__MAIN_TEXT__

Page 1


}COIM ‹‰|Š‰‡~t‹~txq‰€xo„~t 0!4-/3 4(%(/,9)3,!.$/&4(%!0/#!,903%


x³¤ª²µ¨£¨·¤¬«¤±¤§«°²¶ ¨¼¶«Ÿ¤±¤³¤µ¤ª¹ªŸ·²¼³¤µ¡ ±·²ºžµª²¼¶·²¶£±²¯¡·²¼Ÿ·°«°†·¹±·²¼°¨²³²¬²±§Ÿ³²·¨ ·µ¡³² ®¤¸´º®¤¬«°¨·†©µ¤¶«Ÿ§¬¤¶®¨¼Ÿ·²¼Ÿ¨®°¨·†¯ ¯¨¼¶Ÿ·²¼°¨²³²¬²±§Ÿ³²·¨·µ¡³²¤±¤³¤µ¤ª¹ªŸºžµª²¼ ¯¡ª²¼Ÿ·ž»±«º ¶£°©¹±¤°¨·¬º§¬¤·†­¨¬º·²¼± ®¤¬·«ºm¬¨¸±²£ºt£°¥¤¶«º{žµ±«º q¤µ¬¶¬²£ ³²¼®¼µ´¸«®¨ °¨·²±|³ ¶«º¤³¤ª²µ¨£¨·¤¬«¤±¤³¤µ¤ª¹ªŸ ·«º¶·²¬»¨¬²¸¨¶ ¤º ·«º¶¨¯¬§²³² «¶«º ·²¼¨­¹©£¯¯²¼®¤¬ ª¨±¬®¡·¨µ¤·«º¡¯«º¤¬¶¸«·¬®Ÿº¨°©†±¬¶«º·²¼¥¬¥¯ ²¼ °¨ ©¹·²·¼³¬®žº «¯¨®·µ²±¬®žºŸ²³²¬¨¶§Ÿ³²·¨†¯¯¨º°¨¸¡§²¼º ¶£°©¹±¤°¨·²†µ¸µ²·²¼±

nissos

%0 .com

s#OPYRIGHT |€m‰t|t.)33/3'2‰‡€| ‹«¯ FAX m¬¨¼¸¼±·Ÿºž®§²¶«º~¯ ¤º€²¼·²¼°†±²º ³¨£¸¼±«|°³²µ¬®²£‘µ¬¶· ±¤€ ¶¶¤ ‚¹·²ªµ¤© ¤x±·´±«ºmŸ°¤º q¤¶»¤¯ §«ºl¬†±±«º ARC3CHILLINGER ~¯ ¤º€²¼·²¼°†±²º 8µ¬¶· ±¤q¤³³† 3OCIAL-EDIA|¯¬¶†¥¨·‹¶†°«

2


€xo…t‰Štx

7%,#/-%

xlxq~|‡‰xt|qt€|q‹|t

$%!26)3)4/23

‰²§«ª¡º³²¼®µ¤·†·¨¶·¤»žµ¬¤¶¤º¨ ±¤¬ ž±¤¨µª¤¯¨ ² ®¼µ ¹ºª¬¤·²±³µ´·²®¤¬µ¡ ¶·²±«¶ °¤º ‹²¶»Ÿ°¤®¤¬·²°žª¨¸¡º·²¼¨ ±¤¬·ž·²¬¤³²¼ °³²µ¨ ·¨±¤·²±ž»¨·¨³†±·¤°¤½ ¶¤º®¤¬ ±¤·²¶¼°¥²¼¯¨£¨¶·¨³²µ¨ «q†·°²º±¤ ¨ ±¤¬³¤ª®²¶° ¹ºª±¹¶·Ÿ¹º·²Œ¨µ¡‡«¶  ¹¶·¡¶²¤³²·¨¯¨ ž±¤±¬§¤±¬®¡³µ²²µ¬¶°¡ª¬¤ ·²¼º¯†·µ¨¬º³²¬²·¬®´±§¬¤®²³´±®²¶°²³² ¯ ·¬®²¼»¤µ¤®·Ÿµ¤ t·«±¨³ ¶®¨¦Ÿ¶¤º ¸¤¤¬¶¸¤±¸¨ ·¨±¤¶¤º ®¨µ§ ½¨¬«ZEN°¼¶·«µ¬¤®Ÿ·²¼¤·°¡¶©¤¬µ¤ ‹²·²³ ² «¬¶·²µ ¤·²¼ ²¬¨®§«¯´¶¨¬º®¤¬ ·¤©¨¶·¬¥†¯¸¤³¤µ¤°¨ ±²¼±»¤µ¤ª°ž±¤ ¶·«±°±Ÿ°«¶¤ºx±¤®¤¯£¦·¨·¬º¼³žµ²»¨º ³¤µ¤¯ ¨º ·¤¤­¬²¸ž¤·¤ ·¬º¨±§¬¤©žµ²¼¶¨º §¬¤§µ²°žº®¤¸´º®¤¬·¬º¤³²§µ†¶¨¬º¶¨ ®²±·¬±†±«¶¬† t™¤¼·¡·²±²§«ª¡¸¤¥µ¨ ·¨¡¯¨º·¬º ³¯«µ²©²µ ¨º³²¼¸¤¶¤º©¤±²£±»µŸ¶¬°¨º °ž¶¤¤³¡·«°¤·¬†·²¼±·¡³¬²¼®¤·² ®²¼³²¼ ¤ª¤³†·²±«¶ ®¤¬·²ª±¹µ ½¨¬¶³¬¸¤°Ÿ³µ²º ¶³¬¸¤°Ÿ|¯³ ½²¼°¨±¤¶¤º®µ¤·Ÿ¶²¼°¨ ®¤¯Ÿ³¤µž¤®¤¬±¤¤³²¯¤£¶²¼°¨³¤µž¤·¬º §¬¤®²³žº¶¤º

4HEGUIDEYOUAREHOLDINGINYOURHANDS ISATOOL MOSTLYUSEFULDURINGYOURFIRST DAYSIN0ATMOS)TSSHAPEANDSIZEAREBOTH DESIGNEDINAWAYTHATYOUCANALWAYSCARRY ANDCONSULTIT7ITHNODOUBT 0ATMOSIS WORLDWIDEKNOWNASTHE˜(OLY)SLAND™)TALSO CONSTITUTES FORANY#HRISTIANWORSHIPER AN IDEALDESTINATIONCOMBININGQUALITYVACATION ALONGWITHACOSMOPOLITANAIR $URINGYOURVISIT YOUWILLBEFLOODEDBYTHE :ENANDMYSTICALATMOSPHEREOFTHEISLAND 4HELANDSCAPE THEHISTORY THEEVENTSAND CULTURALFESTIVALSWILLBEIMPRINTEDINYOUR MEMORY$ISCOVERTHEBEAUTIFULBEACHES THE SIGHTSEEING THEINTERESTINGEXCURSIONSAS WELLASTHEGETAWAYSTOTHENEARBYISLANDS )NTHISTOURISTGUIDEYOUWILLFINDALLTHE USEFULINFORMATION THROUGHTHEEYEOFTHE LOCALRESIDENTBASEDONTHELOVEANDTHE KNOWLEDGEOFTHEISLAND INCHBYINCH7E HOPETOKEEPYOUGOODCOMPANYANDATTHE SAMETIMEENJOYTOGETHERYOURVACATION

3


q|Š|‘‰|‡x t‹‰Š€~x‡xmŠ‰~ 

(q†·°²º·²¼»¸¨º®¤¬·²¼¶Ÿ°¨µ¤

t‹‰Šx ‰‡|t‰‡xt‹~Šx Ȩ¨µ†²±Ÿ·²¼¹†±±«·²¼n¨²¯¡ª²¼   

      

Ȩ¨µ¡t³Ÿ¯¤¬²·«ºx³²®†¯¼¦«º Ȩ¨µ†²±Ÿ’ª¬¤·¹±xª ¹± Ȩ¨µ†²±Ÿ€¤¯²ªµ¤¬´±·²¼|¼¤ªª¨¯¬¶°²£ «·µ¡º~ª¤³«°ž±²¼ Ȩ¨µ†²±Ÿ}¹²§¡»²¼q«ªŸº Ȩ¨µ¡€†¸¬¶°¤·²¼x³²¯¯²£Ÿx³²¯¯´ Ȩ¨µ¡€†¸¬¶°¤·«ºq¤±¤ª ¤º·²¼lµ¤¥† Ȩq¤±¤ª ¤¶·²o¬¥†§¬·¹±€¤¯²ªŸµ¹± Ȩq¤±¤ª¬†·²¼€£®®²¼ Ȩ¨·¤°¡µ©¹¶«·«º€¤¯¤°¹·Ÿº Ȩq¤±¤ª ¤·²¼t·¤¼µ²£Ÿq¤±¤ª ¤·²¼¤±·¤¯†®« Ȩœ¶¬²º‘µ¬¶·¡§²¼¯²ºx¯¼®´± Ȩ’ª¬²ºq¤±·¨¯¨Ÿ°¹±‘¬¯¬²°²§ ²¼ Ȩ’ª¬²¬x±†µª¼µ²¬ €Ÿ³²¬ Ȩ’ª¬²ºl¨´µª¬²ºx¼¯¤®¬²£ Ȩ|µ«°«·Ÿµ¬²·«ºqž·µ¤º Ȩ|µ«°«·Ÿµ¬²¨µ†º²±Ÿºqµ²©Ÿ·«~¯ ¤

‰€t‰ qxŠxo|t 

Ȩ‘´µ¤Ȩt®†¯¤Ȩ€¤¶·ž¯¯¬Ȩ’ª¬²ºn¨²¯¡ª²º

  

Ȩ’¶³µ«Ȩ¨¯¡¬Ȩ’ªµ¬²o¬¥†§¬Ȩo¨£®¨ºȨ€†°³²º Ȩ{¤ª¬†Ȩq¤µ¤¯ ¤·²¼o¬ªª ±²¼Ÿm §¼°¨º Ȩq¤µ¤¯ ¤l¨µ¤±¡ºȨq¤µ¤¯ ¤€¤¯²ªŸµ¹±Ȩt†¦¬¯¤ Ȩxª ¤n¨²©¤±²£Ȩlµ² ®²ºȨqž·µ¤Ȩo†°³« Ȩx¯¼®žºȨm¬¤®¡©·¬Ȩ„¬¯Ÿ’°°²º

qŠ‰‹xt|txp}|‡xm|‹|Ȩ€ž±·µ²²µ¸¡§²­²¼q²¯¬·¬¶°²£®¤¬q¯«µ²©¡µ«¶«ºȨo¨ ¦¤±¤·²¼{¤³·¬¶·«µ ²¼Ȩq¤·°¬†§¤t»²¯ŸȨxµ»²±·¬®¡t«°¤±·Ÿµ«Ȩxµ»²±·¬®¡‡¬®²¯¤À§«Ȩ€²¼°¤µ¡Ȩ£¯²¬Ȩt³Ÿ¯¤¬¤·«ºq†·°²¼

xp}‰‡|qt~t  

Ȩ‡«¶¬†ª£µ¹¤³¡·«±q†·°² Ȩ‘¬¯¬²°¡§¬Ȩo¨¬¦² Ȩ¤µ†¸¬Ȩxµ®¬²  Ȩ‹¤³¬²µ²°¤±·¬®†¶«°¨ ¤·²¼±«¶¬²£

|€m~o…t|t qxt‘xo‡~q|Š‰m‰t €xo‰€xŠ‡~q|Š‰m‰t

|€mŠ‰|t ‘Š~t‹€|tqo~Š‰‚‰Š|t p|‡‰m‰‘|xm…x‹x q‰o‰q|tlo…tt|t 4


#/.4%.43 #(2/./,/'9 0ATMOSOFYESTERDAYANDTODAY

()34/29 -/.!34%2)%3 Ȩ3AINT*OHNTHE4HEOLOGIAN-ONASTERY Ȩ4HE(OLY#AVEOFTHE!POCALYPSE Ȩ(OLY-ONASTERYOFTHE.UNSOFTHE!NNUNCIATION Ȩ(OLY-ONASTERYOF:OODOCHOS0IGIS Ȩ4HE(OLY-ONASTERYOF(OLYOF(OLIES Ȩ4HE(OLY3EATOF!POLLO Ȩ4HE(OLY3EATOFTHE6IRGINOF'RAVA Ȩ6IRGINOF+IKOSȨ4HE-ETAMORPHOSISOF+ALAMOTI Ȩ4HE6IRGINOF0ANAGIAOF-ANTALAKI Ȩ4HE"LESSED#HRISTODOULOSOF!LIKES Ȩ3AINT0ANTELEIMONASOF#HILIOMODI Ȩ(OLY5NMERCENARIESȨ3AINT'EORGEOF!VLAKI Ȩ4HE(ERMITAGEOF0ETRA Ȩ4HEHERMITAGEOFTHE0ROPHET%LIAS

6),,!'%3 "%!#(%3 #HORAȨ3KALAȨ+ASTELLIȨ3AINT4HEOLOGOS Ȩ!SPRIȨ-ELOIȨ!GRIO,IVADIȨ,EFKESȨ+AMPOS Ȩ6AGIAȨ,IGINOU"EACHOR4WINS Ȩ'ERANOS"EACHȨ+ALOGIRONBEACHȨ3APSILA Ȩ!GIA4HEOFANOUȨ'RIKOSȨ0ETRAȨ,AMPI Ȩ!LIKESȨ$IAKOFTIȨ0SILI!MMOS

35''%34)/.3!.$7/24(3%%).' #ENTREOF/RTHODOX#IVILIZATIONAND)NFORMATION 4HERELICOFTHE"APTISTERYȨ0ATMIAN3CHOOLȨ3IMANTIRI -ANSIONȨ.IKOLAIDES-ANSION Ȩ4HE"USTOF%MMANOUEL8ANTHOS Ȩ+UMAROȨ‹HE-ILLSȨ#AVESOF0ATMOS

!,3/7/24(3%%).' Ȩ)SLANDSAROUND0ATMOS Ȩ#HILIOMODIISLANDȨ,IPSIȨ-ARATHIȨ!RKI Ȩ4HEMOSTROMANTICSPOTSOFTHEISLAND

%6%.43 %!34%20%2)/$ 35--%20%2)/$

%8#523)/.3 53%&5,).&/2-!4)/. (/4%,32//-3 !0!24-%.43 2%34,!.'5!.'%3 5


+þðāúýĀĄöóĀøð÷Āõúóÿð ÷Āāýÿ÷øõðûðĴÿýúõ 0!4-/39%34%2$!9!.$4/$!9()34/29

‘n|t

9%34%2$!9

¶·²µ¬®†¨¼µŸ°¤·¤°¤µ·¼µ²£±¡·¬·²€¤¶·ž¯¬ «¤µ»¤ ¤¤®µ¡³²¯«·²¼±«¶¬²£ ®¤·²¬®Ÿ¸« ®¨¶·«°ž¶«»†¯®¬±«¨³²»Ÿ ¨±´°¨¯ž·¨º ¤³²§¨¬®±£²¼±¡·¬³µ´·²¬³²¼®¤·² ®«¶¤± ¶·²±«¶ Ÿ·¤±²¬m¹µ¬¨ º ®¤¬¨±¶¼±¨»¨ ¤²¬ ›¹±¨º€¤·†·²²¤¬´±¤ «q†·°²º¼³ž¶·« ·¬º¶¼±ž³¨¬¨º¤³¡·«±¨¬¶¥²¯Ÿ³¨¬µ¤·´± ¨±´°¨·†·«±q·´¶«·«º€¹±¶·¤±·¬±²£³²¯«º §ž»·«®¨³²¯¯²£º³µ¡¶©¼ª¨º ¶¼°¥†¯¯²±·¤º ¶·«±¤±†³·¼­«·²¼²¬®¬¶°²£·«º8´µ¤º q†·°²¼

(ISTORICALDISCOVERIESINDICATETHAT+ASTELLI THEANCIENT!CROPOLISOFTHEISLAND WAS INHABITEDINTHE-IDDLE"RONZE!GE WHILE STUDIESPROVETHATTHEFIRSTRESIDENTSOFTHE ISLANDWERETHE$ORIANSANDAFTERTHEMTHE )ONIANS!ROUNDTHETHCENTURY 0ATMOS SUFFEREDANINVASIONOFPIRATESANDLATER ONTHEFALLOF#ONSTANTINOPLE)T MAINLY SHELTEREDASIGNIFICANTNUMBEROFREFUGEES WHOHELPEDTHEINCREASEOFTHEPOPULATION

6


‹² ¤±¤ª±¹µ ½¨·¤¬¤³¡·²¨¯¯«±¬®¡ ®²¬±²¥²£¯¬²¹º¨µ†‡Ÿ¶²º®¤¬·²¤®² ¯²¼¸¨ «³¤ª®¡¶°¬¤¤±¤ª±´µ¬¶Ÿ·«º °¨·«± ¨µ†²±Ÿ·²¼xª ²¼¹†±±²¼·²¼n¨²¯¡ª²¼ ·²¨µ¡t³Ÿ¯¤¬²·«ºx³²®†¯¼¦«º®¤¬·²°¨ ¶¤¬¹±¬®¡²¬®¬¶°¡·«º‘´µ¤º±¤¶¼°³¨µ¬¯¤° ¥†±²±·¤¬¶·²±®¤·†¯²ª²·¹±°±«°¨ ¹±·«º q¤ª®¡¶°¬¤ºq²¯¬·¬¶·¬®Ÿº€¯«µ²±²°¬†º·«º 5.%3#/q¤µ†¯¯«¯¤ «|¼µ¹³¤¾®Ÿ “±¹¶« ¶¼°³¨µ¬¯¤°¥†±¨¬·²±«¶ ¤±†°¨¶¤¶·²¼º ¨³·†³¬²¶«°¤±·¬®²£º³µ²¶®¼±«°¤·¬®²£º ³µ²²µ¬¶°²£º·«º|¼µ´³«º

OFTHEMAINTOWNCALLED#HORA)N 0ATMOSWASOFFICIALLYRECOGNIZEDBYTHE 'REEK0ARLIAMENTASTHE(OLY)SLAND)N THEISLANDWASESTABLISHEDTHROUGH ITSRECOGNITIONWHENTHE(OLY-ONASTERYOF 3AINT*OHNTHE4HEOLOGIAN THE(OLY#AVE OF!POCALYPSEANDTHEMEDIEVALVILLAGEOF #HORAWEREINCLUDEDINTHECATALOGUEOF 7ORLDS(ERITAGEMONUMENTSOF5.%3#/ )NTHEMEANTIME THE%UROPEAN5NION%5 INCLUDESTHEISLANDAMONGTHESEVENMOST IMPORTANTWORSHIPDESTINATIONSIN%UROPE

ŠƊżƌƐżƅƃȲƁƌžƃżƇƇƁƌ

7


t~|ŠxŽ

4/$!9

‹²‡«¶ ·«ºx³²®†¯¼¦«º °¨·²¼º³¨µ ³²¼ ®¤·² ®²¼º·²¼±¤®¤·¤±ž°²±·¤¬®¼µ ¹º ¶·«‘´µ¤ ·«t®†¯¤®¤¬·²±€†°³² ¨ ±¤¬ ·²±«¶ °¨·¬º§¤±·¨¯¹·žº³¤µ¤¯ ¨º®¤¬·¤ ¨³¬¥¯«·¬®†®†¶·µ¤ ·¤¯¨¼®†¶³ ·¬¤®¤¬·¤ °±«°¨¬´§«¤­¬²¸ž¤·¤ ~¯¬¡¯²¼¶·¤®¤¯²®¤ µ¬¤ ®¤¸†µ¬²·²³ ² Ÿ³¬² °¨¶²ª¨¬¤®¡®¯ °¤ §¬†»¼·««µ¨° ¤®¤¬ª¤¯Ÿ ±« †±¼§µ²¬¥µ¤»´§¨¬º¯¡©²¬®¤¬°¬®µžº®²¬ ¯†§¨º³²¼¤±¤°¨¬ª±£²±·¤¬ ¶»«°¤· ½²¼±°¬¤ ¨¯®¼¶·¬®Ÿ¸ž¤¶«¤®·´± ®¡¯³¹± ¯¬°¤±¬´± ¡µ°¹±®¤¬¤®µ¹·«µ ¹± §«°¬²¼µª´±·¤º·²± ¬§¤±¬®¡³µ²²µ¬¶°¡ª¬¤¤­ž»¤¶·¨º§¬¤®²³žº

4HE)SLANDOFTHE!POCALYPSE WITHABOUT RESIDENTSMOSTOFTHEMLOCATEDIN #HORA 3KALAAND+AMPOS ISTHEISLANDWITH LACYBEACHES CASTLESOFSTRIKINGBEAUTY WHITEHOUSESANDTHEMOSTIMPRESSIVE SIGHTSEEING 3UNNYSUMMERS ACLEANLANDSCAPEIN COMBINATIONWITHAMILD MEDITERRANEANAND PEACEFULCLIMATE DRYROCKYHILLSANDSMALL VALLEYSBLENDINGTOGETHERARECOMBINEDIN ANATTRACTIVEARRAYOFBEACHES BAYS PORTS ANDISOLATEDHAVENSANDTHEREFORECREATEAN IDEALDESTINATIONFORUNFORGETTABLEVACATION

€¤¯´º²µ ¶¤·¨¶·«±q†·°²Ž

7ELCOMETO0ATMOS

8


nissos

%0 .com


nissos

%0 .com


÷Āāýÿ÷ð ()34/29

‹²¡±²°¤q†·°²º³µ²žµ»¨·¤¬¤³¡·²¡µ²º o†·°²º·«º€¤µ ¤º¶·«¬®µ†x¶ ¤ ¡³²¼ ¯¤·µ¨¼¡·¤±«¸¨†’µ·¨°¬º ‰°£¸²º¯ž¨¬¡·¬«q†·°²º¥¼¸ ¶·«®¨¶·« ¸†¯¤¶¶¤®¤¬«’µ·¨°¬º °¨·«¥²Ÿ¸¨¬¤·²¼ x³¡¯¯¹±¤ ®¤·†©¨µ¨±¤³¨ ¶¨¬·²m ¤±¤·«± ¤±¤¶£µ¨¬¶·«±¨³¬©†±¨¬¤ ~q†·°²º¨ ±¤¬¶¨¡¯²·²±®¡¶°²ª±¹¶·Ÿ¹º Œ·²±«¶ ·«ºx³²®†¯¼¦«ºŸ«Œ¨µ²¼¶¤¯Ÿ° ·²¼x¬ª¤ ²¼ ¯¡ª¹·²¼¡·¬¶¨¶³Ÿ¯¤¬²·²¼ ±«¶¬²£²°¤¸«·Ÿº·²¼‘µ¬¶·²£¹†±±«º²µ¤ °¤· ¶·«®¨·«±x³²®†¯¼¦«®¤·†·«±¨­²µ ¤ ·²¼¤³¡·²Š¹°¤ ²¤¼·²®µ†·²µ¤m²°¬·¬¤±¡ ·²°‘ 12

4HE.AME0ATMOSISMOSTLIKELYORIGINATED BYTHEMOUNTAIN,ATMOS OF+ARIAINTHE !SIA-INOR WHERETHE'ODDESS!RTEMIS WASBEINGWORSHIPED!CCORDINGTOTHE LEGEND0ATMOSWASSUNKAND!RTEMIS WITHTHEHELPOF!POLLO MANAGEDTO CONVINCE:EUSTOSURFACETHEISLANDBACK 0ATMOSISKNOWNALLAROUNDTHEWORLD ASTHE˜)SLANDOFTHE!POCALYPSE™OR˜4HE *ERUSALEMOFTHE!EGEAN3EA™BECAUSE WITHINACAVE*OHN ADISCIPLEOF#HRIST ENVISIONEDTHE!POCALYPSE DURINGHISEXILE BYTHE2OMAN%MPEROR$OMITIANINTHE YEAR!$


13


‹² ²¡¶¬²º‘µ¬¶·¡§²¼¯²º §µ¼¶¨·« ²±Ÿ·²¼xª ²¼¹†±±«·²¼n¨²¯¡ª²¼ t·¤·ž¯«·²¼²¼®¤¬¶·¬º¤µ»žº²¼¤¬´±¤ »· ¶·«®¤±·¤³µ´·¤¤µ»²±·¬®†¨±´·² ¬§µ£¸«®¨«q¤·°¬†§¤t»²¯Ÿ³²¼ž°¨¯¨±¤ ³¤ ­¨¬¶«°¤±·¬®¡µ¡¯²¶·²§¬¤©¹·¬¶°¡·²¼ ¶®¯¤¥¹°ž±²¼ªž±²¼ºt·²¼º®¡¯³²¼º·«º ¶»²¯Ÿº¤±¤§¨ »·«®¤±¶³²¼§¤ ¨º©¼¶¬²ª±¹ ° ¨º·¹±ªµ¤°°†·¹±®¤¬·«º¨®®¯«¶¬¤¶·¬®Ÿº §µ†¶«º ‹² ²¬|±¨·² ®¤·ž¯¤¥¤±·«±q†·°²³²¼ ¨±·†»¸«®¨¶·²m²¼®†·²·«º‡†­²¼ ‹² ²q†³¤ºž¸¨¶¨·«±q†·°²¼³¡·«± ³µ²¶·¤¶ ¤·²¼ œ·¤±·²­¨® ±«¶¨«³¨µ ²§²º·«º ·²¼µ®²®µ¤· ¤º ²¬‰¸¹°¤±² ¨³ž·µ¨¦¤±¶·« °²±Ÿ±¤¶¼±¨» ¶¨¬·¬º§µ¤¶·«µ¬¡·«·žº·«º‹² ³¯²£¶¬²¶¼ªªµ¤©¬®¡¼¯¬®¡·«º°¤µ·¼µ†·¬º §µ¤¶·«µ¬¡·«·¨º·«º¨³²»Ÿº

14

)N "LESSED#HRISTODOULOSFOUNDEDTHE -ONASTERYOF3AINT*OHNTHE4HEOLOGIAN!T THEENDOFTHETHCENTURYANDATTHEBEGIN NINGOFTHETH THEFIRSTMANSIONSWHERE BUILT)N THEREWASFOUNDED˜4HE0ATMI AN3CHOOL™WHICHWASMEANTTOPLAYAMAJOR ROLEINTHEENLIGHTENINGOFTHEENSLAVEDRACE 7ITHINTHECIRCLESOFTHESCHOOL THEREWERE MANYGREATFIGURES HIGHLIGHTEDBECAUSEOF THEIRSTUDIESANDTHEIRECCLESIALACTION )N THE6ENETIANSOCCUPIED0ATMOSAND THEISLANDJOINEDTHE$UCHYOF.AXOS )N THE0OPETOOK0ATMOSUNDERHIS PROTECTION )N BYTHETIMETHE4URKISHOCCUPA TIONBEGUN THEMONASTERYWASALLOWED TOCONTINUEITSACTIVITIES4HERICHWRITING MONASTERY™SMATERIALWITNESSESTHEACTIVITIES OFTHATPERIODOFTIME


‹² ®¤·†·«±¨³¤±†¶·¤¶«·²¼‰µ¯¡© « q†·°²º®¤·¤¯Ÿ©¸«®¨¤³¡·²Š¹¶¬®¡¶·¡¯² ‰¬q†·°¬²¬¥†¶¨¬·«º¶¼±¸Ÿ®«º€¬²¼·¶²£®” €¤¾±¤µ·½Ÿ·²®¤·¤¶®¨£¤¶¤±°¨µ¹¶¬®Ÿ ¶«°¤ ¤°¨ª†¯¤³¯² ¤®¤¬¤©¬¨µ´¸«®¤±¶·² ¨°³¡µ¬² x³¡·²²¤¬´±¤®¤¬°¨·†¼³Ÿµ­¨°¨ª†¯« ³±¨¼°¤·¬®Ÿ®¤¬²¬®²±²°¬®Ÿ¤±†³·¼­«®¤¬ ¤±¤³·£»¸«®¨° ¤¤®°†½²¼¶¤®²¬±¡·«·¤ ~†±¸¬¶Ÿ·«º¶¼±²§¨£·«®¨¤³¡¤¼­«°ž±« ³±¨¼°¤·¬®Ÿ® ±«¶« ¤±†³·¼­«¶·¬º·ž»±¨º ·«½¹ªµ¤©¬®Ÿ ·«°¬®µ²·¨»± ¤®¤¬·¤ ªµ†°°¤·¤ ‹² §«°¬²¼µªŸ¸«®¨«‚¬¯¬®Ÿ|·¤¬µ¨ ¤ ¶·«±‰§«¶¶¡ š·¤±«¶«°¤±·¬®¡·¨µ«¤³¡·¬º °¼¶·¬®žº²µª¤±´¶¨¬º³²¼¶»«°¤· ¶·«®¤±ª¬¤ ·«±³µ²¨·²¬°¤¶ ¤·«º¨³¤±†¶·¤¶«º®¤¬¤³¨ ¯¨¼¸žµ¹¶«º·¹±|¯¯Ÿ±¹±¤³¡·«±‰¸¹°¤ ±¬®Ÿx¼·²®µ¤·²µ ¤x±†°¨¶¤¶·²¼º¬§µ¼·žº Ÿ·¤±®¤¬²q†·°¬²º|°°¤±²¼Ÿ¯p†±¸²º x³¡·²ž¹º·² «q†·°²º†±«®¨ ¶·²¼º·¤¯²£º ‹² ¨±¶¹°¤·´¸«®¨¨³ ¶«°¤¶·«± |¯¯†§¤

)N DURINGTHE/RLOFREVOLUTION 0ATMOS WASOCCUPIEDBYTHE2USSIANFLEET4HE 0ATMIANPEOPLE UNDERTHETREATYOF+¡«¡K +AYNARCAIN MANUFACTURED UNDER THE2USSIANFLAG GREATSHIPSSERVEDFOR COMMERCEPURPOSES &ROMTHETHCENTURYANDLATERON THERE WASAGREATINTELLECTUALANDECONOMICAL DEVELOPMENTOF0ATMOS)TSBLOOMINGWAS ACCOMPANIEDBYINCREASEDINTELLECTUAL PROGRESSINARTS PAINTING CRAFTINGAND LEARNING )N ˜&ILIKI%TAIRIA™WASCREATEDIN /DESSA)TWASONEOFTHEMOSTIMPORTANT SECRETORGANIZATIONS CREATEDFORTHE PREPARATIONOFTHEREVOLUTIONANDTHE INDEPENDENCEOFTHE'REEKNATIONFROM THE/TTOMANS!MONGTHEIRFOUNDERSWAS %MMANOUEL8ANTHOS ORIGINATEDFROM 0ATMOS &ROMUNTIL 0ATMOSWASAN OCCUPATIONOF)TALY )N 0ATMOSBECAMEOFFICIALLYPARTOF 'REECE 15


úýûóĀøð÷úýûðĀāõÿ÷ð !""%93!.$-/.!34%2)%3

~q†·°²º¨ ±¤¬†µµ«®·¤¶¼±§¨§¨°ž±«°¨ ·²‘µ¬¶·¬¤±¬¶°¡®¤¬·«±‰µ¸²§²­ ¤ “»¨¬·¬º ³¨µ¬¶¶¡·¨µ¨º¨®®¯«¶ ¨º®¤¬°²±¤¶·Ÿµ¬¤¤³¡ ²³²¼§Ÿ³²·¨¶·²±®¡¶°² °¨¥†¶«·²°žª¨¸²º ®¤¬·²±³¯«¸¼¶°¡·«º€¤·†·«±¨³ ¶®¨¦Ÿ ¶¤º¶·¬º²±žº·«ºq†·°²¼ ²¬ª¼±¤ ®¨º ³µž³¨¬±¤©²µ†·¨¨±§£°¤·¤³²¼®¤¯£³·²¼± ·²¶´°¤¶¤º¤³¡·²¼º´°²¼ºž¹º®¤¬·¤ ª¡±¤·¤ 16

0ATMOSISINTIMATELYLINKEDTO#HRISTIANITY AND/RTHODOXY"ASEDONTHEPOPULATION ANDITSEXTENT ITHASTHELARGESTNUMBEROF CHURCHESANDMONASTERIESTHANANYOTHER PLACEAROUNDTHEWORLD)FYOUAREAWOMAN ANDYOUWISHTOVISITAMONASTERYIN0ATMOS YOUSHOULDCOVERWITHCLOTHESALLYOURBODY FROMSHOULDERSTOKNEES


õ÷óÿðúýûõāýĂ ÷šðûûõāýĂöóýùýòýĂ 3!).4*/(.4(%4(%/,/')!.-/.!34%29

t·ž®¨·¤¬¶¤±®²µ´±¤¶·«±®²µ¼©Ÿ·²¼ ¯¡©²¼¶·²¼¦«¯¡·¨µ²¶«°¨ ²·«º‘´µ¤º®¤¬ ¸¼° ½¨¬¥¼½¤±·¬±¡®†¶·µ²’µ»¬¶¨±¤®· ½¨·¤¬ ·²¤³¡·²±œ¶¬²‘µ¬¶·¡§²¼¯² ¶·²± ²³² ²²¤¼·²®µ†·²µ¤º·²¼{¼½¤±· ²¼ x¯ž ­¬²ºx™²€²°±«±¡º »†µ¬¶¨ °¨»µ¼¶¡¥²¼¯² ¡¯²·²±«¶ ·«ºq†·°²¼ 18

3AINT*OHNTHE4HEOLOGIAN-ONASTERY )TSTANDSLIKEACROWNONTHETOPOFTHEHILL ONTHEHIGHESTSPOTOF#HORARESEMBLINGA BYZANTINECASTLE)TSBUILTSTARTEDINBY "LESSED#HRISTODOULOS4HE"YZANTINE%M PEROR!LEXIOS+OMNINOSTHE&IRSTGAVEAWAY FREETOHIMTHEWHOLEISLANDOF0ATMOS


nissos

%0 .com


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ MAP OF THE MONASTERY OF SAINT JOHN THE THEOLOGIAN 20

14 15

13

14

16 17 18

14

11

7 6 14

14

8 9

5 14

4 20

19

10

12

2 3

14

20 20

‹²£¦²º·«º°²±Ÿº­¨³¨µ±†·¤°ž·µ¤ ·²°Ÿ®²º·²¼¤³¡·²¥²µµ†ž¹º·²±¡·² ¨ ±¤¬°ž·µ¤®¤¬¤³¡·«±¤±¤·²¯Ÿž¹º·« §£¶«xµ®¨·†°ž·µ¤³†±¹¤³¡·«³£¯« ¼³†µ»¨¬²Œ§²¯²©¡±²º ž±¤°¬®µ¡†±²¬ª°¤ ¤³¡¡³²¼²¬°²±¤»² °³²µ²£¶¤±±¤»£±²¼± ®¤¼·¡¯†§¬ ±¨µ¡®¤¬°²¯£¥¬¨³†±¹¶·²¼º ¨¬¶¥²¯¨ º·«º¨³²»Ÿºt¨³¨µ ³·¹¶« ®¬±§£±²¼ »·¼³²£¶¤±·¬º®¤°³†±¨ºª¬¤±¤ ¨¬§²³²¬Ÿ¶²¼±·²¼º®¤·² ®²¼º±¤®¤·¤©£ ª²¼±¨±·¡º·¹±¨±¬¶»¼°ž±¹±·¨¬»´±

1 21

| ¶²§²º %NTRANCE m¬¤¥¤·¬®¡ 0ASSAGE q¤µ¨®®¯Ÿ¶¬²xª ²¼{¤¶¬¯¨  ²¼ #HAPELOF3AINT6ASILEIOS ¨µ²©¼¯†®¬² 3ACRISTY €¤¸²¯¬®¡ #ATHOLIKON q¤µ¨®®¯Ÿ¶¬²xª ²¼‡¬®²¯†²¼ #HAPELOF3AINT.ICHOLAS q¤µ¨®®¯Ÿ¶¬²q¤±¤ª ¤º #HAPELOF6IRGIN q¤µ¨®®¯Ÿ¶¬²‰¶ ²¼‘µ¬¶·¡ §²¼¯²¼ #HAPELOF"LESSED #HRISTODOULOS |¶¹·¨µ¬®Ÿ¤¼¯Ÿ )NNER9ARD q¤µ¨®®¯Ÿ¶¬²‹ °¬²¼t·¤¼µ²£ #HAPELOFTHE(OLY#ROSS

20

q¤µ¨®®¯Ÿ¶¬²qµ²§µ¡°²¼ #HAPELOF0RODROMOS ‹µ†³¨½¤ !LTAR3TONE ¤ª¨¬µ¨ ² #OOKING!REA q£µª²¬ 4OWERS !¯¨¼µ¡°¼¯²º &LOUR MILL €¨¯¬† -ONKS#ELLS q¤µ¨®®¯Ÿ¶¬²xª ¹±q†±·¹± #HAPELOF(OLYOF(OLIES m²»¨ ²¤³²¸Ÿ®«·µ²© °¹±  &OOD3TORAGE t£ª»µ²±¨º¨ª®¤·¤¶·†¶¨¬º -ODERNFACILITIES t®†µ³¨º¯²­†®·¬¶·†¤±·¬¶·« µ ª°¤·¤ /BLIQUEPROPS q¤µ¨®®¯Ÿ¶¬²xª ¹± x³²¶·¡¯¹± #HAPELOF3AINT !POSTOLOI

4HEMONASTERYHASMORETHANMETERS HEIGHT)TSLENGTHFROMNORTHTOSOUTHIS METERSANDFROMEASTTOWESTMETERS (IGHERENOUGHFROMTHEGATE THEREIS THE–DOLOFONOSKILLER —ASMALLOPENING FROMWHERETHEMONKSCOULDTHROWHOT OILOREVENWATERTOANYPOSSIBLEINVADER )NANEMERGENCY THEYSOUNDEDALERTBY RINGINGTHEBELLS)NTHISWAY THEYCALLED THEPEOPLEINORDERTOFINDREFUGEEWITHIN THEMONASTERY


21


t·²€¤¸²¯¬®¡·«º²±Ÿº¼³†µ»¨¬·²·ž°³¯² ³²¼»µ²±²¯²ª¨ ·¤¬¤³¡·²®¤¬¨ ±¤¬ ©¬¯²·¨»±«°ž±²¤³¡ª¯£³·¨ºm¬¤¸ž·¨¬ ¨¬®¡±¨º®¤¬¶®¤¯¬¶·žº³¤µ¤¶·†¶¨¬º¤­¨³žµ¤ ¶·«º²°²µ©¬†º®¤¬¤­ ¤º 22

)NSIDETHE#ATHOLICSECTIONOFTHEMONASTERY THEREISTHEALTAR DATEDFROMAND CARVEDINWOODBYTWELVESCULPTORS)T CONTAINSIMAGESANDREPRESENTATIONSOFAN UNSURPASSEDVALUE


q¤µ¨®®¯Ÿ¶¬¤ ®¨¯¬† ¤³²¸Ÿ®¨º ¶·žµ±¨º ·² t®¨¼²©¼¯†®¬² «{¬¥¯¬²¸Ÿ®« ·²²¼¶¨ ² «‹µ†³¨½¤¤¯¯†®¤¬²¬¥²«¸«·¬®² »´µ²¬ ¤³¤µ· ½²¼±ž±¤°²±¤¶·«µ¬¤®¡¶¼ª®µ¡·«°¤ ¤³¤µ†°¬¯¯«º²°²µ©¬†º

#HAPELS CELLS STORAGEAREAS WELLS THE SACRISTY THELIBRARY THEMUSEUM THEALTAR ALONGWITHTHEAUXILIARYAREASCOMPOSEA MONASTERYCOMPLEXOFINCOMPARABLE BEAUTY

~²±Ÿ¼³†ª¨·¤¬¶·²‰¬®²¼°¨±¬®¡q¤ ·µ¬¤µ»¨ ²x³²·¨¯¨ q¤·µ¬¤µ»¬®Ÿ|­¤µ» ¤ °¨q¤·µ¬¤µ»¬®¡ “­¤µ»²·²±«ª²£°¨±¡·²¼ °¨¨¬§¬®†³µ²±¡°¬¤~²±Ÿž»¨¬¶¼±²¯¬®† §ž®¤³¤µ¨®®¯Ÿ¶¬¤¨®·¹±²³² ¹±·¤·ž¶¶¨µ¤ ¥µ ¶®²±·¤¬¶·«±¤¼¯Ÿ

4HEMONASTERYBELONGSTOTHE%CUMENICAL 0ATRIARCHATE (EISA0ATRIARCHAL%XARCHWITHSPECIAL PRIVILEGES4HEMONASTERYHASTENCHAPELS INTOTAL FOUROFWHICHARELOCATEDINSIDETHE YARD

24


25


nissos

%0 .com


‹²°²¼¶¨ ²©¬¯²­¨±¨ ¤°£¸«·²¼º¸«¶¤¼ µ²£º‚²µ«·žº¨¬®¡±¨º »µ¼¶²®ž±·«·¤†°©¬¤ ¨¬®²±²ªµ¤©«°ž±¤»¨¬µ¡ªµ¤©¤ ¤µª¼µ†¶®¨£« ®¤¬¯¨¬·²¼µª¬®†¤±·¬®¨ °¨±¤¨®· ¸¨±·¤¬¶¨¤¼·¡ §¬¤ ·¨µ¤¶«°¤±·¬®žº¸¨¹µ²£±·¤¬«{¬¥¯¬²¸Ÿ®« ®¤¬«¶¼¯¯²ªŸ®¨¬°«¯ ¹± ·¤¶«°¤±·¬®¡·¨µ¤ §¨ ª°¤·¤·«º²³² ¤º°³²µ¨ ±¤¸¤¼°†¶¨¬ ®†³²¬²º¶·²¨³¬¶®ž¦¬°²¶®¨¼²©¼¯†®¬²³²¼ ¯¨¬·²¼µª¨ ¶·²¨¶¹·¨µ¬®¡·²¼ x±²¬»·†m¨¼·žµ¤ ‹¨·†µ·« q¤µ¤¶®¨¼Ÿ t†¥¥¤·²  ‹µ ·« qž°³·« €¼µ¬¤®Ÿ  ‹«¯  28

4HEMUSEUMHOLDSPRICELESSTREASURES PORTABLEIMAGES EMBROIDEREDCHASUBLES ILLUMINATEDMANUSCRIPTS SILVERWAREAND LITURGICALOBJECTS4HELIBRARYANDACOLLECTION OFHOLYRELICSARECONSIDEREDPARTICULARLY SIGNIFICANT SAMPLESOFWHICHONECAN ADMIREVISITINGTHESACRISTYWITHIN /PEN-ONDAY 7EDNESDAY &RIDAY 3ATURDAY  4UESDAY 4HURSDAY 3UNDAY  0HONE 


TIP

4IPt·²°²¼¶¨ ²¥µ ¶®¨·¤¬®¤¬²Œq²µ©¼µ¡º€´§¬®¤·²¼²¼¤¬´±¤ ³²¼©žµ¨¬¤³²¶³†¶°¤·¤¤³²·²®¤·††µ®²±|¼¤ªªž¯¬² 4IP~§¼±¤·¡·«·¤¤ª²µ†º¤±¤°±«¶·¬®´±Ÿ¤±· ªµ¤©¹±¶«°¤±·¬®´± ¨®§¡¶¨¹±¤³¡·²®¤·†¶·«°¤·²¼°²¼¶¨ ²¼ TIP

4IP)NTHEMUSEUM ISHELDTHE–PURPLECODE—OFTHETH CENTURYWITHEXTRACTSFROMTHE-ARKUS'OSPEL 4IP9OUCANBUYSOUVENIRSORCOPIESOFCONSIDERABLE EDITIONSFROMTHEGIFTSHOPOFTHEMUSEUM 29


72,(ÿýĀþõùð÷ýāõĀðþýøðùĂąõĀ 4(%(/,9#!6%/&4(%!0/#!,903%

‹²°‘ ²¹†±±«º²|¼¤ªª¨¯¬¶·Ÿº©¸†±¨¬ ¨­¡µ¬¶·²º¶·²±«¶ ·«ºq†·°²¼t·«¶³«¯¬† ¡³²¼§¬ž°¨±¨¤¼·¡º°¨·²°¤¸«·Ÿ®¤¬¥²«¸¡ ·²¼qµ¡»²µ² ¶¼±žªµ¤¦¨·«±x³²®†¯¼¦« {µ ¶®¨·¤¬¶·«°ž¶«·«º§¬¤§µ²°Ÿº¤³¡·²¯¬ °†±¬·«ºt®†¯¤º³µ²º·«‘´µ¤®¤¬¶¼±§ž¨·¤¬ °ž¶¹°²±²³¤·¬²£ ™³¨µ³†·«°¤ °¨·« ²±Ÿ€¤·†·«±¨³ ¶®¨¦Ÿ¶¤º¸¤¨±·¼³¹¶¬ ¤¶·¨ ·¨¤³¡·²³¤µ¨®®¯Ÿ¶¬·«ºxª ¤º’±±¤º °ž¶¤¶·²¬¨µ¡t³Ÿ¯¤¬²l¬¤±¤©·†¶¨¬®¤±¨ º ¶·«±¤¼¯Ÿ·²¼t³«¯¤ ²¼³µž³¨¬±¤®¤·ž¥¨¬ ¶¤µ†±·¤·µ ¤¶®¤¯²³†·¬¤ 30

NTHEYEAR!$ *OHNTHE%VANGELIST WASEXILEDANDTHENARRIVEDTO0ATMOS)N THECAVEWHEREHEWASSTAYING WITHHIS STUDENT0ROCHOROS WROTETHE!POCALYPSE 4HE(OLY#AVEISLOCATEDBETWEENTHEPORT OF3KALAAND#HORAANDISCONNECTEDTOTHE -ONASTERYWITHATRAIL ™OFWALKING $URINGYOURVISIT YOUWILLBEIMPRESSEDBY THE3AINT!NNA™SCHAPELWITHINTHE(OLY#AVE )NORDERTOREACHTHEYARDOFTHECAVEYOU WILLHAVETOGODOWNSTEPSÅ


‹²³ž·µ¹°¤·²¼¶³«¯¤ ²¼³µ²žµ»¨·¤¬¤³¡ ·¤¥¤¸£·¨µ¤¶·µ´°¤·¤·«ºª«º ¨ ±¤¬ªµ¤±¬ ·²¨¬§žº®¬²±²°†½¨·¤¬·µ¤»¨ ·«ºt·«±²µ²©Ÿ ·²¼¼³†µ»¨¬ž±¤·µ¬³¯¡µŸª°¤·²²³² ² ³¬¶·¨£¨·¤¬¡·¬³µ²®¯Ÿ¸«®¨¤³¡·«±³¤µ²¼¶ ¤ ·²¼n¨²£x±¤®¤¬± ¶·«®¨¤³¡·²±œ¶¬²‘µ¬ ¶·¡§²¼¯²®¤·†·«±†©¬­Ÿ·²¼¶·«±q†·°²l¬¤ ·¬º¤±†ª®¨º·«º¯¤·µ¨ ¤º·¹±³¬¶·´± ·²±¡·¬² ·°Ÿ°¤·²¼t³«¯¤ ²¼ž»¨¬°¨·¤·µ¤³¨ ¶¨‡¤¡

4HEROCKOFTHECAVESCOMINGFROMTHE DEEPESTLAYERSOFTHEEARTHISFROMGRANITE ANDKNOWNASTRACHYTE/NITSROOFTHEREIS ATRIPLECRACKWHICHISSAIDTOBECAUSEDBY THEPRESENCEOF'OD)TWASRENOVATEDBY "LESSED#HRISTODOULOS WHENHEARRIVED IN0ATMOS4HE3OUTHSECTIONOFTHECAVE TURNEDTOBEATEMPLE INORDERFORTHE #HRISTIANBELIEVERSTOWORSHIP'OD

31


nissos

%0 .com


ĀāýûõĀ÷ĂþðÿĄýĂûāÿó÷ĀòĂûð÷øó÷óĀ÷óÿóĀúýûóĀ þÿýĀā÷úõāõĀþðûðò÷ðĀ /.4(%)3,!.$4(%2%!2%4(2%%&%-!,%-/.!34%2)%3 &/24(%-%-/29/&6)2').-!29

¨µ†²±Ÿ€¤¯²ªµ¤¬´±·²¼|¼¤ªª¨¯¬¶°²£ Œ«·µ¡º~ª¤³«°ž±²¼ ¶·²±²·¬²§¼·¬®¡·°Ÿ °¤·²¼±«¶¬²£³ ¶¹¤³¡·«»´µ¤€· ¶·«®¨ ·²¤³¡·²±¬¨µ²°¡±¤»²·²¼°¨ª†¯²¼ ²±¤¶·«µ¬²£‡¬®«©¡µ²³²¼¶·«¶¼±ž»¨¬¤ ¤±¤®¤ ±¬¶¨·²®·Ÿµ¬²®¤¬·²¤©¬žµ¹¶¨¶·²± o²¼®†·²±|¼¤ªª¨¯¬¶·Ÿx³ž»¨¬b³¨µ³¤ ·´±·¤º¤³¡·«¶·†¶«·²¼¯¨¹©²µ¨ ²¼¶·« ‘´µ¤ ‹² ³µ²¶·ž¸«®¤±±ž¤®· ¶°¤·¤¤³¡·²± 34

4HEREARETHREEFEMALEMONASTERIES ONTHE ISLAND FORTHEWORSHIPOFTHE6IRGIN (OLLY-ONASTERYOFTHE.UNSOFTHE !NNUNCIATION)TISLOCATEDTOTHESOUTHWEST PARTOFTHEISLANDBEHIND#HORA)TWASBUILT INBY.IKIFOROS THEMONKOFTHE'REAT -ONASTERY WHORENOVATEDITLATERANDWAS DEDICATEDTO,UCASTHE%VANGELIST)TIS LOCATED™AWAYBYFOOTFROMTHEBUSSTATION IN#HORA


®¤¯¡ª¨µ²x°©¬¯¡»¬²‹²°²±¤¶·Ÿµ¬©¬¯²­¨±¨ ³¨µ¬¶¶¡·¨µ¨º¤³¡®¤¯¡ªµ¬¨º³²¼¤¶»² ¯²£±·¤¬®¤¬°¨·«±®²¬±¹±¬®Ÿ³µ²¶©²µ† ·«± ®«³²¼µ¬®Ÿ ·«°¨¯¬¶¶²®²° ¤®¤¬·²¥¼½¤±·¬±¡ ®ž±·«°¤°¨°¬¤·¨»±¬®Ÿ³²¼²±²°†½¨·¤¬ Œ¶³ ¸¤

)N NEWBUILDINGSWEREADDEDBYMONK !MPHILOCHIOS4HE-ONASTERYHOUSESMORE THANFORTYNUNSWHODEDICATETHEIRTIMEON COMMUNITYSERVICE GARDENING BEEKEEPING ANDBYZANTINEEMBROIDERY BASEDONA TECHNIQUECALLED–3PITHA—SPARKLE 

¬¤®¤¯¡ªµ¬¤ °¨·²¡±²°¤‰¯¼°³ ¤ Ÿ·¤± °¤¸Ÿ·µ¬¤·²¼§¬†¶«°²¼¥¼½¤±·¬±²£¤ª¬² ªµ†©²¼ ‚´·«€¡±·²ª¯²¼

/LYMPIAWASANUNANDASTUDENTOFTHE FAMOUSBYZANTINEICONOGRAPHER&OTIS +ONTOGLOU

35


~¨µ†°²±Ÿ¤³²·¨¯¨ ·¤¬¤³¡·«±¨®®¯«¶ ¤ |¼¤ªª¨¯ ¶·µ¬¤«²³² ¤¶¼±§ž¨·¤¬°¨·²± ’ª¬²o²¼®†®¤¬·²¨®®¯«¶†®¬·²¼’ª¬²¼ x±·´±¬²¼³²¼¥µ ¶®¨·¤¬¶·«±®²µ©Ÿ‰¬ ¨¬®¡±¨º»µ²±²¯²ª²£±·¤¬¤³¡·²±² ² ®¤¬²¤¬´±¤

4HE-ONASTERYINCLUDESTHE#HURCHOF %VANGELISM CONNECTEDTO3AINT,OUKASAND THECHAPELOF3AINT!NTONYBOTHLOCATEDON THETOP4HEIMAGESAREDATINGBACKTOTHE TH THANDTHCENTURY

|³¬¶®¨³·Ÿµ¬² ®¤¬ ®†¸¨ ‹µ ·« qž°³·« €¼µ¬¤®Ÿ

6ISITING(OURS AND ON 3UNDAY 4UESDAYAND4HURSDAY

36


nissos

%0 .com


|Šx‰‡~}…‰m‰‘‰q~l~t ¥µ ¶®¨·¤¬§¼·¬®†·«º‘´µ¤ºqµ¡®¨¬·¤¬ª¬¤ ž±¤ª¼±¤¬®¨ ²°²±¤¶·Ÿµ¬³²¼¬§µ£¸«®¨ ·²¤³¡·²±¬¨µ²°¡±¤»²q¤µ¸ž±¬² q¤±ª®´¶·¤l¬²µ·†½¨¬·«±q¤µ¤¶®¨¼Ÿ·«º m¬¤®¤¬±«¶ °²¼‚¬¯²­¨±²£±·¤¬¨¬®¡±¨º¤³¡ ·²±²ž¹º·²±²¤¬´±¤ 38

4(%(/,9-/.!34%29/&://$/#(/3 0)')3 )TISLOCATEDINTHEWESTPARTOF#HORAAND FOUNDEDINFROMAMONKNAMED 0ARTHENIOS0ANGOSTAS)TCELEBRATESONTHE &RIDAYAFTER%ASTER4HEREAREIMAGESDATING BACKFROMTHETHTOTHETHCENTURY


~|Šx‰‡~Œxlx‹…‡xl…‡ ¶·¤§¼·¬®†·«º‘´µ¤º®¤¬¬§µ£¸«®¨·² ‰®¨±·µ¬®¡º‡¤À¶®²º¨ ±¤¬¤©¬¨µ¹°ž±²º ¶·¤Œ|¬¶¡§¬¤·«ºn¨²·¡®²¼ q¤±«ª¼µ ½¨¬¶·¬º‡²¨°¥µ ²¼ 40

4(%(/,9-/.!34%29 /&(/,9/&(/,)%3 )SPOSITIONEDWESTOF#HORAANDFOUNDED IN4HECENTRALTEMPLEISDEDICATED TOTHE–PRESENTATIONOFTHE6IRGIN-ARY—)T #ELEBRATESON.OVEMBERTHEST


,(ÿðøðö÷Āúðāð (/,93%!43

‹«±¬§¬¡·¼³«²±²°¤¶ ¤Œ¬¨µ†®¤¸ ¶°¤·¤ ¶·«±q†·°²ž»²¼±·¤¤¶®«·Ÿµ¬¤§µ£²±·¤± ¤³¡·²¼º §¬²¼º·²¼º°²±¤»²£º¶¼±Ÿ¸¹º¶¨ ¶³Ÿ¯¤¬¤§ ³¯¤¶·¤²³² ¤¤µª¡·¨µ¤ž©·¬¤»±¤± ®¨¯¬†Ÿ±¤²£º‹²¤µ»¤¬¡·¨µ²¥µ ¶®¨·¤¬ ¶·«±qž·µ¤ ¶·²¥µ†»²³²¼²±²°†½¨·¤¬ €¤¯¬®¤·¶²£ 42

)N0ATMOSTHEREISAPARTICULARNAMEFOR HERMITAGESCALLED–(OLY3EATS—4HEYARE FOUNDEDBYTHEMONKSTHEMSELVESUSUALLY INCAVESNEXTTOWHICHTHEY ALSO BUILTCELLS ORTEMPLES4HEOLDERONEISONTHE2OCKOF +ALIKATSOU


t‹‰|Š‰€xntx‹‰xq‰oo‰š xq‰oo… «¬§¬¤¬·¨µ¡·«·¤¨ ±¤¬¡·¬¨ »¨ž­¹ ¤³¡·²±·² »²·²¼¤±¨°¡°¼¯²®¤¬¤¯´±¬ ¨±´ °ž¶¤¶·²±³¨µ ¥²¯² ¡³²¼¼³†µ»¨¬®¤¬³«ª†§¬ ¤±†¥¯¼½¨° ¤¤³¡·¬º¸¨µ°¡·¨µ¨º³«ªžº·«º ³¨µ¬²»Ÿº 44

4(%(/,93%!4/&!0/,,‰ WITHTHEPARTICULARITYHAVINGOUTSIDEITSWALLS AWINDMILLANDAGRINDERWHILEINTHEINSIDE THEREISAYARD WHEREISLOCATEDAWELLAND ONEOFTHEHOTTESTSOURCESOFTHEAREA


nissos

%0 .com


¨µ¬®†¤³¡·¤³¤¯¤¬¡·¨µ¤¤¶®«·Ÿµ¬¤ ¼³†µ»²¼±ª£µ¹¤³¡·«±x³²®†¯¼¦« § ³¯¤ ¶·«±¨µ†²±Ÿ’ª¬²¬x¶´°¤·²¬ ¶·²¼º €Ÿ³²¼º·²¼‰¶ ²¼’ª¬²¬x±†µª¼µ²¬ ¶·«± |¼¤ªª¨¯ ¶·µ¬¤ ¶·«±qž·µ¤ ¶·¤o²¼®†®¬¤ ¶·²±qµ²©Ÿ·«~¯ ¤‡¨¡·¨µ¤¼³†µ»²¼±¶·« ¥¡µ¨¬¤³¯¨¼µ†·«ºq†·°²¼q¤±¤ª ¤€²¼°† ±¤ x³²¯¯²£¶·¤n¨µ°¬†®† 46

!ROUNDTHE!POCALYPSE NEXTTOTHE -ONASTERY THEREARESOMEOFTHEOLDER HERMITAGESINTHEGARDENSOFTHE(OLY 5NMERCENARIES INTHE%VANGELISM#HURCH IN0ETRA IN,OUKAKIAANDIN0ROPHET%LIAS 4HEREARE ALSO SOMENEWERONESON THENORTHSIDEOF0ATMOS4HE6IRGINOF +OUMANA !POLLO™S4HERMIAETC 


nissos

%0 .com


)%Š‰€xntx ‹~tqx‡xlxt‹‰lŠx{x

4(%(/,93%!4/&4(%6)2'). /&'2!6x

m¼·¬®†·«º‘´µ¤º °¨·¤­£·²¼¯¡©²¼·«º €¤¯¤°¹·Ÿº®¤¬·«ºª¼±¤¬®¨ ¤º°²±Ÿº·²¼ |¼¤ªª¨¯¬¶°²£ »· ¶·«®¨·²¤³¡·²± q†·°¬²’ª¬²lµ«ª¡µ¬²·²‡¬¶£µ¬² ·²°²±¤»¡ ‡Ÿ©¹±¤®¤¬¤³¡†¯¯²¼º°²±¤»²£º| ±¤¬ ¤©¬¨µ¹°ž±«¶·«±€² °«¶«·«ºn¨²·¡®²¼ q¤±«ª¼µ ½¨¬¶·¬ºx¼ª²£¶·²¼

)TISLOCATEDINTHEWESTOF#HORA BETWEEN THEHILLOF+ALAMOTISANDTHEFEMALE MONASTERYOF%VANGELISM)TWASBUILTIN BY3AINT'REGORYFROM0ATMOS THE MONK.IFONASANDSOMEOTHERMONKS)T WASDEDICATEDTOTHE6IRGINANDCELEBRATES ON!UGUSTTHERD

48


nissos

%0 .com


~qx‡xlxt‹‰o{xm‹…‡€xo‰l~Š…‡

4(%6)2')./.4(%+!,/')2/.-%!$/7

t·²{²µ¨¬²§¼·¬®¡·°Ÿ°¤·«ºq†·°²¼ ¼³†ª¨¬ ·¤¬¶·«ª¼±¤¬®¨ ¤²±Ÿ}¹²§¡»²¼q«ªŸº q¤±«ª¼µ ½¨¬¶·¬ºx¼ª²£¶·²¼

)TISLOCATEDINTHENORTHWESTPARTOF0ATMOS )TBELONGSTOTHEFEMALEMONASTERYOF :OODOCHOS0IGISANDITCELEBRATESON!UGUST THERD

50


nissos

%0 .com


‹‰|Š‰€xntx ‹~tqx‡xlxt‹~t€‰x‡xt

4(%(/,93%!4/&4(%6)2'). /&+/5-!.!

