Vestvågøy Senterparti

Page 1

Kommunestyrekandidater 2

1

Anne Sand

3

Terje Bøe

5

4

Sten Angelsen

Anja Trones Simonsen

6

Tone May Nordstrand

Nina Kvistad

Vestvågøy Senterparti vil ta hele Vestvågøy i bruk!

Vestvågøy Senterparti

PROGRAM FOR PERIODEN 2019 – 2023 senterpartiet.no/vestvagoy


VÅR POLITIKK

for hele Vestvågøy

Vestvågøy Senterparti vil at Vestvågøy kommune skal være en god kommune å bo i gjennom hele livet. Kommunen skal sikre et godt tjenestetilbud til våre innbyggere uavhengig av hvor de bor, og vi vil bidra til utvikling for næringslivet i hele kommunen. Vestvågøy Senterparti vil ha våre innbyggere i sentrum – tjenester nær folk. Vestvågøy Senterparti vil: Helse/omsorg

• Styrke og videreutvikle Nordlandssykehuset Lofoten • Gi rett type tjeneste til den enkelte bruker • Styrke ressursene til forebygging • Styrke psykiatritjenesten, spesielt for barn, unge og unge voksne • Arbeide for riktig grunnbemanning med flere heltidsstillinger • Bruke de ansattes kompetanse i utvikling av tjenestene • Tilrettelegge for bedre ettervern • Styrke demensomsorgen • Øke antall avlastningsplasser • Bruke omsorgslønn som virkemiddel • Bedre overgangen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten • Ha flere plasser i omsorgsboliger med heldøgns bemanning • Arbeide for gjenåpning av krisesenter for Lofoten • Arbeide for lokalt/regionalt tjenestetilbud for ressurskrevende brukere

Oppvekst

• Styrke tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å kunne handle raskt ved bekymring for barn og unges livssituasjon • La læreren være lærer • Beholde dagens skolestruktur • Tilby svømmeundervisning på alle klassetrinn • Ha forsøksordning med frokost og lunsj på skolene • Ha barnehagedekning i hele kommunen • Ha et barnevern med hovedfokus på å hjelpe i hjemmet og å redusere antall omsorgsovertakelser • Styrke miljøtjenesten rundt Meieriet og Qltura • Styrke tilbudet for barn og ungdom utenfor organisert virksomhet • Bidra til gode tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Fullstendig program finner du på senterpartiet.no/vestvagoy

Kultur/idrett/helse

• Stimulere og støtte lokale lag og foreninger • Etablere utstyrspark for utlån av idretts- og friluftsutstyr • Ha gratis medlemskap i organiserte aktiviteter for barn/unge i lavinntektsfamilier • Stimulere til tilrettelegging av stier/ veier i naturen som også er tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne • Være positiv pådriver for utviklingen av Lofotr vikingmuseum • Opprettholde kommunal støtte til teatrene i Stamsund

Samferdsel

• Arbeide for høyhastighets bredbånd i hele kommunen • Jobbe for utbygging av gang- og sykkelveier • Arbeide for økt trafikksikkerhet • Sikre et godt flytilbud til og fra Leknes • Fortsette asfaltprogrammet for kommunale veier • Følge opp planene for asfaltering av fylkeskommunale veier • Stimulere til overføring av godstransport fra vei til kjøl

Næring

• Ha velvillighet og rask saksbehandling for personer og virksomheter som vil skape næring og arbeidsplasser • Ha kunngjøringsplikt for oppdrag over kr 100 000,• Bidra til tilrettelegging og utvikling av næringsarealer i hele kommunen • Stimulere til nyrekruttering i primærnæringene • Ha fokus på videreutvikling av fiskerihavnene • At matjord som bygges ned blir flyttet til andre arealer, slik at samlet areal av dyrket jord opprettholdes • Styrke arealgrunnlaget for aktive bønder • Arbeide for nødvendig regulering og tilrettelegging for å bidra til en bærekraftig reiselivsnæring • Arbeide for betalingsordninger som gjør at turistene kan bidra økonomisk til tilretteleggingstiltak • Bidra for tilrettelegging for fornybar energi med grønn profil – solceller, biogass fra landbruket, små minikraftverk m.v. • Kartlegge kommunens fremtidige behov for nærings- og havnearealer, med utredning og vurdering av mulige løsninger.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.