Norconsult Hållbarhetsrapport 2019

Page 1

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

FÄRDPLAN MOT EN MER HÅLLBAR FRAMTID


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

INNEHÅLL

3 Ord från vår VD 4 Om Norconsult 5 Färdplan 2045 och Julklappsvagnen 6 Övergripande mål 8 Att arbeta på Norconsult 10 Mål 6: Rent vatten och sanitet 12 Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 14 Mål 11: Hållbara städer och samhällen 16 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 22 Mål 13: Bekämpa klimatförändringen 26 Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 30 GRI-index

Norconsult rapporterar enligt GRI Genom att ständigt förbättra vår verksamhet vill vi medverka till en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Hållbarhetsrapporten ger oss möjlighet att upptäcka förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter inom hela organisationen. Norconsults hållbarhetsrapport har tagits fram i enlighet med GRI Standards på kärnnivå.

Norconsults verksamhet är certifierad enligt kvalitetssystemstandard ISO 9001:2015 och miljöledningsstandard ISO 14001:2015. Fältgeoteknik är certifierade enligt kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001:2015 samt miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2015.

OM NORCONSULT

867

MKR

NETTOOMSÄTTNING

150 200

MKR

SUMMA EGET KAPITAL

MKR

SUMMA SKULDER

MARKNADSOMRÅDEN ARKITEKTUR

INFRASTRUKTUR

RISK & SÄKERHET

BYGG & FASTIGHET

IT

SAMHÄLLS­PLANERING

ENERGI

MILJÖ

VATTEN & AVLOPP

INDUSTRI

OLJA & GAS


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

ORD FRÅN VÅR VD Klimat, miljö och hållbarhet står i centrum för debatten som kanske aldrig förr. Bra, tycker vi på Norconsult. Vårt mål är att alltid ta fram lösningar som är mer hållbara än standardalternativet. Det tycker vi är självklart för en konsult som verkligen bryr sig om sina kunder, om planeten och om kommande generationer.

E

tt viktigt hjälpmedel i vårt dagliga arbete är Hållbarhetskollen, som tar avstamp i de för oss mest relevanta delmålen i FN:s Agenda 2030. Tack vare det här digitala verktyget, som används vid interna startmöten och även i dialogen med kunder, kan vi enkelt se hur ett projekt kan bli ännu mer hållbart. Under 2020 ska vi fortsätta utveckla Hållbarhetskollen, bland annat genom att förenkla användandet och koppla ihop verktyget med vårt ekonomisystem.

Hållbarhet innefattar även social hållbarhet och här har vi nått målen för 2019; den negativa arbetsrelaterade stressen har minskat, färre medarbetare är långtidssjukskrivna och antalet anmälningar av tillbud och arbetsskador har ökat (att våra anställda är öppna med problem hjälper oss att lösa dem). Jag tolkar framgången som gott ledarskap, och även att enskilda medarbetare agerar med ansvar. Men även om utvecklingen på hållbarhetsområdet – både på Norconsult och rent generellt – går åt rätt håll finns alltid saker att förbättra. Till exempel fick ett av svaren i vår kundenkät mig att haja

till. Bara 44 procent svarade ja på frågan ”har miljöfrågor varit relevanta/viktiga/ aktuella i uppdraget?”. 44 procent! Den frågan borde inte kunna besvaras med annat än ett ja, tänker man. Så varför så många nej? Kanske är hållbarhet så självklart att många tänker att det per automatik ingår i alla uppdrag. Att det är förklaringen till att man svarar som man gör. Den oroväckande signalen får oss hur som helst att spänna bågen. Som konsulter har vi ett ansvar inte bara att komma med bra lösningar, utan också att hjälpa våra uppdragsgivare att tänka i rätt banor. Här finns ännu mer att göra, tror jag. I toppen av Norconsults varumärkesplattform finns två ord: kreativitet och samarbete – och där finns nyckeln till framgång. Rätt använt kan vårt gemensamma kunnande räcka hur långt som helst, och ambitionerna är höga. Under 2019 slog vi fast att Norconsult ska vara klimatneutrala senast år 2045. För att nå dit ska vi – utöver att minska och till slut utplåna vårt eget koldioxid­ avtryck – också öka vårt kunnande vad gäller till exempel material och

processer. På så vis får vi kunskap om hur man kan bygga och förvalta utan koldioxidutsläpp. Och så måste vi fortsätta utbilda och hjälpa våra kunder. De ska inte tvivla på att vi har rätt kompetens och att vi vill dela med oss av vår kunskap. Då kan vi nå hela vägen – tillsammans.

4%

3%

9%

21 %

36 % 27 %

Våra kunder Kommuner 36 % Kommunala bolag 27 % Region 21 % Statlig verksamhet 9 % Näringsliv 4 % Koncern 3 %

Ljot Strömseng VD

Foto: Pontus Johansson

NORCONSULT SKA VARA KLIMATNEUTRALA SENAST ÅR 2045 3


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

VÅRA KONTOR Norconsult har 107 kontor med 4 000 anställda i fyra världsdelar (Europa, Afrika, Asien och Oceanien).

Polen Thailand

- Sverige 29 - Norge 58 - Danmark 6 - Island 2 - Finland 1 - Polen 1 - Övriga länder 9

Malasia Filippinerna Nya Zeeland Sydafrika

Moçambique Botswana

DET HÄR ÄR NORCONSULT

Zambia

Ökning omsättning 23 %

Vi kallar oss själva för samhällsbyggare med helhetssyn. Utöver engagemang kräver det förmåga att binda samman enskilda expertkunskaper till en helhetslösning. Vi är organiserade inom elva marknadsområden med alltifrån arkitektur och bygg till infrastruktur och energi.

N

orconsult AB ingår som helägt dotterbolag i Norconsult AS, en av Nordens största rådgivande ingenjörs- och arkitektföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Koncernen är till 100 procent medarbetarägd med 4000 medarbetare. Vi verkar inom elva marknadsområden och våra kunder finns framför allt inom kommuner, regioner och statlig verksamhet. I Norconsult ingår även Norconsult Fältgeoteknik som genomför geotekniska fältarbeten för olika typer av projekt inom bygg- och anläggningsverksamhet. Fältgeoteknik har sin verksamhet

i Sverige med kontor i Kungälv och i Norge med kontor i Fredrikstad. När information om Fältgeoteknik skiljer sig åt från Norconsult redovisas detta separat i den här rapporten. Under 2019 ökade vi antalet anställda med nästan 21 procent. Det innebär att Norconsult, vid årets slut, hade 783 medarbetare. Vår omsättning 2019 uppgick till 867 miljoner kronor och ökade alltså med cirka 23 procent jämfört med 2018. Under 2019 öppnade vi nya kontor i Sollentuna, Märsta, Jönköping, Gävle, Kalmar och Karlskrona.

Norconsult har haft en god tillväxt och vuxit både organiskt samt via förvärv där övervägande delen kommer av organisk tillväxt.

Under året har vi samlokaliseratvåra två kontor i Luleå och våra två kontor i Sundsvall. För att garantera god kontroll har vi löpande korrekt finansiell och operativ rapportering. Koncernens granskningsteam säkerställer löpande kontroll, styrning och uppföljning av bland annat internkontroll. Teamet som granskar kommer att utföra regelbundna revisioner av dotterbolagen för att se till att de uppfyller och efterlever internkontrollskraven.

4


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

FÄRDPLANER FÖR FOSSILFRI KONKURRENSKRAFT

F

ärdplanen för byggsektorn är en av tretton färdplaner som har överlämnats till regeringen. Den gemensamma färdplanen för byggoch anläggningssektorn tydliggör hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Genom att skapa en samsyn kan färdplanen bidra till att utvecklingen mot klimatneutralitet möjliggörs och påskyndas genom en rad uppmaningar och förslag. En betydande del av Norconsults arbete ryms inom byggsektorn. Därför har vi under 2019 gått med i byggsektorns

färdplanearbete tillsammans med över 100 företag, organisationer och kommuner. Det grundläggande och inledande målet är att vi i branschen fram till år 2022 ska ha kartlagt våra utsläpp och satt klimatmål. Detta är ett led i att nå målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Under 2019 har vi vävt in i detta i våra håll barhetsmål för verksamheten. Ett kompletterande arbete som inletts under året innebär att vi samarbetar med Uppsala Universitet där ett examensarbete mynnar ut i ett praktiskt sätt för arkitekter att beräkna klimatpåverkan från byggnaders BIM-modell i tidigt skede. Norconsult har även deltagit workshops

som letts av organisationen Byggföre­ tagen där vi exempelvis har tittat närmare på hur hållbarhet kan vävas in i upphandlingar inom byggsektorn. Vi är även med i färdplanens referensgrupp för vägledning hur verksamheter ska mäta och följa upp sina utsläpp samt i IVL Svenska miljöinstitutets referensgrupp för att hitta praktiska sätt att få in klimatkrav i det dagliga arbetet.

EN VÄRMANDE TRADITION Förväntansfulla barn, presenter och mat i överflöd – så föreställer sig många juletiden. Men att fira högtider och få paket är långt från en självklarhet för alla. På Norconsults Göteborgskontor geno mförde personalen en insamling till Julklappsvagnen.

E

nligt Eva Barron, som är metod­ utvecklare och ansvarig för julklappsvagnen på Göteborgs Stadsmission, var det många företag och göteborgare som ville bidra till att fler skulle få en värdig jul. – För dem som lever på existens­ minimum, finns det inte utrymme för presenter och julmat. Julklappsvagnen visar att det finns många som bryr sig om dem som har det svårt. Göteborgs Stadsmission är en idéburen och icke vinstdrivande organisation som verkar för att stötta utsatta människor, och julen 2019 var det femte året som julklappsvagnen rullade genom Göteborg. Men premiärturen gick redan år 1914, och då med samma syfte som i dag – att samla in gåvor till utsatta.

År 2015 väckte Stadsmissionen och Spårvägssällskapet Ringlinjen liv i julklappsvagnen igen, och sen dess är den ett glädjefyllt inslag i staden före jul. Alla presenter som samlas in ställs upp i Stadsmissionens tillfälliga presentbutik som byggs upp i Nordstan. Dit kommer sedan föräldrar och väljer julklappar till sina barn. – Traditionellt sett har man delat ut presenter, men egentligen är det ganska få föräldrar som vill ge sitt barn något som de inte har valt själva. De får istället komma till butiken på utsatta tider och välja i lugn och ro. Vi vill bidra till känslan av egenmakt, säger Eva Barron. I butiken möts de upp av en volontär, som hjälper personerna att hitta något som passar. Många är tveksamma till en

början, och en del känner skam över att inte har råd att köpa något själva. Det är trots allt inte det ideala sättet att handla julklappar. – Sen är det så härligt när man ser glädjen över att det finns ett så stort urval. Dockor, leksaksbilar, bollar och magi­lådor är väldigt populära. De lite äldre barnen får ett presentkort, och föräldrarna får även med sig ett presentkort på mat. Många av människorna som Stads­ missionen stöder har varit sjukskrivna länge, är nyanlända eller lider av psykisk ohälsa. Den gemensamma nämnaren är att de måste vända på varje krona för att klara vardagen. Precis vid jul är stressen ofta större än vanligt. – Julklappsvagnen betyder jättemycket för jättemånga familjer. Det sätter en guldkant på vardagen, vilket i sin tur kanske gör att man orkar med det svåra, avslutar Eva Barron.

5


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

ÖVERGRIPANDE MÅL 2019 Så förebygger vi stress och skador Att våra medarbetare trivs och har en sund balans mellan arbete och fritid är en förutsättning för att vi ska kunna leverera i våra uppdrag. Därför arbetar vi förebyggande för organisationens och våra medarbetares hälsa.

U

nder 2019 har vi arbetat med tre sociala arbetsmiljömål. Vi har förbättrat oss inom alla områden och uppnått målsättningarna genom att sänka antalet arbetsrelaterade långtidssjukskrivna, ökat anmälningsgraden för tillbud och arbetsskador och fått bättre resultat i medarbetarundersökningen vad gäller negativ arbetsrelaterad stress. Att förbättra resursplaneringen mellan team och teknikområden är ett måste för att förbättra den negativa stressen. Det påverkar också antalet långtidssjukskrivna där orsaken delvis eller helt beror på arbetsrelaterade orsaker. Under 2019

genomförde studenter ett examensarbete med särskilt fokus på de team som har lyckats med sin resursplanering. Lär­domarna från deras fynd kommer att användas som exempel för hela organisationen. Under 2019 lanserades Modus. Det är en regelbunden hälsokontroll som vi erbjuder alla medarbetare. I kontrollen ingår bland annat blodprov, tydliga rekommendationer och stöd föra att genomföra positiva förändringar. Vi är flexibla i hur man disponerar sin arbetstid. Samtidigt kan vi se att flexibiliteten kräver tydlig kommunikation. Därför har vi förtydligat

Våra sociala arbetsmiljömål · Minska den negativa arbets­ relaterade stressen. · Sänka antalet arbetsrelaterade långtidssjukskrivna. · Öka benägenheten att anmäla tillbud och arbetsskador.

2019 vår semesterprocess under 2019 som kommer att kommuniceras till alla medarbetare under 2020. Under 2019 genomfördes en kampanj om hur man ska anmäla arbetsskador och tillbud. Kampanjen har gett resultat och benägenheten att anmäla tillbud och arbetsskador har ökat.

Hållbara lösningar i praktiken Vi har en uttalad ambition om att föreslå de mest hållbara lösningarna i våra uppdrag. Med ansvar och engagemang ska vår verksamhet bidra till att skapa en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt.

N

orconsult har en ambition att bidra till en hållbar utveckling av samhället. Vi vill svara upp mot den negativa utvecklingen inom den biologiska mångfalden och den globala uppvärmningen. Vi har därför skapat en applikation, Hållbarhetskollen, som ska användas både internt och tillsammans med våra kunder för att ännu tydligare sätta hållbarhetsfrågorna på agendan. Avsikten med applikationen är att lyfta de många perspektiv som hållbarhet utgör. Vår intention är även att under­ söka om det finns mer som vi kan göra för att öka hållbarheten i våra uppdrag. Arbetet med Hållbarhetskollen är ännu i sin linda och vi kommer därför inte att

nå målet att implementera Hållbarhetskollen i minst 200 uppdrag tillsammans med kund. Däremot kan vi konstatera att användandet ökar i takt med att applikationen förbättras. Under 2019 genomfördes cirka 233 implementeringar i skarpa anbud, av dessa har cirka 10 procent presenterats för kunden. Vi kommer under 2020 fortsätta att utveckla Hållbarhetskollen. Bland annat kommer vi koppla ihop den med vårt ekonomisystem och förenkla användandet ytterligare. För år 2020 kommer huvudmålen för hållbarhet att ändras. Via kundenkäten kommer vi fråga kunderna om de anser att Norconsult, inom ramen för våra

Vårt miljömål 2019

HÅLLBARHETSKOLLEN SKA ANVÄNDAS I MINST 200 UPPDRAG TILLSAMMANS MED KUND.

2019 uppdrag, behandlar frågor rörande hållbarhet på ett bra sätt. Vi har också tagit beslut om att vi ska vara klimatneutrala till år 2045.

6


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Så höjer vi kvaliteten Genom ständiga förbättringar ska vårt kvalitetssystem se till att vi erbjuder våra kunder rätt kompetens. Det ska också bidra till att utveckla företaget och våra medarbetare. Våra kvalitetsmål 1. Summan av uppskrivningar i uppdrag ska vara minst 0,5 % större än nedskrivningarna, räknat på nettoomsättningen. 2. Kundenkät ska skickas ut i 25 % av uppdragen och ge ett betyg över 4,3 i snitt. 3. Samordnad översyn, uppdatering och effektivisering av våra stödprocesser. 4. Antal kreativa startmöten ska vara minst 100. Alla affärsområden ska genomföra minst 15 kreativa startmöten.

