Page 1

SP – program 2019 – 2023 Senterpartiets politikk er bygget på den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordna alle andre verdier. Bø skal bestå som egen kommune. Senterpartiet vil bidra til et tettere regionalt samarbeid der dette er naturlig. Vi mener at dagens kommunestruktur har bidratt til trygghet, velferd, verdiskapning og et levende folkestyre i hele landet. Senterpartiet vil fortsette arbeidet for å styrke kommunens økonomiske situasjon. Det er nødvendig å utøve en god budsjettdisiplin. Vi vil jobbe videre for et inntektssystem som ivaretar de små kommunene. Senterpartiet er et tydelig distriktspolitisk parti, som gjennom godt politisk håndverk ivaretar hele kommunens interesser. Senterpartiet bygger sin miljø -og energipolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling og forvaltning. Vi vil gjennom kommunalt arbeid bidra til å bevare miljøet, og har samtidig fokus på «vern gjennom bruk». Lokale verdier bør forvaltes lokalt. Senterpartiets hovedprinsipper for den lokale politikken i Bø er: Fiskeri - Arbeide for å sikre lokalt eierskap i landindustrien - Arbeide for at trålerne sin leveringsplikt skal opprettholdes - Igangsette et arbeid med sikte på at leveringspliktig råstoff fra trålerne tilkommer bedrifter i Bø kommune - Arbeide for å opprettholde en desentralisert mottaksstruktur i hele kommunen - Aktivt støtte tiltak for videreforedling og etablering av helårige arbeidsplasser - Bidra til rekruttering til fiskeriene og beholde og videreutvikle ordningen med egenkapitallån til kjøp av fartøy og kvoter - Arbeide for at Bø kommune får sin del av midlene til utbygging av farleder og utvikling av servicetilbud i våre fiskerihavner - Arbeide for at ansvaret for utbygging og vedlikehold av farleder og fiskerihavner blir/forblir et statlig ansvar - Sikre fiskerinæringen stabile og forutsigbare rammebetingelser - Bygge ut systemer for innsamling av søppel og miljøskadelige stoffer i kommunens fiskerihavner - At kommunen i samarbeid med fiskerne tilrettelegger med areal i havnene for lagringsplass/ redskapshus for lagring av fiske og fangstredskaper - Arbeide for at Bøveien blir definert som «Sjømatvei» og utbedret for å ivareta en sikker og effektiv transport av sjømat - Kommunen må være aktiv i fiskerimiljøet i forhold til næringsrettet arbeid Havbruk - Arbeide aktivt for at havbruksnæringen i Bø fortsatt skal utvikles og kunne tilby helårige og attraktive arbeidsplasser - Være en bidragsyter til å minimere mulige konflikter mellom havbruk og andre næringer


-

Tilrettelegge for bærekraftig utnyttelse av våre havområder til næringsformål Arbeide for etablering og utnytting av andre marine arter

Landbruk - Arbeide for en offensiv landbrukspolitikk i kommunen og støtte variert bruksstruktur - Støtte lokal foredling og produksjon av ren og sunn mat - Knytte kortreist mat fra Bø opp mot kultur og reiseliv - Bø Sp vil fjerne forbudet mot dyrking av myr. Vi ønsker heller en aktiv arealpolitikk og vern om matjorda for å øke grovfôrgrunnlaget - Arbeide for at hele gårdens ressursgrunnlag kan utnyttes, herunder jakt -og fiske, geo- og økoturisme samt skogbruk - Løfte fram tiltak som «grønn omsorg» og «inn på tunet» - Gjennomføring av prosjekt mellom kommune og grunneiere for å holde i stand utmarksgjerder - Prioritere støtte til melkekvotekjøp, nydyrking, generasjonsskifte og tilleggsnæringer - Legge til rette med tiltak for rydding, skoging og for økt beiting i marka for å få et velpleiet kulturlandskap - Igangsette stimuleringsprosjekt for nyetablering av saueproduksjon Annen næring - Opprettholde det kommunale næringsarbeidet på et høyt nivå - Støtte opp om og bidra til videreutvikling av bergverksnæringen - Utvide handelstilbudet innenfor kommunegrensen for å hindre handelslekkasje til andre kommuner - Satse på nye arbeidsområder innen IKT-teknologi - Kommunen må legge til rette for økt, men bærekraftig reiseliv og turisme Samferdsel og infrastruktur - Opprusting og reasfaltering av fylkesveiene - herunder Bøveien - Opprusting av Bøtunnelen med trafikksikring, brannsikring og utbygging av nødnettet - Alternativt satse på ny tunnel - Styrke vedlikeholdet og videreføre opprusting og asfaltering av de kommunale veiene herunder Jørlandsveien - Videreføre utbygging av bredbånd og mobilnettet i kommunen - Opprettholde daglig posttjeneste - Videreføre arbeidet med opprusting og vedlikehold av gatelysene i Bø - delfinansieres med tilskudd til lysforeningene - Gjennomføre utbygging av gang og sykkelveiene i Bø - Legge til rette med reguleringsplaner for nye oppstillingsplasser for bobiler, med tømmestasjoner, sanitæranlegg og søppelmottak. Forhindre villturisme. Miljø -

Forskjønning av det offentlige rom for å øke trivsel og bolyst Sikre allmenn ferdsel i strandsonen Sikre en bærekraftig og langsiktig naturforvaltning Gjennomføre en årlig strandryddeaksjon Jobbe for ordning med gratis innlevering av 3. manns søppel gjennom hele året

Skole og oppvekst - Vurdere skolestrukturen, til det beste for elever og ansatte


Kultur -

Opprettholde idrettstilbudene i kommunen, samt støtte andre fritidsaktiviteter Styrke svømmeopplæring, samt å fortsette ordningen med åpen hall, familiefredag og «etter skoletid» Opprette et gratis transporttilbud til og fra arrangementer for ungdom i helgene Styrke ungdomsarbeidet gjennom ungdomsklubben Støtte opp om helsefremmende skoler med økt fysisk aktivitet

Sikre et mangfoldig og frivillig kulturliv og idrett i kommunen styrke det gode tilbudet for barn og ungdom i kulturskolen Støtte opp om Frivilligsentralen og Utstyrssentralen Gratis trening for barn og unge Ta opp igjen planene om «Ringelihorn» (museum, bibliotek, eventyr- og opplevelsessenter)

Helse -og sosial - Tilrettelegge slik at folk som ønsker det får bo lengst mulig hjemme - Investere i heltidsstillinger i helse og omsorgssektoren og jobbe for å få bort annenhver helg vakter - Styrke legevaktordning, politi- og ambulansetjeneste, - til det beste for innbyggerne i Bø kommune - Sikre den offentlige tannhelstjenesten, et godt bemannet legekontor og fortsatt godt jordmortilbud - Fortsette å prioritere tverrfaglig arbeid mot rus for barn og ungdom - Opprettholde dagens psykiske helsevern, samt styrke ettervern og rehabiliteringsomsorgen i kommunen - Prioritere folkehelsekoordinator i full stilling. Slik kan vi sørge for forebygging i helsearbeid og gi god helseopplysning ut til hele befolkningen - Sørge for god ivaretakelse av arbeidstakere og bidra til økt fokus på fagkompetanse i helsesektoren - Oppfordre til økt frivillig besøkstjeneste


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.