Hållbarhetsrapport 2018

Page 1

HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

HELHETSSYN FÖR EN LJUSARE FRAMTID


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

INNEHÅLL 2 Ord från vår vd 3 Om Norconsult 5 Hållbarhets­­rapport 2018 6 Att arbeta på Norconsult 7 De globala målen 8 Mål 6: Rent vatten och sanitet 10 Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 12 Mål 11: Hållbara städer och samhällen 14 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 20 Mål 13: Bekämpa klimatförändringen 25 Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 27 GRI-index

ORD FRÅN VÅR VD Vi på Norconsult brinner för hållbarhet. Varför? Det är bara att gå till formuleringen som beskriver varför vi existerar: ”Vår mission är att med vårt samhälls- och ägarengagemang skapa mervärde för samhället”.

H

ållbarhet är helt enkelt en del av vårt företags-DNA; en självklar del av att ha helhetssyn. Vi vill vara ”det goda företaget” och genom att verka för hållbara lösningar bidra till en bättre värld. Högtravande? Nej, för oss är det sunt förnuft. Dessutom hjälper det oss att nå framgång, eftersom hållbarhet är så viktigt för såväl beslutsfattare som investerare. Så hur arbetar vi för ökad hållbarhet? Till att börja med genom våra kompetenser och uppdrag. Vi sanerar förorenad mark, vi hjälper till att skydda känsliga biotoper, vi bygger byggnader som uppfyller de högsta miljökraven … ja, listan kan göras lång. Samtidigt vill vi uträtta ännu mer för att ta ytterligare ett steg – och det ska vi göra med hjälp av Hållbarhetskollen, som ska öka hållbarheten i våra uppdrag. Vi har tagit avstamp i Agenda 2030 – det strategidokument som FN antog år 2015 – och fokuserat på de sex (av totalt 17) globala mål för hållbar utveckling som tydligast kopplar till vår verksamhet.

Hållbarhetskollen innehåller ett fråge­ formulär och när man har besvarat frågorna skapas en översikt, i form av diagram, över förbättringsområden. Översikten gör att man lätt kan identifiera sådant som kan ha stor inverkan på ett projekt. Hållbarhetskollen används vid alla interna startmöten och har även börjat användas i dialogen med våra kunder.

4%

3%

9% 36 %

21 %

Våra kunder Kommuner Kommunala bolag Region / Landsting Statlig verksamhet Näringsliv Koncern

HÅLLBARHET ÄR EN DEL AV VÅRT DNA.

27 % 36 % 27 % 21 % 9% 4 % 3%


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

OM NORCONSULT

Fördelning kvinnor och män 41/59 % (Ledning 43/57 %, Styrelse 20/80 %)

Kvinnor

704

MKR

NETTOOMSÄTTNING

Män

Jag tror stenhårt på verktyget; det erbjuder ett jättebra diskussionsunderlag och eftersom vi nu kan mäta hur olika åtgärder faktiskt påverkar ett projekt finns alla förutsättningar att hållbarhetsarbetet får större tyngd i vardagen på Norconsult och i vår leverans. Även vid sidan av Hållbarhetskollen finns mycket att vara stolt över. Jag tänker till exempel på det här: – V i är det mest jämställda företaget i branschen. Fördelningen mellan kvinnor och män är 41/59 procent och bland våra linjechefer är andelen kvinnor ännu högre: 43 procent. – Vår personalomsättning är knappt hälften så hög som genomsnittet i branschen. Det skapar ett robust och hållbart företag. – V i stöttar Ingenjörer utan gränser; inte bara ekonomiskt utan även med konsulter. Under 2018 var vi involverade i två olika projekt med fokus på vatten och sanitet. Vi kan sträcka på oss, men är inte nöjda. Det går alltid att hitta ännu mer hållbara lösningar och skapa ännu mera mervärde för samhället.

MKR

127

Norconsults kontor

SUMMA EGET KAPITAL

MKR

172

SUMMA SKULDER

MARKNADS­ OMRÅDEN

ARKITEKTUR

BYGG & FASTIGHET

ENERGI

INDUSTRI

INFRASTRUKTUR

IT

MILJÖ

OLJA & GAS

RISK & SÄKERHET

SAMHÄLLS­PLANERING

VATTEN & AVLOPP

Ljot Strömseng VD

Norconsults verksamhet är certifierad enligt kvalitetssystemstandard ISO 9001:2015 och miljöledningsstandard ISO 14001:2015. Fältgeoteknik är certifierade enligt kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001:2015 samt miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2015.

3


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

OM NORCONSULT

SAMHÄLLS­BYGGAREN MED HELHETSSYN Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss. Vi är en av Nordens ledande flerfack­ liga rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Vi är organiserade inom elva marknadsområden med alltifrån arkitektur och bygg till infrastruktur och energi. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra kunder att lyckas på resan från vision till verklighet.

V

i på Norconsult ingår som helägt dotterbolag i Norconsult AS som är en av Nordens största råd­givande ingenjörs- och arkitekt­ företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Koncernen är till 100 pro­cent med­arbetarägd med cirka 3 800 medarbetare. Vi verkar inom elva marknads­ områden och våra kunder finns framför allt inom kommuner, landsting och staten. I Norconsult ingår även Norconsult Fält­geoteknik som gör geo­ tekniska fält­arbeten för olika typer av projekt inom bygg- och anläggningsverksamhet. Fält­geoteknik har sin verksamhet i Sverige med kontor i Kungälv och i Norge med kontor i Fredrikstad. När information om Fältgeoteknik skiljer sig åt från Norconsult redovisas detta separat i den här rapporten.

Ökning omsättning 22 %

Under 2018 ökade vi antalet anställda med nästan 21 procent. Det innebar att Norconsult, vid årets slut, hade 645 medarbetare.

Norconsult har fått i uppdrag att utföra trafik­om­­ läggningar i samband med bygget av Station Haga. Foto: Krister Engström

Vår omsättning för 2018 uppgick till 704 miljoner kronor och ökade alltså med cirka 22 procent jämfört med 2017. Under 2018 öppnade vi upp nya kontor i Helsingborg, Borlänge, Luleå och Piteå. För att garantera god kontroll har vi löpande korrekt finansiell och operativ rapportering. Under 2018 har koncernen startat ett nytt granskningsteam för att säkerställa löpande kontroll, styrning och uppföljning av bland annat internkontroll. Teamet som granskar kommer varje år utföra revisioner på dotterbolagen för att se till så att de uppfyller och efterlever kraven för internkontroll.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2018 Som en av Nordens största råd­givande ingenjörs- och arkitekt­företag inom bygg- och anläggningsbranschen har Norconsult ett ansvar. Vi är väl medvetna om att våra val påverkar kunder, med­arbetare, ägare och koncernen. Att bidra till en hållbar utveckling är lätt att säga och önska, men påtagligt mer utmanande att göra.

N

är Norconsult gick in i 2018 sattes som övergripande mål att sänka antalet arbetsrelaterade långtidssjukskrivna till max 2,9 procent. I slutet av året kunde man konstatera

att långtidssjukskrivningarna sjunkit till 1,6 procent. – Bra processer och ledarskap har gjort att vi lyckats fånga upp personer som ligger i riskzonen för att bli sjuka.

1,6% LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA (2017 4,1 %)

Täta uppföljningar där vi ser risker och ett strukturerat förebyggande arbete genom utbildning av alla medarbetare är

4


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

RAPPORTERAR ENLIGT GRI Genom att ständigt förbättra vår verksamhet vill vi medverka till en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt.

H

ållbarhetsrapporten ger oss möjlighet att upptäcka förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter inom hela organisationen. Rapporten belyser självfallet även det vi gör bra och ska vara stolta över. För att definiera vad som är väsentligt och viktigt för oss att mäta och rappor­tera genomförde vi en intressent- och väsen­ t­lig­hetsanalys 2017. Utifrån analyserna valde vi ut kritiska GRI-ämnen, dessa står fort­farande som grund i vår hållbarhets­ rapportering. Ämnena mot­svarar den betydande påverkan vi har på vår omgivning och ger svar på hur Norconsult arbetar med hållbarhetsaspekter. Under 2018 utvärderade vi föregående års hållbarhetsrapport. Vid utvärderingen genomförde vi en översikt av de redan utvalda intressentgrupperna. Vi gick också igenom väsentlighetsanalysen.

Norconsult har fått i uppdrag av Stockholms stad att utföra systemhandlingsprojektering med efterföljande detaljprojektering för vattenreningen för Forsgrénska badet i Medborgarhuset. Foto: Emil Nordin

också en anledning till att vi fått ner sjuk­ skrivningarna, säger Ljot Strömseng, vd. Norconsult lyckades också med kvalitets­­målet att skicka ut kundenkäter i 25 procent av sina uppdrag. – Enkäten ger oss viktig information om hur vi presterar i förhållande till kundens förväntningar. Enkätsvaren gör att vi kan göra kontinuerliga för­bättringar och stötta organisationen där det behövs, säger Ljot och fort­sätter: – Kund­ enkäten är ett bra verktyg för oss att identifiera och transformera en missnöjd kund till en nöjd och långvarig affärsrelation.

Vi står fast vid att de sedan tidigare ut­valda intressentgrupperna även i fort­sätt­ningen ska utgöra våra mest betydande intressentgrupper när det kommer till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

För 2019 har Norconsult adderat hållbarhetsmålet att applikationen Hållbarhetskollen ska implementeras i minst 200 uppdrag med kund. – Nästa utmaning är att öka använd­ningen av Hållbarhetskollen i ännu fler uppdrag inom hela organisationens affärsområden, säger Ljot. Socialt mål Långtidssjukskrivna 1,6 % (4,1 %). Mål för långtidssjukskrivna 2019 1,4 %. Kvalitetsmål Kundenkäter 25 %. Mål för 2019 25 % med ett snittbetyg på 4,3 av 5 möjliga.

5 Våra fem största intressentgrupper 1. Medarbetare 2. Kunder 3. Framtida medarbetare 4. Direkta kravställare 5. Koncernen

Vi vet att våra intressenter förväntar sig att vi levererar kvalitet, värnar om miljön och agerar etiskt riktigt. Vi vet också att det är viktigt för våra medarbetare att känna stolthet över Norconsult som företag. För att vara ett attraktivt val för såväl kunder som medarbetare är det viktigt för oss att vi lever upp till våra intres­senters förväntningar. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig därför i våra intressenters kravbild på oss.

25% KUNDENKÄTER Mål för 2019: 25 % med

ett snittbetyg på 4,3 av 5 möjliga.

Miljömål Hållbarhetskollen ska implementeras tillsammans med kund i minst 200 uppdrag. Alla affärsområden ska ha genomfört minst 20 uppdrag.

5


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

ATT ARBETA PÅ NORCONSULT

VI SER STYRKAN I OLIKHETER Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats där våra anställda trivs och känner sig trygga. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs. Faktum är att hela vår organisations existens bygger på dem.

V

i ser styrkan i olikheter och tror att mångfald är en förutsättning för utveckling och innovation. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet är därför en naturlig del i företagets samtliga verksamheter och processer. Vi har ett långsiktigt mål om att locka människor med rätt kompetens och intresse att söka lediga anställningar oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. I flera års tid har vi varit branschledande när det kommer till jämn könsfördelning bland medarbetare, ledare och lednings­grupp. Detta har bland annat uppmärksammats i Cinodes årliga undersökning och i nyhetsartiklar. Vi behandlar varandra med respekt I årets medarbetarundersökning ställde vi frågor kring huruvida medarbetarna uppfattar Norconsult som en arbetsplats där vi behandlar varandra med respekt oavsett de fem diskrimineringsgrun­ derna. Svaren på dessa frågor resulterade alla i 92–94 punkter av 100 möjliga. Resultaten var mycket höga på frågor om föräldravänlighet (89 punkter) och om män och kvinnor har lika möjlig­ heter till befordring (90 punkter). Utöver ett allmänt bra resultat i vårt trivselindex utmärker sig tre områden som våra främsta styrkor. Dessa tre är: vår för­ måga till förändring och innovation, våra utvecklingsmöjligheter samt medarbetarnas syn på Norconsults möjligheter att lyckas de närmsta åren. Vi kan också konstatera att nio av tio kan rekommendera andra att söka jobb på Norconsult. Vårt mål om att bli 1 000 medarbetare till år 2021 känns därför inte omöjligt.

medarbetare har en heltidsanställning i botten. Vi värnar om kollektivavtalet och garanterar att vi följer avtalets bestämmelser. Det gör vi i givande samarbete med våra fackliga företrädare och skyddsombud. Föräldravänlig arbetsplats Vi ser föräldraledighet som en självklarhet och är måna om att ha en personalvänlig inställning till uttag av föräldra­ dagar. För att på bästa möjliga sätt kunna förena föräldraskap med arbete strävar vi efter att hitta flexibla lösningar när det kommer till arbetstider, ledigheter, arbete hemifrån eller eventuellt deltidsarbete under en period. Under 2018 var 3,9 procent av våra medarbetare föräldralediga. Av dessa var andelen kvinnliga och manliga medarbetare 42 respektive 58 procent (40/60 %).