2019

I

det första målet fokuserar vi på affären. Vi behöver också förbättra vårt affärsmannaskap och identifiera risk­uppdrag i tidiga skeden. Under 2019 har vi tagit fram en process för detta. I den ingår identifiering av riskuppdrag och stödåtgärder till uppdragsledaren. Under 2019 har vi även tagit fram rutiner för hur ett uppdrag ska läggas upp i ekonomisystemet för att ge möjlighet till en bättre uppföljning. Dessa åtgärder kommer att få verkan under 2020. Resultatet för 2019 är -0,26 procent vilket innebär att vi inte når målet på 0,5 procent. Det andra målet ger oss information om hur kunderna uppfattar kvaliteten på våra leveranser. Det är viktigt att vi fångar upp missnöjda kunder och genomför

för­bättringsåtgärder. Vårt kundenkät­ system är tyvärr inte användarvänligt och kräver mycket manuellt arbete, både vid utskick som vid rapportering. Under 2020 kommer systemet därför bytas ut till ett nytt modernt system. Resultatet för 2019 är 35 procent skickade enkäter med ett snittbetyg >4,3 vilket innebär att vi klarar målet. Det tredje målet är svårt att följa upp och är ett arbete som ständigt pågår, dels i det allmänna kvalitets­arbetet och dels i andra forum. Det fjärde målet är kopplat till en metod där vi på ett kreativt sätt genomför en workshop enligt en bestämd agenda. Metoden bidrar till kundnytta i upp­dra­ gen. Resultatet för 2019 är 12 genomförda kreativa startmöten men inget med kund vilket innebär att målet inte uppfylls. Under 2020 kommer detta mål omvandlas till en fråga i kundenkäten. Målet kommer dock finnas med som ett delmål och en aktivitet.

Foto: Pontus Johansson

7


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

ATT ARBETA PÅ NORCONSULT

TRIVSEL SKAPAR ETT GOTT RESULTAT Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som känner en genuin stolthet över att arbeta hos oss. Det är först när vi har medarbetare som trivs och känner ett engagemang som vi når ett gott resultat.

E

n del av att vara en attraktiv arbets­ givare hör ihop med de förmåner som vi erbjuder. Alla våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Förutom de försäkringar som kollektivavtalet omfattar har våra medarbetare möjlighet att teckna en kostnadsfri liv- och olycksfallsförsäkring för både sig själv och sammanboende partner. Utöver det centrala kollektivavtalet har vi även lokala avtal som ger ytterligare förmåner, såsom extra semesterdagar. Våra medarbetare kan också ta del av ett friskvårdsbidrag. På Norconsult finns även möjlighet att bli aktieägare efter ett års anställning.

Nöjda medarbetare För oss finns inget egenvärde i att ha låg personalomsättning. Vi vet att lagom tillströmning av ny personal bidrar med ny kompetens. Därför är vi glada över att vi under året lyckats med flera grupprekryteringar samt att vi förvärvat två företag. I våra medarbetarundersökningar får vi mycket höga betyg i TRIM-index. TRIM är en kombination av frågor som berör hur nöjda våra medarbetare är med sina jobb och vad de tror om Norconsults förmåga att lyckas. Vi kan se att indexet fortsätter vara mycket högt och extra glädjande är att det finns ett stort förtroende för Norconsults möjligheter att lyckas. Jämfört med branschens höga per­­so­nalomsättning ligger vi bra till då vi historiskt sett haft en lägre personal­ omsättning. För 2019 uppgår personal­ omsättningen till 8,4 procent. Indika­ tionerna visar på att branschens personalomsättning hamnar kring 16–17 procent för 2019.

9 av 10 medarbetare kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb på Norconsult och att välja oss som arbetsgivare igen om det skulle bli aktuellt. I den årliga medarbetarundersökningen framgår att 9 av 10 upplever Norconsult som en föräldravänlig arbetsplats.

Vi kan utifrån vår medarbetarundersökning för 2019 konstatera att 9 av 10 kan rekommendera andra att söka jobb på Norconsult och att välja oss som arbetsgivare igen om det skulle bli aktuellt. Detta gör oss mycket stolta och ödmjuka som företag.

Förälder på Norconsult Det är klart att föräldraskap och arbete ska kunna gå hand i hand. Därför ser vi till att hitta flexibla lösningar när det kommer till arbetstid, ledighet, arbete hemifrån eller eventuellt deltids­arbete

9% 783 Personal- Antal omsättning anställda Indikationerna visar att branschens personalomsättning för 2019 hamnar på 16–17 procent. Under 2019 uppgick personalomsättningen på Norconsult till 8,4 procent..

Kvinnor 40 %

Män 60 %

FÖRDELNING ANSTÄLLDA I dag är 40 % av oss kvinnor och 60 % män. Bland ledare har vi 34 % kvinnor och 66 % män och i ledningsgruppen 43 % kvinnor och 57 % män. Styrelsen består av sex ledamöter: en kvinna och fem män.

under en period. I den årliga medarbetarundersökningen framgår att 9 av 10 upplever Norconsult som en föräldravänlig arbetsplats. Detta är vi mycket stolta över. Lokala fackorganisationer Vi är ett medarbetarägt företag och vi ser det som viktigt med parter som respekterar och har förtroende för varandra. Under återkommande luncher delar arbetsgivare och lokala fackföreningar information om viktiga frågor som uppstår i det dagliga arbetet, såväl som företagets framtidsutsikter och utmaningar. På dessa luncher är VD och HR-chef arbetsgivarens representant, och för arbetstagarna deltar varje ord­ förande från respektive lokal fackklubb. Mångfald – en förutsättning Norconsult är en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med öppenhet och respekt. Våra medarbetare ser styrkan i olikheter, för oss är mångfald är en förutsättning för utveckling, lärande och innovation. Vi har arbetat med riktade aktiviteter för ett inkluderande tilltal och för att vår organisation ska spegla befolkningen i stort. Vi har nolltolerans mot kränkande beteenden. Detta gäller såväl på kontoren, i arbetsrelaterade möten efter arbetstid såväl som hos våra kunder. Vi har länge arbetat aktivt för att vara en

8


80

ÅR

REKRYTERING AV UTRIKESFÖDDA Under 2019 deltog vi i Opportunity Day som är ett forum där arbetsgivare får möta nyanlända akademiker. Under huvudeventet den 31 oktober slogs publikrekord då 1000 utrikesfödda träffade 28 rekryterande företag från olika branscher. Vi träffade hundratals kandidater och fick med oss 86 meritförteckningar hem. Forumet resulterade i nio intervjuer, tre inom VA, tre inom väg, en inom hållbarhet, en inom landskap och en inom geo­ teknik. Vi har anställt tre nya medarbetare inom VA, landskap och geoteknik.

jämställd arbetsplats. Under flera år har vi varit branschledande gällande jämn könsfördelning bland medarbetare, ledare och ledningsgruppen. I dag är 40 procent av oss kvinnor och 60 procent män. 34 procent av våra ledare är kvinnor, 66 procent är män. I ledningsgruppen är 43 procent kvinnor och 57 procent män. Styrelsen består av sex ledamöter: en kvinna och fem män. Vi fortsätter att sträva mot en än mer jämn fördelning mellan kvinnor och män i företaget. I årets medarbetarundersökning framgår att medarbetarna uppfattar Norconsult som en arbetsplats där vi behandlar varandra med respekt oavsett diskrimineringsgrunderna, med ett resultat mellan 93–96 punkter av 100. Resultatet är också högt på frågan om män och kvinnor har lika möjligheter till avancemang (91) i såväl linjeorganisation som uppdragsorganisation. Norconsult är en inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare möter varandra med öppenhet och respekt. I det ingår att ha en rättvis lönesättning för kvinnor och män. Vi ser det som naturligt att lönesättningen inte ska ha någon betydelse utifrån individens kön och att den uppfyller vårt likabehandlingsarbete. I årets

På Norconsult arbetar flera medarbetare trots uppnådd pensionsålder. Under 2019 uppmärksammades en medarbetare som är 75 år och som arbetat här i över 50 år. Årets rekord tog ändå Sune Mentor som har arbetat 62 år på Norconsult. Vi är mycket stolta över att våra seniorer trivs och vill fortsätta att bidra till verksamheten. Äldst med sina 80 år är Lars Svensson som jobbar med besiktningar och yngst är Dennis Nilsson, 20 år, som arbetar som automationstekniker. – Att anställa unga hungriga och formbara per­soner med rätt utbildning är prefekt för oss, menar Lars Törnqvist, Dennis Nilssons chef. Han fortsätter: – Och att anställa just Dennis var en stor fördel då han kom direkt från skolan och hade gjort sin praktik hos oss tidigare på året.

lönekartläggning har vi kunnat påvisa att de identifierade löneskillnader som finns är sakliga och saknar direkta och indirekta samband med kön.

att både fysiska, psykiska och sociala förhållanden ska beaktas. Vi registrerar alla olyckor och tillbud som sker på eller i nära anslutning till arbetsplatsen.

Så skapar vi säkra arbetsmiljöer Vi ska ha en högre standard än minimi­ kraven på en god arbetsmiljö vid såväl ordinarie kontorsarbetsplatser som tillfälliga fältarbetsplatser.

Hos oss kan man anpassa sin arbetstid efter den livssituation man befinner sig i. Teknikutvecklingen möjliggör att man kan förlägga sin arbetstid på annan tid än den ordinarie. Samtidigt är det viktigt att flexibiliteten inte går för långt. För att balansera för- och nackdelar har vi tagit fram riktlinjer för tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid.

I vårt systematiska arbetsmiljöarbete ingår att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten i företaget så att våra medarbetare varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

9/10

Föräldravänliga

I 2019 års medarbetarundersökningen framgår att 9 av 10 upplever Norconsult som en föräldravänlig arbetsplats.

Vi ser allvarligt på all frånvaro som kan kopplas till arbetsrelaterade faktorer. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfattar allt som har betydelse för arbetsmiljön. Det innebär

Under hösten 2018 inledde vi arbetsmiljöaktiviteten: ”Arbeta Smart”, som avslutades under våren 2019. Aktiviteten bestod av filmer, diskussionsämnen och gemensamma gruppträffar. Syfte var att uppmärksamma nuvarande arbetssituation utifrån stress i vardagen och att skapa verktyg och metoder för att arbeta smartare. Våra medarbetare har möjlighet att varje månad delta på ett pass kring ”Mind workout”. Det är ett mentalt gym antingen på plats i Göteborg eller via onlinemöte. Det mentala gymmet består av korta pass som ökar produktivitet och välmående genom att träna förmågan att fokusera, koppla av och lösa problem. Varje vecka arrangeras dessutom fysiska aktiviteter på flera av våra kontor.

9


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 6

MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling. Källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

Kampen mot torkan på Öland Vattenbristen på Öland tvingade Norconsult att tänka i helt nya banor. Med hjälp av innovativa renings­metoder blir processvatten från en livsmedelsindustri ihop med bräckt vatten nu drickbart. Vid invigningen 2019 fick vattenverket kunglig glans, därefter har projektet prisats i flera tävlingar.

T

orkan 2016 ledde till att Mörby­ långa kommun på Öland behövde ta till drastiska åtgärder. Varmare somrar i kombination med brist på regn och snö hade lett till rekordlåga grundvattennivåer på Öland. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) hade de sydöstra delarna av landet extremt låga grundvattennivåer. På Öland saknades ett helt års nederbörd och grund­ vattenbildningen beräknades minska med 20 procent fram till sekelskiftet. Bevattningsförbud infördes i kommunen och helikoptrar hovrade över ön på jakt efter nya grundvattentäkter. Mörbylånga fick till och med bygga en ny vattenledning över Kalmarsund. För att förse invånarna med vatten under den värsta torkan transporterade tankbilar vatten till ön via Ölandsbron. Den ekonomiskt och miljömässigt ohållbara situationen krävde en långsiktig lösning.

När 2016 led mot sitt slut fick Norcon­sult frågan om vi kunde bistå med expertis. – V i fick i uppdrag att upptäcka söt­ vattenkällor och titta på andra metoder

för att hitta vatten, säger Johan Saltin, Norconsults uppdragsledare i projektet. Men Johans team hittade inga söt­ vattenkällor. I stället började man undersöka om det gick att ta in bräckt vatten från Kalmarsund och avsalta det med hjälp av omvänd osmos (reverse osmosis, RO). Tekniken, som inte är ovanlig i vatten­fattiga länder, går ut på att vattenmolekyler tvingas genom ett RO-membran med hjälp av ett yttre tryck. Salt- och övriga joner stannar då kvar på ena sidan av membranet medan vattenmolekylerna passerar genom det. Tyvärr visade det sig att vattnet i sundet blev för varmt om somrarna. För att få en bra kvalitet på vattnet skulle man vara tvungen att kyla ner det. Att kyla sådana stora mängder skulle bli alltför kostsamt så teamet fick återgå till att leta efter vatten på annat håll. I berggrunden hittade vi stora mängder bräckt vatten som dessutom höll en bra temperatur året om. Samtidigt kom en fråga om det gick att rena processvattnet från en livsmedelsindustri.

Kronprinsessan Victoria och prins Félix av Luxemburg skålade i vattnet från det nyinvigda vattenverket. Foto: Pelle T Nilsson

– V i insåg ganska tidigt att vi var tvungna att avsalta vatten med omvänd osmos. Med den processen kan du i princip rena vilket vatten som helst. Eftersom vattnet från livsmedelsindustrin också fanns där vore det med hänsyn till den rådande vattenbristen inte resurseffektivt att inte ta tillvara på det, säger Johan Saltin. Då omvänd osmos kräver ett högt vatten­tryck har tekniken beskyllts för att vara för energikrävande. Men under senare år har tekniken förbättrats och trycket minskats, samtidigt har fler aktörer tagit sig in på marknaden vilket pressat kostnader för investering och drift. Vattentrycket hör också ihop med vilket vatten som ska avsaltas. På Öland räcker det med ett lägre tryck eftersom vattnet är bräckt. Genom att blanda det bräckta vattnet med det från livsmedelsindustrin minskas salthalten ytterligare.

10


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Norconsults uppdragsledare Johan Saltin tillsammans med Mörbylånga kommuns projektledare Peter Asteberg och Norconsults Stefan Berg som ansvarade för programmering av styrsystem och driftsättning av vattenverket i projektet. Foto: Fototjänster i Kalmar

– På så sätt gör vi av med mindre energi i reningsprocessen, säger Johan Saltin. Efter att man provat processen stod det klart att lösningen som arbetats fram i ett tätt samarbete mellan Norconsult, beställare och flera leverantörer skulle bli en del av Mörbylångas framtida dricksvattenförsörjning. När det permanenta avsaltningsverket invigdes sommaren 2019 fick man också kungligt besök. Kronprinsessan Victoria var på plats och skålade i vattnet tillsammans med prins Félix av Luxemburg. – Prins Félix var på plats eftersom det företag som levererade membran-

anläggningen är från Luxemburg, berättar Johan Saltin. Sedan invigningen har avsaltningsverket uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och fick så sent som hösten 2019 ta emot Water Reuse Europe Innovation Prize. Mörbylånga kommuns projektledare Peter Asteberg har också tillsammans med Johan Saltin tilldelats Xylem-priset 2020 som delas ut av Föreningen Vatten. – D et är kul att vi som företag kunnat göra ett sådant stort projekt, det här har varit ett lagarbete hela vägen, säger Johan avslutningsvis.

