__MAIN_TEXT__

Page 1

1 NORCONSULT

I DAG

EN TIDNING FRÅN SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN #1 2020

KOMMUN MED VISIONER

FÖRHÖJD BEREDSKAP

VÄRLDSVAN VETERAN

Nykvarns inflytt­ ningstakt är skyhög. Kommunens pro­ jektledare och plan­ arkitekter arbetar för högtryck.

Ökad risk för översvämningar tas på stort allvar. Nu börjar analyser för att förebygga katastrofer.

Sölve Andersson brinner för bygg­ projekt. I dag får han utlopp för in­ tresset både på jobbet och hemma.

SIDAN 6

SIDAN 14

SIDAN 24

STÄDERNA SOM HJÄLPER MILJÖN


2

ledare //

”Regenererade städer är klockren helhetssyn”

H

ar du koll på regenerativ design? Termen – känns kanske obekant, den håller fortfaran-

En annan aspekt är grönskan. Att vi människor behöver och mår bra av gröna ytor är oomtvistat, men i större

de på att etableras, men själva fenomenet

städer ställs det behovet ofta mot bostadsbristen.

har gamla rötter. Så här beskrivs det på

Fast har man tänkt hela varvet här? Kan man inte öka

Chalmers webbplats: ”Regenerativ design … förespråkar

förutsätt­ningar för grönytor genom att bygga in dem

utvecklingen av strategier utifrån en förståelse av platsen

i kalkylen, så att de finns med från början? Jag vill tro det.

kan ha på varandra. I synnerhet syftar det till att öka

SLUTLIGEN ÅTERVÄNDER JAG gärna till en gammal

regenerering, eller återanvändningen och återskap-

käpphäst; att priset för CO2-utsläpp är för lågt. Det är

andet, av resurser i samhället och förbättra livskvaliteten

för billigt för företag och stater att göra ”fel”. I det här

genom att omforma vår roll i olika ekosystem och resurs-

sammanhanget vore det rimligt och rätt att införa mer

cykler.”

”piska” i klimatarbetet. Vilket osökt för mig in på corona-

Hur som helst är tankesättet alltså att både påverka

pandemin, som tvingat stater att pumpa in gigantiska

och utnyttja naturen på ett mer hållbart sätt; att få städer

summor för att rädda företag och se till att människor

att leva mer i samklang med den lokala miljön, minimera

tar sig så oskadda som möjligt genom krisen. Men vad

påverkan och i högre grad ställa om till cirkulära ekono-

händer när det akuta läget är över och ekonomier

mier. Det kommer att ge både bättre ekologisk miljö och

världen över ska kickstartas? Hur högt i kurs kommer

ökad social hållbarhet.

klimat- och hållbarhetsfrågor att stå då? Jag tänker att

Eller för att prata ”norconsultska”: helhetssyn.

krishanteringen av pandemin gör att varken beslutsfattare

Jag tycker alltså att tanken med regenererade städer,

eller näringsliv kan prioritera de områdena lika högt som

som du kan läsa mer om just under vinjetten Helhetssyn,

de skulle vilja, så när läget normaliseras borde fokus vara

är ett klockrent exempel på detta.

givet: pumpa in ännu mer pengar för att få till ett system-

REBECCA ELFAST

och den positiva inverkan människan och ekosystem

skifte som på allvar minskar CO2-utsläppen. MEN HUR KAN vi – både alla samhällsbyggare och sam-

Det vore helhetssyn.

hället i stort – bli bättre på att få ut ett mervärde av den

Ha en fin sommar!

lokala miljön, utan att för den skull exploatera den hård-

PÅ OMSLAGET Sverige ska bli klimatneutralt. Samverkan, ledarskap och kunskap är framgångsfaktorer för att klimatmålet ska nås enligt tre experter.

are? Rent generellt anser jag att cirkulär ekonomi är en viktig bit i hållbarhetspusslet, men den förutsätter en hel del transporter – och de står för en stor del av det totala utsläppet av växthusgaser. Hur mycket och hur snabbt kan vi minska transporternas klimatpåverkan? Och kan som transporterna blir färre? Här måste resandet – persontransporterna – också vägas in, så allt detta är komplext men också väldigt spännande.

Ljot Strömseng vd

JOAN VALDES

vi trots allt skapa en väloljad cirkulär ekonomi samtidigt

NORCONSULT I DAG # 1 2020


// innehåll

3

6

NYKVARNS KOMMUN

Nykvarn växer så det knakar Nykvarn är en populär kommun som växer i rask takt. Förutom nya bostäder satsar man också på ett nytt stort logistik- och verksamhetsområde.

24

LARS FALKDALEN LINDAHL

Världsunik bro står stadigt Redan när Strömsundsbron invigdes för över 60 år sedan klassades den som en föregångare inom ingenjörskonsten, och än i dag håller bron måttet.

En nyfiken problemlösare

ANNA-LENA LUNDQVIST

16

Sölve Andersson är en rutinerad byggnadsingenjör och veteran hos Norconsult. Han är en nyfiken problem­ lösare som älskar utmaningar och dess­ utom något av en pionjär inom CAD.

10

Städer som förnyar sina resurser

20

Regenererande städer som aktivt återanvänder och förnyar resurser kan bidra till ett bättre klimat. Men på vägen dit måste många lömska problem lösas. Att skapa infrastruktur som har flera funktioner är ett sätt att lösa flera problem på en gång.

När landskapsarkitekten Anna Nilsson designade den nya aktivitets­ parken var inte enbart ungdomar i fokus. Ambitionen var att skapa ett tryggare Råby för alla invånare.

Norconsult I DAG – en tidning från oss på Norconsult POSTADRESS Box 8774, 402 76 Göteborg BESÖKSADRESS Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg

TELEFON +46 10 141 80 00 WEBB norconsult.se

ANSVARIG UTGIVARE Ljot Strömseng ljot.stromseng@ norconsult.com

PROJEKTLEDARE Catharina Johansson catharina. johansson@ norconsult.com

Norconsult AB ingår i Norconsultkoncernen som är en av Nordens ledande tvärfackliga rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Tillsammans är vi 4  400 medarbetare varav 810 arbetar i Sverige.

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN

PRODUKTION Rubrik AB Göteborg info@rubrik.se

OMSLAG Illustrationer: Rebecca Elfast

TRYCKERI Sandstens Tryckeri AB

ADRESSREGISTER mail@ norconsult.com

Foto: Nykvarns kommun, Shutterstock & Anna-Lena Lundqvist LÅT OSS HÅLLA KONTAKTEN. Redaktionen hanterar all prenumerantdata enligt dataskyddsförordningens riktlinjer. Vill du inte längre ta emot kundtidningen kan du alltid avregistrera dig via mail@norconsult.com.

EMIL NORDIN

Aktivitetspark för alla skapar trygghet


4

händer på Norconsult // TEX T FRIDA VALENTIN

NORCONSULT VÄXER YTTERLIGARE INOM INDUSTRI

FINALIST TILL PLÅTPRISET

Under första halvan av 2020 har Norconsult vuxit kraftigt

Norconsult var finalist till Plåtpriset 2020 – priset som är instiftat för att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande. Nomineringen gällde Norconsults uppdrag för

mekanik och anläggning.

konceptförskolorna Vargberget och Skogslinden i Haninge. SHUT TERSTOCK

inom industrisegmentet. På det nystartade kontoret i Gävle sitter numera 15 personer som arbetar med el, instrument, automation,

En pusselbit i Sveriges energiomställning NORCONSULT FORTSÄTTER att stärka sin position inom trans-

mission och distribution. I början på året etablerades nya avdelningar på kontoren i Stockholm och Göteborg samt på det nya kontoret i Trollhättan. Nu har sektionen precis fått sitt första stor uppdrag: teknikexpertstöd åt Svenska Kraftnät. De nya avdelningarna jobbar också tätt tillsammans med teamen i Polen, Norge och på Island. – Tack vare den nya sektionen kan vi erbjuda helhetslösningar inom kraftledningar, station, energiteknik, nyanslutning av icke fossil produktion och energieffektivisering, säger Johan Jalvemo, sektionsledare för transmission och distribution på Norconsult. – Vi är stolta över att vi har fått förtroendet att vara experter inom kabelteknik för Svenska Kraftnät de närmsta fyra åren, en oerhört viktig kompetens för att lyckas med Sveriges energiomställning. n

Nya ledare

HENRIK WIECHEL är ny teamchef för El &

JOHAN JALVEMO sitter på Stockholms-

ANNI ULFENDAHL är ny teamchef för Kraft-

Energiteknik i Stockholm. Henrik har tidigare

kontoret och är ny sektionschef för

ledning i Göteborg. Anni var tidigare sektions-

arbetat som avdelningschef på Pöyry och en

Transmission och Distribution. Han kommer

chef för kraftledningssektionen på Pöyry.

kortare tid på Afry.

senast från motsvarande roll på Pöyry.

