)..................................10 SABIRAWE I ODUZIMAWE Sabirawe brojeva (27 + 3).........................................................................12 Oduzimawe brojeva (30 – 6).......................................................................13 Sabirawe brojeva (26 + 9)........................................................................14 Oduzimawe brojeva (32 – 6).......................................................................15 Sabirawe brojeva (36 + 27).......................................................................16 Oduzimawe brojeva (43 – 26).....................................................................17 Zadaci sa dve ra~unske operacije.............................................................18 Zamena mesta sabiraka...............................................................................19 Zdru`ivawe sabiraka................................................................................20 Re{avawe tekstualnih zadataka.................................................................21 Veza sabirawa i oduzimawa......................................................................22 Odre|ivawe nepoznatog sabirka................................................................23 Odre|ivawe nepoznatog umawenika i umawioca.......................................24 Римске цифре.............................................................................................25 МЕРЕ И МЕРЕЊЕ Metar, decimetar, centimetar...................................................................28 Мерне јединице за време – дан и седмица................................................30 Мерне јединице за време – месец и година..............................................31 Мерне јединице за време – час и минут....................................................32 ГЕОМЕТРИЈА – prvi deo Праве и криве линије (обнављање)............................................................34 Izlomqene linije (обнављање).................................................................35 Linije i ta~ka (обнављање)........................................................................36 Prava, poluprava, du`................................................................................37 Тачка и права..............................................................................................38 Merewe du`ine du`i.................................................................................39 Графичко надовезивање дужи....................................................................40 Дужина изломљене линије..........................................................................41 Обим правоугаоника, квадрата и троугла..................................................42 МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВА Mno`ewe brojeva (znak puta, ~inioci, proizvod)....................................44 Множење као сабирање једнаких сабирака...............................................46 Mno`ewe brojem 2......................................................................................48 Mno`ewe brojem 10....................................................................................49 Mno`ewe brojem 5......................................................................................50 Mno`ewe brojem 3......................................................................................51 Mno`ewe brojem 4......................................................................................52 Zamena mesta ~inilaca...............................................................................53 Mno`ewe brojem 6......................................................................................54


Mno`ewe brojem 7......................................................................................55 За толико већи и толико puta већи број....................................................56 Mno`ewe brojem 8......................................................................................57 Mno`ewe brojem 9......................................................................................58 Нула и један као чиниоци...........................................................................59 Zdru`ivawe ~inilaca................................................................................60 Zadaci sa dve ra~unske operacije.............................................................61 Половина.....................................................................................................62 Знак : (подељено).......................................................................................64 Дељење бројева (дељеник, делилац и количник).......................................65 Дељење бројем 2........................................................................................66 Дељење бројем 5........................................................................................67 Дељење бројем 10......................................................................................68 Дељење бројем 3........................................................................................69 Дељење бројем 4........................................................................................70 Дељење бројем 6........................................................................................71 Дељење бројем 7........................................................................................72 Дељење бројем 8........................................................................................73 За толико мањи и толико puta мањи број..................................................74 Дељење бројем 9........................................................................................75 Делилац један и дељеник нула...................................................................76 Множење и дељење....................................................................................78 ГЕОМЕТРИЈА – drugi deo Pravougaonik, kvadrat и троугао...............................................................80 Цртање пravougaonikа, kvadratа и троугла на квадратној мрежи............81 Цртање пravougaonikа, kvadratа и троугла на тачкастој мрежи..............82 Уочавање симетрије....................................................................................83 Подударност фигура...................................................................................84 RAЧУНАМО И ПАМТИМО Redosled ra~unskih operacija...................................................................86 Множење збира бројем..............................................................................87 Множење разлике бројем...........................................................................88 Mno`ewe dvocifrenog broja.....................................................................89 Дељење збира бројем.................................................................................90 Дељење разлике бројем..............................................................................91 Deqewe dvocifrenog broja.......................................................................92 Veza mno`ewa i deqewa............................................................................93 Дељивост бројева........................................................................................94 Дељење као садржавање............................................................................96 Задаци са две рачунске операције.............................................................97 Odre|ivawe nepoznatog ~inioca...............................................................98 Odre|ivawe nepoznatog deqenika i delioca............................................99 1 1 1 Разломци као делови целине –2 –4 –8 ......................................................100 Разломци као делови целине 1 – 1 – 1 – ........................................................102 3 6 9 Разломци као делови целине 1 – 1 – 1 – .......................................................103 5 7 10


6


7


8


9


10

Profile for Nova skola doo

Математика - уџбеник 2. разред 2019  

Уџбеник за 2. разред

Математика - уџбеник 2. разред 2019  

Уџбеник за 2. разред

Advertisement