Ett yttre tryck låter vattenmolekyler vandra genom det halvgenomsläppliga membranet som delar upp flödet i två delströmmar: dels en ström med renat vatten genom membranet (permeat) och dels en ström med ett koncentrat (retentat) som spolas bort.

Uppsamlingsrör för dricksvatten.

Färskvatten

Koncentrerat saltvatten ut.

Förbehandlat saltvatten in. Saltjoner och andra ämnen avskiljs och stannar kvar på uppströmssidan av membranet. De följer sedan med retentatet ut som en koncentrerad saltlösning.

REVERSE OSMOSIS Visualisering: Norconsult

11


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 9

MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

Konsekvenser på spåret I Fagersta kommun planeras spårarbetet för att tågtrafiken ska flyta på bättre i framtiden. Men kulturhistoriska miljöer och hota­ de växtarter sätter Norconsults miljöutredare på prov.

T

rafikverket räknar med att tåg­ trafiken genom Bergslagen kommer öka under de kommande åren. Godsstråket är i dagsläget väl­ trafikerat med både gods- och persontåg. Att öka trafiken utan att genomföra några åtgärder skulle innebära försämrad trafikkvalitet på sträckan. Med andra ord skulle de ökande transporterna korka igen trafiken. Nu planeras ett antal mötesstationer där tåg upp till 750 meter ska kunna mötas på sträckor som i dag är enkelspåriga. En av dessa mötesplatser planeras vid Ombenning mellan Snyten och Fagersta central. – I dag är många mötesstationer an­ passade efter tåg med en maxlängd på 630 meter. Så för att kunna öppna upp sträckan för längre tåg och förbereda

KULTURHISTORISKA VÄRDEN Spårarbetet innebär att en del av en månghundraårig väg måste flyttas, liksom ett flertal historiska väg­märken längs med denna. Det medför att vägen får ett minskat kulturhistoriskt värde, något som mildras av att de historiska vägmärkena fortfarande kommer kunna upplevas i den nya vägmiljön.

2019 för kontinentala transporter vidare ut i Europa har man beslutat att Ombenning är en bra plats för en mötesstation, säger Lennart Gustafsson, grupp­ledare spår- och järnvägsteknik, som arbetat med den nya mötesstationen i Ombenning. Projektet är också en del i arbetet med att nå samhällets miljö- och klimatmål

genom att möjliggöra att en högre andel gods kan fraktas på järnväg i stället för på väg. Den utvalda platsen medför dock en del utmaningar. Bland annat kommer den nya sträckan passera genom kulturhistoriska miljöer med vägar som fungerat som pulsådror genom historien. – T ill följd av spårarbetet måste vi flytta delar av en flera hundra år gammal landsväg med historiska väg­ märken. Två av dessa vägmärken måste flyttas, det görs i samråd med läns­ styrelsen, säger Caroline Jöngren som är ansvarig för miljöarbetet i projektet. I området har man sedan tidigare hittat två växtarter som riskerar att utrotas. När Norconsult var på plats kunde man konstatera att de rödlistade arterna ryl och månlåsbräken lever på områden som kommer exploateras. – Innan byggnationerna påbörjas kommer vi vara med och flytta växterna till annan plats för att skydda arterna. Tack vare dessa miljöåtgärder kan vi mildra påverkan på kulturmiljön och omgivande natur inom projektet, säger Caroline Jöngren.

12


Photo Todd Trapani Unsplash

HÃ…LLBARHETSRAPPORT 2019

13


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 11

MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden. Källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

Göteborg sätter målen högt Visionen är att Göteborg ska bli en stad som står stabilt inför klimatpåverkan. En stad där människor har lätt att mötas och närhet till grönområden och kollektivtrafik. Norconsult utgör konsultstöd och ingår i projektgruppen för den nya översiktsplanen.

D

et är många som vill bo i Göte­ borg. Staden växer med både invånare och företag, det skapar möjligheter men innebär också ut­ maningar. Sedan 2017 pågår därför arbetet med en ny översiktsplan, som visar i vilken inriktning den fysiska miljön ska utvecklas. Norconsult har utgjort konsultstöd och haft ett övergripande redaktörsansvar för översiktsplanen. – G öteborg ska bli en hållbar och robust stad både socialt och miljömässigt, men vilka åtgärder behöver göras för att det ska bli så som politiken vill? Norconsults del i arbetet har varit att, i nära sam­ verkan med kommunen, formulera riktlinjer för planering och byggande, berättar Carolin Folkeson, som är uppdragsledare och planeringsarkitekt på team Plan. Förslaget till en ny översiktsplan i Göteborg utgår från att staden ska förtätas

– om det ska vara möjligt att gå och cykla, kan den inte vara spridd över en allt för stor yta. Men med förtätning kommer även en rad problem så som trängsel, buller och risker med farligt gods. – När vi förtätar hamnar bostäder ofta nära trafikleder. Där har våra trafikingenjörer kunnat bistå med utredningar. Att människor inte utsätts för risker, är en aspekt i hållbar stadsutveckling, fortsätter Carolin Folkeson.

praktiken. Samtidigt som befolkningen beräknas öka, är politikens mål att biltrafiken i staden ska minska. – Just när det gäller trafik, är det lätt att oenighet uppstår. Men jag upplever att Göteborgs Stad har haft stor tillit till Norconsult. Göteborgs Stad räknar med att vi håller koll på att vi håller oss till målen och inom lagens gränser. Det är en del i redaktörsrollen, säger Carolin Folkeson.

Arbetet som pågick fram till våren 2019 handlade om att ta fram en samrådshandling, som invånare och berörda myndigheter får lämna synpunkter på. I en arbetsgrupp med representanter från Norconsult, stadsbyggnadskontoret och de berörda förvaltningarna, stöttes och blöttes meningar och ord. Att skriva under på att Göteborg ska bli en hållbar stad är naturligtvis lätt. Problemen uppstår när visionerna ska omsättas i

Nu återstår att omarbeta förslaget till utställningshandling och därefter en slutgiltig version som antas av kommunfullmäktige. Norconsult, som har fått fortsatt redaktörsansvar, kommer att finnas med hela vägen. – Nu ska synpunkterna som har kommit in under samrådshandlingen bemötas. Ska vi vidhålla planförslaget eller revi­ dera? Det kommer att bli många diskussioner, avslutar Carolin Folkeson.

14


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Sociala hållbarhetsanalyser under 2019 För att kunna bygga socialt hållbara samhällen arbetar våra stadsutvecklare med olika analysmodeller för att väva in social hållbarhet, bland annat genom social konsekvensanalys. Analysen beskriver hur den fysiska miljön påverkar människan och den kan användas som underlag till detaljplaner, planprogram och översiktlig planering.

Social hållbarhetsanalys för Öjebyn i Piteå Vi har utfört analys, visionsarbete och åtgärdsförslag för hur Öjebyn kan vidareutvecklas i en socialt hållbar riktning. Stadsdelen har studerats från en övergripande skala ner till specifika platsförslag. Underlaget togs fram tidigt i Piteå kommuns arbete med en fördjupad översiktsplan för Öjebyn. Ett samarbete med kommunen kring nulägesanalys, målbild och strategier ligger till grund för åtgärdsförslagen. Vi har arbetat vidare med ytor som kan utnyttjas bättre för det sociala livet, förbättrade kopplingar till rekreationsområden och att stärka ett huvudstråk med viktiga vardagsfunktioner. Foto: Anna Stamblewski

Social konsekvensanalys för Annebergs centrum, Kungsbacka Intill Annebergs station norr om Kungsbacka ska Annebergs centrum utvecklas med bostäder, verksamheter och service. Norconsult har tagit fram en social konsekvensanalys som ska säkerställa att mångfald, samvaro, vardagsliv, mobilitet, trygghet och barnperspektivet beaktas i planeringen. Analysen visar bland annat på vikten av att skapa levande miljöer under flera av dygnets timmar och att tydligt visa vad som är privat och offentligt i gestaltningen. Visualisering: Serneke

15


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 12

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

Återbrukbart idrottsoch kulturhus Med byggnationen av CIK, Centrum för idrott och kultur, i Knivsta, vill Norconsult sätta ribban för framtida nybyggnation. – Vi hoppas kunna bidra till att göra trä till ett självklart materialval, säger Dan Johansson, arkitekt och processledare för innovation.

G

lid över nypolerad is, ät en god middag eller gå på en medryckande konsert – i Knivsta kommun är det möjligt i ett och samma hus. I december förra året invigdes CIK, Centrum för idrott och kultur, som dessutom är byggt helt i trä. Norconsult har varit involverade med flera discipliner. – Knivsta kommun befinner sig i en växande fas, så när vi fick det här uppdraget ville vi göra CIK till ett föredöme för framtida utbyggnad i kommunen, berättar Dan Johansson.

I PROJEKTET HAR NORCONSULT STÅTT FÖR · · · · · · ·

Arkitektur AV-Teknik Inredningsarkitektur Landskapsarkitektur Salsakustik Scenteknik Tillgänglighet

CIK Knivsta kommun var redan på det klara med att det skulle vara ett så kallat passivhus enligt den internationella passivhusstandarden – en byggnad som har minimala värmeförluster och därmed ett minimalt uppvärmningsbehov. Men när Norconsult fick det prestigefulla uppdraget såg man en möjlighet att skapa

något unikt. Resultat blev en byggnad där stommar och nästan allt annat i byggnaden är i trä. Jämfört med exempelvis betong kräver trä mindre energi vid framställning och det är en förnybar resurs. Och om huset en dag skulle rivas, går dessutom allt material att återanvända. Det är få stora hus som byggs i trä, vilket gör CIK till en av Sveriges största träbyggnader som har byggts i modern tid. – Trä är ett utmärkt material ur miljösynpunkt. Det tar upp koldioxid under hela dess livstid, vilket binds i byggnaden under lång tid, säger Dan Johansson. I Sverige planteras cirka tre träd för varje träd som avverkas. Dessa fortsätter att absorbera koldioxid. Tillverkningen har relativt låg klimatpåverkan och transporterna blir lättare. Trä är dessutom relativt lätt att återbruka. – För ett hundratal år sedan byggdes nästan allt i trä och i dag är det något som har tagit fart igen. Vi hoppas kunna bidra till att trä blir ett självklart materialval när det handlar om nybyggnation, fortsätter Dan Johansson.

16


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Utöver låg energianvändning återanvänds värme som skapas av kylaggregaten i ishallen till att värma resterande delar av byggnaden. Därtill adderas solceller på de stora taken. CIK innehåller både en stor ishall, konsertlokal, sporthallar, konferensrum och gemensamma ytor så som restaurang och café. Genom det stora utbudet kommer kommunen allt närmre sin vision om ett aktivt föreningsliv med ett levande kultur- och fritidsutbud. Bara den stora scenkonstlokalen rymmer ungefär 400 personer och lämpar sig

för såväl teater­föreställningar som popkonserter. En utgångspunkt som spå­ nades fram under projekteringsfasen, var att det skulle bli en så kallad grön scen – vilket är ett storlekssegment för scener. Då skulle även Riksteatern kunna sätta upp föreställningar i lokalen. Men det ställde krav på akustiken, och då var det tilltänkta taket över scenen för lågt. – Då kom vi på att vi kunde vända på hela steken, så att en del av taket lutar bort från scenen. Det var en kreativ lösning som dessutom ser intressant ut rent arkitektoniskt, avslutar Dan Johansson.

Knivsta Centrum för idrott och kultur byggs huvudsakligen i trä, och certifieras enligt principen Passivhus. Det innebär att byggnaden ger minimal koldioxidpåverkan och den blir mycket energisnål. Foto: Sten Jansin

17


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Vår värdegrund och våra ambassadörer Det som förenar alla oss på Norconsult är vår värdegrund LiVE. Den innehåller det förhållningssätt vi bär med oss i vårt dagliga arbete, med andra ord utgör den vår företagskultur. För att inspirera till och påminna varandra om att leva efter Norconsults värderingar utser vi med jämna mellanrum en kollega som lyckats lite extra med detta. Den som utses till månadens LiVE:are belönas med ett diplom och två biobiljetter. Kollegor nominerar de som utmärkt sig och den som utses till månadens LiVE:are.

Jonatan Bengtsson, team Infrastruktur, Varberg Motivering: Jonatan Bengtsson är alltid en solstråle på kontoret. Med den glada uppsynen och djupa omtanken är det alltid roligt att komma in till kontoret. Jonatan ställer alltid upp när det behövs, oavsett om det är hjälp i projekt eller stöttning med IT-frågor. Jonatan är en stark orsak och bidragande faktor till den trevliga utvecklingen på kontoret i Varberg. Han har med sin glädje, omtanke och engagemang skapat en härlig grund som kontoret kan växa på. Månadens LiVE:are juni 2019. Foto: Norconsult

Nahal Baghaeipoor, team Arkitektur, Göteborg Motivering: Nahal är alltid pålitlig, vänlig, ansvarstagande och mycket kompetent. Hon lyckas väl trots språkbarriärer och är en person som många vill arbeta med. Hon omfamnar den svenska kulturen och ger till oss andra av sitt iranska arv. Nahal är en nytänkande och kreativ formgivare som överraskar med spännande koncept och fasadutformningar. Hon är initiativtagande, noggrann och positiv. Månadens LiVE:are september 2019. Foto: Norconsult

Daniel Wahl Edman, team Miljö & Säkerhet, Stockholm Motivering: Daniel är personen som alltid ställer upp. Han är en klippa för teamet och en tillgång för den goda sammanhållningen. Han har på kort tid arbetat upp en hög kompetensnivå och engagerar sig i projekten, vilket återspeglas i framdriften. Han är duktig på sitt arbete, analytisk, noggrann och har alltid ett leende på läpparna, även när det går i motvind. En person som inspirerar oss andra att leva efter våra värderingar. Månadens LiVE:are oktober 2019. Foto: Norconsult

Lasse Törnqvist, team El & Automation, Kalmar Motivering: Lasse är ödmjuk, lösningsfokuserad och en god kommunikatör som sätter laget före jaget. Han är en utmärkt ambassadör för gott samarbete mellan olika delar av organisationen.

Månadens LiVE:are november 2019. Foto: Norconsult

18


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Vår lathund i det dagliga arbetet LiVE PRO lanserades under strategiperioden 2019. Där LiVE beskriver vår kultur, beskriver LiVE PRO hur vi arbetar. LiVE PRO ger enkla, konkreta och förståeliga principer och grundläggande förutsättningar för hur vi alla ska arbeta i framtiden så att vi möter våra kunder på bästa möjliga sätt.

Pålitliga och ansvarstagande För att bidra till byggandet av hållbara städer och samhällen måste vi vara både pålitliga och ansvarstagande. Trovärdighet och respekt för andra människor är därför avgörande delar i det vi gör.

