Свето око нас - уџбеник 2. разред 2019

Page 1
SADR@AJ

DRUGI I JA

Porodica .........................................................6 Rodbina ...........................................................7 U porodici ......................................................8 Porodi~ni praznici .......................................9 Odeqewska zajednica ...................................10 [kolski praznici ........................................11 U nasequ ........................................................12 Ja u grupi ......................................................14 Odnos potreba i `eqa .................................16 Nau~ili smo ..................................................18

KRETAWE I ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREMENU

Razli~iti oblici kretawa ...........................48 Kretawe tela .................................................50 Snala`ewe u nasequ .....................................52 Vremenske odrednice ...................................54 Delovi godine – godi{wa doba ...................56 Merewe vremena ...........................................58 Nau~ili smo ..................................................60

RAZNOVRSNOST PRIRODE KULTURA @IVQEWA

Simboli Republike Srbije...........................20 Naseqa – selo i grad ....................................22 Zdrav na~in `ivota ......................................24 Kakva hrana – takva odbrana .......................26 Vrste saobra}aja ...........................................28 Na ulici i putu bez trotoara .......................30 Prelazak ulice i puta bez pe{a~kog prelaza ..........................................31 Putovawe i pona{awe ..................................32 Vremenske nepogode .....................................34 Nau~ili smo ..................................................36

^OVEK STVARA

Materijali ....................................................38 Svojstva materijala ......................................39 Elasti~nost materijala ................................40 Isti materijal – razli~iti proizvodi .......42 Isti proizvodi – razli~iti materijali .....43 Zanimawa qudi .............................................44 Nau~ili smo ..................................................46

Reqef – izgled zemqi{ta ...........................62 Reqef moje okoline .....................................64 Teku}e i staja}e vode ....................................66 Zajedni~ke osobine `ivih bi}a ..................68 Uloga delova tela `ivih bi}a .....................70 Raznovrsnost biqaka ...................................72 Raznovrsnost `ivotiwa ...............................74 Divqe `ivotiwe ...........................................76 Zna~aj biqaka i `ivotiwa za ~oveka ...........78 Kulturni i fini brinu o okolini ...............80 ^uvamo prirodu ..............................................82 Uslovi za `ivot ............................................84 Me|usobna zavisnost.....................................88 Promene u prirodi .......................................90 Aktivnosti qudi u zavisnosti od godi{wih doba ..............................................92 Jesen...............................................................94 Zima ..............................................................95 Prole}e .........................................................96 Leto ...............................................................97 Nau~ili smo ..................................................98

6


7


8


9


10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.