__MAIN_TEXT__

Page 1


САДРЖАЈ BROJEVI DO 100 (обнављање) Brojevi prve stotine (поновимо).................................................................6 Sabirawe i oduzimawe brojeva do 20 (поновимо)......................................8 Brojevi do 100 (поновимо).........................................................................10 Sabirawe i oduzimawe brojeva do 100 (поновимо)..................................12 Razigrana matematika ...............................................................................14 SABIRAWE I ODUZIMAWE Sabirawe brojeva (27 + 3).........................................................................16 Oduzimawe brojeva (30 – 6).......................................................................17 Sabirawe brojeva (26 + 9)........................................................................18 Oduzimawe brojeva (32 – 6).......................................................................19 Sabirawe brojeva (36 + 27).......................................................................20 Oduzimawe brojeva (43 – 26).....................................................................21 Zadaci sa dve ra~unske operacije (сабирање и одузимање)....................22 Zamena mesta sabiraka...............................................................................24 Zdru`ivawe sabiraka................................................................................25 Re{avawe tekstualnih zadataka.................................................................26 Veza sabirawa i oduzimawa......................................................................28 Odre|ivawe nepoznatog sabirka................................................................30 Odre|ivawe nepoznatog umawenika i umawioca.......................................31 Римске цифре.............................................................................................32 МЕРЕ И МЕРЕЊЕ Metar, decimetar, centimetar...................................................................34 Мерне јединице за време – дан и седмица................................................36 Мерне јединице за време – месец и година..............................................38 Мерне јединице за време – час и минут....................................................40 Ово знам ....................................................................................................42 ГЕОМЕТРИЈА – prvi deo Праве и криве линије (обнављање)............................................................44 Izlomqene linije (обнављање).................................................................46 Linije i ta~ka (обнављање)........................................................................47 Prava, poluprava, du`................................................................................48 Тачка и права..............................................................................................49 Merewe du`ine du`i.................................................................................50 Графичко надовезивање дужи....................................................................52 Дужина изломљене линије..........................................................................53 Обим правоугаоника, квадрата и троугла..................................................54 МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВА Mno`ewe brojeva (znak puta, ~inioci, proizvod)....................................56 Множење као сабирање једнаких сабирака...............................................57 Mno`ewe brojem 2......................................................................................58 Mno`ewe brojem 10....................................................................................59 Mno`ewe brojem 5......................................................................................60 Mno`ewe brojem 3......................................................................................61 Mno`ewe brojem 4......................................................................................62 Zamena mesta ~inilaca...............................................................................63 Mno`ewe brojem 6......................................................................................64


Mno`ewe brojem 7......................................................................................65 За толико већи и толико puta већи број....................................................66 Mno`ewe brojem 8......................................................................................67 Mno`ewe brojem 9......................................................................................68 Нула и један као чиниоци...........................................................................69 Zdru`ivawe ~inilaca................................................................................70 Zadaci sa dve ra~unske operacije.............................................................71 Половина.....................................................................................................73 Deqewe brojeva .........................................................................................74 Дељење бројем 2........................................................................................75 Дељење бројем 5........................................................................................76 Дељење бројем 10......................................................................................77 Дељење бројем 3........................................................................................78 Дељење бројем 4........................................................................................79 Дељење бројем 6........................................................................................80 Дељење бројем 7........................................................................................81 Дељење бројем 8........................................................................................82 За толико мањи и толико puta мањи број..................................................83 Дељење бројем 9........................................................................................84 Делилац један и дељеник нула...................................................................85 Множење и дељење....................................................................................86 ГЕОМЕТРИЈА – drugi deo Pravougaonik, kvadrat и троугао...............................................................88 Цртање пravougaonikа, kvadratа и троугла на квадратној мрежи............89 Цртање пravougaonikа, kvadratа и троугла на тачкастој мрежи..............90 Уочавање симетрије....................................................................................91 Подударност фигура...................................................................................92 RAЧУНАМО И ПАМТИМО Redosled ra~unskih operacija...................................................................94 Множење збира бројем..............................................................................95 Множење разлике бројем...........................................................................96 Mno`ewe dvocifrenog broja.....................................................................97 Дељење збира бројем.................................................................................98 Дељење разлике бројем..............................................................................99 Deqewe dvocifrenog broja.....................................................................100 Veza mno`ewa i deqewa..........................................................................101 Дељивост бројева......................................................................................102 Дељење као садржавање..........................................................................103 Задаци са две рачунске операције...........................................................104 Odre|ivawe nepoznatog ~inioca.............................................................106 Odre|ivawe nepoznatog deqenika i delioca..........................................107 Разломци као делови целине 1 – 1 – 1 – ......................................................108 2 4 8 Разломци као делови целине 1 – 1 – 1 – ........................................................109 3 6 9 Разломци као делови целине 1 – 1 – 1 – .......................................................110 5 7 10 Zadaci sa razlomcima ............................................................................111 Zadaci za vežbawe .................................................................................112 Razigrana matematika .............................................................................118


6


7


8


9


10

Profile for Nova skola doo

Математика - радна свеска 2. разред 2019  

Уџбеник за 2. разред

Математика - радна свеска 2. разред 2019  

Уџбеник за 2. разред

Advertisement