V

åra etiska riktlinjer tillsammans med vår uppförandekod fungerar som vägvisare för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete. Vårt koncern­ gemensamma antikorruptionsprogram går varje år ut till alla anställda i form av en online-kurs. Svarsfrekvensen följs upp av närmsta chef vars uppgift är att se till så att alla gjort sin kurs. Det innebär att vi når 100 procent av våra medarbetare. Under de senaste åren har vi ökat vår internkontroll, det har lett till att frågan är högt prioriterad för oss i dag. Genom rutiner och inbyggd kontroll i våra system säkerställer vi att vi följer koncernens krav på exempelvis två par ögon vid väsentliga transaktioner,

VÅRA LEDORD 1. Förstå kunden – och se kundens egentliga behov 2. Bygga team – och ta fram det bästa hos var och en 3. Ta kontroll – och säkerställa styrning och förutsägbarhet 4. Skapa flyt – och se helheten för en bra process

LiVE PRO är enkla, konkreta och förståe­liga ledord och grundläggande principer för hur vi ska arbeta i fram­ tiden, för att kunna möta våra kunder på bästa möjliga sätt. Ledorden ska bidra till lärande och erfarenhetsöverföring och till att främja vår förmåga att lösa uppgifter på nya och ännu bättre sätt. Ledorden är en naturlig del av arbetet i alla faser och i alla våra pro­ cesser. De finns till för att göra genomförandet smidigare och kundupplevelsen bättre under hela uppdraget och fram till slutleverans. De är inte åtgärder som ska genomföras i en viss ordning. Däremot ska de fungera i en interaktion där de ömsesidigt stödjer varandra, hela vägen från början till slut, i alla uppdrag.

VÅR UPPFÖRANDEKOD GARANTERAR ATT ALLA PARTER HANDLAR RÄTT beslutade attestregelverk samt anbuds- och inköpsprocesser. För att kunna garantera god internkontroll arbetar vi löpande med förbättrings­ arbeten och utvärderar våra rutiner och processer varje år. Under 2019 fanns inga rapporterade fall av mutor eller korruption. Vi är dock observanta på att risk för korruption kan uppstå när vi anlitar en ny leverantör eller i samband med offentlig upphandling. Vid offentlig upphandling finns risk att upphandlingskriterierna styrs av förutbestämda preferenser hos leverantörer som kan styra mot en specifik leverantör.

När en ny leverantör anlitas och inköpet är av väsentligt värde ska leverantören underteckna vår upp­förandekod så att vi kan garantera att alla parter handlar rätt. Vissa kunder skickar ut ett brev där de informerar om att deras anställda inte får lov att ta emot varken gåvor, julluncher eller liknande från sina leverantörer. Vår hållning är att vi måste visa våra kunder respekt genom att ta reda på vilka regler som gäller för dem. Därför uppmanar vi alla som har kundkontakter att hålla sig informerade om vilka regler som gäller för respektive kund.

19


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Så minskar vi avfallet Vi har tydliga rutiner för hur både farligt och icke-farligt avfall ska hanteras och överlag vill vi minska mängden osorterat avfall inom organisationen.

Så arbetar vi med miljöaspekter

Farligt och ickefarligt avfall 4,5

ton

Som samhällsbyggare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Med ansvar och engagemang ska vår verksamhet bidra till hållbarhet, såväl lokalt som globalt.

4,0 3,5 3,0 ickefarligt 2,5

A

vfallsfrågan är viktig för oss. Därför tar vi in synpunkter från alla våra kontor så att vi kan förbättra vår hantering. Utifrån dessa synpunkter har vi en dialog med fastighetsägarna om möjliga åtgärder. Farligt avfall från kontoren utgörs bland annat av lysrör, glödlampor, batterier och elektronik. Varje kontor ansvarar för att farligt avfall hanteras korrekt. Norconsult Fältgeotekniks farliga avfall utgörs bland annat av hydraulolja, spillolja, bilbatterier och liknande. Det är viktigt att vi har en överblick över det avfall som uppkommer och hanteras inom företaget. På så sätt ökar vi medvetenheten hos våra medarbetare och kan fokusera på förbättringsåtgärder. Det avfall som uppkommer inom Norconsult AB:s verksamhet utgörs främst av kontorsavfall, vilket sorteras med hjälp av respektive kontors käll­sorteringsmöjligheter. De kontor inom Norconsult AB som i dags­läget hanterar farligt avfall i be­­ tydande mängder är Stockholm och Göteborg, då främst i form av förorenad jord som kommer från undersökningar

farligt 2,0 1,5

A

1,0 0,5 0

2017

2018

2019

Total mängd avfall i ton från de kontor där vi har centrala transportavtal. Mängderna är fördelade i farligt avfall: blå stapel, respektive icke-farligt avfall: grön stapel. Mängderna som redovisas beskriver en mycket liten del av den totala mängden eftersom de flesta kontoren sköter sin avfallshantering på egen hand. Kontoren med egen avfallshantering rapporterar inte i dagsläget.

av förorenad mark. I övrigt är det Norconsult Fältgeoteknik i Kungälv som genererar större mängder farligt avfall. Det utgörs bland annat av hydraulolja, spillolja och batterier, som uppkommer i samband med drift av arbetsfordon och maskiner. Därför har vi valt att fokusera på dessa tre orter när det kommer till avfallshantering. Internt försöker vi samla information om de olika avfalls­ typerna, men eftersom mängderna och avfallstyperna varierar väldigt mycket har vi valt att presentera vårt avfall utifrån de två samlingskategorierna farligt avfall och icke-farligt avfall.

VI SER ALLVARLIGT PÅ MILJÖLAGBROTT

tt uppfylla gällande miljökrav är en självklarhet för oss. Där det är möjligt vill vi också gå längre än vad miljölagstiftningen kräver eftersom Sverige med nuvarande åtaganden missar 14 av de 16 miljömålen. För att vända trenden behöver vi vara på­ drivande och belysa de vinster som en förbättrad miljö kan leda till. Vi ser allvarligt på miljö­lagbrott och har därför tagit fram en rad olika hjälpmedel och verktyg för att underlätta lagefterlevnaden. Med dessa vill vi göra det enkelt att följa och kommunicera kring lagar, regler och normer. Lagefterlevnad ingår dessutom som ett moment i våra internrevisioner. Ett av våra viktigaste verktyg vi har är en lagförteckningstjänst som automatiskt uppdaterar relevanta lagar och förordningar kopplade till företagets verksamhet. Utöver företagets interna miljöförteckning och arbetsmiljölagförteckning kan varje teknikområde skapa en egen lagförteckning som följer och uppdaterar de regelverk man inom teknikområdet ofta kommer i kontakt med. Uppdragsledaren ska vid start av ett uppdrag gå igenom Hållbarhetskollen, vårt idéverktyg för hållbarhetsfrågor, för att bland annat bedöma hur projektet kan bidra till att uppfylla rådande lagstiftning och hur vi kan hjälpa kunden ytterligare att nå sina miljömål. Uppföljning av företagets miljöaspekter görs en gång per år av kvalitets- och miljölednings­s ystemgruppen. Miljöaspekterna utgår från verksamhetens miljöpåverkan och inkluderar såväl interna som externa aktiviteter. De miljöaspekter som iden­tifierats som betydande ingår i företagets miljöarbete, där respektive miljöaspekt hanteras och följs upp. Även miljöaspekter som inte bedöms som betydande utifrån vår verksamhet, men som ändå har högt symbolvärde, kan beslutas få utrymme i företagets miljöarbete.

20


SCA OBBOLA OCH AURORA Fabriken i Obbola har 300 anställda. Nu utreds en produktionsökning från dagens 450 000 ton kraftliner per år till 850 000 ton. Projektet som går under namnet Aurora innefattar bland annat ny pappersmaskin, returfiberanläggning och mesaugn samt renovering av befintlig sodapanna och utbyggnad av vattenreningsanläggning.

Enligt Umeå kommun väntas investeringen för projektet hamna någonstans mellan sex och nio miljarder kronor. Foto: SCA

300

ANSTÄLLDA, SCA OBBOLA, UMEÅ

En titt på säkerheten i miljardprojekt SCA utreder att nästan fördubbla produktionen vid pappersbruket i Obbola, utanför Umeå. Den eventuella utvecklingen kommer medföra stora förändringar för fabriken och den lilla orten. Johan Larsson, HSE-specialist på Norconsult, är på plats för att ta fram riktlinjer för arbetsmiljön och säkerheten i projektet.

I

nför investeringar av den här storleksordningen tas flera utredningar fram som underlag till beslutet. Om projektet, som går under namnet Aurora, blir av kommer ett intensivt byggarbete pågå i två till tre år. För att minimera olyckor och tillbud behövs därför en gedigen planering av säkerhetsarbetet. SCA Obbola kontaktade därför Norconsultaren Johan Larsson som är HSE-specialist, vilket betyder att han är specialist inom hälsa-, miljö- och säkerhet.

Johan är en av Sveriges kanske mest lämpade personer att utföra arbetet då han tidigare varit säkerhetsansvarig vid om- och tillbyggnaden av SCA Östrand, en av de största industri­inves­te­ringarna någonsin i Sverige med sina 7,8 miljarder kronor. – Målet med mitt säkerhetsarbete är främst att säkerställa att alla som arbetar i fabriken kommer hem oskadda till sina familjer, säger Johan Larsson som nu är säkerhetsansvarig i förprojekt Aurora vid SCA Obbola.

Det är mycket som kan gå fel i en fabrik. På SCA Östrand inträffade en allvarlig olycka precis innan Johan startade sin tjänst. – D et var på vintern då en svetsare skulle kapa ett par rör. Eftersom rören hängde lågt var svetsaren tvungen att stå på knä mot den kalla marken. I en avfallscontainer hittade han en skiva med markisisolering av stenull att stödja benen på. Efter ett tag kändes det varmt och skönt om knäna, men den värme han kände var en kemisk reaktion. Skivan var nämligen dränkt i lut och svetsaren fick svåra skador på benen. Det hela slutade med att han var tvungen att göra en hudtransplantation, berättar Johan. Om svetsaren följt brukets säkerhets­ föreskrifter om personlig skyddsutrustning borde han burit knäskydd och på så sätt hade man kunnat undvika olyckan. – Jag skapar förutsättningar för att minska olyckor och då är det viktigt att alla känner sig trygga i att rapportera

olyckor och tillbud. Delvis är det genom tillbuden som vi kan skärpa rutinerna och förbättra säkerheten, säger Johan. En ny pappersmaskin i Obbola skulle betyda att ytterligare cirka 700 personer kommer vistas i och kring Obbola under byggtiden. Det skulle innebära enorma förändringar i orten som i dag befolkas av cirka 2 200 personer. – I mitt arbete ingår därför att förbereda olika myndigheter om vad bygget kommer att innebära. Exempelvis har jag redan nu kontaktat polisen om framtida trafiksituationer, säger Johan och fortsätter: – Nu tar jag fram de säkerhetsrutiner som krävs för att driva ett industriprojekt. De består bland annat av en arbetsmiljöplan som exempelvis innehåller allt från hur risker i arbetet ska minimeras till instruktioner kring fikabodar, toaletter och rökplatser. Johan utgår både från Arbetsmiljö­ verkets checklistor och sin yrkeserfarenhet när han fastställer de nya rutinerna. En viktig del är att se över säkerhets­ rutinerna för maskinerna. – En äldre maskin kan ha upp till 100 rutiner i säkerhetsmanualen. Så pass många rutiner ska inte en operatör behöva ha koll på. Min uppgift blir då att förenkla och förtydliga, säger Johan.

21


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 13

MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsmiljön, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen. Källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

Energiprojekt som bidrar till Sveriges miljömål Uppemot två mil kraftledning, en ny fördelningsstation och två nya vindkraftsparker. Norconsult har deltagit i Jämtkrafts vindkraftsprojekt. Satsningen är en viktig del i regeringens mål om att öka andelen förnybar energi.

F

em år av arbete med förstudie, tillstånd, projektering och slut­ligen två års byggtid är nu till ända. Nu är den nya kraftledningen på plats. Den överför el från två vindkraftparker till det nationella stamnätet. Ledningen är dragen mellan stamnät­stationen Rätan och de två vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten i Ånge kommun i Västernorrland.

Norconsult har, genom Jämtkraft, stått för projektledning, projektering och konstruktion av den nya högspänningsledningen för 220 kilovolt. I projektet ingick även att projektera och projektleda byggnation av en fördelnings­ station för Länsterhöjdens och Stor­ flöttens vindkraftparker. – D et var ett väldigt positivt projekt som bidragit till många arbetstill­fällen under byggnationsfasen. Och det

kommer fortsätta att bidra med arbetstillfällen i och med att kraftledningen, fördelningsstationen och vindkraftsparkerna måste underhållas, säger Norconsults Robert Asplund som varit ansvarig projektledare. Mot initialt beräknade 203 megawatt kommer vindkraftsparkerna att kunna generera totalt 241 megawatt när alla turbiner är i drift. Vindparkernas för­ väntade produktion motsvarar energiförbrukningen av cirka 46 000 villor. – D et här är ett relativt stort projekt som definitivt kommer bidra till målet om mer förnyelsebar energi nås, säger Robert Asplund. För att dagens miljöproblem inte ska lämnas över till kommande genera­ tioner har regeringen genomfört stora satsningar på miljö och klimat.

I satsningarna ingår att Sverige ska ha ett robust elsystem, med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. År 2040 ska elproduktionen vara 100 procent förnybar och energianvändningen ska 2030 vara 50 procent effektivare än 2005. Jämtkrafts ledning har kapacitet så att det i framtiden även är möjligt att ansluta en tredje vindkraftpark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet. Tillsammans kommer de att utgöra Rätanklustret med en maximal produktionskapacitet på 435 megawatt. – Utöver att bidra till förnybar energi så skulle jag säga att projektet bidragit med relationsbyggande som kan gynna oss i kommande projekt. Och för min del har det här varit ett mångfasetterat och väldigt lärorikt uppdrag, säger Robert.

22


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

241

MEGAWATT

Vindkraftsparkerna kommer kunna generera 241 megawatt när alla turbiner är i drift. Den förväntade produktion motsvarar energiförbrukningen av cirka 46 000 villor. Foto: Jämtkraft


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

ASES bygger på att solfångare kopplas till vattenslingor isolerade av stenmjöl. På bilden ser vi slingor som placerats i marken innan de grävts ned. När solen sedan lyser värms vattnet i slingorna upp och stenmjölslagret blir successivt varmare. ASES kan således värma upp ett nordiskt hus även på vintern då soltimmarna är få. Foto: Jan-Erik Eskilsby

Två patent som lagrar solens energi Solenergi anses vara en av de mest klimatvänliga energikällorna, men hur löser man energibehovet när solen inte lyser? Med Norconsults patenterade energilagringssystem har det blivit möjligt att lagra sol­energi över en längre tid – utan dyrbar och miljöbelastande batteriteknik.

F

ör att minska vår klimatpåverkan är det nödvändigt att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi. I de nordiska länderna har vi dessvärre begränsade möjligheter vad gäller nyttjandet av solenergi. När behovet är som störst under vintern, har vi få soltimmar. För att lösa problemet har Norconsult tagit fram ett energilagringssystem som kallas ASES, Active Solar Energy Storage. Under 2019 blev det patenterat i hela Europa. – Med ASES kan man lagra energi under sommarhalvåret för att sedan använda den när den behövs, under vintern. Möjlighet att lagra solenergi så länge är helt unikt, berättar Marcus Rydbo, affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering. Systemet bygger på att solfångare kopplas till vattenslingor som leds ner i ett isolerat lager av stenmjöl, som placeras i marken under eller bredvid huset. När solen lyser värms vattnet i slingorna upp och stenmjölslagret blir successivt varmare. Även en del av marken under lagret värms upp.