9 AV 10 KAN REKOMMENDERA ANDRA ATT SÖKA JOBB PÅ NORCONSULT

Kvinnor 58 % Under 2019–2021 vill vi fokusera på samarbete, kreativitet och kommunikation. I en tid där samhällsdebatten blir allt mer polariserade och sociala medier stöder motsättningarna vill vi skapa mervärde i samhället. Vi är nämligen övertygade om att förståelse skapas genom kommunikation och upplevelser av andra perspektiv. Så genom att vara en arena för diskussion kan vi på Norconsult motverka dessa krafter. Låg personalomsättning Vår personalomsättning är en viktig vägvisare för hur våra medarbetare trivs. Under 2018 hade vi en personalomsättning på nio procent. Det är en glädjande nivå som kan jämföras med branschens genomsnitt på cirka 20 procent.

9% 650 Personal- Antal omsättning anställda Antal heltidsarbetande: 616 Antal deltidsarbetande: 29 Under 2018 minskade antalet deltids­ anställda från 77 (2017) till 29 stycken. Det är värt att notera är att alla våra

Män 42 %

FÖRDELNING FÖRÄLDRALEDIGHET

Motiverande och rättvis lönesättning Med hjälp av vår löneöversyn vill vi se till att alla medarbetare blir sedda bedömda för vad de har presterat oavsett kön, ålder, anställningstid eller bakgrund. För att identifiera orättvisa löneskillnader utförs varje år en lönekartläggning i samband med lönerevisionen enligt de krav som ställs i diskrimineringslagen. Föräldralediga eller sjukfrånvarande kommer följa den löneutvecklingen de hade haft om de varit på arbetsplatsen. Lönepolitiken ska göra att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden och framstå som en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som framtida medarbetare. Utgångspunkten för vår lönesättning är individuell med en tydlig koppling mellan bidrag mål, resultat och lön. Vårt arbete för säkra arbetsplatser Vi arbetar målmedvetet med att minimera olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Här spelar våra anställda och

6


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

NORCONSULT OCH DE GLOBALA MÅLEN

NORCONSULT OCH DE GLOBALA MÅLEN Vi bryr oss på riktigt och söker alltid den mest hållbara lösningen – det gäller för våra kunder, medarbetare och leverantörer. Vi vill vara med och bygga bästa möjliga samhälle med minsta möjliga påverkan på miljön, det är därför vi kallar oss för ”Samhällsbyggaren med helhetssyn”.

A

genda 2030 och de 17 globala målen antogs av FN:s general­ församling 2015 och är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. På Norconsult har vi identifierat sex av de mål där vi kan göra som mest skillnad i våra kundprojekt. Med hjälp av vår applikation Hållbarhetskollen (läs mer på sid 22) rapporterar vi mot dessa mål för att kunna erbjuda våra kunder mer hållbara lösningar. I årets hållbarhetsrapport finns därför tydliga kopplingar till dessa sex mål. Vi har också sammanställt och katego­ riserat alla våra insatser som främjar en hållbar global utveckling i vårt GRIindex på sidorna 27-44.

NORCONSULTS FRÄMSTA HÅLLBARHETSMÅL ENLIGT AGENDA 2030 Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 11: Hållbara städer och samhällen

arbets­miljöombud en viktig roll genom att uppmärksamma och rapportera tillbud och arbetsskador. Det kan också vara fråga om att föreslå förbättringsåtgärder så att vi kan förebygga ohälsa och olyckor. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfattar allt som har betydelse för arbetsmiljön. Det innebär att fysiska, psykiska och sociala förhållanden ska uppmärksammas. Vår kamp för friska medarbetare Det är viktigt för oss på Norconsult att veta hur våra medarbetare mår därför följer ledningen upp sjukfrånvaro en gång i månaden. Studier visar nämligen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Mål 13: Bekämpa klimatförändringen Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

att cirka 50 procent av alla långtidssjukskrivningar kan kopplas samman med upprepad korttidsfrånvaro. Långtidssjukskrivningar som kan knytas till arbetsplatsen diskuteras med våra fackliga samarbetspartners varje månad. Vi har även rutiner och riktlinjer som ska följas när en medarbetare står inför en eventuell sjukskrivning. Under hösten 2018 lanserade Norconsult ett program med sex moduler inom ämnet Arbeta Smart – för en skönare balans och en hållbar tillvaro. Utbildningen ska ge våra medarbetare fördjupad kunskap om vad vår hjärna behöver för att må bra – både på jobbet och privat. Utbildningen ger konkreta

tekniker, verktyg och strategier som sedan omsätts i planer till team och individer. Vid tre av de sex modulerna kompletteras även den individuella reflektionen med gruppdiskussioner. Genom samarbete får medarbetarna hjälpa varandra att verka för en hållbar arbets- och livssituation.

3,2

3,0

Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid på Norconsult var 3,2 % (4). Motsvarande på dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik var 3 % (5,6).

7


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 6

MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling. Ett smartare vattenverk Norconsult vann uppdrag att öka kapaciteten, kvaliteten och säkerheten samt minska kemikalietransporter vid Kåsjöns vattenverk i Partille kommun. Flera av de smarta hållbara lösningar som införts kan bli vanligare i framtida projekt.

U

ppdraget från Partille kommun har bland annat inkluderat byggnation av ny råvattenpumpstation, ny tryckstegrings- och distributionsstation samt ändring av processen för vattenrening. – Vi har infört membranfilter istället för rening via aktivt kol eller sandbassänger. Det ger en effektivare reningsprocess, och vi kan helt undvika klorering av vattnet. Vi har också studerat vilka processer man kan använda för att hitta en balans mellan minimalt uttag ur Kåsjön och maximal produktion av

Ritningar för ombyggnad och tillbyggnad av det befintliga vattenverket vid Kåsjön. Foto: Norconsult

dricksvatten. Den maximala kapaciteten har ökat med omkring 50 procent, säger Jan-Olof Nilsson, uppdragsledare på Norconsult. En annan smart lösning är att det rest­ vatten som blir över vid produktionen förs tillbaka till sjön istället för att gå in i avloppssystemet. – Det vattnet innehåller stora mängder humus och näringsämnen. Det duger inte som dricksvatten, men är alldeles utmärkt sjövatten. Jag tror inte att det här är en särskilt vanlig lösning idag, men det kommer att dyka upp mer och mer, säger Jan-Olof Nilsson. Restvattnet leds dessutom via en värme­ pump som används för uppvärmning av pumpstationen, vilket har gjort att man sluppit borra för bergvärme eller införa andra lösningar för uppvärmning. Det minskar både spill och påverkan på omgivande miljö. Rivningsinventeringar har gjorts på två byggnader, för att kartlägga bland annat farligt avfall, och en av de gamla vattenreservoarerna har fått nytt liv som kombinerad reservoar och pumpstation. – Vi har haft samverkan med Partille kommun från start, och tagit fram förslag på olika lösningar som sedan kommunen har beslutat om, säger Jan-Olof Nilsson. Andra åtgärder som genomförts är bland annat att intaget har sänkts till nytt djup under språngskiktet för att få in bästa möjliga sjövatten, samt att dra sjöledningar som förser ett helt nytt område med dricksvatten.

Norconsult och Ingenjörer utan gränser Vi stödjer Ingenjörer utan gränser såväl ekonomiskt som med konsultstöd. 2018 genomförde vi och Ingenjörer utan gränser en utredning kring vatten och sanitet i södra Tanzania.

I

ngenjörer utan gränser bedriver volontärprojekt i världen, seminarier i Sverige och aktiviteter för att inspirera unga att bli ingenjörer. Deras mål är att hitta tekniska lösningar anpassade till lokal kompetens, kultur och värderingar. Vårt partnerskap med Ingenjörer utan gränser innebär att våra konsulter använder sin specialkompetens för att skapa ett bättre samhälle för dem som har det sämre än oss. Under 2018 genomförde vi tillsammans med Ingenjörer utan gränser en ut­redning kring vatten och sanitet på 15 vårdenheter i distriktet Maljnyi i södra Tanzania. Målet med utredningen var att kartlägga situationen kring vattenförsörjning och sanitetshantering på vårdenheterna samt till att ge förslag på lösningar som bör implementeras för framtiden.

8


Kåsjön

Foto: Mikael Svensson

Debora Falk, team VA-teknik & Process, volontär för Ingenjörer utan Gränser i Tanzania Foto: Norconsult

Badvattenrening Forsgrenska badet, Stockholm. Foto: Emil Nordin

INGENJÖRER UTAN GRÄNSER

50%

2018

PARTILLE

KAPACITETSÖKNING KÅSJÖNS VATTENVERK


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

10


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 9

Gröna tankar bakom ny Hisingsled

passager under vägen för grodor och kräldjur. I bästa fall kommer det att bli mer utbyte av gener mellan ormar på ömse sidor om vägen i fortsättningen, säger David Reuterskiöld.

Utbyggnaden av Hisingsleden, med fler körfält och trafikplatser, har medfört ett potentiellt hot mot värdefull natur. Trafikverket och Norconsult har lagt stor omsorg vid att minimera miljö­ konsekvenserna – och i vissa avseenden kanske till och med förbättra miljön.

O

mbyggnaden av södra delen av Hisingsleden, och kompletterandet med Halvors länk, kommer att göra transportleden mer attraktiv för tung trafik. Därmed kommer till exempel E6 och Lundbyleden att avlastas, och åtkomsten till hamnen ökas. Trafiksäkerheten kommer att bli betydligt bättre, och de boende nära Lundbyleden får minskat trafikbuller och bättre luftkvalitet. Vägsträckningarna går genom känsliga naturområden, med värdefulla vattendrag och hotade djurarter, vilket gör att stor vikt har lagts vid åtgärder för att minimera påverkan. De största utmaningarna har handlat om mindre hackspett, hasselsnok och Kålseredsbäcken. – Egentligen vill jag inte kalla det för utmaningar. Ställs vi inför problem så är det ju helt enkelt vår uppgift att hitta lösningar. I det här fallet har vi både hittat lösningar för att minska påverkan, och kunnat kompensera på andra platser. Trafikverket ligger långt fram i miljö­frågorna, och det har varit stort fokus på dem i projektet, säger Elisabeth Setterstig, uppdragsledare på Norconsult. När det gäller arten mindre hackspett, som förekommer i området, har Norconsult hjälpt till att ta fram kompensationsåtgärder för områden som försvinner.

Trafiksäkerheten kommer att bli betydligt bättre efter ombyggnaden av Södra delen av Hisingsleden. Foto: Norconsult

– Tyvärr har vägarna behövt ta en del fina alskogsområden i anspråk. Men tillsammans med Trafikverket och Göteborgs Stad utformar vi åtta hektar lämplig miljö för mindre hackspett i det närliggande naturområdet Hisings­ parken, som ska kompensera för det, säger David Reuterskiöld, teknikansvarig för miljöfrågor på Norconsult. En annan än mer hotad art, som dessutom har en av sina kärnpopulationer på Hisingen, är hasselsnoken. – Arten påverkas redan idag av Hisingsleden. För att undvika ytterligare negativ påverkan när nu vägen byggs ut har vi tagit hjälp av en kräldjursexpert med erfarenhet från bland annat Nordens Ark, säger David Reuterskiöld. En förbättrad typ av faunastängsel, förstärkt med ett finmaskigt extrastängsel nedtill som både är nedgrävt i marken och vinklas ut i ett överhäng en bit upp, ska hindra snokarna att ta sig ut på vägen. – Vi kommer också skapa en meterbred buffertzon på insidan av stängslet, med en miljö som är särskilt gynnsam för ormar. Förhoppningen är att den ska leda ormarna till de platser där vi gjort

Kålseredsbäcken, som mynnar i Osbäcken och är ett viktigt lekområde för havsöring, slingrar sig genom området och korsar vägar på tre platser. Den kommer delvis att behöva ledas om i ett nytt läge. – Där har vi aktivt bidragit till att höja den ursprungliga ambitionsnivån så att de naturvärden som försvinner åter­skapas fullt ut. Arbetet har underlättats av att Trafikverket haft en hög ambitions­nivå, uppmuntrat oss och visat stor tillit till våra förslag om miljöanpassningar, säger David Reuterskiöld. Kålseredsbäcken kommer att breddas och slingra sig i lika hög grad som förut, och en lång rad åtgärder för fiske­vård kommer att genomföras. Rörbroarna under vägarna kommer att ha en botten utformad för fiskar, och även anpassas för landlevande djur så att de kan ta sig igenom torrskodda. – Jag kan med gott samvete säga att de vatten- och naturmiljöer vi skapar kommer att bli minst lika fina och värdefulla som de som går förlorade. Där har vi verkligen bidragit till en hållbar miljöutveckling, säger David Reuterskiöld.

