Valgprogram Vega Senterparti

Page 1

Partiprogram Vega Senterparti

Senterpartiets Verdigrunnlag. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg fritt. Samfunnskontrakten skal oppfylles av myndige mennesker som tar ansvar for eget liv, for felleskapet og for naturen. For oss er det viktig at alle trives på Vega og at alle behandles med respekt og tas vare på. Vi vil jobbe for et godt omdømme, der omdømmet skal speile kvaliteten i kommunen vår. Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, felleskap og forvaltning. For Vega Senterparti er dette grunnpilaren i utformingen av vårt program for kommende valgperiode. Vega Senterparti er forberedt på å ta ansvar. Vi skal arbeide til det beste for Vega som samfunn. Dette vil være grunnleggende i alle saker, og hverken partipolitikk eller andre saker får overskygge dette fundamentale synet. Din stemme teller! Lokalbefolkningen skal inviteres til å delta før viktige beslutninger tas. Som innbygger skal du ha mulighet til å påvirke utviklingen av Vega kommune. Dette betyr blant annet at vi som politikere må informere deg om det som skjer, både på kommunens nye flotte nettsider og gjennom tradisjonelle og innovative kanaler. Vi ønsker at gode kommunikasjonskanaler


mellom folkestyre og innbyggerne skal ivaretas, og det er viktig at vi er lydhøre og ydmyke for signaler for både gode og vanskelige saker. Vi vil:    

La innbyggerne delta i de politiske prosessene Gjøre høringssaker med tilgjengelig for folk, og underbygge kommunens nye gode nettsider. Dele viktig og nyttig informasjon på egnede kanaler som treffer folk flest, inkl. sosiale medier. Benytte SMS tjenester som varsler om kommunale hendelser, som vannstenging mm.

VEGAPATRIOT Vi i Senterpartiet er Vegapatrioter! Vi er mot tvangssammenslåing av kommuner. Vi tror Vegaværingene får det best om vi står som egen kommune. Det lokale tjenestetilbudet er avhengig av relativt små og oversiktlige enheter. Det er heller ingen som har påvist at det er billigere å drive større enheter. Senterpartiet et absolutt positiv til å samarbeide med andre kommuner der det er riktig. Politisk styring og kommunal utvikling Senterpartiet er et løsningsorientertparti, som går for gode vedtak! Vi arbeider for:  god økonomisk styring som gir rom for politiske prioriteringer  å fange opp befolkningens ønsker i arbeidet med utviklingsplaner på Vega.  å ta vare på og vedlikeholde kommunal eiendom og kommunale ressurser.

Interkommunalt Samarbeid Samarbeid skal være til fordel for alle samarbeidspartnere. Per i dag kan det se ut til at SørHelgeland regionrådet er i endring, og vi arbeider for en ny løsning som gagner oss som selvstendig kommune. Vi ønsker et regionråd som forvalter sine midler godt, men som ikke har politisk påvirkning mot medlemskommunene. Et større regionråd kan ha større slagkraft, men det er svært viktig for oss at det ikke går på bekostning av godt kommunalt selvstyre. Interkommunalt samarbeid er mer enn regionrådet. Vega kommune har interkommunalt samarbeid med flere nabokommuner om blant annet barnevern, brannvern, tekniske tjenester, PPT og økonomitjenester. Dette samarbeidet gir oss bedre og mer robuste tjenester og økt stabilitet. I slike samarbeid er det viktig at ressursene fordeles godt mellom de samarbeidene kommunene. Prioriterte områder  arbeide mot uønskede sammenslåing av kommuner  Samarbeide og utnytte mulighetene på tvers av tradisjonelle samarbeidsgrenser  Påvirke fylket, departement og Storting.

Barn og Ungdom Vega Senterparti vil fortsatt prioritere arbeidet med barn og unge, de er vår fremtid!


Dette vil vi arbeide for i perioden:  Minst 4 lærlingplasser per 1000 innbygger  Etableringslån med gode betingelser  Ivareta ungdommens hus / Harry cafe som treffpunkt for ungdommen på Vega.  Legge til rette for et bredt fritidstilbud og friluftsliv på gode anlegg.  Ha fokus på psykisk helse hos ungdom, og ivareta helsestasjonen for ungdom.