– L agret når en maxtemperatur på cirka 23 grader någon gång i september. Då har det värmts upp av solfångare hela våren och sommaren. Sedan sjunker temperaturen allt eftersom du plockar ur värmen med hjälp av en värmepump. När solen börjar lysa i mars, stiger värmen långsamt igen, fortsätter Marcus Rydbo. Solenergi på lager Med ASES använder en byggnad ungefär 14–20 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter och år. Den största byggnaden som har ASES energisystem är Fredrika Bremergymnasiet i Haninge, men det mest talande exemplet är förmodligen en industribyggnad i Bollebygd. Industri­byggnaden som tidigare använde 35 kubikmeter olja motsvarande 350 000 kWh per år, använder nu istället 50 000 kWh el per år av svensk elmix. – Det blev dessutom en stor ekonomisk vinst, i stället för att betala en halv miljon kronor för olja varje år så betalar ägaren 50 000 kronor för el. Men om du inte har använt olja till att värma går det naturligtvis inte att räkna hem

investeringen lika snabbt. Ytterligare ett patent – SolarHouse Norconsults andra patenterade system kallas SolarHouse och riktar sig till länderna som ingår i Gulfstaterna på den Arabiska halvön. Här är det gott om soltimmar, men för att hålla byggnaderna svala dygnet runt, måste solenergi lagras från dagen till kvällen. Genom att el från solpaneler används till att kyla vatten i en stor ackumulatortank under dagen, kan kyla sedan produceras under natten. – När vi inte får någon el från solcellerna, fortsätter vi att kyla huset genom att låta det kalla vattnet cirkulera i luft­ konditioneringssystemet. Det går fortfarande åt lite el till att köra pumparna, men det är försvinnande lite, berättar Marcus Rydbo. Men så länge elen i Gulfstaterna är billig finns ingen efterfrågan. – V i hoppas att de ska vara mer försiktiga med sin el i framtiden, och sätta ett högre pris. Går priset upp så kommer det här systemet att vara väldigt intressant, avslutar Marcus Rydbo.

24


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Våra koldioxidutsläpp över tid

NYCKELTAL

För att kunna jämföra och utvärdera våra klimatutsläpp över tid använder vi oss av två sorters nyckeltal: koldioxidutsläpp per anställd samt koldioxid i förhållande till omsättning. Nyckeltalen baseras på den totala mängden koldioxid vi genererar från våra tjänsteresor och vår energianvändning på kontoren runt om i Sverige.

Norconsult och Fältgeoteknik

N

minskat med nästan 27 procent och per omsatt miljon med cirka 14 procent. Trots etablering av fler kontor och att vi blivit fler medarbetare inom företaget har ut­­släppen i absoluta tal hållit sig på samma nivå som förra året, vilket till stora delar bedöms bero på våra minskade utsläpp från tjänsteresor.

orconsults totala koldioxidutsläpp under 2019 var 680 ton vilket mot­s varar 0,87 ton per anställd eller 0,92 ton per omsatt miljon. Av dessa 680 ton genereras 177 ton från vår energianvändning och 504 ton från våra tjänsteresor. Under året har koldioxid­utsläppen per anställd

Ton koldioxid per anställd: 2016: 1,31 2017: 1,28 2018: 1,19

2019: 0,87 Ton koldioxid per omsatt miljon: 2016: 1,19 2017: 1,15 2018: 1,06

2019: 0,92

Hållbarhetskollen – vårt verktyg för ökad hållbarhet Som samhällsbyggare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa en hållbar samhällsutveckling. Ambitionen är att idéverktyget och webbapplikationen Hållbarhetskollen ska hjälpa oss på den resan.

H

ållbarhetskollen inkluderar i dag sex av de globala hållbarhetsmålen. De sex utvalda målen behandlar frågeställningar som vi som samhällsbyggnadskonsult identifierat att vi har stor möjlighet att påverka. Att sex mål valts ut som utgångspunkt till Hållbarhets­kollen betyder inte att de res-

MÅLEN DÄR VI KAN GÖRA STÖRST SKILLNAD

terande målen inte ingår i vår verksamhet, tvärtom, vi är medvetna om att alla mål på ett eller annat sätt hänger ihop med varandra och utgör en större helhet. För att göra uppgiften mer överblickbar kan det dock vara konstruktivt att lyfta fram några frågeställningar där vi tror att det finns särskild möjlighet att påverka.

Hållbarhetskollen är dock ännu i sin linda och det finns flera aspekter som vi behöver jobba vidare med under 2020 för att öka nyttan och därmed bidraget till en hållbar samhällsutveckling. Under 2019 har vi förbättrat möjligheten till uppföljning av projekt som gjorts i Hållbarhetskollen. Arbetet med att ta fram mål och mätmetoder fortsätter under 2020.

Foto: Norconsult

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 11: H ållbara städer och samhällen Mål 12: H ållbar konsumtion och produktion Mål 13: B ekämpa klimatförändringen Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

25


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

VÅRA INSATSER FÖR MÅL 15

MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

Norconsult breder väg för biologisk mångfald Under utbyggnaden av riksväg 45 och Norge-Vänerbanan, fick strandängar med höga naturvärden tas i anspråk. På uppdrag av Trafik­verket har Norconsult därför restaurerat motsvarande områden. Nu hörs återigen fågelsång och grodspel på Göta älvs strandängar. – Det är särskilt roligt att jobba med något som är så tydligt positivt för den biologiska mångfalden, och ger positiva resultat. Man kan säga att vi skapar ny natur, säger Ola Sjöstedt, naturvårdsbiolog på team Miljö & Säkerhet.

S

å kallade strandängar är en värdefull miljö när det handlar om att främja den biologiska mångfalden. Det öppna och vattenrika landskapet gynnar insekter och växter som lockar till sig fåglar. Trots det är det från början en miljö som formats av människan. Under hundratals år brukades strandängarna av bönder som genom slåtter tog hö på ängarna och använde dem som betesmarker till sina djur. Dessvärre är det i dag en hotad miljö. Eftersom vi inte behöver ängarna till att producera foder till våra husdjur, har många av dem vuxit igen. I Västra Götaland finns många gamla strandängar intill Göta älv, men i samband med utbyggnaden av riksväg 45 och dubbelspår på NorgeVänerbanan, skulle det inte gå att undvika att göra ingrepp i de värdefulla miljöerna. För att kompensera för de förlorade områdena avsatte därför Trafikverket 40 miljoner kronor till att restaurera motsvarande områden. Norconsult fick uppdraget att vara expertkonsult för projektet.

– Syftet är att få tillbaka arter som till stor del har försvunnit från landskapet. Strandängarna är en särskilt värdefull miljö för sällsynta vadarfåglar, berättar Ola Sjöstedt. När Norconsult fick uppdraget var det fortfarande inte klart vilka områden som skulle restaureras. Arbetet fick därför inledas med att välja ut lämpliga om­råden, och få markägare intresserade av att upplåta sin mark till restaurering. Därefter skulle den öppna betesmarken återskapas. – D et höga gräset tog vi ner med hjälp av en slåttermaskin. Stora träd och buskar fick röjas för hand. Områden som var riktigt igenvuxna fick vi bränna med hjälp av kontrollerade bränder, fortsätter Ola Sjöstedt. Nu har landskapet återfått sin ursprungliga form, och de restaurerade ängarna hålls i schack med hjälp av betesdjur som tillhör djurhållare i området. Sammanlagt omfattar projektet 172 hektar

strandängsmark och Norconsult har även upprättat så kallade skötselplaner som beskriver hur områdena ska s kötas. Själva förvaltningen står Västkuststiftelsen för. Och det är nu det roliga börjar på allvar. – Under 2019 gjorde vi tre olika typer av uppföljningar och vi kunde se flera positiva effekter. En rödlistad växt som heter vattenstånds har brett ut sig och vi har också sett en ökning av groddjur. Det fanns grodor som lekte i stort sett alla småvatten som vi anlagt. En inventering från tidigare år visar att även vissa typiska fågelarter, så som gulärla, har börjat komma tillbaka. Men vadarfåglarna är fortfarande en ovanlig syn. – Men det handlar snarare om att de har blivit så pass ovanliga i hela landet. Förhoppningsvis kommer vi få se att fler arter har brett ut sig vid nästa inventering, avslutar Ola Sjöstedt.

26


MAN KAN SÄGA ATT VI SKAPAR NY NATUR 40 MILJONER KRONOR I samband med utbyggnaden av riksväg 45 och dubbelspår på NorgeVänerbanan var man tvungen att göra ingrepp i de värdefulla strandängsmarkerna. Trafikverket har avsatt 40 miljoner kronor till att restaurera motsvarande områden. Norconsult fick uppdraget att vara expertkonsult för projektet.

FÅGELARTER TILLBAKA En inventering från tidigare år visar att även vissa typiska fågelarter, så som gulärla, har börjat komma tillbaka.

172 HEKTAR Sammanlagt omfattar projektet 172 hektar strandängsmark och Norconsult har även upprättat så kallade skötselplaner som beskriver hur områdena ska skötas. Foto: NorconsultHÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-STANDARDER sidan

30 GENERELLA UPPGIFTER

35 EKONOMI

37 MILJÖ

45 SOCIALT


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

102 GENERELLA UPPLYSNINGAR 102-1 Organisationens namn. 102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster.

4

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhälls­planering och projektering inom samhällsbyggnadssektorn. Vår affärsidé är att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Med samordnad specialistkompetens gör vi oss attraktiva och konkurrenskraftiga.

4

Vår mission är att med vårt samhälls- och ägarengagemang skapa mervärde för samhället. Vår vision är att vi ska vara en av de tre främsta konsulterna inom samhällsbyggnad i Sverige.

102-3 Huvudkontorets lokalisering.

Norconsult HQ - Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg, Sverige.

102-4 Länder där organisationen har verksamhet.

Sverige och Norge.

4

102-5 Juridisk form / organisation /ägarstruktur

4

102-6 Marknader som organisationen är verksam på.

4

102-7 Organisationens storlek

4

102-8 Information om anställda och andra som arbetar för organisationen.

8

Antal tillsvidareanställda:

748

Antal tillsvidareanställda – varav män:

455

Antal tillsvidareanställda – varav kvinnor:

293

Antal visstidsanställda:

35

Antal visstidsanställda – varav män:

20

Antal visstidsanställda – varav kvinnor:

15

Antal tillsvidareanställda, uppdelat per region:

Avsteg. Orsak: Inte applicerbar. Med nuvarande system gör inte Norconsult någon regionindelning gällande anställningsform.

Antal visstidsanställda, uppdelat per region:

Avsteg. Orsak: Inte applicerbar. Med nuvarande system gör inte Norconsult någon regionindelning gällande anställningsform.

30


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Antal heltidsarbetande:

735

Antal heltidsanställda – varav män

448

Antal heltidsanställda – varav kvinnor

287

Antal deltidsanställda:

13

Antal deltidsanställda – varav män:

7

Antal deltidsanställda – varav kvinnor:

6

Förklaring sammanställning av data:

Informationen är hämtad ur HR- och lönesystem, samt KPI-rapporter.

102-9 Leverantörskedja

Våra leverantörer består av underkonsulter som vi använder i våra kunduppdrag samt leverantörer till vår egen verksamhet. Underkonsulter används när det behövs kompetenser inom våra uppdrag som vi själva inte förfogar över eller för att utöka vår kapacitet. Leverantörer till vår verksamhet levererar datatjänster, utbildning, kontorsmaterial, mat med mera.

102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedja.

Under året har följande förändringar skett i organisationen:

Sida

Globala målen

Norconsult har etablerat sig på sex nya orter: Sollentuna, Märsta, Jönköping, Gävle, Kalmar och Karlskrona. Under året har Norconsult förvärvat Johnels & Moberg Arkitekter i Göteborg och Bitcon i Kalmar och Karlskrona. Genom förvärvet av Bitcon har företaget nu kompetens inom industriell automation. Magnus Mangsten har tillträtt som ny VD för Norconsult Fältgeoteknik AB. Han har arbetat i bolaget sedan 2003.

102-11 Försiktighetsprincipen

Som övergripande princip ska Norconsult inte föreslå lösningar som innebär en ökad risk för negativ påverkan på miljön. Vår hållbarhetspolicy fastslår att vi ska erbjuda de mest hållbara lösningarna, vilket i sig innebär att vi arbetar efter försiktighetsprincipen.

102-12 Externa initiativ om hållbarhet som organisationen stödjer/ omfattas av

2019 anlöt Norconsult sig till Färdplan2045, regeringsinitiativet Fossilfritt Sveriges färdplan för en hållbar klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor år 2045. Dessutom stöder Norconsult följande initiativ: - Ingenjörer utan gränser - Wateraid - Göteborgsvarvet - Stadsmissionen - Barncancerfonden - Wateraid - Klimatcertifikat - Cykelvänlig arbetsplats Norconsult sponsrar följande organisationer/personer: - Faktum - Hitta.ut i Göteborg - Trafikkalendern i Botkyrka - Göteborgsgirots cykelskola - Frida Åkerström, Svensk Mästare och OS-aspirant i kulstötning

31


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

102-13 Medlemskap i organisationer.

Rapportering

Sida

Globala målen

Norconsult är medlem i följande organisationer: - CSR Västsverige - Västsvenska Handelskammaren -S venska Teknik & Designföretagen inom Almega (nytt namn från 1/1 2019 Innovations­ företagen) - Sweden Green Building Council - IQ Samhällsbyggnad - CMB (Centre for Management of the Built Environment) - Sustainable Circle - Drive Sweden - BIM Alliance Sweden - Svensk Solenergi - SWERIG (Swedish Rail Industry Group) - Avfall

102-14 Uttalande från ledande befattningshavare.

2 3

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer.

Norconsults värdegrund LiVE beskriver vår kultur. LiVE PRO, som lanserades under strategi­ perioden 2019–2021, beskriver hur vi arbetar. LiVE PRO ger enkla, konkreta och förståeliga principer och grundläggande förutsättningar för hur vi alla ska arbeta nu och i framtiden så att vi möter våra kunder på bästa möjliga sätt.

102-18 Organisationens styrningsstruktur.

De svenska bolagen styrs genom sina respektive styrelser samt utifrån ansvar och befogenheter enligt den myndighetsmatris som är gällande.

18 19

De som kan fatta beslut gällande ekonomiska, miljömässiga eller sociala aspekter är: - Styrelsen - Verkställande direktor (VD) - Lednings- och marknadsgruppen (LMG) - Ledningsgrupper för respektive affärsområde Kvalitets- och miljöchef (QM) är kvalitetsansvarig. Operativt ansvarar utsedd QM-grupp för den miljömässiga hållbarhetsarbetet. CFO ansvarar för det ekonomiska hållbarhetsarbetet och HRchef för det sociala hållbarhetsarbetet

102-40 Lista över intressentgrupper.

Våra huvudakliga intressenter är: 1. Kunder 2. Medarbetare 3. Koncern 4. Direkta kravställare 5. Framtida medarbetare

2

Vi har även identifierat andra intressentgrupper, såsom media & PR, kundens kund, underkonsulter, leverantörer med flera.

102-41 Kollektivavtal

Alla anställda omfattas av kollektivavtal (100 %).

102-42 Identifiering och urval av intressenter.

Norconsult genomförde 2017 en workshopserie med syftet att skapa en bättre utgångspunkt och struktur för att på ett effektivt sätt börja hållbarhetsrapportera. Workshopserien bestod av tre tillfällen där workshop ett behandlade intressenter, workshop två väsentlighet och workshop tre vilka Norconsult är i ett bredare hållbarhetssammanhang.

8

Våra viktiga intressenter är de som har en betydande påverkan på Norconsult som företag men även de intressenter som vi på Norconsult kan ha en betydande påverkan på. När de tre workshoparna var klara drog vi slutsatsen att de intressentgrupper Norconsult bör lägga störst fokus på är följande fem: 1. Kunder 2. Medarbetare 3. Koncern 4. Direkta kravställare 5. Framtida medarbetare

32


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

102-43 Metoder for intressentdialog.