{µ ¶®¨·¤¬¥¡µ¨¬¤·²¼¯¬°¤±¬²£·«ºt®†¯¤º t·«±®²µ¼©Ÿ·²¼¥µ ¶®¨·¤¬·²€†¸¬¶°¤·¹± xª ¹±q†±·¹± ~³¤µ²¼¶ ¤·«º¸¤¼°¤·²¼µªŸº¨¬®¡±¤º·«º q¤±¤ª ¤º Œ·«º³†±·¹±»¤µ†º¨³¬¶® ¤¶¨·«± ·¬°Ÿ·¹±xª ¹±q†±·¹±®¤¬®¤¸¬žµ¹¶¨¶·« ¯¤¾®Ÿ¶¼±¨ §«¶«·²»´µ² ¹ºŒ¨µ¡€†¸¬¶°¤ q¤±¤ª¬†º€²¼°†±¤º ‹²€†¸¬¶°¤®· ¶¸«®¨·²¤³¡·²±’ª¬² ¤®†µ¬²‡²·¤µ†

)TISLOCATEDINTHENORTHOFTHEPORTOF 3KALA/NTHETOPOFTHEHILLTHEREISTHE 3EATOF!GHION0ANTON4HEPRESENCEOF THEMIRACULOUSIMAGEOFTHE6IRGINHAS OVERSHADOWEDTHE3EATOF!GHION0ANTON ANDHASESTABLISHEDTHE–(OLY3EATOF THE6IRGINOF+OUMANA— BUILTINBY -ACARIOS.OTARAS

 |³¬¶®¨³·Ÿµ¬² ®¤¬ ®¤¸«°¨µ¬±† ¨®·¡º‹¨·†µ·«º®¤¬q¤µ¤¶®¨¼Ÿº 526ISITING(OURS $AILY AND EXCEPTFOR 7EDNESDAYAND&RIDAY


qx‡xlx‹‰€€€‰

4(%6)2')./&+)++/3

t·²¼º€Ÿ³²¼º·²¼‰¶ ²¼ ¶·«§¨­¬†³¯¨¼µ† ·«º¤®·Ÿº ¼³†µ»¨¬·²€†¸¬¶°¤·«ºq¤±¤ª ¤º ·²¼€£®®²¼t·«°¬®µŸ¨®®¯«¶ ¤¥µ ¶®¨·¤¬ ° ¤¨¬®¡±¤·«ºq¤±¤ª ¤º ¤±· ªµ¤©²·«º ¨¬®¡±¤ºq¤±¤ª ¤º·«º²±Ÿº€£®®²¼ ·«± Œq¤±¤ª ¤|¯¨²£¶¶¤ «²³² ¤®¤·†·«±³¤ µ†§²¶«©¬¯²·¨»±Ÿ¸«®¨¤³¡·²±|¼¤ªª¨¯¬¶·Ÿ o²¼®†‹²¬¨µ¡€†¸¬¶°¤¤±¤¶·«¯´¸«®¨®¤¬ ¤±¤®¤¬± ¶·«®¨¨®¸¨°¨¯ ¹±¤³¡·²±¨µ²°¡ ±¤»²t¼°¨´±n¨²¯²ª ·«q¤±«ª¼µ ½¨¬·«±« t¨³·¨°¥µ ²¼

/NTHERIGHTSIDEOFTHEBEACH INTHE GARDENSOFTHE"LESSED LAYSTHE3EATOFTHE 6IRGINOF+IKKOS)NSIDETHESMALLCHURCH YOUCANSEETHEIMAGEOFTHE6IRGIN ACOPY OFTHEIMAGEOFTHE6IRGINOF+IKKOSAND THE6IRGINOFTHE-ERCIFUL WHICHACCORDING TOTRADITIONWASPAINTEDBYTHE%VANGELIST ,UCAS4HE(OLY3EATWASRENOVATEDBYTHE MONK3YMEON4HEOLOGITIS)TCELEBRATESON 3EPTEMBERTHETH

54


nissos

%0 .com

nissos

%0 .com


~|‹x‰Š‚…t~‹~t€xox…‹~t

4(%-%4!-/20(/3)3/&+!,!-/4)3

‘·¬¶°ž±«·²®²±·†¶·²¨µ«°«·Ÿµ¬²·«º q¤±¤ª ¤º·²¼lµ¤¥†

)TWASBUILTINNEARTHE(ERMITAGEOF THE6IRGINOF'RAVA

qx‡xlx‹‰t‹xŠ‰~qx‡xlx‹‰ x‡‹xox€~¶·²¼º€Ÿ³²¼º·²¼‰¶ ²¼ 

4(%6)2')./&4(%#2/33 /24(%6)2')./&-!.4!,!+)

®²±·†¶·«±³¤µ¤¯ ¤~¨®®¯«¶ ¤§¬¤¸ž·¨¬ °¨ª†¯²±†µ¸«®¤®¤¬®¨¯¬†‰±²°†¶·«®¨ž·¶¬ ¤³¡·²·²±¬§µ¼·Ÿ·«º†®¹¥²¤±·¤¯†®« q¤±«ª¼µ ½¨¬¶·¬ºt¨³·¨°¥µ ²¼

)TISNEARTHEBEACH INTHEGARDENSOFTHE "LESSED4HECHURCHHASCELLSANDITWAS NAMEDAFTERITSFOUNDER)AKOVOS-ANTALAKIS )TCELEBRATESON3EPTEMBERTHETH

‰t‰t‘Št‹‰m‰o‰txo€…‡

4(%",%33%$#(2)34/$/5,/3 /&!,)+%3

¶·«±³¨µ¬²»ŸŒx¯¼®žº‹²€†¸¬¶°¤ž»¨¬ °¬¤°¬®µŸ¨®®¯«¶ ¤¤©¬¨µ¹°ž±«¶·²±œ¶¬² ‘µ¬¶·¡§²¼¯²®¤¬³¨µ¬ž»¨¬¶·²¨¬®²±²¶·†¶¬¡ ·«º°¬¤¸¤¼°¤·²¼µªŸ¨¬®¡±¤·²¼‰¶ ²¼ ‘µ¬¶·²§²£¯²¼ ³²¼·²±³¤µ²¼¶¬†½¨¬±¤ ³µ²¶©žµ¨¬·«±¨µ†²±Ÿ¶·²±’ª¬²¹†±±« ·²±n¨²¯¡ª² 56

)TISLOCATEDINTHEAREACALLED!LIKES 4HESEATHASASMALLCHURCHDEDICATEDTO "LESSED#HRISTODOULOSWITHAMIRACULOUS IMAGEDEPICTINGHIMWHILEOFFERINGTHE MONASTERYTO3AINT*OHN


nissos

%0 .com


xl‰tqx‡‹|o|~…‡xt‘o‰‰m‰ 

3!).40!.4%,%)-/.!3/&#(),)/-/$)

¥µ ¶®¨·¤¬¶·²²°´±¼°²±«¶†®¬¤³ž±¤±·¬¤³¡ ·²¯¬°†±¬·«ºt®†¯¤º|µ¨ ³¬¤¨±¡º³¤¯¤¬²£ €¤¸ ¶°¤·²º¨ ±¤¬²µ¤·†‰‡¤¡º¨ ±¤¬ ¤©¬¨µ¹°ž±²º¶·²±’ª¬²q¤±·¨¯¨Ÿ°²±¤®¤¬ »µ²±²¯²ª¨ ·¤¬¶·²~¨®®¯«¶ ¤³¤±«ª¼ µ ½¨¬¶·¬º²¼¯ ²¼

ISLOCATEDINTHEISLANDWITHTHESAMENAME OFTHEREGIONACROSSTHEPORTOF3KALA4HE RUINSOFTHEOLDHERMITAGEARESTILLVISIBLE 4HETEMPLEISDEDICATEDTO3AINT0ANTELEI MONASANDISDATEDSINCE4HECHURCH CELEBRATESON*ULYTHETH

xl‰x‡xŠlŠ‰ €~q‰

4(%'!2$%.3/&(/,95.-%2#%.!2)%3

x³¡·«±¨³²»Ÿ·²¼‰¶ ²¼‘µ¬¶·²§²£¯²¼ ¼³Ÿµ»¨ž±¤º·¡³²º³²¼²±²°¤½¡·¤±Œ²¬ €Ÿ³²¬·²¼‰¶ ²¼¶·«§¼·¬®Ÿ³¯¨¼µ†·²¼ ±«¶¬²£ ®†·¹¤³¡·«ª¼±¤¬®¨ ¤°²±Ÿ·²¼ |¼¤ªª¨¯¬¶°²£‰¬’ª¬²¬x±†µª¼µ²¬¼³Ÿµ»¤± ¤³¡·²±²¤¬´±¤‹²€†¸¬¶°¤¤±¤¶·«¯´ ¸«®¨³µ¡¶©¤·¤ ž»¨¬°¬¤°¬®µŸ¨®®¯«¶ ¤®¤¬ °¨µ¬®†®¨¯¬†q¤±«ª¼µ ½¨¬·«±«²¼¯ ²¼

3INCETHETIMEOFTHE"LESSED#HRISTODOULOS THEREWASAPLACECALLED–4HEGARDENSOFTHE "LESSED—ONTHEWESTSIDEOFTHEISLAND UNDER THEFEMALEMONASTERYOF%VANGELISM4HE CHURCHOF(OLY5NMERCENARIESISSITUATED HERESINCETHETHCENTURY4HE3EATWAS RENOVATEDRECENTLYANDHASASMALLCHURCH ANDSOMECELLS)TCELEBRATESON*ULYTHEST

xoo|t‰‡|t€x|€€o~t|t

/4(%2-/.!34%2)%3!.$#(52#(%3

·²¼±«¶¬²£¨ ±¤¬«²±Ÿxª ²¼‡¨®·¤µ ²¼ o²¼®¤® ¹± «²±Ÿ’ª¬¤·¹±xª ¹± «xª ¤ nž®¯¤ ·²¨®®¯«¶†®¬·«º¨·¤°¡µ©¹¶«º·²¼ t¹·Ÿµ¤¶·²±€†°³²®¤¬«xª ¤q¤µ¤¶®¨¼Ÿ ¶·«±³¨µ¬²»Ÿ€²±¶²¯†·²

ARETHE-ONASTERYOF3AINT.EKTARIOSOF ,OUKAKIA THE-ONASTERYOFTHE(OLYOF(O LIES 3AINT4HEKLA THE#HAPELOF-ETAMORPHO SISOFTHE'ODIN+AMPOSAND3AINT0ARASKEVI IN+ONSOLATO

58


óÿõúõāõÿ÷ð (%2-)4!'%3

xl‰tl|…Šl‰txox€‰

3!).4'%/2'%/&!6,!+)

¶·«¥¡µ¨¬¤³¯¨¼µ†·²¼±«¶¬²£ ¯ ª²¦«¯¡·¨ µ¤¤³¡·²o¬¥†§¬·¹±€¤¯²ªŸµ¹±~°¬®µŸ ¨®®¯«¶ ¤¨ ±¤¬¤©¬¨µ¹°ž±«¶¨·µ¨¬ºxª ²¼º ·²±’ª¬²l¨´µª¬² ·²±’ª¬²†µ®²®¤¬·²± ’ª¬²¤·¸¤ ² ¡³²¼¥µ ¶®¨·¤¬°¬¤³¨µ ©«°« ¨¬®¡±¤³²¼²±²°†½¨·¤¬Œq¤±¤ª ¤«¤»¤¬µ¹ °ž±«q¤±«ª¼µ ½¨¬¶·¬ºx³µ¬¯ ²¼

ISLOCATEDINTHENORTHSIDEOFTHEISLAND SLIGHTLYHIGHERFROMTHE+ALOGIRONMEADOW 4HESMALLCHURCHISDEDICATEDTOTHREE 3AINTS3AINT'EORGE 3AINT-ARCUSAND3AINT -ATHEW 4HE#HURCHCELEBRATESON!PRILTHERD

|Š~~‹~Š‰‹~tq|‹Šxt ‹«±¨³²»Ÿ·²¼xª ²¼‘µ¬¶·¡§²¼¯²¼Ÿ·¤± ¨µ«°«·Ÿµ¬²‘¨¬µ²³² «·¨º¶®†¯¨º °¬¤§¨­¤ °¨±Ÿ±¨µ²£®¤¬ž±¤¤³²»¨·¨¼·¬®¡¶£¶·«°¤ ¯¨¬·²¼µª²£±¤®¡°«®¤¬¶Ÿ°¨µ¤ 60

4(%(%2-)4!'%/&0%42! )TEXISTSSINCETHETIMEOF"LESSED #HRISTODOULOSWITHHANDMADELADDERS AWATERTANKANDASANITARYSEWERWHICH OPERATESUNTILTODAY


|Š~~‹~Š‰|Šxt‰‡~tqŠ‰‚~ ‹~~ox¶·²§¼·¬®¡®²°°†·¬·²¼±«¶¬²£ ³¤µž»²±·¤º°²±¤§¬®Ÿ¸ž¤x±¼³†µ»¨¬®¤¯Ÿ ²µ¤·¡·«·¤°³²µ¨ ·¨±¤¤ª±¤±·ž¦¨·¨·²¼º o¨¬¦²£º ·«ožµ²®¤¬·«±‹²¼µ® ¤ q¤±«ª¼µ ½¨¬¶·¬º²¼¯ ²¼ 62

4(%(%2-)4!'%/&4(%02/0(%4%,)!3 ISLOCATEDINTHEWESTPARTOFTHEISLAND WITH AUNIQUEVIEW)FTHEWEATHERISCLEAR YOU CANADMIRE,IPSI ,EROSEVEN4URKEY )TCELEBRATESON*ULYTHETH


nissos

%0 .com


2,.,Āúý÷ 6),,!'%3

64


nissos

%0 .com


õĄšÿð ~‘…Šx

~qµ¹·¨£²¼¶¤·²¼±«¶¬²£¨ ±¤¬ž±¤º °¨¶¤¬¹±¬®¡º²¬®¬¶°¡º°¨»¤µ¤®·«µ¬¶·¬®Ÿ ¤µ»¬·¨®·²±¬®Ÿ ³²¼¨®·¨ ±¨·¤¬ª£µ¹¤³¡ ·²°²±¤¶·Ÿµ¬·²¼xª ²¼¹†±±«x³²·¨¯¨  ·«±®¤µ§¬†·«ºq†·°²¼ ³µ²¶¨¯®£²±·¤º ¨³¬¶®ž³·¨º¤³¡¡¯²·²±®¡¶°²x³¡·²¯¬°†±¬ ¤³ž»¨¬°¡¯¬º»¬¯¬¡°¨·µ¤‹¤¶³ ·¬¤®¤¬ ·¤¤µ»²±·¬®†·«º»µ²±²¯²ª²£±·¤¬¤³¡·²± ²¤¬´±¤®¤¬£¶·¨µ¤ ³µ²¶§ §²±·¤º¶·²± ²¬®¬¶°¡°¬¤»¤µ¤®·«µ¬¶·¬®Ÿ¤·°¡¶©¤¬µ¤®¤¬ ª¬¤·²¯¡ª²¤¼·¡¸¨¹µ¨ ·¤¬¹º° ¤¤³¡·¬º ¤®µ¬¥¡·¨µ¨º³¨µ¬²»žº·«º|¼µ´³«º¶·«± ¤ª²µ†®¤·²¬® ¤ºt·«‘´µ¤¸¤¥µ¨ ·¨³²¯¯† ªµ¤©¬®†¨¶·¬¤·¡µ¬¤ ®¤©¨±¨ ¤ °¤ª¤½†®¬¤®¤¬ °¬®µ†³¤±·²³¹¯¨ ¤ 68

#HORAISTHECAPITALOFTHEISLAND AMEDIEVAL VILLAGEWITHAUNIQUEARCHITECTURETHAT EXPANDSALLAROUNDTHE-ONASTERYOF3AINT *OHN4HEHEARTOF0ATMOS WHICHATTRACTS VISITORSFROMALLAROUNDTHEWORLD ISONLY KMAWAYFROMTHEPORT4HEHOUSES ANDMANSIONSAREDATEDSINCETHETH CENTURYANDGRANTTOTHEVILLAGEASPECIAL ATMOSPHERE)TISCONSIDEREDASONEOFTHE MOSTEXPENSIVEAREASIN%UROPE INCASE SOMEONEWISHESTOBUYAHOUSE(EREYOU WILLFINDMANYGRAPHICRESTAURANTS COFFEE SHOPSANDGROCERIES


17 16

 15

18

14

"2 13

12 

2

8 7

 24

 11

9

10

5

! 1

6

 6‘xŠ‹~t‘…Šxt -!0/&#(/2! !x¶·¼±²° ¤”0OLICE3TATION "‰‹|”(ELLENIC4ELECOMMUNICATIONS #t·¤¸°¡ºo¨¹©²µ¨ ¹±‹¤­ ”"US4AXISTATION $m«°¤µ»¨ ²”4OWN(ALL %±«°¨ ²p¤±¸²£”-ONUMENTOF8ANTHOS &t³ ·¬p¤±¸²£”(OUSEOF8ANTHOS ‰€Š‰‹|Š|t|€€o~t|t -!).#(52#(%3 1. ’ª¬²º‰±²£©µ¬²º”3AINT/NOUFRIOS 2. ’ª¬²¬x³¡¶·²¯²¬”3AINTS!POSTOLI 3. ’ª¬²ºl¨´µª¬²ºl«µ²®²°¨ ²¼” 3AINT'EORGEOFTHE%LDERLY 4. ‘µ¬¶·¡º”#HRISTOS

70

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

xª ¤x±¤¶·¤¶ ¤”3AINT!NASTASIA xª ¤’±±¤”3AINT!NNA q¤±¤ª ¤x·½¬§ ²¼”4HE6IRGINOF!TZIDIOU ’ª¬²º|¯¨¼¸žµ¬²º”3AINT%LEFTHERIOS ’ª¬²º¹†±±«º”3AINT*OHN ’ª¬²º‡¬®¡¯¤²ºx¯¹±†µ«º”3AINT.ICHOLAS!LONARIS ’ª¬²ºl¨´µª¬²º·«ºq¡¸¤º”3AINT'EORGEOF0OTHA xª ¤o¨¥ ¤”3AINT,EVIA ’ª¬²º‡¬®¡¯¤²ºlžµ²º”3AINT.ICHOLAS q¤±¤ª ¤€²¬°«·«µ ¹±”6IRGINOF+IMITIRION ’ª¬²º{¤¶ ¯¨¬²º”3AINT6ASILIOS ’ª¬²ºx¸¤±†¶¬²º”3AINT!THANASIOS xª ¤€¬²¼µ†”3AINT+IOURA


19 

1 2120 

 23

 34

4 25 26 28 2733 35

 30

29

 32 36 4$ 31

37 

3 #

6& % 5

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

’ª¬²ºl¨´µª¬²º·¹±‚²£µ±¹±”3AINT'EORGEOF&OURNI ’ª¬²ºl¨´µª¬²ºt¼©†±·²¼”3AINT'EORGEOF3IFANTO q¤±¤ª ¤m¬¤¶´½²¼¶¤”6IRGINTHE2ESCUER xª ¤x¬®¤·¨µ ±«”3AINT#ATHERINE ³¤³¤±·Ÿ”#ANDLEMAS ’ª¬²º«±†º”3AINT-INAS ’ª¬²ºm«°Ÿ·µ¬²º”3AINT$IMITRIOS q¤±¤ª ¤xµª¼µ²®¯¨¬§²£¶¤”6IRGIN!RGIROKLIDOUSA xª ¤|¬µŸ±«®¤¬’ª¬²º‘µ¬¶·¡©²µ²º” 3AINT)RENEAND3AINT#HRISTOPHOROS ¨ª†¯«q¤±¤ª ¤”'REAT6IRGIN ’ª¬²º¹†±±«º²qµ¡§µ²°²º”*OHNTHE"APTIST ’ª¬²¬x³¡¶·²¯²¬”3AINT!POSTOLI

30. ’ ª¬²º‡¬®¡¯¤²º€²¼§²¼±†º”3AINT.ICHOLAS +OUDOUNAS 31. ’ª¬²¬x±†µª¼µ²¬’ª¬²ºl¨´µª¬²ºqµ²¥²¯²·†µ«º” (OLY5NMERCENARIES3AINT'EORGE0ROVOLOTARIS 32. xª ¤€¼µ¬¤®Ÿ‡¤·¤¯Ÿ”3AINT+YRIAKI.ATALI 33. ’ª¬²º‘µ¬¶·¡©²µ²º”3AINT#HRISTOFOROS 34. ’ª¬²¬x³¡¶·²¯²¬x§¨¯©²¶£±«º”3AINT!POSTOLIOF "ROTHERHOOD 35. }¹²§¡»²ºq«ªŸ”:OODOCHOS0IGIS3OURCEOF,IFE 36. |¯¨«°²±Ÿ·µ¬¤”%LEIMONITRIA 37. ’ª¬²¬‹¤­¬†µ»¨º”3AINT4AXIARCHIS

71


72


74


76


+Āøðùð 3+!,!

| ±¤¬²°¨ª¤¯£·¨µ²º²¬®¬¶°¡º·²¼±«¶¬²£ |§´ ¤±†°¨¶¤¶·¤¬·¤¯¬®†§¬²¬®«·¬®†®·Ÿµ¬¤ ¸¤¥µ¨ ·¨³²¯¯†®¤·¤¯£°¤·¤®¤¬·¤¥žµ±¨º°¨ ©µž¶®²¦†µ¬ 78

)TISTHELARGESTVILLAGEOFTHEISLAND(ERE AMONGTHEOLDDATED)TALIANBUILDINGS YOU WILLFINDMANYSTUDIOS APARTMENTSAND TAVERNSWITHFRESHFISH
 

 

  

 

 

 

‘xŠ‹~tt€xoxt -!0/&3+!,! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

80

o¬°¨±¤µ»¨ ²”0ORT!UTHORITY qµ²¥¯Ÿ·¤”*ETTY t·†¸°¨¼¶«o¨¹©²µ¨ ²¼”"US3TOP ‘´µ²º¤±¤°²±Ÿº¯¬°¤±¬²£”7AITINGAREAINTHEPORT ‘´µ²º¶·†¸°¨¼¶«º”0ARKING t·¤¸°¡º·¤­”4AXISTATION ‹¨¯¹±¨ ²”#USTOMS x¶·¼±²° ¤”0OLICE3TATION m«°²·¬®¡lµ¤©¨ ²¨­¼³«µž·«¶«º¨³¬¶®¨³·´±” ,OCALOFFICEOFCITIZENSERVICE

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

‹¤»¼§µ²°¨ ²”0OSTOFFICE |¸±¬®Ÿ‹µ†³¨½¤”.ATIONAL"ANK lŸ³¨§²”3TADIUM ‰‹|”(ELLENIC4ELECOMMUNICATIONS m«°²·¬®¡¶»²¯¨ ²”%LEMENTARY3CHOOL ‚¤µ°¤®¨ ²”0HARMACY q±¨¼°¤·¬®¡®ž±·µ²q†·°¬¹±”#ULTURAL#ENTER ’¯©¤‹µ†³¨½¤”!LPHA"ANK ‘´µ²º¶·†¸°¨¼¶«º”0ARKING {¤³·¬¶·Ÿµ¬²xª ²¼¹†±±«·²¼n¨²¯¡ª²¼” "APTISTERYOF3AINT*OHN
TIP «±³¤µ¤¯¨ ¦¨·¨±¤¨³¬¶®¨©¸¨ ·¨·²¼º³¤µ¤§²¶¬¤®²£º ©²£µ±²¼º°¨·¬º·²³¬®žº¯¬»²¼§¬žº TIP $ONOTMISSVISITINGTHELOCALBAKERIES ASWELLASTASTINGLOCALPASTRIES 81


TIP ‹¤¨µ¨ ³¬¤·«ºxµ»¤ ¤ºx®µ¡³²¯«º¶·²€¤¶·ž ¯¬ ·²o¨ ¦¤±²·²¼{¤³·¬¶·«µ ²¼·²¼¹†±±« ·²¼n¨²¯¡ª²¼®¤¬·²¨®®¯«¶†®¬·«ºxª ¤º q¤µ¤¶®¨¼Ÿº¶¨¯¡©²³†±¹¤³¡·²¯¬°†±¬ 82

TIP 6ISITTHERUINSOFTHEANCIENT!CROPOLISIN +ASTELLI THERELICSOFTHE"APTISTERYOF3AINT *OHNANDTHECHAPELOF3AINT0ARASKEVIONTHE HILLABOVETHEPORT


nissos

%0 .com


TIP ~³¨µ¬²»Ÿ¤³²·¨¯¨ ²³¹µ²®«³¨¼·¬®¡®ž±·µ² 84

TIP 4HEAREACONSTITUTESAHORTICULTURALCENTER


86


88


nissos

%0 .com


90


92


94


96


98


nissos

%0 .com


102


nissos

%0 .com

nissos

%0 .com


106


nissos

%0 .com


108


110


€xt‹|oo

+!34%,,)

~¤µ»¤ ¤x®µ¡³²¯«¨ ±¤¬¶³²¼§¤ ²º°±«°¨¬ ¤®¡º®¤¬¤µ»¤¬²¯²ª¬®¡º»´µ²º³²¼§¨¶³¡½¨¬ ¶¨¯¡©²³†±¹¤³¡·«t®†¯¤|¼µŸ°¤·¤ ²¶·µ†®¹±¤¯¯†®¤¬¯ ¸¬±¹±¨µª¤¯¨ ¹±°¤µ ·¼µ²£±·«±³µ´¬°«³¤µ²¼¶ ¤®¤·² ®¹±¤³¡ ·«±¨³²»Ÿ·²¼‘¤¯®²£tŸ°¨µ¤ ¶¨¤µ®¨·¡ £¦²º®¤¬ž®·¤¶« §¬¤·«µ²£±·¤¬®¤¬¨ ±¤¬ ²µ¤·†°¬¤³£¯« ³£µª²¬®¤¬¯¨ ¦¤±¤¤³¡·«± ²»£µ¹¶«

4HEANCIENT!CROPOLISOFTHEISLANDISAGREAT MONUMENTALANDARCHAEOLOGICALPLACETHAT STANDSONTHETOPOFTHEHILLABOVE3KALA &INDINGSOFSHELLSANDSTONETOOLSTESTIFYTHE COLONIZATIONSINCETHE!GEOF"RASS 4ODAY INAHEIGHTTHATANYONECOULDSEE THEREISAGATE TOWERSANDRELICSSTILLVISIBLE ANDWELLPRESERVED

112


nissos

%0 .com


qxŠxoxxl‰tn|‰o‰l‰t

3!).44(%/,/'/3"%!#(

q¤µ¤¯ ¤°ž¶¤¶·²±®¡¯³²·²¼¯¬°¤±¬²£ ·«ºq†·°²¼³†µ»²¼±®¤©¨·žµ¬¨º³²¼ ³µ²¶©žµ²¼±¶·²¼º³¨¯†·¨º·²¼º®¤µž®¯¨º °¨²°³µž¯¨º

)TISLOCATEDINSIDETHEBAYOFTHEPORTOF 0ATMOS4HEREARETWOCOFFEESHOPSWITH DECK CHAIRSANDPARASOLS

114


nissos

%0 .com


qxŠxoxxtqŠ~

!302)7()4% "%!#(

| ±¤¬¡°²µ©²ºŸ¶¼»²º®¡¯³²º °¨¸ž¤·« t®†¯¤®¤¬·«‘´µ¤‹¤°¨ª†¯¤¤¯°¼µ ®¬¤ ³²¼¥µ ¶®²±·¤¬®¤·†°Ÿ®²º·«º³¤µ¤¯ ¤º §«°¬²¼µª²£±¶®¬† § ±²±·¤º°¬¤¤ ¶¸«¶« ¬§¬¤ ·¨µ«º«µ¨° ¤º¶·²±¤³†ª®¬²®¡¯³²·«º

4HISBAYISNICEANDCALMWITHABEAUTIFUL VIEWOF3KALAAND#HORA4HELARGETREES LOCATEDACROSSTHEBEACHPROVIDESHADEAND CALMNESS

116


qxŠxox|o‰u

-%,/)"%!#(

§¤±¬®Ÿ³¤µ¤¯ ¤ª¬¤·²¼º¯†·µ¨¬º·²¼®† °³¬±ª®~³¤µ¤¯ ¤ °¨¦¬¯¡¥¡·¶¤¯²®¤¬³²¯£ ®²±·†¶·«t®†¯¤ ¤³²·¨¯¨ ¬§¤±¬®Ÿ¨³¬¯²ªŸ ª¬¤²¬®²ªž±¨¬¨º®¤¬ª¬¤¡¶²¼º§¨§¬¤¸ž·²¼± °¨·¤©²µ¬®¡°ž¶²

4HISPERFECTBEACHISIDEALTOCAMPERS4HE BEACHOFSMALLSTONES TOOCLOSETO3KALA IS APERFECTCHOICEFORFAMILYVACATIONANDFOR THOSEWHOHAVENOMEANSOFTRANSPORT

118


nissos

%0 .com


xlŠ‰o{xm

!'2)/,)6!$)

/µª¤±¹°ž±«³¤µ¤¯ ¤°¨¦¬¯¡¥²·¶¤¯†®¬ »¯°¤³¡·«±t®†¯¤‹¤±¨µ†¨ ±¤¬·¡¶² ®¤¸¤µ†³²¼°³²µ¨ º±¤®¤¸µ¨©·¬¶·¨ º³†±¹ ·²¼ºÅt·«±³¨µ¬²»Ÿ¯¨¬·²¼µª¨ ·¤¥žµ±¤®¤¬ BEACHBAR 4IP§¤±¬®Ÿ³¤µ¤¯ ¤®¤¬ª¬¤°¬®µ†³¤¬§¬† ¯¡ª¹·¹±µ«»´±·«º±¨µ´±

)TISANORGANIZEDBEACHWITHSMALLSTONES ONLYKMFROM3KALA4HEWATEROFTHESEA ISCRYSTALANDCLEAR4HEREISATAVERNANDA BEACHBAR

120

4IP)DEALBEACHFORSMALLCHILDRENBECAUSE OFTHESHALLOWWATERS


nissos

%0 .com


o|€|t

,%&+%3

x³²°²±¹°ž±«³¤µ¤¯ ¤ ¯ ª²³µ¬±·²±€†°³² ³²¼³¨µ¬®¯¨ ¨·¤¬¤³¡¨±·¼³¹¶¬¤®²£º ¥µ¤»´§¨¬º¶»«°¤·¬¶°²£º‹«±¨¬®¡±¤·²¼ ¶®«±¬®²£·«º†ªµ¬¤º©£¶«º¶¼°³¯«µ´±²¼± ©£®¬¤ °¬®µ†®¤µ±†ª¬¤®¤¬«¤ ¶¸«¶«·«º ¨ª®¤·†¯¨¬¦«º²µ¬¶°ž±¹±¤ªµ²·¡¶³¬·¹± °¤µ·£µ¹±·²¼³¤µ¨¯¸¡±·²º 4IP~³¨µ¬²»Ÿ·¹±o¨¼®´±¨ ±¤¬«³¬² ¨£©²µ«·«ºq†·°²¼

4HISISOLATEDBEACHISLOCATEDJUSTBEFORE +AMPOS)TISSURROUNDEDBYIMPRESSIVE ROCKFORMATIONS4HEVIEWOFWILDNATUREIS COMPLETEDBYSEAWEEDANDSMALLSHIPYARDS GIVINGASENSEOFABANDONMENTOFANOLD HOUSE ASAWITNESSOFTHEPAST

122

4IP4HEAREAOF,EFKESISTHEMOSTFERTILEIN 0ATMOS


€xq‰t

+!-0/3

 »¬¯¬¡°¨·µ¤¤³¡·«t®†¯¤ ¨ ±¤¬«·µ ·« ¶¨³¯«¸¼¶°¡³¨µ¬²»Ÿ·²¼±«¶¬²£x³²·¨¯¨  ®²°¥¬®¡¶«°¨ ²ª¬¤·¬º¥¡µ¨¬¨º³¤µ¤¯ ¨º ‰¬¯†·µ¨¬º·¹±¸¤¯†¶¶¬¹±¶³²µ ¤¯¯†®¤¬ ²¬®²ªž±¨¬¨º¸¤¥µ²¼±¨§´·²±¬§¤±¬®¡³µ² ²µ¬¶°¡ª¬¤¤·ž¯¨¬¹·¨º¥²¼·¬žºt·«±³¤µ¤¯ ¤ »¬¯¬¡°¨·µ¤¤³¡·«t®†¯¤ ¸¤¥µ¨ ·¨·² ³¤¶ ª±¹¶·²BEACHBAR·²¼±«¶¬²£ ˜'EORGE™S0LACE™

4HELOCATIONOF+AMPOSISINADISTANCE OFKMAWAYFROM3KALA)THASTHE RDPLACEINTERMSOFPOPULATIONAND CONSTITUTESAHOTSPOTAMONGTHENORTHERN BEACHES3EASPORTSLOVERSASWELLAS FAMILIESWILLFINDTHEIRPERFECTDESTINATION /NTHEBEACHTHEREISTHEFAMOUSBEACH BAR˜'EORGE™S0LACE™

124


nissos

%0 .com


126


nissos

%0 .com


TIP «»†¶¨·¨·²FULLMOONPARTY³²¼§¬²µª¤±´±¨ ·¤¬®†¸¨°Ÿ±¤Å 130

TIP $ONOTMISSTHEFULLMOONPARTYEVERYMONTHÅ


nissos

%0 .com


qxŠxox{xlx ‹¤±¨µ†¶·«¥²·¶¤¯¹·Ÿ³¯¤½·«º{¤ª¬†º ¯ ª² °¨·†·²±€†°³² ¨ ±¤¬·¡¶²®µ¼¶·†¯¯¬±¤³²¼ ±²° ½¨¬º¡·¬¨ ±¤¬¦¨£·¬®¤~³¤µ¤¯ ¤§¨±¨ ±¤¬ ²µª¤±¹°ž±« ¤¯¯†¯ ª²³¬²³†±¹¯¨¬·²¼µª¨ « ²°´±¼°«®¤©¨·žµ¬¤ 4IPt·«{¤ª¬†¥µ¨ ·¨·¤³¬²®µ£¤±¨µ†·²¼±« ¶¬²£ ¤¯¯†®¤¬·¤³¬²±¡¶·¬°²®ž¬®¶²®²¯†·¤ºÅ

6!')!"%!#( 4HISBEACHISLOCATEDAFTERTHEREGIONOF +AMPOS#RYSTAL CLEARWATERSANDAWELL ORGANIZEDBEACHWITHACOFFEESHOPDOWN THEROAD 4IP)N6AGIAYOUWILLCOMEACROSSWITHTHE COLDESTWATERSOFTHEISLANDANDTHEBEST CHOCOLATECAKEYOUHAVEEVERTASTEDÅ 132


133

nissos

%0 .com


qxŠxox‹‰oll‡‰ šmm|t

,)')./5"%!#(‰247).3

¶·²¥¡µ¨¬²·°Ÿ°¤·²¼±«¶¬²£‚«° ½¨·¤¬ª¬¤ ·¤³¨±·¤®†¸¤µ¤±¨µ†®¤¬·«±«µ¨° ¤³²¼ ³µ²¶©žµ¨¬

ISLOCATEDINTHENORTHOFTHEISLAND4HEYARE FAMOUSFORTHECLEARSEAANDTHESERENITY ONECANFIND

4IP~¨±·¼³¹¶¬¤®Ÿ¨¬®¡±¤·²¼º¤³¡¦«¯† ®¤¬«®¤±· ±¤°¨·¬º±¡¶·¬°¨º³ ·¨º·«º €¤·¨µ ±¤ºÅ

4IP)MPRESSIVEVIEWINGFROMTHETOPANDTHE DELICIOUSPIESOF+ATERINAÅ

134


nissos

%0 .com

nissos

%0 .com


qxŠxoxo{xml|Šx‡‰9

'%2!./3"%!#(

t·²¥¡µ¨¬²·°Ÿ°¤·«ºq†·°²¼~³¤µ¤¯ ¤ ¨ ±¤¬ª±¹¶·Ÿ®¤¬¹ºo¬¥†§¬‡·¨¯¤³²¸«·²£ ~¥²·¶¤¯¹·Ÿ³¤µ¤¯ ¤§¨±¨ ±¤¬²µª¤±¹°ž±« m¬¤¸ž·¨¬°¡±²° ¤·¤¥žµ±¤ 4IP‹²·²³ ²©žµ±¨¬¶·²±²¼¨­¹·¬®žº ¨¬®¡±¨º°¨·¤·²¼µ®²¼†½ ®µ¼¶·†¯¯¬±¤±¨µ† ±¤®¯ž¥²¼±·«±³¤µ†¶·¤¶«

)TISLOCATEDINTHENORTHOFTHEISLAND KNOWN AS–,IVADIOF0OTHITOS— NOTORGANIZED WITHA SMALLTAVERN

136

4IP4HEVIEWREMINDSOFEXOTICPLACESWITH TURQUOISECRYSTALWATERS


nissos

%0 .com


qxŠxox€xo‰l~Š…‡

+!,/')2/."%!#(

¬®µŸ¤³¡°¨µ«³¤µ¤¯ ¤°¨¥¡·¶¤¯²‹² ¯¬¥†§¬·¹±®¤¯²ªŸµ¹±¸¤·²¥µ¨ ·¨¤®²¯²¼ ¸´±·¤º·«±¤µ¬¶·¨µŸ§¬¤¶·¤£µ¹¶«¶·²»¹µ¬¡ €†°³²ºm¬¤¸ž·¨¬° ¤°¬®µŸ®¤±· ±¤

/NECANFINDTHISSMALL ISOLATEDBEACH WITHAKIOSKOFBEVERAGESFOLLOWINGTHELEFT CROSSROADIN+AMPOS

138


tx„ox

3!03),!

¨·¤­£·«ºt®†¯¤º®¤¬·²¼lµ² ®²¼ ª¤¯Ÿ±¬²º ®¡¯³²º°¨¦¬¯¡¥¡·¶¤¯²®¤¬®¤¸¤µ†±¨µ† ~³¤µ¤¯ ¤§¨±¨ ±¤¬²µª¤±¹°ž±« 4IPq¤µ¤¯ ¤°¨·¤³¬²½¨¶·†±¨µ†·«º q†·°²¼

9OUCANFINDTHISPEACEFULBAY THOUGHNOT ORGANIZED WITHSMALLSTONESANDTRANSPARENT WATERSBETWEEN3KALAAND'RIKOS 4IP)THASTHEWARMESTWATERSIN0ATMOS

xlxn|‰‚x‡‰

3AINT4HEOFAN²ISONTHEWAYTO'RIKOS INTHE AREAOF3AINT4HEOFAN²4HEREYOUMAY ALSO VISITTHECHAPELSOF3AINT!NDREASAND3AINT #HRISTOS

³µ²º·²lµ² ®²¶·«±³¨µ¬²»Ÿxª ¤n¨²©¤±´ ¸¤§¨ ·¨·¤¨®®¯«¶†®¬¤·²¼xª ²¼x±§µž¤®¤¬ ·²¼‘µ¬¶·²£ 140


nissos

%0 .com


lŠ‰€‰t

'2)+/3

qµ¡®¨¬·¤¬ª¬¤ž±¤³²¯£¡°²µ©²®¤¬Ÿ¶¼»² ¦¤µ²»´µ¬°¨¹µ¤ ¤³¤µ¤¯ ¤®¤¬°¤ª¤½†®¬¤ ³†±¹¶·²®£°¤ “»¨¬¤±¤ª±¹µ¬¶·¨ ®¤¬ ¨±·¤»·¨ ¶·²¼º²°²µ©¡·¨µ²¼º®¡¯³²¼º·²¼ ®¡¶°²¼±«°¨ ²·«º³¨µ¬²»Ÿº¸¨¹µ¨ ·¤¬² °¼¶·«µ¬´§«º¥µ†»²ºŒ€¤¯¬®¤·¶²£ ¶·²± ²³² ²ž°¨±¤±¨µ«° ·¨ºª¬¤³²¯¯²£º¤¬´±¨º x³ž±¤±·¬¤³¡·²±®¡¯³²¥µ ¶®¨·¤¬·²±«¶†®¬ ‹µ¤ª²±Ÿ¶¬ ³²¼®¤·²¬®¨ ·¤¬°¡±²¤³¡®¤·¶  ®¬¤®¤¬·²¼º¥²¶®²£º·²¼º

4HISSMALL QUIETVILLAGEHASABEAUTIFUL BEACHANDMANYRESTAURANTS)TISINCLUDED WITHINTHEMOSTBEAUTIFULBAYSINTHEWORLD 4HE–2OCKOF+ALIKATSOU—ISTHEMONUMENT OFTHEAREAWHEREMANYEREMITESLIVEDFOR MANYCENTURIES!CROSS'RIKOSTHEREISA SMALLISLANDCALLED4RAGONISI INHABITEDBY SHEPHERDSANDGOATS

142


TIP ~²°´±¼°«³¤µ¤¯ ¤·²¼¨ ±¤¬¬§¤±¬®Ÿª¬¤§µ² ¶¬¶·¬®žº¥²¼·¬žº°¨·†¤³¡ž±¤±¤³²¯¤¼¶·¬®¡ ®¤©ž¶·«±³¯¤·¨ ¤ 144

TIP 4HEHOMONYMOUSBEACHISIDEALFOR SWIMMINGINACOOLSEA"EFOREORAFTERYOU CANENJOYYOURCOFFEEINTHEMAINSQUARE


q|‹Šx

0%42!

‡¡·¬¤·²¼±«¶¬²£ »¯°¤³¡·«t®†¯¤ ¥µ ¶®¨·¤¬«³¤µ¤¯ ¤·«ºqž·µ¤º°¨·²±¨³¬ ¥¯«·¬®¡¶³«¯¤¬´§«¥µ†»² ·«º€¤¯¯¬®¤·¶²£ ³²¼°²¬†½¨¬±¤¤±¤§£¨·¤¬¤³¡·«¸†¯¤¶¶¤ {¡·¶¤¯¤ ­¤³¯´¶·µ¨º ²°³µž¯¨º®¤¬°¬¤ ®¤±· ±¤¤³²·¨¯²£±¬§¤±¬®¡¶®«±¬®¡ª¬¤±¤ ¨³¬¶®¨©·¨ ®¤±¨ º·«±³¤µ¤¯ ¤·«º 4IPo¨¬·²¼µª¨ BEACHBAR³²¼§¬¤¸ž·¨¬®¤¬ WATERSPORTS 4IPo ª²³¬²³žµ¤¥µ ¶®¨·¤¬«¤®·Ÿq¯¤®  ±¡·¬¤·«ºqž·µ¤º ¤ª¤³«°ž±²º³µ²²µ¬¶°¡º ·¹±ª¼°±¬¶·´±

0ETRAISLOCATEDINTHESOUTHOFTHEISLAND KMAWAYFROM3KALA4HEBEACHOF0ETRA INCLUDESTHEIMPRESSIVE–2OCKOF+ALIKATSOU— WHICHLOOKSLIKEEMERGINGFROMTHESEA $ECK CHAIRS PARASOLSASWELLASAKIOSK WITHBEVERAGESCREATEANIDEALLANDSCAPE ANDASSUREANENJOYABLEVISIT

146

4IP4HEREISABEACHBARANDAVARIETYOF WATERSPORTS 4IP&URTHER THEREISTHEBEACH0LAKI A FAVORITEDESTINATIONFORNUDISTS


nissos

%0 .com


qxŠxox‹~toxq~t

/.,!-0)"%!#(

t¤º®¤¯¹¶²µ ½¨¬«³¬±¤® §¤Œx³¤ª²µ¨£¨·¤¬ «¶¼¯¯²ªŸ¥¡·¶¤¯¹±¤³¡·«±³¤µ¤¯ ¤ »¯°¤³¡·«t®†¯¤‹²¥¤¸£®¡®®¬±²³²¼ ·«»¤µ¤®·«µ ½¨¬·«±®†±¨¬±¤­¨»¹µ ½¨¬|§´ ¯¨¬·²¼µª¨ «²°´±¼°«·¤¥žµ±¤³²¼©«° ½¨ ·¤¬ª¬¤·²©µž¶®²¦†µ¬·«º 4IPm¬†¶«°«³¤µ¤¯ ¤ª¬¤·¤³²¯£»µ¹°¤ ¥¡·¶¤¯†·«º

9OUAREBEINGWELCOMEDWITHTHEFOLLOWING INSCRIPTION–#OLLECTINGSTONESOUTOFTHE BEACHISFORBIDDEN—4HISBEACHISLOCATED KMAWAYFROM3KALA)TSDEEPREDCOLOR ALONGWITHTHEHOMONYMOUSTAVERN FAMOUS FORTHEFRESHFISH RENDERSITVALUABLETOVISIT 4IP&AMOUSBEACHTHANKSTOITSCOLORFUL STONES

148


150


mx€‰‚‹

$)!+/&4)

| ±¤¬·²³¬²¶·¨±¡°žµ²º·²¼±«¶¬²£~¬§¬¤  ·¨µ«²°²µ©¬†·«º³¨µ¬²»Ÿº¤±·¬³µ²¶¹³¨£¨¬ ¤³¡¯¼·¤¤¼·¡³²¼¤±¤©žµ²¼°¨¹º©¼¶¬®¡ ®†¯¯²º 4IP|³¬¶®¨©·¨ ·¨®¤¬·¬º§¼²³¤µ¤¯ ¨º·²¼ ·«¶¼±ž»¨¬¤·«ºqž·µ¤º®¤¬·«±†¯¯« ³µ²º ·«±„¬¯Ÿ’°°²

)TISTHENARROWESTPLACEOFTHEISLAND4HE SIGNIFICANTBEAUTYOFTHEAREAREPRESENTS TOTALLYTHENATURALBEAUTY

152

4IP9OUSHOULDVISITITSTWOBEACHES THEONE LOCATEDINTHEROADAFTER0ETRAANDTHEOTHER ONTHEWAYTO0SILI!MMOS


nissos

%0 .com


„o~x‰t

03),)!--/3

~®¤¯£·¨µ«³¯¤½·²¼±«¶¬²£ ¶·²±²·¬²¤±¤ ·²¯¬®¡·°Ÿ°¤·«ºq†·°²¼n¤©·†¶¨·¨¨ ·¨ °ž¶¹¸¤¯†¶¶«ºŸ²§¬®´º¤³¡·²m¬¤®¡©·¬ ®¤¬°¨·†³¨½² x¼·¡³²¼¸¤¤±·¬®µ ¶¨·¨ ¹¶·¡¶² ¤­ ½¨¬·²±®¡³² ¨†±ž»¨·¨·¤®²¼ µ†ª¬¤±¤³¨µ³¤·Ÿ¶¨·¨·«±™§¬¤§µ²°Ÿ³²¼ ¸¤¶¤º²§«ªŸ¶¨¬¶¨¤¼·Ÿ„¬¯Ÿ†°°²º ¨­²£ ®¤¬·²¡±²°¤ ®¤¬ž±¤·²³ ²†ªµ¬¤º©¼¶¬®Ÿº ²°²µ©¬†º³²¼¶¨®¤¯¨ ±¤°³¨¬º¶·«±¼§†·¬±« ¤ª®¤¯¬†·²¼ 4IP~·¤¥žµ±¤°¨·²±·¡³¬²®¤·¶¬®†®¬¨ ±¤¬ ³¨¬µ¤¶°¡º‰¬¨±¤¯¯¤¶¶¡°¨±¨º¨¬®¡±¨º®¤¬ ·¤»µ´°¤·¤·«º©£¶«º

4HISISTHEBESTBEACHINTHEISLAND LOCATED INTHESOUTHWESTPART9OUWILLGETTHERE EITHERBYBOATORBYCARUNTIL$IAKOFTIAND THENONFOOT)TWORTHTHEEFFORT IFYOULOVE WALKINGYOUWILLFOLLOWASMALLPATH FORHALF ANHOUR INORDERTOREACHTHEBEACH4HE FINESAND JUSTLIKETHEACTUALNAMEOFTHE BEACHANDAWILDLANDSCAPEISCALLINGYOUTO GETAWAY

156

4IP4HEREISATAVERNWITHSPECIALTYINGOAT COOKEDINVARIOUSWAYS9OUWILLBE ALSO ENCHANTEDBYTHECOLORSOFTHENATURE


nissos

%0 .com


xo€|t

!,)+%3

{¡µ¨¬¤·²¼¡µ°²¼·²¼t·¤¼µ²£¡³²¼®¤¬¥µ ¶®¨·¤¬·²®†¸¬¶°¤·²¼‰¶ ²¼‘µ¬¶·¡§²¼¯²¼ 4IP| ±¤¬«³¨µ¬²»Ÿ¤³™¡³²¼²¬°²±¤»²  ¶¼ª®ž±·µ¹±¤±·²¤¯†·¬

4HEYARELOCATEDINTHENORTHOFTHEBAYOF 3TAVROS JUSTLIKETHE-ONASTERYOF3AINT #HRISTODOULOS 4IP)NTHISPLACETHEMONKSWERECOLLECTING THESALT

158


nissos

%0 .com


þÿýāðĀó÷Āðü÷ôó÷ûðĴó÷āó 35''%34)/.3!.$7/24(3%%).'

€|‡‹Š‰‰Šn‰m‰p‰q‰o‹t‰€x qo~Š‰‚‰Š~t~t

4(%#%.42%/&/24(/$/8#)6),):!4)/. !.$).&/2-!4)/.

{µ ¶®¨·¤¬¶·«t®†¯¤®¤¬¯¨¬·²¼µª¨ ®¤¸™ ¡¯«·«§¬†µ®¨¬¤·²¼ž·²¼º~³¯«µ²©¡µ«¶« ³µ¤ª°¤·²³²¬¨ ·¤¬¶¨·ž¶¶¨µ¬ºª¯´¶¶¨º ¤ªª¯¬®† ª¤¯¯¬®† ª¨µ°¤±¬®† ¬·¤¯¬®† °ž¶¹ FILMS TOUCHSCREENS ¨±·£³²¼¼¯¬®²£ ¤¯¯† ®¤¬°ž¶¹³¤µ²»Ÿº³¯«µ²©²µ¬´±²³¡·² ³µ²¶¹³¬®¡ ³²¼¶·¨¯¨»´±¨¬·²»´µ²

4HISCENTREISLOCATEDIN3KALAANDSTAYS OPENALLTHEYEAR!LLOFTHE)NFORMATION ISAVAILABLEINFOURLANGUAGES%NGLISH &RENCH 'ERMANAND)TALIAN THROUGHFILMS TOUCHSCREENSANDPRINTEDMATERIALBUTALSO THROUGHSUPPLEMENTARYINFORMATIONGIVEN FROMTHETRAINEDSTAFF

‹xo|„x‡x‹‰{xq‹t‹~Š‰

4(%2%,)#3/&4(%"!04)34%29

t·«±³¤µ¤¯ ¤·«ºt®†¯¤º¸¤¥µ¨ ·¨·¤ ¯¨ ¦¤±¤·²¼¥¤³·¬¶·«µ ²¼·²¼¹†±±«·²¼ n¨²¯¡ª²¼°‘ 

)NTHEBEACHOF3KALAYOUWILLFINDTHE ANNUNCIATIONOF*OHNTHE4HEOLOGIANYEAR !$ 

160


nissos

%0 .com


qx‹xmxt‘‰o~

0!4-)!.3#(//,

x³¡·² «q¤·°¬†ºt»²¯Ÿ¤³²·¨¯²£¶¨ ·²³±¨¼°¤·¬®¡®ž±·µ²·²¼±«¶¬²£ ¤©²£ ³µ¡¶©¨µ¨°¡µ©¹¶«¶¨¶«°¤±·¬®žº°²µ©žº ·²¼|¯¯«±¬¶°²£ 4IPn¨¹µ¨ ·¤¬«Œ€²¬±Ÿ·²¼ªž±²¼º¶»²¯Ÿ ¶«°¤·²§²·´±·¤º·«±¨¡·¨µ«¬¶·²µ ¤·«º q†·°²¼

3INCE THE0ATMIAN3CHOOLHASBEEN THEINTELLECTUALCENTEROFTHEISLANDASITWAS PROVIDINGKNOWLEDGETOALLTHEGREAT'REEKS

162

4IP)TISCONSIDEREDTOBE–4HESCHOOLOFTHE NATION—WITHANIMPORTANTROLEINTHENEWEST HISTORYOF0ATMOS


nissos

%0 .com


xŠ‘‰‡‹€‰t~x‡‹~Š~

3)-!.4)2)-!.3)/.

