Page 1

Kommunestyrekandidater 1

2

Berit Hansen, Øyjord (1962)

4

3

Arne Tormod Tobiassen, Eidet (1973) 5. Heidi Falch, Vinje 6. Ottar Kristoffersen, Veggemo 7. Torgeir Johnsen Godvik, Gimstad 8. Karoline Andersen, Steine 9. Viggo Kristoffer Johnsen, Haugsnes 10. Heidi Merethe Jakobsen, Øyjord 11. Arne Kaasen, Øyjord 12. Anders Ole Bergum,

Guttorm Ole Veabø , Vea (1952)

Linn-Iren With, Steine (1973)

Veggemo 13. Maria Overholth-Aronsen, Bø 14. Eva Jorunn Ringstad, Ramberg 15. Jan Einar Fredriksen, Nykvåg 16. Jørn Hallvar Eriksen, Sund 17. Rebekka Kaasen, Øyjord 18. John-Ivar Overholth-Aronsen, Bø

19. Bodil Klausen, Steine 20. Jarl Anders Larsen, Sommerland 21. Randi Merete Hanssen, Straumsjøen 22. John Kjell Berg, Mårsund 23. Svein Arne Tobiassen, Sund 24. Johanne Johnsen Larsen, Gimstad 25. Tor Andersen, Øyjord

HEILE BØ Følg oss på fb: facebook.com/bo.senterparti/Forhelebygda eller hjemmeside: senterpartiet.no/bo-nordland


VÅR POLITIKK for heile Bø

Senterpartiet er et tydelig distriktspolitisk parti som vil arbeide for utvikling og bruk av heile kommunen. Vi er bestemt på at Bø skal bestå som egen kommune, men vi vil bidra til et tettere regionalt samarbeid der dette er naturlig. Bø Senterparti mener at dagens kommunestruktur har bidratt til trygghet, velferd, verdiskapning og et levende folkestyre i hele landet. Vi vil fortsette arbeidet for å styrke kommunens økonomiske situasjon ved å jobbe videre for et inntektssystem som ivaretar de små kommunene. • Vi ønsker å opprettholde idrettTRYGGHET FOR ALLE • Senterpartiet jobber for å styrke legevaktordning, politi- og ambulansetjeneste, - til det beste for innbyggerne i Bø kommune • Vi tilstreber et godt tilbud for eldre som ønsker å bo hjemme eller i institusjon • Det må være tilstrekkelig strøm, vann- og brannberedskap ved uforutsette hendelser • Vi må ha et godt bemannet legekontor, sikre den offentlige tannhelsetjenesten og sørge for et fortsatt godt jordmortilbud

INSPIRERENDE OPPVEKST

• Senterpartiet vil jobbe for en fremtidsrettet skole med godt innhold, der elever og ansatte trives • Det er behov for å styrke svømmeopplæringen, samt støtte opp om helsefremmende skoler med økt fysisk aktivitet

stilbudene i kommunen, samt fortsette ordningen med åpen hall, familiefredag og etter skoletid • Vi ønsker også å styrke tilbudet for barn og unge i kulturskolen og på ungdomsklubben

SKAPENDE NÆRINGSLIV

• Vi vil bringe fisken heim for levering og produksjon! • Senterpartiet vil arbeide for flest mulig helårs arbeidsplasser innen fiske, fiskeindustri og havbruk • Senterpartiet arbeider for en offensiv landbrukspolitikk og støtter variert bruksstruktur. Vi vil fjerne forbudet mot dyrking av myr • Vi støtter lokal foredling og produksjon av ren og sunn mat • Kommunen må legge til rette for økt, men bærekraftig utvikling av reiseliv og turisme

Fullstendig program finner du på senterpartiet.no/bo-nordland

GODE VEIER OG GODT SAMBAND

• Senterpartiet arbeider for ny Bø-tunnel. • Fylkesveiene, herunder Bøveien må opprustes og reasfalteres • Kommunale veier må få økt vedlikehold, opprusting og asfaltering • daglig posttjeneste må opprettholdes • Bredbånd til hele bygda

TRIVSEL OG SAMHOLD

• Senterpartiet vil ha årlig ryddeak-

sjon og forskjønning av det offentlige rom • Vi støtter tiltak for rydding, skoging og økt beiting i marka for å unngå gjengroing og for å bevare et velpleiet kulturlandskap • Vi ønsker å ta opp igjen planene om det fantastiske Ringelihorn(museum, bibliotek, eventyr -og opplevelsessenter) • Vi støtter opp om felles arrangement som samler hele bygda


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.