– Norconsult har en härlig vi-anda som jag

– Min drivkraft i jobbet är ett fossilfritt

– Jag tror på ett flexibelt ledarskap där medarbetaren står i fokus. Smarta innovativa

gillar. Det känns spännande att vara en del av

Sverige, och det känns jätteroligt att få

lösningar, effektiva arbetsmetoder och

att utveckla framtida metoder för

vara en del i elnätsutbyggnaden här på

fossilfria energisystem gör mig extra

energihantering.

Norconsult.

motiverad.

HENRIK WIECHEL Ålder: 58 år. Familj: Tonårsdotter. Fritid: Segling och bygga fritidshus.

JOHAN JALVEMO Ålder: 38 år. Familj Fru och två döttrar. Fritid: Vinsamlare som gärna står sidledes på någon typ av bräda, både på vatten och snö.

ANNI ULFENDAHL Ålder: 33 år. Familj: Man, tre bonusbarn och en småtting på väg i juni. Fritid: Utomhusaktiviteter, husbygge, dans, vattensport, skidåkning, styrketräning, arkitektur.

NORCONSULT I DAG # 1 2020


5

NOMINERADE TILL VÄSTMANLANDS ARKITEKTURPRIS

Norconsult har projekterat och gestaltat en faunapassage i Västerås som är nominerad till Västmanlands arkitekturpris. Den värnar om vandrings- och reproduktionsmöjligheter för fiskarna och bidrar till en vacker stadsmiljö. Innovation, höga estetiska värden samt en förbättrad tillvaro för djuren lyfts i motiveringen. NORCONSULT

MÄLARENERGI, LASSE FREDRIKSSON

Entreprenörsdriven byggingenjör i ny roll

Norconsult deltog i #HackTheCrisis

MICHAEL KLEVBRANT är bygg-

ingenjören som har drivit eget i 15 år, varit flygplatschef på Säve Flygplats och tidigare jobbat på Norconsult som teamchef för bygg-

TECHBRANSCHEN KRAFTSAMLAR för

att ta fram lösningar mot covid-19. Den

konstruktion och projekt- och byggledning. Nu har han kommit tillbaka i en helt ny roll på

3–6 april gick ”Hack the Crisis” av stapeln i Sve-

företaget: marknadsansvarig för affärsområdet

rige, där Anders Dahl och Martin Linderå Nord-

Arkitektur & Samhällsplanering. Genom Michael

ström från Norconsult tävlade ihop med två

stärker man kompetensen när det gäller bygg-

andra innovatörer och utvecklare, bland annat

projekt inom entreprenad och produktion.

från Västra Götalandsregionen. Laget deltog

– Det känns fantastiskt kul att vara tillbaka, och

i kategorin ”Digital – Save Businesses” och ska-

jag lockades av möjligheten i den här rollen. På

pade en virtuell marknadsplats mellan vården

Norconsult är omtanken om människor, både

och industrin.

kunder och medarbetare, alltid nummer ett.

– Här kan vården efterlysa sina behov, samti-

Det tror jag är något som ligger i tiden – oavsett

digt som industrins aktörer kan registrera vad

vilken bransch man verkar i. Jag ser fram emot

de kan bidra med i kampen mot corona, säger

att bidra med kunskap och insikter från alla

Anders Dahl, som till vardags jobbar med sys-

mina år i branschen, säger Michael Klevbrant. n

temutveckling på Norconsult. n

I januari blev ROBERT KOZELKA ny gruppled­

KAI JAARA är sedan februari ny gruppledare

I januari tillträdde ULRIC SAHLBERG tjänsten

are för Kraftledning på kontoret i Trollhättan.

för Produktutveckling i Sundsvall och

som teamchef för El & Anläggningsteknik på

Han kommer närmast från en liknande roll

Örnsköldsvik. Tidigare jobbade han med

det nya kontoret i Gävle. Dessförinnan var han

på Pöyry.

produktutveckling på Afry.

sektionschef på Pöyry.

– Det känns jätteroligt att få bygga upp en

– Jag ser fram emot att vara med och

– Industriföretagen här jublar över att

ny verksamhet på Norconsult. Här finns det

bygga upp en ny verksamhet. Min ambition

vi etablerat oss. Så fort vi har blivit fler är

ett stort stöd och engagemang från både

är att vi på sikt ska vara en stark aktör inom

vårt mål att kunna erbjuda alla Norconsults

medarbetare och företagsledning.

produktutveckling i Sverige.

tjänster.

ROBERT KOZELKA Ålder: 48 år. Familj: Fru och två barn. Fritid: Föreningsliv (mänskliga rättigheter, rugby och MTB), resor och aktiviteter med familj och vänner.

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN

KAI JAARA Ålder: 51 år. Familj Fru och två barn. Fritid: Deltidsbrandman, fotbollstränare samt hockeytränare och spelare i oldboys.

ULRIC SAHLBERG Ålder: 53 år. Familj: Fru och två pojkar. Fritid: Tränare och utövare i puckelpist hos Gefle Freestyle, tävlar också i MTB-cykling.


6

vår kund // TEX T FRIDA VALENTIN 

FOTO NYK VARN KOMMUN

Nykvarn – en liten kommun med stora planer Vackert belägen mellan Mälaren och sjön Yngern ligger Nykvarn – en sörmländsk idyll och Stockholms minsta kommun sett till antalet invånare. Men inflyttningstakten av både barnfamiljer och företag är rekordhög, och fler ska det bli. Kommunens planarkitekter och projektledare jobbar för högtryck med att planera för framtidens Nykvarn.

M

åndag, 07.36. På perrongen vid Nykvarns station står ett 20-tal personer och kisar mot vårsolen. Det doftar kaffe från många av de medhavda kaffemuggarna. Det är tyst och lugnt. De flesta ska ta SJ-tåget in mot Stockholm och starta sin arbetsvecka. Många kombinerar jobbet i city med ett idylliskt radhusliv här i Nykvarn. Närheten till natur, sjöar, bra skolor, grannar och barnens fritidsaktiviteter lockar allt fler som är på jakt efter ett lugnare familjeliv. Att det bara tar 30 minuter till Stockholm, via snabbtåg eller bil, är ett lika stort argument. Man får det bästa

NORCONSULT I DAG # 1 2020


7 Det byggs för fullt i Nykvarns kommun. Många barnfamiljer lockas av ett lugnt radhusliv med närhet till natur, som exempelvis området Vidbynäs här på bilden.

av två världar: puls i Stockholm och familjelugn i Nykvarn. Och det är läget och närheten till Stockholm, Södertälje, Örebro och Eskilstuna som lockar företag att etablera sig här.