Norconsult har lagt stor omsorg vid att minimera miljökonsekvenserna. Foto: Norconsult

11


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 11

MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Stadsplanering med mänskligt fokus Begreppet hållbart stadsbyggande ligger i tiden nu när byggtakten ökar. För att kunna bygga socialt hållbara samhällen arbetar stads­utvecklare idag efter en modell som säkerställer miljöer där människor mår bra.

D

e tre dimensionerna som utgör helheten i en hållbar stad är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. – I rådande forskning brukar man säga att social hållbarhet är kittet som håller ihop samhällen, säger Sonja Pettersson, kulturgeograf på team Plan. Eftersom det inte är omedelbart mätbart kan begreppet verka diffust. Men idag finns en utarbetad modell för att väva in social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt, en så kallad social konsekvens­analys. – D en innehåller både en process och innehållsaspekter kring den fysiska miljön som vi vet påverkar människan, säger Sonja.

Skola, vård, service, närhet till grönområden och fritidsaktiviteter är viktiga byggstenar för socialt hållbara samhällen.

Det vanligaste förfarandet är att en kommun beställer konsekvensanalysen som utredning till en detaljplan. – Då undersöker vi bland annat hur barriärer kan överbryggas för att undvika att områden blir avskärmade. Det kan vara fysiska hinder så som en motorled som skärmar av. Det kan också vara sociala och mentala barriärer som att det saknas verksamheter eller upp­ levelser som lockar folk att komma till området, säger Sonja. Idag råder det bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. När bygg­takten ökar är det viktigt att den sociala kon­ sekvensanalysen är med i ett tidigt skede.

– Att titta på social hållbarhet vid detaljplanearbetet är sent i processen, då går det bara att påverka vissa frågor. Analysen måste vävas in redan vid kommunens översiktsplan. Det är först då som man får med helheten och undviker kända fallgropar för ett hållbart samhälle, säger Sonja.

Sonja Pettersson, kulturgeograf på team Plan

12


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

Mångfald och möjligheter För att människor med olika ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att hitta bostad bör det finnas blandade bostads­former i ett område: Hyresrätter och bostadsrätter eller villor, radhus och lägenheter.

Fyra delar till ett välmående samhälle

Samvaro och identitet Att det finns offentliga platser för vistelse och samvaro, exempelvis torg eller lek­ platser. Verksamheter eller upplevelser som skapar identitet och lockar folk att komma till området. Blandade åldrar skapar liv.

Foto: Shutterstock

MAN BRUKAR SÄGA ATT SOCIAL HÅLLBARHET ÄR KITTET SOM HÅLLER IHOP SAMHÄLLEN. Vardagsliv och grönområden I det här begreppet ingår samhälls­ funktioner som exempelvis skola, vård, service, närhet till grön­områden och fritidsaktiviteter. Likaså möjligheten att röra sig utan fysiska barriärer mellan områden.

1. 2. 3. 4. Trygghet hela dygnet Att området upplevs tryggt vid olika tider på dygnet. Detta kan exempelvis justeras med aktiva fasader som har fönster och dörrar mot gångområden.

13


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Foto: Shutterstock

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

14


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 12

Så arbetar vi mot mutor och korruption Som samhällsbyggare ska vi vara pålitliga och ansvarstagande. För att bidra till byggandet av hållbara städer och samhällen måste vår företagskultur genomsyra allt det vi gör. Pålitlighet och respekt för andra människor är därför avgörande delar i våra kärnvärden.

V

åra etiska riktlinjer tillsammans med vår uppförandekod fungerar som vägvisare för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete. Vårt koncerngemensamma antikorruptionsprogram går varje år ut till alla anställda i form av en online-kurs. Svarsfrekvensen följs upp av närmsta chef vars uppgift är att se till så att alla gjort sin kurs. Det innebär att vi når 100 procent av våra medarbetare. Under de senaste åren har vi ökat vår internkontroll, det har lett till att frågan är högt prioriterad för oss idag. Genom rutiner och inbyggd kontroll i våra system säkerställer vi att vi följer koncernens krav på exempelvis två par ögon vid väsentliga transaktioner, beslutade attestregelverk samt anbuds- och inköpsprocesser. För att kunna garantera god internkontroll arbetar vi löpande med förbättringsarbeten och utvärderar våra rutiner och processer varje år. Under 2018 fanns inga rapporterade fall av mutor eller korruption. Vi är dock observanta på att risk för korruption kan uppstå när vi anlitar en ny leverantör eller i samband med offentlig upphandling. Vid offentlig upphandling finns risk att upphandlingskriterierna styrs av förutbestämda preferenser hos leverantörer som kan styra mot en specifik leverantör. När en ny leverantör anlitas och inköpet är av väsentligt värde ska leverantören underteckna vår upp­ förandekod så att vi kan garantera att alla parter handlar rätt.

EN GÅNG PER ÅR GENOMGÅR ALLA MEDARBETARE EN KURS I ETIK. Det här är vår värdegrund Det som förenar alla oss på Norconsult är vår värdegrund LiVE som togs fram 2013. LiVE innehåller det förhållningssätt vi bär med oss i vårt dagliga arbete, med andra ord utgör den vår företagskultur. LiVE beskriver våra tio principer kring ledarskap, värdegrund och etik.

F

ör oss handlar ett bra ledarskap om att ta och ge ansvar samt att visa tillit till varandra. Vi ska vara modiga och våga ta tag i svåra situationer. Vi ska vara synliga genom att vara närvarande och pålitliga samt visa tydlighet i vår kommunikation och feedback. Ett gott ledarskap handlar också om att vi ska se våra medarbetare och deras förväntningar. Alla våra ledare ska vara goda förebilder och aktivt arbeta med LiVE som grund. Våra värderingar handlar om att vi ska vara pålitliga och agera ärligt och ansvarsfullt i alla våra relationer. Vi ska alltid arbeta för att utveckla vår kompetens och våra färdigheter för att kunna leverera de mest hållbara lösningarna. Genom att bemöta andra människor med öppenhet och respekt når vi goda resultat och genom ett gediget engagemang håller vi oss ständigt i framkant.

Vad gäller etik är vår tumregel att allt vi gör ska tåla offentlighetens ljus. Våra etiska riktlinjer ska, utöver våra tio principer ur LiVE, vägleda oss och ligga till grund för vårt handlande och uppträdande. Våra etiska riktlinjer gäller för hela koncernen och ska användas globalt av alla medarbetare. Detta gäller även våra styrelseledamöter i koncernen och inte minst våra aktieägare. Även närstående bolag och Norconsults affärspartners förväntas respektera och följa våra regler om etik och integritet i sina verk. samheter. Norconsults värdegrund genomsyrar verksamheten och värderas högt av såväl medarbetare som kunder och affärspartners. En gång om året genomgår alla våra medarbetare en online-kurs i etik. Alla ledare får en sammanställning för att veta att alla medarbetare gått årets kurs.

15


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

Våra insatser för samhället Att vara samhällsbyggare innebär ett engagemang i vår omvärld. Både lokalt och globalt. Därför är det självklart för oss att sponsra välgörande organisationer och initiativ. Vi har valt att strukturera vårt engagemang enligt CSR Västsveriges ansvarsinitiativ. Dessa initiativ innehåller utmaningar som hjälper oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete inom tre olika områden – miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö. Klimatcertifikat Vi på Norconsult och Fältgeoteknik klimatkompenserar varje år för våra utsläpp av växthusgaser från kontorens energiförbrukning och våra egna transporter via organisationen Cemasys. 2018 stöttade vi projektet Energieffektiva och renbrännande ugnar i Nepal. Projektet är godkänt av FN för att det uppfyller kriterierna för ett CDM-projekt (Clean Development Mechanism). Ingenjörer utan gränser Under 2018 genomförde vi tillsammans med Ingenjörer utan gränser en utredning kring vatten och sanitet på 15 vård­ enheter i södra Tanzania, se mer under Våra insatser för mål 6. Stadsmissionen Våra medarbetare i Göteborg samlade tillsammans in presenter till behövande familjer genom Stadsmissionens initiativ Julklappsvagnen. Stockholmskontoret samlade ihop 3 300 kronor till Stads­ missionen. Pengarna gick till barnfamiljer under julen.

Så hanterar vi avfall Vi vill ständigt öka medveten­ heten kring vår miljöpåverkan hos våra medarbetare. Samtidigt vill vi bli bättre i vårt eget miljö­ arbete. Därför är det viktigt för oss att få en överblick över det som produceras och återvinns inom företaget.

V

i har tydliga rutiner för hur både vanligt och farligt avfall ska hanteras. Rutinernas främsta syfte är att minimera mängden osorterat avfall från vår verksamhet. Våra rutiner ser också till så att vi minskar vår nega­ tiva miljöpåverkan.

Barncancerfonden Vi har valt att samarbeta med ett företag som ger sina medarbetare möjlig­ heten att skänka sin julklapp till förmån för Barncancerfonden. Våra med­ arbetare fick ett presentkort med ett urval av presenter eller möjligheten att skänka sin julklapp till Barncancerfonden. Totalt skänktes 15 050 kronor till Barncancerfonden.

Vi är medlemmar i följande organisationer CSR Västsverige Branschorganisationen STD Västsvenska Handelskammaren Svenska Teknik & Designföretagen Sweden Green Building Council

Giving People Under 2018 har vi stöttat Giving People i deras arbete för att motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom. Giving Peoples målgrupp i Sverige är de 232 000 barn som lever i fattigdom samt de barnfamiljer som lever på marginalerna och är på väg in i fattigdom.

IQ Samhällsbyggnad

Cykelvänlig arbetsplats Vi vann silver i tävlingen ”Cykelvänlig arbetsplats” som anordnas av Trafik­ kontoret i Göteborg. Norconsult har vidareutvecklat idén att mäta hur långt anställda cyklar tillsammans. Vi planterar även träd för varje cyklad mil.

SWERIG (Swedish Rail Industry Group)

Överlag är vi knutna till de avtal vi har med våra fastighetsägare. I Göteborg har vi ingen möjlighet att sortera komposterbart avfall eller mjukplast på kontoret. Avfallet sorteras i stället när det når avfallsstationen. För att säkerställa att vårt avfall hanteras på rätt sätt hämtar vi uppgifter om mängd och typ av avfall från de avfalls­ transportörer vi anlitar. I dagsläget upplever vi våra rutiner som tillräck­ liga och ur ett större perspektiv är vår mängd farligt avfall relativt liten. Våra miljörutiner innefattar även rutiner gällande inköp av exempelvis kemikalier. Vi prioriterar alltid miljömärkta alternativ. Miljörutinerna innehåller också instruktioner kring hantering av kemikalier,

CMB (Centre for Management of the Built Environment) Sustainable Circle Drive Sweden BIM Alliance Sweden Svensk Solenergi

Avfall Sverige

sanering av miljöfarliga vätskor, krav vid inköp och tvätt av fordon, rutiner för att minimera vår energiförbrukning och pappersförbrukning, inköp av varor och tjänster till den dagliga verksamheten samt rutiner för dokumentering av resor i tjänsten. När det kommer till inköp av kontorsmaterial och livsmedel så ska vi välja miljömärkta alternativ om det är möjligt. I dagsläget är stora delar av våra inköp till kontoren miljömärkta, exempelvis kaffe, te, mjölk och frukt. Vi ersätter kontinuerligt befintliga produkter med miljömärkta. Vi saknar tyvärr rutiner för uppföljning av inköp samt en sammanställning över andel miljö­ märkta produkter.

16


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

Vi sponsrar följande organisationer Faktum Vi är företagspartner till Faktum som är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 25 kronor, säljer den för 50 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Hittaut.nu i Göteborg Hittaut.nu är ett hälso- och friskvårdsprojekt som drivs av Svenska Orienterings­ förbundet. Organisationens syfte att få människor i rörelse och att upptäcka nya platser i sin omgivning. Deras mål är att bli Sveriges största hälso- och friskvårdsprojekt. Trafikkalendern i Botkyrka Vi sponsrar Trafikkalendern i Botkyrka. I 25 år har Trafikkalendern arbetat för en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö.

Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet.

Göteborgsgirots cykelskola Skolan ger 14 vuxna och 7 barn i Gårdsten möjlighet att lära sig manövrera en cykel för första gången i sina liv. Efter den avslutade utbildningen får alla deltagare med sig en egen cykel och hjälm. Allt är helt kostnadsfritt för deltagarna.

1 367

TON

Total vikt av farligt avfall

1 614

TON

Total vikt av ofarligt avfall

17


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

Social bedömning av leverantörer

F

ör att garantera detta ska vår inköps­process följas vid inköp av konsulter, underkonsulter, allmänna och administrativa varor och tjänster samt resor. Våra inköp ska i första hand göras från godkända leverantörer i vårt leverantörs­register.

Vi arbetar med att förbättra vår process med att bedöma leverantörer för att bibehålla en god leverantörsbas. Nästa steg är att minska antalet pappers­ blanketter genom elektroniska utskick och att utskicken görs till de leverantörer som bedöms ha stor betydelse för oss. Vi arbetar nu med att ta fram rutiner för hur det här urvalet ska göras.

Foto: Jan Bengtson

För oss är det viktigt att våra leverantörer och affärspartners bedriver sina verksamheter enligt god affärssed och internationellt erkända normer. Då vill vi framför allt att de tar hänsyn till mänskliga rättig­heter, arbetstagares rättigheter, miljön, antikorruption och Norconsults etiska regler.

Minnesskyddad skola saneras I västra Göteborg huserar Små­barns­skolan Majorna i en byggnad från 1891. Det minnesskyddade huset har angripits av äkta hussvamp som spridit sig från en vattenläcka i källaren och vidare ut till fasaden.

Foto: Norconsult

N

Vi bryr oss om kundens hälsa och säkerhet För oss är det självklart att vårt arbete styrs av lagstiftning när det kommer till hälsa och säker­het. Med våra etiska riktlinjer och vår värdegrund som ständig vägvisare vill vi bidra till lösningar som på­verkar kundens hälsa och säkerhet på ett positivt vis.

N

är vi levererar till våra kunder ingår en granskning för att se till så att gällande regelverk har följts. Vi genomför även en frivillig granskning genom vårt verktyg Hållbarhetskollen. Genom Hållbarhetskollen sammanställer vi de viktigaste hållbarhetsfaktorer som vi bör ta hänsyn till inom våra olika arbetsområden. Eftersom vi ytterst sällan levererar direkt till slutanvändaren får vi inte heller direkt information om påverkan på kundernas

hälsa och säkerhet. Detta gör det svårt för oss att få upp­gifter om brister i frågan. De uppgifterna vi får in kommer från våra kundenkäter, vår avvikelseregistrering, tvister med kunder eller från försäkringsärenden. I dagsläget görs ingen systematisk sammanställning över kundens hälsa och säkerhet. Under det gångna året har dock inga brister rapporterats in kring hälsa och säkerhet när det kommer till våra produkter eller tjänster.

orconsult har anlitats för att loka­lisera och utreda skadan och riskerna gällande inomhusmiljön och konstruktionens bärighet. Uppdraget infattar även stöd till förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenörer som ska sanera och åtgärda skadorna. En del material byts ut, men husets tegel återanvänds efter att det rengjorts och sanerats från svamp. – På det här sättet sparar vi dessutom in stora kostnader för miljön genom minskade transporter och resursanvändning. Det kommer således många sekundärvinster med att bevara gamla byggnader, säger Mikael Theorin uppdragsledare för team Miljö & Säkerhet. Nästa skede för Norconsult blir att utföra kontroller av byggnaden under saneringen för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. – Det är viktigt för oss som fastighetsägare att byggnaden saneras och restaureras korrekt så att den kan fortsätta att användas som småbarnsskola åt göteborgarna i minst 120 år till, säger Johanna Gustavsson, projektledare på Lokalförvaltningen Göteborgs Stad som är uppdragsgivare.

Mikael Theorin, uppdragsledare på team Miljö & Säkerhet

18


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

Vi vill arbeta med miljömedvetna leverantörer För oss är det viktigt att våra leverantörer och underkonsulter är ansvarstagande och hållbarhets­orienterade. I och med vår ISO-certifiering 14001:2015 ska vi efterfråga miljöledningssystem och miljöriktlinjer från våra leverantörer.

F

ör att vara säkra på att våra leveran­törer arbetar aktivt med sin miljö­påverkan ber vi dem svara på enkäter där de anger om de har ett miljö­ledningssystem eller en miljö­policy.

Om leverantören saknar detta måste de förklara varför, dessutom ska de in­t yga att de garanterar att följa våra riktlinjer. Detta gäller exempelvis mindre leverantörer med få anställda som inte har något internt behov av ett miljöledningssystem eller en miljöpolicy.

Foto: Shutterstock

VÅRA LEVERANTÖRER SKA TA ANSVAR 19


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 13

MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsmiljön, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Vi vill minska våra utsläpp av växthusgaser Norconsult är ett klimat­neutralt företag, det innebär att vi beräknar våra utsläpp av växthusgaser från transporter och energi­förbrukning. Vi kompenserar sedan för våra utsläpp genom köp av utsläpps­rätter.

G

enom att beräkna och presentera våra utsläpp gör vi våra medarbetare mer medvetna om Norconsults klimatpåverkan. På så vis hoppas vi kunna motivera dem till att välja mer klimatvänliga alternativ, exempelvis att resa med tåg i stället för flyg. Varje år ser vi över Norconsults och Fältgeotekniks miljöprestanda. Våra tjänster, som bland annat innefattar planering, utredning, exploatering, projektering, rådgivning, utbildning och geoteknisk provtagning (Fältgeoteknik), orsakar olika typer av miljöpåverkan. Från geotekniska provtagningar sker till exempel direkta utsläpp till luft och mark genom bland annat användning av dieseldrivna maskiner. Vidare har våra konsulttjänster en potentiell negativ

(av 5) avseende vår hantering av miljöfrågor inom uppdragen.

Med hjälp av Hållbarhetskollen kommer vi kunna ställa miljö- och hållbarhetsaspekter mot varandra i våra uppdrag. Hållbarhetskollen kommer på så vis bli ett vägledande verktyg så att vi kan förtydliga ett uppdrags miljöpåverkan och styra projektet mot ett mer hållbart resultat.

Vi ska undvika flyg kortare sträckor En stor del av vår totala klimatpåverkan uppstår i och med resor till och från kund. För att minska onödigt resande är det viktigt för oss att utrustning för video- och telefonkonferenser fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därför kompletterar vi utrustningen löpande och vår förhoppning är att resfria möten ska bli ännu mer populära. Gällande våra tjänsteresor räknas den totala mängden koldioxidutsläpp ut från resor med bil, tåg och flyg. Beräkning gör vi med hjälp av Naturvårdsverkets schablonmall för uträkning av koldioxidutsläpp.

Som ett sätt att mäta hur bra vi varit på att ta upp miljöaspekter i våra uppdrag får våra kunder besvara en enkät efter avslutat uppdrag. Kunden får genom enkäten även sätta betyg på vårt miljöarbete i uppdraget. Under föregående år låg medelbetyget mellan 4,0–4,6

Vår resepolicy säger att flyg ska undvikas för resor under 600 kilometer. Trots detta väljer många av våra medarbetare att flyga på sträckor kortare än 600 kilo­meter, där tåg är ett rimligt alternativ. Konsekvensen av detta är att andelen tågmil i förhållande till vårt

miljöpåverkan beroende på exempelvis olika val av lösningar, utredningar och materialval.

20


36 % Tjänsteresor med tåg

VÅRA UTSLÄPP FRÅN TJÄNSTERESOR 2018 – Andel tågmil i förhållande till vårt totala resande med flyg och tåg har under året minskat från 44 % till 36 % jämfört med föregående år. – Cirka ca 80 % av flygresorna sker inom Sverige. Här finns med andra ord möjlighet till förbättring med tanke på att tåg ofta är ett alternativ.

Foto: Norconsult

– Drygt 10 % av flygresorna sker till våra nordiska grannar. Och resterande 10 % görs till länder utanför Norden.


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

totala resande med tåg och flyg har minskat. En trolig orsak till minskningen kan vara de upprepade förseningarna och inställda turerna som drabbat tågtrafiken på senare år. När tågtrafiken inte fungerar som den ska ökar risken för missade möten, förlorade arbets­ timmar och negativ stress för den som blir drabbad. Därför är det svårt att tåget ska vara ett förstahandsalternativ för alla sträckor under 600 kilometer. Vi vill såklart minska våra flygresor över tid och i stället välja miljövänligare alternativ. För att minska andelen flyg­resor behöver vi jobba mer med hur vi väljer att resa och till exempel vilken ort vi anordnar våra sammankomster på. Ett annat alternativ skulle kunna vara att ändra resepolicyn till att resor på sträckor under 600 kilometer bör ske med tåg, åtminstone ena vägen. På så vis skulle antalet flygresor på dessa sträckor halveras. För att uppmuntra alla resor till jobbet utan bil finns vår företagsutmaning

Hållbarhet i praktiken Norconsult har utvecklat ett verktyg som på ett strukturerat sätt ger upphov till hållbara lösningar med kreativ höjd. Applikationen Hållbarhetskollen sjösattes tidigare i år, målet är att den ska leda till hållbara lösningar i praktiken.

A

genda 2030 och de globala målen antogs av FN:s generalförsamling 2015. Resultatet kommer påverka allas framtid då målen är universella och gäller alla länder. 2015 utvecklade Norconsult sina rutiner för att bli ännu bättre på hållbara kundprojekt. – V i har bara ett jordklot och det måste vi vara rädda om, säger Malin Gillmark

Smart pendling där deltagarna utmanar varandra individuellt och i lag. Våra totala koldioxidutsläpp Beräkning av våra totala koldioxidutsläpp inkluderar resor som görs i tjänst samt vår energiförbrukning som innefattar el, fjärrvärme och fjärrkyla. Vår ambition är att utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet ska spegla de nationella målen. I dessa fastslås att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990. Som nyckeltal jämför vi våra koldioxidutsläpp med vår omsättning, alltså antal ton koldioxid per omsatt miljon netto. Vi redovisar även antal ton koldioxid per anställd. Våra totala koldioxidutsläpp ökade 2018 jämfört med tidigare år. Det beror främst på att vi blivit fler anställda och öppnat fler kontor. En liten del hör också ihop med ökningen av andelen flygmil. Våra totala koldioxidutsläpp under 2018 var 677 ton, vilket motsvarar 1,19 ton per anställd eller 1,06 ton per omsatt miljon.

som är processledare för Hållbarhetskollen, den webbaserade applikationen som ska hjälpa Norconsult att arbeta mer hållbart i alla typer av projekt. Applikationen som Norconsult utvecklat tillsammans med Linnéuniversitetet, uppmanar uppdragsledare på Norconsult att formulera hållbara förbättringsförslag vid uppdragsstart. Uppdragsledaren tar med sig frågeställningarna till kunden för att beskriva vilka förändringar som kan göras för att skapa ett mer hållbart projekt. – På så sätt kommer de bästa idéerna för att lösa hållbarhetsfrågorna alltid lyftas i våra projekt, säger Malin som är noga med att berömma Norconsults Anna-Jeanette Larnelius som är initiativtagare till applikationen. Teamwork och kreativ höjd Hållbarhetskollen kan även addera kreativ höjd då det behövs. Med hjälp av

Det går att jämföra med föregående år då Norconsults totala koldioxidutsläpp var 639 ton, motsvarande 1,28 ton per anställd eller 1,15 ton per omsatt miljon. Det är en minskning av koldioxidutsläpp per anställd med 7 procent eller 8 procent per omsatt miljon. Som en del i sammanställningen av våra totala koldioxidutsläpp beräknar vi vår årliga energiförbrukning från våra kontor runt om i landet. Tack vare energikartläggningen som vi genomförde under 2017 kunde vi få fram mer exakta siffror, även för de kontor där värme och kyla ingår i hyresavtalen. För att beräkna hur stora koldioxidutsläpp Norconsults energiförbrukning genererat har uppgifter hämtats från Svensk Energi. Beräkningarna baseras på att Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden. Vi utgår från den nordiska elproduktionen där 1 mega­ wattimme (MWh) energi i genomsnitt ger 100 kilo koldioxid. Samma antagande gör vi för både el, fjärrvärme och fjärrkyla. I realiteten kan dock variation förekomma beroende på hur energin tillverkas.