{µ ¶®¨·¤¬¶·«¶¼±²¬® ¤‡¬²»´µ¬ § ³¯¤¤³¡ ·²°²±¤¶·Ÿµ¬·«º}¹²§¡»²¼q«ªŸº®¤¬ ¤³²·¨¯¨ »¤µ¤®·«µ¬¶·¬®¡·²³¬®¡¤µ»²±·¬®¡·² ²³² ²°¨·¤·µ†³«®¨¶¨o¤²ªµ¤©¬®¡²¼¶¨ ² ®¤¬°±«°¨ ²³²¯¬·¬¶°²£ 4IPx§¬¤°©¬¶¥Ÿ·«·¤¶¼±¤µ³†½²¼±·²¶¤¯¡±¬ ¨·´± «¨³ ³¯¹¶«®¤¬§¬¤®¡¶°«¶«·²¼°¨ ž³¬³¯¤¤³¡·«±‰§«¶¶¡ ³ ±¤®¨º·²¼l£½« ¬¶·²µ¬®žº¨¬®¡±¨º¤³¡·²±² ²¤¬´±¤¤¯¯† ®¤¬³ ±¤®¨º³²¼¤³¨¬®²± ½²¼±·«±¬¶·²µ ¤·«º q¤¯¤¬†ºm¬¤¸Ÿ®«º

)TISLOCATEDINTHEVILLAGEOF.IOCHORIIN #HORA NEXTTO:OODOCHOS0IGIS-ONASTERY )TISAPARTICULARLOCALMANSION RENOVATED ANDTRANSFORMEDINTOAFOLKMUSEUMANDA MONUMENTOFCIVILIZATION

164

4IP4HEYEAROLDLIVINGROOM IZIS PAINTINGS HISTORICALIMAGESAGEDIN TH THCENTURYALONGWITHTHEPAINTING DEPICTINGTHESTORYOFTHE/LD3TATEMENT ARE OFINCOMPARABLEBEAUTY


nissos

%0 .com


xŠ‘‰‡‹€‰‡€‰oxum~

.)+/,!)$%3-!.3)/.

{µ ¶®¨·¤¬¶·²m«°¤µ»¨ ²¶·«‘´µ¤~ ž®¸¨¶«³¨µ¬¯¤°¥†±¨¬°¬¤¶¼¯¯²ªŸ°¨¤µ»¤¬ ²¯²ª¬®†¨¼µŸ°¤·¤³µ²¨µ»¡°¨±¤¤³¡·²±«¶  ·«ºq†·°²¼ ¶¨¬µ†¶»¨§ ¹±·²¼²¬®¬¶°²£®¤¬ ¤³²·¼³´¶¨¹±¤µ»²±·¬®´±·²¼¤µ»¬·ž®·²±¤ ‘¤®¹¥ §« ®¤¸´º®¤¬°¬¤¶¨¬µ†¨ªªµ†©¹± ³²¼¶»¨· ½²±·¤¬°¨·²±¬§¬²®·Ÿ·«·²¼¤µ»²±·¬ ®²£‰¨³¬¶®ž³·«º¯¤°¥†±¨¬°¬¤Œ¨¬®¡±¤·²¼ ³´ºŸ·¤±°²µ©²¯²ª¬®†®¤¬®¤·¤¶®¨¼¤¶·¬®† ·¤¶³ ·¬¤·¹±²¬®²±²°¬®†¨£µ¹¶·¹±®¤·² ®¹± ·«ºq†·°²¼

)TISLOCATEDIN#HORA NEARTOTHETOWNHALL 4HEEXHIBITIONSITUATEDINSIDETHEROOMS OFTHEMANSIONINCLUDESASMALLCOLLECTION OFANCIENTFINDINGSCOMINGFROMTHEISLAND OF0ATMOSJUSTLIKEASERIESOFDESIGNSAND PRINTSOFMANSIONS DESIGNEDBYTHEARCHITECT ()AKOVIDES ASWELLASONEOFDOCUMENTS RELATEDTOMANSION™SOWNER4HEVISITORCAN ADMIRESAMPLESOFTHEOLDTRADITIONALRICH HOUSES

|³¬¶®¨³·Ÿµ¬² €¤¸«°¨µ¬±† ¨®·¡ºm¨¼·žµ¤º  ‹«¯ 

6ISITING (OURS$AILYEXCEPTFOR-ONDAY 0HONE 

166


‹«±³µ²·²°Ÿ·²¼|°°¤±²¼Ÿ¯p†±¸²¼ ¶·«± q¯¤·¨ ¤m«°¤µ»¨ ²¼¶·«‘´µ¤o ª²³¬² ®†·¹¥µ ¶®¨·¤¬·²¶³ ·¬³²¼ª¨±±Ÿ¸«®¨ ²ž±¤º¨®·¹±·µ¬´±¬§µ¼·´±·«º‚¬¯¬®Ÿº |·¤¬µ¨ ¤º¤¯¯†®¤¬·²°±«°¨ ²³²¼¨ ±¤¬ ¤©¬¨µ¹°ž±²¶·«°±Ÿ°«·²¼ €²¼°¤µ¡‹²³¤±ž°²µ©²§¤¶†®¬¶·²€²¼ °¤µ¡¥µ ¶®¨·¤¬¶·²§µ¡°²³µ¬±·«±³¨µ¬²»Ÿ o†°³« £¯²¬‰¬³¤¯¬² ¤±¤®¤¬±¬¶°ž±²¬£¯²¬ §¨¶³¡½²¼±¶·«‘´µ¤€¤·¤¶®¨¼†¶·«®¤±·² ‹²³¨µ¬ž³¨¶¤±¶¨¤»µ«¶· ¤¨ »²µ«ª ¤·²¼|¯¥¨·²£q¬®·ž¤±¤®¤¬± ¶·« ®¤±·²‹²«¤±¤¶·Ÿ¯¹¶«·²¼º ¥µ¤¥¨£·«®¨¤³¡·«±%UROPA.OSTRA ·«± ³¤±¨¼µ¹³¤¾®Ÿ²°²¶³²±§ ¤º³²¯¬·¬¶·¬®Ÿº ®¯«µ²±²°¬†ºtŸ°¨µ¤ ²³µ´·²º¤³¡·²¼º ·µ¨¬º¤±¨°¡°¼¯²¼º¯¨¬·²¼µª¨ ®¤¬°³²µ¨ ±¤ ³¤µ†ª¨¬¤¯¨£µ¬ t³Ÿ¯¤¬¤~q†·°²º§¬¤¸ž·¨¬¨±§¬¤©žµ² ±·¤¶³Ÿ¯¤¬¤ ¡³¹º¤¼·¡·²¼€£±¹³¤ ·¹± x¯¼®´± ·«ºt¼®¤°¬†º ·²¼x³²¯¯²£ ·¤ ‚²¼µ±†®¬¤®¤¬·¬º‚¹®²¶³«¯¬žº

)NTHETOWNHALL IN#HORA ISSITUATEDTHEBUST OF%MMANUEL8ANTHOS !FEW METERSNEARTHEROADISTHEBIRTHPLACEONE OFTHETHREEFOUNDERSOF–&ILIKI%TAIRIA—ANDA MONUMENTDEDICATEDTOHIM +OUMARO4HEBEAUTIFULFORESTOF+OUMAR² ISONTHEROADTO,AMPI &LOURMILLS4HEOLDRENOVATEDMILLS DOMINATEIN#HORA4HEYWEREBUILTIN ANDINTHEYFALLINTODISUSE,ATER WHEN THE3WISSNAMED0IKT¬GAVESPONSORSHIP THEYWERERENOVATEDANDREFUNCTIONNED IN)N THEIRRECONSTRUCTIONWAS AWARDEDBY%UROPA.OSTRA THEPAN %UROPEAN&EDERATIONFOR#ULTURAL(ERITAGE !CTUALLY ONLYONEOUTOFTHETHREEMILLS PRODUCESFLOUR #AVES)N0ATMOSYOUWILLFINDINTERESTING CAVES LIKETHEONESOF+INOPAS !LYKES 3YKAMIA !POLLOU &OURNAKIAAND &OKOSPILIES

167


xp}‰‡|qt~t

!,3/7/24(3%%).'

‹¤¨®®¯«¶†®¬¤ª¬¤±¤¤³²¯¤£¶¨·¨·«±³¤±² µ¤°¬®Ÿ¸ž¤¶·²±®¡¯³²·²¼¯¬°¤±¬²£ ~³¨µ¬³¯†±«¶«¶·²€¤¶·ž¯¬ª¬¤±¤§¨ ·¨·«± ¤µ»¤ ¤¤®µ¡³²¯« ‹²³žµ¤¶°¤¤³¡·²±€†°³² ·²±²²¬®¬¶°¡ ·«ºq†·°²¼ »¯°¤³¡·«t®†¯¤ ‰³¨µ ³¤·²º¶·¤¶²®†®¬¤·«º³µ¹·¨£²¼¶¤º ·«ºq†·°²¼ ·«‘´µ¤ ~³¨½²³²µ ¤¶·«t®†¯¤n¤¤±¤®¤¯£¦¨·¨ ž±¤ªµ¤©¬®¡¯¬°¤±†®¬°¨®¤©¨±¨ ¤ ¨¶·¬¤·¡ µ¬¤ ®¤¸´º®¤¬®†¸¨¯²ªŸº®¤·†¶·«°¤

3MALLCHAPELSFROMWHICHYOUCANENJOY THEOVERVIEWOFTHEPORT 7ALKAROUND+ASTELLI INORDERTOADMIRE THEANCIENT!CROPOLIS 6ISITTHEWHOLEOF+AMPOS THETHVILLAGEOF 0ATMOS INADISTANCEOFKMFROM3KALA 7ALKAROUNDTHEALLEYSOF#HORA THECAPITAL OF0ATMOS (IKINGIN3KALAYOUWILLCOMEACROSSA BEAUTIFULSMALLHARBORWITHCOFFEESHOPS RESTAURANTSANDANYKINDOFSHOPS

168


nissos

%0 .com


‡~txlŠ…xq‰‹~‡qx‹‰

)3,!.$3.%!24/0!4-/3

~q†·°²º¥µ ¶®¨·¤¬®²±·†¶·«±ožµ² ¶·« t†°²®¤¬·«±®¤µ ¤ ‘¬¯¬²°¡§¬t¨¤³¡¶·¤¶«™°¨®¤µ¤¥†®¬ ¤³¡·«t®†¯¤ ¤³ž±¤±·¬¤³¡·²¯¬°†±¬·«º q†·°²¼~°¬®µŸ±«¶ §¤§¨±®¤·²¬®¨ ·¤¬ ¨±´ ²¬®¤·†°¤¼µ¨º³ž·µ¨º¶·¬º¤®·žº °¤µ·¼µ²£±  »±««©¤¬¶·¨¬´§²¼º§µ¤¶·«µ¬¡·«·¤º o¨¬¦² ~ªµ¤©¬®Ÿ»´µ¤°¨·¤¯¨¼®†¶³ ·¬¤ §¬¤·«µ¨ ·²±«¶¬¹·¬®¡³¤µ¤§²¶¬¤®¡»µ´°¤ ·«ºt·²¼ºo¨¬¦²£º¼³†µ»²¼±®¤¬°¨µ¬®²  °¬®µ¡·¨µ²¬²¬®¬¶°²  «€¤·¶¤§¬† ·²€²¼¶¨¯¬¡ ®¤¬«°²±¤§¬®Ÿq¤±¤ª ¤·²¼‘†µ²¼t·¤ ¥¡µ¨¬¤·²¼±«¶¬²£¨¼µ ¶®²±·¤¬«³¤µ¤¯ ¤·²¼ q¯¤·£l¬¤¯²£®¤¬·¤³¤±ž°²µ©¤x¶³µ²±Ÿ¶¬¤ °¨·¤¯¨¼®†¥¡·¶¤¯†·²¼º ¤µ†¸¬t¨¤³¡¶·¤¶«™°¨®¤À®¬¤³¡·« t®†¯¤qµ²¶©žµ¨·¤¬ª¬¤Ÿ¶¼»¨º®¤¬­¨®²£ µ¤¶·¨º¶·¬ª°žº ³¤µž»²±·¤º·«§¼±¤·¡·«·¤ §¬¤°²±Ÿº ©¤ª«·²£®¤¬§¬¤¶®ž§¤¶«º xµ®¬² t¨¤³¡¶·¤¶«° ¤º´µ¤º°¨·²®¤À®¬ ²¨³¬¶®ž³·«º°³²µ¨ ±¤³¨µ¬«ª«¸¨ ¶·¬º ³¤µ¤¯ ¨º·²¼±«¶¬²£·¤³¨µ ©«°¤‹«ª¤±†®¬¤ Ÿ¶·²¼º§¼²²¬®¬¶°²£º·²¼ ·²¯¬°†±¬®¤¬·² q†±¹‘¹µ¬¡

0ATMOSISNEARTOTHEISLANDOF,EROS 3AMOSAND)KARIA#HILIOMODIISLOCATED BYBOAT ™FROM3KALA ACROSSTHEPORT OF0ATMOS4HISSMALLISLANDISNOTVERY POPULATEDWHILETHEBLACKSTONESONTHE BEACHTESTIFYAVOLCANOACTIVITYDURINGTHE PASTYEARS ,IPSI4HISGRAPHICLOCATIONWITHTHEWHITE TRADITIONALHOUSESISNEARTOTHEFOLLOWING SMALLERVILLAGES+ATSADIA +OUSSELIOANDTHE UNIQUECHURCHWITHTHEIMAGEOFTHE6IRGIN HOLDINGTHEDEADBODYOF*ESUS/NTHENORTH SIDEOFTHEISLAND YOUWILLFINDTHEBEACHOF 0LAT°S'IALOSANDTHEBEAUTIFUL7HITE)SLANDS –!SPRONISIA— DUETOTHEIRWHITESTONES -ARATHI)TIS™AWAYFROM3KALABY BOAT9OUCANRELAXANDENJOYYOURTIME COMBININGACCOMMODATION FOODANDNIGHT LIFE ASWELL!RKIARELOCATEDONEHOURAWAY BYBOATFROM-ARATHIWHILETHEVISITORCOULD HAVEAWALKAROUNDTHEBEACHES SOMEOF THEMOSTFAMOUSBEING4IGANAKIAORITSTWO VILLAGES THEPORTANDTHEUPPERVILLAGE

170


nissos

%0 .com


‹xq‰Š‰x‡‹€xt~|x‹‰‡~t‰

4(%-/342/-!.4)#30/43 /&4(%)3,!.$

~¯¬²¥¤¶ ¯¨°¤ “­¹¤³¡·«t®†¯¤ ¶·² ³¤ª®†®¬·²¼žµ¬®¤°¨·†·«¶·µ²©Ÿ³²¼ ²§«ª¨ ¶·²±€†°³² x±¤·²¯Ÿt·¤³µ¬°¤»¬¡¯¬¤·²¼²±¤¶·«µ¬²£ ’ª¬²ºm«°Ÿ·µ«º·«º{†ª¬¤º qž·µ¤·«º €¤¯¯¬®¤·¶²£ x³²¯¤¼¶·¬®Ÿ¸ž¤x³¡·«±xª ¤q¤µ¤¶®¨¼Ÿ ¶·«t®†¯¤¸¤§¨ ·¨¡¯²·²¯¬°†±¬ ’ª¬²º l¨´µª¬²º·²¼€¤¶·¨¯¬²£ ¤°©¬¸¨¤·µ¬®Ÿ¸ž¤ ¡¯²¼·²¼±«¶¬²£t·«¶·µ²©Ÿ·¹±°£¯¹±¶·« ‘´µ¤°¨¸ž¤¶·«±®¤µ ¤®¤¬·¤ª£µ¹±«¶¬† t·²±qµ²©Ÿ·«~¯ ¤ ¨³ ¶«º ¤°©¬¸¨¤·µ¬®Ÿ ¸ž¤¡¯²¼·²¼±«¶¬²£¡³¹º®¤¬¶·²±’ª¬² l¨´µª¬²¶·²¯¡©²€¤¶·ž¯¬

%NJOYTHESUNSETOUTSIDE3KALA ONTHEBENCH OF-ERIKAWHICHISLOCATEDAFTERTHETURN LEADINGTO+AMPOS %NJOYTHESUNRISEINTHEFLOURMILLS INTHE MONASTERIESOF3T$IMITRIOSIN0ETRAAND 3T$IMITRIOSIN6AGIA IN2OCKOF+ALIKATSOU 4HEPERFECTPANORAMICVIEWYOUCANHAVE ISIN3T0ARASKEVIIN3KALA!TTHISPOINT YOU WILLBEABLETOSEETHEENTIREPORTAND3AINT 'EORGEONTHEHILLOF+ASTELLI/NTHETURNING OFTHEFLOURMILLSIN#HORAYOUWILLHAVEAVIEW OF)KARIAANDOFNEARBYISLANDS6ISITINGTHE 0ROPHET%LIASSTOPANDENJOYTHEMAGNIFICENT PANORAMICVIEWOFTHEWHOLEISLAND

172


óøĴõùšĀó÷Ā %6%.43

“¯¯«±¨º ·¤¯² l†¯¯²¬®¤¬¨³¬¶®ž³·¨º¤³¡ ®†¸¨ª¹±¬†·²¼®¡¶°²¼žµ»²±·¤¬¶·«±q†·°² ±¤½Ÿ¶²¼±·²°¼¶·¬®¬¶°¡·²¼±«¶¬²£¤¯¯† ®¤¬±¤¤³²¯¤£¶²¼±¼³«µ¨¶ ¨º¼¦«¯´± ³µ²§¬¤ªµ¤©´±

'REEKS )TALIANS &RENCHANDPEOPLEFROM ALLOVERTHEWORLDVISITEVERYYEAR0ATMOS INORDERTOCELEBRATETHEMYSTICISMOFTHE ISLANDANDLUXURIATEINITSSERVICES

qxt‘xo‡~q|Š‰m‰t

%!34%20%2)/$

~‹¨¯¨·Ÿ·²¼‡¬³·Ÿµ¤‹«¨ª†¯«qž°³·« ¶·«±q¯¤·¨ ¤·²¼m«°¤µ»¨ ²¼ ²~ª²£°¨±²º ·«º²±Ÿº ¶·²µ¡¯²·²¼‘µ¬¶·²£ ³¯ž±¨¬·¤ ³¡§¬¤°²±¤»´± ²¬²³² ²¬®†¸²±·¤¬¶¨ ° ¤¨­ž§µ¤¡³¹º²¬°¤¸«·žº·²¼«¶²£¶·² ¼¶·¬®¡m¨ ³±²

4HE#EREMONYOFTHE7ASHING/N-AUNDY 4HURSDAYINTHETOWNHALLSQUARE THEABBOT OFTHE-ONASTERYOF3AINT*OHNWASHES THEFEETOFMONKSSEATINGONABOARD IMITATING#HRISTANDHISDISCIPLESDURINGTHE ,AST3UPPER

174


~¤±¤³¤µ†¶·¤¶«·«ºx³²®¤¸Ÿ¯¹¶«º ‹«¨ª†¯«q¤µ¤¶®¨¼Ÿ²¬¨³¬¶®ž³·¨º¤±« ©²µ ½²¼±¶·«²±Ÿ·²¼xª ²¼¹†±±«ª¬¤±¤ ¶¼°°¨·†¶»²¼±¶·«·¨¯¨·Ÿ·«º¬¨µŸº®¤·†±¼ ­«º‹²¥µ†§¼ ²¬¨³¬·†©¬²¬¤³¡·¬º¨®®¯«¶ ¨º ·²¼±«¶¬²£¸¤¤®²¯²¼¸Ÿ¶²¼±·«±³ž±¸¬°« ³²µ¨ ¤·²¼º¶¼±²§¨¼¡°¨±²¬¤³¡·²±®¯Ÿµ² ®¤¬·²¼º³¬¶·²£º °ž¶¤¤³¡·¤®¤¯±·¨µ °¬¤ ·²¼±«¶¬²£ ª¬¤±¤¶¼±¤±·«¸²£±¶·¬º°¨ª†¯¨º ³¯¤·¨ ¨º·«º‘´µ¤º®¤¬·«ºt®†¯¤º

%NACTMENTOFTHE$EPOSITIONFROMTHE CROSS/N4HE'OOD&RIDAYVISITORSAND LOCALSGOUPHILLTOTHE-ONASTERYOF3AINT *OHNINORDERTOPARTICIPATETOTHECEREMONY OFHOLLYDEVOUTNESS!TTHESAMENIGHT THE EPITAPHSOFALLTHECHURCHESINTHEISLAND PARTICIPATETOTHEGLOOMYROUTEACCOMPANIED BYTHECLERICSANDTHEBELIEVERSTHROUGHTHE COBBLEDROADS UNTILTHEYFINALLYMEETINTHE WIDESQUARESOF#HORAAND3KALA

‹²¥µ†§¼·²¼¨ª†¯²¼t¤¥¥†·²¼ «²±Ÿ ¤±² ª¨¬·¬º³£¯¨º·«ºª¬¤±¤°¤º¼³²§¨»¸¨  ª¬¤·«¯¨¬·²¼µª ¤·«ºx±†¶·¤¶«ºœ·¤±¤®²¼ ¶·¨ ·²Œ‘µ¬¶·¡ºx±ž¶·« ·¤¥¨ªª¤¯¬®†¸¤ ©¹· ¶²¼±·²±²¼µ¤±¡®¤¬²¬³¬¶·² ¸¤®¤·« ©²µ ¶²¼±³µ²º·¬º·¤¥žµ±¨º·²¼±«¶¬²£³µ²º ¤±¤½Ÿ·«¶«·²³¬®´±³¤¶»¤¯¬±´±¨§¨¶°†·¹±

4HE.IGHTOFTHE(OLY3ATURDAY4HE MONASTERYWELCOMESUSALLFORTHELITURGY OFTHE2ESURRECTION7HENTHE–#HRISTHAS RISEN—ISHEARD FIREWORKSLIGHTUPTHESKY ANDTHEBELIEVERSGODOWNTOTAVERNSIN ORDERTOTASTETHEDELICIOUSLOCAL%ASTER DISHES

176


~x®²¯²¼¸ ¤·«ºxª†³«º¸¤®¯¨ ¶¨¬°¨ ·²±³¬²°¨ª¤¯¨¬´§«¶¼ª®¬±«¶¬¤®†·µ¡³²·² ·¨¯¨·²¼µª¬®¡³²¼£°±«¶¨·¤q†¸«·²¼«¶²£ ®¤¬·«±x±†¶·¤¶Ÿ·²¼

4HE3ERVICEOF,OVE4HERITUALTHATPRAISED THE0ASSIONSOF#HRISTANDTHE2ESURRECTION WILLBECOMPLETEDINTHEMOSTMAJESTIC EMOTIONALLYWAY

‹²¤³¡ª¨¼°¤·«º€¼µ¬¤®Ÿº·²¼q†¶»¤¶·« ²±Ÿ·²¼xª ²¼¹†±±««¯¨¬·²¼µª ¤¨ ±¤¬ ¤©¬¨µ¹°ž±«¶·«§¨£·¨µ«x±†¶·¤¶« °¨·† ·²³žµ¤º·«º²³² ¤º²~ª²£°¨±²º°²¬µ†½¨¬ ®¡®®¬±¤¤¼ª†¶·²¼º³¤µ¨¼µ¬¶®²°ž±²¼º

4HEAFTERNOONOF%ASTER3UNDAY)NTHE MONASTERYOF3AINT*OHN THESERVICEIS DEDICATEDTOTHESECOND2ESURRECTION!T THEEND THEABBOTDISTRIBUTESREDEGGSTO EVERYONE 177


€xo‰€xŠ‡~q|Š‰m‰t

35--%20%2)/$

²£±¬²º‹²²‚¨¶·¬¥†¯l¨£¶«º®¤¬ q¤µ†§²¶«ºx¬ª¤ ²¼¨ ±¤¬¤©¬¨µ¹°ž±²¶·²¼º ±·¡³¬²¼º³¤µ¤ª¹ª²£º°¨ž®¸¨¶«©¹·²ªµ¤ © ¤º¤³¡·«½¹Ÿ¶·«±£³¤¬¸µ²t¨¡¯¨º·¬º §¬²µª¤±´¶¨¬º³µ²¶®¤¯²£±·¤¬ª±¹¶·² ¶¨© ®¤¬¶¼ªªµ¤©¨ ºª¤¶·µ²±²° ¤º t·¤³¯¤ ¶¬†·²¼ ²µª¤±´±²±·¤¬«q²§«¯¤ ·²§µ²° ¤q²¯¬·¬¶°²£¨±´±²±·¤º·¤°±«°¨ ¤ ®¤¬·¤³²¯¬·¬¶·¬®†¶«°¨ ¤·²¼±«¶¬²£·«º q†·°²¼²±¤¶·Ÿµ¬ x³²®†¯¼¦« {¤³·¬¶·Ÿµ¬ ®¤¬€¤¯¯¬®¤·¶²£®¤¬·«±‹½²£±¬²µq²§«¯¤ ·²§µ²° ¤ª¬¤³¤¬§¬† ²£¯¬²ºm¬¨¸±žº‚¨¶·¬¥†¯€¬±«°¤·² ªµ†©²¼€¬±«°¤·²ªµ¤©¬¶·žº¤±·¤°´±²¼± ®¤¸¬¶·´±·¤º·²±«¶ ž±¤±·¡³²¶¼±†±·«¶«º ¶¬±¨© ¯ «¸²³²¬´± ³¤µ¤ª¹ª´± ¶®«±²¸¨·´± ¤¯¯†®¤¬®µ¬·¬®´±§¬¨¸±²£º¥¨¯«±¨®²£º ²¼¯ ²¼|²µ·¤¶°¡º·«ºxª ¤º€¼µ¬¤®Ÿº ‹²¨®®¯«¶†®¬¤±Ÿ®¨¬¶·²¶¼ª®µ¡·«°¤·²¼ –0ATMOS0ARADISE—¶·²±€†°³²l¬²µ·†½¨¬°¨ ·ž¯¨¶«¯¨¬·²¼µª ¤º¶¼ª®¨±·µ´±²±·¤º³¬¶·²£º ¤³¡¡¯²·²±«¶  ²¼¯ ²¼|²µ·¤¶°¡º·«º|®®¯«¶ ¤º·²¼ xª ²¼q¤±·¨¯¨Ÿ°²±¤~¨®®¯«¶ ¤¨ ±¤¬»·¬ ¶°ž±«¶·²¤³ž±¤±·¬±«¶†®¬‘¬¯¬²°¡§¬ ¡³²¼ °³²µ¨ ·¨±¤³†·¨°¨¥†µ®¤

*UNE4HETH!EGEAN&ESTIVALOF4ASTEAND 4RADITION4HEFESTIVALISDEDICATEDTOTHE LOCALPRODUCERSANDINCLUDESAPHOTOEXHIBI TIONFEATURINGTHELIFEINTHEOPENAIR&AMOUS CHEFSANDGASTRONOMYWRITERSAREINVITEDTO THEWHOLEOFTHEEVENTS3OMEOFTHEMOST IMPORTANTEVENTSOFTHE&ESTIVALARETHE #ULTURAL#YCLING2ACEWHICHUNIFIESINA SYMBOLICWAYALLTHEMONUMENTSANDCULTUR ALPLACESOF0ATMOSSUCHASTHE-ONASTERY THE!POCALYPSE THE"APTISTERYOF+ALIKATSOU ANDTHE*UNIOR#YCLINGFORCHILDREN *ULY)NTERNATIONAL&ILM&ESTIVALOF 0ATMOS-OVIEMAKERSMEETINTHEISLAND RENDERING0ATMOSAMEETING PLACEOF FILM LOVERS ACTORS PRODUCERS DIRECTORSAND FILMCRITICSWORLDWIDE /NTHETHOF*ULYTHEREISTHECELEBRATION OF3AINT+IRIAKI4HECHAPELISINCLUDED IN–0ATMOS0ARADISE—IN+AMPOSAND CELEBRATESWITHALITURGYGATHERINGBELIEVERS FROMALLOVERTHEISLAND /NTHETHOF*ULYTHEREISTHECELEBRATION OF3AINT0ANTELEIMONASCHURCHWICHISBUILT ONTHESMALLISLANDOF#HILIOMODI9OUCAN VISITONLYBYBOAT

178


x¼ª²£¶·²¼{EACHPARTY¶·²xªµ¬²¯¬¥†§¬ °ž»µ¬·²³µ¹ x¼ª²£¶·²¼|²µ·Ÿ·«º€² °«¶«º·«º n¨²·¡®²¼ 4IPt·²¨­¹®¯Ÿ¶¬·«ºq¤±¤ª ¤º·²¼l¨µ¤±²£ »¯°¤³¡·«t®†¯¤³µ¤ª°¤·²³²¬¨ ·¤¬ °¨ª†¯²³¤±«ª£µ¬°¨±«¶¬¹·¬®¡ª¯ž±·¬³²¼ ¶·Ÿ±²¼±·¤¡µª¤±¤ °¨©¤ª«·¡®¤¬»²µ¡ °ž»µ¬³µ¹ ¤º x¼ª²£¶·²¼{EACHPARTY¶·²±€†°³² °ž»µ¬·²³µ¹  x¼ª²£¶·²¼|²µ·†½¨¬«|®®¯«¶ ¤·«º q¤±¤ª ¤º·²¼‘†µ²¼¶·²¼ºo¨¬¦²£º

/NTHETHOF!UGUSTABEACHPARTYTAKES PLACETO!GRIOLIVADIUNTILDAWN /NTHETHOF!UGUSTTHEREISTHE !SSUMPTIONOFTHE6IRGIN 4IP)NTHE#HAPELOFTHE6IRGINOF'ERANOS KMFROM3KALA AUNIQUELOCALFEASTWITH LIVEMUSIC FOODANDFOLKDANCESISTAKING PLACEUNTILDAWN /NTHETHOF!UGUSTABEACHPARTYTAKES PLACETO+AMPOSUNTILDAWN /NTHETHOF!UGUSTTHEREISTHE #ELEBRATIONOFTHE6IRGINOF#HAROSINTHE ISLANDOF,IPSI 179


xµ»žºt¨³·¨°¥µ ²¼ ‹²‚¨¶·¬¥†¯nµ«¶®¨¼·¬®Ÿº²¼¶¬®Ÿº ·²²³² ²§¬²µª¤±´±¨·¤¬¶·²±«¶ ³†±¹¤³¡ »µ¡±¬¤m¬¤µ®¨ ° ¤¨¥§²°†§¤| ¶²§²º ¨¯¨£¸¨µ« 180

%ARLY3EPTEMBER 4HE&ESTIVALOF2ELIGIOUS-USICISBEING HELDINTHEISLANDFOROVERYEARS LASTSA WEEKANDHASFREEADMISSION


‚¨¶·¬¥†¯|¯¯«±¬®´±q¤µ¤§²¶¬¤®´± ‘²µ´±m¬²µª¤±´±¨·¤¬¶¼±Ÿ¸¹º¶·² ¤°©¬¸ž¤·µ²·«ºx³²®†¯¼¦«ºt¼ª®µ²·Ÿ°¤·¤ ³¤µ¤§²¶¬¤®´±»²µ´±¤³¡¡¯«·«±|¯¯†§¤ ¶¼±¸ž·²¼±ž±¤¨²µ·¤¶·¬®¡¶®«±¬®¡°¨§¹µ¨ †±®µ¤¶ ª¯ž±·¬®¤¬»²µ¡°ž»µ¬³µ¹ ¤º t¨³·¨°¥µ ²¼|²µ·†½¨¬«xª ¤nž®¯¤« ‰¶¬¤³¡¶·²¯²º®¤¬³¤±«ª¼µ ½¨¬·²²°´±¼°² ¨®®¯«¶†®¬¶·²±«¶†®¬³²¼¥µ ¶®¨·¤¬¤³ž±¤±·¬ ¤³¡·²±®¡¯³²·²¼xªµ¬²¯ ¥¤§²¼ t¨³·¨°¥µ ²¼|²µ·†½¨¬·²¨µ¡t³Ÿ¯¤¬² ·«ºx³²®†¯¼¦«º®¤¬·²²±¤¶·Ÿµ¬·²¼ ’ª¬²¼¹†±±«n¨²¯¡ª²¼

4HE&ESTIVALOF'REEK&OLK$ANCESISBEING ORGANIZEDUSUALLYINTHEAMPHITHEATREOFTHE !POCALYPSE'ROUPSOFFOLKDANCESFROMALL OVER'REECECOMPOSEAFESTIVEATMOSPHERE WITHFREEWINEANDDANCEUNTILDAWN )NTHETHOF3EPTEMBERTHECELEBRATION OF3AINT4HEKLATAKESPLACEATTHE HOMONYMOUSCHURCHONTHEISLANDTHAT EXISTSACROSSFROMTHEBAYOF!GRIOLIVADI )NTHETHOF3EPTEMBERTHEREARE 4HECELEBRATIONOFTHE(OLY#AVEOFTHE !POCALYPSEANDTHEONEOFTHE-ONASTERY OF3AINT*OHNTHE4HEOLOGIAN 181


|€mŠ‰|t

%8#523)/.3

‹¤®¤µ¤¥†®¬¤³²¼¤±¤»¹µ²£±¤³¡·«t®†¯¤ ¸¤¶¤º°¨·¤©žµ²¼±¶·¤ª¨¬·²±¬®†±«¶†®¬¤ ·¹±xµ®¬´±®¤¬¶·²¤µ†¸¬ ž±¤°¬®µ¡ ±«¶†®¬°¨®µ¼¶·†¯¯¬±¤±¨µ† ³²¼³µ²¶¨¯®£¨¬ ³²¯¯†¶®†©« 4IP‰¬§¬†¶«°¨º·¤¥žµ±¨º·²¼¨ ±¤¬³†±·¤ °¬¤®¤¯Ÿ¨³¬¯²ªŸª¬¤ž±¤³¤µ¤¸¤¯†¶¶¬² ª¨£°¤€¤À®¬¤¨®·¨¯²£±§µ²°²¯¡ª¬¤ª¬¤·¤ ¤®µ²±Ÿ¶¬¤ ·¤²³² ¤¶¼±¸ž·²¼±·«¯¨ª¡°¨ ±«Œq²¯¼±«¶ ¤·²¼x¬ª¤ ²¼ |³¬¶®¨©·¨ ·¨‹¤‹«ª¤±†®¬¤¶·²¼ºxµ®¬²£º °¨·¤¨±·¼³¹¶¬¤®†±¨µ†¨±´·²¤µ†¸¬ ±«¶ §¤³²¼¤±Ÿ®¨¬¶·²¶£°³¯¨ª°¤·¹± xµ®¬´± ž»¨¬ª ±¨¬HOTSPOT·¹±¶®¤©†·¹± °¨ §«°²©¬¯¨ º·¤¥žµ±¨º x­ ½²¼±„¬¯Ÿ’°°²º xµ®¬²  ¤µ†¸¬ ¤®µ²±Ÿ¶¬¤ x¶³µ²±Ÿ¶¬ ‹«ª¤±†®¬¤ q¯¤·£º l¬¤¯¡º o¨¬¦²  ²l£µ²º·«ºq†·°²¼ qµ²·¨ ±²¼°¨·²®¤µ¤¥†®¬³²¼¤±¤»¹µ¨  ¤³¡·«t®†¯¤®¤³µ¤ª°¤·²³²¬¨ «°¨µŸ¶¬¤ ¨®§µ²°Ÿ¶·²¼ºo¨¬¦²£º

3MALLBOATSDEPARTFROM3KALATOTHECLOSER ISLANDSOF!RKIAND-ARATHI ASMALLISLAND WITHCRYSTALCLEARWATERSATTRACTINGMANY BOATS 4IP4HEFAMOUSLOCALTAVERNSBYTHESEA AREALWAYSAGOODCHOICE "OATSDEPARTTO-AKRONISIA WHICHCOMPOSE THESOCALLED–0OLYNESIAACOMPLEXOF MANYISLANDS —OFTHE!EGEAN 9OUMUSTVISIT4IGANAKIAIN!RKIWITHTHE IMPRESSIVEWATERSAND-ARATHIASMALL ISLAND PARTOFTHEGROUPOFISLANDSOF!RKI BEINGAHOTSPOTFORLUXURYYACHTS WITHITS FAMOUSTAVERNS 7ORTHSEEING0SILI!MMOS !RKI -ARATHI -AKRONISIA !SPRONISI 4IGANAKIA 0LATIS 'IALOS ,IPSIANDHAVETHETOUROF0ATMOS /URSUGGESTIONISTOTAKETHEBOATFROM 3KALAANDHAVEADAILYEXCURSIONIN,IPSI

182


‘Š~t‹€|tqo~Š‰‚‰Š|t

l|x

q…t‡x|Šn|‹|

³†µ»²¼±©¤µ°¤®¨ ¤‹²€ž±·µ²ª¨ ¤º ¥µ ¶®¨·¤¬¶·²§µ¡°²·«º‘´µ¤º®²±·†¶·«± x³²®†¯¼¦«

~q†·°²º¶¼±§ž¨·¤¬¤®·²³¯²¾®´º°¨q¨¬µ¤¬† €¤¥†¯¤®¤¬·¤±«¶¬†·²¼{²µ¨ ²¼x¬ª¤ ²¼¤³¡ ²£±¬²ž¹ºt¨³·ž°¥µ¬² ·«t†°² ·¤¼³¡¯²¬³¤ m¹§¨®†±«¶¤Š¡§² €¹ €†¯¼°±²®¤¬ožµ² ¤¯¯†®¤¬°¨·«t£µ²®¤¬·«£®²±²²£±¬² t¨³·ž°¥µ¬² ¶·¬º€¼®¯†§¨º~t†°²º®¤¬·¤ ±«¶¬†·«ºm¹§¨®¤±Ÿ¶²¼ ³²¼³µ²¤±¤©žµ²±·¤¬ §¬¤¸ž·²¼±¤¨µ²§µ¡°¬¤¤³¡·¤²³² ¤°³²µ²£± ±¤¨­¼³«µ¨·«¸²£±²¬¨³¬¶®ž³·¨º·«ºq†·°²¼ ¯¡ª¹·«º¶¼»±Ÿº¤®·²³¯²¾®Ÿº¶£±§¨¶«º ¬§¬¤ ·¨µ¤®¤·†·²¼º¸¨µ¬±²£º°Ÿ±¨º

€ox€xq‰‹|‡x‹~‡|qt€|‚‹|‹| œ³²·¨®¤¬±¤³†·¨²®¤¬µ¡º¨ ±¤¬®¤¯¡º‹²± x£ª²¼¶·²¤³¡·¬ºž¹º·¬º·²±«¶ ª¨° ½¨¬ ¤¶©¼®·¬®† 4IPx±³µ²·¬°†·¨¯¬ª¡·¨µ«©¤¶¤µ ¤ ¨³¬¶®¨ ©·¨ ·¨·²²£±¬² ²£¯¬² t¨³·ž°¥µ¬²¤¯¯†®¤¬ ·²°¬®µ¡®¤¯²®¤¬µ†®¬ ·²±‰®·´¥µ¬²

 ).4%2.%4€‡~‹~‹~o|‚…‡x ‹²±«¶ ®¤¯£³·¨·¤¬¤³¡§ ®·¼²¤¶£µ°¤·²¼  ±·¨µ±¨·7I &I m¬¤¸ž·¨¬¶£±§¨¶«®¬±«·Ÿº ·«¯¨©¹± ¤º³†µ»²¼±INTERNETCAFÒ®¤¬ ®¤µ·²·«¯ž©¹±¤

mx‰‡~ ³†µ»²¼±³²¯¯†­¨±²§²»¨ ¤ §¬¤°¨µ ¶°¤·¤®¤¬ STUDIOSª¬¤¡¯¤·¤¥¤¯†±·¬¤‹¤³¨µ¬¶¶¡·¨µ¤ ¥µ ¶®²±·¤¬¶·«t®†¯¤ ¶·²±lµ² ®²®¤¬¶·²± €†°³² 4IP€¤¯£·¨µ¤±¤®¯¨ ¶¨·¨¤µ®¨·†±¹µ º ®¤·†¯¼°¤ ®¤¸´º·²±«¶ ª¨° ½¨¬¤¶©¼®·¬®† ®¤·†·²¼º¸¨µ¬±²£º°Ÿ±¨º

mxt€|mxt~

~q†·°²ºž»¨¬³²¯£®¤¯¡²§¬®¡§ ®·¼²t»¨§¡± ¡¯²·²±«¶ ¨ ±¤¬¤¶©¤¯·²¶·µ¹°ž±²³²µ¨ ·¨ ±¤±²¬®¬†¶¨·¨¤¼·²® ±«·¤¤¯¯†®¤¬°«»¤±†®¬¤ o¨¹©²µ¨ ²³µ¤ª°¤·²³²¬¨ §µ²°²¯¡ª¬¤¶·¤ ³¬²¶«°¤±·¬®†°žµ«®¤¸´º®¤¬¶¨°¨µ¬®žº ³¤µ¤¯ ¨º³†µ»²¼±®¤¬·¤­ ³²¼³¯«µ´±¨·¨ ¤±¤¯¡ª¹º³µ²²µ¬¶°²£³†µ»²¼±¥¨±½¬±†§¬ ®¤¶¨¡¯²·²±«¶ 

‹²±«¶ ž»¨¬ž±·²±«±¼»·¨µ¬±Ÿ½¹Ÿ³²¼®µ¤·†¨¬ °ž»µ¬³µ¹ ¤º|³¨¬§Ÿ·¤°³¤µ¶·«‘´µ¤ ®¯¨ ±²¼±¶·¬º·²¥µ†§¼ ¡¯²¬®¤·¨¥¤ ±²¼±¶·¤ ®¯¤°³·«ºt®†¯¤º 4IPt·«‘´µ¤¸¤¥µ¨ ·¨³¬²¦¤ª°ž±²¼º »´µ²¼ºª¬¤µ²°¤±·¬®žº¥µ¤§¼žº 4IP€¤¸´º³¨µ³¤·†·¨¶·«±®¨±·µ¬®Ÿ³¯¤·¨ ¤ ·«ºt®†¯¤º¶·¤°¤·Ÿ¶·¨ª¬¤ž±¤³¤µ¤§²¶¬¤®¡ ª¯¼®¡·²¼®²¼·¤¯¬²£¶·²³¤µ¤§²¶¬¤®¡®¤©¨ ±¨ ²–(²USTON—|†±¨ ¶·¨·¼»¨µ² ®¤¬³ž¶¨·¨ ³†±¹¶¨®†³²¬²³¤µ¤§²¶¬¤®¡³¤±«ª£µ¬°«± ·²»†¶¨·¨

‹Šxq|}|t‘Š~x

l|t~ ‚xl~‹‰

³†µ»²¼±§£²·µ¤³¨½¬®†®¤·¤¶·Ÿ°¤·¤|¸±¬®Ÿ ®¤¬xLPHA"ANK ¨©²§¬¤¶°ž±¤°¨x‹ 4IP‰¬·¬°žº¶·²±«¶ ¨ ±¤¬©¼¶¬²¯²ª¬®žº ¨¯¤©µ´º³¬²¤±¨¥¤¶°ž±¨º¯¡ª¹·¹±°¨·¤ ©²µ¬®´±

qµž³¨¬±¤§²®¬°†¶¨·¨·²ª¯¼®¡–³²¼ªª —°¨ ©£¯¯²®¤¬¤°£ª§¤¯¤ ·¤–¤³¬§†®¬¤—ª¯¼®¡ °¨®¤µ£§¬¤®¤¬°ž¯¬ §¤¶²£¤¯²µ¡©«°¤¤³¡ ¤°£ª§¤¯¤ ®¤¸´º®¤¬³¤·¬±¬´·¬®«·¼µ¡³¬·¤ q¨±·¤±¡¶·¬°¤ ¨³ ¶«º ·¤¶»¬±¡¦¹°¤ ª¨°¬¶·† °¨®²¼®²¼±†µ¬¤®¤¬¶·¤© §¨º ²°²¼¶¤®†º ·² »·¤³²§²³ ¯¤©² ·²ª¨°¬¶·¡®¤¯¤°¤µ†®¬®¤¬·² ®¤·¶¬®†®¬¶¨§¬†©²µ¨º³¤µ¤¯¯¤ªžº €¤¯žº§¬¤®²³žº¶·²±«¶ °¤º

|‹x€‡~t|t

3(/00).' (q†·°²ºž»¨¬»¤µ¤®·Ÿµ¤®¤¬¶¼»±†®¤¯¯¬·¨ »±¬®¡£©²º 184


53%&5,).&/2-!4)/.

(%!,4(

7!93/&6)3)4).'4(%)3,!.$/&0!4-/3

4HEREARETWOPHARMACIESANDA(EALTH CENTRELOCATEDINTHEROADTO#HORA NEARTO THE!POCALYPSE

"YSEA YOUCANARRIVETO0ATMOSFROM 0IRAEUS +AVALAANDOTHERISLANDSOFTHE NORTH!EGEANINTHEPERIODOF*UNETO 3EPTEMBER ALSO FROM3AMOSANDTHERESTOF THE$ODECANESE2HODES +OS +ALYMNOSAND ,EROS ASWELLASFROM3YROSAND-YKONOS INTHEPERIODOF*UNETO3EPTEMBER INTHE #YCLADES "YAIR 3AMOSANDTHE$ODECANESEISLANDS HAVEANAIRPORTSERVINGTRAVELERS WITH FREQUENTCONNECTIONSBYSEA ESPECIALLY DURINGSUMMERTIME

4(%#,)-!4%!.$"%343%!3/.4/6)3)4 4HEWEATHERIN0ATMOSISALWAYSFINE&ROM THERDTOTHETHOF!UGUSTTHEISLANDISFULL OFVISITORS 4IP)FYOUPREFERQUIETVACATIONTHEBESTTIME WOULDBEDURINGTHEMONTHSOF*UNE *ULY 3EPTEMBEROR/CTOBER

42!.3&%2 0ATMOSHASAVERYGOODROADNETWORKMOST OFTHEROADSAREASPHALTED9OUCANRENTA CARORABIKEFORYOURTRANSPORTATION4HERE ISABUSTHATTRANSFERSYOUTOTHEMOSTWORTH SEEINGPLACESOFTHEISLANDINCLUDINGSOME OFTHEMOSTBEAUTIFULBEACHES4HEREARE ALSO TAXISIFYOUPREFERINSTEADCHARGINGBY TAXIMETER4HEISLANDHASTWOGASSTATIONS

"!.+3 4HEREARETWOBANKSONTHEISLAND THE .ATIONAL"ANKOF'REECEAND!LPHA"ANK "OTHOFTHEMHAVEAN!4- 4IP4HEPRICESAREREASONABLEMAYBEALITTLE MOREELEVATEDDUETOTRANSFEREXPENSES

).4%2.%4!.$-/"),%0(/.%3%26)#%3 4HEREISEVERYWHEREAMOBILESIGNALAND 7I &I4HEREARE ALSO MANYINTERNETCAFÃ’AND PHONECARDS

!##/-/$!4)/. 9OUCANFINDAVARIETYOFHOTELS APARTMENTS ANDSTUDIOSFORANYPREFERENCEINANYPRICE -OSTOFTHEMARELOCATEDIN3KALA 'RIKOSAND +AMPOS 4IP-AKEYOURRESERVATIONINTIMESINCE DURINGSUMMERTIMETHEISLANDISFULL

.)'(4,)&% 4HENIGHTLIFE WITHPLENTYOFCHOICES LASTS UNTILDAWN4HEBARSIN#HORACLOSEATAM ANDTHENIGHTCONTINUESTOTHECLUBSIN3KALA 4IP)N#HORAYOUWILLFINDTHEMOSTBEAUTIFUL PLACESFORROMANTICEVENINGS 4IP!SYOUWALKTOTHEMAINSQUAREOF3KALA STOPTOTHETRADITIONALCOFFEESHOPNAMED –(OUSTON—FORALOCALJAM)FYOUARELUCKYAND COMEACROSSTOALOCALFESTIVAL DONOTMISSIT

,/#!,&//$ $ONOTFORGETTOTRYTHEPASTRYNAMED–POUNGI MADEWITHHOME MADEPASTRYSHEETAND ALMONDS — –APIDAKIAWITHHONEYANDNUTS — –DASOUALOBEVERAGEOFALMONDS —ANDOF COURSETHE–0ATINIOTIKICHEESEPIE— –3CHINOPSOMA— STUFFEDPINECONESWITH RAISINS MOUSAKAS OCTOPUSWITHRICEASWELL ASSTUFFEDSQUIDANDGOAT COOKEDINVARIOUS WAYS ARESOMEOFTHEDELICIOUSLOCALDISHESÃ… -AKESUREYOUTRYALLOFTHESEINCOMPARABLE 0ATMIANFLAVORSÃ…

3(/00).' 0ATMOSMARKETISQUITEPARTICULARWITHAN ARTISTICSTYLE

%NJOYYOURVACATIONINTHEISLANDOF0ATMOSÃ… 185


p|‡‰m‰‘|x(/4%,3 Name

Location Category Phone

Fax

E-Mail

Patmos Aktis Suites And Spa Golden Sun Hotel Patmos Paradise Hotel Porto Scoutari Romantic Hotel Romeos Hotel Skala Hotel Alexandros Hotel Apolafsis Studio Asteri Hotel Blue Bay Hotel Byzance Hotel Captains House Hotel Casteli Hotel Chris Hotel Delfini Hotel Galini Hotel Grikos Hotel Hellinis Hotel Hotel Effie Joanna Hotel Maria Hotel Petra Hotel And Suites Pico Bello Hotel Plaza Hotel Porto Merica Hotel Rodon Hotel Silver Beach Hotel Sivylla Hotel Villa Zacharo Hotel Kastro Adonis Australis Hotel Sunset Hotel Villa Kassandra

Grikos Grikos Kampos Skala Skala Skala Grikos Grikos Skala Skala Skala Skala Skala Skala Skala Skala Grikos Skala Skala Grikos Skala Grikos Grikos Skala Skala Skala Grikos Grikos Skala Skala Skala Skala Skala Skala

2247035030 2247034019 2247032740 2247033175 2247031070 2247031747 2247031532 2247032094 2247031347 2247032303 2247031663 2247034077 2247031656 2247032877 2247032061 2247031705 2247031783 2247031846 2247032700 2247032031 2247031201 2247032567 2247033072 2247032180 2247033013 2247032471 2247035030 2247029344 2247031554 2247034030 2247032284 2247032796 2247032451

info@patmosaktis.gr info@hotel-golden-sun.com info@patmosparadise.com info@portoscoutari.com romaiou@otenet.gr info@skalahotel.gr alexandroshotel@hotmail.com studiosapolafsis@yahoo.gr pasca@otenet.gr info@bluebaypatmos.gr byzance@hotmail.gr captainshotel@yahoo.gr casteli@otenet.gr chrisht@otenet.gr info@delfini-patmos.gr georgeleou@hotmail.com grikos@otenet.gr hotelhellinispatmos@yahoo.gr effiehtl@otenet.gr joannapatmos@gmail.com hotelmaria@gmail.com info@petrahotel-patmos.com georginamav@yahoo.gr hotel.plaza.patmos@gmail.com info@portomerica.gr rodonhotel@yahoo.gr info@patmosaktis.gr

186

***** *** *** *** *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * *

2247032800 2247032318 2247032624 2247033123 2247031962 2247031343 2247031790 2247031961 2247032465 2247031165 2247031052 2247031793 2247031361 2247031001 2247032060 2247031740 2247031167 2247031275 2247031298 2247031031 2247031201 2247031035 2247033072 2247031217 2247032078 2247031371 2247032800 2247034032 2247031529 2247031554 2247031103 2247032284 2247031411 2247031523

zacharo@otenet.gr kastropatmos@yahoo.gr info@adonishotel.info australishotel@yahoo.gr sunset.patmos@yahoo.gr cassadra@otenet.gr


|‡‰€x}‰ |‡xm… x‹x2//-3 !0!24-%.43 Name

Location

Traditional Houses Eirini Epavli Le Balcon Apostolidis Ioannis Onar 1989 9 Muses Exclusine Apartments 6 houses Antonia Studios Apanemo Studio Aris Patmos Garden Iliolousto Kalderimi Koumana Liginou Studios & Apartments Maria Studios Marousos Apartments Nefeli Nicolas Studios Papagrigorakis Ioannis Patmos Paradise Studios Patmos Villas Remvi Seaview Apartments by Susi & Sofia Siroco Studios Stefanos Appartments Studio Glaros Susanna’s Rooms Theologos Houses Stavragkos Villa Knossos Alikes Studios Anestoula

Sapsila Chora Plorisontas Chora Grikos Sapsila Kampos Skala Grikos Skala Skala Skala Skala Aspri

Category Phone

³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ Livadi Geranou ³³³ Skala ³³³ Chora ³³³ Grikos ³³³ Skala ³³³ Chora ³³³ Kampos ³³³ Grikos ³³³ Aspri ³³³

2247032826 2247031621 2247032713 2247031541 2247031808 2247034079 2247032719 2247031275 6975736276 2247031592 2247032895 2247033161 2247033008 6977633987 2247032037 2247031530 2247031026 2247033191 2247031876 2247031035 2247032624 2247032847 2247033060

Skala Skala Skala Agriolivadi Skala Grikos Ć…DUDWKL Skala Diakoptis Skala

2247032749 2247033262 2247032415 2247031475 2247033030 2247033169 2247032900 2247032189 2247032790 2247031447

³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³³ ³³ ³³

Fax

E-Mail

2247033034 2247031621 2247032714 2247034115 2247031808 2247033151 2247032719 2247031846 2247031582 2247032542 2247032896 2109312761

kamitsis@traditional.gr epavli@gmail.gr lebalcon@otenet.gr

2247034087 2247031530 2247031026 2108136465 2247033356 2247032740 2247032847 2247032749 2247034090 2247032415 2247032348 2247033030 2247033169 2247032189 2247032302 2247031447

info@onarpatmos.com info@9musespatmos.com info@the6houses.gr antoniastudiospatmos@yahoo.gr patmosapanemo@yahoo.gr arisrent@otenet.gr evakambiti@hotmail.com matinap4@hotmail.com kalderimipatmos@yahoo.gr koumanaspiti@hotmail.com liginou@yahoo.gr info@mariastudios.gr mosxa-m@hotmail.com nefelipatmos@yahoo.com info@patmos-studiosnicolas.com info@petrahotel-patmos.com info@patmosparadise.com thomasi@12net.gr info@patmosremvi.gr svpatmos@otenet.gr siroco.patmos@yahoo.gr stefanosmotorent@gmail.com sozasapp@otenet.gr theologos45@hotmail.com info@marathi-stavragos.gr villaknossos@hotmail.com stellagrylli@hotmail.com. anestpat@otenet.gr


|‡‰€x}‰ |‡xm… x‹x2//-3 !0!24-%.43 Name

Location Category Phone

Fax

E-Mail

Australis Apartments

Skala

³³

2247032562

2247032723

maria_mchl@yahoo.gr

Anna Maria Studios

Skala

³³

2247031280

sofiaske@gmail.com

Anthoula Studios Chrisoula House

Skala Kampos Grikos

³³ ³³ ³³

2247031733 2247032259 2247033142

anthoulakleoudi@yahoo.gr chrisoulahouse@hotmail.com capmanospatmos@gmail.com

Skala

³³

2247033047

Christoulaki Ourania

Skala

³³

2247032096

Christoulakis Stelios

Skala

³³

2247031194

Dilino

Grikos

³³

2247032531

Dimitras Studio Foteini Strata Rooms Flisvos Apartments Georgia Triantafillou Grilli Aggeliki Ioanna katinas Rooms Katsarou Anna

Skala Aspri Grikos Chora Skala Kampos Skala Skala

³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³

2247032785 2247031777 2247031380 2247031963 2247031352 2247032014 2247031327 2247033127

Katsarou Chrisi Mathios Studios Maria Petridi Melanos Nikolaos Mpenis Vasileios Optasia Apartments

Skala Sapsila Chora Skala Skala Skala

³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³

2247031488 2247032583 2247032655 2247032006 2247031522 2247031142

Pansion Katerina Pansion Augerinos Pansion Sophia Romantza

Skala Skala Skala Skala

³³ ³³ ³³ ³³

2247032147 2247032118 2247033356 2247031546

Skala Stefanos katsaros Apartments Studios Fotini Studios Irene Studios Platanos Tsampalakis Christos Ta Kavourakia Yvonni Studio Filio Apartments

Skala Skala Meloi Skala Skala Skala Kampos Skala Kampos

³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³

2247032276 2247031423 2247031247 6946558123 2247032089 2247031690 2247031745 2247032466 6989174561

Hellinis Melianou Eirini Papanastasiou Spiros Katsavidis Studios Nikolas

Skala Skala Skala Nisi Arkoi Nisi Arkoi

Âł Âł Âł

2247031275 2247031124 2247033166 2247032371 2247032477

Captain Manos Studios-Apartments Chatziioannou maria

188

2247032259 2247033142

2247031846 2247032403 2247031963

hotelhellinispatmos@yahoo.gr maribapatmos2011@hotmail.com flisvos.studios@otenet.gr

ioannakamitsi@yahoo.gr katinab@otenet.gr

2247032583

mathios.studios@otenet.gr petridm@otenet.gr

2247031142

optasiapatmos@hotmail.com

2247032147

fotopatm@yahoo.gr avgerinospansion@gmail.com pensionsofia@yahoo.com manolis_manos@hotmail.com

2247031746 2247032771

2247031745 2247032466

markospoulos@patmos.eu stefanos_katsaros@hotmail.gr popie_patmos@yahoo.gr studiosirene@gmail.com mzoanos@yahoo.gr tsabioannis@hotmail.com ta-kavourakia@hotmail.com yvonnistudios@hotmail.com info@filioapartments.gr hotelhellinispatmos@yahoo.gr