markägare. Området ligger på båda sidorna om kommungränserna, i skärningspunkten mellan E20 och E4, bara några kilometer från hamnen i Södertälje, nära järnvägen samt 50 minuter från Skavsta Flygplats. Projektet påbörjades för drygt tio år sedan, och de senaste MARTIN MANSELL HAR JOBBAT som plan- och Martin Mensell, projektchef på Nykvarns kommun i två år. plan- och projektchef åren har man tagit fram detaljplaner, gjort utpå Nykvarns kommun redningar, byggt ut vägar och sålt mark. Tillsammans med ytterligare tre planarkitekter – Ja, nu är det full fart i projektet. När det och tre projektledare på plankontoret jobbar han för fullt med detaljplaner och samhällsplanering för stod klart att militärområdet skulle stängas ned började vi, tillsammans med Södertälje kommun, att fundera på kommunens stora byggprojekt. – Politikerna har stora framtidsvisioner, och det byggs vad vi ville göra med området. I början fanns det tankar oerhört mycket. Det handlar både om lägenheter, radhus på bostäder, men till slut bestämde vi oss för att ett verkoch villatomter, men vårt största projekt är ett gigantiskt samhetsområde så nära Stockholm skulle bli oerhört vikverksamhets- och logistikområde beläget på ett gammalt tigt för båda kommunernas fortsatta tillväxt. Ett liknade militärområde, förklarar Martin Mansell när vi ses på område finns i dagsläget bara norr om Stockholm, säger Martin och hugger in på en bakelse. Taxinge Slott i Nykvarn, känt för sitt stora kakbord. Det stora logistik- och verksamhetsområdet – som marknadsförs som Stockholm Syd och ”Sveriges bästa STOCKHOLM SYD VÄNDER sig till logistikbranschen, lättindustri- och logistikläge” – är ett samarbetsprojekt mel- are industrier och företag med behov av kontor. Framför lan Södertälje kommun, Nykvarns kommun och privata allt riktar man in sig på företag som jobbar med forskning

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN

Stockholm Syd i korthet Stockholm Syd är ett 1 000 hektar stort verksamhets- och logistikområde mellan Södertälje och Nykvarn. Det är beläget på ett gammalt militärområde och är ett samarbetsprojekt mellan Södertälje kommun, Nykvarns kommun och privata markägare. Området ligger nära både E20, E4 och Södertälje hamn samt 50 minuter från Skavsta Flygplats.


8

vår kund //

» Vi har ett strålande samarbete. Eftersom vi är så få på planavdelningen, i förhållande till alla projekt och allt som ska byggas, är vi extra glada för att vi har privata aktörer som vi är så nöjda med.«

Nykvarns kommun Nykvarns kommun är till invånarantalet Stockholms läns minsta kommun. Den är belägen i de norra delarna av landskapet Sörmland, vid sjön Mälarens södra strand. Nykvarn växer med både nya invånare och företag som etablerar sig här. Kommunen är omtyckt för sin natur, sina skolor och närheten till Stockholm. Lådbilslandet och kakslottet Taxinge Slott är populära utflyktsmål.

MARTIN MENSELL, NYKVARNS KOMMUN

Norconsult & Nykvarns kommun Norconsult har haft ett ramavtal med Nykvarns kommun i många år. Företaget har gjort detaljplaner till några av småhusområdena och genomfört ett gestaltningsprogram för Nykvarn Centrum. Men det största arbetet rör det stora verksamhets- och logistikområdet Mörby, Stockholm Syd. Norconsult har bland annat arbetat med tre detaljplaner, Mörby del 6 och 7 och Ånsta 2:1, och utfört en större dagvattenutredning för samtliga detaljplaner. Norconsult har också gjort naturvärdesinventeringar och agerat planstöd till Nykvarns planavdelning.

och utveckling inom miljö och hållbarNykvarns kommun har haft ett ramavhet. Schenker och bostadsutvecklaren tal med Norconsult i många år, och samParadoumo, som båda sätter miljö och håll- arbetet är tätt när det gäller Stockholm Syd. barhet i fokus, är två exempel på företag Norconsults planarkitekter, Sarah Olsson som har valt att etablera sig här. och Maria Hjort, har bland annat jobbat med – Vi hoppas på många fler företag med tre detaljplaner i det nya området, VA-ingensamma fokus. Nykvarns invånare är ge- jörer har genomfört dagvattenutredningar nerellt väldigt positiva till området – det i samband med detaljplanarbetet och under innebär fler jobbmöjligheter samtidigt en viss tid var Norconsult även ett planstöd som affektionsvärdet är lågt eftersom det för planavdelningen och på plats en gång inte är ett kärt område vi bygger på. Jag i veckan. vågar nog säga att det här området är avgö– Vi har ett strålande samarbete. Eftersom vi rande för Nykvarns framtid och fortsatta är så få på planavdelningen, i förhållande till utveckling, säger Martin Mansell. alla projekt och allt som ska byggas, är vi extra glada för att vi har privata aktörer som vi är så nöjda med. Att vi är en så liten organisation är PÅ FRÅGAN OM vilka utmaningar som finns i projektet tänker han efter en liten en stor utmaning i vårt arbete, och vi jobbar stund, blickar ut mot slottsparken och för fullt med att bemöta förväntningarna på alla detaljplaner, säger Martin Mansell. svarar: – Den stora utmaningen är att ytan är så stor, och att vi måste bevara de naturvär- KLOCKAN HAR SL AGIT 17.30. Ett snabbtåg den som finns. Vi måste också tillgodose från Stockholm bromsar in vid Nykvarns stakraven på dagvatten och miljökvalitets- tion. Det är dags för pendlarna att bege sig normer – samtidigt som vi gör de här stora hemåt. Men vem vet, kanske byter några av ingreppen. Vårt fokus har legat på att ta dem ut Stockholmskontoren mot nya arbetsfram helhetslösningar när det gäller natur, platser i Stockholm Syd om sisådär sju–åtta år dagvatten och trafik, men vi jobbar med när området beräknas stå färdigt. För en sak en detaljplan i taget. Det är omöjligt att kan vi vara säkra på – både invånarna och planera allt på en gång. företagen kommer att bli fler i lilla Nykvarn. n

NORCONSULT I DAG # 1 2020


// så funkar det

TEX T CHRIS TIAN TARR AS ERICSSON ILLUSTR ATION HENRIK SCHOUG

9

Kyla på beställning

S

olar House riktar sig till

när kylsystemet stängs av, används

kunder i varma länder

den lagrade kylan i ackumulator-

med många soltimmar,

tanken för att generera ett fortsatt

i till exempel Mellanöstern

behagligt inomhusklimat. Tekniken

och Gulfstaterna, där behovet av

liknar den i ASES (Active Solar Energy

att kyla fastigheter är stort och drar

Storage), som redan finns installerat

enorma mängder energi. Solar

på flera platser i Norden. Skillnaden

House utvecklades för att visa att

är den att ASES långtidslagrar värme

det faktiskt går att bygga mycket

som används under vintermånaderna,

energisnåla hus även i dessa klimat.

medan Solar House korttidslagrar

Principen är enkel: solceller på

kyla för användning varje dygn.

taket alstrar under dagen el som driver ett kylsystem, som i sin tur

HITTILLS HAR ELPRISERNA på den

kyler både byggnaden och en

tänkta marknaden varit alltför låga

ackumulatortank. Under natten,

för att den här typen av lösningar ska

Etiopisk ekoby

vara intressanta, men det ändras i takt med att samhället ställer om

Norconsult fick i uppdrag att formge en ekoby i Etiopien, och där var Solar House en del av lösningen. Byggnaderna skulle ha solceller på taken och utformas med klimatsmarta material och tekniska lösningar, som tillsammans beräknades spara minst 60 procent energi.

till fossilfri energi. Den potentiella marknaden är med andra ord enorm. Solar House-tekniken blir mest effektiv om den kombineras med andra åtgärder. Den går även att applicera på existerande hus, men då behöver man komplettera med till exempel isolering, flerglasfönster och bra ventilation. Solar House kan även bli en så kallad Plusenergibyggnad, som producerar mer energi än den konsumerar. Överskottet kan exporteras till elnätet. n

 1

 2  5  3

Så fungerar Solar House 1. Solceller på taket alstrar likström.

 4

2. En växelriktare omvandlar likström till växelström med rätt spänning. 3. Växelströmmen driver en kompressor.

 5

4. Tillsammans med en värmeväxlare genererar kompressorn kyla. 5. Kylan sprids i huset med hjälp av fläktar, som på natten drivs av extern el. 6. Överskottet av kyla under dagtid leds till en ackumulatortank.