Rapportering

Sida

Globala målen

Norconsult för en löpande dialog med sina intressenter dels genom daglig kontakt men även genom månatliga mötet och andra typer av dialogtillfällen. Dialogen med kunder sker dagligen genom ramavtal, kundenkäter, möten i uppdragen, samtal och under konferenser. Genom informella och formella medarbetarsamtal, vecko- och informationsmöten, intranät och medarbetarenkäter för Norconsult dialog med intressentgruppen medarbetare. Dialog med Norconsultkoncernen sker främst genom möten och redovisningar, såsom exempelvis ekonomiskt uppföljning. Framtida medarbetare träffar vi på rekryterings- och studentmässor, cirka 50 gånger per år. Vi har även rekryteringskampanjer varje kvartal, tar emot ex-jobbare och praktikanter.

102-44 Nyckelfrågor som intressenterna lyft och organisationens bemötande.

Kunder Denna intressentgrupp förväntar sig att Norconsult ”agerar bra”, levererar kvalitet, har en hög kreditvärdighet samt erbjuder en god arbetsmiljö för sina anställda. Vidare kan kunder i framtiden även tänkas ställa krav på att Norconsult hållbarhetsrapporterar. Medarbetare Norconsults medarbetare förväntar sig att Norconsult agerar på ett ansvarsfullt sätt, tar ansvar för miljön samt erbjuder en god, trygg och utvecklande arbetsmiljö. Medarbetarna vill vidare känna sig stolta över sin arbetsplats. Koncern Koncernen ställer krav gällande Norconsults lönsamhet, förväntar sig hög kvalitet i uppdragen, att Norconsult lever upp till gällande lagkrav samt att Norconsult hanterar PR-relationer på ett önskvärt sätt.

102-45 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen.

Alla bolag i Norconsult AB ingår.

102-46 Definition av redovisningens innehåll och frågornas avgränsning.

Inför årets rapport har vi vidhållit tidigare fastställt innehåll och avgränsningar. Innehållet i rapporten är baserat på den information som framkom i intressent- och väsentlighetsanalysen som gjordes 2017. Vidare har vi inkluderat en referensgrupp och styrgrupp i arbetet med rapporten för att definiera innehåll, avgränsning samt för att förankra arbetet internt. För att säkerställa rapportens kvalitet har vi applicerat redovisningsprinciperna genomgående i redovisningen.

102-47 De väsentliga frågorna.

Norconsults högst prioriterade GRI-ämnen + lagkrav. Ekonomi 201 Ekonomisk ställning 202 Marknadsmässiga löner 205 Anti-korruption (lagkrav) Miljö 305 Utsläpp 306 Avfall 307 Lagefterlevnad 308 Miljöbedömning av leverantörer Socialt 401 Sysselsättning 402 Information till anställda 403 Hälsa & säkerhet 405 Mångfald & jämställdhet 414 Social bedömning av leverantörer 416 Kundens hälsa & säkerhet 418 Kundens integritet 419 Laglydighet

102-48 Förändringar av information.

Oförändrat.

33


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

102-49 Väsentliga förändringar av redovisningens avgränsning och omfattning.

Oförändrat.

102-50 Rapporteringsperiod

1 januari 2019 - 31 december 2019

102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen.

22-mars 2019

102-52 Redovisningscykel

Hållbarhetsrapporten tas fram årligen.

102-53 Kontaktperson för redovisningen:

Catharina Huss – mail@norconsult.com +46 10 141 80 00

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standards.

Denna rapport tagits fram i enlighet med GRI Standards på kärnnivå.

102-55 GRI-index 102-56 Extern granskning:

Sida

Globala målen

29 Hållbarhetsrapporten granskas överskådligt av revisionsbyrån EY som gör ett revisorsutlåtande. Revisorernas granskning sker enligt FARs rekommendation Rev12. Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Uttalande från revisorerna ska endast bekräfta att en hållbarhetsrapport har upprättats. (Detta innebär att revisorernas granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.) Rapporten antas sedan i styrelsen i samband med att årsredovisningen också antas.

34


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

200 EKONOMI 201 EKONOMISKT RESULTAT 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

Det är väsentligt att bolaget har löpande korrekt finansiell och operativ rapportering för att säkerställa god kontroll och att vi följer planen och når målen. På så sätt kan vi fortsätta bedriva vår verksamhet som bidrar till en hållbar utveckling. Frågans avgränsning: primärt inom organisationen.

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

Vi gör fulla bokslut månadsvis som rapporteras till koncern och till verksamheten där resultatet kommuniceras till linjen och ut till hela organisationen. Detta jämförs löpande mot budget och prognos för att arbeta mot måluppfyllnad. Vi rapporterar även mer omfattande varje kvartal till koncernen enligt koncerngemensamma direktiv. Månadsvis följer vi även upp resultat och nyckeltal i ledningen samt på interna möten med linjen och verksamheten. Resultat och nyckeltal jämförs löpande mot budget och prognos för att arbeta mot måluppfyllnad samt för att arbeta proaktivt med identifierade potentiella avvikelser.

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

För att säkerställa att vi har korrekt rapportering arbetar bolaget löpande med att kvalitetssäkra systemen för effektiva processer och för att säkerställa god analys och uppföljning. Detta är även av vikt för att säkerställa rätt verktyg för kontroll. Bolagen och koncernen har även ett internkontrollsprogram för att säkerställa att vi uppfyller kraven för god internkontroll. Under 2018 startade koncernen en ny organisation inom audit för att säkerställa löpande kontroll, styrning och uppföljning av bland annat internkontroll. Den organisationen har varit aktuell även under 2019. Audit teamet kommer årligen att utföra revision på sina dotterbolag för att säkerställa att vi uppfyller och efterlever kraven för internkontroll. I samband med årsbokslut revideras räkenskaper och rapportering av externa revisorer. Varje höst sker även en revision av externa revisorer av den intern processerna inför årsbokslutet för att säkerställa kontroll och korrekthet i de operativa processerna. Bolaget har även återkommande revision av processerna från ytterligare externa revisorer som skall säkerställa att vi uppfyller kraven för certifiering.

201-1 Norconsult koncernen Sverige – Omsättning (MKR). 201-2 Alla risker & möjligheter:

2

Klimatpåverkan kan ge positiva effekter i form av att nya affärer kan skapas vilket ökar omsättningen och ger möjlighet till ökad lönsamhet. Volymen och påverkan är hänförlig till bolagets leveranskapacitet. Negativa effekter kan uppstå i det fall klimatpåverkan ändrar förutsättningar i projektplaner och påverkar leveransen till kund. Det kan finnas risk att vite eller skadestånd uppstår i det fall vi inte tagit hänsyn till risk och tar höjd i tidsplaner för detta. För att hantera risker och möjligheter har vi tagit fram en applikation Hållbarhetskollen som ska stötta kommunikationen med kund i dessa frågor och säkerställa god riskanalys.

201-3 Förklara anslutning till kollektivavtal & ITP-plan.

8

35


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

202 MARKNADSMÄSSIGA LÖNER 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

9

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

9

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

9

202-1 Förhållande mellan ingångslön fördelat över kön samt jämfört med branschen.

9

205 ANTIKORRUPTION 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

18 19

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

18 19

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

18 19

205-1 Antal verksamheter som har riskbedömts:

2

205-1 Procent av verksamheten som har riskbedömts:

100

205-1 Betydande risker som har identifierats.

Det finns inga rapporterade fall av korruption eller mutor under året.

205-2 (a) Antal och procent av styrelsemedlemmar som har mottagit kommunikation om antikorruptionspolicy, per region:

19

36


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

205-2 (b) Antal och procent av medarbetare som har mottagit kommunikation om anti-korruptionspolicy, per region och medarbetarkategori:

19

205-3 Antal bekräftade korruptionsfall samt vidtagna åtgärder.

19

Globala målen

300 MILJÖ 305 UTSLÄPP 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för att begränsa klimatförändringarna och på så sätt bidra till ett hållbart samhälle. Som ett anvsvarstagande företag är det därför viktigt att vi på Norconsult gör allt vi kan för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Frågans avgränsning: primärt i egen verksamhet men även i relation till leverantörer, samt i relation till kunder.

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

Norconsult är certifierade enligt ISO 14001, vilket säkerställer att vi bedriver ett systematiskt miljöarbete inom organisationen. Sedan 2006 har vi kartlagt vår miljö- och klimatpåverkan i en hållbarhetsprestandarapport. Rapporten utvecklas kontinuerligt för att bli så heltäckande som möjligt och sedan 2009 klimatkompenserar vi för våra utsläpp med rapporten som underlag. Genom att beräkna och presentera vår egen verksamhets utsläpp gör vi våra medarbetare medvetna om vår klimatpåverkan och vill på så sätt motivera till att mer klimatvänliga alternativ nyttjas. I vår hållbarhetsrapportering utgår vi från de indirekta utsläpp företaget ger upphov till eftersom i princip alla utsläpp kan kopplas till tredjepartsaktörer så som flygbolag, hyrbilsfirmor och fastigheter som vi hyr våra lokaler i. Vårt fokus ligger således på hur vi väljer att resa på arbetstid och vår energianvändning från våra kontor i Sverige. Den marginella mängd direkta utsläpp som verksamheten ger upphov till i form av drivmedel till borrbandvagnar och ett fåtal egenägda bilar är inkluderade i sammanställningen, men utgör alltså inte en egen kategori. Hur vi hanterar frågan Norconsult är ett klimatneutralt företag vilket innebär att vi årligen beräknar våra utsläpp av växthusgaser från våra transporter/tjänsteresor samt vår energianvändning på kontoren och kompenserar för dessa genom köp av utsläppsrätter. Norconsults utsläpp av koldioxid presenteras fördelat på Norconsult respektive Fältgeoteknik samt för de båda enheterna totalt och finns redovisat i vår Hållbarhetsprestandarapport. Hållbarhetsmål Norconsults egna verksamhet ska vara klimatneutral senast år 2045. Åtgärd/handling - Arbeta fram sätt/metoder för att minska vårt interna CO2-avtryck - Förbättra våra mätmetoder av det interna CO2-avtrycket

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

Norconsult gör varje år en sammanställning av företagets klimatutsläpp med avseende på koldioxid för Norconsult AB (NOAB) inklusive distriktskontor samt Norconsult Fältgeoteknik (NF). Beräkning och sammanställning av företagets utsläpp presenteras tillsammans med andra miljömässiga hållbarhetsaspekter i vår hållbarhetsprestandarapport. I rapporten utvärderas och kommenteras respektive miljöområde med analys av orsaker och förslag på åtgärder för att förbättra resultaten och beräkningsmetoderna. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra kvaliteten och upplevelsen av ett miljöfrämjande aktiviteter såsom exempelvis resfritt möte. Under kommande år jobbar vi även med att ta fram metoder för att följa upp och mäta antalet resfria mötestimmar för att kunna utvärdera vilken miljönytta det bidrar till i form av färre resor.

37


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1).

Rapportering

Sida

Globala målen

Avsteg: Vi rapporterar inte på direkta utsläpp (Scope 1). Orsak: Informationen är inte applicerbar. I vår hållbarhetsrapportering utgår vi från de indirekta utsläpp företaget ger upphov till eftersom i princip alla utsläpp kan kopplas till tredjepartsaktörer så som flygbolag, hyrbilsfirmor och fastigheter som vi hyr våra lokaler i. Den förhållandevis marginella mängd direkta utsläpp som verksamheten ger upphov till i form av drivmedel till borrbandvagnar och ett fåtal egenägda bilar är i nuläget inkluderade i sammanställningen för våra indirekta utsläpp, men utgör alltså inte en egen kategori. Vad gäller just drivmedelsinköp är det inte möjligt för oss att identifiera om drivmedlet använts i våra egna fordon/maskiner eller för de bilar vi hyr.

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser – Energianvändning (Scope 2).

Energianvändningen för 2019 genererade 177 ton CO2. Jämfört med föregående år har vi under 2019 blivit ytterligare 138 medarbetare på Norconsult samt etablerat 6 nya kontor i Sollentuna, Märsta, Jönköping, Gävle, Kalmar och Karlskrona, vilket också är anledningen till den ökade energianvändningen. Avsteg: 305-2 d Basår för uträkningen Orsak: Information ej tillgänglig. På grund av osäkerheten i beräkningsunderlaget har vi i nuläget inget basår vi utgår från. Målet är att 2020 ska bli basår. (e) För att beräkna hur mycket koldioxid företagets energianvändning genererar har uppgifter hämtats från Svensk Energis hemsida. (g) Beräkningarna baseras på att Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden. Därmed utgår vi från den nordiska elproduktionen där 1 MWh energi i genomsnitt ger 100 kg CO2. Samma antagande görs på både el, fjärrvärme och fjärrkyla. I realiteten kan dock variation förekomma beroende på hur energin tillverkas. Underlag sammanställs, beräknas och hämtas in för varje enskilt kontor.

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser – Tjänsteresor (Scope 3).

504 ton CO2

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3).

Avsteg: 305-3 de Basår för uträkningen Orsak: Information ej tillgänglig. På grund av osäkerheten i beräkningsunderlaget har vi i nuläget inget basår vi utgår från. Målet är att 2020 ska bli basår.

Basårsberäkning 305-3 Signifikanta förändringar i omberäkningen.

Inga signifikanta förändringar har föranlett någon omberäkning.

305-3 Standarder, metoder, antaganden och beräkningsverktyg som använts (Scope 3).

Uträkning av CO2-utsläpp har genomförts med hjälp av Naturvårdsverkets schablonmall för uträkning av koldioxidutsläpp och i något undantagsfall utifrån bilfirmornas beräkning av koldioxidutsläpp för vissa biltyper (el och hybrid). Redovisade siffror avser våra CO2-utsläpp från våra tjänsteresor samt drivmedelsförbrukning. Bilresor genomförs med privata bilar, leasingbilar, kontorsbilar och hyrbilar med alternativt bränsle så långt som möjligt. I beräkningarna tas ingen hänsyn till eventuella reduktioner som respektive biluthyrare gör, eftersom de bedöms försvinna i den felmarginal som finns på inhämtade uppgifter. Uppgifterna för genomförda mil med bil hämtas från företagets ekonomisystem, från uthyrningsfirmorna samt från de kontor som har kontorsbilar. Redovisade tåg- och flygresor avser resor bokade via vårt bokningssystem (HRG) samt resor som är rapporterade som utlägg i Maconomy. Eftersom redovisningen i Maconomy baseras på utlägg utan krav på beskrivning av avrese- och destinationsort är det ett stort antal resor som inte kan tas med i beräkningen. Antalet mil är därför lågt räknat. Underlaget sammanställs och beräknas därefter i Excel.

38


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3).