Barnehage Vega Senterparti vil arbeide for et godt og innholdsrikt barnehagetilbud med høy kvalitet. Med dette mener vi:  Nok barnehageplasser og høy pedagogisk tetthet  Satsing på friluftsliv i barnehagehverdagen  Samarbeid med lokale næringer på Vega, for tidlig tilknytning og kunnskap.  Moderate satser

Skole og utdanning Skoletilbudet skal til enhver tid være fullt på høyde med tilbudet ellers i landet. Vi har en flott skole på Vega, og vi vil ha fokus på aktivitetene som skjer i klasserommene og i skolemiljøet. Prioriterte oppgaver:  Sikre et godt læringsmiljø med godt undervisningsmateriell og undervisning av høy kvalitet.  Mer praksisrettet tilbud i ungdomsskolen, tilpasset aktivitet i barneskolen for å ivareta alle.  Økt gründervirksomhet i skolen gjennom aktive elevbedrifter.  Opprettholde skolekantine og dagens flotte tilbud med varm skolemat.  Fokus på fysisk aktivitet i skolen.  Antimobbearbeid. Vega skole skal være en god og trygg plass å lære.  Samhandle med lokale næringer på Vega for tidlig tilknytning og kunnskap om vårt flotte lokalsamfunn.  Styrke støtten ved overgang til videregående skole, pedagogisk og sosialt.  Jobbe for et godt tilbud på videregående skole også for voksne.

Kultur, fritid og frivillig sektor. Senterpartiet ønsker at alle skal ha tilgang på organisert fritidstilbud. De uorganiserte må også gis vilkår som bidrar til positiv utvikling. Hele befolkningen bør få mulighet til en aktivitet de liker. Senterpartiet er svært positiv at frivillighetssentralen nå er innlemmet i Vega kommune som en kommunal stilling. Prioriterte oppgaver:  Støtte opp om alt frivillig arbeid  Opprettholde frivillighetssentralen på minst samme nivå som i dag.  Legge til rette for gode lokaliteter for museumsvirksomhet på vega, ved vedlikehold av lokaliteter og godt samarbeid med Helgeland Museum, hvor vi skal fortsette medlemskapet.


Kirke Senterpartiets politikk bygges på de kristne grunnverdier. Vi ønsker å sikre kirkens gode arbeidsvilkår ved å støtte menighetsarbeidet. Kirken er grunnpilaren i Vegas kulturhistorie, og vi må sørge for at kirkebygget med omgivelser får det vedlikehold som til enhver tid er nødvendig. Reiseliv Det er viktig at Vega kommune bidrar til å legge forholdene til rette for reiselivsutviklingen på Vega. I dag har vi gode ressurser på Vega innenfor reiseliv, og vi har attraktiv kunnskap for hele regionen. Vega Senterparti ønsker at verdensarvesenteret, sammen med reiselivssatsingen i kommunen for øvrig, skal være et fyrtårn for reiseliv på Vega. Prioriterte saker:  Bidra til utvikling av lokale reisemål  Bidra til å videreføre reiselivssamarbeidet på Helgeland  Legge til rette for etablering av etablering av rorbuer/hytter samt økt overnattingskapasitet.  Stimulere til reguleringsarbeid for småhusbebyggelse  Arbeide for forlenget sommersesong på ferjerutene.  Tilrettelegge for å styrke tilbud for turister og innbyggere, samt styre turisttrafikken ved å støtte tilbud om gode aktiviteter og opplevelser.

Boligpolitikk Senterpartiet mener det viktigste bidra i kommunens boligpolitikk må være å etablere byggeklare tomter, og kommunen jobber godt nå. Det skal bli enklere å bygge på Vega, der fornuften tilsier det! Vi vil prioritere:  Byggeklare tomter med tilrettelagt infrastruktur.  Tidsfrist på oppmåling av tomter  Stimulere til at attraktive tomter tilbys.  Aktiv boligpolitikk og markedsføring.

Miljø og ressursforvaltning All virksomhet i kommunen skal foregå innenfor de grenser som hensynet til naturen og et godt miljø setter. Vi er overbevist om at vern gjennom bruk er den riktige formen for miljøvern. Verdensarvstatusen og verneområdene gir oss muligheter, og skal brukes til god forvaltning av områdene. Viktige mål i kommende periode:  Opprettholde og forbedre oljevernberedskap  God forvaltning av dyre- og fuglebestander  Felles plan for landskapsvedlikehold, inkludert veikanter og fellesarealer.  Elektriske bilder til de kommunale tjenestene.