 6

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

 7

7. Under natten, när kylsystemet slås av, använder inomhusklimatet istället kyla från ackumulatortanken.


10 helhetssyn //

PÅNYTTFÖDDA STÄDER Dagens städer tär alltför mycket på ekosystemet, på både lokal och global skala. För att möta framtidens utmaningar, inte minst när det gäller klimatförändringarna, krävs nya tankesätt och arbetsprocesser. Ett koncept som har dykt upp på senare tid är re­gen­ererande städer – städer som inte bara konsumerar mindre, utan hjälper till att återställa ekosystemet.

NORCONSULT I DAG # 1 2020


// helhetssyn

TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON ILLUSTR ATION REBECCA ELFAST

R

egenererande städer är ett grafin ut, vilket kunskapskapital finns och vilka är relativt nytt begrepp inom de ekonomiska och kulturella förutsättningarna stadsbyggnad. Syftet med att för förändring? Vilka miljö- och resursproblem bygga regenererande städer behöver lösas? Det är också viktigt att titta över är att ge både bättre ekologisk tid, och göra prognoser för hur klimatförändringmiljö och ökad social hållbar- arna kommer att påverka förutsättningarna för het. Begreppet omfattar en hållbarhet. – Det här är komplexa processer. Planerings­ samling strategier för att förändra – eller nyplanera – städer så att de lever i symbios med ekosyste- frågor är ofta så kallade ”wicked problems” – men, inte parasiterar på dem. På sätt och vis är det lömska problem. Dessa problem är mycket svåratt dra hållbarhet ytterligare ett steg: istället för att lösta eftersom förutsättningarna beror på organöja sig med att konsumera resurser på en hållbar niska processer som ständigt förändras i realtid, nivå är tanken med en regenererande stad att den och där alla delar påverkar varandra. Små förfaktiskt aktivt ska återställa och förnya resurser. ändringar kan medföra stora konsekvenser över – Det här är egentligen inga nya tankar, men tid, och på helt andra ställen än vad man trott. man kan säga att det är en ompaketering som sam- Det finns heller inte en lösning på ett problem. lar många begrepp som redan finns, säger Emelie Vad stadsplanering oftast landar i är att åtgärda Danielsson, konsult på team Miljö och Säkerhet problem som redan har uppstått, eftersom det på Norconsult. är betydligt svårare att planera för att undvika problem och förutse konsekvenser, säger Emelie Danielsson. DEN STORA UTMANINGEN är att minska städers fotavtryck – och inte bara när det gäller den lokala miljön. PROBLEMATIKEN FÖRSVÅRAS DESSUTOM av män– Städer är alltid beroende av omkringliggande niskors tendens att fokusera uppmärksamheten områden och ekosystem för sin försörjning, och på de egna verksamheterna och ansvarsområdena de kan sträcka sig långt utanför stadens gränser. i stället för att se helheten. Med globaliseringen har försörjningsområdet – Men det är i glappen mellan organisationerna blivit hela världen. Så en av utmaningarna är att och verksamheterna som risker och ohållbara minska det området, menar Emelie Danielsson. lösningar uppstår. Ingen lyfter blicken och ser hur Första steget är alltid att göra en ordentlig ana- deras verksamheter påverkar andra, men vi behölys av förutsättningar och nuläge. Hur ser demo- ver börja göra det.

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN

11

”Små förändringar kan medföra stora konsekvenser över tid, och på helt andra ställen än vad man trott.” EMELIE DANIELSSON, konsult på team Miljö och Säkerhet på Norconsult


12

”Men problem spänner ofta över flera sektorer, och då behöver även lösningarna göra det.” KARINA BARQUET, forskare på Stockholm Environment Institute

”När det gäller grönområden är det viktigt att hitta en balans. Är områdena för stora tappar man i täthet, vilket kan leda till ökade transporter.” MARKETTA KYTTÄ, professor på Aalto-universitetet

Emelie Danielsson menar att vi också behöver börja räkna baklänges – det som kallas för backcasting. Vilka resurser och begränsningar har ekosystemet, och hur måste samhällen utformas för att hålla sig inom ramarna? – Ekosystemen har begränsad kapacitet för hur mycket vi faktiskt kan utnyttja dem på ett hållbart sätt, men det har vi historiskt tagit väldigt lite hänsyn till. Vi måste tänka om helt och hållet från början. Det räcker liksom inte att ändra lite i planeringen – det kommer att krävas ett paradigmskifte, säger Emelie Danielsson. då göra i praktiken? En som noga studerar de här frågorna är forskaren Karina Barquet. Hon arbetar på Stockholm Environment Institute och koordinerar flera forskningsprojekt inom miljöområdet, med särskilt fokus på vatten. – Fler och fler av oss bor i urbana områden, och städerna blir allt större. Vi befolkar allt fler områden som är särskilt utsatta för väderproblem. Och klimatförändringarna påverkar allt på sätt som vi ännu inte ens förstår. Det vi vet är att temperaturer och nederbörd kommer att ändras, och vi kommer till exempel att få problem med fler värmeböljor, säger Karina Barquet. Ett sätt att tänka som blir allt vanligare är att bygga infrastruktur som har multipla funktioner och ger fördelar på mer än ett sätt. – Till exempel behöver en väg inte bara vara en trafikled. Den kan konstrueras för att bättre absorbera och transportera bort vatten vid höga flöden, och längs vägen kan man sätta vegetation som absorberar koldioxidutsläpp, säger Karina Barquet. Hon menar att behovet av att tänka bredare och titta på hela systemlösningar är nödvändigt. – I dag är stadsplanering väldigt uppdelat i sektorer. Transport jobbar med transport, vatten jobbar med vatten. Det ger ett snävt tänkande, och mycket hamnar mellan stolar. Men problem spänner ofta över flera sektorer, och då behöver även lösningarna göra det. Många städer, till exempel Kristianstad och Malmö, tittar nu på lösningar med markområden som den mesta tiden kommer att ha en vanlig funktion, till exempel rekreationsområde eller jordbruksmark. Men vid höga vattenflöden eller skyfall kan områdena medvetet svämmas över och användas VAD KAN MAN

för att magasinera vatten, som en buffertzon för att skydda viktigare delar av bebyggelsen. I länder i Asien, som Taiwan och Thailand, tittar man på att öka växtligheten i städer – också i första hand för att absorbera och reglera vattenflöden. Och i ett EU-projekt tittar Karina Barquet tillsammans med forskare från tjugo andra länder på att återställa kustnära våtmarker utanför Odense i Danmark. – Där återtas jordbruksområden som i  stället får bli våtmarker. Jordbrukarna kompenseras med mark på andra ställen längre inåt land, plus att de då slipper problemen med översvämningar. Man låter helt enkelt naturen sköta större delen av kustområdet, vilket dessutom ökar fågellivet och gör området mer attraktivt för turism och rekreation. Så det är en win-win-situation för alla, säger Karina Barquet. Hon menar att jobba med den här typen av naturbaserade lösningar är ett bra sätt att minska problemen, men det behöver också kombineras med mer traditionella ”hårda” infrastrukturlösningar. – Många av våra reningsverk är till exempel inte byggda med hänsyn till klimatförändringarna, och kan inte hantera varken överflöd eller minskat flöde av vatten på ett bra sätt. Det finns mycket som pekar på att vi borde bygga infrastruktur på annorlunda sätt. Men man tittar alltför ofta smalt och kortsiktigt på kostnaderna, säger Karina Barquet. Det handlar mycket om att kraven på långsiktighet och miljötänk ofta är oklara i kommunernas upphandlingar, och att priset därmed får alltför stor prioritet. – Problemet är att det inte finns några bra och enkla metoder att mäta miljöeffekter och ekonomiska vinster från hållbart tänkande i dag. Det hål­ler på att utvecklas, men det finns inga färdiga än. MARKETTA KYTTÄ, PROFESSOR på Aalto-universitetet i Finland, arbetar med att ta fram just bättre mätmetoder för framtidens stadsbyggande. Hennes fokus ligger på de sociala aspekterna av och medborgarnas insyn i stadsplanering. Ett av verktygen hon har lett arbetet med att ta fram heter Maptionnaire, som kombinerar enkäter och insamlande av information med geografisk data.