Rapportering

Sida

Globala målen

Siffrorna avser tjänsteresor med tåg, bil och flyg. Tjänsteresor för 2019 genererade 504 ton CO2. Utvärdering av underlaget/resultaten Orsaken till att siffrorna varierar från år till år beror bland annat på hur mycket användbart underlag som går att samla in för året. Ett större arbete med att förbättra våra mät- och uppföljningsmetoder för våra resor kommer att ske under 2020, med syftet att få siffror som blir bättre jämförbara och säkrare över tid. Underlaget för året 2019 har förbättrats avsevärt från föregående år. Dels har bokning av resor med HRG ökat markant och dels har beskrivningarna från rapporterade utlägg förbättrats. Identifierade flygutlägg för Norconsult AB har ökat från 39 % 2018 till 76 % för 2019. Motsvarande gäller för Fältgeoteknik, där andelen identifierade flygutlägg i Maconomy ökat från 7 % 2018 till hela 65 % för 2019. En motsvarande kartläggning av tågutlägg har inte gjorts då antalet tågresor är så omfattande att det med befintlig uppföljningsmetod blir alltför tidskrävande. Tågets miljöpåverkan med avseende på koldioxidutsläpp är dessutom marginell i förhållande till flygets, eftersom SJ m fl operatörer också kör på miljömärkt el. Det är dock intressant att se hur långt vi reser med tåg i förhållande till övriga transportmedel så som bil och flyg. Med tanke på det stora bortfall som finns för vårt tågresande bör slutsatser från de jämförelser som görs emellertid ske restriktivt. Till exempel är andelen resor som sker med tåg i förhållande till vårt totala resande med flyg och tåg sannolikt mycket högre än vad underlaget visar. Norconsult AB För Norconsult AB har antalet resta mil med bil minskat med 20 % jämfört med föregående år, samtidigt har antalet resta mil med tåg ökat med närmare 50 %. Det hänger troligtvis ihop med att man i större utsträckning väljer tåget framför bilen eller flyget i samband med tjänsteresor, men även att fler tågresor bokas via HRG och därmed kan identifieras (dock endast resor med SJ). Antalet resta mil med flyg har under året minskat med 5 %, trots att andelen identifierade flygresor i Maconomy och antalet medarbetare i företaget samtidigt har ökat, vilket indikerar att det skett en faktisk minskning av företagets flygresor. Detta indikeras också av underlaget från HRG, som visar att företagets flygresor minskat i antal och att antalet tågresor mellan till exempel Göteborg och Stockholm har ökat kraftigt. Fler resfria möten, där möten istället sker över Skype, är troligtvis också en del av förklaringen till minskade resmil med bil och flyg. Färre möten per anställd skulle också kunna vara en av orsakerna. Vi har dock inget underlag för antalet möten eller Skypemöten som sker inom företaget. Fältgeoteknik Ökningen av antal flygmil för Fältgeoteknik som gått från ca 1 700 till ca 17 500 mil beror nästan uteslutande på att resorna i år gått att identifiera. Det är således en mer korrekt beskrivning av verksamheten. Norconsult AB + Fältgeoteknik AB Bil- och tågresor utgör cirka 70 % av det totala resandet, medan flygresor står för cirka 30 %, räknat i antal resta mil. Sannolikt utgör flygresorna en ännu mindre andel då bortfallet från våra tågresor bedöms som mycket högre än för flygresorna. Norconsult AB + Fältgeoteknik AB För året 2019 fördelas andelen resmil per transportslag för NOAB och NF tillsammans enligt följande: - Tåg: 24 % - Bil: 47 % - Flyg: 30 %

Övrigt Den stora merparten av flygresorna (ca 85 %) sker inom Sverige, eller inom Norden (drygt 95 %). På längre sikt finns här alltså möjlighet till ytterligare förbättring eftersom tåg ofta är ett alternativ på många sträckor. På sträckan Stockholm-Göteborg släpper en enkel flygresa ut 40 000 ggr mer CO2 än vad tåg gör på samma sträcka, vilket innebär att stor skillnad kan göras på den här sträckan när det är möjligt att välja tåg istället för flyg. Norconsult (inkl NF) har gjort en klar förbättring jämfört med föregående år där antalet flygresor mellan Göteborg och Stockholm minskat och antalet tågresor på samma sträcka ökat kraftigt istället. Underlaget är som tidigare påpekats dock mycket osäkert gällande framför allt hur mycket vi reser med tåg (troligtvis ska en större andel tillföras vårt tågresande), men indikerar ändå en positiv utveckling för klimatvänligare transportmedel, som vi hoppas kommer fortsätta i samma riktning framöver.

39


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

306 AVFALL 103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

20

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

20

103-2 Varför frågan är viktig och dess avgränsning.

20

306-2 Avfall fördelat på typ och bortskaffningsmetod.

20

306-2 Sammanlagd vikt farligt avfall (ton):

1,17

306-2 Sammanlagd vikt icke-farligt avfall (ton):

2,59

306-2 Utvärdering av avfallsmängd.

Vår verksamhet ger inte upphov till utsläpp till vatten i annan omfattning än normalt vattenbruk på våra kontor. I huvudsak uppstår inom företaget endast avfall i form av både farligt och icke-farligt avfall. Endast vår avfallshantering från våra större kontor där vi har centrala avtal redovisas här. Avfallshanteringen på våra andra orter är mycket mindre och sker inom ramen för respektive kontors källsorteringsmöjligheter. Stockholm Stockholmskontoret redovisar för året 2019 inget farligt avfall. Detta beror på att avfallshämtningen skedde den 2 januari 2020 och således hamnar under nästa redovisningsperiod. Mängden som hämtades den 2 januari 2020 var i samma storleksordning som tidigare år (2017, 2018), dvs runt 300 kg. Mängden farligt avfall på Stockholmskontoret kan därför eventuellt visa sig vara dubbelt så hög för året 2020 (runt 600 kg) jämfört med åren 2017 och 2018, men beror alltså endast på en förskjutning med ett par dagar som får genomslag för ett år. Icke-farligt avfall kan i nuläget inte dokumenteras i Stockholm då de avfallskärl som används delas bland flera hyresgäster inom området. Vi håller på att ser över möjligheten att få uppgifter på våra mängder. Fältgeoteknik (Bultgatan 13A Kungälv) Fältgeoteknik redovisar inget farligt avfall under perioden 2019. En genomgång av avfalls­ hanteringen visar att hämtning av farligt avfall sker 0-2 ggr per år. Den senaste skedde i slutet av december 2018. En ny hämtning har därför inte varit aktuell under 2019 eftersom Fältgeotekniks verksamhet endast ger upphov till farligt avfall i begränsad omfattning. Göteborg Ingen större förändring av uppkommet avfall i Göteborg har noterats.

40


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

307 LAGEFTERLEVNAD (MILJÖLAGAR) 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

20

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

20

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

20

307-1 Lagbrott

Inga fall om lagbrott för verksamheten har rapporterats under året.

307-1 Total summa böter:

Inga böter har rapporterats.

307-1 Antal sanktioner som ej är böter:

Inga sanktioner har rapporterats.

307-1 Antal fall skiljedom/ liknande förfarande:

Inga fall har rapporterats.

308 MILJÖBEDÖMNING AV LEVERANTÖRER 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

Företaget måste ha koll på aktuella leverantörer. Det är bland annat ett krav enligt ISO 14001:2015. Vi tror också att vårt engagemang för miljön bidrar till att skapa bättre och mer hållbara samhällen. Vi vill därför arbeta med miljömedvetna leverantörer som delar vår syn på att aktivt välja lösningar och produkter som tar hänsyn till omgivningen. Det bidrar till en bättre och mer rättvis värld och skapar samtidigt trovärdighet och legitimitet för vår verksamhet, våra idéer och våra tjänster. Genom att göra medvetna val som minskar vår miljöpåverkan vill vi även inspirera, leda och motivera våra medarbetare att göra likadant, både internt inom företaget och i de uppdrag vi jobbar med. Att välja en leverantör eller underkonsult med tydligt miljöfokus är prioriterat och något vi alltid strävar efter. Vi är övertygade om att det skapar ett mervärde för såväl våra medarbetare som våra kunder, leverantörer och samhället i stort. Miljöbedömning sker där vi tror att det gör störst skillnad och innefattar både företagets interna produktleverantörer av till exempel kontorsmaterial, arbetskläder, mat (fruktkorgar, lunch m.m.), kontorsmöbler, arbetsredskap och inventarier men också leverantörer i form av tjänster så som tekniska underkonsulter i våra uppdrag, strategiska tjänster och liknande. Bedömningen Syftet med bedömningen av affärspartners är att säkerställa att Norconsults affärspartner, oavsett om det är en enskild person eller ett företag, bedriver sin verksamhet i enlighet med god affärssed och internationellt erkända normer avseende mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljön, antikorruption och Norconsults etiska regler. Bedömningen syftar också till att kvalitetssäkra våra leveranser där det förekommer under­ konsulter i våra uppdrag.

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

Norconsult Miljörutiner 2019 – Miljörutiner för Resor, Farligt avfall och elektronik, Inköp och hantering av kemikalier, Tvätt av fordon, Övriga inköp, Energiförbrukning m.m.

41


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

Rapportering

Sida

Globala målen

Rutiner för bedömning Innan upphandling sker av leverantör skall en bedömning göras, såvida ej aktuell bedömning/ -värdering finns. Om leverantören endast anlitas i ringa omfattning krävs inte detta. Beroende på vilken typ av upphandling som gäller och vilken omfattning avtalet har kan miljö- och hållbarhetskraven vara högre. Av bedömningen skall framgå om leverantören anses godkänd eller ej. Ur ett miljöperspektiv måste leverantörer svara på en enkät där de anger om de har ett miljöledningssystem och/eller miljöpolicy. Om så inte är fallet måste detta förklaras, alternativt behövs intyg som garanterar att företaget följer våra riktlinjer. Norconsult har tagit fram ett dokument om intyg och uppförandekod som måste godkännas av våra affärspartners innan beställning kan göras. Utgångspunkten är att leverantören ska ha: - En tillfredsställande ekonomi för genomförande av leveranser. - Goda referenser med avseende på kvalitet och miljö. - Tillräcklig kompetens och kapacitet för att genomföra uppdraget. - En miljö- och kvalitetspolicy. Exempel på miljökrav Exempel där vi ställer höga miljö- och hållbarhetskrav på våra leverantörer: -V i köper miljömärkt eller återanvänder inredning och möbler. Alla möbler som finns i Norconsults möbelkoncept är godkända/märkta med Möbelfakta. En välkänd märkning inom möbelindustrin. Vi har, med avseende på miljö och kvalitet, valt att hålla en bra kvalitetsnivå på möblerna i vårt koncept för att de skall stå sig över tid och tålas att flytta med och återanvändas. - Vi byter till el märkt med Bra Miljöval. Vi väljer grön el/el märkt med bra miljöval när vi kan omförhandla våra avtal. - Vi minimerar användningen av miljöfarliga ämnen. Vi ska reducera användningen av miljöfarliga ämnen och ersätter systematiskt miljöfarliga ämnena med alternativ som inte är lika miljöskadliga. T ex använder vi miljömäkta städprodukter så långt det går. - Vi väljer ekologiskt producerade produkter i våra fruktkorgar. Riktlinjer inköp Vidare har vi rutiner för hur inköp och val av leverantör ska väljas utifrån miljömässiga och ekonomiska grunder (Se bifogat dokument). Rutiner inköp och hantering av kemikalier: Vid inköp av rengöringsmedel och smörjmedel skall vi i första hand välja miljömärkta produkter. Vid inköp av övriga kemikalier, oljor, färg, lösningsmedel, glykoler etc skall vi i första hand utgå från de produkter som finns med på vår kemikalieförteckning. I andra hand skall kontakt tas med tillverkare och leverantör för att diskutera miljövänliga alternativ som säkerställer funktionen. Varuinformationsblad skall alltid krävas från leverantör. Om oklarhet råder beträffande kemikaliens miljöbelastning skall granskning av uppgifterna i varuinformationsbladet ske av företagets miljösamordnare. Rutiner vid inköp av fordon och fordonsutrustning: Vid inköp av utrustning till fordon skall särskild hänsyn tas till miljöpåverkan. Däcken skall inte innehålla några märkningspliktiga oljor. Oljor till fordonen skall vara syntetiska eller vegetabiliska. På lastbilar skall vindavvisare (spoiler) samt pulversläckare finnas. Vid inköp av fordon skall särskild hänsyn tas till miljöpåverkan. Rutiner vid inköp av varor och tjänster Beakta miljöhänsyn vid inköp av varor och tjänster till den dagliga verksamheten. Varje inköpsansvarig skall utifrån ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt välja produkter och tjänster som är miljöanpassade. Vid köp av varor och tjänster med betydande miljöpåverkan skall leverantören väljas utifrån Leverantörsregistret. Leverantören skall informeras om verksamhetsrutiner som är aktuella för de uppdrag som de utför på platser där Norconsult AB är ansvarig. Exempel på sådana rutiner är Farligt avfall, Sanering av farliga vätskor, Tvätt av fordon, Inköp och hantering av kemikalier. Elavtal Vid tecknande av elavtal skall grön el väljas då möjlighet finns. Vid köp av lampor, datorer, kopieringsmaskiner, köksutrustning och annan energiförbrukande utrustning skall energiåtgången beaktas och energisnåla produkter väljs i första hand.

42


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

Rapportering

Sida

Globala målen

Kontinuerlig miljöbedömning görs vid upphandling av nya leverantörer. Vi har rutiner för dokumentation av godkända leverantörer, vilket sparas i ett centralt leverantörsregister, för att man inom företaget ska veta vilka leverantörer som är godkända och uppfyller kraven. Enligt våra rutiner ska ett godkännande förnyas om det är äldre än tre år. I nuläget saknas dock rutiner för att kontrollera hur många nya och befintliga leverantörer som har genomgått en kontroll. Värdering av underkonsult Efter avslutad leverans ska värdering av underkonsulten utföras på blankett för Utvärdering av leverantör. För leverantör som Norconsult AB kontinuerligt samarbetar med, i enlighet med ramavtal eller dylikt, görs en värdering minst vartannat år. Vid ägarbyte eller större omorganisation hos leverantören görs en ny bedömning. Ansvar Den som skall upphandla leverantör ansvarar för att bedömning blir utförd samt att Intygande och uppförandekod för affärspartner undertecknas innan beställning görs. Utvärdering Efter avslutat uppdrag ansvarar uppdragsledaren eller motsvarande för att utvärdering sker av leverantören

308-1 Andel nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för miljö. Procent av nya leverantörer som granskats gällande sociala aspekter:

0

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder. Procent av nya leverantörer som granskats gällande sociala aspekter:

0

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder. Antal leverantörer som har granskats:

0

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder. Antal leverantörer med identifierad påverkan:

0

43


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder. Betydande påverkan identifierad i leverantörskedjan:

Rapportering

Sida

Globala målen

I dagsläget får vi in så kallade avvikelser genom vårt rapporteringssystem på intranätet Panorama. Här hanteras och följs avvikelser upp gällande både kvalitet och miljö från såväl leverantörskedjan, uppdragskedjan och vårt interna arbete. Någon systematisk uppdelning mellan de olika typerna görs inte, utan alla ärenden identifieras, hanteras och följs upp på samma sätt och finns dokumenterade i vår centrala avvikelselogg. Den betydande miljöpåverkan som identifierats i leverantörskedjan utgörs av våra underkonsulter som vi samarbetar med i våra uppdrag. De spelar en viktig roll för själva slutprodukten som vi levererar till våra kunder. Det innefattar bland annat materialval, tekniska lösningar och olika typer av utvärderingar och utredningar (natur, teknik, vatten, hälsa m.m.). Det är därför viktigt att underkonsulterna arbetar efter våra värderingar och principer vilket vi säkerställer genom kontinuerlig uppföljning av samarbetet inom ramen för varje uppdrag. Avsteg: Vi har god kontakt och kommunikation med och uppföljning av våra leverantörer och bedömer att nuvarande rutiner för att säkerställa att våra leverantörer följer de miljökrav som vi ställer på dem är tillräckliga. En individuell bedömning av nya leverantörer görs inom ramen för vårt kvalitets- och miljöledningssystem där en ny bedömning görs efter tre år om vi vill fortsätta anlita leverantören. Vi har därför i nuläget ingen systematisk uppföljning av antalet leverantörer som granskas, utan det sker löpande inom ramen för våra rutiner.