Helse pleie og omsorg Vega Senterparti vil jobbe for et helhetlig pleie- og omsorgstilbud, der tjenestene utformes etter brukerens behov, lokale krav og forutsetninger. Vega senterparti vil arbeide for:  Tilstrekkelig fagpersonell til institusjon og hjemmetjeneste  Videreutvikle samarbeid med frivillige i omsorgsarbeidet  Fortsatt ha en godt utviklet hjemmetjeneste  Jobbe for å redusere ufrivillig deltid i pleie- og omsorgstjenesten.  Legge til rette og arbeide for integrering av flyktninger

Næring, Arbeidsplasser og jobbmuligheter Vår største prioritet også i denne perioden er å opprettholde og etablere arbeidsplasser. Det er blant annet viktig for Vega Senterparti at næringsutvikling går hånd i hånd med forvaltning av Verdensarven, slik det står i intensjonsavtalen. Vega kommune har potensiale for næringsutvikling på land og i hav, og dette er det viktig at kommunen har råderett over. Prioriterte oppgaver:  Utvikling av eksisterende næringer  Stimulere til og legge til rette for nye etableringer  Markedsføre Vega som en etableringskommune  Sørge for å ha tilstrekkelig med regulerte områder til næringsutbygging.  Tilskudd til nyopprettelse av arbeidsplasser.  Jobbe for pendlertilskudd for innbyggere med arbeidsplass i nabokommunene.

Fiske og Havbruk Med sin lokale tilknytning er fisker- og havbruksnæringen de næringene som kan gi flere arbeidsplasser og økt bosetting på Vega. Vega Senterparti vil sammen med næringen arbeide aktivt for å løse de utfordringene fiskerinæringen står ovenfor. SP vil arbeide for:  Iverksette rekrutteringstiltak til fiskerinæringen  Styrke eksisterende fiskeriindustri i kommunen.  Stille regulerte områder til rådighet for næringsbygg for fiskeri.  Styrke og videreutvikle eksisterende og ny næring innen akvakultur i kommunen.  Tilby områder på land og i sjø til utvikling av tradisjonell og ny akvakulturvirksomhet.

Landbruk Landbruket vil fortsatt være bærebjelken i Vegasamfunnet. Det vil være av avgjørende betydning for lokalsamfunnet at det gode fagmiljøet, yrkesstoltheten og positiviteten i Vegalandbruket opprettholdes. Vega Senterparti vil arbeide for at eiendomsretten til landbrukseiendommer blir i bygda, og at dyrka og dyrkbar jord nyttes best mulig. Helgeland landbrukstjenester, veterinærer og faglagene har en sentral rolle i landbruket vårt her på Vega, og et samarbeid mellom disse aktørene og kommunen er viktig. Prioriterte oppgaver:


     

Økte ressurser til landbruksveiledning Å jobbe aktivt for å beholde mest mulig av produksjonen blir i kommunen Diskusjonsfora for landbruksspørsmål Legge til rette for, og oppfordre til samarbeid mellom skole og landbruk. Legge til rette for nyetablering innen landbruksnæringen. Legge til rette rekruttering i landbruket.

Skog Skogen på Vega viser seg å være en betydelig ressurs, som massevirke, byggemateriale og brensel. Der det i dag og i fremtiden foretas hogst, er det viktig med gode skjøtselsplaner for arealene som berøres. Kommunens skal bruke, per i dag AllSkog, som rådgivende partner for sine skog- og hogstareal og vi oppfordrer private skogeiere å gjøre det samme. Samferdsel og kommunikasjon God kommunikasjon med region og omverdenen er en forutsetning for Vegas eksistens og utvikling. Dette gjelder både båt- og veitrafikk, samt vår tilgang på tele- internett- og posttjenester. I de siste periodene har våre båtruter flere ganger vært truet av nedleggelse og reduksjon. Dette har vi, og vil fortsatt kjempe hardt imot. Det er kommunens ansvar å jobbe for flest mulige gode løsninger for Vega. Gode og hensiktsmessige ferger og fergemateriell er spesielt viktig i reiselivssammenheng. Vega Senterparti vil ha et sterkt fokus på dette viktige feltet og arbeide for:  Vedlikehold av kommunale veier  Gode forbindelser til Tjøtta vedrørende frakt av dyr til slakteri.  Beholde et godt og hensiktsmessig rutetilbud med hurtigbåt  Et godt tilbud om tele, brebånd og fiber til kommunens innbyggere.  Gang og sykkelvei fra Igerøy til Nes.  Fergefri forbindelse mellom Alstahaug og Brønnøy.  Fortsatt taxitilbud på vega  Godt vedlikeholdt og oppdatert materiell på båt/fergerutene.  Fortsatt arbeid for forlenget sommersesong på fergerutene.


Kandidatnr. Navn

fødselsår

1

Ove Mortensen

1960

2

Eirin Sannes Sleteng

1979

3

Jon Albert Johansen

1965

4

Ann Hege Lervåg

1974

5

Kjetil Trøan

1976

6 7 8 9 10

Sandra Vangen Gunnar Kåre Solrud Elisabeth M. Aassved Arnstein Hanssen Berit Johansen

1992 1961 1996 1954 1996


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.