NORCONSULT I DAG # 1 2020


13

– Med hjälp av verktyget kan vi se hur folk faktiskt använder olika områden i stadsmiljöerna, till vad och i hur hög grad. Till exempel har det anKöpenhamn vänts i Helsingfors, som är en glest byggd stad, för Danmarks huvudstad har långtgående satsar också hårt på cykel- och att mäta var människor anser att förtätning skulle ambitioner att bli en regenererande gångtrafik, och målet är att ingen vara bra, säger Marketta Kyttä. stad. Ett projekt handlar om att kon- tillväxt ska ske i fossilbaserade transstruera ”gröna fingrar”. Om man tän- porter. Från 2025 ska all elektricitet En av de stora fördelarna med verktyget är att ker sig Köpenhamns utbredning som som konsumeras i staden komma alla röster blir hörda – inte bara de starka och krien hand, med centrum i handflatan, så från vindkraft, och det görs stora är planen att bygga ut grönområden satsningar på både fjärrvärme och tiska. Informationen kan samlas in tidigt och under längs existerande och planerade järn- fjärrkyla. hela planeringsfasen, vilket ger mer och bättre data vägslinjer i stråk ut från centrum likt När det gäller stadsplanering ligger samtidigt som processen blir mer demokratisk. fingrar. fokus just nu på de gamla hamnomMålet är att återvinna så stor del av rådena, som får nytt liv och integreDet ger också möjlighet att testa projekt i liten avfallet som är tekniskt möjligt. Staden ras bättre med resten av staden. skala och snabbt samla in data för att analysera hur resultatet blev. Man kan även snabbt och lätt samla in idéer från medborgarna, vilket också har gjorts i stor utsträckning i Helsingfors. – Folk kan ha fantastiska idéer! Det är ett väldigt – När det gäller grönområden är det viktigt att flexibelt verktyg, och man kan göra alla möjliga hitta en balans. Är områdena för stora tappar man studier med det. Men det ersätter inte de vanliga i täthet, vilket kan leda till ökade transporter. Jag verktygen, i form av personliga möten och infor- vet att man i Singapore experimenterar med takmationsträffar. Däremot är det ett utmärkt kom- och väggträdgårdar, just för att hitta en bra balans plement, säger Marketta Kyttä. mellan tät bebyggelse och växtlighet. För att hitta den balansen krävs det bra data, säger Marketta VERKTYGET KAN ÄVEN användas till studier kopp- Kyttä. Med andra ord: snabbare och bättre data, lade till den ekologiska miljön, till exempel genom multimodala lösningar och lösningar som tar hänatt mäta vilka transportsätt folk väljer, och hur syn till ekosystemets begränsningar. Vägen till regenererande städer är klart utstakad. n grönområden används.

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN


14 miljö // TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON

FOTO SHUT TERSTOCK

DET STIGANDE VATTNETS STÄDER En dag under ett skyfall, efter en vår med höga vattenflöden och några dagars pålandsvindar som tryckt upp de redan förhöjda havsnivåerna ytterligare, står plötsligt stadens gator under vatten.

med klimatförändringarna. Det första är höga flöden i vattendrag, som kan uppstå efter långa perioder av stor nederbörd eller snösmältning. Det andra är skyfall, som under kort och intensiv tid kan släppa ifrån sig höga mängder vatten lokalt. Det tredje är de stadigt ökande havsnivåerna. Allra högst vattennivåer uppstår vid olika kombinationer av et här är ett scenario som är tänkbart på många stäl- de tre orsakerna, som i scenariot i ingressen. – Det ska sägas att det också finns fler polen i Sverige redan i dag. Men med kommande decenniers klimatförändringar kommer sannolikheten att tentiella orsaker till översvämningar, till exöka kraftigt för att det sker, och på många fler ställen. empel dammbrott. Men den typen av risker försöker man förebygga i säkerhetsarbetet. Hur kan vi skydda oss mot översvämningar? Det är i första hand tre naturfenomen som kan hota med Det kan handla om att uppgradera dammen översvämning, som alla dessutom ser ut att förvärras i takt för att släppa fram ett större flöde eller att

D

NORCONSULT I DAG # 1 2020


15

säkra platser nedströms där människor vistas, säger Magnus Jewert, uppdragsledare inom hyd­raulik på team Vattenbyggnad på Norconsult.

På många ställen i landet börjar man studera lösningar för att skydda sig mot framtida ökade vattennivåer. – I Kungsbacka tittar man just nu på olika typer av yttre barriärer mot havshöjningar, antingen fasta konstruktioner eller skyddsportar som kan öppnas för båttrafik. I Örebro bygger man vallar längs Svartån. För att de inte ska bli för höga, men ändå kunna hantera exceptionella vattenflöden, ser man till att vissa sektioner uppströms längs ån medvetet kan översvämmas och magasinera vatten. Poängen är att dämpa flödet innan vattnet når de centrala delarna, säger Magnus Jewert.

PÅ UPPDRAG AV MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har riskanalyser och karteringar över potentiella översvämningar fram till nästa sekelskifte tagits fram för ett antal orter. – Det handlar dels om städer som bedöms vara särskilt utsatta, som Göteborg, Kristian­ stad och Karlstad, men också fler platser. Vi har tagit fram beräkningsmodeller som gör detaljerade prognoser för ett antal olika klimatscenarier, säger Maria Aneljung, teamchef på Team VA-teknik & Utredning på Norconsult. EN ANNAN RISK som ökar i takt med högre Till exempel har man tittat på det som vattenflöden är erosion och skred. För att kallas beräknat högsta flöde, som modelleras skydda kuster och marker behöver ofta buffram genom att kombinera de värsta scena- fertzoner konstrueras. Det kan handla om rierna för till exempel regnmängd, snösmält- växtlighet som binder jorden, eller rent fyning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad siska erosionsskydd. i vattenmagasin. De flesta skydd är dock ofta förknippade – Med tiden har modelleringarna blivit allt med höga kostnader. Markanvändning är mer exakta och bättre integrerade med kart- också en potentiell källa till konflikt – vatten­ data. Numera kan vi till exempel koppla ihop nära tomtmark som tas i anspråk för överdata för vattendrag och markyta med data för svämningsskydd är ofta attraktiv för komledningssystem. Vi kan också bättre model- muner och exploatörer. lera i 2D hur vattnet skulle breda ut sig över – Det är ett dilemma. Vi har verkligen inte ytor genom att bland annat ta hänsyn till råd att göra ingenting. Men pengarna måste höjdskillnader, markförhållanden och hur ju komma någonstans ifrån också, säger vattnet flödar, säger Maria Aneljung. Maria. n

Magnus Jewert, uppdragsledare på team Vattenbyggnad

Maria Aneljung, teamchef på VA-teknik & Utredning

Fem metoder för att hindra översvämning

SKYDDSBARRIÄRER

AVRINNINGSVÄGAR

MULTIFUNKTIONELLA YTOR

BUFFERTZONER

SAMHÄLLSPLANERING

 Placeras till exempel vid inlopp eller längs vattendrag.

 Ytor som är anlagda för att på ett kontrollerat sätt transportera bort överflöd av vatten.

 Till exempel rekreationsytor som vid behov kan dubblera som vattenmagasin.

 Till exempel en anlagd våtmark längs kusten, med bebyggelse innanför zonen.

 Flytta hotad bebyggelse, och undvika att bygga i riskområden.

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN


16 ansvar // TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO WIKIPEDIA , CC BY 2.5

Förlängt liv för unik bro

Världens första moderna snedkabelbro finns i Strömsund. Brons stålkonstruktion har konstruerats av den tyska firman Demag som uppförde liknande broar över de tyska floderna efter andra världskriget.