2247032371 2247031983

junkorbit@gmail.com info@katsavidis-rooms.gr info@arki-island.eu


nissos

%0 .com


Ш~ŗÑƚ¨–Åš¨¨¨¨¨ Patmos, the “Apocalypsei¨¨¨¨¨ }´¹{²» ֋”“Žßœ©—˜šÒ©pߛ‹©›œ˜© šâ—˜©•‹“©‘—žšá›œ©œ˜—© {˜–“œ“›p⩜˜¡©—’›“˜ä ©p©œ‹© pҜ“‹©œž—©—œâ{“ž—å ATTRACTIONS 3Q@UDK©LDMS@KKX©SGQNTFG© SHLD©@MC©CHRBNUDQ©SGD© BTKSTQ@K©VD@KSG©NE©SGD© HRK@MC ©SGQNTFG©SGD©DXDR©NE© SGD©KNB@KRå

~º|´² ɗ‹•‹–䍜©pߛ‹©‹{â© œ“Ÿ©p‹‘¡œ“•ßŸ©{‹š‹–Ꮯ© •á—’©{˜¡©œ‹“š“Ò¢“© •‹–䜏š‹©›œ˜©‘˜ä›œ˜© •‹“©œ“Ÿ©‹—Ò‘•Ÿ©›‹Ÿå BEACHES #HRBNUDQ©SGQNTFG©SGD© L@FHB@K©AD@BGDR©SGD© NMD©ADRS©RTHSR©XNTQ© S@RSD©@MC©MDDCRå

z´¶¹¸Ð Ë{“–ß”œ©œ˜©•‹œÒ–¡p‹©{˜¡© ‹©›‹Ÿ©”•˜¡šÒ›“©•‹œÒ©œ’—© {š“à‘’›à©›‹Ÿ©›œ˜©—’›á©•‹“© ‹©›œ‘Ò›“©œ“Ÿ©âp˜šŸ© ‹—‹p—à›“Ÿ©›‹Ÿå

y²¼Ð „–’pp¡šá›œ©œ˜—©˜¡š‹—á

›•˜©›‹Ÿ©p©pዩ‹”ß ‹›œ’© p{“šá‹©‹{⩜˜{“•ßŸ© –“ ˜¡Ž“ߟ©•‹“©‘–¡•ßŸ© ‹{˜–‹ä›“Ÿå

ACCOMODATION "GNNRD©SGD©@BBNLLNC@SHNM© SG@S©VHKK©QDK@W©XNT©@R©XNT© M@UHF@SD©SGD©HRK@MC©@MC©VHKK© GNTRD©SGD©LDLNQHDR©XNT© BNKKDBSå

FOOD %KNNC©XNTQ©O@K@SD VHSG©@M©TMENQFDSS@AKD© DWODQHDMBD©NE©KNB@K©CDKH

B@BHDR©@MC©HMBNLO@Q@AKD© RVDDS©SQD@SRå

z´µ²zÐ É{˜˜šœ“›œáœ©p©p˜—‹ © Ž“•ßŸ©›œ“‘pߟ© ‹–Òšž›’Ÿ © žœá¢˜—œ‹Ÿ©œ’©pߚ‹©›‹Ÿ© ੋ{˜ ‹“šœ™—œ‹Ÿ©œ“Ÿ© •‹–˜•‹“š“—ߟ©Œš‹Ž“ߟ©p© œ˜—©{“˜©p‹‘“•â©œšâ{˜å ENTERTAINMENT $MINX©TMHPTD©LNLDMSR©NE©QD

K@W@SHNM ©AQHFGSDMHMF©XNTQ©C@X© NQ©BKNRHMF©RTLLDQ©DUDMHMFR© HM©SGD©LNRS©L@FHB@K©V@Xå

„…¸´¹¶¹º‚´ ݖ‹©‘“‹©›‹Ÿj©p“‹©‹‘˜

šÒ©›œ‹© ߚ“‹©›‹Ÿå©Ïҝ© œ“©{˜¡©‹©›‹Ÿ© ‹šá›“© ˜p˜š“Ò©•‹“©–Òp’© Œšá›•œ‹“©Ž™j 3(/00).'"%!549 KK©ENQ©XNT© ©@©VGNKD© L@QJDS©HM©XNTQ©G@MCRå© MXSGHMF©SG@S©VHKK©FHUD© XNT©AD@TSX©@MC©FK@MBD© HR©GDQD


¨¨¨¨c‡wƑ‡’Ëw—‹—‡i ¨¨¨IN¨YOUR¨PORTABLE¨DEVICE ¸²~º¹‚¹º²¸µ¹´¸…²´ ¸ ²~º ÙÙp›’©—’pߚž›’©‘“‹j p›’© Ý Ý œ“©—ߘ©›¡pŒ‹á—“©›œ˜©—’›á œ“©——ß Ý Ý{˜“‹©›’p‹—œ“•à©•Žà–ž›’©–‹pŒÒ—“© ™š‹ {˜“‹ Ý Ý–Ÿ©œ“Ÿ©{š˜›˜šßŸ©œž—©•‹œ‹›œ’pҜž—©p◘©‘“‹©›ÒŸå –Ÿ©œœ . %73 .%73/&&%23!../5.#%-%.43 %%HMC©HMRS@MS©TOC@SD©NM HMC©HHMR MXSGHMF©MDV©HR©G@OODMHMF©NM©SGD©HRK@MC MXSG $ $UDQX©HLONQS@MS©DUDMS©HR©S@JHMF©OK@BD UDQX KK©SGD©RSNQD©NȮDQR©ITRS©ENQ©XNTå KK©SSGD ~»¶¹¨/.,).% …¡ppœß œ©—š‘Ò©pߛž©œ’Ÿ©¡{˜Œ˜–àŸ©œ’Ÿ

{š˜›ž{“•àŸ©›‹Ÿ©‹—‹˜šÒŸ ©‹{˜›œá–œ©œ“Ÿ ‹‘‹{’pߗŸ©›‹Ÿ©žœ˜‘š‹áŸ©à©œ‹©œ¡ ◩{‹šÒ{˜—Ò©›‹Ÿ © ֋”“Žßœ©—˜šÒ©pߛ‹©‹{⩜“Ÿ©VDA©•ÒpšŸ©œ˜¡©—’›“˜äå ֋©{“˜©šß›•‹©—ß‹©‹{⩜˜©—’›áå PATMOS ONLINE /@QSHBHO@SD©@BSHUDKX©AX©RTALHSSHMF©XNTQ©ODQRNM@K©QDEDQDMBD © RDMC©XNTQ©E@UNQHSD©OGNSNR©NQ©@MX©NE©XNTQ©BNLOK@HMSR 3Q@UDK©LDMS@KKX©SGQNTFG©SGD©VDA©B@LDQ@R©NE©SGD©HRK@MCå© 3GD©LNRS©EQDRG©MDVR©NE©SGD©HRK@MCå

$/7.,/!$&/2&2%% / 3,.2©&4(#$©,.!(+$© //+(" 3(.-

,EARN¨MORE¨AT¨WWWNISSOSGRCOM ¨¨¨¨¨¨¨¸È–Æš¨~ŗÑƚ¨&REE¨0RESS f


DEUTSCHLAND

trockener, felsiger Hügel und kleiner Täler bieten einen attraktiven Ausblick auf die Küsten, Buchten, Häfen, Ankerplätze und Kaps und stellen somit das perfekte Ziel für unvergessliche Ferien dar. Die Insel wird von Prominenten, aber auch Anhängern des qualitativen Tourismus bevorzugt. Willkommen auf Patmos… GESCHICHTE:

PATMOS GESTERN UND HEUTE: EIN GESCHICHTLICHER RÜCKBLICK GESTERN…

Historische Funde belegen, dass Kasteli auf Patmos bereits während der Kupferzeit bewohnt wurde. Die Bewohner der Insel waren Dorer und in Folge Ionier. Im Verlauf CDR© ©)@GQGTMCDQSR©ȯDK©/@SLNR©/HQ@SDM©YTL© Opfer. Nach der Eroberung Konstantinopels nahm die Insel zahlreiche Flüchtlinge auf, die zur Gründung der Siedlung des Zentrums (der sog. Chora) von Patmos beitrugen. 1981 wird die Insel durch das griechische Parlament als Heilige Insel anerkannt, woraufhin 1999 die internationale Anerkennung durch die UNESCO folgt. Gleichzeitig nimmt die Europäische Union die Insel in die Liste der sieben bedeutendsten Pilgerorte in Europa auf. HEUTE…

Die Insel der Apokalypse stellt mit ihren ca. 3000 Einwohnern, die hauptsächlich im Zentrum (Chora), in Skala und Kambos wohnen, die Insel der formvollendeten Meeresbuchten, überragenden Burgen, weißen Häuser und Monumentalen Sehenswürdigkeiten dar. Sonnige Sommer, unberührte Natur, das gemäßigte, mediterrane Klima, die vorherrschende Ruhe und Idylle, das Verschmelzen 192

Patmos ist in der ganzen Welt als «Insel der Apokalypse» oder «Jerusalem des Mittelmeers» bekannt, da der Schüler Jesu Johannes, während seiner Vertreibung durch den römischen Herrscher Domitian im Jahre 95 n.Chr., in einer Höhle der Insel die Vision der Apokalypse hatte. Im Jahr 1088 gründete der Heilige Christodoulos die Kirche des Heiligen Johannes des Theologen. Ende des 16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts wurden die ersten Herrenhäuser gebaut und 1713 die Patmiada Schule gegründet, die in Folge eine wichtige Rolle für die Aufklärung des versklavten Volkes spielen sollte. 1461 nahm der Papst Patmos in seinen Schutz. Als 1523©C@R©9DHS@KSDQ©CDQ©3ÈQJDMGDQQRBG@ȳ© anbrach, erlaubten die Osmanen dem Kloster die Ausübung seiner Tätigkeiten. Ab dem 16. Jahrhundert begann ein enormer FDHRSHFDQ©TMC©ȯM@MYHDKKDQ© TERBGVTMF ©VxGQDMC©DHMD©ȰNQHDQDMCD©2HDCKTMF©DMSRS@MC ©© wurde der Geheimbund Filiki Etairia in Odessa gegründet. Unter den Gründern befand sich Emmanouil Xanthos aus Patmos. Von 1912 bis 1943 befand sich Patmos unter italienischer Besatzung. 1948 VTQCD©CHD©(MRDK©NȱYHDKK©HM©CDM©FQHDBGHschen Staat integriert. KIRCHEN & KLÖSTER

Patmos steht unmittelbar in Verbindung mit dem Christentum und dem Orthodoxen Glauben. Wenn Sie die Kirchen der Insel besuchen, sollten Sie Kleidung tragen, die Ihren Körper von den Schultern bis zu den Knien verhüllt.


KIRCHEN

Kirche des Heiligen Johannes des Theologen: Sie steht als Krone auf der Spitze des Hßgels, an der hÜchsten Stelle der Chora und erinnert an eine byzantinische Burg. Kapellen, Zellen, Vorratsräume, Zisternen, der Lagerraum fßr das Geschirr, die Bibliothek, das Museum, der Altar aber auch die Hilfsräume bilden eine einzigartig hßbsche Klosteranlage. Das Museum beherbergt unermessliche Schätze. Tragbare Ikonen, goldbestickSDŠ&DVxMCDQ ŠHKKTRSQHDQSDŠ'@MCRBGQHȳDM Š Silbergeschirr und funktionelle Gegenstände werden im Museum ausgestellt. Als besonders bedeutend gelten die Bibliothek und die Erbstßck-Sammlung, die die Besucher im angegliederten Lagerraum fßr Geschirr bewundern kÜnnen. ŸȎMTMFRYDHSDMŠ,N ,H %Q 2@ Š Š4GQ Š#H

Do.-So.: 08:00-13:30 Uhr & 16:00-18:00 Uhr Tel.:(+30)  ŠŠ 3HOOŠ(LŠ,TRDTLŠADČŻMCDSŠRHBGŠ@TBGŠCDQŠcOTQOTQMDŠ Kodex des 6. JahrhundertsÂť, in dem sich AuszĂźge aus CDLŠ,@JQTRDU@MFDKHTLŠADČŻMCDM Š Tipp2: Die Gelegenheit Souvenirs oder Kopien wichtiger 2BGQHČłRSĂˆBJDŠHLŠ&DRBGxȳŠHMMDQG@KAŠCDRŠ,TRDTLRŠYTŠ erwerben.

Das Heilige Kloster ÂŤ Heilige der HeiligenÂť, westlich des Inselzentrums (Chora). Gefeiert wird es am 21. November. Das Heilige Nonnenkloster der VerkĂźndigung Mariä ÂŤGeliebte MutterÂť, im sĂźdwestlichen Teil der Insel hinter dem Zentrum (Chora). Sie liegt 20 Minuten FuĂ&#x;weg von der Bushaltestelle in Chora entfernt. Das Kloster beherbergt Ăźber 40 Nonnen, die sich unter anderem mit der sozialen Wohlfahrt, Gartenarbeiten, der Bienenzucht und der byzantinischen Stickerei unter Verwendung der sogenannten „Spitha“ (Funken)3DBGMHJŠADRBGxČłHFDM Besuchszeiten sind zwischen 08:00 -13:00 Uhr und ŠŠ4GQŠRNMMS@FR ŠCHDMRS@FRŠTMCŠCNMMDQRS@FR

Das Heilige Kloster Zoodochou Pigis, westlich des Zentrums (Chora). Gepriesen und gefeiert wird es am ersten Freitag, der auf den Ostersonntag folgt. Tipp: Ikonen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert werden ausgestellt.

Sitze: Die eigentßmliche Bezeichnung Sitze tragen in Patmos die Einsiedeleien. Die älteste ADȯMCDSŠRHBGŠHMŠ/DSQ@Š@LŠ&QHJNR Š@LŠ%DKRDMŠ namens Kalikatsou.

Die heilige HÜhle der Apokalypse: 95 n.Chr. gelangte Johannes der Evangelist als Vertriebener auf die Insel Patmos. In der HÜhle, in der er zusammen mit seinem Schßler und Gehilfen Prohoros hauste, verfasste er die Apokalypse. Das Gestein der HÜhle stammt aus den untersten Schichten der Erde, es ist granitähnlich und wird als Trachyt bezeichnet. Das Dach weist eine dreifache Spalte auf, die angeblich durch Gott hervorgerufen wurde (Symbol der Dreifaltigkeit). Tipp: An den Wänden der HÜhle entdecken Sie die Spuren des Evangelisten.

Auf der Insel existieren drei FrauenklĂśster zu Ehren der Mutter Gottes. 193


Der Heilige Sitz der Mutter Gottes von Koumana, nördlich des Hafens von Skala. Auf seiner Spitze liegt der Sitz der Allerheiligen. Besuche: Täglich 8:00 - 13:00 Uhr und 17:00 - 20:00 Uhr außer Mittwoch und Freitag. . Am Sitz des Apollou oder Apollo, ist die Besonderheit, dass er vor seiner Wand ein Windrad und einen Dreschplatz besaß, während innerhalb der Umzäunung auch ein Brunnen vorhanden war, eine der thermischen Quellen der Gegend. Der Sitz der Mutter Gottes von Grava, liegt westlich des Zentrums (Chora), zwischen dem Hügel von Kalamoti und des Frauenklosters der Verkündung Mariä. Gefeiert wird er am 23. August. Die Heilige Maria auf dem Livadi Kalogiron („Mönchswiese“), im nord-westlichen Teil der Insel Patmos. Gefeiert wird sie am 23. August. Der Heilige Sitz in Kouvari, an der Nordküste des Golfs von Stavros gebaut unter TERHBGS©CDR©&QDHRDM© LȯKNBGN©,@JQHR © Der Heilige Christodoulos Alykon, in der Gegend „Alykes“. Der Sitz hat eine kleine Kirche, die dem Heiligen Christodoulos gewidmet ist. Der Heilige Panteleimon Chiliomodiou, auf der Insel gegenüber des Hafens von Skala. Die Kirche wird am 27. Juli geehrt. 194

Einsiedeleien: Einsiedelei der Heiligen Kirche des Propheten Elias, im westlichen Teil der Insel. Wenn gute Sicht vorhanden ist, können Sie auf die Inseln Lipsi, Leros, Ikaria und die Türkei hinausblicken. Gefeiert wird zu ihren Ehren am 20. Juli. Die Einsiedelei von Petra: Zur Zeit des Heiligen Christodoulos handelte es sich um eine Einsiedelei. Handgefertigte Treppen, ein Wasserreservoir und eine Abwasseranlage werden bis heute genutzt. SIEDLUNGEN & STRÄNDE

Chora: Die Hauptstadt der Insel, eine mittelalterliche Siedlung mit charakteristischer Architektonik, die sich rund um das Kloster des Heiligen Johannes erstreckt. Die Gebäude und Herrenhäuser stammen aus dem 15. Jahrhundert und späteren Baujahren und verleihen der Siedlung eine kennzeichnende Atmosphäre. Aus diesem Grund gehört die Siedlung auch zu den teuersten Gegenden $TQNO@R ©V@R©CDM©6NGMTMFRJ@TE©ADSQHȮS ©(M© "GNQ@©ȯMCDM©2HD©Y@GKQDHBGD©GÈARBGD©1DRS@Trants, traditionelle Cafés, kleine Läden und +DADMRLHSSDKFDRBGxȳDj Skala: #HD©FQÅoSD©2HDCKTMF©CDQ©(MRDK ©'HDQ ©ȯMden Sie zwischen italienischen VerwaltungsFDAxTCDM©UHDKD©4MSDQJÈMȳD©TMC©3@UDQMDM©LHS© frischem Fisch.


Tipp1: Versäumen Sie nicht den Besuch der traditionellen Backstätten mit hiesigen Köstlichkeiten. Tipp2: Die Trümmer der Antiken Hochburg in Kasteli, die Überreste der Taufe von Johannes dem Theologen und die Kapelle der Heiligen Paraskevi auf einem Hügel über dem Hafen.

Kastelli: Die antike (Hochburg) Akropolis ist ein bedeutendes Monument und zugleich eine archäologische Stätte, die auf einem Hügel über Skala in die Höhe ragt. STRÄNDE

Agios Theologos (Heiliger Theologos): Ein 2SQ@MC©FDRBG@ȮDM©EÈQ©DHMDM©RBGMDKKDM©2OQTMF© in die Hafenbucht von Patmos. Vorhanden sind zudem Cafés, die ihren Kunden Sonnenliegen und –Schirme zur Verfügung stellen. Aspri: Eine naheliegende, hübsche, ruhige Bucht mit Ausblick auf Skala und Chora. Meloi: Ein perfekter Strand für Camper. Der Strand besteht aus Kieselsteinen und liegt in unmittelbarer Nähe von Skala, er stellt die perfekte Wahl für Familien dar, aber auch für alle, die über kein Fortbewegungsmittel verfügen. Agrio Livadi (wilde Wiese), ein organisierter 2SQ@MC©LHS©EDHMDM©TMC©2@MC ©©JL©UNM©2J@K@© entfernt. Hier sind zudem eine Taverne und eine Strandbar vorhanden. Levkes: Ein abgelegener Strand, kurz vor Kambos. Das Bild der wilden Natur vervollständigen Algen, kleine Buchten und die Atmosphäre einiger verlassener Bauernhäuser, Zeugnisse aus der Vergangenheit. Eine kleine Kantine ist vorhanden. Kambos: 5,5 km von Skala entfernt .Für Wassersport- Fans aber auch Familien mit Kindern stellt dieser Strand das perfekte Ziel für unendliche Sprünge ins Nass und verschiedene Wassersportarten dar. Am Strand ȯMCDM©2HD©CHD©ADJ@MMSD©2SQ@MCA@Q©CDQ©(MRDK© George’s Place. Tipp: Verpassen Sie nicht die Vollmondparty, die jeden Monat veranstaltet wird!

Vagia: Das Gewässer am Kiesstrand von Vagia liegt nach Kambos. Der Strand ist nicht

NQF@MHRHDQS ©@ADQ©HM©CDQ©-xGD©ȯMCDM©2HD©C@R© gleichnamige Café. Tipp: In Vagia können Sie den leckersten Schokoladenkuchen probieren! Ligginou oder Didimes, im Nordteil der Insel. Bekannt für die sauberen Gewässer und die vorhandene Idylle. Tipp: Der beeindruckende Ausblick aus der Höhe und die Kantine mit Katerinas köstlichen Pita-Speisen.

Geranos, im Nordteil von Patmos. Der Strand ist auch als Livadi Delapothitou bekannt. Der Kiesstrand ist nicht organisiert. Lediglich eine Taverne ist vorhanden. Lambi, 7 km von Skala entfernt. Der Strand sticht aufgrund seiner dunkelroten Farbe ins Auge. Tipp: Der Strand ist berühmt für seine bunten Kieselsteine.

Paralia Kalogiron: Ein kleiner abgelegener Kiesstrand. Der Strand Paralia Kalogiron liegt in Richtung der linken Straßenkreuzung im Dorf Kambos. Eine kleine Kantine ist vor Ort vorhanden. Agia Theofanou, Richtung Grikos in der Gegend Agia Theofanou. Sehen können Sie dort außerdem die Kapellen des Heiligen Andreas und die Jesuskapelle Sapsila, zwischen Skala und Grikos. Eine idyllische Bucht mit feinen Kiessteinen und klaren Gewässern. Der Strand ist nicht organisiert. Grikos, ein Fischerdorf, das sich allmählich zu einem Touristenort entwickelt. Die Bucht wurde bereits als eine der hübschesten auf der ganzen Welt anerkannt. Eine Anlegestelle für Yachten, ein 5-Sterne-Hotel, ein Strand TMC©JKDHMD©&DRBGxȳD©CHQDJS©@L©6@RRDQ©RHMC© UNQG@MCDM ©#@R©#NQE©ADȯMCDS©RHBG©HM©CDQ©-xGD© der Gegend Petra. Petra: Südlich der Insel, 5 km von Skala entfernt. Kieselsteine, Sonnenliegen, Sonnenschirme und eine Kantine bilden die perfekten Voraussetzungen für einen Besuch des Strandes. Tipp1: Eine Strandbar ist vorhanden, die auch Wassersportarten anbietet. 195


Tipp2: Der Ort Plaki, sßdlich von Petra stellt ein beliebtes Ziel fßr FKK- Anhänger dar.

Alykes: NĂśrdlich der Ankerplätze von Stavros, wo sich auch der Sitz des Heiligen "GQHRSNCNTKNRŠADČŻMCDS Š #H@JNČłHŠDer engste Ort der Insel. Besuchen Sie beide Strände: die WeiterfĂźhrung von Petra und auf der anderen Seite Richtung Psili Ammos. Psili Ammos : Erreichbar ist der Strand Ăźber das Meer oder Ăźber die StraĂ&#x;enzufahrt von #H@JNČłHŠYTYĂˆFKHBGŠDHMDQŠ%ToRSQDBJDŠUNMŠŠ Minuten. 3HOOŠ#HDŠ3@UDQMDŠLHSŠCDLŠGHDRHFDMŠ9HDFDMČ°DHRBGŠHRSŠ eine Verlockung. AuĂ&#x;erdem sind die variierenden Bilder und Farben der Natur beeindruckend.

VORSCHLĂ„GE, DIE SICH LOHNEN Zentrum orthodoxer Kultur und Information: Das Zentrum orthodoxer Kultur und (MENQL@SHNMŠHMŠ2J@K@ Š#HDŠ%ĂˆGQTMFŠȯMCDSŠHMŠ vier Sprachen statt (Englisch, FranzĂśsisch, Deutsch und Italienisch). Verwendet werden Filme, Touch Screens und Informationsblätter. Die Ăœberreste der Taufe von Johannes dem Theologen (95 n. Chr.) am Strand von Skala. Patmiada Schule: Seit 1713 bildete die Schule das geistige Zentrum der Insel, indem Sie dem griechischen Volk Bildung bot. Herrenhaus Simantiri, in der Gegend Niochori, neben dem Kloster der Zoodochos Pigi. Es handelt sich um ein charakteristisches, traditionelles Herrenhaus, das in ein Volkskunde- Museum umgewandelt wurde und auĂ&#x;erdem ein kulturelles Monument darstellt. Beeindruckend ist das 250 Jahre alte Wohnzimmer mit seiner MĂśblierung und seiner Dekoration aus Odessa, Gemälden von Gysin, historischen Ikonen aus dem 15-17. Jahrhundert und den Gemälden, die die Geschichte des Alten Testaments abbilden. Das Herrenhaus Nikolaides, im Rathaus in Chora. Die Ausstellung umfasst eine Sammlung mit archäologischen Funden, einer Reihe von Siedlungsplänen und Abbildungen von Herrenhäusern des Architekten Ch. Iakovides, 196

sowie auch eine Reihe von Urkunden bezĂźglich des Inhabers des Herrenhauses. Besuchszeiten: Täglich, auĂ&#x;er Mo., 11:00Š4GQ Š Die BĂźste von Emmanuel Xanthos, auf dem 1@SG@TROK@SYŠHMŠ"GNQ@ Š6DHSDQŠTMSDMŠADČŻMCDSŠ sich das Haus,in dem einer der drei GrĂźnder des Geheimbundes Filiki Etairia geboren VTQCDŠTMCŠRHBGŠ@TBGŠC@RŠ#DMJL@KŠADČŻMCDS Š dass ihm gewidmet ist. Myloi (MĂźhlen): Die alten restaurierten MĂźhlen Ăźberragen Chora. Erbaut wurden sie 1588. 1950 wurden sie auĂ&#x;er Betrieb gesetzt. Der Schweizer Pikte sponserte im Jahre 2010 die Renovierung. HĂśhlen: Patmos verfĂźgt Ăźber interessante HĂśhlen, wie die von Kynopa, Alykes, Sykamias, Apollou, Fournakia und die Fokospilies (Seehund) DIE ROMANTISCHSTEN ORTE DER INSEL:

Sonnenuntergang: AuĂ&#x;erhalb von Skala, die Parkbank von Merika (nach der Abbiegung nach Kambos). Sonnenaufgang: Vom Vorhof des Klosters, Heiliger Dimitrios von Vagia, Petra von Kalikatsou. Bezaubernde Aussicht: Von der Heiligen Paraskevi in Skala- sehen Sie den gesamten Hafen, den Heiligen Georg von Kasteli- und haben einem amphitheatralischen Blick Ăźber die ganze Insel. An der Abbiegung der MĂźhlen in Chora- haben Sie einen Blick auf Ikaria und die umliegenden Inseln. Am Propheten Elias bietet sich Ihnen ebenfalls ein amphitheatralischer Blick Ăźber die gesamte Insel. VERANSTALTUNGEN:

ZUR OSTERZEIT: Das Waschritual: Auf dem Rathausplatz wäscht am Donnerstag vor Ostern der Vorsitzende des Klosters die FĂźĂ&#x;e der 12 MĂśnche des Heiligen Klosters und stellt somit das letzte Abendmahl nach. Die Nachstellung der Wiederabnahme: Am Karfreitag steigen die Besucher zur Kirche


des Heiligen Johannes hinauf um der Feier der Heiligen Ergreifung beizuwohnen. Am ADMC©SQDȮDM©RHBG©CHD©/QNYDRRHNMDM©@TR©CDM© Kirchen der Insel nachdem sie ihren Trauergang beendet haben an den beiden großen Plätzen in Chora und Skala. Der Ostersonntagabend. #@R©*KNRSDQ©ÅȮMDS© seine Tore um die Besucher zum Gottesdienst der Auferstehung Christi willkommen zu heißen. Die «Prozession der Liebe» beendet auf großartige und rührende Weise die Rituale zur Ehre der Leiden Christi und dessen Auferstehung. Am Ostersonntag-Nachmittag ist der Gottesdienst in der Kirche des Heiligen Johannes der Zweiten Auferstehung gewidmet. ZUR SOMMERZEIT:

Juni: 8. Festival der Geschmäcker und Traditionen des Mittelmeeres, gewidmet den hiesigen Landwirten mit einer Fotoausstellung zum Leben auf dem Land. Zu allen Veranstaltungen werden bekannte Chefköche TMC©&@RSQNMNLHD 2BGQHȳRSDKKDQ©DHMFDK@CDM ©© Juli: Internationales Filmfestival: Die Insel VHQC©YT©DHMDL©3QDȮOTMJS©EÈQ©%HKLE@MR ©2BG@Tspieler, Produzenten, Regisseure aber auch Kritiker mit internationalem Ruhm. 7 Juli: Feier der Heiligen Kyriaki: Die Kapelle gehört zu dem Hotel-Komplex Patmos Paradise in Kambos.

27 Juli: Feier der Kirche des Heiligen Panteleimon: Die Kirche ist gegenüber der kleinen Insel Chiliomodi angelegt. Zur Insel können Sie per Boot fahren. 5 August: Die Metamporfosi- Kirche im Dorf Kampos feiert. 14 August:©ÊD@BG©O@QSX©HM© FQHNKHU@CH©©©AHR©HM© die Morgenstunden. 15 August: Feier der Himmelfahrt Mariä. In der Kapelle der Mutter Gottes von Geranos, ©JL©UNM©2J@K@©DMSEDQMS©ȯMCDS©DHM©FQNoDR© Volksfest mit Musikinstrumenten, Essen und Tanz bis in die Morgenstunden, statt. 15 August: ÊD@BG©O@QSX©HM©*@LANR©AHR©HM©CHD© Morgenstunden. Anfang September: Das Festival für religiöse Musik wird bereits seit 10 Jahren auf der Insel abgehalten. Es dauert eine Woche. Eintritt kostenlos. Anfang September: Das Festival für Griechische, traditionelle Tänze: traditionelle Tanzgruppen aus ganz Griechenland bilden ein festliches Ambiente mit kostenlosem Wein, Tanz und Vergnügung bis in die Morgenstunden. 24 September: Die Heilige Thekla wird gefeiert. Ein Volksfest wird auf der gleichnamigen, kleinen Insel gegenüber der Bucht von Agriolivado veranstaltet. 26 September: Die Heilige Höhle der Apokalypse und das Kloster des Heiligen Johannes des Theologen werden gefeiert.

197


AUSFLÜGE

Die kleinen Boote, die von Skala ablegen, bringen Sie zu den naheliegenden Inseln Arki und Marathi, einer kleiner Insel mit kristallklaren Gewässern, die viele Yachten anzieht. Fischerboote führen Fahrten zu den Makro-Inseln durch. Diese bilden den Inselkomplex Polynysia des Mittelmeeres. ,@BGDM©2HD©DHMDM© TRȰTF Zu Tiganakia in Arki mit seinen beeindruckenden Gewässern, während Marathi (eine Felsinsel, die zu dem Arkion-Komplex gehört) zu einem Hot Spot der Yachtbesitzer geworden ist. Auch sind beliebte Tavernen vorhanden. Einen Besuch wert sind: Psili Ammos, Arki, Marathi, Makronisia, Aspronisia, Tiganakia, Platy Gialos, Lipsi und eine Inselrundfahrt un Patmos. Wir empfehlen das Boot, das in Skala ablegt und einen 3@FDR@TRȰTF©@TE©CHD©(MRDK©+HORH©CTQBGEÈGQS

INSELN RUND UM PATMOS:

/@SLNR©ADȯMCDS©RHBG©HM©CDQ©-xGD©UNM© Leros, Samos und Ikaria. Lipsoi: Auch einige kleinere Siedlungen wie Katsadia, Kouselio und die einzigartige Panagia Charou sind vorhanden. Chiliomodi: In einer Entfernung von 35 Minuten von Skala. Schwarze Steine an den *ÈRSDM©NȮDMA@QDM©2OTQDM©DHMDR©5TKJ@MR © Sehenswert ist die Kapelle des Heiligen Panteleimon, die an seinem Namenstag zahlreiche Besucher anzieht (27 Juli). 198

Marathi: In einer Entfernung von 65 Minuten von Skala. Tipp: Ein besonderes Ziel zum Essen für diejenigen, die mit einem Segelboot oder eine Yacht unterwegs sind. Arki: In einer Entfernung von einer Stunde mit dem Fischerboot kann der Besucher die Strände der Insel oder deren beide Siedlungen Am Hafen und in Pano Chorio (Oberes Dorf) besichtigen. Tipp: Das große Volksfest der Insel am 23. August, mit lokalem Essen, Musik und Tanz.

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

WIE SIE ANKOMMEN: Patmos ist auf dem Seeweg mit dem PiräusHafen, Kavala und den Inseln des nördlichen Mittelmeers (Juni- September), Samos, den übrigen Inseln der Dodekanisa (Rhodos, Kos, Kalymnos und Leros) aber auch Syros und Mykonos (Juni- September) der Kykladen verbunden. Samos und die erwähnten Inseln der Dodekanisa verfügen über einen Flughafen, der den Besuchern von Patmos dienen kann. KLIMA –WANN SIE DIE INSEL BESUCHEN SOLLTEN: Das Wetter ist das ganze Jahr über mild. Im August zwischen dem 3. und 20. wird dieInsel UNM©!DRTBGDQM©QDFDKQDBGS©ÈADQȰTSDS FORTBEWEGUNG:

Beinahe die gesamte Insel ist asphaltiert. Sie


können sich ein Auto oder ein Motorrad mieten. Ein Bus fährt die wichtigsten Orte sowie einige Strände an. Vorhanden sind außerdem Taxis, deren Preis je nach Ziel variieren. Auf der gesamten Insel sind zwei Tankstellen vorhanden.

MD©RHMC©CDRVDHSDQDM©YT©ȯMCDM ©

BANKEN & GELD: $R©RHMC©YVDH©!@MJȯKH@KDM©CDQ©-@SHNM@K ©TMC© der Alphabank vorhanden. An beiden ist zudem ein Geldautomat angebracht.

VERGNÜGEN: Die Insel verfügt über ein reges Nachtleben bis in die Morgenstunden. Da die Bars im Zentrum (Chora) um 2 Uhr morgens schließen, feiern die Besucher in den Clubs von Skala weiter. Tipp: Wenn sie auf dem zentralen Platz in Skala spazieren gehen, probieren sie eine SQ@CHSHNMDKKD©*NMȯSÈQD©HL©SQ@CHSHNMDKKDM©"@E¾© „Houston“.

EINKAUFEN: In Patmos hat das Einkaufen Charakter und NȳL@KR©DHMD©JÈMRSKDQHRBGD©-NSD © GESUNDHEIT: Zwei Apotheken sind vorhanden. Das GesundGDHSRYDMSQTL©ADȯMCDS©RHMC©@TE©CDQ©2SQ@oD© nach Chora, nahe der Apokalypse. 3HOO©%@KKR©DSV@R©$QMRSG@ȳDR©FDRBGHDGS©J@MM© das Gesundheitszentrum nicht ausreichend helfen, sodass der Patient per Helikopter nach Rhodos, Samos oder Athen transportiert werden muss. INTERNET & MOBILFUNK: Die Insel verfügt über ein kabelloses Internetnetz (Wi-Fi). Mobilfunknetzte sind auch vorhanden. Internet- Cafés und Kartentelefo-

ÜBERNACHTUNG: Zahlreiche Hotels, Apartments und Studios RHMC©UNQG@MCDM ©#HD©LDHRSDM©ADȯMCDM©RHBG©HM© Skala, in Grikos und Kambos.

GESCHMACK – ESSEN: Probieren Sie unbedingt Pugakia, süße mit Trockenobst gefüllte Teigtaschen, die zu Hochzeiten gereicht werden, Dasoualo (ein Getränk aus Mandeln) und die Käsepita aus Patmos. Lecker sind außerdem die Schinopsoma, die gefüllten Paprika mit Pinienkernen und 1NRHMDM ©,NTR@J@ ©3HMSDMȯRBGQDHR ©CHD© gefüllten Kalamares und die Ziegengerichte in verschiedenen Variationen. Wir wünschen Ihnen einen tollen Urlaub auf unserer Insel.

199


ITALIANO

PATMOS DI IERI E DI OGGI: CRONOLOGIA IERI ...

Scoperte storiche indicano che Kastelli, l’antica acropoli dell’isola, è stato abitato a metà dell’ età del bronzo, mentre gli studi dimostrano che i primi abitanti dell’isola furono i Dori, e dopo di loro gli Ioni. Intorno al 12° secolo, Patmos subʞ l’invasione dei pirati mentre, dopo la caduta di Costantinopoli ©NȮQď©QHO@QN©@©LNKSH©QHETFH@SH©BGD©G@MMN© contribuito a crescere la popolazione di Chora. -DK© ©/@SLNR©¿©RS@S@©QHBNMNRBHTS@©TȱBH@Kmente dal Parlamento Greco come l’Isola Santa e nel 1999 segue il suo riconoscimento a livello mondiale da parte dell’UNESCO. Nel frattempo, l’Unione Europea (UE) ha inserito l’isola tra le prime sette più importanti mete di pellegrinaggio dell’Europa. OGGI... L’isola dell’ Apocalisse è la sacra isola del Dodecaneso, con circa 3000 residenti. Si tratta dell’isola di meravigliose spiagge, degli imponenti castelli, delle case bianche e di una 200

visita della città più impressionante. Estati soleggiate, un paesaggio pulitocombinazione BNM©TM©BKHL@©LDCHSDQQ@MDN©D©O@BHȯBN ©BNKKHMD© rocciose a secco e piccole valli fondendo insieme sono combinatiuna serie interessante di spiagge, baie, porti e rifugi isolati e quindi creano una destinazione ideale per una vacanza indimenticabile. Benvenuti a Patmos… STORIA Patmos è conosciutatutto il mondo come “l’isola dell’ Apocalisse” o “La Gerusalemme del Mar Egeo”, dove Giovanni, il discepolo di Gesù, ebbe una visione dell’Apocalisse durante il proprio esilio dall’impero romano ad opera dell’ imperatore Domiziano nel 95 D.C. Nel 1088, San Christodoulos fondò il LNM@RSDQN©CH©2@M©&HNU@MMH © KK@©ȯMD©CDK©t© secolo e all‘inizio del 17˜, i primi palazzi furono costruiti e nel 1713, fu costruita la scuola di Patmos. All‘interno dei circoli della RBTNK@ ©BH©RNMN©RS@SH©LNKSH©FQ@MCH©ȯFTQD © evidenziano a causa dei loro studi e la loro azione ecclesiale. Nel 1461, il Papa mise Patmos sotto la sua protezione. Nel 1523, quando iniziò l’occupazione turca, gli ottomani permisero all’Abbazia di continuare la propria attività. Il ricco materiale di scrittura dei testi dell’abbazia testimonia le attività di quel tempo. Dal 16° secolo e dopo, ci fu un grande sviluppo intellettuale ed economico di Patmos. +@©RT@©ȯNQHSTQ@©¿©RS@S@©@BBNLO@FM@S@©C@©TM© aumento progresso intellettuale nelle arti, pittura, lavorazione e apprendimento. Nel 1814, la Società degli Amici (Filiki Eteria) fu creata ad Odessa. Tra i loro fondatori c’era Emmanouel Xanthos da Patmos. $AL¨¨˚NO¨AL¨ Patmos appartenne all’Italia. Nel 1948,©¿©RS@S@©TȱBH@KLDMSD©@MMDRR@©@KK@© Grecia. ABBAZIE E MONASTERI Patmos è inestricabilmente connessa al


cristianesimo e l’ortodossia. Durante la vostra visita al monastero di Patmos è necessario indossare abiti che coprano il vostro corpo dalle spalle alle ginocchia. ABBAZIE L’Abbazia di San Giovanni il Teologo si erge come una corona sulla cima della collina sul punto piĂš alto di Chora e ricorda un castello bizantino. Cappelle, celle, magazzini, pozzi, la sacrestia, la biblioteca, il museo, l’altare lo rendono un complesso monastico di stupefacente bellezza. Il museo ospita favolosi tesori. Immagini portatili, pianete ricamate, codici miniati, argenteria e oggetti liturgici sono esposti lĂŹ. Particolarmente importante è la biblioteca e la collezione di reliquie, le piĂš importanti di queste possono essere ammirate dal visitatoresacrestia, che opera all’interno del museo. Aperto: lunedĂŹ, mercoledĂŹ, venerdĂŹ, sabato 8:00-13:30 & martedĂŹ, giovedĂŹ, domenica 8:00-13:30 & 16:00-18:00. 3DKDENMNŠ Š Suggerimento 1: Nel museo viene conservato “Codice Violaâ€? del 6° secolo, che consisteestratti del Vangelo di Marco.

La Santa Grotta dell’Apocalisse. Nel anno 95 D.C., Giovanni Evangelista arriva all’isola di Patmos. Nella grotta dove abitava con il suo studente Prohoros scrisse l’ Apocalisse. Le rocce della grotta sono originate dagli strati piĂš profondi della terra, esso è granito e si chiama trachite. Sul suo tetto câ€˜Ă¨ una crepa tripla che si dice essere causato dalla presenza di Dio. Ăˆ stato rinnovato dal San Christodoulos, quando è arrivato a Patmos. La parte sud della grotta si è rivelato essere un tempio,modo che i credenti cristiani possono adorare Dio.

novembre. Santo Monastero delle Suore dell‘Annunciazione. Si trova nella parte sud-ovest dell‘isola, dietro Chora. Ăˆ stato costruito nel 1613 da Nikiforos, il monaco del grande monastero, che ristrutturatoun secondo momento ed è stato dedicato a Lucas Evangelista. Si trova 20‘ a piedi dalla stazione degli autobus di Chora. .EL¨ ŠHŠMTNUHŠDCHČŻBHŠRNMNŠRS@SHŠ@FFHTMSHŠ dal monaco Amphilochios. Il monastero ospita piĂš di quaranta suore che dedicano il loro tempo a servizio della comunitĂ , giardinaggio, apicoltura e ricamo bizantino, sulla base di una tecnica chiamata “Spitha (scintilla)â€?. .Q@QHŠCHŠUHRHS@Š ŠŠ ŠCNLDMHB@ Š martedĂŹ, giovedĂŹ.

La Sacra Abbazia di Zoodochos Pigis (Sorgente di Vita). Si trova a ovest di Chora celebra il venerdÏ dopo Pasqua. Suggerimento: Ci sono immagini conservate datate dal 16° al 18° secolo.

SEDI In Patmos câ€˜Ă¨ un nome particolare per eremi chiamato “Santi Sediâ€?. Essi sono fondate dai

Suggerimento: Sulle pareti della grotta scoprirete le impronte dell’ Evangelista Giovanni.

Sull’isola ci sono tre Santi Monasterimemoria della Vergine Maria. MONASTERI Il Santo Monastero “Santi dei Santiâ€?. Ăˆ posizionato ovest di Chord e fondata nel 1579. Il tempio centrale è dedicato alla “presentazione della Vergine Mariaâ€?. Celebra il 21 di

201


monaci stessi di solito nelle grotte vicino alla quale sono, anche, costruiti cellule e templi. Quello più vecchio è sul Masso di Kalikatsou. La Santa Seda della Vergine Koumana. Si trova sul lato nord del porto di Skala. Sulla sommità della collina si trova la Sede dei Santi (Aghion Panton). Orari di visita: Tutti i giorni 08:00-13:00 & 17:00-20:00 nel pomeriggio tranne mercoledì e venerdì.

nella parte occidentale dell‘isola, con una vista unica. Se il tempo è chiaro che si può ammirare Lipsi, Leros anche la Turchia. Si celebra il 20 di luglio. Eremitaggio di Petra. C’è durante il tempo di San Christodoulos. Fino ad oggi ci sono scale fatte a mano, un serbatoio d’acqua e un sistema fognario.

La Sede di Apolloù. La sua particolarità è che aveva al di fuori delle proprie mura un mulino a vento e una macina, mentre all’interno del cortile, dove si trova un pozzo, c’era il lago con le acque termali più calde della zona. La Sede della Vergine di Gravà. Situata ad ovest di Chora, tra la collina di Kalamotì e il convento femminile di annunciazione. Celebra il 23 di agosto. La Sede di Kalogiron Prato. È situata sulla parte nord-ovest di Patmos. Il San Christodoulos di Alykés. Si trova nella zona denominata “Alykés”. La sede dispone di una piccola chiesa dedicata al San Christodoulos con un‘immagine miracolosa Q@ȱFTQ@MCNKH©LDMSQD©NȮQD©HK©LNM@RSDQN©CH© San Giovanni. San Panteleimonas di Chiliomodi si trova nell‘isola con lo stesso nome con la regione attraverso il porto di Skala. Il tempio è dedicato a San Panteleimonas datato dal 1599. La chiesa celebra Il 27 di luglio.

VILLAGGI & SPIAGGE VILLAGGI Chora. E’ la capitale dell’ isola, un borgo medievale con particolare architettura, che si estende attorno al monastero di San Giovanni. Le sue case e palazzi risalgono al 15° secolo, dando al paese un atmosfera unica, che per questo è considerata una delle zone più care d’Europa per l’acquisto di una casa. A Chora troverete un sacco di ristoranti, bar, negozi e piccoli negozi. Skala. Il più grande villaggio dell’isola. Qui, SQ@©FKH©DCHȯBH©CH©BNL@MCN©HS@KH@MH ©SQNUDQDSD© molti studi e taverne di pesce fresco.

EREMITAGGI Eremitaggio del Profeta Elías. Si trova

SPIAGGE Saint Theologos. Si trova all‘interno della

202

2TFFDQHLDMSN©©-NM©CHLDMSHB@SD©CH©UHRHS@QD©H©O@MHȯBH© SQ@CHYHNM@KH ©BGD©UH©NȮQHQyMMN©CNKBH©KNB@KH Suggerimento 2: Visitate le rovine dell’antica acropoli di Kastelli, la reliquia del Battistero di San Giovanni e la Cappella di San Paraskevi sulla collina sopra il porto.

Kastelli. L’antica acropoli di Patmos è un grande monumento e luogo archeologico che si trova su una collina sopra Skala.


baia del porto di Patmos. Ci sono due negozi CHŠB@Ȏ¿ŠBNMŠRDCHDŠDŠNLAQDKKNMH Aspri (Bianchi). Questa baia è bellissima e tranquilla con una bellissima vista della Scala e Chora. I grandi alberi i cui si trovano di fronSDŠ@KK@ŠROH@FFH@ŠNČŽQNMNŠNLAQ@ŠDŠSQ@MPTHKKHSy Meloi. Questa spiaggia perfetta è ideale per i campeggiatori. La spiaggia di piccole pietre, troppo vicino a Skala, è una scelta perfetta per una vacanzafamiglia e per cui non hanno un mezzo di trasporto. Agrio Livadi (o Agriolivado). Si tratta di una spiaggia attrezzata con piccole pietre, BGDŠRHŠSQNU@ŠŠJLŠC@Š2J@K@ ROH@FFH@ŠB¿ŠTM@Š taverna e un beach bar. Lefkes. Questa spiaggia isolata si trova un po’ prima di Kampos. Ăˆ circondata da imponenti formazioni rocciose. Il punto di vista della natura selvaggia è completata da alghe e piccoli cantieri che danno un senso di abbandono di una vecchia casa, come testimone del passato. Suggerimento: L‘area di Lefkes è la piĂš fertile a Patmos.

Kampos. La posizione di Kampos si trova 5.5 km da Skala. Ha il 3° postotermini di popolazione e costituisce un punto caldo tra le spiagge del nord. Gli amanti degli sport del mare come le famiglie troveranno la loro destinazione perfetta. Sulla spiaggia si trova il famoso bar “George Place�. Suggerimento: Da non perdere la festa della luna piena ogni mese!

Vagia. Questa spiaggia si trova dopo la regione di Kampos. Acque cristalline e una ROH@FFH@ŠADMŠNQF@MHYY@S@ŠBNMŠTM@ŠB@ČŽDSSDQH@Š sulla strada. Suggerimento: A Vagia si incontra con le piĂš fredde acque dell‘isola, ma anche la migliore torta al cioccolato che abbia mai assaggiato!

Liginou (o Gemelle). Un altro nome è “Gemelleâ€? e si trova nel nord dell‘isola. Questa spiaggia è famosa per il mare limpido e la serenitĂ si può trovare. Suggerimento: La vista impressionante dall’alto con le deliziose torte di Katerina!

Geranos. Si trova nella parte nord dell‘isola,

conosciuta come “Livadi di Pothitos�, non organizzato, con una piccola taverna. Suggerimento: La vista ricorda posti esotici con acque cristalline turchesi.

Spiaggia di Kalogiros. Si può trovare questa piccola spiaggia isolata con un chiosco di bevande dopo il incrocio a sinistra di Kampos. Saint Theofano. Si trova sulla strada a Grikos, nella zona di Saint Theofano dove potrete vedere le cappelle di San Andreas e San Christos. Sapsila. Ăˆ possibile trovare questa baia tranquilla, anche se non organizzata, con piccole pietre e acque trasparenti tra Scala e Grikos. Grikos. Questo piccolo e tranquillo paesino ha una bella spiaggia e molti ristoranti. Ăˆ incluso all‘interno delle piĂš belle baie del mondo. Il “Masso di Kalikatsouâ€? è il monumento della zonacui molti eremiti hanno vissuto per molti secoli. Attraverso Grikos câ€˜Ă¨ una piccola isola chiamata Tragonisi, abitato da pastori e capre. Suggerimento1: La spiaggia omonima è ideale per nuotareun mare fresco. Prima o dopo si può gustare un B@Ȏ¿ŠMDKK@ŠOH@YY@ŠOQHMBHO@KD Suggerimento2: C’è un bar sulla spiaggia e si può praticare dei sport acquatici.

Alykes. Si trova nella parte settentrionale della baia di Stavros, proprio come il Monastero di San Christodoulos. Suggerimento:questo luogo, i monaci sono stati raccogliendo il sale.

$IAKOËžI Ăˆ la regione piĂš stretta dell‘isola. La ADKKDYY@ŠRHFMHČŻB@SHUNŠCDKK@ŠQDFHNMDŠQ@OOQDRDMta totalmente la bellezza naturale. Suggerimento: Si consiglia di visitare le sue due spiagge, quella che si trovamezzo della strada dopo Petra e l‘altra sulla strada a Psili Ammos.

Psili Ammos. Questa è la piĂš bella spiaggia dell‘isola, situata nella parte sud-ovest. Ci @QQHU@SDŠUH@ŠTM@ŠA@QB@ŠNŠ@TSNŠȯMNŠ@Š#H@JNČłHŠ e poi a piedi, 20’. Vale la pena, se vi piace camminare, seguirare un piccolo sentiero, per LDYY?NQ@ Š@KŠȯMDŠCHŠQ@FFHTMFDQDŠK@ŠROH@FFH@ Š +@ŠR@AAH@ŠȯMD ŠOQNOQHNŠBNLDŠHKŠMNLDŠCDKK@Š spiaggia e un paesaggio selvaggio si stanno chiamando per allontanarsi. 203


Suggerimento: Câ€˜Ă¨ una taverna con specialitĂ la capra locale, cucinatavari modi.

SUGGERIMENTI-DA VEDERE Il Centro di CiviltĂ e Informazione Ortodossa. Questo centro si trova a Skala e rimane aperto tutto l‘anno. Tutte le informazioni sono disponibiliquattro lingue (inglese, EQ@MBDRD ŠSDCDRBNŠDŠHS@KH@MNŠ@SSQ@UDQRNŠȯKLH Š touch screen e materiale stampato, ma anche attraverso l‘informazione complementare C@S@ŠC@KŠODQRNM@KDŠPT@KHČŻB@SN Le reliquie del Battistero. Nella spiaggia di Skala si trova il Annunciazione di Giovanni il Teologo (anno 95 D.C.). Scuola di Patmos. Dal 1713, la Scuola di Patmos è stata il centro intellettuale dell’isola, fornendo la conoscenza alle importanti ČŻFTQDŠCDKK@Š&QDBH@ Palazzo Simantiri. Si trova al villaggio di Niochori, vicino a Zoodochos Pigis monastero. Ăˆ un particolare palazzo locale che è stato QHMMNU@SNŠBNLDŠLTRDNŠDSMNFQ@ČŻBNŠDŠLNMTmentale della civiltĂ . Attrazione costituiscono il vecchio soggiorno (da 250 anni), le decorazioni con mobili da Odessa, i dipinti da Gysis DŠKDŠHLL@FHMHŠRSNQHBGDŠC@KŠ˜Š@KŠtŠRDBNKN Š ma anche la pittura che mostra la storia del Vecchio Testamento. Nikolaides Palazzo. Si trovaChora, vicino al municipio. La mostra la quale si trova all‘interno delle camere del palazzo compren204

de una piccola collezione di antichi reperti provenienti dall‘isola di Patmos, proprio come una serie di disegni e stampe di palazzi, progettato dal architetto H.Iacovides, come ancora dei documenti relativi al proprietario del palazzo. .Q@QHŠCHŠUHRHS@Š3TSSHŠHŠFHNQMHŠ ŠSQ@MMDŠKTMDCÄ&#x;

Nel municipio, a Chora, si trova il busto DI¨%MMANUEL¨8ANTHOS¨ ¨A pochi metri vicino la strada è il luogo di Mulini. I vecchi mulini ristrutturati dominano a Chora. Sono stati costruiti nel 1588 e nel 1950 sono andatidisuso. Dopo la sponsorizzazione dalla svizzera PiktĂŠ sono state rinnovate nel 2010. Nel 2012, la loro ricostruzione è stato assegnata da Europa Nostra, la federazione paneuropea per il patrimonio culturale. realtĂ , soltanto uno dei tre mulini produce farina. Grotte.Patmos si trovano interessanti grotte, come quelle di Kinopas, Alykes, Sykamia, Apollo, Fournakia e Fokospilies. I luoghi piĂš romanticitutta l‘isola: Tramonto. Godetevi il tramonto di fuori Skala, sulla panchina di Merika che si trova dopo la svolta che porta a Kampos. Alba. Godetevi il sorgere del sole nei mulini, nei monasteri di San Dimitrios a Petra e San Dimitrios a Vagia, al Masso di Kaliakatsou. Vista Piacevole. La vista panoramica perfetta si può avere si trova a Saint Paraskevi a Skala. A questo punto, si sarĂ grado di vedere


l‘intero porto e San Giorgio sulla collina di Kastelli. Sulla rotazione dei muliniChora avrete una vista di Ikaria e delle isole vicine. Visitando il Profeta Elías si deve fermare e @LLHQ@QD©K@©L@FMHȯB@©UHRS@©O@MNQ@LHB@©CH© tutta l‘isola. EVENTI PERIODO DI PASQUA La Cerimonia del Lavaggio. Durante il Giovedì Santo nella piazza del municipio l’abate del monastero di San Giovanni lava, nel ruolo di Cristo,i piedi dei 12 monaci imitando Gesù e i suoi discepoli durante l‘Ultima Cena. Rappresentazione della Pietà di Cristo. Durante il Venerdì Santo (Venerdì prima di /@RPT@©H©UHRHS@SNQH©D©FKH©@AHS@MSH©U@MMN©ȯMN© al monastero di San Giovanni a testimoniare una cerimonia unica di santa devozione. La RSDRR@©MNSSD ©DOHS@ȱ©OQNUDMHDMSH©C@©STSSD©KD© chiese dell’isola seguiranno il loro corsolutto ODQ©HMBNMSQ@QRH©ȯM@KLDMSD©MDKKD©FQ@MCH©OH@YYD© di Chora e Skala. Attuazione della Deposizione dalla croce. Durante il Venerdì Santo i visitatori e gli abitanti salgono al monastero di San Giovanni per partecipare alla cerimonia di santa devozione. Alla stessa notte, gli DOHS@ȱ©CH©STSSD©KD©BGHDRD©CDKK?HRNK@©O@QSDBHO@MN© al tenebroso percorso accompagnato dai BGHDQHBH©D©C@H©EDCDKH©@SSQ@UDQRN©KD©RSQ@CD ©ȯMN© @©HMBNMSQ@QRH©ȯM@KLDMSD©MDKKD©@LOHD©OH@YYD©CH© Chora e Skala. La notte del Sabato Santo. Il monastero

apre di nuovo le sue porte per accogliere noi insieme per la funzione della Resurrezione. La funzione dell’amore. Il rituale che ha elogiato le Passioni di Gesù e la Resurrezione sarà completato nel modo emotivamente più maestoso. Domenica pomeriggio di Pasqua. Nel monastero di San Giovanni, una funzione è dedicata alla seconda resurrezione di Gesù. KK@©ȯMD ©K?@A@SD©CHRSQHATHRBD©TNU@©QNRRD©@© tutti. PERIODO ESTIVO L’ ottavo Festival di Gusto e Tradizione di Mar Egeo. Il festival è dedicato ai produttori KNB@KH©D©BNLOQDMCD©TM@©LNRSQ@©ENSNFQ@ȯB@© che caratterizza la vita all‘aria aperta. Grandi chef e scrittori di gastronomia sono invitati al‘insieme delle manifestazioni. Alcuni dei più importanti eventi del Festival sono: La Corsa di Ciclismo. 4MHȯB@LNCN©RHLANlico tutti i monumenti e i luoghi culturali di Patmos, come il Monastero, l‘Apocalisse, il Battistero di Kalikatsou come ancora Il Junior Ciclismo per i bambini. &ESTIVAL¨)NTERNAZIONALE¨#INEMATOGRA˚CO¨ di Patmos. Diversi cineasti incontrano nell‘isola e rendono Patmos un luogo di incontro CDH©BHMDȯKH ©@SSNQH ©OQNCTSSNQH ©QDFHRSH©D©BQHSHBH© BHMDL@SNFQ@ȯBH©CH©STSSN©HK©LNMCN .EL¨ di luglio si svolge la Festa di San Kiriaki: La cappella è incluso“Patmos Paradise”, a Kampos e festeggia con una liturgia radunan-

205


do dei fedeli provenienti da tutta l‘isola. .EL¨¨di luglio ci sono le feste di San Panteleimonas Chiesa: la Chiesa è costruita sulla piccola isola di Chiliomodi, attraverso Skala, che si può visitare solobarca. Nel 14 di agosto una festa sulla spiaggiaAFQHNKHU@CH©@UUHDMD©ȯMN©@KK?@KA@ .EL¨ di agosto si svolge l‘Assunzione (della Vergine). Suggerimento: Nella Cappella della Vergine di Geranos, 11 km da Skala, una festa locale unico con musica dal UHUN ©BHAN©D©C@MYD©ONONK@QH©RH©RUNKFD©ȯMN©@KK?@KA@

.EL¨ di agosto una festa sulla spiaggia si RUNKFD*@LONR©ȯMN©@KK?@KA@ .EL¨¨di agosto c‘è la Festa della Vergine di Charos nell‘isola di Lipsi. Inizio di settembre: Il Festival di Musica Religiosa si svolge nell‘isola da 10 anni, dura una settimana ed ha ingresso gratuito. Il Festival delle Danze Popolare di Grecia ¿©NQF@MHYY@SN©NFMH©@MMN©MDKK?@MȯSD@SQN© dell‘Apocalisse. Gruppi di danze popolari provenienti da tutta la Grecia compongono un BKHL@©CH©EDRS@©BNM©UHMN©D©A@KKH©ȯMN©@KK?@KA@ Nel 24 di settembre la celebrazione di San Thekla avviene e l‘isola omonima organizza una festatutta la baia di Agriolivadi. Nel 26 di settembre ci sono: La celebrazione dell Santa Grotta dell‘Apoca206

lisse e quella del monastero di San Giovanni ESCURSIONI Piccole imbarcazioni partono da Skala per le isole più vicine di Arki e Marathi, una piccola isola con acque cristalline che attira molte barche. Suggerimento: Le famose taverne localiriva al mare costituiscono sempre una buona scelta.

