Fauske Senterparti

Page 1

Kommunestyrekandidater 1

2

3

Marlen Rendall Berg

Karl Gunnar Strøm

Kim Børge Johansen

4

5

6

Sandra Rendall Berg

7. Veronika Israelsen Ormåsen 8. Anne-Irene Jensen 9. Richard Furnes Skagen 10. Carolin Beate Dille

Audun Dahl

11. Kjell Larsen 12. Marry Johanne Moen 13. Odd Hasselberg 14. Steinar Asp Ormåsen

Øystein Gangstø

15. Jan Ole Øverland 16. Ingmund Berg 17. Magne Engan 18. Bjørgvin Harald Olsen

HELE FAUSKE senterpartiet.no/fauske


Nær folk i hele Fauske

Vi vil ha folk i husan og ha nok arbeid til alle! Vi har troen på hele Fauske og vil ta hele kommunen i bruk. Langsiktig økonomi er viktig og det er viktig å stimulere til økt folketall. En av de største utfordringene for god økonomi i kommunen er høyt sykefravær. Vi vil bruke midlene på vikarbruk til å gi flere fulltidsstillinger. Vi tror på at en heltidskultur og fokus på godt arbeidsklima vil bidra til å senke sykefraværet. Et sterkere Senterparti i Fauske vil merkes gjennom politikk som ivaretar alle innbyggere og som tar folk på alvor. Senterpartiet vil utjevne forskjeller og la folket få bestemme gjennom de lokale folkevalgte. Nærmiljøutvalgene er Senterpartiets ide og de bidrar til godt lokalt demokrati i praksis. Disse skal vi samarbeide nært med. Klimautfordringene er store og utrolig viktig å jobbe med. Vi må tenke miljø og klima i alle avgjørelser som tas. Barn og ungdom • Trygg skolevei: Jobbe for å senke grensen for å få skolebuss for elever i 1.-4. klasse fra 4 km til 2 km. Dette vil avlaste den enorme biltrafikken ved skolene og trygge skoleveien for de som går, samt bidra til bedre klima ettersom flere kjører kollektivt og ikke blir kjørt til skolen av foreldrene • Prioritere nok helsesykepleiere og psykisk helsearbeidere i skolene for å sikre forebygging og tidlig innsats rettet mot ungdom • Sikre aktivitet for all ungdom • Mindre teori og mere praksis i skolene, rett ut i praksis – læring underveis til fast jobb • Jobbe for flere lærlingeplasser i kommunen

Folkehelse •

• • •

Gjøre sentrumsparkene mer brukervennlige med leke- og rekreasjonsområder Jobbe for åpent svømmebasseng i feriene Vi ønsker Tuftepark til Fauske Bidra til et enda bedre samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner, lag og foreninger om et godt samlet aktivitetstilbud i kommunen

Kultur, idrett og frivillighet • • • • • •

Vi ønsker et kulturhus når økonomien tillater det Støtte lag og foreninger og oppfordre til fortsatt aktivitet Støtte opp om små og store kulturarrangementer Bidra til å opprettholde et godt idrettstilbud til alle Bidra til gode fritidstilbud til barn og unge Bidra til et enda bedre samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner, lag og foreninger om et godt samlet aktivitetstilbud i kommunen Støtte opp om Frivilligsentralens arbeide

Helse- og omsorg • • • • •

Innen eldreomsorg skal hjemmebaserte tjenester prioriteres Bruke Sagatun som omsorgsboliger Jobbe for at det blir etablert vaktmestertjenester for hjemmeboende Utvide dagtilbudet og sørge for nok avlastningsplasser til hjemmeboende brukere og eldre Ha en god og oppdatert beredskapsplan, gjennomføre beredskapsøvelser i kommunen

Mer informasjon finner du på www.senterpartiet.no/fauske

Næring •

• • • •

• • • •

God naturforvaltning er god klimapolitikk. Vi tror på god forvaltning av naturressursene i kommunen for å høste av dette også i fremtiden. Dette innebærer blant annet skogbruk, jordbruk, havbruk, reindrift og fiskeri Vi vil ha en pulserende by og vil ha gratis parkering de første 30 minutter for økt handel Kommunen må så langt mulig bruke det lokale næringsliv ved innkjøp og oppdrag Ivareta vern av matjord ved prosjektering av infrastruktur som nye veier, boliger og næringsområder Vi må ha levende bygder og vi mener at en god forvaltning av bo- og driveplikten bidrar. Herunder å gjøre det mulig med alternative driftsformer, slik som kolonihager, gårdsutsalg, marked, matopplevelser, inn på tunet, jakt- og fiskeopplevelser Vi har stor tro på næringsutvikling gjennom reiseliv for kommunen, spesielt i Sulitjelma Ja til ny gruvedrift og bidra til at farlig bygningsmasse sikres, samt at opprydning settes i gang Ja til etableringen av Sjunkhatten Folkehøgskole Legge til rette for økt bosetting og pendlemuligheter i hele kommunen

Samferdsel og infrastruktur • • • •

• •

• •

Ja til Nord-Norge banen, flere avganger med Saltenpendelen, automatiske krysningspunkter E6 ut av sentrum Gang- og sykkelvei helt frem til Røvik som vil gi trygg sykkelvei helt fra Valnesfjord til Fauske Bedre tilbudet i kollektivtrafikken gjennom bedre korrespondanse mellom buss, tog, båt, fly og jobbe for bedre koordinering av rutetilbudet slik at kollektivtilbudet blir mer attraktivt for blant annet pendlere til/fra Fauske Ja til regulert snøscooterkjøring Jobbe for et godt fiber/bredbåndstilbud til alle kommunens innbyggere, være påpasselig med god koordinering når annet gravearbeid skal gjøres Påse at alle kommunens innbyggere har dekning enten via fasttelefoni eller mobilnett Sikre god katastrofeberedskap i kommunen. Avdekke sårbarheter og iverksette tiltak for å sikre infrastruktur og befolkning mot ekstremvær og andre potensielle trusler Veivedlikehold og brøyting av vei må koordineres bedre for å spare kostnader og klimaet