Свет око нас - радна свеска 2. разред 2019

Page 1
SADR@AJ

DRUGI I JA

KRETAWE I ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREMENU

Porodica ....................................................... 4 U {koli ..........................................................6 Kretawe ....................................................... 30 [ta da radi{ kad ......................................... 8 Vremenske odrednice ..................................32 U nasequ ........................................................10 Merewe vremena ......................................... 34 Ja u grupi ......................................................12

KULTURA @IVQEWA

RAZNOVRSNOST PRIRODE

Naseqe ..........................................................14 ^uvam svoje zdravqe .....................................16 Saobra}aj ......................................................18 Putovawe i pona{awe .................................19 Na ulici i putu bez trotoara ......................20 Prelazak ulice i puta bez pe{a~kog prelaza ...................................21 Vremenske nepogode .....................................22

Reqef – izgled zemqi{ta .......................... 36 Teku}e i staja}e vode ....................................38 Biqke ............................................................40 Doma}e `ivotiwe .........................................42 Divqe `ivotiwe ...........................................44 Uslovi za `ivot ............................................46 Jesen ..............................................................48 Zima ..............................................................49 Prole}e .........................................................50 Leto ...............................................................51 ^uvajmo prirodu ...........................................52 Pratim, crtam, pi{em ..................................54

^OVEK STVARA

Materijali ................................................... 24 Svojstva materijala ..................................... 25 Zanimawa qudi ............................................ 26 Od starog novo ............................................ 284


5


6


7


8


9


10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.