Le barche partono a Makronisia, che compongono il cosiddetto “Polinesia (un complesso di molte isole)” del Mar Egeo. È necessario visitare il sito di: TiganakiaArkii con le acque impressionanti e Marathi (una piccola isola, che fa parte del gruppo di isole di Arki), essendo un punto caldo per yacht di lusso, con le sue famose taverne. Da vedere: Psili Ammos, Arki, Marathi, Makronisia, Aspronisi, Tiganakia, Platis Gialos, Lipsi e avere il giro di Patmos. Il nostro suggerimento è di prendere la barca da Skala e avere una escursione giornaliera a Lipsi. ISOLE VICINE A PATMOS L’ isola di Patmos è vicina a Leros, Samos e Ikaria. Lipsi:©0TDRS@©ONRHYHNMD©FQ@ȯB@©BNM©KD© tradizionali case bianche è vicina ai seguenti villaggi più piccoli: Katsadia, Kousselio e la chiesa unico con l‘immagine della Vergine tenendo il corpo morto di Gesù. Sul lato nord


dell‘isola, si trova la spiaggia di Platis Gialos e le splendide isole del bianco (“Aspronisi”) a causa delle loro pietre bianche. Chiliomodi: Chiliomodi si trova,barca, 35‘ da Skala, attraverso il porto di Patmos. Questa piccola isola non è molto popolata, mentre le pietre nere sulla spiaggia testimoniano un‘attività del vulcano nel corso degli ultimi anni. Vale la pena visitare la Cappella di San Panteleimonas che raccoglie un sacco di gente nel suo giorno di festa (27 luglio). Arki: Arki sono situati un‘ora di barca da Marathi mentre il visitatore potrebbe fare una passeggiata intorno alle spiagge, alcune delle più famoso è Tiganakia o i due suoi villaggi, il porto e il villaggio superiore. Suggerimento: La grande festa dell ‘isola, il 23 di agosto con musica, cibo locale e balli.

Marathi: È 65‘ lontano da Skalabarca. Ci si può rilassare e godersi il tempo che unisce alloggio, il cibo e la vita notturna, come bene. INFORMAZIONI UTILI MODI DI ARRIVARE Dal mare, si può arrivare a Patmos dal Pireo, Kavala e altre isole del nord Egeo (nel periodo di giugno a settembre), Samos e il resto del Dodecaneso (Rodi, Kos, Kalymnos e Leros) e ancora da Syros e Mykonos (nel periodo di giugno a settembre) nelle Cicladi.aereo, Samo e la isola del Dodecaneso avendo un aeroportogrado di servire i viaggiatori, con frequenti collegamenti via mare, soprattutto durante il periodo estivo. IL CLIMA E LA STAGIONE MIGLIORE A VISITARE PATMOS Il tempoPatmos è sempre bene. Dal 3 al 20 di agosto, l‘isola è piena di visitatori. Suggerimento: Se si preferisce vacanza tranquilla, il tempo migliore sarebbe durante i mesi di giugno, luglio, settembre o ottobre.

TRASFERIMENTO Patmos ha una buona rete stradale; quasi tutta l’isola è asfaltata. È possibile noleggiare una macchina o una moto per il trasporto. C‘è un autobus che si trasferisce ai luoghi i più RHFMHȯB@MSHSTSS@©K?HRNK@ ©SQ@©BTH©@KBTMD©CDKKD©

più belle spiagge. Ci sono, anche, i taxi se si preferisce invece la carica dal tassametro. L‘isola ha due stazioni di benzina. BANCHE Ci sono due banche sull‘isola: la Banca Nazionale di Grecia e Alpha Bank. Entrambi hanno un sportello automatico. Suggerimento: I prezzi sono ragionevoli; forse sono un po‘ più elevati a causa delle spese per il transferimento.

SHOPPING Il mercato di Patmos è molto particolare, con un normale stile artistic, un senso dell’arte. SALUTE Ci sono due farmacie e un centro di salute si trova vicino a l‘Apocalisse. Suggerimento: Se c’ è qualcosa di grave, il centro sanitario non ègrado di aiutare e l’unica soluzione per il paziente sarebbe transferito a Rodi, Samos o Atene.

INTERNET E TELEFONIA MOBILE C’è quasi ovunque un segnale mobile e Wi-Fi. "H©RNMN ©HMNKSQD ©LNKSD©HMSDQMDS©B@Ȯ¿©D©RBGDCD© telefoniche. ALLOGGI C’è una varietà di alberghi, appartamenti monolocali, per qualsiasi preferenza e in qualsiasi prezzo. La maggior parte si trovano a Skala, Grikos e Kampos. Suggerimento: Fate la vostra prenotazione nel tempo perché durante il periodo estivo l‘isola è piena.

DIVERTIMENTO L’isola ha una vita intensa notturna che CTQ@©ȯMN©@KK@KA@ ©(©A@Q"GNQ@©BGHTCNMN©@KKD© 2:00modo che tutti si possono spostare nei club di Skala. Suggerimento: Se camminate a piedi fermatevi nella piazza principale di Skala per un tradizionale dolce al B@Ȯ¿©©b'NTRSNMh

CIBO LOCALE Non dimenticate di provare la pasta chiamata “saccottini (realizzato con foglio e mandorle CNKBH©E@SSHB@R@h©NȮDQSH©@H©L@SQHLNMH ©b@OHC@JH@© (con miele e noci)”, “dasoul (bevanda di mandorle)” e, naturalmente, la torta “Patiniotiki” di formaggio, “Schinopsoma”, pigne farcite con uvetta, mousakas, polpo con riso e calamari ripieni e di capra. Godetevi la vostra vacanza nell‘isola di Patmos! 207


FRANCAIS

LE SACRÉE DE L’ APOCALYPSE PATMOS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI: RETOUR EN ARRIERE HISTORIQUE HIER...

#HȮ¾QDMSDR©BNMBKTRHNMR©GHRSNQHPTDR©HMCHPTDMS© que Kastelli à Patmos a été habité à l’époque en cuivre moyenne. Les premiers habitants de l’île étaient Doriens et plus tard Ioniens. Au 12ème siècle, Patmos a subi les conséPTDMBDR©CD©KHMU@RHNM©CDR©OHQ@SDR ©ÉOQ¿R©K@© chute de Constantinople, l’île a accepté de nombreux réfugiés qui ont contribué au développement du village de Patmos (Chora). En 1981, Patmos a été reconnue par le Parlement grec en tant qu’île sacrée. En 1999, a été ajoutée comme l’un des monuments du patrimoine mondial d’Unesco. En parallèle, l’Union Européenne comprend l’île entre les sept destinations les plus importantes pour pèlerinage. AUJOURD’HUI...

L’île de l’Apocalypse, environ de 3.000 habitants distribués principalement à Chora, Skala et Cabo, est une île de belles plages, des châteaux imposants, des maisons blanches et des endroits importants à voir. 208

Pendant des étés ensoleillés, combinés avec un paysage pur, le climat méditerranéen doux, un calme et une tranquillité admirable, les collines arides rocheuses et les petites vallées forment un spectacle attirant en combinaison avec de côtes, de baies, de ports et de caps, tout en constituant une destination idéale pour de vacances simplement inoubliables. Bienvenue à Patmos... L’HISTOIRE Dans tout le monde, Patmos est connue comme ‘l’île de l’Apocalypse’ ou ‘Jérusalem de la mer Egée’ car en an 95 ap. J.-C., Saint Jean le Théologien ou Jean l‘Apôtre fut exilé à Patmos par l’ Empereur Romain Domitien où dans une grotte a écrit l’Apocalypse. En 1088, Saint Christodule a construit le monastère de Saint Jean le Théologien. ˶¨LA¨˚N¨DU¨̕ME¨SI̕CLE¨ET¨AU¨D̨BUT¨ DU¨̕ME ¨les premières maisons ont été construites. Instituée en 1713, l’École de Patmos (Patmiada Scholì) a eu la fonction d’une école religieuse, tandis qu’il devînt le point de rencontre des Grecs soumis BNMRSHST@MS©TM©QÄKD©RHFMHȯB@SHE©y©K¾UDHK©CD©K@© race asservie. En 1461, le pape a posé Patmos sous sa protection. %N¨ l’empire ottoman a pris le contrôle de l’île, tout en permettant au monastère de continuer ses activités. $U¨̕ME¨SI̕CLE ¨l’île a connu une croissance intellectuelle et économique signiȯB@SHUDR©DS ©CNMB ©TMD©BNLLTM@TS¾©OQNRO¿QD© a été développée. +@©2NBH¾S¾©@LHB@KD©ETS©BQ¾¾©DM©©y©.CDRR@ © Parmi les fondateurs on distingue Emmanuel Xanthos avec d’origine de l’île de Patmos. $E¨¨̏¨ l’île a été envahie par les forces italiennes. En 1948,©/@SLNR©RDRS©Q@SS@BG¾D©NȱBHDKKDment en Grèce. MONASTÈRES ET COUVENTS Patmos est intimement liée au christianisme


et Ă l’orthodoxie. Pendant votre visite aux monastères de Patmos, il faut que vous portiez de vĂŞtements qui couvrent le corps entier, des ĂŠpaules aux genoux. MONASTĂˆRES

Le Monastère de Saint Jean le ThĂŠologien ou Jean l‘ApĂ´tre se tient comme couronne au sommet de la colline de Chora, au point le plus ĂŠlevĂŠ, en ressemblant Ă une immense forteresse bâtie au-dessus Chora. Des chapelles, des cellules de moines, des entrepĂ´ts, des citernes comme aussi la sacristie, la bibliothèque, le musĂŠe, la Banque ainsi que les installations auxiliaires forment un complexe monastique d’une beautĂŠ incomparable. Le musĂŠe possède des trĂŠsors fabuleux. IcĂ´nes, chasubles brodĂŠes, manuscrits enluminĂŠs, de l’argenterie et des objets fonctionnels y sont exposĂŠs. En particulier, la bibliothèque et la collection des reliques, dont les ĂŠchantillons les plus importants peuvent ĂŞtre admirĂŠs pendant la visite Ă  la sacristie- laquelle fonctionne Ă  l’intĂŠrieur du musĂŠe- sont considĂŠrĂŠes comme les plus essentiels.

prÊsence de Dieu. Astuce: Aux murs de la grotte vous pouvez dÊcouvrir les empreintes de l’EvangÊliste. Sur l’Île existent les suivants couvents fÊminins en l’honneur de Notre-Dame: Le couvent Saints des Saints, se trouve à l’ouest de Chora. Fête le 21 novembre. ,E¨COUVENT¨DE¨L!NNONCIATION¨d-̕RE¨BIEN¨ aimÊe, est situÊ dans la partie sud-ouest du pays, à une distance de presque 20 minutes à pied de l’arrêt du bus avec destination Chora. Le couvent est le foyer de plus de 40 religieuses, les quelles sont engagÊes à la contribution sociale, en occupant avec le jardinage, l’apiculture et la broderie byzantine basÊe sur la technique appelÊe  l’Êtincelle . ćŠUHRHSDQŠ ŠDSŠ ŠDMŠ#HL@MBGD Š Mardi et Jeudi.

Le couvent de Zoodochos Pigis Source de vie, est situÊ à l’ouest du pays et fête le premier Vendredi après Pâques.

À visiter: 08:00-13:30 à Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi À visiter: 08:00-13:30 & 16:00-18:00 à Mardi, Jeudi et Dimanche 3žKŠŠŠ Astuce 1: Dans le musÊe se trouve aussi le Code pourprÊ Crimson du 6ème siècle, portant des citations de l’Evangile de Marc. Astuce 2: Dans le musÊe vous aurez la possibilitÊ C@BGDSDQŠCDŠRNTUDMHQRŠNTŠCDŠCHȎžQDMSDRŠBNOHDRŠCDRŠ publications importantes.

La Grotte de l ‘Apocalypse: En l’an 95 ap. J.-C., Saint Jean le ThĂŠologien ou Jean l‘ApĂ´tre fut exilĂŠ Ă Patmos par l’Empereur Romain Domitien. Dans une grotte oĂš il vivait avec son disciple Prochore a ĂŠcrit l’Apocalypse. La roche de la grotte, provenant des couches les plus profondes de la terre, est en granite et s’appelle trachyte. Sur le toit existe TMDŠSQHOKDŠȯRRTQD ŠBDMRžDŠCĂ€SQDŠB@TRžDŠO@QŠK@Š 209


Astuce: Le couvent héberge des icônes du 16ème au 18ème siècle.

3I̕GES¨3AINTS Le nom propre «sièges» sur Patmos a des ermitages et le plus ancien se trouve à Petra Grikòs, un rocher appelé Kalikatsou. Sanctuaire de Notre-Dame Koumana, est situé sur le côté nord du port de Skala. Au sommet de la colline Koumana se trouve le siège des Saints. À visiter: 8:00-13:00 et 17:00-20:00, tous les jours sauf le Mercredi et le Vendredi.

!U¨d3I̕GEj¨!POLLOS ¨2@©RO¾BHȯBHS¾©DRS© qu’il avait, en dehors de son mur, un moulin à vent et le battage de chaussée, tandis que dans l’enceinte sortait une des sources d’eau chaude de la région. Sanctuaire de Notre Dame de Grava, est situé à l’ouest du pays, entre la colline de Kalamoti et le couvent de l’Annonciation. Célèbre le 23 Août. Notre Dame Kalogiron, est situé à la partie du nord-ouest de Patmos. Célèbre le 23 Août. d3I̕GEj¨+OUVARI est construit dans la baie de la côte nord de la Croix et son propriétaire ¾S@HS©KD©LNHMD©DS©TM©FQ@MC©ROHQHSTDK© LȯKNchios Makris. Saint Christodoulos Alykés, est situé dans le quartier Alykés. Il y a une petite église dédiée à Saint Christodoulos. Saint Panteleimonas Chiliomodi, est situé sur l’île en face du port de Skala. Célèbre le 27 Juillet.

210

ERMITAGES %RMITAGE¨DE¨0ROPH̕TE¨%LIE ¨est situé sur K@©O@QSHD©NBBHCDMS@KD©CD©KÂKD ©$M©DȮDS ©RH©KD© temps le permet, on peut distinguer les îles grecques Lipsoi, Leros et même la Turquie. Célèbre le 20 Juillet. Ermitage de Pierre. À l’époque de Saint Christodoulos fonctionnait un ermitage. Aujourd’hui, des escaliers en bois, un réservoir d’eau et un système des égouts sont visibles et toujours en service. CITÉS ET PLAGES Le pays «Chora». Chora est la Capitale de l’île. Il’s’agit d’une cité médiévale avec d’architecture caractéristique qui s’étend autour du monastère de Saint Jean. Les maisons et les hôtels particuliers dès le 15ème siècle donnent une atmosphère particulière. Par conséquent, elle est considérée comme une des régions les plus chères de l’Europe dans le marché du logement. En ville, vous trouverez de nombreux restaurants pittoresques, de cafés, de petits magasins comme aussi de petites épiceries. Skala. Skala est le plus grand village de l’île. Ici, entre les bâtiments administratifs italiens, vous trouverez de nombreux hébergements et restaurants avec des poissons frais à manger. Astuce 1: Les boulangeries traditionnelles avec des spécialités locales sont à visiter. Astuce 2 : Les ruines de l’Ancienne Acropole de Kastel-


li, la relique du Baptistère de Saint Jean le Théologien et l’église de Saint Paraskevi tous se trouvent sur la colline au-dessus du port.

Kastelli. L’ancienne Acropole est un site monumental et archéologique important qui se domine sur une colline au-dessus de Skala. PLAGES Plage Saint Theologos, est recommandée pour un plongeon rapide dans la baie du port de Patmos. Ici, vous pouvez se détendre à un café avec de chaises et de parasols. Plage Blanche, est une crique proche et calme, vue à Skala et Chora. Meloi, se trouve proche à Skala. Cette plage @UDB©CDR©B@HKKNTW©ȯMR©DRS©HC¾@KD©ONTQ©KDR© campeurs, les familles et pour tous ceux qui ne disposent pas de leur propre moyen de transport. Prairie Sauvage, est une plage organisée CD©ODSHSR©B@HKKNTW©y©TMD©CHRS@MBD©CD©©JL©CD© Skala. Vous trouverez sur place une taverne et un bar de plage. Lefkes, est une plage isolée, juste avant Kampos. L’image du décor de la nature sauvage est complétée par la présence des algues. Le sentiment d’abandon de certaines fermes, témoins du passé, domine. Vous trouverez, aussi, une petite cantine. Kampos, se trouve 5,5 km de Skala. Les amateurs des sports nautiques, aussi bien

que les familles, trouverons ici la destination idéale pour leur plongée. Sur la plage, vous trouvez le célèbre bar de plage de l’île, George’s Place. Astuce: Ne manquez pas la fête de la pleine lune, organisée tous les mois!

Vagia Plage, se trouve juste après Kampos. Plage des cailloux et des eaux glacées mais pas organisée. À côté il y a le café homonyme. Astuce: Ici, vous trouverez un délicieux gâteau au chocolat.

Linginou (ou plages jumelles), sont situées dans la partie nord de l’île. Elle est réputée pour ses eaux très claires ainsi que ONTQ©K@©SQ@MPTHKKHS¾©PTDKKD©NȮQD © Astuce: Leur image impressionnante de dessus et la cantine avec les délicieuses pâtes en croûte de Katerina.

Geranos Plage, est située au nord de Patmos. La plage est connue comme Prairie Delapothitou, avec de cailloux mais pas organisée. Vous trouverez une seule taverne. Lampi, se trouve 7 km de Skala. Le rouge profond qui caractérise cette plage la rend spéciale. Astuce: Plage célèbre pour ses cailloux multicolores.

Kalogiron, une petite plage isolée pleine de cailloux. Vous trouverez la prairie Kalogiron en suivant le croissement de gauche au village Kampos. Il y a une petite cantine pour 211


les nÊcessitÊs. Saint ThÊophanò, sur la route de Grikòs, près des escaliers, dans la rÊgion de Saint ThÊophanò vous pourrez voir côte-à -côte les belles Êglises de Saint AndrÊ et de JÊsus. Sapsila, un golfe situÊ entre le port de Skala et Grikòs. Avec une sÊrÊnitÊ profonde, des petits cailloux et des eaux claires, cette plage n’est pas organisÊe. Grikòs, il s’agit d’un village de pêcheurs qui se dÊveloppe au niveau touristique. Il est reconnu et intÊgrÊ aux golfes les plus beaux du monde, près de la rÊgion Petra. Il dispose une marina pour les bateaux de plaisance, un hôtel de luxe, une plage, de petits magasins, au bord de la mer. Petra, au sud de l’Île, 5km de Skala. Des cailloux, des transats, des parasols et une cantine constituent un endroit idÊal. Astuce 1: Un bar de plage et une variÊtÊ de sports nautiques se trouvent à votre disposition. Astuce 2: La côte Plaki, au sud de Petra, constitue une destination prÊfÊrÊe des nudistes.

Alykes, se trouve au nord de la baie de la Croix oÚ se trouve le siège de Saint Christodoulos. $IAKO˞I est la partie la plus Êtroite de l’Île. Vous pouvez visiter les deux plages: la continuitÊ de Petra et dÊs là vous prenez le chemin qui mène à Psili Ammos. Psili Ammos, vous y arrivez par la mer ou O@QŠK@ŠQNTSDŠCDŠ#H@JNȳH ŠŠLHMTSDRŠyŠOHDCR Astuce: La taverne avec le chevreau local peut attirer votre attention.

Les images et les couleurs de la nature en alternance. ENDROITS TRĂˆS RÉPUTÉS Le Centre de la culture orthodoxe et de l’information, se trouve Ă Skala, l’information se dispose en quatre langues (anglais, français, allemand et italien) Ă  travers des ČŻKLR ŠCDRŠžBQ@MRŠS@BSHKDRŠDSŠCDRŠCNBTLDMSRŠ imprimĂŠs. ,A¨RELIQUE¨DU¨"APTISTĚ•RE l’Annonciation de Saint Jean le ThĂŠologien (an 95 ap. J.-C.) se trouve Ă  la plage de Skala. 212

L’École de Patmos ou Patmiade ScholÏ, depuis 1713, l’École de Patmos constituait le centre intellectuel de l’Île car il avait assurÊ l’Êducation de quelques personnalitÊs FQDBPTDRŠRHFMHȯB@SHUDR Château Simantiri, est situÊ à Chora, dans le quartier de Neochorion, à côtÊ du monastère de Zoodochos Pigis. C’est un monument historique et culturel important qui a ÊtÊ transformÊ en MusÊe Folklorique local. Fascinants sont le salon de 250 ans, l’ameublement et sa dÊcoration avec des meubles d’Odessa, les tableaux de Gyzis, les images historiques du 15ème au 17ème siècle et les tableaux qui reprÊsentent l’histoire de l’Ancien Testament. Château Nikolaidis, se trouve à la mairie, in Chora. L’exposition comprend une collection de pièces archÊologiques, une sÊrie des projets de la citÊ et des dÊcalques des châteaux de l’architecte Ch. Iakovidis, ainsi qu’une sÊrie des documents qui se relient au propriÊtaire du manoir. ćŠUHRHSDQŠ ŠODMC@MSŠSNTRŠKDRŠINTQR ŠR@TEŠKDŠ Lundi

Le buste d’Emmanuel Xanthou, est situÊ à la place de la mairie à Chora. Un peu plus bas se trouve la maison oÚ est nÊ l’un des trois fondateurs de la SociÊtÊ Amicale et le monument dÊdiÊ à sa mÊmoire. Moulins, les anciens Moulins, qui sont aujourd’hui rÊnovÊs, dominent dans Chora. Ils ont ÊtÊ construits en 1588. En 1950, ils sont tombÊs en dÊsuÊtude. En 2010, ont ÊtÊ rÊnovÊs par le banquier suisse Charles Pictet. Grottes, Patmos dispose des grottes intÊressantes, comme celle de Kinopa, AlykÊs, Sykamia, ApolloÚ, Fournakia et Fokospilia. LES ENDROITS LES PLUS ROMANTIQUES SUR L’ÎLE Coucher du soleil: en dehors de Skala, sur le banc de Merika (après le tournage qui va vers Kampos). LevÊe du soleil: du monastère, Saint Dimitrios de Vagias, rocher de Kalikatsou.


Agréable vue: De Saint Paraskevi à Skala vous verrez tout le port, de Saint Georges de *@RSDKHNÆ©UNTR©OQNȯSDY©K@©UTD©O@MNQ@LHPTD © Sur le tournage des Moulins à Chora vous auriez une vue vers Ikaria et les autres îles à côté. Au Prophète Elie, également, vous A¾M¾ȯBHDY©K@©UTD©O@MNQ@LHPTD MANIFESTATIONS PÂQUES À PATMOS: Lavement des pieds: Le Grand Jeudi à la place de la mairie, l’Abbé du Monastère lave les pieds des 12 moines en imitant Jésus Christ qui a lavé les pieds des ses disciples @U@MS©R@©BQTBHȯDLDMS La Déposition de la Croix: Le Grand Vendredi, les visiteurs montent au monastère de Saint Jean le Théologien pour qu’ils participent à la cérémonie de la Déposition de la Croix. Pendant le soir, les Epitaphes proveM@MS©CD©CHȮ¾QDMSDR©¾FKHRDR©CD©KÂKD©ENMS©KD©SNTQ© de la ville pour qu’ils soient déposés sur les places centrales de Chora et Skala. Le Grand Samedi au soir: Le monastère ouvre ses portes et s’accueillit le peuple pour qu’ils prennent part à la messe de célébration de la Résurrection. La Liturgie de l’Amour: Ferme de manière émotionnelle le rituel des passions du Christ et sa Résurrection. ,¨APR̕S MIDI¨DU¨$IMANCHE¨DE¨0̑QUES

Au Monastère de Saint-Jean, «la liturgie» est consacrée à la deuxième Résurrection. PÉRIODE D’ÉTÉ Juin: 8ème Festival du Goût et Tradition Egée, est dédié aux producteurs locaux avec une exposition de photos de la vie à la campagne. À tous les événements, de chefs connus et des écrivains culinaires y sont invités. Juillet: Festival International du Cinéma: Les cinéastes qui arrivent à l’île le transforme en lieu de rencontre de cinéphiles, des acteurs, des producteurs, des réalisateurs ainsi que des critiques d’une reconnaissance internationale. ¨*UILLET Célébration de Saint Kyriaki: La chapelle appartient au complexe de l’hôtel Patmos nomé ‘Paradise Kampos’. ¨*UILLET Célébration de l’église de Saint Panteleimonas: L’église est construite sur l’île Chiliomodi où vous pouvez aller en petit bateau. ¨!O̤T©%ÀSD©CD©K¾FKHRD©CD©K@©3Q@MRȯFTQ@SHNM© dans le village de Kampos ¨!O̤T Fête sur la plage de Agriolivadi, jusqu’à l’aube ¨!O̤T Fête de la Dormition de la Vierge Dans la chapelle de Notre-Dame de Geranou (Vierge de la Grue), à une distance de 11km de Skala une grande fête est organisée, jusqu’à l’aube, avec de musiques, de danses

213


et de spécialités traditionnelles. ¨!O̤T Fête sur la plage à Kampos, jusqu’à l’aube Début Septembre: Le Festival des Musiques Sacrés, organisé sur l’île depuis plus de 10 ans, avec une durée d’une semaine et entrée libre. Début Septembre: Festival des Danses Traditionnelles Grecques : Des groupes des danses traditionnelles de toute la Grèce créent une ambiance festive, le tout avec vin gratuit et danse jusqu’à l’aube. 24 Septembre: Fête de Saint Thekla et célébration à l’île homonyme qui se trouve en face de la baie d’Agrio Livadi (ou Agriolivado). 26 Septembre: Fête de la Grotte de l’Apocalypse et du monastère de Saint Jean le Théologien.

Endroits qui méritent une visite: Psili Ammos, Arki, Marathi, Makronisia, Aspronisia, Tiganakia, Platis Gialos, Lipsi, le tour de Patmos.

EXCURSIONS Les petits bateaux au départ de Skala vous amèneront aux îlots voisins d’Arki et Marathi, une petite île d’eaux cristallines qui attire de nombreux bateaux. D’autres bateaux peuvent vous amener à Makronisia, une ensemble des îles qui composent la ‘Polynésie’ de la mer Egée. Excursion à faire: À Tiganakia aux Arki avec des eaux impressionnantes, tandis que Marathi (îlot appartenant au groupe des Arki) est devenu un ‘hot spot’ pour les propriétaires des bateaux, avec des tavernes populaires.

Astuce: Destination spéciale pour déjeuner pour ceux qui voyagent en yacht ou en bateau.

214

Astuce: Nous vous proposons le petit bateau au départ de Skala qui fait excursions d’un jour.

ÎLES AUTOUR DE PATMOS Patmos est proche à Leros, Samos et Ikaria. Lipsi: Katsadia, Kouseliò et l’unique NotreDame de la Mort sont de cités plus petites. Chiliomodi: situé 35 minutes de Skala en bateau. Des pierres noires sur la côte témoignent des traces de l’activité volcanique. À voire la chapelle de Saint Panteleimonas qui attire beaucoup de visiteurs pendant le jour de sa fête (27 juillet). Marathi: À distance de 65 minutes en bateau de Skala. Arki: Après une heure en bateau, le visiteur peut se promener aux plages de l’île ou à ses deux cités, le port et le village. Astuce: La grande fête de l’île dans la neuvaine de la Vierge Marie, le 23 Août, avec des spécialités locales, beaucoup de la musique et danse. INFORMATIONS PRATIQUES COMMENT Y ARRIVER: Patmos est reliée par ferry avec le port de


Pirée, de Kavala, des îles du Nord de la mer Égée (de Juin à Septembre), de Samos, des îles du Dodécanèse (Rhodes, Kos, Kalymnos et Leros) mais aussi de Syros et de Mykonos (de Juin à Septembre) parmi les Cyclades. Samos et les îles du Dodécanèse, mentionnés ci-dessus, disposent des aéroports qui peuvent servir les clients de Patmos. CLIMAT-MEILLEURE PÉRIODE POUR Y ALLER: À n’ importe quel moment vous vous décidez de visiter Patmos le temps est agréable. L’île est très fréquentée entre le 3 et le 20 août. DÉPLACEMENTS: Vous pouvez louer de voitures ou de motos. Il y a un bus qui peut vous amener aux endroits les plus importants et aux certaines plages. Ils existent également de taxis que vous payez en fonction de la destination. Il y a deux stations d’essence sur toute l’île. BANQUES: Il y a deux établissements bancaires: la banque nationale et Alpha Bank. Les deux sont équipés de distributeurs automatiques. SHOPPING: Vous pourrez acquérir beaucoup d’objets faits à la main sur l’île. Il y a aussi plusieurs boutiques d’art.

HÉBERGEMENT: Sur l’île existent de nombreux hôtels, appartements et studios. La plupart sont situés à Skala, Grikòs et Kambos. VIE NOCTURNE: L’île a une vie nocturne assez vibrante qui dure jusqu’à l’aube. Les bars à Chora ferment à 2h du soir mais si vous voulez continuer votre soirée vous pouvez aller aux boites de nuit à Skala. Astuce: En marchant à la place centrale de Skala vous pouvez vous arrêter pour goûter un gâteau traditionnel (gâteau à cuillère) au café «Houston».

CUISINE LOCALE: Il faut goûter le gâteau traditionnel appelé ‘pougakia’. Il s’agit des gâteaux farcis aux EQTHSR©RDBR©NȮDQSR©@TW©L@QH@FDR ©@HMRH©PTTM© boisson d’amandes ‘dasoualo’ et le feuilleté au fromage ‘patiniotiki tiropita’. Sont également délicieux le ‘schinopsoma’, les poivrons farcis aux noix de pin et raisins secs, le ‘moussaka’, le ragoût de poulpe, les calamars farcis et le chevreau cuisiné de CHȮ¾QDMSDR©E@zNMR Bonnes vacances à tous!

SANTÉ: Il y a deux pharmacies. L’hôpital se trouve sur la route de Chora près de l’Apocalypse. Astuce: Ce petit hôpital ne peut pas faire face aux incidents graves. La seule solution est que le patient soit transféré en hélicoptère à Rhodes, Samos ou Athènes.

INTERNET & SERVICES DE TÉLÉPHONIE MOBILE: +ÂKD©CHRONRD©CT©Q¾RD@T©HMSDQMDS©R@MR©ȯK© (Wi-Fi). Une connexion mobile est également disponible, plusieurs cybercafés et de téléphones payants pour le public. 215


TÜRK

ÖNCEKI VE BUGÜNKÜ PATMOS: TARIHI BIR #$Ņ$1+$-#(1,$ ÖNCE… 3@QHGRDK©DƃX@K@Q@©FÅQD©@C@LK@Q©/@SLNRS@JH© Kasteli’da NQS@©STMz©z@ņ¸MC@©X@ƃ@C¸K@Q © C@M¸M© HKJ©XDQKDƃHLBHKDQHMH©#NQK@Q©UD©RNMQ@©ŗXNMX@K¸K@Q©© HCH ©MBH©XÈYX¸KC@ ©/@SLNR©JNQR@MK@Q¸M© HRSHK@R¸M@©RNMTzK@Q¸M¸©X@ƃ@C¸ ©(RS@MATKTM©#ÈƃÈƃÈMCDM©RNMQ@©/@SLNR©"GNQ@M¸M©FDKHƃLDRHMD© J@S¸KL@R¸M@©Q@ņLDM©AHQzNJ©LÈKSDBHKDQH©J@ATK© etti. ©X¸K¸MC@©8TM@M©O@QK@LDMSNRT©S@Q@E¸MC@M© *TSR@K© C@R¸©NK@Q@J©J@ATK©DCHKCH©UD©© X¸K¸MC@©4-$2".©S@Q@E¸MC@M©CÈMX@©LHQ@R¸©HK@M© DCHKLHƃSHQ © XM¸©Y@L@MC@ © UQTO@M¸M©!HQKHņH © @C@M¸© UQTO@M¸M©XDCH©DM©ÅMDLKH©G@B©LDQJDYHMH© @Q@R¸MC@©JNXCT 216

BUGÜN... Özellikle Chora, Skala ve Kabos’ta 3000 nüETRKT©© ONB@KXORDMHM©*TSR@K© C@R¸M¸M ©FÈYDK© OK@IK@Q ©GDXADSKH©J@KDKDQ ©ADX@Y©DUKDQH©UD©@M¸SR@K© JNMTLK@Q¸M¸©U@QC¸Q ©&ÈMDƃKH©X@YK@Q ©SDLHY© L@MY@Q@ ©¸K¸L@M© JCDMHY©HJKHLH ©X@XF¸M©R@JHM© UD©RÈJTMDS ©J@X@K¸J©SDODKDQ©UD©JÈzÈJ©U@CHKDQ© ideal hedefi olarak çekici sahil görünümü, JÅQEDKDQ ©KHL@MK@Q ©C¸ƃ©KHL@MK@Q©UD©X@Q¸L@C@K@Q©NKTƃSTQTQK@Q ©!T©@C@©5HOKDQ©UD©DM©J@KHSDKH© STQHYLHM©RDUDMKDQH©S@Q@E¸MC@M©RDzHKHQ © 0ATMOSA¨HOŔGELDINIZ 3 1ŗ' , 2©©©X¸K¸MC@©1NL@©ŗLO@Q@SNQT©#NLHSH@M© S@Q@E¸MC@M©2S ©)NGMTM©8TG@MM@©RÈQFÈMCD© HJDM©ŗR@M¸M©JDMCHRHMD©FÅQÈMCÈņÈ©L@ņ@Q@M¸M© ATKTMCTņT ©ŗMBHKHM©RNM©AÅKÈLKDQH©NK@M© ONB@KXORDH©X@YC¸ņ¸©XDQ©NK@M©UD©$FDMHM©*TCÈRÈ© X@©C@©*TSR@K© C@©NK@Q@J©AHKHMDM©/@SLNR©@C@R¸ © Hristiyanlar için kutsal bir hac merkezidir. ¨Y¯L¯NDA¨+RISTODULOS¨TARAF¯NDAN¨ 4EOLOG¨3T¨*OHN¨!ZIZ¨9UHANNA ¨MANAST¯R¯¨ kuruldu. 16. Y̥ZY¯L¯N¨SONUNDAN¨. 9̥ZY¯L¯N¨BAŔLAR¯NA¨¨KADAR©HKJ©DUKDQH©HMƃ@@©DCHKCH ¨Y¯L¯NDA©JÅKDKDƃSHQHKLHƃ©MDRHKHM©@XC¸MK@ML@R¸M@©DM©ÅMDLKH©J@SJ¸©NK@M©/@SLH@C@© Okulusu kuruldu Patmos ¨Y¯L¯NDA©/@O@M¸M©JNQTL@R¸© @KS¸MC@©JNXTKCT ¨Y¯L¯NDA©.RL@MK¸©DFDLDMKHņHMD©CÅMDLH© A@ƃK@C¸ņ¸MC@©.RL@MK¸K@Q©L@M@RS¸Q¸M©z@K¸ƃL@K@Q¸M@©HYHM©UDQCHKDQ 16. Y̥ZY¯LDAN¨SONRA ruhsal ve ekonomik AÈXÈLD©R@ņK@C¸ Patmos ¨Y¯L¯NDAN¨¨Y¯L¯NA¨KADAR ŗS@KX@MK@Q@©R@GHO©NKCT ¨Y¯L¯NDA©8TM@MHRS@M@©A@ņK@M¸Q MANASTIRLAR /@SLNR©'¸QHRSHX@MK¸J©UD©.QSNCNJRKTņTM@© A@ņK¸C¸Q ©,@M@RS¸QK@Q¸M¸©YHX@QDS©DCHQJDM©NLTYlardan dizlere kadar giysileriyle vücudunuzun giymeniz gerekir.


MANASTIR 4EOLOG¨3T¨*OHN¨!ZIZ¨9UHANNA ¨MANAST¯R¯¨ "GNQ@M¸M©DM©XÈJRDJ©SDODRHMCD©S@z©FHAH©CTQTXNQ© ve Bizans kalene benziyor.Küçük kiliseler, GÈBQDKDQ ©CDONK@Q ©zDRLDKDQ ©*TSR@K©ƃDXKDQ© NC@R¸ ©JÈSÈOG@MD ©,ÈYD ©*HKHRD©,HGQ@A¸©UD© X@QC¸LB¸©XDQKDQ©DƃRHY©FÈYDKKHJSD©AHQ©L@M@RS¸Q© JNLOKDJRH©NKTƃSTQTQK@Q © -̥ZENIN¨MUAZZAM¨HAZINELERINI¨VARD¯R 3@ƃ¸M@AHKHQ©HJNM@K@Q ©HƃKDLDKH©O@O@Y©FHXRHKDQH © SDYGHOKH©DK©X@YL@K@Q¸©UD©FÈLÈƃ©MDRDMKDQ © Kütüphane ve mukaddes emanetlerin koleksiyonu en önemli. z@K¸ƃL@©R@@SKDQH©/@Y@QSDRH ©²@Qƃ@LA@ "TL@

"TL@QSDRH©© © ©2@K¸ ©/DQƃDLAD /@Y@Q©FÈMÈ© ©© ©3DKDENM©MTL@Q@R¸©© ©  3HO©,ÈYDCD©,@QJ©ŗMBHKHCDM©©@K¸MS¸©LDSMHMH©S@ƃ¸X@M©? © 8ÈYX¸K¸M©*¸Y¸K©"NCTRT©U@QC¸Q 3HO©,ÈYDMHM©CÈJJ@M¸MC@M©GDCHXDKHJ©DƃX@©X@©C@©ÅMDLKH© X@X¸MK@Q¸M©G@S¸Q@©JNOX@K@Q¸©R@S¸M©@K@AHKHQRHMHY

!POCALYPSENIN¨+UTSAL¨-AĘARA¨M.S 95 X¸K¸MC@©2S ©)NGMTM©8TG@MM@©RÈQFÈMCD©FDKCH © ¼ņQDMBHRH©UD©@RHRS@M¸©/QNBGNQTR©HKD©X@ƃ@C¸ņ¸© L@ņ@Q@C@ © ONB@KXORD©X@YC¸ ©8DQXÈYÈMÈM© CDQHM©J@SL@MK@Q¸MC@M©FDKDM©L@ņ@Q@M¸M© J@X@ ©FQ@MHSHR©NK@Q@J©©SQ@JHS©CDMHQ ©,@ņ@Q@M¸M© S@U@M¸MC@©3@MQ¸M¸M©U@QK¸ņ¸©NKCTņTM@©HM@M¸K@M© ÈzKÈ©AHQ©X@Q¸J©U@QC¸Q 3HO©,@ņ@Q@M¸M©CTU@QK@Q¸MC@©2S ©)NGMTM©HYKDQH© U@QC¸Q © !DADA¨-ERYEM¨ONURUNA¨̥±¨KAD¯N¨MANAST¯RLAR¯¨BULUNMAKTAD¯R @!ZIZLERIN¨!ZIZI¨@¨-ANAST¯R¯¨"GNQ@M¸M© A@S¸MC@©ATKTML@JS@C¸Q ©©*@R¸LC@©© kutluyor. -ERYEMANAYA¨±OCUK¨DOĘURACAĘ¯N¯N¨M̥Jdelenmesinin “Sevgili Anne” RahibeleriNIN¨-ANAST¯R¯, @C@M¸M©FÈMDXA@S¸©AÅKÈLÈMCD© ATKTML@JS@C¸Q ©"GNQ@M¸M©NSNAÈR©CTQ@ņ¸M@©© dakika yürüyerek. -ANAST¯R¯N¨¨DAN¨FAZLA¨RAHIBELERI¨VARD¯R BT©J@C¸MK@Q ©?©J¸U¸KB¸L©CDMHKDM©AHQ©SDJMHJ© JTKK@M@Q@J©AHY@MR©M@J¸ƃ ©SNOKTLR@K©J@SJ¸ © A@GzDKHJ©UD©©@Q¸B¸K¸JK@©TņQ@ƃ¸XNQK@Q

:OODOCHOS¨0IGI¨-ANAST¯R¯ "GNQ@M¸M©A@S¸MC@© ATKTML@JS@C¸Q ©#H@JDMHRHLT©"TL@C@© JTSK@M¸XNQ 3HO©,@M@RS¸QC@© XXC@M© XX¸M@© J@C@Q©HJNM@K@Q¸©U@QC¸Q Kathisma: Patmos’taki münzevilik yerlerin STG@E©HRLH©?J@SGHRL@©C¸Q ©$M©DRJH©LÈMYDUHKHJ© yeri Grikos’tur. Kalikatsou denen kayakta ATKTML@JS@C¸Q © Koumana Meryem’in kutsal kathisma 2J@K@C@JH©KHL@M¸M©JTYDXHMCD ©3DODRHMCD©2S © /@MSDR©J@SGHRL@©ATKTML@JS@C¸Q 9HX@QDS©R@@SKDQH©©²@Qƃ@LA@©UD©"TL@©FÈMKDQH©G@QHz©GDQ© gün 8:00-13:00 ve 17:00-20:00.

Apollou veya Apollo kathisma. Münzevilik XDQHM©C¸ƃ©CTU@QK@Q¸MC@©XDK©CDņHQLDMH© UD©G@QL@M©XDQH©U@QC¸ ©,ÈMYDUHKHJ©XDQHM© @UKTRTMC@ ©JTXT©C@©U@Q ©AÅKFDCDJH©R¸B@J© kaynaklar biriydi. 'RAVA¨-ERYEM¨KATHISMAS¯ "GNQ@M¸M© A@S¸MC@©*@K@LNSH©UD©,DQXDL@M@X@©zNBTJ© CNņTQ@B@ņ¸M¸M©LÈICDKDMLDRHMHM©1@GHADKDQHMHM© ,@M@RS¸Q¸©@Q@R¸MC@©ATKTML@JS@C¸Q ©© ņTRSNRS@©JTSKTXNQ +EŔIŔ¨-ERAN¯N¨-ERYEMI Patmos

9HX@QDS©R@@SKDQH©©/@Y@Q©FÈMÈ ©2@K¸©UD©/DQƃDLAD©

©UD© 217


JTYDXA@S¸MC@©ATKTML@JS@C¸Q ©© ņTRSNRS@© kutluyor. Kouvari’deki kutsal kathisma, Stavros J¸X¸M¸M©JTYDXHMCD©HMƃ@@©DCHKCH ©.Q@C@©X@ƃK¸© O@O@Y© LȯKNGHNR©,@JQHR©X@ƃ¸XNQ Alikes’teki Aziz Kristodulos. Kathismada YHY©*QHRSNCTKNR@©@C@ML¸ƃ©JÈzÈJ©AHQ©JHKHRD© U@QC¸Q Hiliomodiu Aziz Panteleimom, SkaK@M¸M©KHL@M¸M¸M©J@Qƃ¸R¸MC@JH©@C@R¸MC@© ATKTML@JS@C¸Q ©©3DLLTYC@©JTSKTXNQ ŗMYHU@©XDQKDQH %LIAS¨0EYGAMBERIN¨-ANAST¯R¯N¯N¨¨INZIVA¨ yeri©@C@M¸M©A@S¸MC@©ATKTML@JS@C¸Q ©ŗXH©AHQ© FÅQÈMÈQKÈJ©U@QR@©+HORNTR ©+DQN ©ŗJ@QH@©UD© Türkiye’yi görebilirsiniz. 20 Temmuz’da kutluyor. Petra’daki inziva yeri: Aziz Kristodulos CÅMDLHMCD©HMYHU@©XDQHXCH ©!TFÈM©AHKD©z@K¸ƃ@M© DKCD©X@O¸KC¸ņ¸©LDQCHUDMKDQ ©AHQ©RT©CDONRT©UD© kanalizasyon sistemi var. KOMPLEKSLER & PLAJLAR Chora: C@M¸M©A@ƃJDMSH ©2S ©)NGM©,@M@RS¸Q¸© DSQ@E¸MC@©TY@M@M©SHOHJ©LHL@QHRH©HKD©AHQ©NQS@z@ņ© köyü. ©XÈYX¸KK@Q@©CDņHM©TY@MC¸ņ¸M¸©HzHM© UQTO@M¸M© DM©O@G@K¸©AÅKFDRHCHQ ©"GNQ@C@©DUKDQ ©CHņDQ© 8TM@M© C@K@Q¸©@JRHMD©@RSQNMNLHJ©CDņDQ© J@Y@ML¸ƃ©CTQTLC@© ©"GNQ@C@©AHQzNJ©QDRSNQ@M © 218

kafe ve küçük bakkaliye bulabilirsiniz. Skala: C@M¸M©DM©AÈXÈJ©JÅXÈCÈQ ©ŗS@KX@M©HC@QH© AHM@K@Q©@Q@R¸MC@ ©S@YD©A@K¸J©HKD©AHQzNJ©QDRSNQ@M© ve otel bulabilirsiniz. 3HO©8DQDK©KDYYDSKDQH©HKD©FDKDMDJRDK©E¸Q¸MK@Q¸©LTSK@J@© ziyater edin. 3HO©*@RSDKHCDJH©@MSHJ© JQNONK©DMJ@Y¸MC@M©J@K@MK@Q© © 3DNKNF©2S ©)NGMTM© YHY©8TG@MM@©J@K¸MS¸R¸©UD©3DODCD© bulunan St. Paraskevi’nin kilisesini ziyater edin.

Kasteli: @MSHJ© JQNONK©DM©ÅMDLKH©@M¸SR@K©UD© arkeolojik sittir. Skala üzerinde bir tepede duruyor. PLAJLAR Teolog St. John: /@SLNRS@JH©KHL@M¸M© JÅQEDYHMCD©ATKTMTQ ©ƂDLRHXD©HKD©R@MC@KXDKDQH©© *@EDKDQ©LÈƃSDQHKDQHMD©RTM@M©J@EDKDQ© ATKTML@JS@C¸Q © Beyaz: Skala ve Chora’ya görönümüyle güzel bir körfez . Meloi: campers için en uygun plaj. Skala’da X@J¸M©UD©HMBD©z@J¸K©S@ƃK@QXK@©@HKDKDQ©HzHM©HCD@K© bir seçimdir Agrio livadi: 2J@K@C@M©JL©TY@J©NK@M© HMBD©z@J¸K©S@ƃK@QXK@©AHQ©OK@I ©!D@BG©!@Q©UD© QDRSNQ@MK@Q©U@QC¸Q Lefkes : *@LONRS@M©ÅMBD©¸RR¸Y©AHQ©OK@I © 8NRTM ©JÈzÈJ©SDQR@MDKDQ©UD©A@Y¸©SDQJ© DCHKLHƃ©zHȳKHJ©DUKDQH©X@A@M©G@X@S¸M©R@GMDRHMH© NKTƃSTQTXNQK@Q ©!HQ©J@MSHM©U@QC¸Q


Kampos: 2J@K@C@MŠ ŠJLŠTY@JS¸Q Š ²NBTJK@QK@Š@HKDKDQŠUDŠRONQŠLDQ@JK¸K@QŠHzHMŠDMŠ HCD@KŠGDCDČłHQ Š&DNQFDRŠ/K@BDŠ@C¸ŠNK@MŠ@C@M¸MŠ DMÂŠĂˆMKĂˆÂŠ!D@BGŠ!@QŠATKTML@JS@C¸Q Š3HOŠ'DQŠ@XŠ CĂˆYDMHKDMŠ%TKKŠLNNMŠO@QSXM@ŠJ@z¸QL@X¸MĂĽ Vagia: *@LONRS@MŠAHQ@YŠRNMQ@Šz@J¸KŠS@ĆƒK¸ŠOK@I Š /K@IC@ŠAHQÂŠĆƒDLRHXDŠUDÂŠĆƒDYKNMFŠJHQ@K@L@X@AHKHQŠ @L@Š@XM¸Š@CK¸ŠJ@EDŠU@QC¸Q Š3HOŠ5@FH@C@ŠDMŠ KDYYDSKHŠz¸JNK@S@K¸ŠS@SK¸ŠATK@AHKHQRHMHY Ligginou veya Didimes: @C@M¸MŠJTYDXHMCDŠ ATKL@JS@C¸Q Š3DQSDLHYŠCDMHYŠRTXTŠUDŠ R@J¸MK¸JK@ÂŠĂˆMKĂˆ Š3HOŠ$SJHKDXHBHŠL@MY@Q@ŠUDŠ Katerina’nin lezzetli pastalar. Geranos: Patmos’un kuzeyinde ATKTML@JS@C¸Q Š+HU@CHŠ-SDK@ONSGHSNTŠNK@Q@JŠC@Š AHKHMHQ Š²@J¸KŠS@ĆƒK¸ŠOK@IC@ÂŠĆƒDLRHXDŠUDÂŠĆƒDYKNMFŠ XNJSTQ Š8@KM¸YB@ŠAHQŠQDRSNQ@MŠU@Q Lampi: 2J@K@C@MŠŠJLŠTY@JS¸Q Š*¸OJ¸QL¸Y¸Š CDMHYŠRTXTŠUDŠQDMJKHŠz@J¸KŠS@ĆƒK@Q¸MŠHzHMÂŠĂˆMKĂˆ Kalogiron plaj: z@J¸KŠS@ĆƒK¸ŠJĂˆzĂˆJŠUDŠ¸RR¸YŠAHQŠ plaj. Kalogiron livadisi Kampos kĂśyĂźn sol J@UĆƒ@ņ¸M@ŠFHQDQDJŠATK@AHKHQRHMHY Š*ĂˆzĂˆJŠAHQŠ J@MSHM@ŠU@QC¸Q ŠŠ Agia Theofanou: Grikos’a girerek Agia 3GDNE@MNTMTMŠ@K@M¸R¸ŠATKTOŠ2S MCQD@RŠUDŠŗR@Š Mesih’in kiliseleri gĂśreceksiniz.

Sapsila: 2J@K@ŠUDŠ&QHJNRŠ@Q@R¸MC@ŠATKTMTQ Š Ĺ—MBDŠz@J¸KŠS@ĆƒK@QK@ŠR@J¸MŠAHQŠJĂ…QEDYŠUDŠSDLHYŠ CDMHYŠRTXT ŠOK@IC@ÂŠĆƒDLRHXDŠUDÂŠĆƒDYKNMFŠXNJSTQ Grikos: A@K¸Jz¸ŠJĂ…XĂˆÂŠJHŠSTQHRSHJŠAHQŠXDQDŠ FDKHĆƒLDJSDCHQ Š#ĂˆMX@M¸MŠDMŠFĂˆYDKŠJĂ…QEDYŠ NK@Q@JŠS@M¸X¸OŠFHQLHĆƒSHQ Š8@SK@QŠHzHMŠL@QHM@ Š ŠX¸KC¸YK¸ŠKĂˆJRŠNSDKH ŠOK@I ŠCDMHYDŠX@J¸MŠNK@MŠ CĂˆJJ@MK@QŠU@QŠUDŠ/DSQ@ŠX@J¸MC@ Š Petra: 2J@K@C@MŠJLŠ@C@M¸MŠA@S¸MC@ŠATKTMTQ Š /K@I¸ŠYHX@SDQŠDSLDJŠŠHzHMŠz@J¸KŠS@ĆƒK@Q ÂŠĆƒDYKNMF Š ĆƒDLRHXDŠUDŠAHQŠJ@MSHM@ŠHCD@KŠAHQŠCDJNQŠU@QC¸Q Š Tip1: Water sports olan beach bar var. Tip2: Plaki plaj nĂźdistler için en sevgili yer.