Strömsundsbron är världens första moderna snedkabelbro och unik i flera bemärkelser. Norconsult har utfört bärighetsberäkning på bron som nu kan stå i många år till.

LARS FALKDALEN LINDAHL

N

risk för utmattning eller utmattande är Strömsundsbron inskador som kan härstamma från konvigdes år 1956 var den struktionens ursprungliga utformvärldsunik och en förening. Så vi konstaterade att bron har gångare i modern ingalla förutsättningar för att fortsätta enjörskonst. Bron anses vara den vara i drift, säger Ginko. första moderna snedkabelbron i värl- Ginko Georgiev, Att göra bärighetsberäkningar på den. brokonstruktör befintliga broar fyller flera funktio– Det är på grund av Strömsunds- på Norconsult ner. Först och främst är det en säbrons intressanta plats i brobyggandets historiska utveckling som uppdraget om kerhetsåtgärd som säkerställer att bron håller. brons bärighetsberäkning var så pass prestige- Det finns också ekonomiska och miljömässiga fyllt för oss, säger Ginko Georgiev, brokon- vinster i att behålla gamla broar i drift så länge som möjligt. struktör på Norconsult. Vid bärighetsberäkningar kontrolleras befintliga broars bärförmåga för dagens trafiklas- – AT T RIVA OCH bygga nytt är ofta en resurster. I och med att tyngre laster kör på våra vägar krävande process och inte positivt för milär det viktigt att infrastrukturen klarar dagens jön. Håller man koll på Strömsundsbron, utfordon. för regelbundet underhåll och renoverar den – Våra beräkningar visade att bron håller en när skador uppstår så tror jag att den kan stå ganska hög kvalitet. Vi hittade inte någon direkt i många år till, säger Ginko. n

Strömsundsbron i siffror Brons största spännvidd är 182,6 meter och totallängden är 332 meter. Höjden på de två pylonerna är 28 meter. Den totala kostnaden för bygget år 1956 uppgick till 10 miljoner kronor.

NORCONSULT I DAG # 1 2020


TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON FOTO ULF CEL ANDER

// kreativitet

17

Plåt med verkshöjd

H

aninge kommun har ett snabbt väx­

Det mest framträ­

säsongen. Det finns också en viktig säker­

dande på båda bygg­

ande behov av för­

naderna är sannolikt

hetsaspekt i detta

skoleplatser, och

de stora byggnads­

– barnen kan vistas,

volymerna mönstrad

leka och vila utomhus,

att ta fram två konceptförskolor

perforerad plåt – guld- Jessica Eriksson,

men i en skyddad

i olika storlek.

färgad på Vargberget

arkitekt och teamchef på för att matcha betong- Norconsult.

Eriksson.

har gett Norconsult i uppdrag

–  D E TVÅ FÖRSKOLOR som hittills

fasaden, koppar-

byggts är baserade på en och

färgad vid Skogslindens tegel

samma konstruktion, men har

– som omsluter trapphus och

olika uttryck för att passa in i respektive omgivning. Båda

miljö, säger Jessica

uteateljéer. – Det är ganska nytt att jobba

NORCONSULT HAR ÄVEN fått

plats med en skyddad barn­ vagnsparkering innanför plåten vid trapphusen, vilket särskilt har

använder dock samma grund-

med skyddade uterum i för­

moduler, och vi har valt att hålla

skolor. Rummen får en luftig

nere antalet olika byggdelar. Det

karaktär, och plåten skyddar från

uttryck av vackra askar, där

finns till exempel bara två stor­

väder och vind. Samtidigt blir

mönstret i plåten sveper runt

lekar av fönster, berättar Jessica

insynen begränsad och sikten

och övergår i betongens relief

Eriksson, arkitekt och teamchef

utåt väldigt god. Uterummen

samt i teglets olika riktningar,

på Norconsult.

förlänger dessutom utomhus­

säger Jessica Eriksson. n

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN

uppskattats av föräldrar. – Vi har försökt ge husen ett

Vargberget och Skogslinden Två förskolor, Vargberget med sex avdelningar och Skogslinden med åtta, har ritats av Norconsult arkitekter på uppdrag av Haninge kommun. Syftet är att utveckla en ny serie konceptförskolor som ska placeras på olika tomter runt om i kommunen. I uppdraget har ingått att förskolorna ska kunna uppvisa en egen identitet, vara igenkännbara som miljövänliga och kännas som ett positivt tillskott i bebyggelsen. Förskolorna har nominerats till Plåtpriset 2020, som delas ut av PLÅT20 och Svensk Byggplåt.


18 projekt // TEX T FRIDA VALENTIN

Vi erbjuder kommuner, statliga verk och privat näringsliv konsulttjänster inom arkitektur, bygg, samhällsplanering, infrastruktur och transport, vatten och miljö, energi, industri och data. Vi är med våra kunder hela vägen – från vision till verklighet – och genomför alla uppdrag med tydlig miljöprofil.

  Arkitektur   Bygg & Fastighet   Energi   Industri   Infrastuktur   IT

  Miljö   Olja & Gas   Risk & Säkerhet   Samhällsplanering   Vatten & Avlopp

NORCONSULT

VÅRA MARKNADSOMRÅDEN

Västerport – ny stadsdel i Varberg 2  5 00 BOSTÄDER , ett nytt hotell och framför

– Den stora utmaningen har framför allt hand-

Societetshuset och fästningen. Etappen inne-

allt nya mötesplatser i ett unikt läge vid havet.

lat om att hitta lämpliga stråk för omläggning

fattar 500 nya bostäder, det nya hotellet, nya

Så kan man sammanfatta Västerport – den

av stora befintliga dagvattenledningar samt ett

verksamheter och Campus Varberg. I de vidare

nya stadsdelen i Varberg där hamnområde

bra läge för den nya dagvattenpumpstationen.

etapperna kommer det bland annat att byggas

och bangård ligger i dag. Norconsults VA-

Vi har haft ett fint samarbete med kommunen,

fler bostäder och

team har varit med från början och utfört

VIVAB, Varberg Energi och de andra konsult-

en stadspark.Detalj-

VA-utredningar för planprogram och detalj-

firmorna, säger Sofia Blad, uppdragsledare

planen väntas bli god-

plan. Nu är man inne i slutfasen med detalj-

på Norconsult.

känd under året, och

projektering av etapp 1

Dessutom har Norconsults planarkitekter

byggstart av första

och omläggning av

upprättat detaljplanehandlingar för etapp 1

etappen beräknas

befintlig VA.

som ligger nära Varbergs stadskärna,

under 2021. n

Sofia Blad, uppdragsledare på Norconsult

En stadsdel för alla Västerport är Varbergs nya stadsdel precis vid havet. Här planeras det för 2 500 bostäder, ett hotell, en park, ett torg och ett nytt kajstråk.

Målet är att Västerport ska bli en stadsdel för alla. Därför läggs stor vikt vid de offentliga miljöerna.

Bostadsområde i Sisjödal MELLAN SKOG , hav och sjö ligger det lugna området Sisjödal

i Västra Göteborg. Här har Norconsult arbetat med fyra byggrätter åt fastighetskoncernen Framtiden och dess dotterbolag Familjebostäder. Team från Arkitektur, Plan, Landskap och VA har arbetat tillsammans med byggnadsvolymer, husutformning, terränganpassning, entréer, parkeringsytor, en översiktlig lösning på markytor kring husen samt en dagvattenutredning. NORCONSULT

– Det var en utmaning att skapa hus som ligger mellan industrier och ett bostadsområde. Vår lösning blev fasadmaterial som tilltalar båda – råare material i kombination med varmt trämaterial, säger Isabel Melo, arkitekt på Norconsult i Göteborg. n

NORCONSULT I DAG # 2 2019


19

NY TVÄRFÖRBINDELSE FÖR HÅLLBART RESANDE

Norconsult har vunnit uppdraget att utföra en genomförandestudie för en ny tvärförbindelse i Torslanda, Göteborg. Några av målen med projektet är att åtgärda trafikproblem i centrala Torslanda och att öka möjligheten till ett hållbart

TORBJÖRN ELIASSON

SKELLEFTEÅ KRAFT

resande. Uppdraget inleds med en kreativ skissfas innan förprojektering, utredande av vägutformning och genomförande.