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder. Procent av leverantörer med betydande påverkan, förbättringsåtgärder:

0

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder. Procent av leverantörer med betydande påverkan, avslutat affärsförhållande:

0

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder: Förklaring till varför affärsförhållandena avslutades:

Inga affärsförhållanden har rapporterats ha avslutats.

44


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

400 SOCIALT 401 SYSSELSÄTTNING 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

8

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

8

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

På Norconsult är vi måna om att vara lyhörda och är därför öppna för förslag som kommer in till oss från medarbetarna, såväl som våra fackliga parter, om hur vi kan förbättra oss och våra förmåner. Resultatet från medarbetarundersökningen presenteras på flera nivåer i organisationen. Först i ledningsgruppen och därefter per affärsområde och slutligen per team eller grupp. Uttaget av föräldraledighet presenteras månatligen till ledningsgruppen. Personalomsättningen som nyckeltal presenteras månatligen för ledningsgruppen, både på företagsnivå såväl som affärsområdesnivå och teamnivå. Ett anonymiserat resultat från avgångsenkäten presenteras också.

401-1 Antal nyanställda, <30 år:

41

401-1 Antal nyanställda, varav män:

118

401-1 Antal nyanställda, varav kvinnor:

67

401-1 Antal nyanställda, per region:

Avsteg. Orsak: Inte applicerbar. Med nuvarande system gör inte Norconsult någon regionindelning gällande anställningsform.

401-1 Anställda som slutat, per region:

Avsteg. Orsak: Inte applicerbar. Med nuvarande system gör inte Norconsult någon regionindelning gällande anställningsform.

401-1 Personalomsättning, totalt:

8,41

401-1 Personalomsättning, per region:

Avsteg. Orsak: Inte applicerbar. Med nuvarande system gör inte Norconsult någon regionindelning gällande anställningsform.

401-2 Livförsäkring:

8

401-2 Företagshälsovård:

Alla medarbetare har tillgång till företagshälsovård.

401-2 Ersättning funktionshinder:

Avsteg. Orsak: Vi erbjuder ingen ersättning för funktionshinder.

401-2 Föräldraledighet:

Alla medarbetare som omfattas av föräldraledighetslagen har rätt till föräldraledighet oavsett anställningsform eller sysselsättningsgrad. Enligt det centrala kollektivavtalet utges ett föräldraledighetstillägg till medarbetaren på antingen 2 eller 6 månader beroende på deras anställningstid på Norconsult.

45


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

401-2 Pensionsförmåner:

I regel erbjuds alla medarbetare samma pensionsförmåner oavsett om de är heltidsanställda eller deltidsanställda.

401-2 Aktieägande: 401-3 Föräldraledighet:

Sida

Globala målen

8 Avsteg. VI registrerar inte vilka som är föräldrar.

402 INFORMATION TILL ANSTÄLLDA 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

Ett av Norconsults värdeord i kulturplattformen LiVE är ”inkluderande”. Genom att ha ett gott samarbete med våra fackliga motparter borgar vi för en delaktighet i beslutsfattandet samt säkerställer en tillgång till väsentlig information för medarbetarna. Vi är ett medarbetarägt företag och vi ser det som väldigt viktigt med parter som respekterar och har förtroende för varandra. Om vi lyckas med detta är vår uppfattning att samarbetet också kännetecknas av det som är bäst för hela Norconsult.

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

Norconsult är kollektivavtalsanslutet och är således bunden av de bestämmelser som går att finna däri. Vi tror på ett bra samarbete mellan parterna på Norconsult. Då vi är ett medarbetarägt företag ser vi det som väldigt viktigt med parter som respekterar varandra och har förtroende för varandra. Vi arbetar formellt när vi behöver. Det kan vara när vi ser över eller anpassar våra lokala avtal eller när vi står inför frågor som måste förhandlas enligt MBL. Det kan vara frågor kring omorganisation, övergång av verksamhet och arbetsbrist. Vi har också månatliga luncher där både arbetsgivare och lokala fack gemensamt hanterar frågor som nödvändigtvis inte behöver förhandlas just då, men som kanske kommer att behövas längre fram. På dessa möten har vi förtroliga samtal om företagets möjlighet och utmaningar. Vid behov hanteras även mer praktiska delar såsom sammanställningar av eventuellt övertidsarbete. VD och HR-chef är arbetsgivarens representant medan de lokala fackliga ordförandena representerar arbetstagaren. Vi arbetar gemensamt med återkommande frågor såsom den årliga lönerevisionen såväl som lönekartläggningen. Processen för detta arbetar vi fram gemensamt och här har fackklubbarna rollen som rådgivare och granskare. Lönerna är inte klara förrän alla klubbar förhandlat klart. Vi tror mycket på det lokala samarbetet och ser det därför som väldigt positivt med lokala fackklubbar. I dagsläget har vi lokal representation från SACO i Göteborg, Stockholm, Ludvika, Luleå, Piteå, Skellefteå, Sundsvall. Unionen har en riksklubb som representerar samtliga deras medlemmar. Målet är att alla de större kontoren skall ha lokal representation eller via riksklubb. Arbetet med detta har under föregående år fokuserats till Stockholmskontoret, som är Norconsults näst största kontor i Sverige. Det är därför glädjande att kunna informera om att vi under 2019 fick en lokal motpart i Stockholm. Norconsult är också engagerat i branschorganisationen STD där samverkan sker med fackförbunden via Almega. Norconsult är representerade i förhandlingsdelegationen för omdanigar eller justeringar av kollektivavtalet.

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen. 402-1 Minsta tidsfrist:

2 veckor

402-1 Kollektivavtal:

8

403-1 Arbetstagarnas representation i fackliga forum. Procent av anställda representerade:

8

46


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

403 HÄLSA OCH SÄKERHET 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

För den attraktiva arbetsplatsen är en god arbetsmiljö ett fundament och ett viktigt konkurrensmedel. Lagstiftning och partsöverenskommelser utgör minimikrav. Det ligger i Norconsults intresse att upprätthålla en högre standard än minimikraven på en god miljö vid såväl ordinarie kontorsarbetsplatser som tillfälliga fältarbetsplatser. Vi ska därför ständigt eftersträva bästa möjliga arbetsmiljö. En god arbetsmiljö och ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete är en strategisk fråga för Norconsult.

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den. 103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

8

Vi redovisar korttids- och långtidssjukskrivningar enligt tre steg. Sjukfrånvaro mellan dag 2–14, dag 15–90, samt dag 90 och uppåt. Denna uppdelning är delvis kopplad till rehabiliteringskedjan. Genom denna redovisning som presenteras för ledningsgruppen varje månad, får de signaler som de sedan kan vidarebefordra neråt i chefslinjen för eventuella åtgärder. Vi redovisar även de medarbetare som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen per 12 månader. I förekommande fall har vi en rutin där närmsta chef håller i ett ”omtankessamtal” med berörd medarbetare. Det här samtalet syftar till att utvärdera läget och se vad vi tillsammans kan göra för att förbättra situationen. Långtidssjukrivningar som är hänförliga till arbetsplatsen diskuteras regelbundet med våra fackliga parter. Vi har även rutiner och riktlinjer som skall följas när en medarbetare står inför en eventuell sjukskrivning. Vidare genomförs kvartalsvisa och årliga genomlysningar av anmälda tillbud, färdolyckor och arbetsskador.

403-2 Olycksfall, män:

11

403-2 Olycksfall, kvinnor:

7

403-2 Regler rapportering olycksstatistik:

Alla olyckor anmäls till Försäkringskassan och/eller Arbetsmiljöverket enligt gällande regelverk.

403-2 Sjukfrånvaro och olycksstatistik.

Arbetsrelaterade skador: Norconsult AB; 11 färdolyckor till eller från arbetsplatsen. 7 tillbud. Norconsult Fältgeoteknik AB; Inga olyckor Sjukdagar i samband med färdolycka eller tillbud: 9 dagar totalt fördelat på 3 av 11 färdolyckor. Dödsfall: Inga dödsfall. Total sjukfrånvaro: Norconsult AB; 2,9 % av ordinarie arbetstid. Norconsult Fältgeoteknik AB: 1,3 % av ordinarie arbetstid.

403-4 Hälso- och säkerhetsaspekter som täcks av kollektivavtal. Täcker kollektivavtal/ globalt avtal med fack H&S: Om ja, i vilken omfattning (%) täcks H&S aspekter:

Ja. Arbetstidslagen är i dess helhet bortförhandlad och regleras istället i Arbetstidsavtalet, vilken är en bilaga i det centrala kollektivavtalet.

47


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

405 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

8

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

6

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

8

405-1 Styrelse varav män:

83 %

405-1 Styrelse varav kvinnor:

17 %

405-1 Styrelse >30 år:

0%

405-1 Styrelse 30-50 år:

50 %

405-1 Styrelse 50+ år:

50 %

405-2 Kvinnors grundlön och ersättning i förhållande till mäns, per tjänstegrupp.

Löneskillnad redovisas endast totalt och inte per anställnings­kategori.

414 SOCIAL BEDÖMNING AV LEVERANTÖRER 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

Syftet med bedömningen av affärspartners kopplat till vår uppförandekoden är att säkerställa att Norconsults affärspartner, oavsett om det är en enskild person eller ett företag, bedriver sin verksamhet i enlighet med god affärssed och internationellt erkända normer avseende mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljön, antikorruption och Norconsults etiska regler. Bedömningen syftar också till att kvalitetssäkra våra leveranser där det förekommer underkonsulter i våra uppdrag.

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

Innan upphandling sker av leverantör skall en bedömning göras, såvida ej aktuell bedömning/-värdering finns. Om leverantören endast anlitas i ringa omfattning krävs inte detta. Vid osäkerhet stäms detta av med QM-gruppen och dokumenteras. Bedömningen görs på blankett för Bedömning av leverantör. Saknas grund för någon bedömningsfaktor inhämtas aktuell uppgift från leverantörer på blankett Uppgift för bedömning av leverantör. Av bedömningen skall framgå om leverantören anses godkänd eller ej. Vid utskick av blankett ”Uppgifter om leverantör” till leverantören bifogas Norconsult AB:s Kvalitets- och miljöpolicy samt Intygande och upp­ förandekod för affärspartner. Det senare dokumentet skall vara undertecknat innan beställning kan göras. Ansvar Den som skall upphandla leverantör ansvarar för att bedömning blir utförd samt att Intygande och uppförandekod för affärspartner undertecknas innan beställning görs. Efter avslutat uppdrag ansvarar UL eller motsvarande för att utvärdering sker av leverantören. Bedömningar och utvärderingar lämnas till QM-assistenten som svarar för uppdatering av register.

48


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

Värdering Efter avslutad leverans ska värdering av underkonsulten utföras på blankett för Utvärdering av leverantör. För leverantör som Norconsult AB kontinuerligt samarbetar med, i enlighet med ramavtal eller dylikt, görs en värdering minst vartannat år. Vid ägarbyte eller större omorganisation hos leverantören görs en ny bedömning.

414-1 Procent av nya leverantörer som granskats gällande sociala aspekter:

0

Sida

Globala målen

416 KUNDENS HÄLSA OCH SÄKERHET 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

Att leverera säkra produkter och tjänster till våra kunder är viktigt för oss eftersom kunderna är så centrala i vår verksamhet. Om våra kunder inte är nöjda med kvaliteten och säkerheten av våra produkter kommer vi tappa förtroende bland våra kunder och i värsta fall riskerar vi att skada våra kunder.

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

Vårt arbete är styrt av lagstiftning vad gäller hälsa och säkerhet för slutanvändaren (Boverkets Byggregler, Trafikverket anvisningar för vägar och gators utformning m.m.). Vid leveranser till kund ingår en granskning om dessa regelverk har följts. Uppgifterna som vi får in kommer från våra kundenkäter, vår registrering av inkomna avvikelser, från tvister med kunder och från försäkringsärenden.

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

Genom att arbeta efter våra etiska riktlinjer och värdegrunderna i LiVE har vi en stadig grund som bidrar till att lösningar som både påverkar kundens hälsa och säkerhet positivt, eller som inte har en negativ inverkan, tas fram.

416-1 Bedömning av produkter och tjänster gällande hälsa och säkerhet. Procent av produkter/tjänster som utvärderats:

0

416-2 Brister gällande hälsa och säkerhet rörande produkter och tjänster. Totalt antal incidenter:

0

416-2 Brister gällande hälsa och säkerhet rörande produkter och tjänster. Antal incidenter – sanktion:

0

416-2 Brister gällande hälsa och säkerhet rörande produkter och tjänster. Antal incidenter – varning:

0

416-2 Brister gällande hälsa och säkerhet rörande produkter och tjänster. Antal incidenter – frivilliga ramverk:

0

49


HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

GRI-INDEX

Rapportering

Sida

Globala målen

418 KUNDENS INTEGRITET 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

Det är en förutsättning att vi har kundernas förtroende för att kunna bedriva vår verksamhet, att information om kundernas verksamhet och kundernas projekt inte hamnar i orätta händer. Vi arbetar i stor grad med projekt som ingriper och påverkar samhället. Detta innebär att man i projekten tillgängliggör information som ibland är konfidentiell och känslig. Detta ställer krav på hur vi sköter kundens integritetsfrågor och hur vi kommunicerar med andra intressenter om våra projekt.

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den.

Genom våra etiska riktlinjer utbildas personalen i ansvarsfull hantering av kunduppgifter och integritet inom våra uppdrag. Extern kommunikation med massmedia gällandes kundernas projekt och affären skall alltid gå via VD. Kundens integritet skyddas bland annat genom att kunddata på våra servrar är säkrade mot externt intrång. Det styrs genom krav på inloggning i vårt datasystem, behörighetsstyrning samt att hårddiskarna är krypterade. Internt inom företaget kan data inom uppdragen beläggas med sekretess om det finns specifika kundkrav på detta.

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

Genom interna och externa revisioner görs en utvärdering av hur vi hanterar kundinformation. Kunderna får även möjlighet att komma med synpunkter gällande integritetsfrågan i de kundenkäter som skickas ut. Utbildning och information om kundintegritet skickas även ut till företagets anställda ut via mail för så kallade e-learning seminarier.

418-1 Anmälningar – extern part:

0

418-1 Anmälningar – myndighet:

0

418-1 Antal identifierade fall av förlorad data:

0

419 SOCIOEKONOMISK LAGEFTERLEVNAD 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning.

Det är väsentligt att vi som företag efterlever de regelverk som finns. Vi värnar våra kunders integritet och är trygga med att vår kundinformation, deras verksamhet och projekt inte hamnar i orätta händer. Vi är samtidigt måna om att följa regelverken på arbetsrättens område såsom att efterleva våra kollektivavtal, lokala avtal liksom att efterleva arbetsmiljölagen med tillhörande regelverk.

103-2 Hur ser på frågan och hanterar den.

På Norconsult har vi våra etiska riktlinjer som är ett av våra styrdokument och som ingår som en del av vårt ledningssystem. Dokumentet definierar de etiska riktlinjer som skall ligga till grund för vårt handlande och uppträdande, såväl externt som internt. Organisationen utbildas årligen en gång om året genom e-kurser. Vi följer lagkrav i Sverige och utförandet kontrolleras av relevanta myndigheter. Under året genomförs bl.a. riskinventeringar på alla enheter för att säkerställa att arbetsmiljölagstiftning efterlevs. Till hjälp har arbetsgivaren skyddsombud och huvudskyddsombud på arbetsplatserna runt om i landet.

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen.

Utvärdering och uppföljning sker årligen.

419-1 Antal fall – böter:

0

419-1 Antal fall – tvistelösning:

0

50