Alikes: Stavros kĂśrfezinin kuzeyinde ve Aziz *QHRSNCTKNRTMŠJ@SGHRL@R¸MC@ŠATKTMTQ Š $IAKOËžI C@M¸MŠDMŠC@QŠXDQHCHQ ŠŗJHŠOK@IK@Q¸MŠ var: Petra ve Psili Amos. Psili Amos: #H@JNČłHC@MŠGDLŠCDMHYŠŠGDLŠ CDŠ@Q@A@ŠXNKTXK@ŠTK@Ćƒ@AHKHQRHMHYŠUDŠRNMQ@ŠŠ dakika yĂźrĂźmeniz gerekiyor. Tip: En lezzetli XDQDKŠJDzHKŠU@Q Š KSDQM@SHEŠFĂ…QĂˆMSĂˆKDQHŠUDŠCNņ@Š renkleri. !Ĺ—1Š! *, 8 Š#$Ĺ…$1Š Ortodoks KĂźltĂźrĂź ve Bilgi Merkezi: Skala’da Ortodoks KĂźltĂźrĂź ve Bilgi Merkezi

219


ATKTMTQ Š!HKFHŠȯKLKDQH ŠCNJTML@SHJŠDJQ@MK@Q@ Š X@Y¸ŠCNJĂˆL@MK@Q¸MŠ@Q@B¸K¸ņ¸XK@ŠCĂ…QSŠCHKCDŠ Ĺ—MFHKHYBD Š%Q@MR¸YB@ Š KL@MB@ ŠŗS@KX@MB@Š X@O¸K¸Q ŠŠ 6APTISTIRIONUN¨KALÂŻNTÂŻSÂŻ Skala’nin OK@I¸MC@JHŠ, 2ŠŠX¸K¸MC@ŠŗMBHKŠX@Y@Q¸Š3DNKNFŠ 2S )NGMTMŠJ@K¸MS¸R¸ Patmiada Okulu: ŠX¸K¸MC@MŠADQHŠ 'DKDMHYLŠÅMDLKHŠJHĆƒHKDQDŠÅņQDSHQJDMŠ@C@M¸MŠ manevi merkezi oldu. Simantiri evi: 9NNCNBGNTŠ/HFHRŠL@M@RS¸QŠ X@J¸MC@Š-HNBGNQHŠJĂ…XĂˆMC@ŠATKTMTQ Š$MŠÅYDKŠ yerel evi ki ForklĂśr MĂźzesi ve KĂźltĂźr Heykeli NKCT ŠŠX¸KK¸JŠR@KNM Š.CHRNC@MŠFDKDMŠ LNAHKX@ Š&HYHŠS@AKNK@Q Š Š8ĂˆYX¸K¸MŠSDQHGRDKŠ tablolar ve Palaia Diathiki’nin tarihi gĂśsteren tablolar bĂźyĂźlecidir. Nikolaidis evi: "GNQ@M¸MŠ!DKDCHXDŠAHM@R¸ Š 2DQFHMHMŠ"G Š(@JNUHCHRŠLHL@Q¸MŠ@QJDNKNIHJŠ ATKFTK@QŠUDŠzHYHLKDQHMHŠU@QC¸Q Š XQ¸B@ ŠDUŠ G@JJ¸MC@ŠADKFDKDQHŠU@Q 9HX@SDŠR@@SKDQHŠŠ/@Y@QSDRHŠG@Qz¸ŠGDQŠFĂˆMŠ  Emmanouil Ksanthos’un bĂźstĂź Belediye AHM@M¸MŠLDXC@M¸MC@ŠATKTMTQ Š!DKDCHXDŠAHM@M¸MŠ X@J¸MC@Š#NRSK@Q¸Š#DQMDņHMÂŠĂˆzŠJTQTBTRTMC@MŠ 220

AHQHŠCNņCTņTŠDUCHQŠUDŠNMTMŠ@M¸R¸M@ŠHMĆƒ@@SŠ edildi. Mili (DEĘIRMENLER $RJHŠXDMHKDMLHĆƒÂŠ CDņHQLDMKDQŠ"GNQC@ŠATKTMTQ ŠŠX¸K¸MC@Š HMĆƒ@@SŠDCHKCH ŠŠX¸K¸MC@Šz@KÂ¸ĆƒL@X¸ŠCTQTQ Š ŠX¸K¸MC@ŠŗRUHzQDKHŠ/HJSDŠS@Q@E¸MC@MŠ XDMHKDMLHĆƒSHQ -AĘARALAR : Patmo’un Kinopas, Alikes, Sikamia, Apollou, Fournakia ve Fokospiles FHAHŠL@ņ@Q@K@Q¸ŠU@QC¸Q !DANÂŻN¨EN¨ROMANTIK¨YERLERI 'ĚĽN¨BATÂŻMÂŻŠ2J@K@C@MŠCÂ¸ĆƒÂ¸MC@ Š,DQHJ@M¸MŠ A@MJ¸MC@Š*@LONR@ŠFHQDMŠAHQŠRNMQ@JHŠUHQ@I¸MŠ @QJ@R¸MC@ !NATOLI¨GĚĽNDOĘUMU Š,@M@RS¸Q¸MŠOQHL@BGNKH@K@Q¸MC@ Š5@FH@C@JHŠ2S Š#HLHSQHNR Š*@KHJ@SRNTŠ kayak GĂźzel manzara: Agia Paraskevi’dan Skala’ya J@C@QŠKHL@M¸ŠFĂ…QDBDJRHMHY Š*@RSDKHCDJHŠ 2S &DNQFHNR Š@C@M¸MŠO@MNQ@LHJŠL@MY@Q@R¸ Š Ikaria’na manzara. Elias peygamberden de @C@M¸MŠO@MNQ@LHJŠL@MY@Q@R¸ŠU@Q Š &Âź23$1Ĺ—+$1 / 2* +8 Niptiras tĂśreni : Ada’ya yolunuz Paskalya


Y@L@M¸ŠCĂˆĆƒDQRDŠJTSK@L@K@QŠS@LŠAHQŠ FĂ…QRDKÂŠĆƒĂ…KDMŠRTMTXNQLTĆƒ Š'@SS@ŠŗR@M¸MŠ 2NMŠ JĆƒ@LŠ8DLDņHMHMŠR@GMDKDMLDRHMCDŠ HYKDXDAHKHQLHĆƒRHMHY ĨSANÂŻN¨HAÂąTAN¨INDIRILMESININ¨TĚĄREni : Kutsal Cuma gĂźnĂźnde ziyaretciler 2S )NGMTMŠL@M@RS¸Q¸X@ŠFHCHXNQK@Q Š JĆƒ@LC@Š @C@M¸MŠJHKHRDKDQHMHMŠLDY@QŠJHS@ADKDQHŠJDCDQKHŠ XNKTŠS@JHOŠDCHOŠ2J@K@ŠUDŠ"GNQ@ŠM¸MŠAĂˆXĂˆJŠ LDXC@MK@Q@ŠJ@QĆƒÂ¸K@X@B@J +UTSAL¨#UMARTESININ¨AKĹ”AMÂŻ ,@M@RS¸QŠŠ #HQHKHĆƒÂŠĹ—ĆƒKDXHĆƒHMDŠŗKHĆƒJHMŠAHYDŠJ@O¸K@Q¸M¸Š@z¸XNQ Š ? ĆƒJŠ@XHMŠCĂˆYDMHŠŗR@M¸MŠJNUTĆƒSTQL@R¸ŠUDŠ #HQHKHĆƒHŠDMŠCTXFTR@KÂŠĆƒDJHKCDŠJ@O@M@Q /@RJ@KX@ŠFĂˆMĂˆMCDŠ2S Š)NGMTMŠL@M@RS¸Q¸ŠHJHMBHŠ #HQHKHĆƒÂŠJTSK@Q YAZ SEZONU: Haziran: $FDMHMŠ3@SŠUDŠ*ĂˆKSĂˆQĂˆÂŠG@JJ¸MC@Š Š %DRSHU@KH Š*¸QR@KŠX@Ćƒ@L¸MŠAHQŠENSNņQ@EŠRDQFHRHŠ HKDŠXDQDKÂŠĂˆQDSHBHKDQDŠ@C@LÂ¸ĆƒS¸Q Š3ĂˆLŠFĂ…RSDQHKDQDŠ ĂˆMKĂˆÂŠĆ‚DEŠUDŠF@RSQNMNLHŠX@Y@QK@QŠC@UDSŠDCHKHQ Š Temmuz: 5LUSLARARAS¯¨&ILM¨&ESTIVALI:

ČŻKLBH Š@JSĂ…Q ŠȯKLÂŠĂˆQDSHBH ŠȯKLŠXĂ…MDSLDMHŠUDŠ ČŻKLŠDKDĆƒSHQLDMKDQŠJ@QĆƒÂ¸K@Q ¨4EMMUZ 2S *HQH@JHMHMŠJTSK@L@R¸Š*ĂˆzĂˆJŠ kilisesi Kampos’taki Patmos Paradise kompleksine ait. ¨4EMMUZ St.Panteleimon’un kilisesinin JTSK@L@R¸Š*HKHRDŠ"GHKHNCNCHŠSDQRŠ@C@C@ŠHMĆƒ@@SŠ edildi. Gemiyle gidebilirsiniz. ¨!ĘUSTOS Kampos kĂśyĂźndeki Metamorfosi’nin kilisesi kutlar. ¨!ĘUSTOS Erken saatlerine kadar Agriolivadi’da beach party var. ¨!ĘUSTOS ,DQXDL@M@M¸MŠU@E@S¸M¸MŠ JTSK@L@R¸ Š&DQ@MNRS@JHŠ,DQXDLHMŠJĂˆzĂˆJŠ JHKHRDRHMCDŠAĂˆXĂˆJŠAHQŠO@M@X¸QŠX@O¸K¸Q ¨!ĘUSTOS Erken saatlerine kadar Kampos’ta beach party var. %YLĚĽL¨AY¯¨BAŔ¯ Din MĂźzik Festivali. Bu EDRSHU@KŠ@C@C@ÂŠĂˆYDQHMCDMŠŠX¸K¸ŠCĂˆYDMKDMHQ Š!HQŠ G@Čł@ŠRĂˆQDQ Š&HQHĆƒÂŠĂˆBQDSRHYCHQ Š %YLĚĽL¨AY¯¨BAŔ¯ &DKDMDJRDKŠ8TM@MŠ#@MRK@Q¸Š %DRSHU@KH ŠŠ3ĂˆQHRSKDQŠHzHMÂŠĂˆBQDSRHYÂŠĆƒ@Q@OŠUDŠC@MRŠ HKDŠSĂˆLŠ8TM@MHRS@M¸MŠFDKDMDJRDKŠC@MRŠA@MSK@Q¸Š


EDRSHU@KHMD©J@S¸K¸Q © 24 Eylül : 2S ©3GDJK@©JTSK@M¸K¸Q © FQHKHU@CN© SDQR©@XM¸©@CK¸©@C@©JTSK@Q © 26 Eylül : ONB@KXORDMHM©L@ņ@Q@©UD©3DNKNF© 2S )NGMTM©L@M@RS¸Q©JTSK@QK@Q © YOLCULUKLAR 2J@K@C@M©FHCDM©FDLHKDQ© QJHNH©JNLƃT©@C@K@Q@© ve tertemiz deniz suyuyla küçük bir ada olan Marathi’ye götürecek. ,@JQNMHRH@C@M©RDEDQ©X@O¸K¸Q ©,@JQNMHRH@© Ege’nin Polinisiasidir. 9OLCULUK¨YAP¯N QJHNHMHM©SHF@M@JH@K@Q¸© SDQSDLHY©CDMHY©RNXTK@Q©U@Q ©,@Q@SGHC@©X@SK@Q¸M© GNS©RONS©XDQH ©²NJ©ÈMKÈ©QDRSNQ@MK@Q©U@Q $EĘERLI Psili Amos, Arkioi, Marathi, Makronisia(uzun adalar), Aspronisia (beyaz adalar), Tiganakia, Platis Gialos, Lipsi, Patmos’un alemi. Skala’dan kalkan gemiyle Lipsi’ye günlük bir yolculuk gidebilirsiniz. 0!4-/35.¨%42!&).$!+Ĩ¨!$!,!2 +DQNR 2@LNR©UD©(J@QH@©/@SLNRTM©X@J¸MC@ © Lipsi: Katsadia, Kouselio ve Charos’un 222

,DQDXLHMHM©C@G@©JÈzÈJ©JÅXÈK@Q¸©U@QC¸Q Chiliomodi: 2J@K@C@M©©C@JHJ@K¸ ©2@GHKKDQHM© RHLRHX@G©S@ƃK@Q¸©UNKJ@MHJ©@JSHUHSDMHM© J@M¸SK@Q¸C¸Q ©©3DLLTY©S@QHGHMCD©JTSK@C¸ņ¸© için St.Panteleimon kilisesi çok turiste çekiyor. Marathi: 2J@K@C@M©SDJMDXKD©©C@JHJ@K¸ ©3HO© X@S©JTKK@M@MK@Q©HzHM©ÅYDK©AHQ©XDQ ©²NJ©KDYYDSKH© yemek var. Arki: SDJMDXKD©AHQ©R@@SSD©TK@ƃ@AHKHQRHMHY © 9HX@QDSBHKDQ©@C@M¸M©OK@IK@Q ©KHL@M¸©UD©/@MN© "GNQHNMTMC@©FDYDAHKHQ ©3HO© C@M¸M©DM©AÈXÈJ© ET@Q¸©RÈQDRHMCD©© ņTRSNRS@©CÈYDKDMHKHQ ©8DQDK© yemek, danslar ve müzesi var. 8 1 1+(©!ŗ+&ŗ .!3),¨'%,%#%+3Ĩ.Ĩ: /@SLNR ©©/HQD ©*@U@K@©UD©*TYDX©$FDMHM©@C@K@Q¸© (Hazirandan Eylüle kadar), Samos, Oniki C@K@Q©1NCNR© C@R¸ ©*NR:ŗRS@MJÅX©<@C@R¸ © *@KHLMNR:*HKHLKH<@C@R¸©UD©+DQNR:ŗKDQXNY< @C@R¸ ©*HJK@C© C@K@Q¸©NK@M©2XQNR©UD© ,HJNMNR@'@YHQ@M $XKÈK©©EDQHANS©HKD©A@ņK@M¸Q © 2@LNR2HR@L© C@R¸©UD©.MHJH© C@K@Q¸M©G@U@© KHL@MK@Q¸©U@Q ©


Ĩ+,Ĩ-Ĩ .%¨:!-!.¨:Ĩ9!2%4¨ %$%"Ĩ,Ĩ23Ĩ.Ĩ: '@U@©GDQ©Y@L@M©HXH ©© © ņTRSNR@©J@C@Q© @C@M¸M©zNJ©STQHRSH©U@QC¸Q ©

Ĩ.4%2.%4¨¨#%0¨4%,%&/.¨!ė) 3ÈL©@C@M¸M©J@AKNRTY©@ņ¸XK@©VH ȯ©J@OK¸C¸Q © "DO©SDKDENM©A@ņK@MS¸R¸©U@QC¸Q ©ŗMSDQMDS©J@EDKDQ© UD©@MJDRÅQKÈ©SDKDENMK@Q©©U@QC¸Q

4!œ).-!¨ 3ÈL©@C@M¸M©@RE@KS¸©U@Q © Q@A@K@Q©UD©LNSNRHJKDS© J¸Q@AHKHQRHMHY © !HQ©NSNAÈR©DM©ÅMDLKH©XDQKDQ©UD©A@Y¸©OK@IK@Q@© FHCDQ ©©'DQ©GDCDED©HKD©A@ņK¸©NK@Q@J©ÅCDLD© S@JRHKDQ©U@QC¸Q 3ÈL©@C@C@©R@CDBD©HJH©ADMYHM© istasyonu var.

KONAKLAMA: ²ÅJ©NSDK ©@O@QSL@MK@Q©UD©RSTCHN©U@QC¸Q © $M©zNņT©2J@K@ ©&QHJNR©UD©*@LONRS@© AXKTML@JS@C¸Q

BANKA & PARA: $SGHMH©!@MJ@R¸©UD© KOG@©!@MJ©U@QC¸Q ©'DQ© HJHMHM© 3,¸©U@Q © !,)œ 6%2Ĩœ,%2 Patmos’ta çok dükkan var. 3!ė,)+ ŗJH DBY@MD©U@QC¸Q ©2@ņK¸J©,DQJDYH©"GNQ@M¸M© XNKTMC@JH© ONB@KXORDMHM©X@J¸MC@ © 3HO©$ņDQ©AHQ©@BHK©CTQTLT©U@QR@©R@ņK¸J© LDQJDYH©J@Qƃ¸©JNX@L@Y ©'@RS@M¸M©SDJ©zÅYÈLÈ© helikopterle Rodos, Samos veya Atina’ya S@ƃ¸ML@K¸

%ė,%.#% AC@M¸M©B@MK¸©AHQ©FDBD©G@X@S¸©U@QC¸Q ©"GNQ@C@© ATKTM@M©A@QK@Q©©R@@SSD©J@O@MC¸ņ¸©HzHM©GDQJDR© 2J@K@X@©FHCDQ ©3HO©2J@K@M¸M©LDXC@M¸MC@© CNK@ƃ@Q@J©?'NTRSNM©J@EDCD©NSTQTO©XDQDK© reçel yeyin. TAT-YEMEK: /NTFJ@JH@©XDLDMHY©FDQDJHQ ©#ÈņÈMKDQCD© RTMTK@M©E¸MC¸J©HKD©CNKCTQTKLTƃ©O@RS@K@Q © C@R@NTKN©A@CDL©HzJH©UD©ODXMHQ©STQS@R¸ © ²@L©E¸RS¸ņ¸©UD©JTQT©ÈYÈL©HKD©CNKCTQTKLTƃ© shinopsomo, mousakas, ahtapotlu pilav, CNKCTQTKLTƃ©J@K@L@Q©UD©zDƃHSKH©ƃDJHKCD© OHƃHKHQLHƃ©JDzH©DM©KDYYDSKDH©XDLDJKDQ © 2HYD©/@SLNR© C@R¸MC@©HXH©S@SHKKDQ©CHKHXNQTY

223


ESPAÑOL

pequeños mezclados forman una atractiva vista de costas, golfos, puertos, bahías y promontorios creando el destino ideal para unas vacaciones inolvidables. Es la isla elegida por vips y por amantes del turismo de calidad. Bienvenidos a Patmos... HISTORIA

PATMOS AYER Y HOY: RECURSIÓN HISTÓRICA AYER...

Hallazgos históricos indican que Kastelli en Patmos fue habitada en la edad de cobre media. Los primeros habitantes de la isla eran dorios e despues los jones. En el siglo 12º, Patmos sufrió las consecuencias de la invasión de piratas y después de la caída de Constantinopla aceptó a muchos refugiados, contribuyendo al desarrollo del poblado de Hora de Patmos. En 1981 se reconoció por el parlamento griego como Isla Sagrada y en 1999 sigue su reconocimiento mundial por la UNESCO. Paralelamente, la Unión Europea incluye la isla entre los siete más importantes lugares de peregrinación de Europa. HOY...

La isla del Apocalipsis, con cerca de 3.000 habitantes que se distribuyen principalmente en Hora, Skala y Campo es la isla con sus playas hermosas y castillos imponentes, casas blancas y atracciones monumentales. Veranos soleados, paisaje limpio, clima mediterráneo suave, calma y tranquilidad difusa, colinas rocosas secas y valles 224

Patmos es mundialmente conocida como la «isla del Apocalipsis» o «Jerusalén del Egeo», porque en una cueva de la isla el discípulo de Cristo Juan previó el Apocalipsis durante su exilio por el emperador romano Domitiano en el año 95 d.C. En 1088, San Christodoulos fundó el Monasterio de San Juan el Teólogo. #DRCD©KNR©ȯM@KDR©CD©͝©G@RS@©KNR© OQHMBHOHNR©CDK©͝ siglo se construyeron las primeras mansiónes y en 1713 fundó la Escuela Patmiada que estaba destinado a jugar un papel importante en el esclarecimiento de la raza esclavizada. En 1461, el Papa pusó Patmos bajo su protección. Cuando en 1523 se inició el período de la dominación turca, los otomanos permitieron al monasterio poder continuar con sus actividades. Desde el siglo 16o en adelante fue un gran desarrollo espiritual y económico y se desarrolló una próspera comunidad. En 1814, la Sociedad de Amigos fue creado en Odessa. Entre los fundadores fue Emmanuel Ksantos de Patmos. Desde 1912 hasta 1943 Patmos pertenecía a los italianos. En 1948,©RD©BNMUHQSHģ©NȯBH@KLDMSD©DM©O@QSD© de Grecia. MONASTERIOS

Patmos es inseparable con el cristianismo y la ortodoxia. Durante Su visita a los monasterios de Patmos deben usar ropa que cubra su cuerpo desde los hombros hasta las rodillas.


MONASTERIOS

Monasterio Sagrado de San Juan el TeĂłlogo: se erige como una corona en el pico de la colina en el punto mĂĄs alto de Hora y da la impresiĂłn de un castillo bizantino. Capillas, celdas, almacenes, cisternas, la SacristĂ­a, la biblioteca, el museo, el banco y las instalaciones auxiliares forman un complejo monĂĄstico de belleza incomparable. El museo alberga tesoros fabulosos. Iconos portĂĄtiles, vestiduras litĂşrgicas bordadas de oro, manuscritos iluminados, objetos de plata y objetos litĂşrgicos expuestos en este. Especialmente importantes son la Biblioteca y la colecciĂłn de reliquias, las muestras mĂĄs importantes de los cuales se pueden admirar en la sacristĂ­a visitada que funciona en su interior. Abierto: lunes â&#x20AC;&#x201C; miĂŠrcoles â&#x20AC;&#x201C; viernes - sĂĄbado: 08:00 - 13:30, martes â&#x20AC;&#x201C; jueves - domingo: 08:00 - 13:30 y Š Š Š3DKŠ ŠŠdŠ Tip1: En el museo estĂĄ ubicado tambien el ÂŤCĂłdigo carmesĂ­ del siglo 6Âş, que tiene fragmentos del Evangelio de Marcos. Tip2: La posibilidad de mercado de recuerdos o copias de las publicaciones mĂĄs importantes en la tienda del Museo.

monjas que se dedican a la contribución social, jardinería, apicultura y bordado bizantino con una tÊcnica llamada chispa. $KŠGNQ@QHNŠCDŠUHRHS@ŠDRŠCDŠŠ ŠŠXŠŠ ŠŠ los domingos, martes y jueves.

Monasterio de Zoodochos Pigi, al oeste de Hora. Celebra el viernes despuĂŠs de Pascua. Tip: Se alojan iconos de 16Âş hasta 18Âş siglo. Asientos: El nombre peculiar ÂŤasientosÂť en Patmos tienen las ermitas. La mĂĄs antigua estĂĄ en Petra en Grikos en la roca llamada Kalikatsou. El Asiento Sagrado de Nuestra SeĂąora Koumana, al norte del puerto de Skala. En la parte superior estĂĄ el Asiento de Todos los Santos. Visitas: Diarias 8:00 - 13:00 y 17:00 - 20:00 la tarde, excepto los miĂŠrcoles y los viernes.

En el ÂŤasientoÂť de Apollu o Apolo, la peculiaridad es que fuera de la pared habĂ­a un molino de viento y una trilla, mientras que en el recinto, donde hay tambien un pozo, habĂ­a una de las fuentes mas termales de la zona. El Asiento de Nuestra SeĂąora de Graba, al

Santa Cueva del Apocalipsis: En 95 d.C. Juan el Evangelista llega en el exilio en la isla de Patmos. En la cueva donde vivĂ­a con su alumno y asistente PrĂłcoro, escribiĂł el Apocalipsis. La roca de la cueva proviene de los colchones mĂĄs profundas de la tierra, es de granita y se llama traquita. En el techo hay una grieta triple, que se cree que es causada por la presencia del Dios. Tip: En las paredes de la cueva Uds. descubrirĂĄn huellas de Evangelista.

En la isla hay tres monasterios femeninos en honor de Nuestra SeĂąora. El Monasterio ÂŤSantos de los SantosÂť, al oeste de Hora. Celebra el 21 de noviembre. El Monasterio de Monjas de la AnunciaciĂłn ÂŤDe la Madre QueridaÂť, en la parte suroeste de la isla detrĂĄs de Hora. Se abstiene 20 minutos caminando de la parada de autobĂşs en Hora. El monasterio es el hogar de mĂĄs de 40 225


oeste de Hora, entre el cerro de Kalamoti y el monasterio femenino de la Anunciación. Celebra el 23 de agosto. Nuestra Señora Virgen en la pradera de los monjes, en el noroeste de Patmos. Celebra el 23 de agosto. El Asiento Sagrado en Kouvari, construido en la costa norte del golfo de la Cruz, cuyo ETMC@CNQ©DR©DK©@ATDKN© LȯKNGHNR©,@JQHR © Santo Christodoulos de las Salinas, en la región «Alikes». El asiento tiene una pequeña iglesia dedicada a Santo Christodoulos. Agios Panteleimon de Hiliomodio, en el islote en frente dal puerto de Skala. La Iglesia celebra el 27 de julio. Ermitas: Ermita del Monasterio del Profeta Elías, en la parte occidental de la isla. Si hay buena visibilidad, Uds. pueden admirar Lipsi, Leros, Ikaria y Turquía. Celebra el 20 de julio. Ermita de Petra: En la era de San Christodoulos era ermita. Escaleras hechas a mano, un tanque de agua y un sistema de alcantarillado operan hasta hoy. POBLADOS Y PLAYAS

Hora: La capital de la isla, un poblado medieval con arquitectura típica, que se extiende alrededor del monasterio de San Juan. Las casas y las mansiones se datan del siglo 15º en adelante, dando al pueblo un ambiente distintivo, y por eso se considera como una de las zonas más caras de Europa 226

en el mercado de la habitación. En Hora Uds. pueden encontrar muchos restaurantes pintorescos, cafés, tiendas y supermercados pequeños... Skala: Es el mayor poblado en la isla. Aquí, DMSQD©KNR©DCHȯBHNR©@CLHMHRSQ@SHUNR©HS@KH@MNR © Uds. encontrarán muchos alojamientos y restaurantes con pescado fresco. Tip1: No se pierdan visitar los hornos tradicionales con especialidades locales. Tip2: Las ruinas de la antigua acrópolis en Kasteli, la Reliquia del Baptisterio de San Juan el Teólogo y la iglesia pequeña de Santa Paraskevi en la colina sobre el puerto.

Castelli: La antigua Acrópolis, es un monumental y arqueológico lugar famoso, que domina en una colina sobre Skala. PLAYAS

Santo Theologos: Playa para un rápido chapuzón en el golfo del puerto de Patmos. Hay cafés que proporcionan a los clientes sillas con sombrillas. Aspri: Es un golfo hermoso, cercano y tranquilo, con vistas a Skala y Chora. Melói: Playa ideal para los campistas. La playa con guijarros pequeños y muy cerca de Skala, una opción ideal para familias y aquellos que no tienen su propio transporte. Agrio Livadi: Playa organizada con guijarros ODPTDġNR ©©*L©CD©2J@K@ ©$M©K@©QDFHģM©G@X© una taberna y un bar en la playa. Lefkes: Playa aislada, justo antes del Campo. La imagen de la escena de la natura salvaje


comletan algas, astilleros pequeùos y el sentido de abandono de algunos caseríos, testigos del pasado. Hay una cantina pequeùa. Campo, 5,5 km distancia de Skala. Los amantes de los deportes acuåticos y las familias con niùos encontrarån aquí el destino HCD@KŠO@Q@ŠBG@OTYNMDRŠRHMŠȯMŠXŠCDONQSDRŠ acuåticos. En su playa Uds. encontraran el famoso bar de la playa de la isla, George /K@BD Š3HOŠ-NŠSDŠOHDQC@RŠK@ŠȯDRS@ŠCDŠK@ŠKTM@Š llena que se celebra cada mes! Vagiå: El agua en la playa de guijarros de Vagiå, un poco despuÊs de Campo. La playa no estå organizada, pero justo por encima opera la cafetería del mismo nombre. Tip: En Vagiå Uds. encontrarån el mås delicioso pastel de chocolate dulce.Linginou o Dídimes, en la parte norte de la isla. Son famosos por sus aguas cristalinas y la tranquilidad que ofrecen. Tip: Su imagen impresionante desde arriba y la cantina con deliciosos pasteles de Katerina. Geranos, en la parte norte de Patmos. La playa es conocida tambem como Livadi Ntelapothitou. La playa de guijarros no estå organizada. Hay sólo una taberna. Lambi 7 km de Skala. El color rojo oscuro, que la caracteriza, la hace especial. Tip: Playa famosa para su guijarros multicolores. Playa Kalogíron: Playa pequeùa y aislada con guijarros. El Livadi ton Kalogiron Uds.

encuentran por el cruce izquierda a la aldea Kampos. Hay una cantina pequeĂąa. Santa TheofanĂł, a Grikos en la regiĂłn de Santa TheofanĂł, Uds. verĂĄn las iglesias pequeĂąas de San AndrĂŠas y Cristo. SĂĄpsila, entre Skala y Grikos. Golfo tranquilo con guijarros pequeĂąos y aguas cristalinas. La playa no estĂĄ organizada. Grikos, pueblo de pescadores, que estĂĄ evolucionando hacia un pueblo turĂ­stico. Se ha reconocido y incorporado en los golfos mĂĄs bonitos del mundo. Hay una marina para yates, hotel lujoso de 5 estrellas, playa, tiendas en la playa y estĂĄ muy cerca de la regiĂłn de Petra. Petra: Al sur de la isla, 5 km de Skala. Guijarros, tumbonas, sombrillas y una cantina son escenario ideal para visitar la playa. Tip1: Opera bar de la playa y deportes acuĂĄticos disponibles. Tip2: La costa PlakĂ­ en el sur de Petra, destino favorito de los nudistas.

AlikÊs: Al norte de la bahía de la Cruz, donde estå la sede de San Christodoulos. #H@JNȳH Es la parte mås estrecha de la isla. Visite las dos playas: La continuidad de Petra y la otra, a Psilí Ammos. Psilí Ammos: Uds. llegarån por el mar o por K@ŠB@QQDSDQ@ŠCDRCDŠ#H@JNȳHŠXŠKTDFNŠŠLHMTSNRŠ a pie. Tip: La taberna con cabra local es la tentación. Las imågenes alternantes y los colores de la naturaleza.

227


PROPUESTAS A VER: Centro de CivilizaciĂłn Ortodoxa y InformaciĂłn: El Centro de CivilizaciĂłn Ortodoxa y InformaciĂłn en Scala. La informaciĂłn se pondrĂĄ en cuatro idiomas (InglĂŠs, francĂŠs, alemĂĄn, italiano) a travĂŠs de pelĂ­culas, pantallas tĂĄctiles, material impreso. La reliquia del Baptisterio, de la AnunciaciĂłn de San Juan TeĂłlogo (95 d.C) en la playa de Skala. Escuela Patmiada: Desde 1713 la Escuela Patmiada fue el centro espiritual de la isla, porque estaba ofreciendo educaciĂłn a formas importantes del helenismo. La MansiĂłn Simantiri, en la barrio Niochori, junto al monasterio de Zoodochos PigĂ­ y una mansiĂłn tĂ­pica de la zona que se convirtiĂł en un Museo folklorico y monumento cultural. Encantan la sala de 250 aĂąos, el mobiliario y la decoraciĂłn con muebles de Odessa, las pinturas de Gizis, las imĂĄgenes histĂłricas desde el 15Âş hasta el siglo 17Âş y las pinturas que representan la historia del Testamento Antiguo. La MansiĂłn Nikolaidis, en el ayuntamiento, en Hora. La exposiciĂłn incluye una colecciĂłn de hallazgos arqueolĂłgicos, serie de dibujos del poblado y impresos de mansiones del arquitecto Ch. Iakovidis y una serie de documentos relacionados con el dueĂąo de la mansiĂłn. Visitas: Diariamente excepto lunes, 11:00 El busto de Emmanuel Ksantos, en la Plaza del 228

Ayuntamiento en Hora. MĂĄs abajo estĂĄ la casa en que naciĂł uno de los tres fundadores de la Sociedad de Amigos y el monumento dedicado a su memoria. Molinos: Los molinos renovados viejos dominan en Hora. Construidos en 1588. En 1950 cayeron en desuso. Con patrocinaciĂłn de swizo PiktĂŠ se han renovado en 2010. Cuevas: En Patmos hay cuevas interesantes, como la de Kynopas, Alikes, Sykamia, Apolos, Fournakia y FokospiliĂŠs. LOS LUGARES MĂ S ROMĂ NTICOS DE LA ISLA: Puesta del sol: fuera de Skala, en el banco de MĂŠrikas (despuĂŠs de la curva que va a Campo). Este: En los primahiolia del Monasterio, Santo Dimitris de Vaya, Petra de KalikatsoĂşs. Vista agradable: Desde Santa ParaskevĂ­ hasta Skala â&#x20AC;&#x201C; Uds. verĂĄn todo el puerto, Santo &DNQFHNRŠCDŠ*@RSDKKHŠ ŠTM@ŠUHRS@Š@LČŻSDÄ&#x153;SQHB@Š de toda la isla. En la curva de los molinos en Hora - vista a IkarĂ­a y alrededor de las islas. En /QNEDS@Š$KÄ @R ŠS@LAHžM ŠTM@ŠUHRS@Š@LČŻSDÄ&#x153;SQHB@ŠCDŠ toda la isla. EVENTOS:

TEMPORADA DE PASCUA:

La Ceremonia del Lavado: El Jueves Santo en la plaza del Ayuntamiento, el Abad del Monasterio, en representaciĂłn de la Ă&#x161;ltima Cena lava los pies de 12 monjes del


monasterio. La representación del Descenso: El Viernes Santo, los visitantes suben hasta el Monasterio de San Juan para participar en la ceremonia de la devoción sagrada. Por la MNBGD ©KNR©DOHS@ȯNR©CD©K@R©HFKDRH@R©CD©K@©HRK@© seguirán su marcha fúnebre para encontrarse en las grandes plazas de Hora y Skala. En la noche del Sábado Santo, el monasterio abre sus puertas para recibirnos para la operación de la Resurrección. El ¨Secuencia de Amor¨ cerrará con la L@MDQ@©LĜR©L@FMĠȯBN©DLNBHNM@KLDMSD©DK© ritual, que elogió la Pasión de Jesús y su Resurrección. En la tarde del Domingo de Pascua en el Monasterio de San Juan la operación está dedicada a la segunda Resurrección. TEMPORADA DE VERANO:

Junio: Festival 8º de Sabor y Tradición de Egeo, está dedicado a los productores locales con una exposición de fotografías de la vida en el campo. En todos los eventos están invitados cocineros conocidos y escritores culinarios... Julio: Festival Internacional de Cine: Directores de Fotografía se reunen hacendo

K@©HRK@©TM©KTF@Q©CD©DMBTDMSQN©CD©BHMDȯKNR © actores, productores, directores y críticos de proyección internacional. 07 de Julio: Celebración de Santa Kiriakí: La iglesia pequeña pertenece al complejo del hotel Patmos Paradise en el Campo. 27 de Julio: Celebración de la Iglesia de San Panteleímon: La iglesia está construida en la isla enfrente Hiliomodi donde Uds. pueden ir en barco. 5 de Agosto: Celebra la Iglesia de la Transformación en el pueblo de Campo. 14 de Agosto: Parte en la playa en Agriolivadi hasta la mañana. 15 de Agosto: Celebración de Tránsito de María. En la capilla de Nuestra Señora de Geranós, 11 km de Skala se hace una FQ@MCD©BDKDAQ@BHģM©BNM©ȯDRS@©HRKDM@©BNM© instrumentos, comida y bailes hasta la mañana. 15 de Agosto: Parte en la playa en Campo hasta la mañana. A principios de Septiembre: Festival de Música Religiosa, organizado en la isla por más de 10 años. Dura una semana. Entrada libre. A principios de Septiembre: Festival de bailes griegas tradicionales: Bandas de

229


bailes tradicionales de toda Grecia crean un @LAHDMSD©EDRSHUN©BNM©UHMN©FQ@STHSN ©BNM©ȯDRS@© y baile hasta la mañana. 24 de Septiembre: Celebración de Santa Thekla, la Santa y la Apóstol. Celebra la isla del mismo nombre al otro lado del golfo de Agriolívado. 26 de Septiembre: Celebra la Santa Cueva del Apocalipsis y el Monasterio de San Juan el Teólogo. EXCURSIONES

Los barcos que salen desde Skala les llevarán a las islas vecinas, Arkí, y a Marathi, una isla pequeña con aguas cristalinas, que atrae muchos barcos...Barcos hacen itinerarios a los Makronisia, que componen la llamada Polinesia del Egeo. Para las excursiones: A Tiganakia en Arkí con las aguas impresionantes, mientras Maratí (islote, que pertenecen al grupo de Arki) se ha convertido en un punto caliente de los propietarios de barcos, con tabernas populares. Merecen: Psili Ammos, Arki, Marathi, Makronisia, Aspronisia, Tiganakia, Platis Gialos, Lipsi, el turno de Patmos. Recomendamos el barco saliendo desde Skala y hace excursio diario a Lipsí. 230

ISLAS ALREDEDOR DEL PATMOS:

Patmos está cerca de Leros, Samos y Ikaria. Lipsí: Hay algunos poblados más pequeños, Katsadiá, Kouselió y la única Nuestra Señora de la Muerte. Hiliomodi: Situado a 35 minutos en barco desde Skala. Piedras negras en las costas revelan rastros de la actividad volcánica. Merece la iglesia pequeña de San Pantaleímon, que atrae a muchas personas el CĠ@©CD©RT©ȯDRS@©©CD©ITKHN Marathi: En distancia de 65 minutos en barco desde Skala. Tip: Destino gastronómico especial para aquellos que viajan en yate o barco. Arkí: En distancia de una hora en barco, los visitantes pueden recorrer las playas de la isla o los dos poblados, el puerto y Pano 'NQHģ ©3HO©+@©FQ@M©ȯDRS@©CD©K@©HRK@©DM©K@© novena de Nuestra Señora, el 23 de agosto, con comida local, música y baile. INFORMACIÓN ÚTIL

CÓMO UDS. PUEDEN LLEGAR: Patmos se conecta por ferry desde Pireo, Kavala y las islas del norte del Egeo (desde junio hasta septiembre), Samos, el


Dodecaneso (Rodos, Kos, Kalymnos y Leros) y Syros y Mykonos (junio - septiembre) en Cícladas. Samos y las islas del Dodecaneso, mencionados anteriormente, tienen aeropuertos, de los quales pueden servirse los visitantes de Patmos.

del paciente en helicóptero en Rodos, Samos o Atenas.

(-3$1-$3©8©3$+$%.-Đ ©,ĕ5(+ La isla está cubierta por una red de internet HM@KĜLAQHB@©VH ȯ Tiene conexión móvil. Hay cafés Internet y teléfonos de pago.

CLIMA – CUANDO UDS. TIENEN QUE VISITAR.

ALOJAMIENTO:

Siempre que usted vaya el clima es agradable. El Agosto desde 3 hasta 20, la isla se llena hasta a tope.

Hay muchos hoteles, apartamentos y estudios. La mayoría se encuentra en Skala, en Grikos y Campo.

VIAJES: Casi toda la isla está asfaltado. Uds. pueden alquilar coches y motos. Un autobus hace itinerarios a los lugares más importantes y a algunas playas. Hay tambien taxis que Uds. pagan en función del destino. Hay 2 estaciones de gasolina en toda la isla.

! -".2©8©#(-$1. Hay dos bancos, de Banco Nacional y Alpha Bank. Ambos están equipados con cajeros automáticos.

COMPRAS: Patmos tiene carácter y complexión a menudo artisctica.

SALUD: Hay dos farmacias. El Centro de Salud está en el camino de Hora, cerca del Apokalipsis. Tip: Si algo les sucede, el Centro de Salud no es capaz de confrontar y la única solución es la transportacion

ENTRETENIMIENTO: La isla tiene vida nocturna intensiva que dura hasta la mañana. Porque los bars en Hora se cerran a las 2:00, todos descienden a los clubes de Skala. Tip: Caminando por la plaza central de Skala, Uds. pueden quedarse para un dulce tradicional de cuchara en el café tradicional «Houston».

GUSTO - COMIDA: Uds. tienen que probar las bolsitas, pasteles rellenos de frutos secos que se ofrecen en las bodas, el dasoualo (bebida de almendras) y la pita de queso de Patmian. Delicioso también los schinopsomos, rellenos con piñones y pasas, el mousaka, el arroz con octopoda, calamares rellenos y la cabra en diferentes variaciones. Felices vacaciones en nuestra islaÅ

231


NEDERLAND

PATMOS GISTEREN EN VANDAAG: GESCHIEDENIS GISTEREN… Historische bevindingen wijzen erop dat Kastelli van Patmos bewoond werd in het midden van de bronstijd. De eerste mensen die op het eiland woonden waren Dorians gevolgd door de Ioniërs. In de 12e eeuw Patmos leed onder de invasie van piraten en na de val van Constantinopel, kwamen er veel vluchtelingen ,die bijdragen aan de ontwikkeling van de Chora van Patmos. In 1981 wordt het erkend door het Griekse parlement als Heilige Eiland en in 1999 volgd de wereldwijde erkenning door UNESCO. Paralel, de Europese Unie omvat het eiland onder een van de zeven belangrijkste bedevaartsoorden in Europa. VANDAAG De Eiland van de Openbaring of Apocalyps, met zijn ongeveer 3000 inwoners voornamelijk verdeeld in Chora, Skala en 232

Kambos is het eiland met zijn prachtige stranden en indrukwekkende kastelen, de witte huizen en monumentale bezienswaardigheden. Zonnige zomers, mooie landschap, milde LDCHSDQQ@MD©JKHL@@S ©CHȮTRD©J@KLSD©DM©QTRS © dorre rotsachtige heuvels en kleine valleien gemengd, vormen een aantrekkelijke kustlijn met baaien, havens, baaitjes en kapen, het creërd de ideale bestemming voor een onvergetelijke vakantie.Het is het eiland gekozen door de vip’s en de liefhebbers van kwaliteitstoerisme. Welkom op Patmos GESCHIEDENIS Patmos is wereldwijd bekend als het ‘eiland van de Apocalyps “of” Jeruzalem van de Egeïsche Zee “, want in de grot van het eiland de discipel van Christus John voorzag de Openbaring tijdens zijn verbanning door de Romeinse keizer Domitianus, in 95 na Chr. In 1088, de Heilige Christodoulos stichtte het klooster van St. John de Theoloog. Laat in de 16e tot begin17e eeuw werden de eerste herenhuizen gebouwd en in 1713 werd de Patmiada School gesticht die bestemd was om een belangrijke rol te spelen bij de verlichting van de tot slaaf gemaakte generatie. In 1461, de paus hief Patmos onder zijn bescherming. Toen in 1523 de periode van de Turkse overheersing begon , de Ottomanen keerden terug naar het klooster om hun activiteiten voort te zetten. Vanaf de 16e eeuw was er een grote spirituele en economische ontwikkeling en ontwikkelde een bloeiende gemeenschap. In 1814, werd de Vereniging van Vrienden gesticht in Odessa. Onder de oprichters was Patmios Emmanuel Xanthos. Van 1912-1943 Patmos behoorde tot de Italianen. In 1948 werd het formeel opgenomen door Griekenland.


!#()$-Ă&#x2030;Ă&#x2030;Â&#x2018;+..23$12Ă&#x2030;

Patmos is onlosmakelijk verbonden met het christendom en orthodoxie.Bij een bezoek aan de kloosters van Patmos moet je kleding dragen die je lichaam bedekken van de schouders tot je knieĂŤn. Â&#x2018;+..23$12 Klooster van St. John de Theoloog: Staat als een kroon op de top van de heuvel op het hoogste punt van Chora en lijkt op een Byzantijnse kasteel. Kapelletjes, cellen, magazijnen, waterreservoirs, de sacristie, de bibliotheek, het museum, de Bank en de ondersteunende faciliteiten vormen een monastieke complex van onvergelijkbare schoonheid. 'DSŠLTRDTLŠGDDȳŠE@ADK@BGSHFDŠRBG@SSDM. Iconen, goudgeborduurde gewaden, geĂŻllustreerde manuscripten, zilverwerk en gebruiksvoorwerpen zijn daar tentoongesteld. Van bijzonder belang zijn de bibliotheek en de verzameling van relikwieĂŤn, de belangrijkste voorbeelden van die men kan bewonderen in de te bezoekende sacristie die in het museum is.

te zijn veroorzaakt door de aanwezigheid van God. Tip: Op de muren van de grot kunt u afdrukken van de Evangelist vinden.

Op het eiland zijn er drie vrouwen kloosters SDQŠDQDŠU@MŠĂ?@@FCŠ,@QH@ŠNEŠ/@M@IH@. Het klooster â&#x20AC;&#x153;Heilige der Heiligenâ&#x20AC;?, ten VDRSDMŠU@MŠ"GNQ@ Š&DUHDQCŠNOŠŠĂ&#x201C;NUDLADQ Het Heilige Nonnen Klooster van de Evangelismos â&#x20AC;&#x153;Geliefde Moederâ&#x20AC;?, in het zuidwestelijke deel van het eiland achter Chora. Het is 20 minuten lopen van de bushalte in Chora. (MŠGDSŠJKNNRSDQŠVNMDMŠU@MŠLDDQŠC@MŠŠ nonnen die zich bezig houden met sociale dienst, tuinieren, bijenteelt en Byzantijnse borduren met een techniek genaamd ,,Vonkâ&#x20AC;? .ODMHMFRSHICDMŠYHIMŠU@MŠŠ ŠŠDMŠŠ ŠŠ TTQŠNOŠĂ&#x152;NMC@F Š#HMRC@FŠDMŠ#NMCDQC@F

Zoodochos Pigi Klooster, ten westen van Chora. Gevierd vrijdag na Pasen. Tip: Bevinden iconen van de 16de tot de 18de eeuw.

Zitplaatsen: De eigenaardige naam â&#x20AC;&#x153;zetelsâ&#x20AC;? op Patmos hebben deze betekenis,zitplaatsen. De oudste

Bezoektijden: Ma-Wo-Vr-Za: 08: 00-13 30, Di-Do- Zo: Š ŠŠŠŠ ŠŠ3DKŠ ŠŠ 3HOŠĂ&#x17D;MŠGDSŠLTRDTLŠADUHMCSŠYHBGŠŠCDŠ â&#x20AC;&#x153;Kloosterlinge Ordeâ&#x20AC;? van de 6e eeuw, met citaten uit het evangelie van Marcus. Tip2:Het is mogelijkheid om souveniers of kopieĂŤn van belangrijke publicaties uit de winkel van het museum te kopen.

Grot van de Apocalyps: In 95 na Chr. Johannes de Evangelist arriveert in ballingschap op het eiland Patmos. In de grot waar hij met zijn leerling en assistent Prochorus woonde, schreef hij het laatste boek van het Nieuwe Testament van de Bijbel, de Openbaring van Johannes. De rotssteen van de grot komt uit de diepere lagen van de aarde, het is een soort graniet en wat trachiet genoemd wordt. Op het dak is een drievoudige scheur die wordt verondersteld 233


bevind zich in Petra bij Grikos op de rots genaamd Kalikatsou. Het Heilig Zetel van Panajia van Koumana ten noorden van de haven van Skala. Op de top bevindt zich de Zetel van de Allerheiligen. Bezoektijden: Dagelijks van 8:00 tot 13:00 uur en van 17:00 tot 20:00 uur behalve op woensdag en vrijdag avond.

In de “zetel” Apolloe of Apollo, de bijzonderheid is dat er buiten de muur de molen en de dorsvloer bevindt, terwijl binnen het terrein een put is dat een van de hete bronnen van het gebied is. Zetel van Panajia van Graba ten westen van Chora tussen de heuvel van Kalamoti en het vrouwen klooster van Evangelismos . Gevierd op 23 augustus. De Panajia in het landschap van Kalogiron, in het Noord-Westelijke gedeelte van Patmos. Gevierd op 23 augustus. De Heilige Zetel in Kouvari gebouwd op de noordelijke kust van de Golf van Stavros NOQHBGSDQ©U@M©CD©NTCRSD© LȯKNGHID©,@JQHR Sint Christodoulos Alykes in het gebied b KHJDRh ©#D©9DSDK©GDDȳ©DDM©JKDHM©JDQJID©© gewijd aan St. Christodoulos. Agios Panteleimon Chiliomodou, het eilandje tegenover de haven van Skala. De kerk viert op 27 juli. Dorpen: Hermitage Heilige Klooster van de profeet 234

Elias, in het westelijke deel van het eiland. Als er goed zicht is kunt u genieten van Lipsi, Leros, Ikaria en Turkije. Gevierd op 20 juli. Hermitage van Petra: In de periode van St. Christodoulos was het een hermitage. Met hand gemaakte trap, een watertank en een rioleringssysteem die zelfs vandaag nog werkt. DORPEN & STRANDEN Chora: De hoofdstad van het eiland is een middeleeuws dorp met typische architectuur die zich uitstrekt rond het klooster van St. John. De huizen en herenhuizen uit de 15e eeuw en daarna, waardoor het dorp een unieke sfeer, en wordt daarom beschouwd als een van de duurste gebieden van Europa op de woningmarkt. In de stad vindt u vele leuke restaurants, cafés, winkels en kleine kruidenierswinkels. Skala: Is het grootste dorp op het eiland. Hier, tussen de Italiaanse bestuurs gebouwen, vindt u vele accommodaties en restaurants met verse vis. Tip1: Mis niet de traditionele bakovens met lokale lekkernijen te bezoeken. Tip2: De ruïnes van de oude acropolis van Kasteli, de relikwie van de doopkapel van St. John de Theoloog en de kerk van Agia Paraskevi op de heuvel boven de haven.

Kastelli: De oude Akropolis is een grote


monumentale en archeologische site die op een heuvel staat boven Skala. STRANDEN Agios Theologos: Strand voor een snelle duik in de baai van de haven van Patmos. Er zijn cafes die klanten voorzien van stoelen met parasols. Aspri: Het is een mooi nabijgelegen rustige baai, met uitzicht op Skala en Chora .. Meli: Perfect strand voor campers .De kiezelstrand is zeer dicht bij de Skala, een ideale keuze voor families en degenen die geen eigen vervoer hebben Agrio livadi: Georganiseerd strand met kleine RSDDMSIDR©©JL ©U@M©2J@K@ ©(M©CD©NLFDUHMF©HR© een taverne en bar aan het strand. Lefkes: Afgelegen strand, net voor Kampos. Het beeld van een wildleven scene geheel en al met zeewier, kleine scheepswerven en het gevoel van verlatenheid van een aantal boerderijen, getuigen van het verleden. Het beschikt over een kantine. Kambos:, 5,5 km afstand van Skala. De watersporters, maar ook gezinnen met kinderen zullen hier de ideale bestemming vinden om hier eindeloos te duiken en watersporten. Op het strand vindt u het beroemde strand bar van het eiland, George’s Place vinden. Tip: Mis niet de volle maan feest die hier elke maand georganiseerd wordt!

Vagia: Het water van het kiezelstrand van

Vagia, vlak na Kambos. Het strand is niet georganiseerd, maar net boven bevind zich de gelijknamige café. Tip: In Vagia zult u de meest heerlijke zoete chocolade taart vinden. Linginou of Didimes: In het noordelijke deel van het eiland. Beroemd om zijn kristalheldere water en de rust die ze bieden. Tip: Het indrukwekkend beeld van bovenaf en de kantine met de heerlijke taarten van Katerina. Geranos: In het noorden van Patmos. Het strand is bekend als Weide van Delapothitou. Het kiezelstrand is niet georganiseerd. Het GDDȳ©RKDBGSR©DDM©S@UDQMD Lambi: 7 km. van Skala. De dieprode dat karakteriseert maakt het bijzonder. Tip: Beroemde strand voor zijn kleurrijke kiezeltjes.

Strand Kalogiron: Klein afgelegen strand met kiezels. De weide van Kalogiron vind je als je de linker afslag van het dorp Kambos volgd. Voorzien van een kleine kantine. Agia Theofanou: Naar Grikos, in het gebied Agiou Theofanou, zul U de kerkjes van Agio Andrea en van Christus zien. Sapsila: tussen Skala en Grikos. Rustige baai met kleine kiezeltjes en helder water. Het strand is niet georganiseerd. Grikos: Een vissersdorp die zich ontwikkelt tot een toeristische dorp. Is erkend en inbegrepen als de mooiste baaien in de VDQDKC ©'DDȳ©DDM©I@BGSG@UDM©UNNQ©I@BGSANSDM © luxe 5-sterrenhotel, strand, winkels naast het water en is zeer dicht bij het gebied van Petra.

235


Petra: In het zuiden van het eiland 5 km van Skala. Kiezels, ligbedden, parasols en een kantine zijn ideale decor voor een bezoek aan het strand. Tip1: Er is een strandbar,die beschikt is over watersporten. Tip2: De kust Plaki zuiden van Petra,is een favoriete bestemming voor nudisten.

Alikes: Ten noorden van de Baai van Stavros, waar de zetel van St. Christodoulos ligt. #H@JNȳH Het is het smalste deel van het eiland. Bezoek allebeide stranden: Na Petra en de andere, naar Psili Ammo. Psili Ammos: Bereikbaar via zee of met de @TSNŠU@M@EŠ#H@JNȳHŠDMŠUDQUNKFDMRŠŠLHMTSDMŠ te voet. Tip: De taverne met lokale geitevlees is een verleiding. De wisselende beelden en kleuren van de natuur.

BEZIENSWAARDIGHEDEN Orthodox Cultuur Centrum en informatie: Het Centrum orthodoxe cultuur en informative is in Skala. De informative is in vier talen (Engels, Frans, Duits, Italiaans) door LHCCDKŠU@MŠȯKLR ŠSNTBGŠRBQDDMR ŠENKCDQR Š Het overblijfsel van de doopkapel, de Evangelismos (Aankondiging) van Johannes de Theoloog ( 95 na Chr) bij het strand 236

vanSkala. Patmiada School: Sinds 1713 de School van Patmos, was het spirituele centrum van het eiland omdat het onderwijs in belangrijke vormen van het hellenisme aanbod. Herenhuis Simantiri,, in de buurt van Niochori, naast het klooster van Zoodochos Pigi een typisch lokale huis dat werd omgebouwd tot een folklore museum en cultureel monument. Indrukwekkend de woonkamer 250 jaar oud door de inrichting en decoratie van meubels uit Odessa,schilderijen van Gizis, historische iconen uit de 15de tot 17de eeuw. en schilderijen die de geschiedenis van het Oude Testament afbeelden. Het herenhuis Nikolaidis bij het stadhuis in het Chora. De tentoonstelling bestaat uit een verzameling van archeologische vondsten, plattegronden van de nederzetting en overzichten van herenhuizen gemaakt door architect Ch. Iakovidis, en een reeks documenten met betrekking tot de eigenaar van het landhuis. !DYNDJSHICDMŠ#@FDKHIJRŠADG@KUDŠL@ ŠŠ Š

De buste van Emmanuel Xanthos,op het


Stadhuisplein in Chora. Verderop is het huis waar een van de drie oprichters van de Vereniging van Vrienden was geboren en het monument is aan hem gewijd. Molens: Oude gerestaureerde molens domineerde de stad. Gebouwd in 1588. In 1950 viel het in onbruik. Gesponsord door de Zwitser Picte werden ze in 2010 gerenoveerd. Grotten: /@SLNR©GDȳ©UDDK©HMSDQDRR@MSD© grotten, zoals die van Kynopa, Alikes, Sykamia Apollo, Fournakia en Fokospilia. DE MEEST ROMANTISCHE PLEKJES VAN HET EILAND Zonsondergang: Iets buiten Skala, op de bank van Merika (na de bocht die naar Kambo gaat). In het Oosten: Op de voorpleinen van Kloosters, Agios Dimitris Vagia, Petra Kalikatsou. Panoramisch uitzicht: Van de kerk Agia Paraskevi in Skala- kunt U over de hele haven zien, Agios Georgios van Kastelli en een panoramisch uitzicht over het hele eiland. In de bocht van de molens in Chora uitzicht op Ikaria en de rond omliggende eilanden. Bij

/QNȯSHR©(KH@ ©NNJ©DDM©O@MNQ@LHRBG©THSYHBGS©NUDQ© het hele eiland. EVENEMENTEN Paastijd: De ceremonie van Niptira( Bekken): Op Witte Donderdag in het Stadhuisplein, de abt van het klooster, spelen het Laatste Avondmaal na en wast de voeten van de 12 monniken van het klooster. De representatie van de Afvaart: Op Goede Vrijdag, de bezoekers lopen omhoog naar het klooster van Sint-Johannes en nemen deel aan de ceremonie van de heilige vroomheid. .O©CD©@UNMC©YTKKDM©CD©FQ@ERBGQHȳDM©U@M©CD©© kerken op het eiland hun treurige optocht volgen naar de grote pleinen van Chora en Skala om daar samen te komen. Op de avond van Stille Zaterdag, het klooster opent zijn deuren om ons te verwelkomen voor de dienst van de reincarnatie. De ‘Gevolg van Liefde “eindigd met de meest sublieme en emotionele ritueel wijze de Passie van Jezus en de reincarnatie gezongen worden en afgesloten word.

237


In de namiddag van Paaszondag in het klooster van Sint-Johannes de dienst is gewijd aan de tweede reincarnatie. ZOMER SEIZOEN Juni: 8e Festival van de Smaken en traditionele Aegeanse keuken, is gewijd aan de lokale producenten met een fototentoonstelling van het leven op het platteland. In alle organisaties zijn bekende chef-kokken en culinaire schrijvers uitgenodigd .. Juli: International Film Festival: Film makers ontmoeten elkaar waardoor het eiland DDM©NMSLNDSHMFROK@@SRHR©UNNQ©ȯKLL@JDQR © acteurs, producenten, regisseurs,maar ook criticussen van internationale reikwijdte. 7 Juli: Viering van de Heilige Zondag: De kerk behoort tot het hotelcomplex Patmos Paradise in Kambos. 27 Juli: Viering van de kerk van St. Panteleimon: De kerk is gebouwd op de tegenoverliggende eiland Hiliomodi waar je heen kunt gaan met de boot. 5 Augustus:Viert de Kerk van de Metamorfosi

238

in het dorp Kambos. 14 Augustus: Strandfeest bij Agriolivadi tot ‘s morgens vroeg. 15 Augustus: Feest van de Assumptie. In de kapel van Panajia te Gerano, 11 km van Skala vindt zich een groot festival plaats een feest van het eiland met muziek, eten en dans tot in de ochtendsuren. 15 Augustus: Strandfeest in Kambos tot in de ochtend. Begin September: Festival met religieuze muziek, wordt voor meer dan 10 jaar op het eiland georganiseerd. Het duurt een week ÎMF@MF©HR©©FQ@SHR Begin September: Festival van de Griekse met traditionele dansen: Groepen van traditionele dansen uit heel Griekenland zorgen voor een feestelijke sfeer met gratis wijn endansen tot in de ochten duren. 24 September: Viert Agia Thekla de Osiapostolos en viert het gelijknamige eiland aan de overkant van de baai van Agrilivadou. 26 September: Viert de Heilige grot van de Apocalyps en het klooster van St. Johannes de Theoloog.