Norconsults innovationsprocess ökar förutsättningarna för bra beslut, god kvalitet och gynnsam ekonomi. – Nyckeln till innovationsprocessens framgång ligger i att vi kopplar in kompetens från fler team. Vår breda kunskap är vår styrka. Tillsammans har vi större chans att lösa komplexa problem med hjälp av strukturerat arbete som får alla inblandade att tänka utanför boxen, säger Malin. Målet är att Hållbarhetskollen ska användas i alla uppdrag för att uppmärksamma och identifiera olika hållbarhetsaspekter enligt agenda 2030.

Malin Gillmark, processledare för Hållbarhetskollen

22


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

HÅLLBARHETSKOLLEN OCH AGENDA 2030 Hållbarhetskollen baseras på ett urval av de globala hållbar­ hetsmålen där Norconsult kan göra som mest skillnad genom sin verksamhet, nämligen: Rent vatten och sanitet, Hållbar industri, Innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen samt Ekosystem och biologisk mångfald. Foto: Norconsult


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

85%

Foto: Shutterstock

av området bidrar med biologisk mångfald


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 15

MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.

Hållbar exploatering med landskapsanalys I skogarna mellan Södertälje och Nykvarn planeras ett verksamhets­ område med en testbana för självkörande fordon. Eftersom området till 85 procent består av skog med tidigare dokumenterade natur­ värden beställde kommunen en ekologisk landskapsanalys som beslutsunderlag i arbetet med att ta fram en detaljplan för området.

L

andskapsanalysen bestod av tre delar: en naturvärdesinventering, en analys av ekologiska spridningssamband och en analys av eko­ systemtjänster. Naturvärdesinventeringen visade delvis att stora delar av området består av brukad barrskog. Den pekade också på ett stort inslag av blandskog, sumpskog och hällmarkstallskog med höga natur­ värden i form av gamla träd och hög artrikedom. Vid inventeringen av området identifierades 29 så kallade naturvärdesobjekt med höga eller påtagliga naturvärden. Av dessa hade Skogsstyrelsen sedan tidigare pekat ut tio områden som viktiga för skogens djur och växter samt präglade av en hög biologisk mångfald. Under fältarbetet identifierades även fyra nya skogsområden med höga naturvärden som inte tidigare registrerats. – I den ekologiska landskapsanalysen

rekommenderar vi att området behålls orört så att de värdefulla skogsområdena bevaras och de skyddsvärda arterna kan spridas. En exploatering i aktuellt område kan innebära att barriärer skapas och skogsområdena fragmenteras. Man bör anpassa exploateringen så att korridorer mellan de olika områdena gör så att arterna fortsatt kan röra sig mellan dessa, säger Dagmar Clough, ekolog på Norconsult. Våtmarker och barrskog var de naturtyper som bedömdes mest relevanta att bevara ur ett spridningsperspektiv. Viktiga ekosystemtjänster I slutsatsen konstaterades att området, som till 85 procent täcks av skog, bidrar med ekosystemtjänster som biologisk mångfald, luftrening och klimatreglering. Sumpskogarna spelar en särskilt viktig roll för lagring av kol. Områdets karaktär av vildmark gör att det har betydelse för produktion av olika sociala och kulturella ekosystemtjänster.

I området fanns tio registrerade nyckelbiotoper, däribland grön sköldmossa. Foto: Norconsult

– Vid en exploatering är det viktigt att värna om arternas spridning och de höga naturvärden som finns, både inom området och vidare ut i omgivande landskap. Det är också viktigt att bevara så mycket som möjligt av skogen, säger Dagmar och fortsätter: – Samtidigt kan nya miljöer skapas vid en exploatering som bidrar till att förstärka ekosystem­ tjänster som idag inte är särskilt framträdande.

25


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

WORK IN

Foto: Shutterstock

VID EN EXPLOATERING ÄR DET VIKTIGT ATT VÄRNA OM ARTERNAS SPRIDNING OCH DE HÖGA NATURVÄRDEN SOM FINNS.


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

PROGRESS GRI-STANDARDS sidan

28 GENERELLA UPPGIFTER

31 EKONOMI

34 MILJÖ

38 SOCIALT

27


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Globala målen

Sida

102 GENERELLA UPPGIFTER 1. ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn

Norconsult AB

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

Vår affärsidé är att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Och med samordnad specialistkompetens göra oss attraktiva och konkurrenskraftiga.

102-3 Huvudkontorets placering

Göteborg

3 4

102-4 Organisationens geografiska placering

3 4

102-5 Ägarstruktur och bolagsform

4

102-6 Marknader som organisationen är verksam på

3

102-7 Organisationens storlek

3 4

102-8 Information om anställda och andra arbetstagare

2018: 23 st underkonsulter

102-9 Organisationens leverantörskedja

Våra leverantörer består av underkonsulter som vi använder i våra kunduppdrag samt leverantörer till vår egen verksamhet. Underkonsulter används när det behövs kompetenser inom våra uppdrag som vi själva inte förfogar över eller för att utöka vår kapacitet. Leverantörer till vår verksamhet levererar datatjänster, utbildning, kontorsmaterial, mat mm.

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen eller leverantörskedjan

Nya kontor i Helsingborg, Borlänge, Luleå och Piteå. Vi har sedan tidigare haft 1 kontor i Luleå och 1 kontor i Piteå. I och med att arkitektföretaget Monarken förvärvades tillkom ytterligare 1 kontor i respektive stad, vi har därav nu 2 kontor i Luleå och 2 kontor i Piteå, med cirka 40 tillkommande medarbetare.

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen

Överlag gäller att företaget inte ska föreslå lösningar som innebär en ökad risk för påverkan på miljön. Vår hållbarhetspolicy fastslår att vi ska erbjuda de mest hållbara lösningarna, vilket i sig innebär att vi arbetar efter försiktighetsprincipen.

Informationen är hämtad ur befintligt HR- och lönesystem.

3 6

4

20 22 23

Under slutet av 2017 lanserades Hållbarhetskollen internt på Norconsult. Hållbarhetskollen en webbapplikation, ett verktyg som ska bidra till att vi tillsammans med kunden hittar de mest hållbara lösningarna. Efter en del vidareutveckling nylanserades verktyget vid halvårsskiftet 2018. Under högsta prioritet är att införa mätpunkter för att följa upp hur Hållbarhetskollen används i uppdragen arbetet med det påbörjades 2018. Den har fått mycket positiv respons från de kunder i vars uppdrag verktyget har använts. Efter intern kritik av basfrågorna har en vidareutveckling gjorts under hösten 2018 så att nyttan med verktyget ska bli tydligare för alla medarbetare. En utvärdering av applikationen kommer troligtvis att utföras under året 2019.

28


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

102-12 Externa principer eller andra initiativ som organisationen stödjer

3 16 19

102-13 Medlemskap i branschorganisationer

16

2. STRATEGI

102-14 Uttalande från vd

3. ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Värderingar, principer, standarder och normer

Våra etiska riktlinjer och värdegrund gäller Norconsultkoncernen, samt alla dotterbolag där Norconsult Holding AS, direkt eller indirekt, äger mer än 50 procent av alla rösträttsberättigade aktier eller där kontrollmakten innehas och utövas av eller på uppdrag av Norconsult Holding AS. De etiska riktlinjerna ska tillämpas globalt för alla medarbetare, såväl fast som tillfälligt anställda medarbetare och oavsett position. Detta gäller även alla styrelseledamöter i Norconsultkoncernen och aktieägarna. Alla närstående bolag och Norconsults affärspartners förväntas respektera och följa våra regler om etik och integritet i sina verksamheter och kommer att kontrolleras beträffande detta.

4. STYRNING

102-18 Bolagsstyrningsstruktur

Vd är kvalitetsansvarig. Operativt ansvarar utsedd QM-grupp för det miljömässiga hållbarhetsarbetet. CFO ansvarar för det ekonomiska hållbarhetsarbetet och HR-chef för det sociala hållbarhetsarbetet.

Globala målen

2 3 3 15

De som kan fatta beslut gällande ekonomiska, miljömässiga eller sociala aspekter är: - Styrelsen - Lednings- och marknadsgruppen (LMG) - Ledningsgrupper för respektive affärsområde

5. INTRESSENTER

102-40 Lista över intressentgrupper

Våra mest betydande intressentgrupper är: 1. Kunder 2. Medarbetare 3. Koncern 4. Direkta kravställare 5. Medarbetare

2 5

Andra betydelsefulla intressentgrupper är även: - Media & PR - Kundens kund/ Lokalsamhället - Partners & underkonsulter - Leverantörer

102-41 Kollektivavtal

102-42 Identifiering av intressentgrupper 102-43 Intressentdialog

Alla anställda omfattas av kollektivavtal.

6

5

2 5 6 19 20

29


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

6. RAPPORTERINGSPRINCIPER

Rapportering

102-44 Viktiga frågor för intressentgrupper

Våra medarbetare och våra blivande medarbetare kräver/värde­ sätter Norconsults värdegrund, etiska riktlinjer och miljöfokus. Våra kunder kräver rapportering av värdegrund och etiska riktlinjer vid upphandlingar.

102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen

Framgår av koncernredovisningen.

102-46 Process för att bestämma rapportens innehåll 102-47 Lista över väsentliga ämnen

Sida

Globala målen

5

5

Ekonomi 201 Ekonomisk ställning 202 Marknadsmässiga löner 205 Antikorruption Miljö 305 Utsläpp 306 Avfall 307 Compliance 308 Miljöbedömning av leverantörer Socialt 401 Sysselsättning 402 Information till anställda 403 Hälsa & säkerhet 405 Mångfald & jämställdhet 414 Social bedömning av leverantörer 416 Kundens hälsa & säkerhet 418 Kundens integritet 419 Laglydighet

102-48 Förändring av tidigare rapporterad information

Oförändrat.

102-49 Väsentliga förändringar av redovisningens avgränsning och omfattning

GRI 301 - Material har ersatts av GRI 306 - Avfall. Detta eftersom vi inte producerar material i den bemärkelsen GRI-ämnet syftar till. Vi anser inte heller att verksamhetens inköp av t.ex. kontorsmaterial utgör en betydande miljöpåverkan. Istället speglar GRI 306 - Avfall vår verksamhet på ett rättvist sätt då vi genererar avfall i vår dagliga verksamhet, vilket också hanteras och dokumenteras. Vi har även valt att lägga till GRI 305 - Utsläpp då utsläpp från tjänsteresor utgör en av vår verksamhets mest betydande miljöaspekter.

102-50 Rapporteringsperiod

1 januari 2018 - 31 december 2018

102-51 Datum för senaste rapport

19 mars 2018

102-52 Rapporteringscykel

Hållbarhetsrapporten tas fram varje år.

102-53 Kontaktperson för frågor gällande rapportens innehåll

Mikael Jakobsson, Miljö- och hydrogeolog, mikael.jakobssonnorconsult.com, +46 767 64 01 83

30


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

102-54 Uttalande om rapportering i enlighet med GRI Standards

Globala målen

Rapporten har upprättats i enlighet med GRI standards, nivå Core.

102-55 GRI-index 102-56 Extern granskning

Sida

28 Revisorernas granskning har skett enligt FARs rekommendation Rev12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhets­ rapporten. Uttalande från revisorerna bekräftar att en hållbarhetsrapport har upprättats. Rapporten antas sedan i styrelsen i samband med att årsredovisningen också antas. Ingen extern granskning görs av hållbarhetsrapporten.

200 EKONOMI 201 EKONOMISK STÄLLNING 103 Hur ämnet hanteras

Vi gör fulla bokslut månadsvis som rapporteras till koncern och till verksamheten där resultatet kommuniceras till linjen och ut till hela organisationen. Vi rapporterar även mer omfattande varje kvartal till koncernen enligt koncerngemensamma direktiv. Månadsvis följer vi även upp resultat och nyckeltal i ledningen samt på interna möten med linjen och verksamheten. Resultat och nyckeltal jämförs löpande mot budget och prognos för att arbeta mot måluppfyllnad samt för att arbeta proaktivt med identifierade potentiella avvikelser. Vi följer upp resultat och nyckeltal månadsvis i ledningen samt på interna möten med linjen och verksamheten. Detta jämförs löpande mot budget och prognos för att arbeta mot måluppfyllnad. För att säkerställa att vi har korrekt rapportering arbetar vi löpande med att kvalitetssäkra systemen för effektiva processer och för att säkerställa god analys och uppföljning. Detta är även av vikt för att säkerställa rätt verktyg för kontroll. Bolagen och koncernen har även ett internkontrollsprogram för att säkerställa att vi uppfyller kraven för god internkontroll. I samband med årsbokslut revideras räkenskaper och rapportering av externa revisorer. Varje höst sker även en revision av externa revisorer av de interna processerna inför årsbokslutet för att säkerställa kontroll och korrekthet i de operativa processerna. Bolaget har även återkommande revision av processerna från ytterligare externa revisorer som ska säkerställa att vi uppfyller kraven för certifiering.