Nytt aggregat till Rengårds kraftverk

Framtidstorget – ett levande torg i Piteå RÅDHUSTORGET I PITEÅ är

känt för sin charm och sin

– Utmaningen är att behålla

unika 1600-talsform med slutna

charmen och

hörn och gator som korsas på mit-

samtidigt skapa

ten. Nu ska torget bli mer attraktivt

en funktionell

och levande med människor i stället

miljö för eve-

Andreas Eriksson, uppdragsledare för team El

Rengårds kraftverk i Skellefteå har producerat el i 50 år. Nu har Skellefteå Kraft tagit första steget i bygget av ytterligare ett aggregat. Norconsult är projektör och teknisk rådgivare.

för bilar som nu dominerar platsen.

nemang och

Norconsult bistår med ett team från

festivaler, säger Andreas Eriksson,

DRYGT TVÅ TREDJEDELAR av Skellefteå

El och har blandat annat tagit fram

uppdragsledare för El på Norconsult

Krafts elenergi kommer från någon av

en lösning för inbyggda högtek-

Framtidstorget, som blir det nya

vattenkraftsanläggningarna i när-

nologiska högtalare som möjliggör

namnet, ska vara klart 2021 när Piteå

heten av Skellefteå. Nu har företaget

interaktion vid scenshower.

firar 400-årsjubileum. n

tagit första steget i en detaljprojektering för utbyggnationen av Rengårds kraftverk. Det handlar om ytterligare ett aggregat som kommer att ge en ökad

Premiär för järnvägsplanuppdrag

Jonas Björnström, chef för team Generator & Turbinteknik

effekt på ca 35 megawatt. Norconsult är projektör och teknisk rådgivare i ett samverkansprojekt tillsammans med NCC och Andritz. – Det här är en stor milstolpe för oss, inte minst då det

NORCONSULT har för första gången vunnit ett

byggs nya vattenkraftverk i Sverige ungefär var tionde år.

järnvägsplanuppdrag. Det gäller en förlängning

Dessutom är det faktiskt det första kraftverket i landet som blir projekterat i fullskalig BIM. Här förekommer i stort sett

av ett säkerhetsspår vid Värö bangård norr om Varberg. Uppdraget omfattar även projektering av kon-

inga papper eller ritningar, utan allt arbete utgår från en ge-

taktledning, spår och signalledning samt förfrågnings-

mensam BIM-modell som även fungerar som bygghandling,

underlag för bygget. – Inför järnvägsplanen kommer vi att samordna med Länsstyrelsen, ta fram underlag och medverka vid sam-

Mats Lithner, gruppledare för team Spår- och järnvägsteknik

säger Jonas Björnström, teamchef för Generator & Turbinteknik på Norconsult. Investeringsbeslut tas under 2020, och efter erhållet miljö­-

rådsmöten ihop med Trafikverket, säger Mats Lithner,

beslut är målet att första etappen med mark- och berg-

gruppledare för Spår- och järnvägsteknik på Norconsult. n

arbeten ska påbörjas i mars 2021. n

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN


20

PARKLIV FÖR ETT TRYGGARE UPPLANDS-BRO När Upplands-Bro kommun hade önskemål om en aktivitetspark i Råby avsedd för alla vann Norconsult uppdraget – och skapade en naturlig samlingsplats utifrån värdeorden trygg, snygg och jämställd.

Å

t ena hållet lägenhetslängor och Bros lilla centrum, beläget näst längst ut på Stockholms nordvästliga pendeltågslinje. Åt andra Mulleskogen och Råbys låg- och mellanstadieskola. På det vida öppna fältet däremellan fanns det fram tills nyligen ingenting mer än en förfallen grusfotbollsplan och en sliten skatepark som sällan kom till användning. Men sedan i höstas vecklar nu en aktivitetspark i starka, klart lysande färger ut sig över samma yta – och den tycks redan nu efter ett halvår hittat fram och blivit till en spontan samlingsplats för invånarna. En äldre man ute på promenad med sin labrador stannar till vid utegymmet för ett par arm- och benövningar. Alldeles intill lär sig en liten pojke att bromsa med cykeln under korgen på den

NORCONSULT I DAG # 2 2019


TEX T MARCUS JOONS FOTO EMIL NORDIN

//följ med 21

I aktivitetsparken finns det en stor variation av saker att göra. Rörelse är självklart i fokus med en fullskalig basketplan, parkour-och klätterbana samt ett utegym. Är man inte sugen på att motionera finns det en “DJ-station” där musik kan spelas.

fullstora asfaltsbelagda basketplanen. Lite längre bort har en mamma ute på barnvagnspromenad slagit sig ned på en av bänkarna vid picknickområdet Anna Nilsson, för att dricka av sitt medhavda landskapsarkitekt kaffe. Allt samtidigt som ett hos Norconsult tiotal elever från den intilliggande skolan kastat jackorna för att inta matchspel på fotbollsplanen, vilken nu har uppgraderats med konstgräs, stängsel och nya målställningar. Det råder med andra ord, just som det ska, full aktivitet på området. Då har det ändå inte nämnts att här även finns en parkour- och klätteryta, en DJ-hörna där man kan koppla upp sig och spela sin musik via bluetooth – och en ny skateramp som smälter in i allt annat på det 1,5 hektar stora området. Anna Nilsson, landskapsarkitekt hos Norconsult, blickar ut över det hon varit med att skapa. Hon nickar så där som man kan göra när man gillar något man ser. Parken, inser hon, tycks redan tycks ha blivit till en naturlig plats – om inte för alla så i alla fall för ett brett spektra av människor.

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN

– Det är kul att se att den verkligen används, säger Nilsson om alla som hittat hit den här tidiga vårdagen när solens strålar kyls ner av iskalla nordliga vindar. NILSSON DRAR ÅT HALSDUKEN och berättar vidare att uppdraget kom från Upplands-Bro kommun. Detta efter att man inom kommunen genomfört ett antal medborgardialoger, workshops och föreningsmöten med bland andra Friskis och Svettis och de lokala basket- och gymnastikföreningarna. Snart insåg man hos kommunen att det fanns ett stort behov av fler aktiviteter hos invånarna och beslöt sig då för att samla dessa utomhus i en park. Mycket utgick ifrån att öka tryggheten i kommunen. När Brottsförebyggande rådet (Brå) höll sin årliga trygghetsundersökning i fjol uppgav hela 47 procent av de tillfrågade i Upplands-Bro att de kände sig otrygga när de var ute sena kvällar i det egna bostadsområdet. Sett till hela Polisregion Stockholm (Stockholms län plus Gotland) låg annars den siffran på 30 procent. Dessutom oroade sig 51 procent i UpplandsBro för att närstående skulle drabbas av brott jämfört med 36 procent för hela området.


22

Aktivitetsparken i Råby Uppdraget Att till uppdragsgivaren Upplands-Bro kommun skapa en aktivitetspark som skulle uppfylla kraven enligt de tre värdeorden trygg, snygg och jämställd. Utmaningar Att med begränsad budget ändå kunna tillmötesgå många önskemål gällande aktiviteter – och skapa en park för alla. Tidsplan Projektet inleddes 2016 och invigdes under hösten 2019.