EXCURSIES De boten die vertrekken vanaf Skala brengt u naar de naburige eilanden Arki en Marathi, een klein eiland met kristalhelder water die veel boten aantrekt .. Bootjes hebben een reis schema voor Makronissos, die allen samen de zogenaamde Polinisia(Eilandengroep) van de Egeïsche Zee worden genoemd. Voor excursies: Tiganakia in Arki met de indrukwekkende wateren, terwijl Marathi (eilandje behorend tot de eilandengroep van Arki) is uitgegroeid tot een hot spot voor mensen met boten, met populaire tavernes. Een bezoek waard: Psili Ammos, Arki, Marathi, Makronissos ,Aspronisia, Tiganakia, Platis Gialos, Liepsi, de ronde van Patmos. Wij raden aan de boot die vertrekt vanuit Skala die een dagreis maakt naar Liepsi. EILANDEN ROND PATMOS Patmos ligt dicht bij Leros, Samos en Ikaria. Liepsi: Er zijn een aantal kleinere dorpjes, Katsadia Kouselio, en de unieke Panajia van Charo.

Hiliomodi: Gelegen op 35 minuten afstand met het bootje uit Skala. Alle zwarte stenen op de kust getuigen resten van vulkanische activiteit. De kerk van St. Panteleimon is een bezoek de moeite waard en trekt veel mensen aan op de dag van zijn feest (27 juli). Marathi: Gelegen op 65 ‘ minute afstand met het bootje uit Skala. Tip: Speciale bestemming voor eten voor diegenen die reizen met zeilboot of jachtboot. Arki: Slechts een uur met de boot,de bezoeker kan de stranden van het eiland bekijken of de twee dorpjes, de haven en de Pano Chorio. Tip: Het grote feest van het eiland in noveen van de Panajia (Maagd Maria), op 23 augustus, met lokale gerechten, muziek en dans. BRUIKBARE INFORMATIE HOE TE KOMEN: Patmos is verbonden met de veerboot vanuit Piraeus, Kavala en de Noord Egeïsche eilanden (van juni tot september), Samos, de Dodekanesos eilanden (Rhodos, Kos, Kalymnos en Leros) maar ook met Syros en Mykonos (juni-september) in Cyclades. Samos en de Dodekanesos eilanden, die hierboven vermeld zijn, hebben luchthavens die de bezoekers van Patmos kunnen dienen. Ï+(, 3 6 --$$1©3$©!$9.$*$- Wanneer jij ook gaat het is mooi weer. Van 3 tot 20 augustus is het erg druk op het eiland. VERVOER: Bijna het hele eiland is geasfalteerd. U kunt auto’s en ook brommers huren. Een bus rijdt naar de belangrijkste plaatsen en naar sommige stranden. Er zijn taxi’s die u betaalt, afhankelijk van de bestemming. Er zijn 2 benzinestations op het eiland. BANKEN & GELD: Er zijn twee bankkantoren Ethniki en Alpha Bank. Beide zijn uitgerust met geldautomaten. 239


SHOPPING: /@SLNR©GDDȳ©J@Q@JSDQ©DM©U@@J©@QSHRSHDJD© kleur. GEZONDHEID: Er zijn twee apotheken. Het Gezondheidscentrum is op de weg van Chora in de buurt van de Apocalyps. Tip: Als er iets ernstige gebeurt het &DYNMCGDHCRBDMSQTL©GDDȳ©MHDS©CD© mogelijkheid om U te helpen en de enige oplossing is de evacuatie van de patiënt per helikopter naar Rhodos, Samos of Athene. INTERNET & MOBIELE TELEFOON: Op het eiland is er draadloos internet netwerk (Wi-Fi). 'DS©GDDȳ©DDM©SDKDENNM©UDQAHMCHMF ©$Q©YHIM© internetcafe en telefooncellen. ACCOMMODATIE: Er zijn veel hotels,

240

appartementen en studio’s. De meeste bevinden zich in Skala, Griko en Kambos. AMUSEMENT:©'DS©DHK@MC©GDDȳ©DDM©AQTHRDMC© nachtleven, dat duurt tot de ochtendsuren. Omdat de bars in Chora om 2 uur sluiten,iedereen gaat naar de clubs in Skala. Tip: Wandelen op het centrale plein van Skala moet U even stoppen bij de traditionele cafe “Houston” voor een traitionele zoetigheid.

SMAAK – ETEN: U moet de pudding proberen, gebak gevuld met noten die aangeboden worden op AQTHKNȳDM ©C@RNT@KN©CQ@MJID©U@M©@L@MCDKDM© en Patmian kaaspastei. Heerlijk ook schinobrood, gevulde tomaat met pijnboompitten en rozijnen, mousakas, de inktvis met rijst, gevulde garnalen en het geitevlees in verschillende variaties. Fijne vakantie op ons eiland.


ǷǵǸǸǯȆ

ȖȗȕȍȏȉȇȌșȔȌȈȕȒȌȌȞȌȒȕȉȌȑȉ ȕȘȔȕȉȔȕȓȉȖȕȘȌȒȑȇȜǼȕȗȇǸȑȇȒȇȏ DZȇȓȖȕȘȄșȕȕȘșȗȕȉȘȖȗȌȑȗȇȘȔȢȓȏ ȑȗȚȍȌȉȔȢȓȏȖȒȦȍȇȓȏȏȉȖȌȞȇșȒȦȥȠȏȓȏȑȗȌȖȕȘșȦȓȏȘȈȌȒȢȓȏȋȕȓȇȓȏȏȓȕȔȚȓȌȔșȇȒȣȔȢȓȏȋȕȘșȕȖȗȏȓȌȞȇșȌȒȣȔȕȘșȦȓȏ ǸȕȒȔȌȞȔȕȌȒȌșȕȞȏȘșȢȐȖȌȐȎȇȍ ȓȦȊȑȏȐȘȗȌȋȏȎȌȓȔȕȓȕȗȘȑȏȐȑȒȏȓȇș ȋȏțțȚȎȔȕȌȘȖȕȑȕȐȘșȉȏȌȏȖȕȑȕȐ ȎȇȘȚȟȒȏȉȢȌȑȇȓȌȔȏȘșȢȌȜȕȒȓȢȏ ȔȌȈȕȒȣȟȏȌȋȕȒȏȔȢȖȌȗȌȖȒȌșȇȥșȘȦȏ ȕȈȗȇȎȚȥșȖȗȏȉȒȌȑȇșȌȒȣȔȢȐȉȏȋȈȌȗȌȊȕȐȒȏȔȏȏȎȇȒȏȉȕȉȊȇȉȇȔȌȐȈȚȜș ȏȓȢɇ ȘȕȉȘȕȎȋȇȉȇȦȏȋȌȇȒȣȔȕȌȓȌȘșȕ ȋȒȦȔȌȎȇȈȢȉȇȌȓȕȊȕȕșȋȢȜȇȄșȕ ȕȘșȗȕȉȑȕșȕȗȢȐȉȢȈȏȗȇȥșȎȔȇȓȌȔȏșȕȘșȏȏȒȥȈȏșȌȒȏȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȕȊȕ șȚȗȏȎȓȇ ǫȕȈȗȕȖȕȍȇȒȕȉȇșȣȔȇǶȇșȓȕȘ

ǶȇșȓȕȘȉȞȌȗȇȏȘȌȊȕȋȔȦǯȘșȕȗȏȦ ǩȞȌȗȇ ǯȘșȕȗȏȞȌȘȑȏȌȔȇȜȕȋȑȏȘȉȏȋȌșȌȒȣȘșȉȚȥșȕșȕȓȞșȕDZȇȘșȌȒȒȏ ȑȗȌȖȕȘșȣ ȔȇǶȇșȓȕȘȌȈȢȒȎȇȘȌȒȌȔȉȘȌȗȌȋȏȔȌ ȈȗȕȔȎȕȉȕȊȕȉȌȑȇǶȌȗȉȢȓȏȎȇȘȌȒȏȒȏ ȕȘșȗȕȉǫȕȗȏȐȝȢȇȎȇșȌȓǯȕȔȏȐȝȢ ǩȓȉȌȑȌǶȇșȓȕȘȖȕȘșȗȇȋȇȒȕș ȖȕȘȒȌȋȘșȉȏȐȉșȕȗȍȌȔȏȦȖȏȗȇșȕȉ ȏȖȕȘȒȌȖȇȋȌȔȏȦDZȕȔȘșȇȔșȏȔȕȖȕȒȦ ȕȘșȗȕȉȖȗȏȥșȏȒȓȔȕȊȕȈȌȍȌȔȝȌȉ ȑȕșȕȗȢȌȘȖȕȘȕȈȘșȉȕȉȇȒȏȗȇȎȉȏșȏȥ ȖȕȘȌȒȑȇǼȕȗȇ ǩȊȊȗȌȞȌȘȑȏȓȖȇȗȒȇȓȌȔșȕȓ ǶȇșȓȕȘȈȢȒȔȇȎȉȇȔǸȉȦșȢȓȕȘșȗȕȉȕȓ ȏȉȊȕȋȚȅǴǬǸDZǵȕțȏȝȏȇȒȣȔȕȖȗȏȎȔȇȒǶȇșȓȕȘȖȇȓȦșȔȏȑȕȓ ȓȏȗȕȉȕȊȕȔȇȘȒȌȋȏȦǵȋȔȕȉȗȌȓȌȔȔȕ ǬȉȗȕȖȌȐȘȑȏȐǸȕȥȎȉȑȒȥȞȇȌșȕȘșȗȕȉ ȉȞȏȘȒȌȘȌȓȏȔȇȏȈȕȒȌȌȉȇȍȔȢȜȓȌȘș ȖȇȒȕȓȔȏȞȌȘșȉȇǬȉȗȕȖȢ ǸȌȊȕȋȔȦ ǸȌȊȕȋȔȦȔȇȕȘșȗȕȉȌǵșȑȗȕȉȌȔȏȦ

ǯǸǹǵǷǯȆ ǶȇșȓȕȘȉȕȉȘȌȓȓȏȗȌȏȎȉȌȘșȔȢȐȑȇȑ ªȕȘșȗȕȉǧȖȕȑȇȒȏȖȘȏȘȇ«ȏȒȏªǯȌȗȚȘȇȒȏȓȄȊȌȐȘȑȕȊȕȓȕȗȦ«ȖȕșȕȓȚȞșȕ ȘȥȋȇȉȕȉȗȌȓȦȖȗȇȉȒȌȔȏȦȏȓȖȌȗȇșȕȗȇǫȕȓȏȝȏȇȔȇ ȊȔȤ ȈȢȒȘȕȘȒȇȔ ȚȞȌȔȏȑǼȗȏȘșȇǯȕȇȔȔȏȖȗȌȋȉȏȋȌȒ ªǧȖȕȑȇȒȏȖȘȏȘ« ªǵșȑȗȕȉȌȔȏȌ« ǩȊȈȒȇȍȌȔȔȢȐǼȗȏȘșȕȋȚȒȕȘȔȕȉȇȒȓȕȔȇȘșȢȗȣǯȕȇȔȔȇǨȕȊȕȘȒȕȉȇ ǩȑȕȔȝȌȊȕȔȇȞȇȒȌȊȕȔȇȉȌȑȇ ȈȢȒȏȖȕȘșȗȕȌȔȢȖȌȗȉȢȌȕȘȕȈȔȦȑȏȏ ȉȊȕȋȚȈȢȒȇȕȘȔȕȉȇȔȇǶȇșȓȕȘ ȘȑȇȦȇȑȇȋȌȓȏȦȏȒȏªǶȇșȓȏȇȋȇ« ȑȕșȕȗȕȐȈȢȒȕȘȚȍȋȌȔȕȘȢȊȗȇșȣȉȇȍȔȚȥȗȕȒȣȉȖȗȕȘȉȌȠȌȔȏȏȖȕȗȇȈȕȠȌȔȔȢȜȊȗȌȑȕȉ ǩȊȕȋȚǶȇȖȇǷȏȓȘȑȏȐȖȗȏȔȦȒ ǶȇșȓȕȘȖȕȋȘȉȕȥȎȇȠȏșȚ DZȕȊȋȇȉȊȕȋȚȔȇȞȇȒȘȦȖȌȗȏȕȋ șȚȗȌȝȑȕȊȕȉȒȇȋȢȞȌȘșȉȇșȚȗȑȏȖȕȎȉȕȒȏȒȏȓȕȔȇȘșȢȗȣȖȗȕȋȕȒȍȏșȣȘȉȕȥ ȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȣ ǸȊȕȉȌȑȇȏȋȇȒȌȌȔȇȞȇȒȘȦȖȌȗȏȕȋȈȕȒȣȟȕȊȕȋȚȜȕȉȔȕȊȕȖȕȋȡȌȓȇȏ ȤȑȕȔȕȓȏȞȌȘȑȕȊȕȗȇȎȉȏșȏȦȏȏȕȘșȗȕȉ ȖȗȌȉȗȇșȏȒȘȦȉȖȗȕȝȉȌșȇȥȠȚȥ ȕȈȠȏȔȚ BȊȉǵȋȌȘȘȌȈȢȒȕȕȘȔȕȉȇȔȕ șȇȐȔȕȌȕȈȠȌȘșȉȕªǻȏȒȏȑȏȄșȌȗȏȦ« ȑȕșȕȗȕȌȖȕȋȊȕșȕȉȏȒȕȕȘȉȕȈȕȍȋȌȔȏȌ 241


ȓȕȔȇȘșȢȗȘȑȏȐȑȕȓȖȒȌȑȘȔȌȘȗȇȉȔȌȔȔȕȐȑȗȇȘȕșȢ ǩȓȚȎȌȌȜȗȇȔȦșȘȦȘȑȇȎȕȞȔȢȌȘȕȑȗȕȉȏ ȠȇǶȕȗșȇșȏȉȔȢȌȏȑȕȔȢȉȢȟȏșȢȌ

ȕȈȒȇȞȌȔȏȦȏȒȒȥȓȏȔȏȗȕȉȇȔȔȢȌ ȗȚȑȕȖȏȘȏȘȌȗȌȈȗȦȔȇȦȚșȉȇȗȣȏ ȒȏșȚȗȊȏȞȌȘȑȏȌȖȗȌȋȓȌșȢȉȢȘșȇȉȒȌȔȢ ȉȓȚȎȌȌ ǵȘȕȈȌȔȔȕȉȇȍȔȢȓȏȦȉȒȦȥșȘȦ ǨȏȈȒȏȕșȌȑȇȏȑȕȒȒȌȑȝȏȦȗȌȒȏȑȉȏȐ ȔȇȏȈȕȒȌȌȉȇȍȔȢȓȏȕȈȗȇȎȝȇȓȏ ȑȕșȕȗȕȐȒȥȈȕȐȖȕȘȌșȏșȌȒȣȓȕȍȌș ȖȕȒȥȈȕȉȇșȣȘȦȉǷȏȎȔȏȝȌȑȕșȕȗȇȦ ȔȇȜȕȋȏșȘȦȉȔȚșȗȏ

ǷȌȍȏȓȗȇȈȕșȢƵȔCȗƵșCȈǩș ǾșǩȘ ǹȌȒ  ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǩdzȚȎȌȐȜȗȇȔȏșȘȦ ȏªǨȇȊȗȕȉȢȐȑȕȋȌȑȘȊȕȉȌȑȇȘțȗȇȊȓȌȔșȇȓȏ ǬȉȇȔȊȌȒȏȦȕșdzȇȗȑȇ ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǩȕȎȓȕȍȔȕȘșȣȖȕȑȚȖȑȏȘȚȉȌȔȏȗȕȉ ȏȒȏȑȕȖȏȏȎȔȇȞȏșȌȒȣȔȢȜȏȎȋȇȔȏȐȔȇȓȇȊȇȎȏȔȌ ȓȚȎȌȦǸȉȦșȇȦǶȌȠȌȗȇǧȖȕȑȇȒȏȖȘȏȘȇ

ǪȗȌȝȏȏȕșșȚȗȌȝȑȕȊȕȖȕȗȇȈȕȠȌȔȏȦ ǸȗȌȋȏȚȞȗȌȋȏșȌȒȌȐȈȢȒȏȄȓȓȇȔȚȏȒ DZȘȇȔșȕȘȗȕȋȕȓȏȎǶȇșȓȕȘȇ ǸȖȕǶȇșȓȕȘȖȗȏȔȇȋȒȌȍȇȒȏșȇȒȣȦȔȝȇȓ ǩȊȕȋȚȕțȏȝȏȇȒȣȔȕȘșȇȒȞȇȘșȣȥǪȗȌȝȏȏ ǸDZǯǹȂǯdzǵǴǧǸǹȂǷǯ ǶȇșȓȕȘȔȌȕșȋȌȒȏȓȇȕșȜȗȏȘșȏȇȔȘșȉȇ ȏȖȗȇȉȕȘȒȇȉȏȦ DZȕȊȋȇȉȢȖȕȘȌȠȇȌșȌȓȕȔȇȘșȢȗȏ ǶȇșȓȕȘȇȋȕȒȍȔȢȔȕȘȏșȣȕȋȌȍȋȚ ȎȇȑȗȢȉȇȥȠȚȥșȌȒȕȕșȖȒȌȞȋȕȑȕȒȌȔ dzȕȔȇȘșȢȗȏ

dzȕȔȇȘșȢȗȣǸȉȦșȕȊȕǯȕȇȔȔȇǨȕȊȕȘȒȕȉȇ

ǸșȕȏșȑȇȑȉȌȔȌȝȔȇȉȌȗȟȏȔȌȜȕȒȓȇ ȔȇȉȢȘȟȌȐșȕȞȑȌǼȕȗȢȏȔȇȖȕȓȏȔȇȌș ȉȏȎȇȔșȏȐȘȑȚȥȑȗȌȖȕȘșȣǾȇȘȕȉȔȏ ȑȌȒȣȏȝȏȘșȌȗȔȢǷȏȎȔȏȝȇǨȏȈȒȏȕșȌȑȇƱȚȎȌȐǨȇȔȑȏȉȘȖȕȓȕȊȇșȌȒȣȔȢȌ ȖȕȋȘȕȈȔȢȌȖȕȓȌȠȌȔȏȦȕȈȗȇȎȚȥș 242

ǩȊȔȤǬȉȇȔȊȌȒȏȘșǯȕȇȔȔȈȢȒ ȕȘȚȍȋȧȔȔȇȏȎȊȔȇȔȏȌȏȕșȖȗȇȉȒȌȔ ȔȇȕȘșȗȕȉǶȇșȓȕȘǩȖȌȠȌȗȌȊȋȌ ȕȔȍȏȒȘȕȘȉȕȏȓȚȞȌȔȏȑȕȓȏȒȏ ȖȕȓȕȠȔȏȑȕȓǶȗȕȜȕȗȕȓȔȇȖȏȘȇȒ ǧȖȕȑȇȒȏȖȘȏȘǪȗȇȔȏșȔȇȦȊȕȗȔȇȦ ȖȕȗȕȋȇȖȌȠȌȗȢȖȗȏȜȕȋȏșȏȎȈȕȒȌȌ ȊȒȚȈȕȑȏȜȘȒȕȌȉȎȌȓȒȏȔȇȎȢȉȇȌșȘȦ șȗȇȜȏșǴȇȑȗȢȟȌȏȓȌȌșȘȦșȗȕȐȔȕȐ ȗȏțșȑȕșȕȗȢȐȑȇȑȖȕȒȇȊȇȥșȉȢȎȉȇȔ ȖȗȏȘȚșȘșȉȏȌȓǨȕȊȇ ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǴȇȘșȌȔȇȜȖȌȠȌȗȢȉȢȕȈȔȇȗȚȍȏșȌ ȕșȖȌȞȇșȑȏ(ȉȇȔȊȌȒȏȘșȇ ǴȇȕȘșȗȕȉȌȏȓȌȥșȘȦșȗȏȍȌȔȘȑȏȌȓȕȔȇȘșȢȗȏȉ ȞȌȘșȣǨȕȊȕȓȇșȌȗȏ

dzȕȔȇȘșȢȗȣªǸȉȦșȇȦǸȉȦșȢȜ«ȔȇȎȇȖȇ-

ȋȌǼȕȗȢǶȗȇȎȋȔȚȌșȔȕȦȈȗȦ

dzȕȔȇȘșȢȗȣdzȕȔȇȜȏȔȣǨȒȇȊȕȉȌȠȌȔȏȦ ªDzȥȈȏȓȕȐdzȇșȌȗȏ«ȉȥȊȕȎȇȖȇȋȔȕȐ

ȞȇȘșȏȕȘșȗȕȉȇȄșȕȓȏȔȚșȜȕȋȣȈȢ ȕșȇȉșȕȈȚȘȔȕȐȕȘșȇȔȕȉȑȏȉȖȕȘȌȒȌȔȏȏǼȕȗȇ ǩȓȕȔȇȘșȢȗȌȍȏȉȧșȈȕȒȌȌȞȌȓ ȓȕȔȇȜȏȔȣȑȕșȕȗȢȌȎȇȔȏȓȇȥșȘȦ ȘȕȝȏȇȒȣȔȕȐȗȇȈȕșȕȐȘȇȋȕȉȕȋȘșȉȕȓ ȖȞȌȒȕȉȕȋȘșȉȕȓȏȉȏȎȇȔșȏȐȘȑȕȐ ȉȢȟȏȉȑȕȐȘșȌȜȔȏȑȕȐȖȕȋȔȇȎȉȇȔȏȌȓ ªȏȘȑȗȇ«

ǾȇȘȢȖȕȘȌȠȌȔȏȦȘȏȖȕ ȉȕȘȑȗȌȘȌȔȣȦȓȉșȕȗȔȏȑȇȓȏȞȌșȉȌȗȊȇȓ

ǸȉȦșȕȐȓȕȔȇȘșȢȗȣǮȕȕȋȕȜȕȘǶȏȊȏ


ǭȏȎȔȌșȉȕȗȔȢȐǯȘșȕȞȔȏȑ ȔȇȎȇȖȇȋȌ ªǼȕȗȢ« ǶȗȇȎȋȔȚȌșȉȖȦșȔȏȝȚȖȕȘȒȌǶȇȘȜȏǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌ ǼȗȇȔȏșȘȦȑȕȒȒȌȑȝȏȦȏȑȕȔȔȇȞȏȔȇȦȘȊȕȋȕ ȊȕȉȌȑD

.ȇșȏȘȓȇșȇ

ǸȑȏșȢȕșȟȌȒȣȔȏȑȕȉȔȇȕȘșȗȕȉȌ ǶȇșȓȕȘȔȕȘȦșȘȉȕȌȕȈȗȇȎȔȕȌȔȇȎȉȇȔȏȌªȑȇșȏȘȓȇșȇ«ǸȇȓȢȐȋȗȌȉȔȏȐȏȎ ȔȏȜȔȇȜȕȋȏșȘȦȉȓȌȘșȔȕȘșȏǶȌșȗȇȉ ȋȌȗȌȉȔȌǪȗȏȑȕȘȔȇȘȑȇȒȌȖȕȋȔȇȎȉȇȔȏȌȓDZȇȒȏȑȇșȘȚǸȉȦȠȌȔȔȇȦDZȇșȏȎȓȇ ǨȕȊȕȓȇșȌȗȏDZȚȓȇȔȇȑȘȌȉȌȗȚȕșȖȕȗșȇ ǸȑȇȒȢǩȉȌȗȜȔȌȐȞȇȘșȏȔȇȜȕȋȏșȘȦ DZȇșȏȎȓȇǩȘȌȜǸȉȦșȢȜ ǾȇȘȢȖȕȘȌȠȌȔȏȦǬȍȌȋȔȌȉȔȕȘȋȕȏȘ ȋȕȑȗȕȓȌȘȗȌȋȢȏȖȦșȔȏȝȢ

ǩªDZȇșȏȘȓȌ«ǧȖȕȒȒȚȏȒȏǧȖȕȒȒȕȕȘȕ-

ȈȌȔȔȕȘșȣȥȦȉȒȦȌșȘȦșȕȞșȕȎȇȘșȌȔȕȐ ȏȓȌȒȇȘȣȓȌȒȣȔȏȝȇȏȊȚȓȔȇȇȉȔȚșȗȏ ȘșȌȔȢȏȓȌȌșȘȦȕȋȏȔȏȎȊȕȗȦȞȏȜ ȏȘșȕȞȔȏȑȕȉȕȘșȗȕȉȇ DZȇșȏȘȓȇǨȕȊȕȓȇșȌȗȏǪȗȇȉȇ ȑȎȇȖȇȋȚ ȕșǼȕȗȢȓȌȍȋȚȜȕȒȓȇDZȌȗȇȓȕșȏȏ ȍȌȔȘȑȕȊȕȓȕȔȇȘșȢȗȦǨȒȇȊȕȉȌȠȌȔȏȦ ǶȗȌȘȉȦșȕȐǨȕȊȕȗȕȋȏȝȢǶȗȇȎȋȔȚȌș ȇȉȊȚȘșȇ ǶȇȔȇȐȦȔȇȒȚȊȚDZȇȒȕȊȏȗȕȔ ȓȕȔȇȜȕȉ 

ȔȇȘȌȉȌȗȕȎȇȖȇȋȌȕȘșȗȕȉȇǶȗȇȎȋȔȚȌș ȇȉȊȚȘșȇ ǸȉȦȠȌȔȔȇȦDZȇșȏȎȓȇȉDZȚȉȇȗȏ ȖȕȘșȗȕȌȔȇȔȇȘȌȉȌȗȔȕȓȖȕȈȌȗȌȍȣȌȎȇȒȏȉȇ ǸșȇȉȗȚ DZȗȌȘșȇ ǵȘȔȕȉȇșȌȒȌȓȈȢȒ ȘșȇȗȌȝǧȓțȏȒȕȜȏȐdzȇȑȗȏȘ ǸȉȦșȕȐǼȗȏȘșȕȋȚȒȉȓȌȘșȔȕȘșȏǧȒȏȑȌȘ

ǩDZȇșȏȘșȓȌȖȕȘșȗȕȌȔȇȔȌȈȕȒȣȟȇȦ ȝȌȗȑȕȉȣȉȞȌȘșȣȘȉȦșȕȊȕǼȗȏȘșȕȋȚȒȇ ǸȉȦșȕȐǶȇȔșȌȒȌȏȓȕȔȉǼȏȒȏȕȓȕȋȏ

ȕȘșȗȕȉȕȑȔȇȖȗȕșȏȉȖȕȗșȇǸȑȇȒȢ ǽȌȗȑȕȉȣȖȗȇȎȋȔȚȌșȏȥȒȦ

ǶȚȘșȢȔȏ ǶȚȘșȢȔȣȓȕȔȇȘșȢȗȦǶȗȕȗȕȑȇǯȒȏȏ ȉ

ȎȇȖȇȋȔȕȐȞȇȘșȏȕȘșȗȕȉȇǬȘȒȏȌȘșȣ ȜȕȗȕȟȇȦȉȏȋȏȓȕȘșȣȉȢȘȓȕȍȌșȌȖȕȒȥȈȕȉȇșȣȘȦȕȘșȗȕȉȇȓȏDzȏȖȘȏDzȌȗȕȘ ǯȑȇȗȏȦȇșȇȑȍȌǹȚȗȝȏȌȐǶȗȇȎȋȔȚȌș ȏȥȒȦ ǶȚȘșȢȔȣǶȌșȗȢ ǶȗȏȍȏȎȔȏȘȉȦșȕȊȕ ǼȗȏȘșȕȋȚȒȇȈȢȒȇȖȚȘșȢȔȥǷȚȞȔȕȐ ȗȇȈȕșȢȒȌȘșȔȏȝȢȉȕȋȦȔȕȐȈȇȑȏ ȑȇȔȇȒȏȎȇȝȏȦȗȇȈȕșȇȥșȏȖȕȘȌȐȋȌȔȣ ǶǵǸǬDzǬǴǯȆ Ǽȕȗȇ ǸșȕȒȏȝȇȕȘșȗȕȉȇȘȗȌȋȔȌȉȌȑȕȉȢȐȊȕȗȕȋȕȑȘșȏȖȏȞȔȕȐȇȗȜȏșȌȑșȚȗȕȐȑȕșȕȗȢȐȖȗȕȘșȏȗȇȌșȘȦȉȕȑȗȚȊ ȓȕȔȇȘșȢȗȦǸȉȦșȕȊȕǯȕȇȔȔȇǫȕȓȇ

243


ȏȕȘȕȈȔȦȑȏȋȇșȏȗȚȥșȘȦȔȇȞȏȔȇȦȘ ȊȕȉȌȑȇȖȗȏȋȇȉȇȦȖȕȘȌȒȌȔȏȥ ȕșȒȏȞȏșȌȒȣȔȚȥȇșȓȕȘțȌȗȚȏȖȕȤșȕȓȚȘȞȏșȇȌșȘȦȕȋȔȏȓȏȎȔȇȏȈȕȒȌȌ ȋȕȗȕȊȏȜȗȇȐȕȔȕȉǬȉȗȕȖȢȔȇȗȢȔȑȌ ȍȏȒȣȦǩǼȕȗȌȉȢȔȇȐȋȌșȌȓȔȕȍȌȘșȉȕ ȖȗȏȞȚȋȒȏȉȢȜȗȌȘșȕȗȇȔȕȉȑȕțȌȐȔȢȜ ȏȔȌȈȕȒȣȟȏȜȖȗȕȋȕȉȕȒȣȘșȉȌȔȔȢȜ ȓȇȊȇȎȏȔȕȉ ǸȑȇȒȇ ȄșȕȘȇȓȢȐȈȕȒȣȟȕȐȔȇȘȌȒȌȔȔȢȐȖȚȔȑșȔȇȕȘșȗȕȉȌǮȋȌȘȣȓȌȍȋȚ ȏșȇȒȣȦȔȘȑȏȓȏȇȋȓȏȔȏȘșȗȇșȏȉȔȏȓȏ ȎȋȇȔȏȦȓȏȉȢȔȇȐȋȌșȌȓȔȕȍȌȘșȉȕ ȊȕȘșȏȔȏȝȑȕȓȔȇșȏȗȌȘșȕȗȇȔȕȉȘȕ ȘȉȌȍȌȐȗȢȈȕȐ ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǴȌȎȇȈȚȋȣșȌȖȕȘȌșȏșȣȗȇȋȏȇȝȏȕȔ ȔȢȌȖȌȞȏȘȓȌȘșȔȢȓȏȒȇȑȕȓȘșȉȇȓȏ ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǷȚȏȔȢȋȗȌȉȔȌȊȕȇȑȗȕȖȕȒȦȉDZȇȘșȌȒ ȒȏǷȌȒȏȑșǨȇȖșȏȘșȌȗȏȦȘȉȦșȕȊȕǯȕȇȔȔȇǨȕȊȕȘȒȕȉȇ ȏȝȌȗȑȉȚȟȑȚǸȉȦșȕȐǶȇȗȇȘȑȌȉȢȔȇȜȕȒȓȌȔȇȋ ȊȇȉȇȔȣȥ

DZȇȘșȌȒȒȏ ȋȗȌȉȔȏȐǧȑȗȕȖȕȒȣȉȇȍȔȢȐ

ȓȕȔȚȓȌȔșȇȒȣȔȢȐȏȇȗȜȌȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȐ ȚȞȇȘșȕȑȑȕșȕȗȢȐȋȕȓȏȔȏȗȚȌșȔȇ ȜȕȒȓȌȔȇȋǸȑȇȒȕȐ ǶDzȆǭǯ

244

ǧȊȏȕȘǹȌȕȒȕȊȕȘǶȒȦȍȋȒȦȈȢȘșȗȕȊȕ

ȖȕȊȗȚȍȌȔȏȦȉȈȚȜșȌȖȕȗșȇǶȇșȓȕȘȇ ǬȘșȣȑȇțȌȑȕșȕȗȢȌȖȗȌȋȕȘșȇȉȒȦȥș ȑȒȏȌȔșȇȓȘșȚȒȣȦȘȎȕȔșȏȑȇȓȏ ǧȘȖȗȏDZȗȇȘȏȉȇȦȈȒȏȎȑȇȦȚȌȋȏȔȧȔȔȇȦ ȈȚȜșȇȘȉȏȋȕȓȔȇǸȑȇȒȚȏǼȕȗȚ dzȌȒȕȏǯȋȌȇȒȣȔȢȐȖȒȦȍȋȒȦȑȌȓȖȌȗȕȉǶȌȘȞȇȔȢȐȖȒȦȍȔȌȋȇȒȌȑȕȕș ǸȑȇȒȢȦȉȒȦȌșȘȦȏȋȌȇȒȣȔȢȓȉȢȈȕȗȕȓ ȋȒȦȘȌȓȌȐȏșȌȜȑșȕȔȌȏȓȌȌșȘȕȈȘșȉȌȔȔȕȊȕșȗȇȔȘȖȕȗșȇ ǧȊȗȏȕDzȏȉȇȋȏȏ, ȕȗȊȇȔȏȎȕȉȇȔȔȢȐ ȖȒȦȍȘȓȌȒȑȕȐȊȇȒȣȑȕȐȉȑȏȒȕȓȌșȗȇ[ȕșǸȑȇȒȢǩȖȒȦȍȌȏȓȌȌșȘȦ șȇȉȌȗȔȇȏȈȇȗ DzȌțȑȌȘǯȎȕȒȏȗȕȉȇȔȔȢȐȖȒȦȍ ȔȌȖȕȘȗȌȋȘșȉȌȔȔȕȖȌȗȌȋȉȜȕȋȕȓȉ ȋȌȗȌȉȔȥDZȇȓȖȕȘǵȈȗȇȎȋȌȑȕȗȇȝȏȏ ȋȏȑȕȐȖȗȏȗȕȋȢȋȕȖȕȒȔȦȥșȉȕȋȕȗȕȘȒȏȓȌȒȑȏȌȉȌȗțȏȏȕșȘșȇȉȒȌȔȏȌțȌȗȓȢȘȉȏȋȌșȌȒȏȖȗȕȟȒȕȊȕDZȚȘȒȚȊȇȓ ȊȕȘșȌȐȘșȕȒȕȉȇ DZȇȓȖȕȘ, ȗȇȘȘșȕȦȔȏȌȕșǸȑȇȒȢ ȑȓDzȥȈȏșȌȒȏȉȕȋȔȢȜȉȏȋȕȉȘȖȕȗșȇ ȔȕȏȘȌȓȣȏȘȋȌșȣȓȏȔȇȐȋȚșȎȋȌȘȣ ȏȋȌȇȒȣȔȕȌȓȌȘșȕȋȒȦȈȌȘȑȕȔȌȞȔȕȊȕ ȖȒȇȉȇȔȏȦȏȉȕȋȔȢȜȉȏȋȕȉȘȖȕȗșȇ ǮȋȌȘȣȉȢȔȇȐȋȧșȌ*HRUJH·V3ODFH


ȘȇȓȢȐȎȔȇȓȌȔȏșȢȐȈȇȗȔȇȖȒȦȍȌ ȕȘșȗȕȉȇ

ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǴȌȖȗȕȖȚȘșȏșȌ)XOO0RRQ3DUW\ȑȕșȕ ȗȢȐȖȗȕȉȕȋȏșȘȦȑȇȍȋȢȐȓȌȘȦȝ

ǩȇȐȦ ǶȒȦȍȘȓȌȒȑȕȐȊȇȒȣȑȕȐȘȗȇȎȚ ȖȕȘȒȌDZȇȓȖȕȘȇǶȒȦȍȔȌȕȗȊȇȔȏȎȕȉȇȔȔȕȞȚșȣȉȢȟȌȗȇȈȕșȇȌșȕȋȔȕȏȓȌȔȔȕȐȑȇțȌ

ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǩǩȇȐȦȔȇȐȋȌșȌ ȘȇȓȢȐȉȑȚȘȔȢȐ ȘȒȇȋȑȏȐȟȕȑȕȒȇȋȔȢȐȖȏȗȕȊ

DzȏȊȏȔȚȏȒȏǫȏȋȏȓȌȘ ǨȒȏȎȔȌȝȢ ȉ

ȘȌȉȌȗȔȕȐȞȇȘșȏȕȘșȗȕȉȇǯȎȉȌȘșȔȢȐ ȘȉȕȏȓȏȑȗȏȘșȇȒȣȔȕȞȏȘșȢȓȏȉȕȋȇȓȏ ȏȘȖȕȑȕȐȘșȉȏȌȓȑȕșȕȗȢȐȕȔȏȖȗȌȋȒȇȊȇȥșȖȕȘȌșȏșȌȒȥ

ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǺȋȏȉȏșȌȒȣȔȢȐȉȏȋȘȉȌȗȜȚȏȘșȕȒȕȉȇȦ ȘȉȑȚȘȔȢȓȏȖȏȗȕȊȇȓȏDZȇșȌȗȏȔȢ

ǪȌȗȇȔȕȘ ȉȘȌȉȌȗȔȕȐȞȇȘșȏȕȘșȗȕȉȇ

ǶȒȦȍȏȎȉȌȘșȌȔȑȇȑȒȚȊǫȌȒȇȖȕșȏșȕȘȇ ǪȇȒȌȞȔȢȐȖȒȦȍȔȌȕȗȊȇȔȏȎȕȉȇȔDZ ȚȘȒȚȊȇȓȊȕȘșȌȐȉȘȌȊȕȒȏȟȣșȇȉȌȗȔȇ DzȇȓȈȏ ȗȇȘȘșȕȦȔȏȌȕșǸȑȇȒȢȑȓ ǶȒȦȍȘȜȇȗȇȑșȌȗȔȢȓȊȒȚȈȕȑȏȓ ȑȗȇȘȔȢȓȝȉȌșȕȓȑȕșȕȗȢȐȋȌȒȇȌșȌȊȕ ȕȘȕȈȌȔȔȢȓ ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǮȔȇȓȌȔȏșȢȐȖȒȦȍȏȎȎȇȗȇȎȔȕȝȉȌș ȔȕȐȊȇȒȣȑȕȐ

ǶȒȦȍDZȇȒȕȊȏȗȕȔ ǶȒȦȍDZȇȒȕȊȏȗȕȔ

ǶȗȌȋȕȜȗȇȔȦȌȓȢȐȘȑȇȒȇȓȏȚȌȋȏȔȌȔȔȢȐȖȒȦȍȘȊȇȒȣȑȕȐDzȚȊDZȇȒȕȊȏȗȕȔ ȓȕȔȇȜȕȉ ȉȢȔȇȐȋȌșȌȖȕȒȌȉȕȓȚȖȌȗȌȜȕȋȚȑȋȌȗȌȉȔȌDZȇȓȖȕȘDZȚȘȒȚȊȇȓ ȊȕȘșȌȐȓȇȒȌȔȣȑȇȦȘșȕȒȕȉȇȦ ǧȐȦ7HRțȇȔȚ ȖȕȋȕȗȕȊȌȑȋȌȗȌȉȔȌ ǪȗȏȑȕȘȉȓȌȘșȌȞȑȌǧȐȦ7HRțȇȔȚ ȚȉȏȋȏșȌȝȌȗȑȉȚȟȑȏǸȉȦșȕȊȕǧȔȋȗȌȦ ȏǼȗȏȘșȇ ǸȇȖȘȏȒȇȓȌȍȋȚȖȕȘȌȒȌȔȏȦȓȏǸȑȇȒD ȏǪȗȏȑȕȘȇǹȏȜȇȦȈȚȜșȇȘȓȌȒȑȕȐ ȊȇȒȣȑȕȐȏȖȗȕȎȗȇȞȔȕȐȉȕȋȕȐǶȒȦȍ ȔȌȕȗȊȇȔȏȎȕȉȇȔ ǪȗȏȑȕȘ ȗȢȈȇȝȑȇȦȋȌȗȌȉȔȦȑȕșȕȗȇȦȗȇȎȉȏȉȇȌșȘȦȉșȚȗȏȘșȏȞȌȘȑȚȥ ǶȗȏȎȔȇȔȇȏȉȜȕȋȏșȉȞȏȘȒȕȘȇȓȢȜ ȑȗȇȘȏȉȢȜȈȚȜșȉȓȏȗȌǯȓȌȌșȖȗȏȘșȇȔȣȋȒȦȦȜșȗȕȘȑȕȟȔȚȥȎȉȌȎȋȕȞȔȚȥȊȕȘșȏȔȏȝȚȖȒȦȍȓȇȊȇȎȏȔȢȔȇ ȖȒȦȍȌȏȗȇȘȖȕȒȕȍȌȔȇȕȞȌȔȣȈȒȏȎȑȕ ȑȗȇȐȕȔȚǶȌșȗȢ ǶȌșȗȇǴȇȜȕȋȏșȘȦȉȥȍȔȕȐȞȇȘșȏ ȕȘșȗȕȉȇȉȑȓȕșǸȑȇȒȢǪȇȒȣȑȇȟȌȎȒȕȔȊȏȎȕȔșȏȑȏȏȘșȕȒȕȉȇȦȦȉȒȦȥșȘȦ ȏȋȌȇȒȣȔȕȐȋȌȑȕȗȇȝȏȌȐȋȒȦȖȕȘȌșȏșȌȒȌȐȖȒȦȍȇǶȌșȗȏ ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǷȇȈȕșȇȌșȈȇȗȔȇȖȒȦȍȌȊȋȌȓȕȍȔȕ ȎȇȔȏȓȇșȣȘȦȉȕȋȔȢȓȏȉȏȋȇȓȏȘȖȕȗșȇǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌ

245


ǨȌȗȌȊǶȒȇȑȏȑȥȊȚȕșǶȌșȗȢȤșȕȒȥȈȏȓȕȌȓȌȘșȕ ȔȇȎȔȇȞȌȔȏȦȔȚȋȏȘșȕȉ

ǧȒȏȑȌȘDZȘȌȉȌȗȚȕșȎȇȒȏȉȇǸșȇȉȗȕȘ

ȊȋȌȔȇȜȕȋȏșȘȦȑȇșȏȎȓȇȘȉȦșȕȊȕ ǼȗȏȘșȕȋȚȒȇ ǫȏȇȑȕțșȏ ȄșȕȘȇȓȇȦȚȎȑȇȦȞȇȘșȣ ȕȘșȗȕȉȇ

ǶȕȘȌșȏșȌȕȈȇȌȊȕȖȒȦȍȇǶȗȕȋȕȒȍȌȔȏȌǶȌșȗȢȏ ȋȗȚȊȕȐȉȔȇȖȗȇȉȒȌȔȏȏȑǶȘȏȒȏǧȓȓȕȘ

ǶȘȏȒȏǧȓȓȕȘ ǩȢȖȗȏȈȚȋȌșȌȒȏȈȕȖȕ ȓȕȗȥȒȏȈȕȖȕȋȕȗȕȊȌȏȎǫȏȇȑȕțșȏȇ ȎȇșȌȓȓȏȔȚșȖȌȟȑȕȓ ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǨȒȥȋȇȏȎȓȦȘȇȓȌȘșȔȕȊȕȑȕȎȒȌȔ ȑȇȑȕșȕȗȢȌȖȕȋȇȥșȉșȇȉȌȗȔȌȤșȕȈȕȒȣȟȕȌ ȏȘȑȚȟȌȔȏȌǾȌȗȌȋȚȥȠȏȌȘȦȏȎȕȈȗȇȍȌȔȏȦȏȑȗȇȘȑȏ ȖȗȏȗȕȋȢ

dzȂǷǬDZǵdzǬǴǫǺǬdzǩǧdzǶǵǸǬǹǯǹȃǽȌȔșȗǶȗȇȉȕȘȒȇȉȔȕȐDZȚȒȣșȚȗȢȏ ǯȔțȕȗȓȇȝȏȏǽȌȔșȗǶȗȇȉȕȘȒȇȉȔȕȐ DZȚȒȣșȚȗȢȏǯȔțȕȗȓȇȝȏȏȉǸȑȇȒȌ ǯȔțȕȗȓȇȝȏȦȖȗȌȋȘșȇȉȒȦȌșȘȦȔȇ ȞȌșȢȗȌȜȦȎȢȑȇȜ ȇȔȊȒȏȐȘȑȏȐțȗȇȔȝȚȎȘȑȏȐȔȌȓȌȝȑȏȐȏșȇȒȣȦȔȘȑȏȐ ȘȖȕȓȕȠȣȥțȏȒȣȓȕȉȘȌȔȘȕȗȔȢȜ ȤȑȗȇȔȕȉȖȌȞȇșȔȢȜȓȇșȌȗȏȇȒȕȉ ǷȌȒȏȑșǨȇȖșȏȘșȌȗȏȦǨȒȇȊȕȉȌȠȌȔȏȦ ǯȕȇȔȔȇǨȕȊȕȘȒȕȉȇ ȊȔȤ Ȕȇ ȖȒȦȍȌǸȑȇȒȢ ǿȑȕȒȇǶȇșȓȏȇȋȇǸǶȇșȓȕȘȘȑȇȦ ǧȑȇȋȌȓȏȦȦȉȒȦȒȇȘȣȋȚȜȕȉȔȢȓȝȌȔșȗȕȓȕȘșȗȕȉȇȈȒȇȊȕȖȗȏȦșȔȕȕșȗȇȎ-

246

ȏȉȟȇȦȘȦȔȇȊȗȌȞȌȘȑȕȓȖȗȕȘȉȌȠȌȔȏȏ șȇȑȑȇȑȖȗȌȉȗȇșȏȒȇȕȘșȗȕȉȉȉȇȍȔȢȐ ȉȕȘȖȏșȇșȌȒȣȔȢȐȝȌȔșȗ ǵȘȕȈȔȦȑǸȏȓȇȔșȏȗȏȉȗȇȐȕȔȌǴȏȕȜȕȗȏȗȦȋȕȓȘȓȕȔȇȘșȢȗȌȓǮȕȕȋȕȜȕȘǶȏȊȏȤșȕșȏȖȏȞȔȢȐȓȌȘșȔȢȐ ȕȘȕȈȔȦȑȑȕșȕȗȢȐȈȢȒȖȗȌȕȈȗȇȎȕȉȇȔȉȓȚȎȌȐțȕȒȣȑȒȕȗȇȏȖȇȓȦșȔȏȑ ȑȚȒȣșȚȗȢ ǩȘȌȒȦȥșȊȕȗȋȕȘșȣȓȌȈȒȏȗȕȉȑȇȘȓȌȈȌȒȣȥȏȎ ǵȋȌȘȘȢȏȋȌȑȕȗȇȝȏȦȘȑȇȗșȏȔȇȓȏȏȎȉȌȘșȔȕȊȕȜȚ ȋȕȍȔȏȑȇǪȏȎȏȘȇȘȕȎȋȇȔȕȐȒȌșȔȇȎȇȋȊȕȘșȏȔȕȐ ȏȘșȕȗȏȞȌȘȑȏȌȏȑȕȔȢȊȕȊȕȉȌȑȕȉȏȑȇȗșȏȔȢ ȏȎȕȈȗȇȍȇȥȠȏȌȏȘșȕȗȏȥǩȌșȜȕȊȕǮȇȉȌșȇ

ǵȘȕȈȔȦȑǴȏȑȕȒȇȏȋȏ ȔȇȖȒȕȠȇȋȏ dzȤȗȏȏȉǼȕȗȌǩȢȘșȇȉȑȇȉȑȒȥȞȇȌș ȉȘȌȈȦȑȕȒȒȌȑȝȏȥȇȗȜȌȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȜ ȔȇȜȕȋȕȑȘȌȗȏȥȖȒȇȔȕȉȖȕȘȌȒȌȔȏȦ ȏȤȘȑȏȎȕȉȕȘȕȈȔȦȑȕȉȘȋȌȒȇȔȔȢȜ ȇȗȜȏșȌȑșȕȗȕȓǼǯȇȑȕȉȏȋȏȘȕȓȏȗȦȋ ȋȕȑȚȓȌȔșȕȉȘȉȦȎȇ ȔȢȜȘȉȒȇȋȌȒȣȝȌȓȕȘȕȈȔȦȑȇ ǾȇȘȢȖȕȘȌȠȌȔȏȦǬȍȌȋȔȌȉȔȕȑȗȕȓȌǶȔ 

ǨȥȘșȄȓȓȇȔȚȏȒȇDZȘȇȔșȕȘȇ ȔȇȖȒȕ-

ȠȇȋȏdzȤȗȏȏȉǼȕȗȌǫȇȒȌȌȉȔȏȎ ȔȇȜȕȋȏșȘȦȋȕȓȊȋȌȗȕȋȏȒȘȦȕȋȏȔȏȎ șȗȌȜȕȘȔȕȉȇșȌȒȌȐșȇȐȔȕȊȕȕȈȠȌȘșȉȇ ªǻȏȒȏȑȏȄșȌȗȏȦ«ȏȓȕȔȚȓȌȔșȖȕȘȉȦȠȌȔȔȢȐȌȊȕȖȇȓȦșȏ dzȌȒȣȔȏȝȢȘșȇȗȢȌȗȌȓȕȔșȏȗȕȉȇȔȔȢȌ ȓȌȒȣȔȏȝȢȋȕȓȏȔȏȗȚȥșȔȇȋȊȕȗȕ-


ȋȕȓǶȕȘșȗȕȌȔȢȉȊȕȋȚǩ ȊȕȋȚȕȔȏȈȢȒȏȎȇȈȗȕȟȌȔȢǶȗȏ ȖȕȋȋȌȗȍȑȌȟȉȌȐȝȇȗȝȇǶȏȑșȌȈȢȒȏ ȕșȗȌȓȕȔșȏȗȕȉȇȔȢȉȊȕȋȚ ǶȌȠȌȗȢ ǴȇǶȇșȓȕȘȌȔȇȜȕȋȦșȘȦȏȔșȌȗȌȘȔȢȌȖȌȠȌȗȢșȇȑȏȌȑȇȑȖȌȠȌȗȇ DZȏȔȕȖȇȖȌȠȌȗȢȔȇǧȒȏȑȌȘǸȏȑȇȓȣȇ ǧȖȕȒȒȚǻȚȗȔȇȑȣȦǻȕȑȕȘȖȏȒȣȦ ǸȇȓȢȌ ȗȕȓȇȔșȏȞȌȘȑȏȌ ȓȌȘșȇ Ȕȇ ȕȘșȗȕȉȌ Ǯȇȑȇș ǴȌȋȇȒȌȑȕ ȕș ǸȑȇȒȢ Ȕȇ ȘȑȇȓȌȐȑȌ dzȌȗȏȑȇȘȇ ȖȕȘȒȌ Ȗȕȉȕȗȕșȇ ȉȌȋȚȠȌȊȕȑDZȇȓȖȕȘȚ

ǩȕȘȜȕȋǩȖȗȏȓȇȜȏȕȒȦȜdzȕȔȇȘșȢȗȦ ǧȊȏȕȘǫȏȓȏșȗȏȘǩȇȐǶȌșȗȇȉ DZȇȒȏȑȇșȎȚ ʿ̛̛̬̯̦̼̜́̏̔ ǯȎȝȌȗȑȉȏǸȉȦșȕȐǶȦșȔȏȝȢȉǸȑȇȒȌȚȉȏȋȏșȌȉȘȥ ȊȇȉȇȔȣǧȊȏȕȘǪȌȕȗȊȏȕȘȉDZȇȘșȌȒȒȏ ȖȇȔȕȗȇȓȔȢȐȉȏȋȔȇȉȘȌȊȕȕȘșȗȕȉȇ ǴȇȖȕȉȕȗȕșȌȓȌȒȣȔȏȝȉǼȕȗȌǩȏȋ ȔȇǯȑȇȗȏȥȔȇȕȑȗȚȍȇȥȠȏȌȕȘșȗȕȉȇ ǯȎȝȌȗȑȉȏǶȗȕȗȕȑȇǯȒȏȏșȇȑȍȌ ȖȇȔȕȗȇȓȔȢȐȉȏȋȉȘȌȊȕȕȘșȗȕȉȇ ǶǧǸǼǧDzȃǴȂǰǸǬǮǵǴ ǽȌȗȌȓȕȔȏȦǵȓȕȉȌȔȏȦǩȌȒȏȑȏȐ ǾȌșȉȌȗȊȉȖȒȕȠȇȋȏdzȤȗȏȏȔȇȘșȕȦșȌȒȣȓȕȔȇȘșȢȗȦȖȗȌȋȘșȇȉȒȦȦǹȇȐȔȚȥ ȉȌȞȌȗȥȓȕȌșȔȕȊȏȓȕȔȇȜȕȉ ȓȕȔȇȘșȢȗȦ ǶȗȌȋȘșȇȉȒȌȔȏȌǸȕȟȌȘșȉȏȦ ǩǸșȗȇȘșȔȚȥȖȦșȔȏȝȚȖȕȘȌșȏșȌȒȏȖȕȋȔȏȓȇȌșȘȦȉȓȕȔȇȘșȢȗȣȘȉȦșȕȊȕǯȕȇȔȔȇ ȞșȕȈȢȚȞȇȘșȉȕȉȇșȣȉȝȌȗȌȓȕȔȏȏȘȉȦȠȌȔȔȕȊȕȈȒȇȊȕȞȌȘșȏȦǩȌȞȌȗȕȓȈȚȋȌș ȘȑȕȗȈȔȕȌȟȌȘșȉȏȌȤȖȏșȇțȏȏȉȘȌȜ ȝȌȗȑȉȌȐȕȘșȗȕȉȇȞșȕȈȢȘȕȈȗȇșȣȘȦȔȇ ȊȒȇȉȔȢȜȖȒȕȠȇȋȦȜǼȕȗȢȏǸȑȇȒȢ ǩȌȞȌȗȕȓǩȌȒȏȑȕȐǸȚȈȈȕșȢ ȓȕȔȇȘșȢȗȣ ȕșȑȗȢȉȇȌșȘȉȕȏȋȉȌȗȏȞșȕȈȢȖȗȏȔȦșȣ ȔȇȘȉDzȏșȚȗȊȏȥǩȕȘȑȗȌȘȌȔȏȦ ªǩȌȞȌȗȔȦDzȥȈȉȏ« ȎȇȑȗȕȌșȘȇȓȢȓȉȕȎȉȢȟȌȔȔȢȓȘȖȕȘȕȈȕȓȤȓȕȝȏȕȔȇȒȣȔȢȐȗȏșȚȇȒȑȕșȕȗȢȐȉȕȘȖȌȒǸșȗȇȘșȏ ǯȏȘȚȘȇȏǩȕȘȑȗȌȘȌȔȏȌ ǩȕȉșȕȗȕȐȖȕȒȕȉȏȔȌȋȔȦǶȇȘȜȇȒȣȔȕȊȕ ǩȕȘȑȗȌȘȌȔȣȦ ȉȓȕȔȇȘșȢȗȌȘȉȦșȕȊȕ

ǯȕȇȔȔȇȒȏșȚȗȊȏȦȖȕȘȉȦȠȌȔȇǩșȕȗȕȓȚǩȕȘȑȗȌȟȌȔȏȥ DzǬǹǴǯǰǸǬǮǵǴ ǯȥȔȣȕȐǻȌȘșȏȉȇȒȣǩȑȚȘȇȏǹȗȇȋȏȝȏȏȄȊȌȐȘȑȕȊȕȓȕȗȦȖȕȘȉȦȠȌȔȔȢȐ