201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde

Norconsult AB Norconsult AB gör en vinst på rörelseresultatet med 28,3Mkr år 2018, jämfört med föregående års resultat på 20,9Mkr. Produktion och resultat under 2018 har gått enligt plan för Norconsult AB. Norconsult koncernen Sverige Norconsult koncernen Sverige har ökat sin omsättning med 22% från föregående år från 575Mkr till 705mkr 2018. Koncernen har under 2018 haft en tillväxttakt på personal på 21%. Utdrag ur Norconsult koncernen Sverige (KSEK) Nettoomsättning 704 830 Övriga rörelseintäkter 5 373 Rörelsekostnader 112 614 personalkostnader 444 775 Skatt på årets resultat 6 158 Årets resultat 16 644

3

31


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

201-2 Finansiella konsekvenser och andra risker och möjligheter till följd av klimatförändringar

Klimatpåverkan kan ge positiva effekter i form av att nya affärer kan skapas vilket ökar omsättningen och ger möjlighet till ökad lönsamhet. Volymen och påverkan är hänförlig till bolagets leveranskapacitet.

201-3 Pensionsplaner

Norconsult har som ambition att medarbetarna ska omfattas av en på marknaden konkurrenskraftig pensionsplan som både ger trygghet och som möjliggör att individuella behov och önskemål kan tillgodoses. Norconsult har beslutat att upprätta en pensionspolicy som sammanställer företagets regler i pensionsoch personförsäkringsfrågor. Dokumentet ska både fungera som en hjälp till chefer på företaget och som informationsmaterial till medarbetare.

Sida

Globala målen

Negativa effekter kan uppstå i det fall klimatpåverkan ändrar förutsättningar i projektplaner och påverkar leveransen till kund. Det kan finnas risk att vite eller skadestånd uppstår i det fall vi inte tagit hänsyn till risk och tar höjd i tidsplaner för detta. För att hantera risker och möjligheter har vi tagit fram en applikation Hållbarhetskollen som ska stötta kommunikationen med kund i dessa frågor och säkerställa god riskanalys.

På Norconsult får medarbetarna sin pension genom ITP-planen. Detta regleras i kollektivavtalet. •M edarbetare som är födda 1979 och senare omfattas av ITP1. Denna tjänstepension är premiebestämd. •M edarbetare som är födda 1978 och tidigare omfattas av ITP2. Denna tjänstepension är förmånsbestämd. Norconsult undersöker möjligheten att via en partner få stöttning i pensionshanteringen med anmälan och avanmälan av medarbetare till ITP-planen och ekonomisk hantering av pensionskostnader.

32


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

202 MARKNADSMÄSSIGA LÖNER 103 Hur ämnet hanteras

Den sammantagna bedömningen inför lönesättning i lönerevisionen är en sammanvägd bild av följande delar för varje individ: + I ndividuell prestation på föregående års mål (utvärderas i utvecklingssamtalet). +L önesättningskriterier (LiVE, Prestation, Samarbete, Kreativitet, Ledarskap). +N orconsults satsningsområden (t ex särskilda grupper, marknadsanpassningar) från Ledningsgruppen = Löneökning i lönerevisionen Ovan mall syftar till att tydliggöra olika delar och viktiga förutsättningar för att skapa en koppling mellan mål, prestation, ansvar och lön. Lönesättningskriterier på Norconsult: Alla punkter nedan beskriver hur vi vill arbeta och vad som leder till framgång för Norconsult och våra medarbetare. Några av punkterna måste vara helt uppfyllda för att löneökning ska vara möjlig. Chefen gör en samlad bedömning av de fem kriterierna. LiVE Prestation Samarbete Kreativitet Ledarskap Norconsults lönepolitik ska motivera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse på ett sådant sätt att Norconsults samlade resultat förbättras. Lönepolitiken ska göra att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden och framstå som en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som framtida medarbetare. En lönesättning grundad i medarbetares prestation och arbetets svårighetsgrad ger individuella och differentierade löner vilket resulterar i att medarbetaren ska få rätt lön. Inom, av företagsledningen, uppsatta ramar ansvarar varje Teamchef för den individuella lönesättningen. Här ingår bland annat lönesamtal, att hålla medarbetaren informerad och delaktig i lönesättningsprocessen. En del arbetsgivare i branschen använder sig av externa leverantörer för att genomföra lönekartläggning. Med en tydligare struktur kring roll- och kompetensmodell blir det ännu lättare att internt skaffa sig en god statistik. I dagsläget är det indatan som kan utvecklas, snarare än stöttning i analysen.

202-1 Förhållande mellan ingångslön fördelat över kön samt jämfört med branschen

Norconsult har inga osakliga löneskillnader i ingångslöner mellan män och kvinnor. Ingångslönerna följer branschstandard.

33


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

205 ANTIKORRUPTION 103 Hur ämnet hanteras

Norconsults företagskultur är väl förankrad i principerna om pålitlighet och respekt för andra människor. Våra etiska riktlinjer återspeglar gällande lagar, liksom våra kärnvärden: pålitlig, inkluderande, kompetens och engagerad. Riktlinjerna ger en uppförandekod som ska följas när man representerar Norconsult och påverkar hur vi ska handla eller inte.

15 18

Enligt kvalitetsystemet och internkontrollskraven ska alla nya leverantöerer anta och skriva under koncerenen och bolagets uppförandekod enligt rutiner i kvalitetssytemet. Bolaget fokuserar kontinuerligt på att utveckla internkontrollen för att säkerställa att den är god samt att vi uppfyller koncernens krav på t ex; två par ögon på väsentliga transaktioner, att vi följer beslutade attestregelverk samt tydliga anbud- och inköpsprocesser. Det är viktigt att vi har rätt system som kan stötta i detta arbetet och den administration som kommer av det. Bolaget har i sina befintliga processer god kontroll genom rutiner och inbyggd kontroll samt genom attestering/godkännande i de befintliga systemen. Detta styrs av i styrelsen och på koncernnivå beslutat attetstregelverk. Vi ser att fokus på internkontroll ökat väsentligt de senaste åren. Vi ser det som en viktig fråga och arbetar med förbättringsarbete kontinuerligt. Vi har även inom koncernen rutiner och processer för att revidera och utvärera detta årligen.

205-1 Verksamheten bedöms för risker relaterade till korruption

15

205-2 Kommunikation och utbildning gällande antikorruption

15

205-3 Dokumenterade fall av korruption samt åtgärder

15

300 MILJÖ 305 UTSLÄPP 103 Hur ämnet hanteras

Som nyckeltal jämförs koldioxidutsläpp per anställd samt koldioxid i förhållande till omsättning, dvs hur mycket koldioxid Norconsult och Fältgeoteknik bidrar med per omsatt miljon och per anställd.

20 22

Norconsults totala CO₂-utsläpp under 2018 var 677 ton eller 1,19 ton per anställd och 1,06 ton per omsatt miljon.

305-2 Energiförbrukning indirekt (Scope 2) utsläpp av växthusgaser

2018: 162 ton CO₂ 2017: 154 ton CO₂

305-3 Andra indirekta (Scope 3) utsläpp av växthusgaser

2018: 515 ton CO₂ 2017: 486 ton CO₂

34


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

306 AVFALL 103 Hur ämnet hanteras

De transportörer vi anlitar för att ta hand om det farliga avfall som uppkommer från verksamheten ombeds inkomma med kopior på transportdokument. Utöver transportdokumenten inhämtas uppgifter från transportörernas kundportaler. Dokumenten sparas centralt för att ge en översikt över den mängd som hanteras. Förutom de fasta avtal som finns gällande transport av farligt avfall anlitar respektive kontor godkända transportörer vid behov.

16

Överlag är de rutiner företaget har tillräckliga, eftersom det ur ett större perspektiv endast är mindre mängder farligt avfall som hanteras.

306-2 Avfall fördelat på typ och bortskaffningsmetod

Total vikt av farligt avfall 2018: 1,4 ton 2017: 2,5 ton

17

Total vikt av ofarligt avfall 2018: 1,6 ton 2017: 3,8 ton

307 LAGEFTERLEVNAD (MILJÖLAGAR) 103 Hur ämnet hanteras

Det är av yttersta vikt att företaget följer aktuella lagar och regler. Som ett hållbarhetsorienterat företag är det givetvis av egenintresse att lagen följs, eftersom avvikelser skulle vara negativt ur såväl affärsmässigt som personligt avseende. Lagefterlevnad av uppdrag ingår som ett moment i internrevisionerna. Vidare har företaget en lagförteckningstjänst som möjliggör automatisk uppdatering av relevanta lagar och förordningar kopplade till företagets verksamhet. Den företagsgemensamma miljölaglistan ses över två gånger per år. Det finns även dokumenterat hur företaget uppfyller lagkrav (kopplade till miljö) som ställs på oss. På företagsövergripande nivå har företaget kartlagt vilka delar av verksamheten som innebär störst miljöpåverkan (Miljöaspekter). Den interna revisionen av hur miljölagstiftning efterföljs i uppdragen är bristfällig. Uppdragsledare ska bedöma ett uppdrag med hjälp av det webbaserade verktyget Hållbarhetskollen, men i vilken utsträckning det görs är i dagsläget oklart. Att frågorna i regel hanteras inom uppdragen är dock klart, men bättre dokumentation som stödjer detta vore önskvärt.

307-1 Lagbrott

Vi är anslutna till lagförteckningstjänsten Notisum, där vi på ett smidigt sätt kan hantera och hålla oss uppdaterade på de lagar och förordningar som företaget omfattas av. Två gånger per år görs en genomgång av lagarna. Dessutom uppdateras laglistan varje gång vi öppnar ett nytt kontor (gäller lokala avfallsförordningar eller andra lokala föreskrifter).

35


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

308 MILJÖBEDÖMNING AV LEVERANTÖRER 103 Hur ämnet hanteras

Utöver krav i ISO-standarden är det rent generellt viktigt att ha koll på om våra leverantörer och underkonsulter är ansvarstagande och agerar hållbarhetsorienterat.

19

Utgångspunkten är att leverantören ska ha: - En tillfredsställande ekonomi för genomförande av leveranser - Goda referenser gällande kvalitet och miljö - Tillräcklig kompetens och kapacitet för att genomföra uppdraget - En miljö- och kvalitetspolicy Vi upplever emellanåt att en del leverantörer inte svarar på vår enkät gällande miljöbedömning av leverantörer. De är i vissa fall även svåra att nå med den metod vi använder i dagsläget. Detta är något vi uppmärksammat som en risk och något vi kommer att se över.

308-1 Nya leverantörer som bedömts utifrån miljöaspekter

Vi har dokument för att bedöma om våra leverantörer uppfyller de miljö- och kvalitetskrav som vi ställer på dem. I dagsläget görs en sådan genomgång vartannat år. Den senaste gjordes 2017.

19

En tydlig process och avgränsning för bedömningen saknas dock och har identifierats som en prioriterad åtgärd under 2019. En uppdatering av bedömningsgrunderna samt tydligare definitioner, avgränsningar och instruktioner för hur och när bedömningen ska göras håller på att tas fram. I dagsläget är det oklart till exempel hur en mindre leverantör på bara två anställda ska hanteras i förhållande till en större leverantör med kanske 100 anställda. Den typ av verksamhet leverantören bedriver har också olika stor påverkan på miljön. Således kan bedömningen behöva anpassas till storleken av leverantören såväl som vilken typ av tjänst det är som köps in.

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder

I dagsläget får vi in så kallade avvikelser genom vårt rapporteringssystem på intranätet Panorama. Här hanteras avvikelser gällande både kvalitet och miljön från såväl leverantörskedjan, uppdragskedjan och vårt interna arbete. Någon systematisk uppdelning mellan de olika typerna görs inte, utan alla ärenden identifieras, hanteras och följs upp på samma sätt och finns dokumenterade i vår centrala avvikelselogg. Arbetet med att ta fram ett system som kan sammanställa och följa upp de olika ärendetyperna pågår.