– Det är ett utsatt område, konstaterar Nilsson när ralmålningar, förklarar Nilsson. De här kantiga forämnet kommer upp och vi rör oss mellan de olika ak- merna som slingrar sig fram och ett färgtema med en tiviteterna i parken. tydlig färg som sticker ut och syns på håll. – Men förhoppningsvis ökar tryggheten när olika Just parkourdelen, förklarar Nilsson vidare, är människor i olika åldrar hänger här. Det var viktigt platsspecifik, ritad av arkitekten och underkonsulten att promenadstråket här skulle gå rakt igenom parken, Xinga Li, efter ingående möten med aktiva inom för att på så vis integrera den med omgivningen. Att parkourområdet. det blir liv och rörelse och inte, som jag förstått att – Det finns färdiga redskap för parkour som man det var här tidigare, en plats för gäng. Huruvida detta kan köpa, men de är tydligen lite tråkiga och inte kommer att lyckats eller inte, det kan man göra fler jätte­populära i parkourkretsar. Därför fick det bli studier på senare – men vi tror och hoppas att den så här. har en positiv inverkan på området och dess invånare. För att nå fram till det sista målet, det om en jämställd park, fick Nilsson och hennes kollegor EFTER FLERA PLATSBESÖK där man lärde känna plat­ tänka till. – Det fick inte bli en plats som bara används av killar, sen kom Norconsult-teamet bakom aktivitetsparken fram till tre värdeord: snygg, trygg och jämställd. vilket det annars lätt blir när man planerar för idrottsaktiviteter. Så för att motverka att så skulle ske försökte Sedan startade skissandet. – Vi hade en ganska begränsad budget att utgå ifrån vi jobba med olika typer av aktiviteter på samma yta. samtidigt som kommunen hade en lång lista över sa- Till exempel på basketplanen kan man också sätta ett ker man ville ha i parken. Det var verkligen en ut- basketträd och göra det mindre uppstyrt. Eller DJmaning att få till allt och på ett sätt så att det skulle satsningen, där man bara kan lattja och hänga, säger överensstämma med värdeorden, säger Nilsson när vi Nilsson samtidigt som den lille killen på cykeln sladdar framför sin mamma, och får en liten applåd. kommer fram till parkour- och klättringsytan. – Vissa av alla dessa initiativ tvingades vi av rena Hon klättrar så upp på en av de lägre platåerna och berättar att man först rent estetiskt utgick ifrån ett budgetskäl ta bort i slutändan. Men de finns kvar som ritningar om kommunen skulle vilja göra ytterligare ungdomligt formspråk. – Vi har utgått från grafiska former, graffiti och mu- en satsning på parken och lägga till detta senare. n

NORCONSULT I DAG # 1 2020


// visste du att? 23

ETHAN DANIELS, SHUTTERSTOCK

TEX T FRIDA VALENTIN

Tillsammans i Norconsultkoncernen är vi 4 400 medarbetare med kontor och uppdrag världen över. Norconsult AB har huvudkontor i Göteborg och vi har distriktskontor över hela Sverige.

ALLTID NÄRA

Viktigt vattenkraftsuppdrag på Salomonöarna NU SÄTTER NORCONSULT skandi-

navisk vattenkraft på den inter-

– Att vara en del av Salomon-

nationella kartan. I konkurrens med

öarnas satsning

stora aktörer, bland annat i Japan,

på en fossilfri

Australien och Nya Zeeland, vann

elproduktion

Norconsult upphandlingen som

känns fantastiskt.

oberoende teknisk konsult för en

Förutom en

Øyvind Lier, teknikansvarig för dammar på Norconsult

vattenkraftsanläggning på Salomon-

minskad klimat-

öarna – ett land som nu importerar

påverkan kommer anläggningen att

diesel för sin elförsörjning. Bygg-

innebära billigare och mer stabil el.

nationen är i gång och om allt går

Just nu har totalentreprenaden cirka

enligt plan ska anläggningen vara

20 personer på plats, men det kom-

klar om fem år. Norconsults jobb

mer att bli betydligt fler när vi börjar

är att övervaka byggnationen och

med den 75 meter höga betong-

säkerställa resultatet, men också

dammen och den tre kilometer långa

att ansvara för att ägaren kan han-

tunneln, säger Øyvind Lier, teknik-

tera lånen från Världsbanken och

ansvarig för dammar på Norconsult

övriga partners.

som ansvarade för anbudet. n

Svensk stuga på paradisön St. Barth SAINT-BARTHÉLEMY, som

lärare och fem elever från Byggnads-

också kallas St. Barth, är

programmet på Strömbackaskolan

en liten fransk paradisö med vita stränder och bara sex mil körbara

Vi har 30 kontor i Sverige

i december 2019. – Projektet var helt fantastiskt.

BORLÄNGE

SKELLEFTEÅ

GÄVLE

SOLLENTUNA

GÖTEBORG

STOCKHOLM

HALMSTAD

SUNDSVALL

HELSINGBORG

TROLLHÄTTAN

HUDIKSVALL

UMEÅ

JÖNKÖPING

UPPSALA

KALMAR

VARBERG VÄSTERÅS

vägar. Den är också Piteås vänort

Det var en utmaning att först rita

KARLSKRONA

sedan 1977. Nu finns det en svensk

ett hus som ska motstå orkanvindar

KARLSTAD

VÄXJÖ

stuga på ön, tack vare ett volontär-

och termiter, och sedan bygga

LUDVIKA

ÄLVKARLEBY

uppdrag av Piteå kommun, Ström-

huset på plats i gassande sol och

LULEÅ

ÖREBRO

backaskolan och Norconsult. Delar

värme, säger Henrik Eriksson,

MALMÖ

ÖRNSKÖLDSVIK

av huset fraktades i containrar

studioledare på Norconsult i Piteå

MÄRSTA

ÖSTERSUND

och byggdes ihop på plats av två

som ritade huset. n

PITEÅ

SAMHÄLLSBYGGARE MED HELHETSSYN


Avsändare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

TEX T FRIDA VALENTIN FOTO ANNA-LENA LUNSQVIST

Med passion för byggprojekt Han har byggt kolkraftverk i Indien och var en pionjär inom CAD. Sölve Andersson är byggnadsingenjören som aldrig backar för en utmaning.

SÖLVE ANDERSSON Byggnadsingenjör ÅLDER 64 år BOR: Ytterby utanför Kungälv och i fritidshuset på Tjörn. FAMILJ: Fru, tre vuxna barn och två barnbarn. FRITID: Familj, byggprojekt, resor, naturen och högintensiv träning på Friskis. DET BÄSTA MED MITT JOBB: Att jag får chans att utvecklas och jobba brett inom företaget.

S

ölve Andersson växte upp på en

av möjligheterna med CAD-ritningar, 3D-

gård i Dalsland och har sysslat

modellering och visualiseringar.

med byggprojekt så länge han kan minnas. Ekonomisk linje på gym-

– Jag gick en kurs och gjorde ett komplett CAD-projekt för Musikskolan i Kungälv.

nasiet blev det dock eftersom han tyckte om

En tid senare var jag CAD-ansvarig på före-

matte. Efter gymnasiet arbetade han som

taget. Jag är en nyfiken, kreativ problem-

murare med sin morbror i fem år.

lösare som älskar utmaningar, och det har

– Jag upptäckte att jag saknade den teo-

jag verkligen fått användning för här på

retiska delen av byggandet, så jag läste bygg-

Norconsult. De senaste 15 åren har jag

teknisk linje på vuxengymnasiet i Göteborg,

jobbat med IT-lösningar och affärssystem.

säger Sölve. ÄVEN PÅ FRITIDEN har Sölve ägnat sig åt EFTER DIVERSE PLATSCHEFSJOBB och kon-

problemlösning och byggprojekt. Tillsam-

sultuppdrag i bland annat Indien och USA

mans med sin fru Susanne, som är arkitekt,

sökte han sig till Norconsult 1989. Och där

har han byggt ett fritidshus på Tjörn från

har blivit kvar.

grunden.

Handläggande byggnadsingenjör på arki-

– Huset har varit min stora hobby sen

tekturavdelningen blev hans första roll. Och

vi köpte tomten för 15 år sen. Jag har byggt

trots att han knappt visste hur man satte på

allting själv och hittat lösningar på problem,

en dator på den tiden blev han intresserad

som jag ju älskar att göra, säger Sölve. n

Profile for norconsultSE

Norconsult Idag 1-2020  

I vår kundtidning "Norconsult idag" berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Tidningen har en upplaga på 40...

Norconsult Idag 1-2020  

I vår kundtidning "Norconsult idag" berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Tidningen har en upplaga på 40...