ȓȌȘșȔȢȓȖȗȕȏȎȉȕȋȏșȌȒȦȓȘțȕșȕȉȢȘșȇȉȑȕȐȔȇșȌȓȚȘȌȒȣȘȑȕȐȍȏȎȔȏǴȇ ȉȘȌȜȘȕȗȌȉȔȕȉȇȔȏȦȜȖȗȏȊȒȇȟȇȥșȘȦ ȏȎȉȌȘșȔȢȐȟȌțȖȕȉȇȗȢȏȑȚȒȏȔȇȗȔȢȌȖȏȘȇșȌȒȏ ǯȥȒȣ dzȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȢȐȑȏȔȕțȌȘșȏȉȇȒȣȑȏȔȌȓȇșȕȊȗȇțȏȘșȢȉȘșȗȌȞȇȥșȘȦ ȋȗȚȊȘȋȗȚȊȕȓȏȖȗȌȉȗȇȠȇȌșȕȘșȗȕȉ ȉȓȌȘșȕȉȘșȗȌȞȏȑȏȔȕȓȇȔȕȉȇȑșȌȗȕȉ ȖȗȕȋȥȘȌȗȕȉȗȌȍȏȘȘȌȗȕȉȏȑȗȏșȏȑȕȉ ȓȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȕȊȕȓȇȟșȇȈȇ ȏȥȒȦ ǶȗȇȎȋȔȕȉȇȔȏȌǸȉȦșȕȐDZȏȗȏȇȑȏǽȌȗȑȕȉȣȖȗȏȔȇȋȒȌȍȏșȊȕȘșȏȔȏȞȔȕȓȚȑȕȓȖȒȌȑȘȚ3DWPRV3DUDGLVHȉ DZȇȓȖȕȘȌ ȏȥȒȦǶȗȇȎȋȔȕȉȇȔȏȌȝȌȗȑȉȏ ǸȉȦșȕȊȕǶȇȔșȌȒȌȐȓȕȔȇǽȌȗȑȕȉȣ ȖȕȘșȗȕȌȔȇȔȇȕȘșȗȕȉȑȌǼȏȒȏȕȓȕȋȏ ȔȇȖȗȕșȏȉǶȇșȓȕȘȇȑȚȋȇȉȢȓȕȍȌșȌ ȋȕȈȗȇșȣȘȦȔȇȒȕȋȑȌ ȇȉȊȚȘșȇ ǶȗȇȎȋȔȚȌșȝȌȗȑȕȉȣǶȗȌȕȈȗȇȍȌȔȏȦȉȖȕȘȌȒȑȌDZȇȓȖȕȘ ȇȉȊȚȘșȇ ǶȒȦȍȔȇȦȉȌȞȌȗȏȔȑȇȔȇ ǧȊȗȏȕȒȏȉȇȋȏȋȕȗȇȘȘȉȌșȇ ȇȉȊȚȘșȇǶȗȇȎȋȔȏȑǺȘȖȌȔȏȦ ǩȞȇȘȕȉȔȌǨȕȊȕȓȇșȌȗȏȉǬȗȇȔȕȘȌȉ ȑȓȕșǸȑȇȒȢȖȗȕȉȕȋȏșȘȦȈȕȒȣȟȕȐ ȖȗȇȎȋȔȏȑȉȑȕșȕȗȕȓȖȗȏȔȏȓȇȥș ȚȞȇȘșȏȌȓȌȘșȔȢȌțȕȒȣȑȒȕȗȔȢȌȓȚȎȢȑȇȒȣȔȢȌȇȔȘȇȓȈȒȏȘȌȋȕȐȏșȇȔȝȇȓȏ ȋȕȗȇȘȘȉȌșȇ ȇȉȊȚȘșȇǶȒȦȍȔȇȦȉȌȞȌȗȏȔȑȇȉ ȖȕȘȌȒȑȌDZȇȓȖȕȘȋȕȗȇȘȘȉȌșȇ ǩȔȇȞȇȒȌȘȌȔșȦȈȗȦ ǻȌȘșȏȉȇȒȣȋȚȜȕȉȔȕȐȓȚȎȢȑȏȕȗȊȇȔȏȎȕȉȇȔȔȢȐȔȇ ȕȘșȗȕȉȌȈȕȒȌȌȞȌȓȒȌșȏȋȒȏșȘȦ ȕȋȔȚȔȌȋȌȒȥǨȌȘȖȒȇșȔȢȐȉȜȕȋ ǩȔȇȞȇȒȌȘȌȔșȦȈȗȦ țȌȘșȏȉȇȒȣ ȊȗȌȞȌȘȑȏȜșȗȇȋȏȝȏȕȔȔȢȜșȇȔȝȌȉ ǧȔȘȇȓȈȒȏșȗȇȋȏȝȏȕȔȔȢȜșȇȔȝȌȉȏȎ ȉȘȌȐǪȗȌȝȏȏȘȕȎȋȇȥșȖȗȇȎȋȔȏȞȔȚȥ ȔȇȘșȗȕȐȑȚǨȌȘȖȒȇșȔȕȌȉȏȔȕȖȏȗȟȌȘșȉȕȏșȇȔȝȢȋȕȗȇȘȘȉȌșȇ ȘȌȔșȦȈȗȦȋȌȔȣȘȉȦșȕȐǻȌȑȒȢ ȖȌȗȉȕȓȚȞȌȔȏȝȢȗȇȉȔȕȇȖȕȘșȕȒȣȔȕȐ ȏȖȗȇȎȋȔȚȌșȕȋȔȕȏȓȌȔȔȕȐȕȘșȗȕȉȕȑ ȑȕșȕȗȢȐȔȇȜȕȋȏșȘȦȔȇȖȗȕșȏȉȎȇȒȏȉȇ ǧȊȗȏȕȒȏȉȇȋȕ ȘȌȔșȦȈȗȦƵȗȇȎȋȔȚȌșǸȉȦșȇȦ ǶȌȠȌȗȇǧȖȕȑȇȒȏȖȘȏȘȇȏȓȕȔȇȘșȢȗȣ ǸȉȦșȕȊȕǯȕȇȔȔȇǨȕȊȕȘȒȕȉȇ ȄDZǸDZǺǷǸǯǯ ǴȇȑȇșȌȗȌȕșǸȑȇȒȢȉȢȓȕȍȌșȌ 247


ȖȌȗȌȐșȏȉȘȕȘȌȋȔȏȌȕȘșȗȕȉȑȏǧȗȑȏ ȏdzȇȗȇșȏȔȌȈȕȒȣȟȕȐȕȘșȗȕȉȘ ȑȗȏȘșȇȒȣȔȕȞȏȘșȕȐȉȕȋȕȐȑȕșȕȗȢȐ ȖȗȏȉȒȌȑȇȌșȓȔȕȊȕȒȕȋȕȑDZȇșȌȗȇȉȢȖȕȒȔȦȥșȓȇȗȟȗȚșȢȔȇdzȇȑȗȕȔȏȘȏȦ ȋȒȏȔȔȢȌȕȘșȗȕȉȇ ȑȕșȕȗȢȌȘȕȘșȇȉȒȦȥșșȇȑȔȇȎȢȉȇȌȓȚȥǶȕȒȏȔȌȎȏȥ ȄȊȌȐȘȑȕȊȕȓȕȗȦ ǫȒȦȤȑȘȑȚȗȘȏȐ ǩǹȏȊȇȔȇȑȏȦȔȇǧȗȑȏ ȘȉȖȌȞȇșȒȦȥȠȏȓȏȉȕȋȇȓȏȏȒȏȉ dzȇȗȇșȏ ȕȘșȗȕȉȕȑȖȗȏȔȇȋȒȌȍȇȠȏȐȑ ȊȗȚȖȖȌǧȗȑȏ ȑȕșȕȗȢȐȘșȇȒȊȕȗȦȞȌȐ șȕȞȑȕȐȘȖȕȖȚȒȦȗȔȢȓȏșȇȉȌȗȔȇȓȏ ǷȌȑȕȓȌȔȋȚȌȓȖȕȘȌșȏșȣ ǶȘȏȒȏ ǧȓȓȕȘǧȗȑȏdzȇȗȇșȏdzȇȑȗȕȔȏȘȏȦ ǧȘȖȗȕȔȏȘȏȦǹȏȊȇȔȇȑȏȦǶȒȇșȏȘȆȒȕȘ ǶȇșȓȕȘșȚȗDzȏȖȘȏǷȌȑȕȓȌȔȋȚȌȓ DZȇșȌȗȑȕșȕȗȢȐȖȒȢȉȌșȏȎǸȑȇȒȢ ȏȋȌȒȇȌșȕȋȔȕȋȔȌȉȔȚȥȖȕȌȎȋȑȚȉ DzȏȖȘȏ ǵǸǹǷǵǩǧǩǵDZǷǺǪǶǧǹdzǵǸǧ ǶȇșȓȕȘȔȇȜȕȋȏșȘȦȔȌȋȇȒȌȑȕȕș ȕȘșȗȕȉȕȉǶȇȗȕȘǸȇȓȕȘȏǯȑȇȗȏȦ DzȏȖȘȏ ǬȘșȣȏȔȌȑȕșȕȗȢȌȓȌȒȑȏȌȔȇȘȌȒȌȔȔȢȌȖȚȔȑșȢșȇȑȏȌȑȇȑDZȇȝȇȋȏȦ DZȚȘȌȒȏȕȏȚȔȏȑȇȒȣȔȇȦǨȕȊȕȗȕȋȏȝȇ ǼȇȗȕȔȇ ǼȏȒȏȕȓȕȋȏ ǷȇȘȘșȕȦȔȏȌȓȏȔȚș ȔȇȑȇșȌȗȌȕșǸȑȇȒȢǾȌȗȔȢȌȑȇȓȔȏ ȔȇȖȕȈȌȗȌȍȣȌȗȇȘȑȗȢȉȇȥșȘȒȌȋȢ ȉȚȒȑȇȔȏȞȌȘȑȕȐȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ

ǷȌȑȕȓȌȔȋȚȌȓȖȕȘȌșȏșȣȝȌȗȑȉȚȟȑȚǸȉȦșȕȊȕǶȇȔșȌ ȒȌȐȓȕȔȇȑȕșȕȗȢȐȖȗȏȉȒȌȑȇȌșȓȔȕȊȕȒȥȋȌȐȉȋȌȔȣ

248

ȖȗȇȎȋȔȏȑȇ ȏȥȒȦ 

dzȇȗȇșȏ ǷȇȘȘșȕȦȔȏȌȓȏȔȚșȔȇ ȑȇșȌȗȌȕșǸȑȇȒȢǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǷȌȑȕȓȌȔȋȚȌȓ șȌȓȑșȕȖȚșȌȟȌȘșȉȚȌșȔȇȦȜșȌȏȒȏȔȇȑȇșȌȗȌȉȢȜȕ ȋȏșȣȔȇȕȈȌȋȏȒȏȔȇȚȍȏȔ

ǧȗȑȏ ǷȇȘȘșȕȦȔȏȌȓȏȔȚșȔȇȑȇșȌȗȌ ȖȕȘȌșȏșȌȒȏȓȕȊȚșȘȕȉȌȗȟȏșȣȖȕȌȎȋȑȚ ȔȇȖȒȦȍȏȕȘșȗȕȉȇȏȒȏȔȇȋȉȇȖȕȘȌȒȌȔȏȦȖȕȗșȏǶȇȔȕǼȕȗȏȕ ȉȌȗȜȔȦȦ ȋȌȗȌȉȔȦ ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǩȌȒȏȑȏȐȖȗȇȎȋȔȏȑ ȕȘșȗȕȉȇȉȔȕȉȌȔȔȚǺȘȖȌȔȏȦǨȕȊȕȗȕȋȏȝȢȘȓȌȘșȔȢ ȓȏȈȒȥȋȇȓȏȘȓȚȎȢȑȕȐȏșȇȔȝȇȓȏ

ǶǵDzǬǮǴǧȆǯǴǻǵǷdzǧǽǯȆ DZǧDZǫǵǨǷǧǹȃǸȆ ǶȇȗȕȓȢȘȉȦȎȢȉȇȥșǶȇșȓȕȘȘǶȏȗȌȌȓDZȇȉȇȒȕȐȏȘǸȌȉȌȗȔȢȓȏȄȊȌȐȘȑȏȓȏǵȘșȗȕȉȇȓȏ ȘȏȥȔȦȖȕȘȌȔșȦȈȗȣ ǷȕȋȕȘDZȕȘDZȇȒȏȓȔȕȘȏDzȌȗȕȘ ȏ ǸȏȗȕȘȏdzȏȑȕȔȕȘ ȏȥȔȣȘȌȔșȦȈȗȣ ȉ DZȏȑȒȇȋȢǺȖȕȓȦȔȚșȢȌȉȢȟȌȕȘșȗȕȉȇ ǫȕȋȌȑȇȔȌȘȇșȇȑȍȌȑȇȑȏǸȇȓȕȘȏȓȌȥșȇȤȗȕȖȕȗșȢȞȌȗȌȎȑȕșȕȗȢȌȓȕȊȚș ȕȈȘȒȚȍȏȉȇșȣȘȦȏȊȕȘșȏǶȇșȓȕȘȇ DZDzǯdzǧǹDZǵǪǫǧDzǺǾǿǬ ǶǷǯǬǮǭǧǹȃ ǩȒȥȈȕȌȉȗȌȓȦȊȕȋȇȖȕȊȕȋȇȜȕȗȕȟȇȦ ǵșȋȕȇȉȊȚȘșȇȕȘșȗȕȉȖȌȗȌȖȕȒȔȌȔșȚȗȏȘșȇȓȏ ǶǬǷǬdzǬȀǬǴǯǬǶǵǵǸǹǷǵǩǺ ǶȕȞșȏȉȘȌȋȕȗȕȊȏȕȘșȗȕȉȇȇȘțȇȒȣșȏ-


ȗȕȉȇȔȢǩȢȓȕȍȌșȌȇȗȌȔȋȕȉȇșȣȇȉșȕȓȕȈȏȒȏȏȓȕșȕȝȏȑȒȢdzȇȗȟȗȚșȔȢȐ ȇȉșȕȈȚȘȕȘșȇȔȇȉȒȏȉȇȌșȘȦȔȇȔȇȏȈȕȒȌȌȉȇȍȔȢȜȓȌȘșȇȜȏȔȇȔȌȑȕșȕȗȢȜ ȖȒȦȍȇȜdzȕȍȌșȌȌȜȇșȣȏȔȇșȇȑȘȏ ȏȖȒȇșȏșȣȉȎȇȉȏȘȏȓȕȘșȏȕșȖȚȔȑșȇ ȔȇȎȔȇȞȌȔȏȦǴȇȕȘșȗȕȉȇȏȓȌȥșȘȦ ȈȌȔȎȕȑȕȒȕȔȑȏ ǨǧǴDZǯǯǫǬǴȃǪǯ ǴȇȕȘșȗȕȉȇȏȓȌȥșȘȦțȏȒȏȇȒȢȈȇȔȑȕȉ 1DWLRQDOEDQNȏƩOSKD%DQN ǵȈȇ ȕȘȔȇȠȌȔȢȈȇȔȑȕȓȇșȇȓȏ ǶǵDZǺǶDZǯ ǶȕȑȚȖȑȏȔȇǶȇșȓȕȘȌȞȇȘșȕȏȓȌȥș ȜȇȗȇȑșȌȗȏȕșșȌȔȕȑDUW\ ǮǫǵǷǵǩȃǬ ǴȇȕȘșȗȕȉȇȏȓȌȥșȘȦȇȖșȌȑȏǶȕȒȏȑȒȏȔȏȑȇȔȇȜȕȋȏșȘȦȔȇȋȕȗȕȊȌȑǼȕȗȌ ȔȌȋȇȒȌȑȕȕșȜȗȇȓȇǧȖȕȑȇȒȏȖȘȏȘȇ ǶȗȏȓȌȞȇȔȏȌǩȘȌȗȣȌȎȔȢȜȘȒȚȞȇȦȜǶȕȒȏȑȒȏȔȏȑȇ ȔȌȉȘȕȘșȕȦȔȏȏȘȖȗȇȉȏșȣȘȦȏȌȋȏȔȘșȉȌȔȔȢȓȗȌ ȟȌȔȏȌȓȦȉȒȦȌșȘȦȤȉȇȑȚȇȝȏȦȈȕȒȣȔȕȊȕȘȖȕȓȕȠȣȥ ȉȌȗșȕȒȌșȇȉǷȕȋȕȘǸȇȓȕȘȏȒȏǧțȏȔȢ 

ǯǴǹǬǷǴǬǹdzǵǨǯDzȃǴǧȆ ǹǬDzǬǻǵǴǯȆǵȘșȗȕȉȖȕȑȗȢșȘȌșȣȥ ȈȌȘȖȗȕȉȕȋȔȕȊȕȏȔșȌȗȔȌșȇ :L)L ǯȓȌȌșȘȦȓȕȈȏȒȣȔȇȦȘȉȦȎȣȏȔșȌȗ-

ȔȌșȑȇțȌȏșȇȑȘȕțȕȔȢ ǷǧǮdzǬȀǬǴǯǬ ǴȇȕȘșȗȕȉȌȓȔȕȊȕȕșȌȒȌȐȇȖȇȗșȇȓȌȔșȕȉȏȘșȚȋȏȐǨȕȒȣȟȏȔȘșȉȕȏȎȔȏȜ ȗȇȘȖȕȒȕȍȌȔȕȉǸȑȇȒȌȉǪȗȏȑȕȘȌȏ DZȇȓȈȕȘȌ ǷǧǮǩDzǬǾǬǴǯȆ ǵȍȏȉȒȌȔȔȇȦȔȕȞȔȇȦȍȏȎȔȣȔȇȕȘșȗȕȉȇȋȒȏșȘȦȋȕȗȇȘȘȉȌșȇǶȕȘȑȕȒȣȑȚ ȈȇȗȢȉǼȕȗȌȎȇȑȗȢȉȇȥșȘȦȉȞȇȘȇ ȉȘȌȘȖȚȘȑȇȥșȘȦȉȑȒȚȈȢǸȑȇȒȢǶȗȏ ȓȌȞȇȔȏȌǩȝȌȔșȗȇȒȣȔȕȐȖȒȕȠȇȋȏǸȑȇȒȢȘșȕȏș ȖȕȘȌșȏșȣșȗȇȋȏȝȏȕȔȔȚȥȑȕțȌȐȔȚȥª+ǏXVWRQ«ȏ ȖȕȖȗȕȈȕȉȇșȣȋȕȓȇȟȔȌȌȉȇȗȌȔȣȌ

ǩDZǺǸǶǯǹǧǴǯǬ ǴȌȕȈȜȕȋȏȓȕȕșȉȌȋȇșȣȖȚȊȇȑȏȇ ȖȏȗȕȍȔȢȌțȇȗȟȏȗȕȉȇȔȔȢȌȕȗȌȜȇȓȏ ȑȕșȕȗȢȌȓȌȘșȔȢȌȍȏșȌȒȏȖȗȌȋȒȇȊȇȥșȔȇȘȉȇȋȣȈȇȜȋȕȘȚȇȒȕ ȔȇȖȏșȕȑȏȎ ȓȏȔȋȇȒȦ ȏǶȇșȓȏȐȘȑȏȐȖȏȗȕȊ ǸȜȏȔȕȖȘȕȓȕȤșȕȉȑȚȘȔȌȐȟȏȐȜȒȌȈ țȇȗȟȏȗȕȉȇȔȔȢȐȑȌȋȗȕȉȢȓȏȕȗȌȟȑȇȓȏȏȏȎȥȓȕȓȓȚȘȇȑȇȜșȇȖȕȋȕȖȏȒȇțȕ ȕȘȣȓȏȔȕȊȘȗȏȘȕȓ țȇȗȟȏȗȕȉȇȔȔȢȌȑȇȒȣȓȇȗȢȏȑȕȎȒȌȔȕȑȉ ȗȇȎȔȢȜȉȇȗȏȇȝȏȦȜ ǸȞȇȘșȒȏȉȕȊȕȕșȋȢȜȇȔȇȔȇȟȌȓȕȘșȗȕȉȌ

249


₼⦌

イ襚嘺㠾䤓扖癯✛䘿⦷᧶☕⚁ 扖癯ಹ 神㗽☕⚁䪣諺兢㨫᧨呹⅝槡杫㢅ⅲ₼㦮 芵㧴᧨イ襚嘺㠾䤓荻㠾襚摛蓺㦘ⅉ⻔⇞ ℕᇭ蜙瘶䤓⻔秫㢾⮩Ⓒ眸ⅉ᧨碟詜㢾䓀 ⯴⻋℩ⅉᇭ⦷◐ℛ疯儹᧨イ襚嘺㠾♦瘸 ℕ稔䥦茤≄䤓砋❜᧨⦷⚪⭺⧵ₐ⪰腙囌 芠⚝᧨幇⮩楍秫抒瘸ℕイ襚嘺㠾⼪᧨Ⅵ ⅻ⃉イ襚嘺㠾⨆⨒着⻔䍈䤓♠睵⋩茽ℕ 徰襴ᇭ㄃᧨イ襚嘺㠾缗゛賫⦌芽 帳着⃉ಯ篇⦲芠⼪ರ᧨ㄅ₣ℝ㄃缗 勣⚗⦌㟨䱠磷兓兖帳着⃉疯䟛拦ℶ⦿ᇭ ⚛㢅᧨年⼪缗蟷䥮⒦⃉ₒ₹蜙摜尐䤓㦬 ⦲貾⦿芠₏ᇭ 䘿⦷ಹ ⚾䯉㇤芠⼪⃊尐⒕⃉⨆⨒ᇬ㠾荻碈✛⧝ 㽱⅏᧨儵⚜⻔秫⒕をℝ⚓肺⒕ᇭ ␅稔⽇兎䕅Ⱁ璌扈᧨㕴㦘⭽屑䤓⩝⪰ᇬ 䤌唁䤓蘶睳✛ₜ獮䤓⚜貾ᇭ 棂⏘䌎䍑䤓⮞㡴᧨䂔穱䤓犕諽᧨䂸✛䤓 ⦿₼稔㺣⊨᧨蛭⮓ₜ⦷䤓㄂✛⸐槨䤓㺣 ㋾᧨㄁䑴⮩䪂䤓₧鍨᧨芵癲↦⮩⺞蔅 廆᧨硵㦘扨₏瘵᧨㨓㒟ℕ稔⽇ᇬ稔袆ᇬ 稔玸✛稔瞁䤓┷ⅉ歝礥᧨㒟⃉矑扖楍砘 ⋖㡴䤓䚕㎂䥽䤓⦿ᇭイ襚嘺㠾㢾蓪忄睃 250

ⅉ✛䍼䓀舊❐德礆嫛ⅉⅻ䤓氥折ᇭ 㶱釐㧴瘸イ襚嘺㠾ಹ ☕⚁᧶ イ襚嘺㠾芵ಯ⚾䯉㇤芠⼪ರ力梊⚜ℝ疯 䟛᧨⃮缗諜⃉ಯ䓀覥稔䤓豵恾㜡茰ರ᧨筰 犄⃉⪉詠䤓桷㈡儵剿ℝ茩⏒㄃᧨癩 缗処泻䤖瞴⦍蓒⠓磦抟㦮梃᧨⦷年⼪䤓 㾭諸₼欓屐ㄅ茭芚ℕ⚾䯉㇤ᇭ ㄃᧨+RVLRV&KULVWRGRXORV苍猁ℕ ⦲儵剿篇ⷵ苍拢腒ᇭ ⦷疯儹㦺疯儹瘶᧨蜙㡸䤓₏硽茩 氕猁抯眺㒟ᇭ㄃᧨イ襚冔ⷵ腒⒪ 簌᧨␅⦷♦Ⰳ砍秫礊䤓⚾躪扟┷₼᧨♠ 㖴ℕ摜尐䤓⇫䞷ᇭ ㄃᧨㟨䤖幇庉⃉㦻⼪㙟∪≬㔳ᇭ ㇢㄃⦮勂␅兮秹㢅㦮㆏眑⚝᧨⯴ 㠾㦋ⅉ幇♾苍拢腒其兼扪嫛㿊┷ᇭ ⅝疯儹綍芰᧨扨摛莏㈦ℕ位篇ₙ✛ 兞㿝ₙ↮⮶䤓㒟栎᧨ㄅ♠睵㒟ℕ诹嗲㢛 䥪䤓箸荲ᇭ ㄃᧨)LOLNL(WDLUHLDℝ2GLVVRV 㒟簌ᇭ)LOLNL(WDLUHLD䤓⒪眑ⅉ芠₏ (PPDQXHO;DQWKRV≎㧴呹イ襚嘺㠾ᇭ ㄃綍㄃᧨イ襚嘺㠾⻭ℝ砽 ⮶Ⓒᇭ ㄃᧨Ⰸ㷲㆞┯茤゛賫ᇭ 苍Ⰲ腒✛苍拢腒 イ襚嘺㠾疭⪉詠㟨✛₫㷲㟨㢾蓒ₜ♾ ⒕䤓ᇭ ⦷稻屗イ襚嘺㠾苍Ⰲ腒㦮梃᧨㌷䤓詜遙 ㄣ年賍⮮鈦䥥㌷䤓醗醙ᇬ貥⯃✛听䥥ᇭ 苍Ⰲ腒 ⦲儵剿篇ⷵ苍拢腒᧶痒ℝ⨆⨒ₙ礀⺞ 蔅䤓欅肺᧨䦚怆㧴苽㢾₏矒碋◯矔㆞ 䤓⩝⪰ᇭ 誸碋⪑ᇬ⺞苍拢腒ᇬⅢㄢᇬ軉㻃㻯ᇬ秿 缁睅ᇬ⦍⃵氕ᇬ牦䓸氕ᇬ⦲⧪芵癲㧑䞷 蘶᧨扨K㨓㒟ℕ蛭疭↵秣初⃌䤓苍拢腒 冋⚗⇢ᇭ 牦䓸氕磣鍻ℕ↦⮩位初䤓䙜蓍ᇭ␅₼睵 䯉詜缑䙜⦲苽ᇬⓉ兲秿缁ᇬ㓚ぴ內㦻ᇬ 枅犀✛誸碋䞷❐ᇭ⦍⃵氕✛磣轹䤓⦲


䓸缗ⅉⅻ硵襚Ⓔ⦿䙜展᧨⦷稻屗␅茫 䤓秿缁睅㢅᧨㌷♾芵㶲忞扨K蜙摜尐 䤓䓸❐ᇭ 㙟䯉᧶⦷牦䓸氕₼㦘疯儹䤓ಯ儱唁秿 ␇ರ᧨␅₼癕㕻ℕ泻♾篐檂䤓碹㇤ᇭ 㙟䯉᧶㌷♾芵⦷牦䓸氕䤓莼矍₼徼⃿ 儹藌❐㒥摜尐茽襔䓸䤓⓾㦻ᇭ 篇⦲䤓⚾䯉㇤芠㾭᧶茩⏒㄃᧨篐檂 ↯拢劔儵剿⦷缗磦抟芠⚝虎才イ襚嘺㠾 ⼪ᇭ⦷蔅㾭₼᧨Ⅵ䟀呹む䤓ⷵ䞮癲┸㓚 ↾処莭処腓⇃䞮㿊᧨茭芚ℕ⚾䯉㇤ᇭ㾭 諸䤓⼸䪂㧴呹㦃衫䤓⦿⻑᧨㢾璌⼦⼸伊 ⼸䪂₣缗諜⃉伦槱⼸ᇭ⦷␅芠ₙ᧨㦘詜 ₘ⻑蛦⻑᧨ⅉⅻ䦇痥扨㢾䟀ℝ犕⃊䤓攃 ⃃力ㇱ㒟䤓ᇭ 㙟䯉᧶⦷㾭諸䤓⬨盬ₙ᧨㌷芽♠䘿篐檂 ↯拢劔䤓癨帿ᇭ ⼪ₙ㦘ₘ硵儹藌⦲租䘪Ⓒ℩䤓苍Ⰲ腒ᇭ ⦲苍拢腒ಯ$JLDWRQDJLRQರ痒ℝ⨆⨒䤓罌 扈ᇭ◐₏㦗㡴⃍嫛眽㟨ⅹ㆞ᇭ 篐檂↯拢⦲苍Ⰲ腒ಯ0LWURV,JDSLPHQRXರ 痒ℝ⨆⨒⚝槱⼪⼎䤓罌荹肺ᇭ酤諑⨆⨒ 茩疼簎蠅嫛⒕朮ᇭ 苍拢腒茫㦘⚜苍Ⰲ᧨Ⰸⅻ⅝ℚℝ箸 芽╮㗟ᇬ⥼㨦ᇬ␊妑✛ಯVSLWKDರ᧨癩₏諕 碋◯矔Ⓣ兲㔏唉᧨砽⃉ಯ䋺璌ರᇭ 㢮㦮㡴ᇬ㢮㦮ℛ✛㢮㦮皻䤓莋屑㢅梃⃉ ✛ᇭ ⦲苍拢腒=RRGRFKRV3LJL痒ℝ⨆⨒䤓 罌扈᧨⦷豵䲲♦楍㡴⃍嫛眽㟨ⅹ㆞ᇭ㙟 䯉᧶␅₼㦘綍疯儹䤓⦲苽ᇭ .DWKLVPDWD ಯNDWKLVPDWDರ扨₹襚Ⓔ䤓⚜眫砽⃉イ襚 嘺㠾䤓椟⻔苍拢硵ᇭ␅₼蜙♳劐䤓痒 ℝ㫋摛獻㠾䤓⇸襚碈缗諜⃉.DOLNDWVRX 䤓⼸䪂ₙᇭ 7KH+RO\.DWKLVPDRI3DQDJLD 9LUJLQ 0DU\ .RXPDQD痒ℝ㠾荻碈玸䤓▦ 扈ᇭ.DWKLVPDRI$JLRQ3DQWRQ⦷眴䤓 ₙ礀ᇭ ㆏磦㢅梃᧶秠犕✛芚 ◗᧨㢮㦮ₘ✛㢮㦮℣棳 盶ᇭ 棎㽱処ಯNDWKLVPDರ䤓襚Ⓔ芠⮓⦷ℝ᧨⦷ ␅⦃⬨芠盶᧨⛷⦃㦘₏㩅歝懵✛₏₹㓢

廆⧉᧨挲摛执㦘₏♲䀛茽䂸㽘䤓ℤ᧨㢾 扨₹⦿荲↦⮩䂸㽘芠₏ᇭ .DWKLVPDRIWKH3DQDJLDRI*UDYD 9LUJLQ0DU\ 痒ℝ⨆⨒䤓罌扈᧨⦷ .DODPRWL蔅✛篐檂↯拢苍Ⰲ腒芠梃ᇭ 茨㦗㡴⃍┭眽㟨ⅹ㆞ᇭ 3DQDJLD/LYDGLRX痒ℝイ襚嘺㠾䤓罌▦ 肺ᇭ茨㦗㡴⃍┭眽㟨ⅹ㆞ᇭ 7KH+RO\.DWKLVPDDW.RXYDUL猁ℝ㠾 ⫣⮺処㠾䤓▦肺稔⽇᧨␅⒪簌劔⃉栎劐 $PᚏOR[LR0DNULᇭ +RVLRV&KULVWRGRXORV$OLNRQ痒ℝಯ棎 ⻋⏚㠾ರᇭ扨硵.DWKLVPD㦘₏梃儹藌 +RVLRV&KULVWRGRXORV䤓⺞㟨⪑ᇭ 6DLQW3DQWHOHLPRQ&KLOLRPRGLRX痒ℝ㠾 荻碈玸⺈槱䤓⼪ₙᇭ㟨⪑ℝₒ㦗㡴 ⃍嫛眽㟨ⅹ㆞ᇭ 椟⻔苍拢硵᧶ ⏗䩴↙噀℩㠾⦲苍拢腒䤓椟⻔苍拢硵痒 ℝ⼪䤓罌肺ᇭⰑ㨫犕㺣㤃礿᧨㌷♾芵䦚 瘸Ⓒ㣽罌ᇬⒸ処㠾ᇬ↙荻Ⓒ℩✛⦮勂 ␅ᇭₒ㦗㡴⃍嫛眽㟨ⅹ㆞ᇭ ⇸襚碈䤓椟⻔苍拢硵᧶⦷6DLQW &KULVWRGRXORV䤓㢅ⅲ᧨扨蓺㢾₏梃椟 ⻔苍拢硵ℕᇭ眴㦘蛖䤍棅㰋玆ᇬ₏₹㻃 乀✛芚㻃拢籏兮᧨䘿⦷痆賍扟懻ᇭ 着⻔䍈✛稔䅸 ⨆⨒᧶⼪⼎䤓氥矏᧨牑㦘襚唁猁䷠䤓₼ 疯儹着⻔䍈᧨芵⦲儵剿苍拢腒⃉₼㉒㓸 睵ᇭ⨆⨒䤓蘶睳✛眵鉈♾芵抌䄾瘸 疯儹᧨⃉着⻔䍈サ㧴ℕ₏諕䕻襚䤓蠨 ⦃᧨㷲犄Ⱁ㷳᧨扨摛㒟⃉⦷⇞眵徼⃿礀 槱蟷㿁ↆ㫋蜙舊䤓⦿䍈芠₏ᇭ⦷⨆⨒᧨ ㌷賍⮮䦚瘸砏⮩Ⓔ綎䤓毼氕ᇬ鐕☔ᇬ莼 矍✛⺞㧑徶矍ᇭ 㠾荻碈᧶⼪ₙ蜙⮶䤓着⻔䍈ᇭ⦷扨摛䤓 ↦⮩砽㆞┭茩㰋芠梃᧨㌷賍⮮♠䘿ₜ蓭 㙟∪漫漋䤓礆氕✛毼氕ᇭ 7LS'RQಬWIRUJHWWRYLVLWWKHWUDGLWLRQDO EDNHULHVZLWKORFDOGHOLFDFLHV 㙟䯉᧶Ⓔ砘ℕ莋屑㙟∪㇢⦿初鏸䤓↯ 兮槱癕矍ᇭ 㙟䯉᧶荻㠾躟摛䤓♳劐◺⩝拦⧏᧨⦲ 儵剿篇ⷵ㾦誸⪑䤓拦䓸芵癲玸♲ₙ礀蔅 251


ₙ䤓⦲イ碈㠾⑾冃誸碋⪑ᇭ 荻㠾躟摛᧶⦷㠾荻碈ₙ礀蔅ₙ᧨詽簌詜 䤓♳劐◺⩝㢾摜尐䤓⚜貾♳釧ᇭ 稔䅸 $JLRV7KHRORJRV᧶㌷♾芵⦷扨₹稔䅸 ₙ᧨䟔稻ℝイ襚嘺㠾玸♲稔袆ᇭₜ蓭鐕 ☔⃉睃ⅉ㙟∪祻⷟✛↭ᇭ $VSUL᧶初⃌力⸐槨䤓稔袆᧨♾芵㶲忞㠾 荻碈✛⨆⨒䤓歝礥ᇭ 0HORL᧶槁嚴䤓䚕㎂稔䅸ᇭ稔䅸ₙ㦘位 初䤓烔癪䪂᧨ㄅ₣諑㠾荻碈砏扠ᇭ⺈ℝ 睎矔✛ₜ㎂∎䞷疼抩ぴ牑䤓ⅉ㧴広᧨㢾 ₹䚕㎂䤓折㕸ᇭ $JULR/LYDGL㢾₏䓖ℤℤ㦘蜦䤓稔䅸᧨ 㦘ₜ蓭位初䤓烔癪䪂᧨酤諑㠾荻碈茩 摛ᇭ扨摛㦘₏梃握氕✛₏睎稔䅸握⚶ᇭ /HXNHV᧶◤䕻䤓稔䅸᧨蓺⦷⧝㽱⅏ⓜ 槱ᇭ摝䞮䞮䓸揜ₙ稔辘ᇬ⺞赜⧭᧨扨㫆 䤓礥唁␜┯ₙ⑯梃ㄮ薗␫咜サ㧴䤓㎮ 屘᧨諜㈦ₙ㢾扖癯䤓屐幐ᇭ扨摛㦘₹ ⺞鐕☔ᇭ ⧝㽱⅏᧶酤諑㠾荻碈茩摛ᇭ㻃ₙ扟 ┷䓀Ⰼ劔芵癲㦘⺞眯䤓睎矔芽♠䘿᧨扨 摛㢾蛭⻌䟔稻✛㻃ₙ扟┷䤓䚕㎂貾⦿ᇭ ⦷稔䅸ₙ㌷賍⮮䦚瘸⼪ₙ蜙♦㶱釐䤓稔 䅸握⚶᧨⃣秹⸺秚ᇭ㙟䯉᧶ₜ尐枨扖秠 㦗⃍┭䤓㦗⦕稍⺈᧝ 觗⚘腯᧶觗⚘腯を䅰烔癪䪂䤓稔䅷᧨眴 䤓㻃⩮蓺⦷⧝㽱⅏䤓⚝槱ᇭ稔䅸ₜ㢾砏 㠃營᧨⇕㢾ₜ扫⮓蓺㦘₏梃鐕☔ᇭ㙟 䯉᧨⦷觗⚘腯᧨㌷賍⮮㔍瘸蜙初✂䤓瞰 ⏚┪奚佤ᇭ /LJJLQRX'LG\PHV痒ℝ⼪䤓▦肺ᇭ眴 芵䂔穱䤓稔㻃✛襚㦘䤓⸐槨力梊⚜ᇭ㙟 䯉᧶⅝ₙ䦚癯┷ⅉ䤓㻃礥᧨执㦘㙟∪初 252

✂⑾覫䛂稍䤓鐕☔ᇭ *HUDQRV痒ℝイ襚嘺㠾䤓▦肺ᇭ稔䅸⃮ 癵⋩/LYDGL'HODSRWKLWRXᇭを䅰烔癪䪂 䤓稔䅸ₜ砏㠃營ᇭ扨摛㦘梃握氕ᇭ ⏿䤽酤諑㠾荻碈茩摛ᇭ衫儱䤓欫唁∎ ␅襚Ⓔ᧨ㄅ芴␅石ⅉ㽷䥽ᇭ㙟䯉᧶稔䅸 犄␅⮩ㇸ䤓烔癪䪂力䩴⚜ᇭ /LYDGL.DORJLURQ稔䅸᧶を䅰烔癪䪂䤓瘑 槨⺞稔䅸ᇭ㌷♾芵蠿詜⧝㽱⅏㧠矇ふ疼 癱恾♲㔍瘸/LYDGL.DORJLURQᇭ扨摛㦘 梃⺞鐕☔ᇭ $JLD7KHRIDQRX᧨㧴瘸$JLD 7KHRIDQRX⦿荲䤓㫋摛獻㠾᧨㌷芽䦚瘸 ⦲眸藆漐✛⪉詠䤓誸碋⪑ᇭ 6DSVLOD痒ℝ㠾荻碈✛㫋摛獻㠾芠梃ᇭ 眴㢾を䅰位初烔癪䪂᧨㕴㦘䂔穱稔㻃䤓 ⸐槨稔袆ᇭ稔䅸ₜ砏㠃營ᇭ *ULNRV㢾₏₹䂣㧠᧨㷲⦷♠睵⃉屑⏘ ⇞硵ᇭ眴缗茩帳⒦⃉疯䟛ₙ蜙初⃌䤓稔 袆芠₏ᇭ扨摛㦘₏₹稻赥䪐⯃ᇬ₏梃翼 ◝℣㢮儶握矍ᇬ₏䓖稔䅸᧨⮶稔ⓜ槱 䤓⺞莼矍ᇭㄅ₣扨摛酤諑⇸襚碈⦿荲 ◐⒕扠ᇭ ⇸襚碈᧶痒ℝ⼪䤓荹肺᧨酤㠾荻碈茩 摛ᇭ烔癪䪂ᇬ䟁蜭ₙ䤓㰋玆ᇬ棂↭✛₏ 梃⺞鐕☔᧨扨K㒟⃉ℕ∪㌷稻屗䤓眺初 歝礥ᇭ㙟䯉᧶扨摛㦘梃稔䅸握⚶᧨⚛ 㢅㙟∪㻃ₙ㿊┷ᇭ㙟䯉᧶3ODNL稔⽇ 痒ℝ⇸襚碈䤓荹扈᧨㢾缩⇢⃊⃘劔蜙䓀 䤓貾⦿ᇭ 䓀⻋⏚㠾᧶痒ℝ㠾⫣⮺処㠾袆 ˈDWKLVPDRI+RVLRV&KULVWRGRXORV硵⦷ ⦿᧥䤓▦扈ᇭ 'LDNRIWL᧶⼪ₙ蜙䕼謅䤓肺⒕ᇭ稻屗 'LDNRIWL✛'LDNRIWL䤓₳⮓稔䅸᧶簛₏ ⮓稔䅸碐詜⇸襚碈稔䅸᧨力簛ℛ⮓㦬⚠


3VLOL$PPRVᇭ 3VLOL$PPRV᧶㌷⅝'LDNRIWL茽♠嫛 扪᧨忿稔棕㒥棕恾᧨䏅⚝蠅嫛⒕朮 癩♾虎才扨摛ᇭ㙟䯉᧶㙟∪㇢⦿蔅则匘 䤓握氕砏庀ⅉᇭ呹䏅䤓礥鄵✛欫唁ₜ蛦 疼㦎♧㗱ᇭ 猁帽㌷㉔䦚䤓᧶ ₫㷲㟨磷荩✛痥㋾₼㉒᧶₫㷲㟨磷荩✛ 痥㋾₼㉒⧟囌ℝ㠾荻碈ᇭ幁邦税䲚芵皻 諕ₜ⚛䤓幼罘㙟∪᧤喀幼ᇬ秿幼ᇬ藆幼 ✛砽⮶Ⓒ幼᧥᧨ㄅ抩扖砋䓖ᇬ癨Ⓠ㧟㠨 ✛邩㜇⻞扪嫛ᇭ 㾦誸⪑䤓拦䓸᧨篐檂↯拢⦲儵剿᧤茩⏒ ㄃᧥篇ⷵ腒痒ℝ㠾荻碈䤓稔䅸ₙᇭ イ襚冔ⷵ腒᧶呹㄃芵㧴᧨犄⃉イ 襚冔ⷵ腒⃉゛賫磷荩盏␊㟨貫ℕ↦⮩摜 尐ⅉ䓸᧨眴㒟⃉ℕ␅位篇ₙ䤓₼㉒ᇭ 6LPDQWLUL0DQVLRQ⧟囌ℝ1LR[RUL荲᧨ 疭=RRGR[RV3LJL苍拢腒䦇捊ᇭ眴㢾欖 牑襚唁䤓㇢⦿眵鉈᧨Ⱁ芰⇫⃉秫≦牦䓸 氕✛₏⮓磷荩♳釧其兼扟嚴ᇭ㄃☕ ⚁䤓怆⻔睅᧨㧴呹2G\VVRV䤓棗幍✛ 睎牑遙毿᧨*\]L䤓內訂᧨綍疯 儹䤓☕⚁內訂᧨芵癲幁承㡶儵☕⚁䤓內 訂᧨扨K匾着芽芴㌷㎮瘸␃⯚ᇭ 1LNRODLGLV0DQVLRQ㢾⨆⨒䤓蕢㟎☔ᇭ 睵屗癕㕻↦⮩豞♳♠䘿䤓鍻枵᧨₏籏⒦ 䤓箸荲屓⒡᧨芵癲猁䷠゗&KU,DNRYLGL 內Ⓟ䤓眵鉈䯉砽⦍᧨执㦘疭眵鉈⃊ⅉ㦘 ␂䤓₏籏⒦磷ↅᇭ ㆏磦㢅梃᧶秠犕᧨㢮㦮₏

棳盶ᇭ (PPDQXHO;DQWKRV䤓◙醗苽痒ℝ⨆⨒ 蕢㟎☔蕶⧉ₙᇭ◙醗苽扫₏䍈᧨㦘₏梃 蘶睳᧨)LOLNL(WDLUHLD䤓ₘ痒⒪眑ⅉ芠 ₏≎幭䞮␅₼᧨挲摛㦘矒儹藌珩⃉㊏藌 Ⅵ力幍ᇭ 0LORL᧶㠃苍扖䤓⨆⨒⃊尐䤓劐說盃ᇭ 說盃猁ℝ㄃᧨ℝ㄃痼㷱∎ 䞷ᇭ⦷㄃᧨䟀䛭⭺䤍才忭┸᧨扪 嫛ℕ㠃苍ᇭ 6SLODLD᧶イ襚嘺㠾㦘ₜ蓭㦘酛䤓㾭諸᧨ √Ⱁ&\QRSVᇬ$OLNHVᇬ6LNDPLDVᇬ$S ROORXᇬ)RXUQDNLD✛)RNRVSLOHV䤓㾭諸 ⼪ₙ蜙稓䆺䤓礥䍈᧶ 㡴囌᧶㠾荻碈盶槱᧨0HULND稔䅸ₙ᧤㦬 ⚠⧝㽱⅏᧥ᇭ 㡴茽᧶⦷觗⚘腯⦲批伂襚摛㠾苍拢腒䤓 SULPDFKLROLD᧨.DOLNDWVRX䤓⼸䪂ₙᇭ 茭砽䤓歝礥᧶⅝㠾荻碈䤓棎⚘℩イ碈㠾 ⏚冃᧨㌷♾芵屑忞玸♲䤓⏷弛᧨荻㠾躟 摛䤓⦲⃣秹ಧ⏷礥㶲忞㠃₹⼪䤓歝礥ᇭ ⦷⨆⨒說盃䤓懻邘ಧ♾屑忞↙荻Ⓒ℩✛ ⏷⼪歝礥ᇭ⦷3URSKHW +OLD᧨⃮♾芵⏷ 礥㶲忞㠃₹⼪䤓歝礥ᇭ 㿊┷᧶ ⮜㿊唑㦮梃᧶ 䥕誸᧶裣恂㢮㦮皻⦷蕢㟎☔蕶⧉᧨苍拢 腒腒栎摜穟蜙⚝䤓㣩鐕᧨⃉⦲苍拢腒䤓

253


⚜瘎∲㾦賕ᇭ 摜䘿蓩豵䲲拦⇢磦芚᧶⦷豵䲲♦楍㡴᧨ 稻睃ⅻⓜ㈏⦲儵剿苍拢腒᧨莋┯篇⦲䤓 㦬碋ⅹ㆞ᇭ瘸ℕ盷㣩᧨⼪ₙ㟨⪑藡↳䤓 稻嫛梮↜᧨⇃椞詜㍋藌幦磷᧨蜙兗⦷⨆ ⨒✛㠾荻碈䤓⮶蕶⧉㻖⚗ᇭ ⦷篇⦲㢮㦮瘣䤓盷㣩᧨苍拢腒㓢㆏⮶ 桷᧨㶱釐㒠ⅻ莋┯⮜㿊薢㜡ᇭ ಯ䓀䤓薢㜡ರ蓩芽芵蜙眻⮶✛⹛㦘㍔㎮䤓 礀㆞᧨㧴兢㧮忭初豵䲲♦楍✛⮜㿊䤓 ⅹ㆞ᇭ ⦷⮜㿊唑㢮㦮㡴䤓芚◗᧨⦲儵剿苍拢腒 䤓薢㜡₢㽷ℝℛ㶰⮜㿊ᇭ ⮞ⷲ᧶ 瘣㦗᧶簛茨⻙䓀覥稔❐✂疭↯兮唑᧨₢ 㽷ℝ㦻⦿Ⓟ抯莼᧨芽⃍┭₏⧉⃰㧠䞮㿊 䤓㛓砋睵ᇭ䩴⚜⮶☷✛窝毹⇫睎蓩芽♦ 鈵莋┯硵㦘㿊┷ᇭ ₒ㦗᧶⦌棔䟄砋唑᧶䟄砋ⅉ㈋㷳貆鍻 ₏⪑᧨ㄅ∎扨₹⼪㒟⃉疯䟛喒⦃茫砋 抆ᇬ穟⛧ᇬⓅ䓖ⅉᇬ⺋穟✛幓幉睎䤓 貆芽⦿ᇭ ₒ㦗㡴᧶篇⦲㢮㦮犕ㄕ␇᧶誸碋⦷ ⧝㽱⅏䟀握矍冋⚗⇢イ襚嘺㠾犕⪑⃍ ┭ᇭ ₒ㦗㡴᧶$JLRV3DQWHOHLPRQDV㟨 ⪑ㄕ␇᧶㟨⪑苍猁⦷&KLOLRPRGL⼪ᇭ ㌷♾芵⃧赜ⓜ㈏挲摛ᇭ 茨㦗㡴᧶0HWDPRUIRVLV㟨⪑ㄕ␇᧨

254

⦷⧝㽱⅏䤓㧠矇⃍┭ᇭ 茨㦗㡴᧶$JULROLYDGL稔䅸稍⺈᧨䕑 㶱瘸艵㢝ᇭ 茨㦗㡴᧶⦲租◖犕唑ㄕ␇ᇭ⦷ 3DQDJLD*HUDQRX䤓誸碋⪑⃍┭᧨酤諑 㠾荻碈茩摛᧨挲摛蓩芽⃍┭⼪ₙ䥪 睌䤓⮶⨚ㄕ篆㿊┷᧨ⅉ蔅ⅉ稔᧨初鏸✛ 赉耤᧨䕑㶱瘸艵㢝ᇭ 茨㦗㡴᧶⧝㽱⅏稔䅸稍⺈᧨䕑㶱瘸 艵㢝ᇭ ⃬㦗瘶᧶眽㟨檂⃟唑᧨ℝ㦻⼪⃍┭怔扖 ◐㄃᧨虚兼₏㢮㦮ᇭ㌷♾芵瘟忈莋┯ᇭ ⃬㦗瘶᧶゛賫↯兮赉耤唑᧶㧴呹⏷゛ 賫䤓↯兮赉耤⃟梮芽嚴抯茽₏⓾唑㡴䤓 礥鄵᧨瘟忈䤓初握ᇬ㶱睌✛赉耤᧨䕑㶱 瘸艵㢝ᇭ ⃬㦗㡴᧶6DLQW7KHNODWKH +RVLRDSRVWOHㄕ␇ᇭⅉⅻ蓩⦷ $JULROLYDGR稔袆⺈槱䤓⺞⼪⃍┭ㄕ篆 㿊┷ᇭ ⃬㦗㡴᧶篇⦲⚾䯉㇤芠㾭✛⦲儵剿 篇ⷵ苍拢腒ㄕ␇ᇭ 屑⏘兎恾᧶ 洅諑㠾荻碈䤓赜♹芽蓩㌷扟抐瘸棓扠棎 ⪉㠾䤓⚓₹⺞⼪᧨芵癲泻碈簛᧨₏₹㕴 㦘䂔穱稔㻃᧨白石↦⮩稻赥䤓⺞⼪ᇭ 赜♹赐嫛瘸0DNURQLVLD᧨眴蓺苽㢾䓀 覥稔䤓䙊摛⻋罌℩ᇭ 屑⏘᧶棎⪉㠾䤓7LJDQDNLD᧨稔㻃䂔穱


釶㢝᧨ㄅ₣␅₼䤓泻碈簛᧤⻭ℝ棎⪉㠾 刳⼪䤓⺞⼪᧥㢾稻赥䤓䍼䍈᧨执㦘ₜ蓭 欖♦㶱釐䤓握氕ᇭ ㉔癯礥䍈᧶3VLOL$PPRVᇬ棎⪉㠾ᇬ泻 碈簛ᇬ0DNURQLVLDᇬ$VSURQLVLDᇬ7LJD QDNLDᇬ3ODWLV*LDORVᇬⒸ㣽罌ᇬイ襚嘺 㠾⛷扈ᇭ 㒠ⅻ猁帽赜♹諑㆏㠾荻碈芠⚝᧨⦷Ⓒ㣽 罌釻笡₏犕䤓嫛䲚ᇭ イ襚嘺㠾⛷扈⼪⼎᧶ イ襚嘺㠾秥捊噀処㠾ᇬ嚷蚚㠾✛嚷蚚 㠾ᇭ Ⓒ㣽罌᧶␅₼执㦘⑯₹⺞䍈䤓着⻔䍈᧨ .DWVDGLDᇬ.RXVHOLR执㦘襚Ⓔ䤓&KDURX 䤓3DQDJLDᇭ &KLOLRPRGL᧶酤㠾荻碈⒕朮䤓酤諑ᇭ 稔⽇兎を䅰ℕ⏷煠䤓烔癪䪂芵癲缂㢝䋺 蔅㿊┷䤓笿釧ᇭ ㌷♾₏着尐稻屗$JLRV3DQWHOHLPRQDV 䤓誸碋⪑᧨⦷ㄕ篆㡴᧤ₒ㦗㡴᧥᧨ 扨摛芽白石⮶摞䤓稻睃ᇭ 泻碈簛᧶酤㠾荻碈⃧赜⒕朮䤓酤 諑ᇭ㙟䯉᧶⺈ℝ䍼䓀初鏸㒥劔⃧稻赥 赜♹礆嫛䤓ⅉⅻ㧴広᧨㢾₹䚕㎂䤓䥽 䤓⦿ᇭ 棎⺣⪉᧶㌷♾芵⃧赜₏⺞㢅虎才扨摛᧷ 稻睃♾芵稻屗⼪ₙ䤓稔䅸㒥₳⮓着⻔ 䍈᧨玸♲✛3DQR&KRULRᇭ㙟䯉᧶茨 㦗㡴㆏眑᧨⼪ₙ⃍┭摜⮶䤓唑ㄕ㿊 ┷᧨扭兼⃬犕諀⛙⦲租᧨癕㕻㇢⦿初 鏸ᇬ檂⃟✛赉耤ᇭ ⸭䞷痥㋾ Ⱁ⇤虎才扨摛᧶ イ襚嘺㠾抩扖懽稴疭芚⒦⦿荲≬虚勣 籏᧶秣榆益⮺㠾ᇬ荻觗碈ᇬ▦䓀覥稔庇 ⼪᧤瘣㦗綍⃬㦗᧥ᇬ嚷蚚㠾ᇬ⮩藆荻⻋ 㠾刳⼪䤓␅⇨肺⒕᧤処␈⼪ᇬ䱠㠾⼪ᇬ 荻㨦庉㠾⼪✛噀処㠾⼪᧥ᇬ枰処㠾᧨执 㦘⪉⏚碈批刳⼪䤓伂䱠庉㠾⼪᧤瘣㦗綍 ⃬㦗᧥ᇭⰑₙ硵承᧨嚷蚚㠾✛⮩藆荻⻋ 㠾刳⼪䤓␅眴⼪⼎猁㦘㧉⧉᧨♾芵⃉硵 㦘イ襚嘺㠾䤓稻睃㙟∪ソ┸ᇭ 㺣⊨ಧ⇤㢅稻屗イ襚嘺㠾᧶

蛭幉㌷⇤㢅⑂着稻屗イ襚嘺㠾᧨㺣⊨掌 砏睂ⅉᇭ⅝茨㦗㡴綍㡴᧨⼪ₙを 䅰ℕ稻睃ᇭ 疼抩᧶ 㠃₹⼪ₙ⪉㦻ₙ掌㢾㩞㽈泻恾ᇭ㌷⃮♾ 芵䱮㼌懵㒥蚚㓧懵ᇭ茩疼懵抩㈏蜙摜尐 䤓⦿䍈芵癲肺⒕稔䅸ᇭ神㗽㌷尐癯䤓⦿ 䍈᧨㌷⃮♾芵Ⅷ忈癵茽䱮ᇭ㠃₹⼪ₙ㦘 ₳₹┯㽈簎ᇭ 枅嫛✛䘿摠᧶ 扨摛㦘₳₹⒕嫛ᇭ₏₹㢾゛賫⦌睎枅嫛 力♵盶₏₹㢾棎⺣秿枅嫛ᇭ₳劔萬揜⮖ 㦘$70㧉ᇭ 徼䓸᧶ イ襚嘺㠾䤓莼矍䕻牑襚唁᧨ㄅ₣抩デ砏 㦘磷唉喒ᇭ ◺䞮᧶ 扨摛㦘₳梃嗾矍ᇭ⋴薁₼㉒痒ℝ⨆⨒䤓 ₼㉒恾秖᧨碟扠⚾䯉㇤㾭ᇭ 㙟䯉᧶⋴薁₼㉒蛭秿⮓䚕₴摜ℚ㟔ᇭ⦷ 扨諕㍔⑄芚᧨皎₏䤓┭秿㢾䞷筼◖㧉蓩 ㌲劔懻䲊綍処␈⼪ᇬ嚷蚚㠾㒥腯␇ᇭ 疸勣几✛㓚㧉᧶ ⼪ₙめ尕䥥蛭兎几八᧤ZLᚏ᧥ᇭ 扨摛⃮㦘㓚㧉痥莓᧨执㦘几⚶✛Ⅷ忈 䟄幬ᇭ ⇞睑᧶ 扨摛㦘砏⮩握矍ᇬ茩蓕✛⺞茩蓕ᇭ␅ ₼⮶肺⒕痒ℝ㠾荻碈ᇬ㫋摛獻㠾✛⧝ 㽱⅏ᇭ Ⳁ⃟᧶ ⼪ₙ䤓穸㍔盷䞮㿊筼瘸艵㢝硺芽兢㧮ᇭ 䟀ℝ⨆⨒䤓握⚶◗盷₳䍈蓺㓢䍙ℕ᧨硵 芵⮶睎掌癯㠾荻碈䤓握⚶6NDODಬV&OXE 㙟䯉᧶Ⱁ㨫㌷蠅嫛ⓜ㈏᧨忿瘸㠾荻碈₼ ㉒蕶⧉᧨䏅⚝♾芵⦷↯兮鐕☔ಯ↠㠾欎ರ 痼笡䓖瘻᧨❐⺬↯兮䞫鏸ᇭ ❐✂初鏸᧶ ㌷₏着尐幤幤SRXJDNLD癩⧩㨫气䤓䞫 ❐䍈㉒᧨抩デ⦷蒡誸ᇬ牼GDVRXDOR᧤ 㧞⅐毽㠨᧥芵癲⚒3DWLQLRWLNLⰅ揹稍 䤓㢅⊨㙟∪ᇭ 6FKLQRSVRPD搎蜬⷟困蹚㄁ᇬ芵癲゛ 賫誄枔喓⷟匘ᇬ茨サ毼ᇬ搎犐漋᧨执㦘 ₜ⚛⋩秿䤓蔅则匘᧨扨K⃮鎛デ初✂ᇭ 篆㌷⦷⼪ₙ矑扖㎘㉺䤓⋖㡴ᇭ 255


Profile for NissosGr Freepress

Patmos Guide 2016  

This guide is a tool for your first days in Patmos. With no doupt, Patmos is worldwide known as the "Holy Island"... Αυτός ο οδηγός είναι έν...

Patmos Guide 2016  

This guide is a tool for your first days in Patmos. With no doupt, Patmos is worldwide known as the "Holy Island"... Αυτός ο οδηγός είναι έν...

Advertisement