36


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

400 SOCIALT 401 SYSSELSÄTTNING 103 Hur ämnet hanteras

Personalomsättning: Personalomsättning som nyckeltal är en viktig indikator för hur Norconsults personal trivs. Att personalomsättningen i Norconsult är så pass mycket lägre än hos andra liknande arbetsgivare i branschen, ser vi som mycket positivt, vilket vi tror har att göra med vår företagskultur, att vi är ett jämställt företag och vårt fokus genuina på hållbarhet. Förmåner: I rådande högkonjunktur inom branschen är det viktigt för oss att attrahera medarbetare genom att erbjuda bra förmåner. Det är även viktigt att fokusera på vår ägarmodell som vi tror ökar medarbetarnas engagemang. Organisationen präglas även av tvärfackliga samarbeten oavsett teamtillhörighet eller kontor. Jämställdhet är en annan viktig faktor som vi tror gör att våra medarbetare trivs. Gällande jämställdhet mellan könen ligger vi mycket bra till, både på högsta ledningsnivå, bland chefer, ledare och medarbetare. Vi har en öppen inställning till att både se över befintliga förmåner såväl som att införa nya förmåner på initiativ av alla medarbetare, oavsett position. Föräldraledighet: Vi ser det som en självklarhet att våra medarbetare ska kunna vara föräldralediga. Vi är måna om att underlätta livets dagliga pussel och har en personalvänlig inställning till uttag av dessa dagar. Vi strävar ständigt efter att göra det möjligt att förena föräldraskap med arbete. Vi försöker bland annat att hitta flexibla lösningar avseende arbetstider, ledigheter, arbete hemifrån eller eventuellt deltidsarbete under en period. Vi följer föräldraledighetslagens bestämmelser och slår vakt om den inkluderande arbetsplatsen. Vi diskriminerar inte personer i någon del av anställningsprocessen, varken innan, under eller efter avslutad anställning. Den som är föräldraledig har samma rätt till löneutveckling som om hon/han varit i tjänst. Vår syn på föräldraledighet ingår i det övergripande arbetet om att ha en arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med öppenhet och respekt. Medarbetarna har insikt om att det finns en styrka i olikheter och att mångfald är en förutsättning för utveckling, lärande och innovation. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet är därför en naturlig del i företagets samtliga verksamheter och processen. I våra medarbetarundersökningar får vi mycket höga siffror när det gäller trivsel och engagemang. Vidare får vi ett högt resultat när det gäller TRIM-index. Vårt trivselindex är en kombination av frågor som rör hur nöjd den anställda är med sitt jobb, hur nöjd den uppfattar att kollegorna är och vad den tror om Norconsults förmåga att lyckas. Vår genomförandeförmåga uppfattas som väldigt bra. Genomförandeförmåga inkluderar frågor om uppföljning av mål och att genomföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Samtidigt är det ett resultat som har förbättringspotential. För att påverka vår genomförandeförmåga bör vi främst arbeta med att förbättra vår kundförståelse, målorienterat ledarskap och vår förändrings- och innovationsförmåga.

401-1 Personalomsättning

9%

6

37


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

401-2 Förmåner för anställda

Sida

Globala målen

A) Liv-och olycksfallsförsäkring erbjudes kostnadsfritt till medarbetarna. Utöver detta har vi frivilliga försäkringar som medarbetarna själva kan teckna till ett förmånligt pris. B) Linjeledare erbjudes sjukvårdsförsäkring utöver ovan nämnda försäkring. Företagshälsovård erbjudes alla medarbetare. C) Ingen data. D) Föräldralön erbjudes till alla prov- och tillsvidareanställda som minst under 2 månader och som mest under 6 månader beroende på anställningstid. E) Tjänstepension enligt kollektivavtal. Vi erbjuder även våra medarbetare att teckna alternativa pensionslösningar om så önskas. F) Köp av företagsaktier. G) Friskvårdsbidrag på 3000kr/år Löneväxling erbjudes prov- och tillsvidareanställda Personalbil erbjudes tillsvidareanställda Cykelleasing erbjudes tillsvidareanställda Sommartid – Vi arbetar 8-17 perioden september-april och 8-16 perioden maj-augusti. Extra lediga dagar utöver centralt kollektivavtal Eurocard/kreditkort (årskostnaden för kortet)

401-3 Föräldraledighet

6

402 INFORMATION TILL ANSTÄLLDA 103 Hur ämnet hanteras

Norconsult sätter stort värde på samarbetet med fackklubbarna runt om i Sverige. Samarbetet har utvecklats i en öppen kultur med det gemensamma målet att skapa ett så bra företag som möjligt. Vad ett bra företag är kan ses utifrån många perspektiv, där den fackliga verksamheten har ett och företagsledningen har ett. Vi samarbetar och hjälps åt för att utveckla företaget långsiktigt och för att snabbt lösa uppkomna frågor till företagets och medarbetarnas bästa.

6

Ett av Norconsults värdeord i kulturplattformen LiVE är Inkluderande, vilket i många fall visas i att Norconsult medarbetare är delaktiga i att fatta beslut och har närhet till information, oavsett position. Norconsult är också engagerat i branschorganisationen Innovationsföretagen där samverkan sker med fackförbunden via Almega. Norconsult är representerade i förhandlingsdelegationen för omdaningar eller justeringar av kollektivavtalet.

402-1 Framförhållning gällande information kring organisations­ förändringar

Norconsult har kollektivavtal och medarbetarna är representerade av de lokala fackliga parterna (anställda på Norconsult) via fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter.

6

Primär förhandlingsskyldighet Primär förhandlingsskyldighet innebär att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare på eget initiativ ska förhandla med den eller de arbetstagarorganisationer som har kollektivavtal på arbetsplatsen innan arbetsgivaren fattar beslut i en fråga. Arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldighet innan den fattar beslut om viktigare förändring av sin verksamhet. Generellt sett är arbetsgivaren förhandlingsskyldig i frågor där man typiskt sett bör räkna med att arbetstagarorganisationerna vill få tillfälle att förhandla. Viktigare förändring kan vara till exempel: nedläggningar av hela eller delar av verksamheten, överlåtelse av hela eller delar av verksamheten, förvärv av annan verksamhet, outsourcing av delar av verksamhet, anlitande av entreprenörer, omorganisationer, chefstillsättningar, permittering, större investeringsbeslut. Lag, föreskrift eller praxis vid uppsägning på grund av arbetsbrist Vid uppsägning på grund av arbetsbrist, då det inte är fråga om en total nedläggelse, måste företaget upprätta en turordning bland de anställda för att avgöra vem eller vilka som ska sägas upp.

38


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

403 HÄLSA OCH SÄKERHET 103 Hur ämnet hanteras

Arbetsmiljöansvaret För den attraktiva arbetsplatsen är en god arbetsmiljö ett fundament och ett viktigt konkurrensmedel. Lagstiftning och partsöverenskommelser utgör minimikrav. Det ligger i Norconsults intresse att upprätthålla en högre standard än minimikraven på en god miljö vid såväl ordinarie kontorsarbetsplatser som tillfälliga fältarbetsplatser. Vi ska därför ständigt eftersträva bästa möjliga arbetsmiljö. En god arbetsmiljö och ett kontinuerligt arbetsmiljö­ arbete är en strategisk fråga för Norconsult.

7

Det är Norconsult som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det innebär en skyldighet att vidta åtgärder och ordna arbetet så att ingen anställd utsätts för ohälsa eller olycksfall på sin arbetsplats. Vi arbetar målmedvetet för att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ändras eller ersätts så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. I detta arbete har även alla medarbetare och särskilt arbetsmiljöombudet en viktig roll. Det gäller att till exempel rapportera tillbud och arbetsskador som har uppstått. Det kan också vara fråga om att föreslå förbättringsåtgärder i syfte att förebygga ohälsa och olyckor. Alla medarbetare på Norconsult är skyldiga att medverka i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete och att följa de regler och föreskrifter som rör arbetsmiljön. En medarbetare som upptäcker en omedelbar och allvarlig fara ska vända sig till arbetsgivaren eller skyddsombudet. Företagets medarbetare har inget formellt arbetsmiljöansvar, men är skyldiga att rapportera risker, tillbud och olycksfall. Det är också viktigt att man som medarbetare föreslår åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och som förhindrar att ohälsa och olycksfall uppstår. Efter att olika arbetsmiljöförbättrande åtgärder har vidtagits är det av stor betydelse att medarbetarna lämnar synpunkter på det som genomförts. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett arbetssätt för Norconsult att arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten i företaget så att vi medarbetare varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfattar allt som har betydelse för arbetsmiljön. Det innebär att både fysiska, psykiska och sociala förhållanden ska beaktas. Arbetet i arbetsmiljöfrågor styrs av ett omfattande regelverk. De viktigaste för oss finns i: • Arbetsmiljölagen, AML • Arbetsmiljöförordningen, AMF • Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS • Trafikverkets föreskrifter Tillgänglighet Vi ser att man som medarbetare på Norconsult kan ha behov av att anpassa sin arbetstid efter den livssituation man befinner sig i. Teknikutvecklingen i samhället möjliggör att medarbetare förlägger sin arbetstid på annan tid än den ordinarie. Norconsult ser att detta kan innebära stora fördelar för den enskilda medarbetaren, är positiva till utvecklingen och förespråkar därför stor frihet under ansvar gällande förläggning av arbetstiden. Samtidigt är det viktigt att flexibiliteten inte går för långt, så att den istället inkräktar på medarbetares arbetsmiljö på ett negativt sätt. För att balansera dessa fördelar och nackdelar har Norconsult tagit fram några enkla riktlinjer för tillgänglighet, utanför ordinarie arbetstid, i syfte att främja ett sunt arbetsklimat. Anmälan av tillbud, färdolycka och arbetsskada Vid tillbud, färdolycka eller en arbetsskada involveras HR och närmsta chef. Tillsammans med skyddsombudet på arbetsplatsen görs en anmälan till Försäkringskassan. Försäkringskassan rapporterar sedan ärendet vidare till arbetsmiljöverket. Vid allvarligare arbetsskada informeras arbetsmiljöverket direkt.

39


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

Skyddskommitté och arbetsplatsskyddsansvariga Norconsults skyddskommitté är partssammansatt med arbetstagarmajoritet och fungerar som ett stöd till ledningen i arbetsmiljöarbetet. Skyddskommittén verkar för att en god arbetsmiljö uppnås på företaget. Kommittén arbetar också med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Som ett led i detta arbete är det skyddskommittén som ansvarar för utformningen av Norconsults systematiska arbetsmiljöarbete och uppföljningen av denna. Skyddskommittén träffas en gång i kvartalet och årets första mötet ägnas åt översyn av förra årets systematiska arbetsmiljöarbete. Varje kontor har vidare en arbetsplats-skyddsansvarig. Som arbetsplats-skyddsansvarig på Norconsult har du i uppgift att på arbetsplatsen utföra: •F ysisk skyddsrond en gång per år tillsammans med skyddsombud, om sådant finns. Uppföljningen rapporteras till skyddskommittén 4 gånger per år. •B randskyddsrond en gång per månad tillsammans med skyddsombud, om sådant finns. Uppföljningen rapporteras till skyddskommittén 4 gånger per år. •E rgonomirond en gång per år i samarbete med Team HR. Uppföljningen rapporteras till skyddskommittén 1 gång per år. För olika arbetsuppgifter i verksamheten krävs skyddskläder och skyddsutrustning. Dessa måste användas i enlighet med team­chefens instruktioner. Att inte efterfölja detta räknas som misskötsel och är ett brott mot Norconsults ordningsföreskrifter vilket i förlängningen kan innebära uppsägning. Sjukfrånvaro Vi redovisar korttids- och långtidssjukskrivningar enligt tre steg. Sjukfrånvaro mellan dag 2–14, dag 15–90, samt dag 90 och uppåt. Denna uppdelning är delvis kopplad till rehabiliteringskedjan. Genom denna redovisning får ledningsgruppen signaler som de sedan kan vidarebefordra neråt i chefslinjen för eventuella åtgärder. Vidare genomförs årliga genomlysningar av anmälda tillbud, färdolyckor och arbetsskador.

403-1 Arbetstagarnas representation i fackliga forum

Arbetstagarna representeras genom olika fackliga forum. Skyddsombud representerar sin arbetsplats och möter arbetsgivaren i skyddskommittén en gång per kvartal. De fackligt förtroendevalda för Unionen samt SACO (Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter) och arbetsgivaren utbyter erfarenheter och information en gång per månad under så kallad Facklunch. Information och förhandling enligt MBL och LAS vid behov. Ledningen följer upp arbetsmiljöarbetet en gång per kvartal i Ledningens genomgång.

403-2 Sjukfrånvaro och olycksstatistik

Arbetsrelaterade skador: Norconsult AB: Fyra färdolyckor på väg till arbetsplatsen. Ett tillbud. Norconsult Fältgeoteknik AB: Ett tillbud. Sjukdagar i samband med färdolycka eller tillbud: Norconsult AB: Tre av fyra färdolyckor innebar en sjukdag, två sjukdagar samt 30+ dagar. Norconsult Fältgeoteknik AB: Ingen sjukfrånvaro Långtidsjukfrånvaro: Norconsult AB: Under året 2018 uppgick antalet långtidssjukskrivna medarbetare till 15 st. Norconsult Fältgeoteknik AB: Under året 2017 uppgick antalet långtidssjukskrivna medarbetare till noll st. Dödsfall: Inga dödsfall.

403-4 Hälso- och säkerhetsaspekter som omfattas av kollektivavtal

Se 103-1 Management Approach (Hälsa och säkerhet)

38 39

40


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

405 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 103 Hur ämnet hanteras

Norconsult är en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med öppenhet och respekt. Medarbetarna har insikt om att det finns en styrka i olikheter och att mångfald är en förutsättning för utveckling, lärande och innovation. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet är därför en naturlig del i företagets samtliga verksamheter och processer.

6

Norconsults medarbetare innehar mycket kompetens i frågor kring hållbarhet och social rättvisa, både i yrkesrollen och i engagemang utanför arbetet. Norconsult har under flera år varit branschledande gällande jämn könsfördelning bland medarbetare, ledare och i ledningsgrupp. Detta har uppmärksammats i Cinodes årliga undersökning och i nyhetsartiklar. Norconsult har arbetat med att kartlägga nuläge och att ta fram riktade aktiviteter. Dessa har exempelvis handlat att ha ett inkluderande tilltal och att säkerställa att vi har representanter som speglar befolkningen i stort. Vi har nolltolerans mot kränkande beteenden såväl på kontoren, i arbetsrelaterade möten efter arbetstid och hos våra kunder. Under 2019-2022 vill vi fokusera på samarbete, kreativitet och kommunikation. Under denna period önskar Norconsult att medarbetarna inkommer med förslag på föreläsningar, workshops eller upplevelsebaserade aktiviteter med syfte att lyfta jämställdhetsoch mångfaldsfrågor till diskussion. Jämställdhets- och mångfaldsgruppen utser tre förslag om året som genomförs och följs upp. På så sätt främjar vi den sociala hållbarheten för individen, i företaget och i samhället i stort. Norconsult har inhämtat data från SCB för att mäta andelen utrikesfödda och inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar via ””anonymiserad”” statistik. Statistiken har kunnat analyseras utifrån geografi och organisatorisk tillhörighet. Slutsatser har dragits gällande inom vilka kompetensområden och geografiska områden vi lyckas rekrytera medarbetare med härkomst utanför Sverige. Vi har dragit nytta av lärdomar och erfarenheter till enheter som har en låg eller obefintlig andel utrikesfödda.

405-1 Mångfald inom styrande organ och bland anställda 405-2 Löneskillnader för kvinnor och män

3 6

I lönekartläggningen hittade vi grupper där kvinnor hade högre lön än männen och grupper där männen hade högre lön än kvinnorna. Dessa löneskillnader kunde förklaras med erfarenhetsnivå, marknadslöner och typ av arbetsuppgifter. På bolagsnivå hade männen högre lön än kvinnorna. Kartläggningen är grundligt genomförd utifrån den organisationsindelning som fanns på företaget. De tolv team med skillnader >89% mellan mäns och kvinnors löner har analyserats närmare på individnivå för att bedöma om löneskillnaderna är sakliga. Av dessa medarbetare har vi funnit att det är tre personer som har osakliga löneskillnader som inte kan förklaras av andra orsaker så som utbildning, komplexitet i arbetsuppgifter med mera. En plan för att ta bort de osakliga löneskillnaderna för de tre personer med osakliga löneskillnader togs fram och delgavs de fackliga representanterna. Lönerna justerades med en extra höjning i samband med lönerevisionen 2018 och kommer inte att behöva särskilda justeringar över tid.

41


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

414 SOCIAL BEDÖMNING AV LEVERANTÖRER 103 Hur ämnet hanteras

Syftet med vår uppförandekod för affärspartners är att säkerställa att Norconsults affärspartner, oavsett om det är en enskild person eller ett företag, bedriver sin verksamhet i enlighet med god affärssed och internationellt erkända normer avseende mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljön, antikorruption och Norconsults etiska regler.

15 18

Bedömning Innan upphandling sker av leverantör ska en bedömning göras, såvida ej aktuell bedömning/värdering finns. Om leverantören endast anlitas i ringa omfattning krävs inte detta. Vid osäkerhet ska detta stämmas av internt och dokumenteras. Av leverantörsbedömningen ska det framgå om leverantören anses godkänd eller ej. Vid utskick av blankett ””Uppgifter om leverantör”” till leverantören bifogas Norconsult AB:s Kvalitets- och miljöpolicy samt Intygande samt uppförandekod för affärspartner. Det senare dokumentet ska vara undertecknat innan beställning kan göras. Värdering Efter avslutad leverans ska en värdering av underkonsulten utföras på blankett för utvärdering av leverantör. För leverantör som Norconsult AB kontinuerligt samarbetar med, i enlighet med ramavtal eller dylikt, görs en värdering minst vartannat år. Vid ägarbyte eller större omorganisation hos leverantören görs en ny bedömning. Leverantörsregister Register över bedömda, värderade och godkända leverantörer samt underlag för bedömning/värdering förvaras i vårt interna leverantörsregister. När en leverantör är godkänd loggas ett godkännande på leverantörskortet i vårt affärssystemet. Arbetet fortskrider med att införa datum när en leverantör blir godkänd eller inte för att kunna se när i tiden bedömningen gjorts och för att i framtiden lägga upp en plan för när ny bedömning bör genomföras för att bibehålla god leverantörsbas. Detta är en del av förbättringsåtgärder som genomförts under 2018 och fortsätter under 2019. Under 2018 och 2019 arbetar vi även vidare med lösningar på hur leverantörerna ska registreras i affärssystemet med syfte att få bättre kontroll över våra miljö-, social och kvalitetskritiska leverantörer.

414-1 Antal nya leverantörer som bedömts gällande sociala aspekter

Norconsult skickade ut sin Uppförandekod för affärspartner till 216 leverantörer under 2017. Vi fick 88 svar och 74 leverantörer blev godkända. Nästa utskick sker under 2019. På grund av förändringar av rutiner och processer finns inget jämförelsetal för 2018. Vi jobbar vidare med denna fråga under 2019.

42


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

416 KUNDENS HÄLSA OCH SÄKERHET 103 Hur ämnet hanteras

Att leverera säkra produkter och tjänster till våra kunder är viktigt för oss på Norconsult. Genom att arbeta efter våra etiska riktlinjer och värdegrunderna i LiVE har vi en stadig grund som bidrar till lösningar som påverkar kundens hälsa och säkerhet positivt.

18

Vårt arbete är styrt av lagstiftning vad gäller hälsa och säkerhet för slutanvändaren (Boverkets Byggregler, Trafikverket anvisningar för vägar och gators utformning mm). Vid leveranser till kund ingår en granskning om dessa regelverk har följts. Uppgifterna som vi får in kommer från våra kundenkäter, vår registrering av inkomna avvikelser, från tvister med kunder och från försäkringsärenden. Ingen sammanställning av hur kunders hälsa och säkerhet påverkats av våra produkter eller tjänster har gjorts. Inga rapporter med avseende på detsamma har mottagits.

416-1 Bedömning av produkter och tjänster gällande hälsa och säkerhet

Utöver detta genomför vi en frivillig granskning med Hållbarhetskollen där vi sammanställer de viktigaste hållbarhetsfaktorer som vi bör ta hänsyn till inom våra olika arbetsområden. Frågor gällande hälsa- och säkerhet berörs delvis i Hållbarhetskollen. Vi har för närvarande ingen data om andel av våra uppdrag där Hållbarhetskollen används.

18

Andel av betydande produkt- och tjänstekategorier som har genomgått en bedömning om deras påverkan på hälsa och säkerhet: 0%

416-2 Brister gällande hälsa och säkerhet rörande produkter och tjänster

Eftersom vi ytterst sällan levererar direkt till slutanvändaren får vi inte heller informationen om påverkan på kundernas hälsa och säkerhet direkt. Detta gör att det är svårt att få uppgifter om vår noncompliance i denna fråga. Uppgifterna som vi får in kommer från våra kundenkäter, vår registrering av inkomna avvikelser, från tvister med kunder och från försäkringsärenden.

18

Totalt antal fall av bristande efterlevnad av bestämmelser som resulterat i en varning, böter eller straff som rör påverkan av produkter och tjänster på hälsa och säkerhet: 0

418 KUNDENS INTEGRITET 103 Hur ämnet hanteras

Det är en förutsättning att vi har kundernas förtroende för att kunna bedriva vår verksamhet, att information om kundernas verksamhet och kundernas projekt inte hamnar i orätta händer. Vi arbetar i stor grad med projekt som ingriper och påverkar samhället. Detta innebär att man i projekten tillgängliggör information som ibland är konfidentiell och känslig. Detta ställer krav på hur vi sköter kundens integritetsfrågor och hur vi kommunicerar med andra intressenter om våra projekt. Genom våra etiska riktlinjer utbildas personalen i ansvarsfull hantering av kunduppgifter och integritet inom våra uppdrag. Extern kommunikation med massmedia gällandes kundernas projekt och affären skall alltid gå via vd. Kundens integritet skyddas bland annat genom att kunddata på våra servrar är säkrade mot externt intrång. Det styrs genom krav på inloggning i vårt datasystem, behörighetsstyrning samt att hårddiskarna är krypterade. Internt inom företaget kan data inom uppdragen beläggas med sekretess om det finns specifika kundkrav på detta. Uppföljning avseende våra etiska riktlinjer sker genom regelbunden e-learning. Datasäkerheten utvärderas löpande samt regleras och styrs utifrån koncernens policys kring IT-säkerhet som styrs utifrån policys för informationssäkerhet, IT säkerhet användarhantering m.m.

43


HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

GRI-INDEX

Rapportering

418-1 Fall av förlust av kunddata

Sida

Globala målen

Det finns inga kända kundläckage under året. Det finns heller inga kända fall där vi brutit mot regelverk. Medias behov av information om bolaget och dess händelser hänvisas till vd. Detta för att säkerställa att det är korrekt information som kommer ut. Inom uppdragen sker kommunikation med kund genom uppdragsledaren som ansvarar för kommunikationen.

419 SOCIOEKONOMISK LAGEFTERLEVNAD 103 Hur ämnet hanteras

Norconsult följer och förhåller sig till en rad lagar som finns i Sverige för att främja ett bra arbetsliv för landets medborgare på arbetsmarknaden. Arbetslagstiftning som Medbestämmandelag (MBL) samt Lagen om Anställningsskydd (LAS) följs och kontrolleras via de lokalt organiserade fackförbunden. 2018 hade Norconsult: - Riksklubb för Unionen - Akademikerna Göteborg - Akademikerna Ludvika - Akademikerna/Unionen i Luleå och Piteå Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter följs och följs upp inom Norconsult. Till hjälp har arbetsgivaren skyddsombud och huvudskyddsombud på arbetsplatserna runt om i landet. En gång per kvartal samlas Skyddskommittén för att samverka kring arbetsmiljö och risker. Årligen görs riskbedömningar på varje team. Under 2019 kommer rutiner och checklistor att utarbetas för varje teknikområde för att förbättra och samordna riskbedömningar även per teknikområde. Arbetsmiljöarbetet följs också upp genom en årlig ergonomirond och årlig brandskyddsrond på alla kontor med fler än fem medarbetare. Under 2019 utvecklas e-learning för chefer i arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljödelegeringen förtydligas och effektiviseras genom att nytillträdda chefer snabbare ska få sin delegering genomförd. Norconsult förbinder sig även till att samverka med arbetsmarknadens parter genom att ingå centralt kollektivavtal med: Almega, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter samt Unionen. Norconsult förbinder sig även som arbetsgivare i Sverige att följa övriga lagar inom arbetsmarknadsområdet, så som semesterlag, föräldraledighetslag och diskrimineringslagar (bl.a. årlig lönekartläggning) initierad av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

419-1 Fall av socioekonomiska lagbrott

Det finns inga rapporterade monetära eller icke monetära incidenter som har fått konsekvens för verksamheten under 2018.

44